Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no"

Transkript

1 Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1

2 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon. Her kan du sende nettsøknad, melde adresseendring, omprioritere studieønska og svare på tilbod om studieplass/ventelisteplassering. På nettsøknaden finn du ei statusside med oppdatert informasjon om behandlinga av søknaden din. Frå 20. juli finn du m.a. resultatet i hovudopptaket, poenggrenser og ledige plassar på Restetorget. Elektronisk ID Alle søkjarar med norsk fødselsnummer må registrere seg med elektronisk ID. Det er difor viktig at du skaffer deg elektronisk ID i god tid før søknadsfristen. For meir informasjon sjå samordnaopptak.no/info/elektroniskid evitnemål Har du fullført norsk vidaregåande skole i år 2000 eller seinare, har du truleg elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Når du loggar deg inn med elektronisk signatur, får du tilgjenge til alle dei gyldige vitnemåla dine i NVB. Vitnemåla blir òg tilgjengelege for dei som skal saksbehandle søknaden din, så du ikkje treng å sende inn papirkopi. For meir informasjon, sjå side 5 og samordnaopptak.no/vm SMS Med Samordna opptak si SMS-teneste får søkjarar m.a. varsling om fristar i opptaket og melding når svar er tilgjengeleg på nettsøknden. For meir informasjon sjå samordnaopptak.no/info/mer/sms/ Regelendring Frå og med opptaket i 2011 har departementet bestemt at det skal innførast tilleggspoeng for programfag i andre framandspråk enn engelsk. Les meir om regelendringa på side 89. Informasjon på nordsamisk Søkerhandboka 2011 på nordsamisk får du ved å vende deg til dei vanlege distribusjonsstadene i regionen. Informasjon om nettsøknad og nettutgåva av samisk søkjarhandbok finn du på SO sine nettsider. For meir informasjon sjå samordnaopptak.no/info/sami Information in English The information in this catalogue applies to applicants from the Nordic countries and to foreign applicants living in Norway holding a permanent residence permit or a permit which constitutes the basis for permanent residence. For more information, see samordnaopptak.no/info/english/ Information for international students who want to study in Norway, see Endringar av informasjon i Søkerhandboka 2011 Ver merksam på at studium kan bli avlyste etter at Søkerhandboka 2011 er trykt. Det kan òg skje andre endringar i studium-/lærestadsinformasjon. For meir informasjon sjå SOs nettsider: samordnaopptak.no/info/mer/endringer Studium utanom Samordna opptak Søkerhandboka 2011 inneheld informasjon berre om studia i det samordna opptaket. I eigne brosjyrar og på lærestadene sine nettsider kan du finne opplysningar om andre studietilbod som kan søkjast på lokale skjema. Samordna opptak 2011 Utgivar Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0318 Oslo Telefon (9 15) Layout, produksjon, distribusjon og prosjektansvarlig Andvord Grafisk AS Opplag Redaktør Øyvind Gjengaar Tabellar Informasjon i lærestadtabellane kjem frå lærestadene. Distribusjon Søkerhandboka blei utgitt første gong i februar 1995 under namnet Søkeravisa. Handboka er gratis og blir distribuert til søkjarane via utdanningsmesser, vidaregåande skolar, NAV, Forsvaret, bibliotek, høgskolar og universitet. Vi tek atterhald om eventuelle endringar i opptakskrav, poengreglar og studiumopplysningar. Samordna opptak (SO) blei oppretta i 1994 av Utdannings- og forskings departementet (no Kunnskapsdepartementet) som eit service- og koordinerings organ for opptak til grunnutdan ningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar. Alle saksbehandlingsdata frå lærestadene blir samla i Samordna opptak, som køyrer opptak og sender svar til søkjarane. Tilbod blir gitt på det høgast prioriterte studieønsket som kvar einskild søkjar har poeng nok til å kome inn på, lågere studie - ønske fell bort. SO registrerer svara og utfører suppleringsopptak etter behov. 2

3 Innhold Hvordan søker jeg? Søknadsfrister... 4 Nettsøknad med elektronisk ID... 5 Følgeskjema... 6 Reservert studeieplass fra i fjor... 6 Medisinstudiet... 6 Bekreftede kopier... 7 Opptak Diverse frister... 8 Restetorget... 9 Reservering av studieplass til Studieløp og gradsstruktur Hvem kan søke? Spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse Realkompetanse Betinga opptak Dispensasjon Utenlandsk videregående utdanning Hvordan rangeres søkerne? Kvotar Poengutrekning Annan informasjon Dokumentasjon Krav om politiattest Krav til medisinsk testing Helsekrav til maritimt setrifikat Klage på saksbehandling Opptak til ingeniørutdanning Kontaktopplysninger Stikkordliste Søkerkalender Hvor kan jeg søke? Alfabetisk liste over fagområde/studium Forklaring til lærestedstabellene Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Betanien diakonale høgskole (BDH) Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Diakonhjemmet Høgskole (DHS) Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) Haraldsplass diakonale høgskole (HDH) Høgskolen i Akershus (HiAk) Høgskolen i Bergen (HiB) Høgskolen i Bodø, se Universitetet i Nordland Høgskolen i Buskerud (HiBu) Høgskolen i Finnmark (HiF) Høgskolen i Gjøvik (HiG) Høgskolen i Harstad (HiH) Høgskolen i Hedmark (HiHm) Høgskolen i Lillehammer (HiL) Høgskolen i Molde (HiM) Høgskolen i Narvik (HiN) Høgskolen i Nesna (HiNe) Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) Høgskolen i Oslo (HiO) Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) Høgskolen i Staffeldtsgate (STAF) Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Høgskolen i Telemark (HiT) Høgskolen i Vestfold (HiVe) Høgskolen i Volda (HVO) Høgskolen i Østfold (HiØ) Høgskolen i Ålesund (HiÅ) Høyskolen Diakonova (HD) Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Mediehøgskolen Gimlekollen (MHG) Misjonshøgskolen (MHS) NLA Høgskolen (NLA) Norges Handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole (NIH) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges veterinærhøgskole (NVH) Politihøgskolen (PHS) Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland (UIN) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT)

4 Søknadsfrister 1. mars for søkere med 15. april dokumenterte grunner for tidlig opptak dokumenterte grunner for særskilt vurdering alle andre IB (International Baccalaureate), avgangselever videregående utdanning fra land utenfor Norden, se side 86 søkere realkompetanse, se side 85 søknad til Politihøgskolen søknad til luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø Hvis du som 1. mars-søker registrerer nye studieønsker etter 1. mars, blir disse behandlet som 15. april-søknader. På følgeskjemaet du får tilsendt vil det bare stå de studieønskene som er registrert før følgeskjemaet blir sendt ut. Tidlig opptak Hvis du har behov for å få tidlig svar på søknaden, og hvis du er studiekvalifisert innen 1. mars, kan du søke om tidlig opptak. Det er ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språk tester for å få studiekompetanse våren For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak. Det gis normalt heller ikke tidlig opptak på grunnlag av særskilt vurdering eller hvis søknaden ikke kan poengberegnes (med unntak av søkere som må søke oppholdstillatelse, se nederste punkt under). Du kan søke om tidlig opptak bare hvis du oppfyller minst ett av følgende: er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier må flytte med familie pga. jobb, barnehageplass eller skolebytte har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet (gjelder ikke dysleksi) må søke oppholdstillatelse for å studere (gjelder søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har opp - holdstillatelse i Norge. Gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØS-området) Behov for tidlig opptak må dokumenteres, se side 93. På grunn av kort saksbehandlingstid må all dokumentasjon sendes med følgeskjemaet. Søkere som ettersender dokumentasjon kan ikke regne med å bli med i tidligopptaket. Tilbudsbrev blir sendt ut før 20. mai, og du må svare innen 26. juli om du tar imot den tildelte plassen. Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere nettsøknaden innen 1. juli slik at den tildelte studie - plassen blir din førsteprioritet. Hvis grunnene dine for å få tidlig opptak blir underkjent, eller hvis du ikke har poeng nok, blir søknaden overført til hovedopptaket 20. juli. Særskilt vurdering For å få særskilt vurdering må du oppfylle kravene til generell studiekompetanse og evt. spesielle opptakskrav. Du skal ikke krysse av for særskilt vurdering hvis du skal søke om dispensasjon (se side 85). Du kan be om særskilt vurdering når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.l.) gir grunn til å tro at poengsummen din ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene. Søkere som får avslag på søknad om særskilt vurdering, deltar automatisk i den ordinære konkurransen om opptak. For særskilt vurdering får du tilsendt ett gult følgeskjema som skal til Samordna opptak, samt blå følgeskjema som skal sendes til hvert enkelt lærested du har søkt, se side 6. International Baccalaureate (IB) Er du avgangselev i år, må du gi universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din tillatelse til å se eksamensresultatene dine elektronisk på nettsidene til the International Baccalaureate Organization (IBO). Dette gjør du ved å fylle ut et elektronisk skjema i samarbeid med IB-koordinatoren ved skolen du går på innen 1. mai. Skjemaet overføres IBOs eksamenskontor. Søker du opptak innen 1. mars, vil du få vite før 1. mai hvilke(t) lærested(er) som skal behandle søknaden din og som trenger denne tillatelsen. Lærestedene vil få tilgang til resultatene samme dag som de foreligger, normalt første uka i juli. Utenlandsk utdanning (utenfor Norden) Har du videregående utdanning (upper secondary school/high school) fra land utenfor Norden, er søknadsfristen 1. mars. Les mer om utenlandsk utdanning på side 86. Realkompetanse Søkere som fyller 25 år eller mer i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke på grunnlag av realkompetanse, se side 85. Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT Søkere til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT må dekke generelle og spesielle opptakskrav innen søknadsfristen 1.mars, og følgeskjema med bekreftede papirkopier må sendes inn. Nye fag, forbedringer og dokumentasjon som utløser tilleggspoeng, kan ettersendes fram til 1. juli. 4

5 Nettsøknad med elektronisk ID Alle søkere med norsk fødselsnummer må registrere seg med elektronisk ID. Det er derfor viktig at du skaffer deg elektronisk ID i god tid før søknadsfristen. På våre nettsider samordnaopptak.no/info/elektroniskid finner du mer informasjon om elektronisk ID. Søkere uten norsk fødselsnummer vil finne en link på nettsøknaden for å registrere søknad. 1. Registrering Legg inn person- og kontaktopplysninger. Det er viktig at du legger inn gyldig e-postadresse. Denne bruker SO til å sende deg en påminnelse hvis søknaden din ikke er riktig utfylt og til å sende deg kvittering når søknaden er registrert. Nye opptaksbrev blir også varslet på e-post. 2. Bakgrunn Bruker du Elektronisk ID, kan du se om du har elektronisk vitnemål under arkfanen Dokumentasjon på nettsøknaden din. Du slipper da å sende inn papirkopi av dette vitnemålet. Har du flere elektroniske vitnemål, eller velger å sende inn andre vitnemål som papirkopi, er saksbehandler forpliktet til å bruke dokumentasjonen som gir deg høyest poengsum. Hvis nytt vitnemål kommer inn i Norsk vitnemålsdatabase senere, men innen etter sendingsfristen 1. juli, sender vi deg en e-post om dette. Den nye dokumentasjonen blir lagt til grunn for behandlingen av søknaden din hvis det lønner seg. 3. Studieønsker Velg inntil 10 studieønsker. Når du klikker på aktuelle studiekoder i lærestedstabellene, legger studiet seg automatisk på din nettsøknad. Du kan også taste inn de sekssifrede studiekodene som du finner f.o.m. side Sluttkvittering En gul kvittering viser at nettsøknaden er riktig utfylt og sendt til Samordna opptak. Denne kvitteringen kan også sendes til din e-postadresse etter at du har lagt inn søknaden. Kontroller at kvitteringen er riktig. Den kan brukes som dokumentasjon på at du har søkt om studieplass. Når du endrer søknaden, får du ny kvittering. Det er alltid den nyeste kvitteringen som viser din gyldige søknad. 5

6 Følgeskjema til innsending Noen uker etter søknadsfristens utløp får alle søkere tilsendt et brev som inneholder et 2-sidig følgeskjema (tidligere 4-siders omslagsark). På første side finner du personopplysninger og studieønsker som er registrert på søknaden din. Har du endret navn etter at du registrerte søknaden, må du sende brev til Samordna opptak med kopi fra Folkeregisteret eller namsmann om endringen. Feil i adresse eller telefonnummer må du selv endre på nett søknaden din. Øverst på første side finner du også innsendingsfrist og adresse til din saksbehandlende institusjon. Husk å signere på side 2. Du kan lese om dokumentasjonskravene på side Har du spørsmål om utfylling av følgeskjemaet, må du kontakte din saksbehandlende institusjon. Følgeskjemaene sendes ut puljevis og baserer seg på studie - ønsker som er registrert når følgeskjemaet sendes ut. Din nyeste kvittering viser hvilke studier du har på søknaden din. Har du ikke mottatt følgeskjema innen 1. juni, må du melde fra til Samordna opptak snarest, og senest innen 10. juni. Søkere til Politihøgskolen og luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø må melde fra innen 18. mars. Hvis du omprioriterer, mottar du ikke nytt følgeskjema. Din saksbehandlende institusjon vil være den samme, selv om du etter omprioritering har strøket denne institusjonen. Send derfor inn følgeskjemaet innen påtrykt frist selv om du omprioriterer. Bare eksamener eller praksis som avsluttes i 2011 kan etter - sendes innen 1. juli. Skal du ettersende dokumentasjon, bør du ta vare på ettersendingsslippen. Slippen kan også skrives ut fra nettsøknaden din. Hvem trenger ikke å sende inn følgeskjema? Hvis elektronisk vitnemål i den nasjonale vitnemålsdatabasen (NVB) er det eneste dokumentet som skal ligge til grunn for behandlingen av søknaden din, behøver du ikke å sende inn følgeskjema. Om vitnemålet ditt ligger i NVB kan du sjekke under arkfanen Dokumentasjon på nettsøknaden din. Har du flere vitnemål, eller velger å sende inn andre vitnemål som bekreftet papirkopi, er saksbehandler alltid forpliktet til å bruke dokumentasjonen som gir deg høyest poengsum. Hvis nytt vitnemål kommer inn i NVB senere, men innen etter - sendings fristen 1.juli, sender vi deg e-post om dette. Den nye dokumentasjonen blir lagt til grunn for behandlingen av søknaden din hvis det lønner seg. Hvem må sende inn følgeskjema? Det er bare vitnemål for norsk videregående skole som er registrert elektronisk. All annen dokumentasjon må sendes inn med følgeskjemaet. Du må altså sende inn følgeskjema hvis du skal dokumentere generelle eller spesielle opptakskrav eller fag som kan gi tilleggspoeng på kompetansebevis søker studier med spesielle opptakskrav utenom fag i videregående skole (praksis, CV etc.) ønsker tilleggspoeng for militærtjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning, se side 88 ønsker å bli beregnet i spesielle kvoter, se sidene 87 og 93 søker om tidlig opptak, særskilt vurdering, dispensasjon eller realkompetanse, se sidene 4 og 85 søker Politihøgskolen eller luftfartsstudiet ved UiT søker studier hvor du ønsker å bruke forkurs, teknisk fagskole eller godkjent 2-årig fagskole (+ norsk) som opptaksgrunnlag Reservert studieplass fra i fjor Har du reservert studieplass fra i fjor, er du garantert å få tilbud om den reserverte plassen så lenge du søker innen 15.april, sender inn følgeskjema, svarer innen fristen og oppfyller evt. krav som er stilt i brevet fra lærestedet som reserverte plassen. For den reserverte plassen er det nok at du med følgeskjemaet legger ved en kopi av dette brevet. Hvis du samtidig ønsker å søke andre studier i år, må du prioritere disse foran studiet du har reservert. For de nye studieønskene må du med følgeskjemaet legge ved vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon, og følge vanlig prosedyre. Hvis du får tilbud om opptak på et av de nye studieønskene, mister du den reserverte studieplassen. Medisinstudiet Opptakssentralen Medisin er nedlagt. Fra og med årets opptak blir søknader til medisinstudiet behandlet på samme måte som til alle andre studier, dvs. at hver søker får tildelt en saksbehandlende institusjon på grunnlag av prioriterte studieønsker. Spørsmål angående opptak rettes til opptakskontoret ved ett av de fire universitetene som tilbyr medisinstudiet. Faglige spørsmål om studiet og praktiske forhold rundt gjennomføringen av studiet rettes til de enkelte medisinske fakultetene. 6

7 Følgeskjemaene har ulike farger, avhengig av hvilke kryss du har satt på søknaden: Gult følgeskjema: For ordinær søknadsbehandling. Blått følgeskjema: Har du søkt om særskilt vurdering (se side 4), vil du motta ett følgeskjema for hvert lærested hvor du har bedt om særskilt vurdering. Med følgeskjemaene skal du sende egenerklæring samt dokumentasjon på de forhold som du mener kvalifiserer for opptak etter særskilt vurdering. I tillegg skal du legge ved den samme dokumentasjonen som du sender sammen med det gule følgeskjemaet. Fiolett følgeskjema: Har du søkt om opptak på grunnlag av realkompetanse (se side 85), vil du motta ett følgeskjema for hvert lærested du har søkt, med unntak av Politihøgskolen. Grønt følgeskjema: For Politihøgskolen. Har du søkt om særskilt vurdering eller real kompetansevurdering til Politihøgskolen, vil du ikke motta blått eller lilla følgeskjema. Bekreftede kopier Alle kopier av vitnemål og attester skal være stemplet og signert av et kopieringsbyrå eller en ansatt ved offentlig kontor (skole, kommunalt kontor, politikammer osv). Attestering fra bank/postkontor blir også godtatt. Stempelet må vise hvor kopien er bekreftet. Attestering fra butikker, privatpersoner o.l. godkjennes ikke. Vedlegg returneres ikke, send derfor ikke originaler. Husk at det skal være kopier av originale vitnemål og attester, kopi av kopier godtas ikke. Alle sidene som er kopiert av et vitnemål eller annen dokumentasjon skal være stemplet og bekreftet. Lærestedene kan kreve at søkere som blir tatt opp, foreviser originale vitnemål og attester i løpet av første semester. Forfalsk ninger rammes av straffelovens 182, og vil bli politianmeldt. På sidene finner du en oversikt over godkjent dokumentasjon. For søkere som befinner seg i utlandet gjelder de samme reglene. Alle dokumenter må være i A4 format, ensidig (ikke tosidig), uten stifter, lim o.l. Husk å signere følgeskjemaet. RETT KOPI: Lillevik videregående skole Ola Nordmann, Lillevik 10. januar 2011 Du er selv ansvarlig for at de innsendte dokumentene er riktige. Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister retten til å fullføre utdanningen. Dokumentfalsk vil bli politianmeldt. 7

8 Frister Ettersending 1. juli Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2011 skal sendes til adressen som står på ettersendingsslippen som du får tilsendt med følgeskjemaet. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din. Sjekk statussiden på nettsøknaden din dersom du ikke husker hvor du skal sende dokumentasjon. Du må bruke elektronisk ID når du søker omprioriterer registrerer svar på Restetorget søker Til Politihøgskolen og til luftfartsstudiet ved UiT kan det bare ettersendes forbedringer av eksisterende kompetanse. Omprioritering Innen 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine via nettsøknaden. Du kan ikke legge til nye studieønsker etter 15. april. 20. juli 26. juli Hovedopptak 20. juli er resultatet av opptaket tilgjengelig på nettsøknaden din. Her vil det stå hvilket studium du eventuelt har fått tilbud på, og hvilke studier du kan stå på venteliste til. Ved tilbud faller alle lavere prioriterte studieønsker bort. Du må krysse av JA eller NEI på alle studiene som står oppført i svarskjemaet på nettsøknaden din. Du må altså krysse for JA hvis du ønsker å stille deg på venteliste. Manglende kryss blir betraktet som NEI. Svarfrist 26. juli er siste frist for å registrere svar. Det er ikke mulig å registrere svar etter denne dato. Du må svare selv om du klager på et vedtak eller søker om reservert studieplass. Venteliste Hvis du stiller deg på venteliste og får nytt tilbud i supplerings - opptaket 29. juli, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket. Tenk deg derfor godt om før du svarer. Du kan endre svar fram til svarfristen 26. juli. Til studier hvor det er konkurranse om studieplassene, er det vanlig at lærestedene gir flere tilbud enn antall studieplasser (overbooking), dvs. at flere søkere enn forventet må trekke seg før det blir opprykk fra ventelistene. 8

9 Restetorget Restetorget er en oversikt over ledige studieplasser der ventelistene er tømt for kvalifiserte søkere. Oversikten er tilgjengelig på samordnaopptak.no fra 20.juli. Du kan registrere inntil 10 studieønsker på nettsøknaden din. Studieplassene er åpne både for nye søkere og for dem som allerede er søkere i det samordna opptaket; disse kan også reaktivere studieønsker som har falt bort fordi de i hoved opptaket fikk tilbud på høyere prioritert studium. Dersom det er flere kvalifiserte restetorgsøkere enn det er restplasser på studiet, vil de som melder seg først få tilbudene. Svarfristen i restetorgopptaket er ca. 5 dager. Når du takker JA til et tilbud på Restetorget, mister du automatisk eventuelt tidligere tilbud om studieplass. For å søke via Restetorget må du dekke opptakskravene til studiet Kontakt lærestedene hvis du ønsker informasjon om studier, opptakskrav og forhold ved lærestedet Dokumentasjon skal sendes til lærestedene du søker til 29. juli 5. august Suppleringsopptak Bare søkere som får nytt tilbud eller er blitt studiekvalifisert eller har fått endret poengsum etter hovedopptaket, vil få e-post i det nasjonale suppleringsopptaket ca. 29. juli. Evt. endring av ventelistenummer blir lagt ut på nettsøknaden. Hvis du får nytt tilbud i dette opptaket, mister du automatisk tidligere tildelt studieplass. Svaret registrerer du på nettsøknaden din. Svarfristen i suppleringsopptaket vil bli ca. 5 dager. Etterfyllingsopptak Til enkelte studier kan det foretas ytterligere etterfyllingsopptak fra ca. 5. august og utover. I etterfyllingsopptaket mister du ikke automatisk tidligere plass som du har takket ja til når du får nytt tilbud. Du kan altså velge mellom gammelt og nytt tilbud, men takker du ja til det nye tilbudet, faller det gamle tilbudet automatisk bort. I etterfyllingsopptak oppdateres svarskjemaet på nettsøknaden bare for søkere som får nytt tilbud. Svarfristen blir ca. 5 dager. Reservering av studieplass til 2012 Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet eller andre vektige grunner. Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, lege - attest e.a. og sendes innen 3 uker etter at du fikk tilbudet. Søknaden skal sendes til lærestedet der du fikk tildelt studieplassen, ikke til Samordna opptak. Du må svare JA til Samordna opptak uavhengig av søknaden om reservert studieplass. Har du fått studieplassen via Restetorget eller som betinget opptak, kan du ikke reservere den. 9

10 Studieløp og gradsstruktur Bachelorstudium Eit bachelorstudium er eit 3-årig studieprogram. Bachelorgraden kan du etter visse reglar byggje ut til mastergrad og vidare til doktorgrad (ph.d.). Nokre av bachelorprogramma har ei fast oppbygging, i andre kan du velje mellom ulike emne etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogramma der du kan velje friare, må du setje saman studiet etter retningsliner gitt av lærestaden for å oppnå bachelorgraden. Nærare informasjon om studia finn du på lærestadene sine nettsider og i eigne studietilbodskatalogar. I Søkerhandboka blir dei ulike bachelorstudia presenterte innanfor ulike tematiske kategoriar i lærestadtabellane. Masterstudium Eit masterstudium er eit 2-årig fulltidsstudium (tidlegare hovudfagsstudium). Studiet byggjer på fagleg fordjuping i bachelor- /cand.mag.-graden og omfattar mellom anna eit sjølvstendig arbeid. Universiteta, vitskaplege høgskolar og mange statlege høgskolar tilbyr masterstudium som ikkje skal søkjast gjennom Samordna opptak, men på eige skjema direkte til lærestaden. (Men sjå informasjon om 5-årige profesjonsstudium under.) Oversikter og nærare informasjon finn du på lærestadene sine nettsider og i lærestadene sine eigne brosjyrar. Yrkesutdanning/ profesjonsstudium Profesjonsstudia er kjenneteikna av fastlagde fagplanar over fleire år innanfor eitt fagområde. 3-årig profesjonsstudium gir ein bachelorgrad. Døme på slike studium er sjukepleiarutdanning og sosionomutdanning. Mange av høgskolane har 4-årige lærarutdanningar. Kandidatane kan få tildelt graden bachelor etter 3 år dersom utdanninga fyller krava til graden bachelor i følgje høgskolen si forskrift. Grunnskolelærarkompetanse oppnår ein først etter 4 år. 5-årige profesjonsstudium (integrert mastergrad) finn du særleg ved universiteta innanfor desse fagområda: Farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærarutdanning og samfunnsøkonomi. 6-årige profesjonsstudium gir eigne gradar. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradane cand. med., cand.med.vet., cand. psychol. og cand. theol. Nokre av desse kan ha eige opptak undervegs i studiet. Kandidatstudium Det finst ei rekke 2-årige fulltidsstudium ved høgskolane som gir tittelen høgskolekandidat. Årsstudium Det finst òg ei rekke årsstudium ved lærestadene. Mange av dei kan inngå i ein bachelorgrad. I tillegg kan nokre av dei vere grunnlag for eit profesjonsstudium i faget, til dømes psykologi. Har du spørsmål om fagleg innhald og gradsoppbygging, må du kontakte dei aktuelle lærestadene. 10

11 Liste over fagområde og studium Lærestadene har knytta kvart av sine studium opp mot inntil tre fagområde. Desse fagområda er lista opp alfabetisk i denne lista. Namnet på fagområde inneber ikkje at ein er garantert løns - plassering/stilling i yrke som svarar til namnet. Under kvart fagområde er det ei alfabetisk sortert liste over alle studium som er knytta til dette fagområdet. Studia er lista slik: Studienamn, lærestad Type (studium) Side Studienamnet er det same som er brukt i lærestadtabellane, evt. noko forkorta Lærestadnamnet er gitt som ein kode med 2 til 5 teikn, den same som er brukt i lærestadtabellane og innhalds - lista side 3 Type studium er forbokstaven i dei utdanningstypane som er brukte i lærestadtabellane: B=Bachelorstudium, M=Masterutdanning, Y=Yrkesutdanning, K=Kandidatstudium, Å=Årsstudium Sidetal viser til sida der lærestadtabellen for den aktuelle lærestaden startar. Studiet du leiter etter kan difor vere på påfølgjande side(r). Fagområde er fastsette sentralt og passar ikkje like bra for alle lærestader og studium. Dersom du ikkje finn studiet du leiter etter der du meiner det høyrer heime, kan det løne seg å sjekke eit nærliggjande fagområde. På samordnaopptak.no/studier kan du søkje både på fag - område og ei rekkje andre omgrep for å finne studium. Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Administrasjon og leiing Administrasjon og ledelse, HiO B 52 Administrasjon og ledelse, Rena, HiHm Å 46 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB B 72 Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstud., UiB Å 72 Arbeids- og organisasjonspsykologi, UiB B 72 Arkivkunnskap, årsstudium, UiO Å 76 Bedriftsøkonomi, HSF Å 54 Bedriftsøkonomi, Bodø, UiN Å 74 Bedriftsøkonomi, deltid, Helgeland, UiN Å 74 Bedriftsøkonomi, deltid, Vesterålen, UiN Å 74 Bedriftsøkonomi, Halden, HiØ Å 61 Bedriftsøkonomi, Mo i Rana, UiN Å 74 Bedriftsøkonomi, Porsgrunn, HiT Å 57 Bedriftsøkonomi, Rena, HiHm Å 46 Bedriftsøkonomi, samlings- og nettbasert, deltid, HiHm Å 46 Bedriftsøkonomi, årsstudium, Bø, HiT Å 57 Eiendomsmegling, UiN B 74 Eksportmarkedsføring, HiÅ B 62 Handel, service og logistikk, HiH B 46 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 62 Havbruksdrift og ledelse, UiN B 74 Helseledelse og helseøkonomi, UiO B 76 Hotelledelse, UiS B 79 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 57 Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU M 66 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 57 Innovasjonsledelse og entreprenørskap, HiÅ B 62 Internasjonal logistikk, Ålesund, HiM B 49 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 56 Jus, HiM Å 49 Jus og administrasjon, HiM B 49 Juss, Hønefoss, HiBu B 43 Juss og ledelse, Hønefoss, HiBu B 43 Juss, årsstudium, Hønefoss, HiBu Å 43 Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer, HiNT Å 52 Kulturprosjektledelse, HiL B 48 Kulturprosjektledelse, årsstudium, HiL Å 48 Ledelse, innovasjon og marked, UiT B 80 Mediemanagement, HiG B 45 Mediemanagement, årsstudium, HiG Å 45 Offentlig administrasjon og ledelse, UiO B 76 Organisasjon og ledelse, HiL B 48 Organisasjon og ledelse, UiN B 74 Organisasjons- og ledelsesfag, Rena, HiHm B 46 Planlegging og administrasjon, HVO B 60 Politikk og forvaltning, HiO Å 52 Produksjons- og prosjektledelse, HiL B 48 Regnskap, Steinkjer, HiNT B 52 Reiseliv og turisme, årsstudium, HiL Å 48 Reiselivsledelse, HiL B 48 Reiselivsledelse, HSF B 54 Reiselivsledelse, UiS B 79 Revisjon, Steinkjer, HiNT B 52 Samfunnsøkonomi, master, NTNU M 66 Shipping og logistikk, HiÅ B 62 Shipping og økonomi, HiÅ Å 62 Siviløkonom, 1. avdeling, HiM B 49 Siviløkonomutdanningen, NHH M 65 Siviløkonomutdanningen, UiN M 74 Sosiologi, UiS B 79 Sport Management, idrettsledelse, HiM B 49 Velferdsfag, HiO B 52 Økonomi og administrasjon, HiB B 42 Økonomi og administrasjon, HiL B 48 Økonomi og administrasjon, HiM B 49 Økonomi og administrasjon, HiN B 50 Økonomi og administrasjon, HiVe B 59 Økonomi og administrasjon, HiÅ B 62 Økonomi og administrasjon, HSF B 54 Økonomi og administrasjon, UiS B 79 Økonomi og administrasjon, UiT B 80 Økonomi og administrasjon, UMB B 69 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, UiA M 70 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master, UiS M 79 Økonomi og administrasjon, Bø, HiT B 57 Økonomi og administrasjon, Grimstad, UiA B 70 Økonomi og administrasjon, Halden, HiØ B 61 Økonomi og administrasjon, Haugesund, HSH B 55 Økonomi og administrasjon, Hønefoss, HiBu B 43 Økonomi og administrasjon, Kongsberg, HiBu B 43 Økonomi og administrasjon, Kr.sand, UiA B 70 Økonomi og administrasjon, Rena, HiHm B 46 Økonomi og administrasjon, Steinkjer, HiNT B 52 Økonomi og administrasjon, årsstudium, HiL Å 48 Økonomi og administrasjon 1-årig, Hønefoss., HiBu Å 43 11

12 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø, HiT K 57 Økonomi og administrasjon/revisjon, HiO B 52 Økonomi og administrasjon,1-årig, Kongsberg, HiBu Å 43 Økonomi og ledelse, HiG B 45 Økonomi og ledelse, HiH B 46 Økonomi og ledelse, HiÅ Å 62 Økonomi og ledelse, UiN B 74 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss, HiBu M 43 Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg, HiBu M 43 Økonomi og ledelse, fleksibel, HiG B 45 Økonomi og ledelse, Mo i Rana, UiN B 74 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiG Å 45 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiH Å 46 Økonomi og ledelse, årsstudium, HiO Å 52 Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, HiO Å 52 Afrikanske språk/kunnskap Afrikastudier, NTNU B 66 Afrikastudier, årsstudium, NTNU Å 66 Emnestudier humaniora, årsstudium, NTNU Å 66 Midtøstenstudier med arabisk, UiO B 76 Animasjon Animasjon, Hamar, HiHm B 46 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 46 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 46 Antropologi Sosialantropologi, UiB B 72 Sosialantropologi, UiO B 76 Sosialantropologi, UiT B 80 Sosialantropologi, årsstudium, UiB Å 72 Arkeologi Antikk kultur og klassiske språk, UiO B 76 Arkeologi, NTNU B 66 Arkeologi, UiB B 72 Arkeologi, UiO B 76 Arkeologi, UiT B 80 Kulturminneforvaltning, NTNU B 66 Arkitektur Arkitekt, AHO M 39 Arkitekt, NTNU M 66 By- og regionplanlegging, UMB M 69 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 69 Landskapsarkitektur, UMB M 69 Landskapsingeniør, UMB B 69 Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, HSF B 54 Asiatiske språk/kunnskap India områdestudier, UiO B 76 Japansk, UiB B 72 Japansk med Japanstudier, UiO B 76 Kinesisk med Kinastudier, UiO B 76 Midtøstenstudier med arabisk, UiO B 76 Midtøstenstudier med tyrkisk, UiO B 76 Astronomi Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 76 Audiograf Audiografutdanning, HiST B 56 Automatisering Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 80 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 62 Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 54 Ingeniør, elektro-automasjon, HiVe B 59 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 57 Barnevernspedagog Barnevern, HiF B 44 Barnevern, HiL B 48 Barnevern, UiN B 74 Barnevern, UiS B 79 Barnevern, Fredrikstad, HiØ B 61 Barnevern i et flerkulturelt samfunn, HiT B 57 Barnevernspedagogutdanning, HiH B 46 Barnevernspedagogutdanning, HiO B 52 Barnevernspedagogutdanning, HiST B 56 Barnevernspedagogutdanning, HSF B 54 Barnevernspedagogutdanning, deltid, HiO B 52 Barnevernspedagogutdanning, deltid - Tromsø, HiH B 46 Sosialt arbeid, barnevernspedagog, HVO B 60 Bibliotekar/bibliotekkunnskap Arkiv og dokumentbehandling, HiO B 52 Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO B 52 Arkivkunnskap, årsstudium, UiO Å 76 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 52 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 52 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 80 Skolebibliotekkunnskap, deltid, UiA B 70 Biletkunst Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 61 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 55 Kunstvitenskap, UiT B 80 Tegning - bilde, årsstudium Notodden, HiT Å 57 Bioingeniør Bioingeniør, HiÅ B 62 Bioingeniør, UiA B 70 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 Bioingeniørutdanning, HiO B 52 Bioingeniørutdanning, HiST B 56 Bioingeniørutdanning, UiT B 80 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 61 Biologi Agronomi, Blæstad (Hamar), HiHm B 46 Animal Science, UiN B 74 Bachelor i Marine- og biologiske fag, HiÅ B 62 Biologi, NTNU B 66 Biologi, UiA B 70 Biologi, UiB B 72 Biologi, UiN B 74 Biologi, UiO B 76 Biologi, UMB B 69 Biologi, klima og miljø, UiT B 80 Biologi og kjemi, UiN Å 74 Biologi og kjemi, årsstudium, NTNU Å 66 Biologi, årsstudium, UiA Å 70 Biomedisin, UiT B 80 Bioteknologi, UMB B 69 Bioteknologi, Hamar, HiHm B 46 Fiskeri- og havbruksvitenskap, UiT B 80 Forurensing og miljø, Bø, HiT B 57 Havbruksbiologi, UiB B 72 Hestefag, UMB B 69 12

13 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Husdyrvitenskap, UMB B 69 Idrettsvitenskap, NIH B 65 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 Master i havbruk (3+2), UiN M 74 Master i marin økologi (3+2), UiN M 74 Medisinsk og marint årsstudium, HiÅ Å 62 Medisinske fag, UiT Å 80 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 76 Plantevitenskap, UMB B 69 Utmarksforvaltning, Evenstad (Koppang), HiHm B 46 Utmarksforvaltning, årsstudium, Evenstad (Koppang), HiHm Å 46 Økologi og naturforvaltning, UMB B 69 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 57 Bioteknologi Bachelor i Marine- og biologiske fag, HiÅ B 62 Biologisk kjemi, UiS B 79 Bioteknologi, UiT B 80 Bioteknologi, UMB B 69 Bioteknologi, Hamar, HiHm B 46 Bioteknologi, master, NTNU M 66 Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU M 66 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiO B 52 Ingeniør, kjemi, HiST B 56 Kjemi og bioteknologi, UMB M 69 Matvitenskap, UMB B 69 Molekylærbiologi, UiB B 72 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO B 76 Bygg Bygg, UiS B 79 Bygg- og miljøteknikk, NTNU M 66 Byggeteknikk og arkitektur, UMB M 69 Ingeniør, Bygg, HiN B 50 Ingeniør, bygg, HiB B 42 Ingeniør, bygg, HiG B 45 Ingeniør, bygg, HiO B 52 Ingeniør, bygg, HiST B 56 Ingeniør, bygg, HiT B 57 Ingeniør, bygg, HiÅ B 62 Ingeniør, bygg, Fredrikstad, HiØ B 61 Ingeniør, Bygg, nettbasert, HiN B 50 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 50 Integrert bygningsteknologi, HiN M 50 Landmåling, årsstudium, HiG Å 45 Landmåling, årsstudium, fleksibel, HiG Å 45 Datateknikk Anvendt datateknologi, HiO B 52 Data, UiS B 79 Data/IT, HiN M 50 Datasikkerhet, UiT B 80 Datateknikk, NTNU M 66 Datateknologi, UiB B 72 Datavitenskap, UiB B 72 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 45 Elektronikk og datateknologi, UiO B 76 Informasjonsbehandling, årsstudium, UiN Å 74 Informasjonssikkerhet, HiG B 45 Informasjonsteknologi, HiB B 42 Informasjonsteknologi, HiO B 52 Informasjonsteknologi, UiS M 79 Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana, HiNe Å 51 Informatikk, UiT B 80 Informatikk, master, UiT M 80 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 56 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 76 Ingeniør, data, HiB B 42 Ingeniør, data, HiG B 45 Ingeniør, data, HiO B 52 Ingeniør, data, HiST B 56 Ingeniør, data, HiÅ B 62 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 61 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 50 Ingeniør, datateknikk, HiVe B 59 Ingeniør, Datateknikk, nettbasert, HiN B 50 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 50 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 66 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 43 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 Kommunikasjonsteknologi, NTNU M 66 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 45 Medieteknologi, HiG B 45 Programvareutvikling, HiG B 45 Spillprogrammering, HiG B 45 Design Animasjon, Hamar, HiHm B 46 Bygg, UiS B 79 Byutvikling og urban design, UiS M 79 Design og bruk av digitale medier, årsstudium, Mo, HiNe Å 51 Design og komm. i digitale medier, deltid, HiO Å 52 Digital mediedesign, Notodden, HiT Å 57 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 43 Form og design, Notodden, HiT Å 57 Industridesign, AHO M 39 Industriell design, NTNU M 66 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 76 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, industriell design, Fredrikstad, HiØ B 61 Ingeniør, produkt- og systemdesign, HiÅ B 62 Ingeniør, produktdesign, HiVe B 59 Ingeniør, skipsdesign, HiÅ B 62 Kunst og design, HiO B 52 Kunst og design - tekstil, årsstudium, HiO Å 52 Kunst og design, årsstudium, HiO Å 52 Kunst og håndverk, UiN Å 74 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 70 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk, UiA B 70 Landmåling og eiendomsdesign, HiB B 42 Landskapsarkitektur, UMB M 69 Leire kunst og design 1, Notodden, HiT Å 57 Lysdesign, Drammen, HiBu B 43 Media, IKT og design, HVO B 60 Mediedesign, HiG B 45 Multimedieteknologi og -design, Grimstad, UiA B 70 Produktdesign, HiAk B 41 Teknologidesign og ledelse, HiG B 45 Teknologidesign, årsstudium, HiG Å 45 Teknologidesign, årsstudium, deltid, HiG Å 45 Virtuell kunst og design, Hamar, HiHm B 46 Visuell kommunikasjon, Drammen, HiBu B 43 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 46 Visuelle kunstfag og design, Notodden, HiT B 57 Drama/teater Drama, HiB Å 42 Drama, HVO Å 60 Drama, UiS Å 79 13

14 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Drama og teater, NTNU B 66 Drama og teater, UiT B 80 Drama og teater, årsstudium, HiNe Å 51 Drama og teaterkommunikasjon, HiO B 52 Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, HiO Å 52 Drama, årsstudium, UiA Å 70 Drama/teater, HVO B 60 Faglærerutdanning i drama, UiA B 70 Kulturpedagog, HVO B 60 Litteratur, film og teater, UiA B 70 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 70 Teater for barn og unge, årsstudium, HiVe Å 59 Dyrepleiar Dyrepleierutdanning, NVH K 68 Elektro Dataanalyse og sensorteknologi, UiT M 80 Elektro, UiS B 79 Elektronikk, NTNU M 66 Elektroteknikk, HiN M 50 Energi og miljø, NTNU M 66 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, Automatiseringsteknikk, UiT B 80 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 62 Ingeniør, elektro, HiG B 45 Ingeniør, elektro, Fredrikstad, HiØ B 61 Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 54 Ingeniør, Elektro første år, nettbasert, HiN B 50 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 56 Ingeniør, elektro-automasjon, HiVe B 59 Ingeniør, elektronikk, HiB B 42 Ingeniør, elektronikk, HiVe B 59 Ingeniør, elektronikk, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi, HiO B 52 Ingeniør, elkraft, HiT B 57 Ingeniør, Elkraftteknikk, HiN B 50 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 42 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 50 Ingeniør, Industriell Elektronikk, HiN B 50 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk B 41 Engelsk Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 79 Engelsk, HSF Å 54 Engelsk, HVO Å 60 Engelsk, NTNU B 66 Engelsk, UiA B 70 Engelsk, UiB B 72 Engelsk, UiN Å 74 Engelsk, UiO B 76 Engelsk, Halden, HiØ Å 61 Engelsk, Hamar, HiHm Å 46 Engelsk, Hønefoss, HiBu Å 43 Engelsk, Levanger, HiNT Å 52 Engelsk, oppstart høst, UiT Å 80 Engelsk, oppstart vår, UiT Å 80 Engelsk, samlingsbasert, HiF Å 44 Engelsk språk og litteratur, UiS B 79 Engelsk, Stord, HSH Å 55 Engelsk, årsstudium, HiVe Å 59 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 66 Engelsk, årsstudium, UiA Å 70 Engelsk, årsstudium, UiO Å 76 Engelsk, årsstudium, UiS Å 79 Engelsk årsstudium, Bø, HiT Å 57 Engelsk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 Engelsk årsstudium, 1-7, HiNe Å 51 Engelsk årsstudium, 5-10, HiNe Å 51 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 Grunnskolelærer trinn med engelsk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/norsk, HiST Y 56 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiO Y 52 Internasjonal kommunikasjon, Halden, HiØ B 61 Lektorutdanning språkfag/engelsk, NTNU M 66 Nord-Amerika-studier, UiO B 76 Oversetting og interkulturell kom., engelsk, UiA B 70 Språk, UiN B 74 Ergoterapeut Ergoterapeututdanning, HiB B 42 Ergoterapeututdanning, HiO B 52 Ergoterapeututdanning, HiST B 56 Ergoterapeututdanning, UiT B 80 Ergoterapeututdanning, Rogaland, DHS B 40 Ernæring Ernæring, mat og kultur, UiA B 70 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 70 Folkehelsearbeid, HiB B 42 Folkehelsearbeid, UiA B 70 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 Human ernæring, UiB B 72 Idrett, ernæring og helse, HiVe B 59 Kostøkonomi, ernæring og ledelse, HiAk B 41 Master i klinisk ernæring, start høst, UiO M 76 Master i klinisk ernæring, start vår, UiO M 76 Mat, ernæring og helse, Elverum, HiHm Å 46 Mat og helse, deltid, UiN Å 74 Mat og helse, årsstudium, HiVe Å 59 Matkultur og helse, HVO Å 60 Matteknologi, HiST B 56 Matvitenskap, UMB B 69 Samfunnsernæring, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 41 Europeiske språk/kunnskap Engelsk, NTNU B 66 Engelsk, UiB B 72 Engelsk, UiO B 76 Engelsk, årsstudium, NTNU Å 66 Engelsk, årsstudium, UiO Å 76 Engelsk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 Engelsk årsstudium, 1-7, HiNe Å 51 Engelsk årsstudium, 5-10, HiNe Å 51 Europastudier, UiB B 72 Europastudier (EU), UiO B 76 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 66 Europastudier med fremmedspråk, spansk, NTNU B 66 Europastudier med fremmedspråk, tysk, NTNU B 66 Fransk, NTNU B 66 Fransk, UiB B 72 Fransk, UiO B 76 Fransk, årsstudium, NTNU Å 66 Fransk, årsstudium, UiO Å 76 Fransk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 14

15 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Gresk, UiB B 72 Italiensk, UiB B 72 Italiensk, UiO B 76 Nederlandsk, UiO B 76 Portugisisk, UiO B 76 Russisk, UiB B 72 Russisk, UiO B 76 Spansk, UiO B 76 Spansk språk og latinamerikastudier, UiB B 72 Spansk språk og latinamerikastudier, år, start vår, UiB Å 72 Spansk, årsstudium, NTNU Å 66 Spansk, årsstudium, UiO Å 76 Tysk, UiB B 72 Tysk, UiO B 76 Tysk, årsstudium, UiO Å 76 Tysk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 Faglærar Adjunktutdanning i matematikk og naturfag, UiB Y 72 Faglærer i formgiving, kunst og håndv., Notodden, HiT B 57 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, UiN B 74 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 57 Faglærer i musikk, UiN B 74 Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert, HiHm B 46 Faglærerutd. i formgiving/kunst/håndverk, HiO B 52 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 46 Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger, HiNT B 52 Faglærerutdanning i drama, UiA B 70 Faglærerutdanning i musikk, Hamar, HiHm B 46 Faglærerutdanning i musikk, Stord, HSH B 55 Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrettsvitenskap, NIH B 65 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger, HiNT B 52 Lektorutdanning i engelsk, fransk eller tysk, UiB M 72 Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk, UiB M 72 Lektorutdanning i nordisk, UiB M 72 Lektorutdanning i realfag, UMB M 69 Trafikklærerutdanning, HiAk K 41 Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i elektrofag, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i medier og kommunikasjon, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod., HiAk B 41 Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod, NTNU B 66 Farmasi Farmasi, UiB M 72 Farmasi, UiO M 76 Farmasi, UiT M 80 Farmasiutdanning, HiO B 52 Farmasiutdanning, Namsos, HiNT B 52 Film Animasjon, HVO B 60 Dokumentarfilmproduksjon-Foto, HiL B 48 Dokumentarfilmproduksjon-Lyd, HiL B 48 Dokumentarfilmproduksjon-Regi, HiL B 48 Film- og fjernsynsvitenskap, HiL B 48 Film- og fjernsynsvitenskap, årsstudium, HiL Å 48 Film- og tv-produksjon, UiB B 72 Film- og videoproduksjon, NTNU B 66 Filmvitenskap, NTNU B 66 Fjernsyns- og multimedieproduksjon, UiS B 79 Flerkameraproduksjon, HiL B 48 Litteratur, film og teater, UiA B 70 Litteratur, film og teater, årsstudium, UiA Å 70 Medievitenskap, UiB B 72 Filosofi Filosofi, NTNU B 66 Filosofi, UiT B 80 Filosofi og idéhistorie, UiB B 72 Filosofi og idéhistorie, UiO B 76 Filosofi, årsstudium, NTNU Å 66 Filosofi, årsstudium, UiA Å 70 Filosofi, årsstudium, start vår, UiB Å 72 Historie, deltid, HVO Å 60 Historie årsstudium, HVO Å 60 Kognitiv vitenskap, UiB B 72 Kristendom/RLE, MF Å 40 Politikk, økonomi og filosofi, UiT B 80 Fiskeri Eksportmarkedsføring, UiN B 74 Fiskehelse, UiB M 72 Fiskehelse, UiT M 80 Fiskeri- og havbruksvitenskap, UiT B 80 Havbruksbiologi, UiB B 72 Havbruksdrift og ledelse, UiN B 74 Veterinærstudiet, NVH M 68 Flygarutdanning Luftfartsfag, UiT B 80 Fotografi Fotojournalistikk, HiO B 52 Fransk Europastudier med fremmedspråk, fransk, NTNU B 66 Fransk, NTNU B 66 Fransk, UiB B 72 Fransk, UiO B 76 Fransk, Halden, HiØ Å 61 Fransk, oppstart vår, UiT Å 80 Fransk, årsstudium, NTNU Å 66 Fransk, årsstudium, UiA Å 70 Fransk, årsstudium, UiO Å 76 Fransk, årsstudium, start vår, UiB Å 72 Lektorutdanning språkfag/fransk, NTNU M 66 Friluftsliv Friluftsliv, HiF Å 44 Friluftsliv, HSF B 54 Friluftsliv, HVO Å 60 Friluftsliv, NIH Å 65 Friluftsliv, UiN Å 74 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 46 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 57 Friluftsliv, kultur og naturveiledning årsstud, Bø, HiT Å 57 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 52 Friluftsliv og idrettsfag, HiF B 44 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 70 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 55 Idrett, HSF Å 54 Idrett, HVO Å 60 Idrett, UiA B 70 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 46 15

16 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrett, friluftsliv og helse, HiO B 52 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 54 Idrett og friluftsliv, HVO B 60 Idrett og kroppsøving, HSF B 54 Idrett, årsstudium, UiA Å 70 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 46 Idrett, årsstudium, Kongsvinger, HiHm Å 46 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 55 Jakt, fiske og guiding, Evenstad (Koppang), HiHm Å 46 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 52 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 61 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiO Å 52 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden, HiT Å 57 Natur og friluftsliv, Bø, HiT B 57 Natur og friluftsliv årsstudium, Bø, HiT Å 57 Naturfag, årsstudium, HiVe Å 59 Fysikk Elektronikk og datateknologi, UiO B 76 Energi- og miljøfysikk, UMB B 69 Frie realfag, UMB Å 69 Fysikk, NTNU B 66 Fysikk, UiB B 72 Fysikk, UiT B 80 Fysikk, astronomi og meteorologi, UiO B 76 Fysikk og matematikk, NTNU M 66 Fysikk, årsstudium, UiA Å 70 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 72 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 Matematikk og fysikk, UiA B 70 Matematikk og fysikk, UiS B 79 Miljøfysikk og fornybar energi, UMB M 69 Radiografutdanning, UiT B 80 Romfysikk, UiT M 80 Fysioterapeut Fysioterapeututdanning, HiB B 42 Fysioterapeututdanning, HiO B 52 Fysioterapeututdanning, HiST B 56 Fysioterapeututdanning, UiT B 80 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiO B 52 Førskolelærar Førskolelærer, HiNe B 51 Førskolelærer, deltid, DMMH B 40 Førskolelærer, deltid - samlingsbasert, Notodden, HiT B 57 Førskolelærer, estetisk linje, DMMH B 40 Førskolelærer, interkulturell linje, DMMH B 40 Førskolelærer, natur- og friluftslinje., DMMH B 40 Førskolelærerutd., Bodø, samlings- og IKT-basert, UiN B 74 Førskolelærerutd., Grimstad, UiA B 70 Førskolelærerutd., Kr.sand., UiA B 70 Førskolelærerutd. med vekt på kunstfag, HiB B 42 Førskolelærerutd, m/vekt på natur og friluftsliv, HiB B 42 Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord, HSH B 55 Førskolelærerutd. ordinær linje, Stord, HSH B 55 Førskolelærerutd., Stokmarknes, samlings- og IKT, UiN B 74 Førskolelærerutdanning, DMMH B 40 Førskolelærerutdanning, HiB B 42 Førskolelærerutdanning, HiF B 44 Førskolelærerutdanning, HiO B 52 Førskolelærerutdanning, HiVe B 59 Førskolelærerutdanning, HSF B 54 Førskolelærerutdanning, NLA B 64 Førskolelærerutdanning, UiN B 74 Førskolelærerutdanning, UiS B 79 Førskolelærerutdanning, UiT B 80 Førskolelærerutdanning, deltid, HiO B 52 Førskolelærerutdanning, deltid, HiVe B 59 Førskolelærerutdanning, deltid, Halden, HiØ B 61 Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert, HiNe B 51 Førskolelærerutdanning, Drammen, HiT B 57 Førskolelærerutdanning, Halden, HiØ B 61 Førskolelærerutdanning, Hamar, HiHm B 46 Førskolelærerutdanning, Levanger, HiNT B 52 Førskolelærerutdanning, Notodden, HiT B 57 Førskolelærerutdanning, Porsgrunn, HiT B 57 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, HiHm B 46 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert, UiT B 80 Førskolelærerutdanning, samlingsbasert deltid, HSF B 54 Førskulelærarutdanning, HVO B 60 Førskulelærarutdanning, deltid, HVO B 60 Samisk førskolelærerutdanning, SA/SH B 68 Geografi Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 76 Geografi, NTNU B 66 Geografi, UiB B 72 Geografi, nettbasert, Steinkjer, HiNT Å 52 Geografi, årsstudium, NTNU Å 66 Geografi, årsstudium, UiB Å 72 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, fleks, HiG Å 45 Geografiske informasjonssystemer (GIS), årsstudium, HiG Å 45 Geomatikk, HiG B 45 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master, UMB M 69 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 69 Lektorutdanning i geografi, NTNU M 66 Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig, UiB B 72 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 61 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 55 Samfunnsfag, årsstudium, HiVe Å 59 Samfunnsfag, årsstudium, UiA Å 70 Samfunnsgeografi, UiO B 76 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 60 Utviklingsstudier, UiB B 72 Utviklingsstudier, årsstudium, UiB Å 72 Geologi Forurensing og miljø, Bø, HiT B 57 Geofag: geologi, geofysikk og geografi, UiO B 76 Geologi, NTNU B 66 Geologi, UiT B 80 Geologi og geofare, HSF B 54 Geovitenskap, retning geofysikk, UiB B 72 Geovitenskap, retning geologi, UiB B 72 Miljø og naturressurser, UMB B 69 Naturfag, HSF Å 54 Petroleumsfag, NTNU M 66 Petroleumsgeologi, UiS B 79 Tekniske geofag, NTNU M 66 Økologi og naturressurser, Bø, HiT B 57 Grunnskolelærar Drama, HiB Å 42 Grunnskolelærer 1-7, HiNe Y 51 Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 46 Grunnskolelærer 1-7, nett- og praksisbasert, UiN Y 74 Grunnskolelærer trinn, HiST Y 56 Grunnskolelærer trinn, UiN Y 74 Grunnskolelærer trinn, desentralisert, HiT Y 57 Grunnskolelærer trinn, Drammen, HiBu Y 43 16

17 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Grunnskolelærer trinn, Hamar, HiHm Y 46 Grunnskolelærer trinn med engelsk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med RLE, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/kroppsøving, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/naturfag, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 56 Grunnskolelærer trinn m/samfunnsfag, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn, nettbasert, HiT Y 57 Grunnskolelærer trinn, Notodden, HiT Y 57 Grunnskolelærer trinn, Porsgrunn, HiT Y 57 Grunnskolelærer trinn, samlingsbasert, HiHm Y 46 Grunnskolelærer 5-10, HiNe Y 51 Grunnskolelærer 5-10, Narvik, HiNe Y 51 Grunnskolelærer 5-10, nett- og praksisbasert, UiN Y 74 Grunnskolelærer Notodden og desentralisert, HiT Y 57 Grunnskolelærer trinn, UiN Y 74 Grunnskolelærer trinn med mat og helse, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med matematikk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med musikk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med norsk, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med realfag, Drammen, HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, HiB Y 42 Grunnskolelærer trinn med samfunnsfag, Dr., HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn med språkfag, Drammen, HiBu Y 43 Grunnskolelærer trinn m/matematikk, HiST Y 56 Grunnskolelærer trinn m/norsk, HiST Y 56 Grunnskolelærer trinn m/realfag, HiST Y 56 Grunnskolelærer trinn, nettbasert, HiT Y 57 Grunnskolelærer trinn, Porsgrunn, HiT Y 57 Grunnskolelærerutd trinn, HiO Y 52 Grunnskolelærerutd trinn med engelsk, HiO Y 52 Grunnskolelærerutd trinn med matematikk, HiO Y 52 Grunnskolelærerutd trinn med norsk, HiO Y 52 Grunnskolelærerutdanning trinn trainee, HiVe Y 59 Grunnskolelærerutdanning, trinn, HiVe Y 59 Grunnskolelærerutdanning trinn, HiF Y 44 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 55 Grunnskolelærerutdanning trinn, NLA Y 64 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiS Y 79 Grunnskolelærerutdanning trinn, Grimstad, UiA Y 70 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 61 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kristiansand, UiA Y 70 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 52 Grunnskolelærerutdanning trinn, master, UiA M 70 Grunnskolelærerutdanning, trinn, HiVe Y 59 Grunnskolelærerutdanning trinn, HiF Y 44 Grunnskolelærerutdanning trinn, HSH Y 55 Grunnskolelærerutdanning trinn, UiS Y 79 Grunnskolelærerutdanning trinn, NLA Y 64 Grunnskolelærerutdanning, trinn, Halden, HiØ Y 61 Grunnskolelærerutdanning trinn, Kr. sand, UiA Y 70 Grunnskolelærerutdanning trinn, Levanger, HiNT Y 52 Grunnskolelærerutdanning trinn, master, UiA M 70 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 54 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 60 Grunnskulelærarutdanning trinn, saml/deltid, HSF Y 54 Grunnskulelærarutdanning trinn, saml/deltid, HVO Y 60 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 54 Grunnskulelærarutdanning trinn, HVO Y 60 Lærerutdanning trinn, integrert master, UiT M 80 Lærerutdanning trinn, integrert master, UiT M 80 Musikk, HiB Å 42 Samisk grunnskolelærer 1-7, SA/SH Y 68 Handel Eiendomsmegling, HSF B 54 Eiendomsmegling, UiN B 74 Eiendomsmegling, Bø, HiT B 57 Eksportmarkedsføring, UiN B 74 Handel, service og logistikk, HiH B 46 Handels- og Serviceledelse, HiÅ B 62 Økonomi og ledelse, UiN B 74 Handverk Folkekunst årsstudium, Rauland, HiT Å 57 Kunst og handverk, HVO B 60 Kunst og handverk, HVO Å 60 Kunst og håndtverk, UiS Å 79 Kunst og håndverk, Halden, HiØ Å 61 Kunst og håndverk, Stord, HSH Å 55 Kunst og håndverk, årsstudium, HiVe Å 59 Kunst og håndverk, årsstudium, UiA Å 70 Kunst og håndverk årsstudium, Notodden, HiT Å 57 Kunst og håndverk, 1-7, HiNe Å 51 Kunst og håndverk, 5-10, HiNe Å 51 Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk, UiA B 70 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid, HiAk B 41 Helse Audiografutdanning, HiST B 56 Bevegelsesvitenskap, NTNU B 66 Bioingeniør, UiA B 70 Bioingeniørutdanning, HiB B 42 Bioingeniørutdanning, HiO B 52 Bioingeniørutdanning, HiST B 56 Bioingeniørutdanning, Fredrikstad, HiØ B 61 Ergoterapeututdanning, HiB B 42 Ergoterapeututdanning, HiO B 52 Ergoterapeututdanning, HiST B 56 Farmasi, UiB M 72 Farmasiutdanning, HiO B 52 Folkehelse, Elverum, HiHm B 46 Folkehelse og helsefremmende arbeid, UiB B 72 Folkehelsearbeid, UiA B 70 Fysioterapeututdanning, HiB B 42 Fysioterapeututdanning, HiO B 52 Fysioterapeututdanning, HiST B 56 Fysioterapeututdanning, mensendieck, HiO B 52 Human ernæring, UiB B 72 Idrett, HSF Å 54 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 46 Idrett, ernæring og helse, HiVe B 59 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 54 Idrett og friluftsliv, HVO B 60 Idrett og kroppsøving, HSF B 54 Idrett, årsstudium, HiVe Å 59 Kroppsøving og idrett, årsstudium, NTNU Å 66 Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse, HiAk B 41 Mat, ernæring og helse, Elverum, HiHm Å 46 Mat og helse, deltid, UiN Å 74 Mat og helse, årsstudium, HiVe Å 59 Matkultur og helse, HVO Å 60 Medisin, NTNU 66 Medisin, UiB 72 Medisin, UiT 80 Medisin, start høst, UiO 76 Medisin, start vår, UiO 76 Medisinske fag, UiT Å 80 Odontologi, UiB M 72 17

18 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Ortopediingeniør, HiO B 52 Psykologi, profesjonsstudiet, NTNU 66 Radiograf, Drammen, HiBu B 43 Radiografutdanning, HiB B 42 Radiografutdanning, HiG B 45 Radiografutdanning, HiO B 52 Radiografutdanning, HiST B 56 Samfunnsernæring, HiAk B 41 Sosialt arbeid, HiB B 42 Sykepleier, Drammen, HiBu B 43 Sykepleierutdanning, BDH B 39 Sykepleierutdanning, HD B 62 Sykepleierutdanning, HDH B 41 Sykepleierutdanning, HiAk B 41 Sykepleierutdanning, HiB B 42 Sykepleierutdanning, HiG B 45 Sykepleierutdanning, HiH B 46 Sykepleierutdanning, HiN B 50 Sykepleierutdanning, HiST B 56 Sykepleierutdanning, HiT B 57 Sykepleierutdanning, HiVe B 59 Sykepleierutdanning, UiS B 79 Sykepleierutdanning, Bodø, UiN B 74 Sykepleierutdanning, deltid, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, HiH B 46 Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad, HiØ B 61 Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, Valdres, HiG B 45 Sykepleierutdanning, deltid, 4 år, HiT B 57 Sykepleierutdanning, Elverum, HiHm B 46 Sykepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 61 Sykepleierutdanning, Førde, start høst, HSF B 54 Sykepleierutdanning, Førde, start vår, HSF B 54 Sykepleierutdanning, Grimstad, UiA B 70 Sykepleierutdanning, Haugesund, HSH B 55 Sykepleierutdanning, Kongsvinger, HiHm B 46 Sykepleierutdanning, Kr.sand, UiA B 70 Sykepleierutdanning, Levanger, HiNT B 52 Sykepleierutdanning, Mo i Rana, UiN B 74 Sykepleierutdanning, Namsos, HiNT B 52 Sykepleierutdanning, Oslo, DHS B 40 Sykepleierutdanning, samlingsbasert deltid Førde, HSF B 54 Sykepleierutdanning, Stord, HSH B 55 Sykepleierutdanning, studiegruppe Molde, HiM B 49 Tannpleie, UiB B 72 Tannpleie, Elverum, HiHm B 46 Tannteknikerutdanning, HiO B 52 Vernepleierutdanning, HiAk B 41 Vernepleierutdanning, HiB B 42 Vernepleierutdanning, HiH B 46 Vernepleierutdanning, HiL B 48 Vernepleierutdanning, HiM B 49 Vernepleierutdanning, HiST B 56 Vernepleierutdanning, HiT B 57 Vernepleierutdanning, HSF B 54 Vernepleierutdanning, deltid, HiAk B 41 Vernepleierutdanning, deltid, HiT B 57 Vernepleierutdanning, deltid Bærum, HiAk B 41 Vernepleierutdanning deltid, Fredrikstad, HiØ B 61 Vernepleierutdanning, Fredrikstad, HiØ B 61 Vernepleierutdanning, Grimstad, UiA B 70 Vernepleierutdanning, Namsos, HiNT B 52 Veterinærstudiet, NVH M 68 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid, HiAk B 41 Yrkesfaglærerutdanning helse- og sosialfag, NTNU B 66 Historie Adjunkt- og lektorprogram i humanistiske fag, UiS M 79 Antikkens kultur, oppstart høst, UiT Å 80 Antikkens kultur, oppstart vår, UiT Å 80 Arkeologi, NTNU B 66 Arkeologi, UiB B 72 Arkeologi, UiO B 76 Europastudier, UiB B 72 Europastudier med fremmedspråk, engelsk, NTNU B 66 Filosofi, NTNU B 66 Filosofi og idéhistorie, UiB B 72 Filosofi og idéhistorie, UiO B 76 Filosofi, årsstudium, UiA Å 70 Historie, HiVe B 59 Historie, HSF B 54 Historie, HVO B 60 Historie, NTNU B 66 Historie, UiA B 70 Historie, UiB B 72 Historie, UiN B 74 Historie, UiO B 76 Historie, UiS B 79 Historie, UiT B 80 Historie, deltid, HVO Å 60 Historie, oppstart høst, UiT Å 80 Historie, oppstart vår, UiT Å 80 Historie, årsstudium, HiVe Å 59 Historie, årsstudium, NTNU Å 66 Historie, årsstudium, UiA Å 70 Historie, årsstudium, UiB Å 72 Historie, årsstudium, UiN Å 74 Historie, årsstudium, UiO Å 76 Historie, årsstudium, UiS Å 79 Historie årsstudium, HVO Å 60 Historie årsstudium, Bø, HiT Å 57 Humanistiske fag, Bø, HiT B 57 Idéhistorie, Bø, HiT Å 57 Internasjonale studier med historie, HiL B 48 Internasjonale studier med historie, årsstudium, HiL Å 48 Kjønnsstudier, UiB B 72 Kulturminneforvaltning, NTNU B 66 Kunsthistorie, UiB B 72 Kunsthistorie, UiO B 76 Kunsthistorie, årsstudium, UiO Å 76 Latin, NTNU Å 66 Lektorutdanning i historie, NTNU M 66 Religionsvitenskap, NTNU B 66 Russlandsstudier, UiT B 80 Samfunnsfag, HSF Å 54 Samfunnsfag, Halden, HiØ Å 61 Samfunnsfag, Stord, HSH Å 55 Samfunnsfag, årsstudium, HiVe Å 59 Skuleretta samfunnsfag, HVO Å 60 Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS), NTNU Å 66 Hotellfag Hotelledelse, UiS B 79 Husøkonomi og serviceledelse, HiAk B 41 Reiseliv, HSF Å 54 Husstell Ernæring, mat og kultur, UiA B 70 Ernæring, mat og kultur, årsstudium, UiA Å 70 Mat, ernæring og helse, Elverum, HiHm Å 46 18

19 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side Mat og helse, årsstudium, HiVe Å 59 Matkultur og helse, HVO Å 60 Idehistorie Filosofi og idéhistorie, UiO B 76 Filosofi, årsstudium, UiA Å 70 Idrett Bevegelsesvitenskap, NTNU B 66 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, UiN B 74 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden, HiT B 57 Faglærerutd. i kroppsøving og idrettsfag, Elverum, HiHm B 46 Folkehelse, Elverum, HiHm B 46 Folkehelsearbeid, HiB B 42 Folkehelsearbeid, UiA B 70 Friluftsliv, HSF B 54 Friluftsliv, HVO Å 60 Friluftsliv, NIH Å 65 Friluftsliv, UiN Å 74 Friluftsliv, Elverum, HiHm Å 46 Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø, HiT B 57 Friluftsliv, Levanger, HiNT Å 52 Friluftsliv og idrettsfag, HiF B 44 Friluftsliv og naturguiding, årsstudium, UiA Å 70 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 54 Grunnskulelærarutdanning trinn, HSF Y 54 Idrett, HiF Å 44 Idrett, HiL B 48 Idrett, HiM Å 49 Idrett, HSF Å 54 Idrett, HVO Å 60 Idrett, UiA B 70 Idrett, UiN B 74 Idrett - spesialisering i trenerrollen, Elverum, HiHm B 46 Idrett, ernæring og helse, HiVe B 59 Idrett, faglærerutdanning, HiB B 42 Idrett, friluftsliv og helse, HiO B 52 Idrett, fysisk aktivitet og helse, HSF B 54 Idrett, Levanger, HiNT Å 52 Idrett og friluftsliv, HVO B 60 Idrett og kroppsøving, HSF B 54 Idrett og samfunn, NIH Å 65 Idrett, årsstudium, HiL Å 48 Idrett, årsstudium, HiVe Å 59 Idrett, årsstudium, UiA Å 70 Idrett, årsstudium, UiN Å 74 Idrett årsstudium, Bø, HiT Å 57 Idrett, årsstudium, Elverum, HiHm Å 46 Idrett, årsstudium, Kongsvinger, HiHm Å 46 Idrett, årsstudium, Tromsø, HiF Å 44 Idrett/Kroppsøving, Stord, HSH Å 55 Idrettsvitenskap, NIH B 65 Idrettsvitenskap, Bø, HiT B 57 Kristendom og idrett, NLA B 64 Kroppsøving, Levanger, HiNT Å 52 Kroppsøving og idrett, Halden, HiØ Å 61 Kroppsøving og idrett, årsstudium, HiO Å 52 Kroppsøving og idrett, årsstudium, NTNU Å 66 Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger, HiNT B 52 Kroppsøving og idrettsfag, årsstudium Notodden, HiT Å 57 Kroppsøving/idrett, UiS B 79 Kroppsøving/idrett, årsstudium, UiS Å 79 Samfunns- og idrettsvitenskap, NTNU B 66 Sosiologi, årsstudium, HiL Å 48 Sport Management, idrettsledelse, HiM B 49 IKT/IT Business og IT, UiN B 74 Datateknologi, UiB B 72 Digital kompetanse, HVO Å 60 Digital kultur, UiB B 72 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 45 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 43 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, fleks, HiG Å 45 Geomatikk, HiG B 45 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 69 IKT i læring, årsstudium, HiVe Å 59 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 72 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 70 Informasjonsbehandling, HiM Å 49 Informasjonsbehandling, årsstudium, UiN Å 74 Informasjonsbehandling årsstudium, Bø, HiT Å 57 Informasjonsbehandling årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 57 Informasjonssikkerhet, HiG B 45 Informasjonssystemer, Halden, HiØ B 61 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HiVe B 59 Informasjonssystemer, årsstudium, HiVe Å 59 Informasjonsvitenskap, UiB B 72 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 72 Informatikk, Bø, HiT B 57 Informatikk -design/utvikl. av IT-systemer, Halden, HiØ B 61 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 56 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 56 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 76 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 76 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 76 Ingeniør, data, HiG B 45 Ingeniør, data, HiST B 56 Ingeniørvitenskap og IKT, NTNU M 66 IT og informasjonssystemer, UiA B 70 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 43 IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 70 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 IT og logistikk, HiM B 49 Kognitiv vitenskap, UiB B 72 Landmåling, årsstudium, HiG Å 45 Landmåling, årsstudium, fleksibel, HiG Å 45 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 45 Medieproduksjon, HiG B 45 Medieproduksjon, årsstudium, HiG Å 45 Medieteknologi, HiG B 45 Programvareutvikling, HiG B 45 Spillprogrammering, HiG B 45 Visuell simulering, Hamar, HiHm B 46 Informasjon Arkiv og dokumentbehandling, HiO B 52 Arkiv og dokumentbehandling, deltid, HiO B 52 Arkivkunnskap, årsstudium, UiO Å 76 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiO B 52 Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, HiO Å 52 Digital medieproduksjon, Halden, HiØ B 61 Digital medieproduksjon, Rena, HiHm B 46 Dokumentasjonsvitenskap, UiT B 80 Film- og videoproduksjon, NTNU B 66 Informasjonssystemer, Halden, HiØ B 61 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HiVe B 59 Informasjonssystemer, årsstudium, HiVe Å 59 Informasjonsvitenskap, UiB B 72 Informasjonsvitenskap, årsstudium, start vår, UiB Å 72 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 76 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 56 19

20 Fagområde og studium Type Side Fagområde og studium Type Side IT og informasjonssystemer, årsstudium, UiA Å 70 Journalistikk, HiO B 52 Journalistikk, UiN B 74 Kommunikasjon, UiA B 70 Kommunikasjon og medier, MHG B 63 Kommunikasjon, årsstudium, UiA Å 70 Mediedesign, HiG B 45 Mediefag, Rena, HiHm Å 46 Mediefag, årsstudium, UiA Å 70 Mediekunnskap, HVO Å 60 Medier og kommunikasjon, HiO B 52 Medievitenskap, UiB B 72 Medievitenskap, UiO B 76 Medievitenskap, årsstudium, UiB Å 72 Medievitenskap, årsstudium, UiO Å 76 Nye medier, UiB B 72 Pedagogikk, UiB B 72 PR, kommunikasjon og media, HVO B 60 Informatikk Anvendt datateknologi, HiO B 52 Business og IT, UiN B 74 Datasikkerhet, UiT B 80 Datateknologi, UiB B 72 Datavitenskap, UiB B 72 Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, UiO B 76 Drift av nettverk og datasystemer, HiG B 45 Dynamisk webdesign, Hønefoss, HiBu B 43 Elektronikk og datateknologi, UiO B 76 Geografiske informasjonssystemer (GIS), års, fleks, HiG Å 45 Geografiske informasjonssystemer (GIS), årsstudium, HiG Å 45 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-mod., master, UMB M 69 Geomatikk: kart, satellitter og 3D-modellering, UMB B 69 IKT i læring, årsstudium, HiVe Å 59 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, UiB B 72 Informasjonsbehandling, HiM Å 49 Informasjonsbehandling, årsstudium, UiN Å 74 Informasjonsbehandling årsstudium, Bø, HiT Å 57 Informasjonsbehandling årsstudium, Porsgrunn, HiT Å 57 Informasjonssikkerhet, HiG B 45 Informasjonssystemer, Bø, HiT B 57 Informasjonssystemer, Halden, HiØ B 61 Informasjonssystemer og IT-ledelse, HiVe B 59 Informasjonsteknologi, HiB B 42 Informasjonsteknologi, HiO B 52 Informasjonsteknologi, UiS M 79 Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana, HiNe Å 51 Informatikk, NTNU B 66 Informatikk, UiT B 80 Informatikk, Bø, HiT B 57 Informatikk: design, bruk og interaksjon, UiO B 76 Informatikk -design/utvikl. av IT-systemer, Halden, HiØ B 61 Informatikk, master, UiT M 80 Informatikk med spes. i drift av datasystemer, HiST B 56 Informatikk med spes. i info.behandling, HiST B 56 Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, UiO B 76 Informatikk: programmering og nettverk, UiO B 76 Informatikk: språk og kommunikasjon, UiO B 76 Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anv., UiO B 76 Informatikk, årsstudium, NTNU Å 66 Informatikk-matematikk-økonomi, UiB B 72 Ingeniør, data, HiO B 52 Ingeniør, data, HiÅ B 62 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 61 Ingeniør, datateknikk, HiVe B 59 Ingeniør, informatikk og automatisering, HiT B 57 IT og informasjonssystemer, UiA B 70 IT og informasjonssystemer, Hønefoss, HiBu B 43 IT og informasjonssystemer, 1-årig, Hønefoss, HiBu Å 43 IT og logistikk, HiM B 49 IT-støttet bedriftsutvikling, HiST B 56 Lektorutdanning i realfag, NTNU M 66 Medie- og informasjonsteknologi, årsstudium, HiG Å 45 Programvareutvikling, HiG B 45 Realfag, årsstudium, UiO Å 76 Ingeniør Bygg, UiS B 79 Byutvikling og urban design, UiS M 79 Data, UiS B 79 Data/IT, HiN M 50 Elektro, UiS B 79 Elektroteknikk, HiN M 50 Industriell økonomi, UiS M 79 Industriell økonomi og tekn.ledelse, Grimstad, UiA M 70 Informasjons- og kom.teknologi, Grimstad, UiA M 70 Informasjonsteknologi, UiS M 79 Ingeniør, automatisering, HiB B 42 Ingeniør, automatiseringsteknikk, HiÅ B 62 Ingeniør, bioteknologi og kjemi, HiO B 52 Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund, HSH B 55 Ingeniør, Bygg, HiN B 50 Ingeniør, bygg, HiB B 42 Ingeniør, bygg, HiG B 45 Ingeniør, bygg, HiO B 52 Ingeniør, bygg, HiST B 56 Ingeniør, bygg, HiT B 57 Ingeniør, bygg, HiÅ B 62 Ingeniør, bygg, Fredrikstad, HiØ B 61 Ingeniør, Bygg, nettbasert, HiN B 50 Ingeniør, byggdesign, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, data, HiB B 42 Ingeniør, data, HiG B 45 Ingeniør, data, HiO B 52 Ingeniør, data, HiST B 56 Ingeniør, data, HiÅ B 62 Ingeniør, data, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, data, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, data, Halden, HiØ B 61 Ingeniør, Datateknikk, HiN B 50 Ingeniør, datateknikk, HiVe B 59 Ingeniør, Datateknikk, nettbasert, HiN B 50 Ingeniør, elektro, HiG B 45 Ingeniør, elektro, Fredrikstad, HiØ B 61 Ingeniør, elektro, Førde, HSF B 54 Ingeniør, Elektro første år, nettbasert, HiN B 50 Ingeniør elektro, Kongsberg, HiBu B 43 Ingeniør, elektro og datateknikk, HiST B 56 Ingeniør, elektro-automasjon, HiVe B 59 Ingeniør, elektronikk, HiB B 42 Ingeniør, elektronikk, HiVe B 59 Ingeniør, elektronikk, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi, HiO B 52 Ingeniør, elkraft, HiT B 57 Ingeniør, Elkraftteknikk, HiN B 50 Ingeniør, elkraftteknikk, HiB B 42 Ingeniør, energi og miljø, HiO B 52 Ingeniør, energiteknologi, HiB B 42 Ingeniør, flyteknikk, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, fornybar energi, Grimstad, UiA B 70 Ingeniør, første studieår, Alta, HiN B 50 Ingeniør, gass- og energiteknologi, HiT B 57 20

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014

Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Rift om studieplassene i utradisjonelle språkfag Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 3/2014 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene for studieåret 2014-15. Tallene viser at

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2009. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka 2009 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium 7141 Afrikastudier - bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn litteraturvitenskap - bachelor HF Trondheim Bachelor 7135 Antikkens kultur -

Detaljer

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113

Søkerhandboka 2008. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no 113 Søkerhandboka 2008 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no 113 Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du den sist opp daterte

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk.

- MATRS =R1 /(S1+S2) Brukes hovedsaklig for studieprogram innenfor informasjonsteknologi og informatikk. NOTAT 6.1.2011 Tema: Orienteringssak: Opptakskrav realfag Sak: 10/11 Til: Det nasjonale fakultetsmøte i realfag Fra: Utdanningsutvalget v/hanne Sølna, UiO Møtedato:8. november 2011 Bakgrunn NFmR ønsker

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Forslag om endring i Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9, jf.

Detaljer

Søkerstatistikk 2015

Søkerstatistikk 2015 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 Tilbuds- og møttstatus for søkernes... 8 2.3 Andel kvalifiserte

Detaljer

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300

NASJONALT OPPTAK. søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 NASJONALT OPPTAK søkertall pr 15. april 2011 SPERREFRIST TIL: 27. APRIL 1300 2 Innhold NASJONALE TALL... 4 Nasjonal endring i søkerinteresse fordelt på fag- og utdanningsområde 2011... 5 Høgskoler og universitet

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall Page 1 NOM 2015 NOM 2014 2015, 17. april 2014, 23. april Sted Stnr Studium Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring Førstevalgssøker pr studieplass Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2009

SØKERSTATISTIKK 2009 SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordnede opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 5 Datagrunnlaget for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 7 2.1 Oppgang i antall søkere... 7 2.2 fordelt

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

SØKERHANDBOKA 2007. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no SØKERHANDBOKA 2007 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler www.samordnaopptak.no Generell informasjon www.samordnaopptak.no På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkjarinformasjonen.

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Søkerstatistikk 2014

Søkerstatistikk 2014 Søkerstatistikk Innhold Sluttstatistikk for opptaket... 4 1 Datagrunnlag for statistikken... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Antall søkere... 6 2.2 fordelt på prioritet... 8 2.3 Andel kvalifiserte søkere som får

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Søkertall SO. Søkertall LOK

Søkertall SO. Søkertall LOK Søkertall SO pr april 2017 Sperrefrist torsdag 20. april kl. 11.00 6 148 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg i år via samordna opptak Høgskole i Innlandet har 198 flere primærsøkere

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012

Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Rådgiverdagen 8. mars 2012 Opptak til grunnutdanninger 2012 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til grunnutdanninger - agenda Frister og fremgangsmåte: Nettsøknad Regelverk,

Detaljer

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017

FAKTANOTAT. Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 FAKTANOTAT Hovedopptaket til høyere utdanning juli 2017 Innhold Nøkkeltall:... 3 1. Kommentarer til tallene... 4 2. Utvalgte utdanninger - utsendte

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad.

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Samordna opptak 217: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 4/217 Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013

Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Rådgiverdagen 14. mars 2013 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2013 Birgitte Brørs Seksjon for studentinformasjon og opptak Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak (SO) - agenda

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, fulltid Barnevern - deltid Barnevern - heltid

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2006 www.samordnaopptak.no UTGIVAR Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon 815 48 240 (9 15) REDAKTØR Henrik Christie Rødsæther

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0

Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Brukerdokumentasjon Cristin Web Service Versjon 1.0 Innledning Tjenesten er designet etter en RPC 1 modell over HTTP. Hver tjeneste er en funksjon som kjøres vha. GET og som tar parametere i form av query

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Sakshandsamar : Bjarne Øygarden Innvalstelefon : 23 30 1476/2741 E-post : bjarne.oygarden @ utdanningsdirektoratet.no Universitet og høgskolar etter liste Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune

Søkjarar til høgare utdanning. Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune Søkjarar til høgare utdanning Figursamling til temagruppe dimensjonering Hordaland fylkeskommune 1 Innleiing Denne figursamlinga viser datauttrekk om søkjarar til høgare utdanning i eller frå Hordaland.

Detaljer

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS

FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET ULLERN VGS FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2018-2019 VALG SKJER 11.12.17 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Dersom behov for rådgivning, kontakt oss for å avtale tid. Ikke vent til siste dag! KRAV TIL VITNEMÅL Vg3: 15

Detaljer

Valg av høyere utdanning. Kveldsmøte med foresatte til elever i Vg3. Torsdag 17.11.11 kl. 18.00-19.00

Valg av høyere utdanning. Kveldsmøte med foresatte til elever i Vg3. Torsdag 17.11.11 kl. 18.00-19.00 Valg av høyere utdanning Kveldsmøte med foresatte til elever i Vg3 Torsdag 17.11.11 kl. 18.00-19.00 Faktorer som kan påvirke valg Foreldre Venner Lønn Jobbtilfang Interessant Meningsfylt Selvbilde Kjønnsrolle

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no Sted Navn Telefon Telefaks HBO Bodø Tlf: 75517200 / 75517699 Fax: 75517845 Adresse (opptak) Webadresse, e-post og kontaktperson 8049 Bodø www.hibo.no/ service@hibo.no Rodahl Stein, stein.rodahl@hibo. no

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017

Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Rådgiverdagen 8. mars 2016 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2016/2017 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging, UiO Agenda Søknadsprosessen - frister og framgangsmåte - opplasting

Detaljer

Samordna opptak 2016: Talet på studentar som vel framandspråk aukar. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 5/2016

Samordna opptak 2016: Talet på studentar som vel framandspråk aukar. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 5/2016 Samordna opptak 2016: Talet på studentar som vel framandspråk aukar Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 5/2016 Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret 2016/2017. 1 132

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2001-2002)

St.meld. nr. 11 (2001-2002) St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 8. mars 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Stilling Søknadsfrist Antall søkere Sorteringskomite Førsteamanuensis 10.11.2014 31 Mathilde Skoie, i idehistorie Espen Schaanning, Thomas

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. www.samordnaopptak.no Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler 2005 www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak sine nettsider finn du den sist oppdaterte søkerinformasjonen.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 123/15 26.11.2015 Dato: 10.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12273 Opptaksrammer 2016 Henvisning til bakgrunnsdokumenter UU-sak 61/15: uu-sak

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet 20 16/ 20 17 TA NESTE STEG Studier ved Nord universitet Velkommen til Nord universitet «Det er langt dette landet. Det meste er nord.», skrev Rolf Jacobsen i et dikt. Og han hadde helt rett. Det er i nord

Detaljer