endringer i forhold til QIS4/utkast til tekniske spesifikasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "endringer i forhold til QIS4/utkast til tekniske spesifikasjoner"

Transkript

1 QIS5 Informasjonsmøte for livsforsikringsselskap 25. august 2010

2 Agenda Generell informasjon om QIS5 De tekniske spesifikasjonene endringer i forhold til QIS4/utkast til tekniske spesifikasjoner Spesielle norske forhold / nasjonal veiledning QIS5 vs. Finanstilsynets stresstester Kort om regnearkene Side 2

3 Generell informasjon om QIS5 EU Kommisjonens forventninger om deltakelse Hovedproblemstillinger for QIS5 Kort om dokumentene som er lagt ut på CEIOPS hjemmesider Tidsplanen for gjennomføring QIS5 Side 3

4 EU Kommisjonens forventninger Kommisjonen har uttalt følgende om deltagelse: Ideally, all insurance and reinsurance undertakings under the scope of the Solvency II directive should participate in QIS5. The Commission Services would expect at least 60% of the total number of European insurance and reinsurance undertakings to participate in the QIS5 exercise. it is important that small and medium sized insurance and reinsurance undertakings take part in significant numbers in the QIS5 exercise. Side 4

5 Norske selskapers deltagelse i QIS5 Rundt halvparten av de norske selskapene har ikke deltatt i noen av de foregående beregningsstudiene Finanstilsynet anser at det er viktig at alle selskapene har gjennomført en beregning i henhold til det nye regelverket i god tid før det trer i kraft De norske selskapene er underlagt stresstestrapportering som er en forenklet versjon av QIS, noe som bør gjøre det noe enklere å delta i QIS5 Finanstilsynet har derfor bedt alle selskaper om å delta i QIS5 Side 5

6 QIS5 - tidsplan 6. juli Endelige tekniske spesifikasjoner for QIS5 publisert 24. august Publisering av regneark for rapportering 31. oktober Frist for rapportering til Finanstilsynet (solonivå) 15. november Frist for rapportering til Finanstilsynet (grupper) November januar Arbeid med landrapport mv. Mars/April QIS5-rapport fra CEIOPS (samtidig med EU Kommisjonens forslag til gjennomføringstiltak) Side 6

7 Sentrale dokumenter Tekniske spesifikasjoner (m/annex og Errata ) Regneark solonivå med en rekke helper tabs Regneark grupper med en rekke helper tabs Regneark med rentekurver Kvalitative spørsmål (kommer i regnearket og eget Worddokument) Questions & Answers Se Side 7

8 QIS5 Helper tabs Det vil bli utarbeidet såkalte helper tabs for en rekke forhold: Forenklinger ved beregning av tekniske avsetninger Diskonteringsverktøy, inkl. beregning av tekniske avsetninger under stressede betingelser (rente- og likviditetspremierisiko) Beste estimat for skadeforsikringsforpliktelser Risikomarginen Spreadrisiko Motpartsrisiko Katastroferisiko relatert til helseforsikringsforpliktelser Side 8

9 Spesifikasjoner QIS5 Hovedelementer i QIS5 1. Verdsettelse av eiendeler, forsikringsforpliktelser og øvrige forpliktelser til realistisk verdi/markedsverdi 2. Beregning av kapitalkrav etter standardmetoden 3. Beregninger fra interne modeller 4. Beregninger av minimumskapitalkravet (MCR) 5. Solvenskapital 6. Beregninger av kapitalkravet for grupper 7. Kvantitative og kvalitative tilleggsspørsmål Side 9

10 Verdsettelse - eiendeler Hovedregel = kvoterte markedspriser Mark-to-model for eiendeler der kvoterte markedspriser ikke er tilgjengelig Side 10

11 Verdsettelse utvalgte poster Markedsverdier også for holde-til-forfall-porteføljen Goodwill verdsettes til 0 Immaterielle eiendeler verdsettes til 0 med mindre eiendelen kan separeres og selges og det foreligger bevis for lignende transaksjoner i markedet (da kapitalkrav for immateriell eiendel) Datterselskap/deltakende selskap: Kvoterte markedspriser, hvis dette ikke finnes: Justert egenkapitalmetode Side 11

12 Verdsettelse andre forpliktelser (enn forsikring) Pensjonsforpliktelser etter reglene i IAS19 Finansielle forpliktelser som etter IFRS, men uten justering for endringer i egen kredittverdighet Side 12

13 Verdsettelse - forsikringsforpliktelser Markedsverdier for alle forpliktelser som fullt ut kan replikeres/sikres For øvrige forpliktelser: Forventningsrett estimat ( beste estimat ) på fremtidige kontantstrømmer pluss risikomargin Verdien av innebygde opsjoner skal inkluderes i beste estimat (verdien av rentegarantien for livselskapene) Risikomargin beregnes separat Side 13

14 Verdsettelse - forsikringsforpliktelser Solvency II requires undertakings to set up technical provisions which correspond to the current amount undertakings would have to pay if they were to transfer their (re)insurance obligagations immediately to another undertaking). Beste estimat skal beregnes på bruttobasis uten fratrekk for (forventede) gjenforsikringsandeler ( recoverables ) relatert til reassuransekontrakter og SPV-er. Gjenforsikringsandelene skal beregnes separat No surrender value floor Side 14

15 Verdsettelse av forsikringsforpliktelser - antagelser om flytting Antagelser om flytting skal være realistiske og baseres på aktuell og pålitelig informasjon, herunder ta hensyn til effekten av endringer i finansielle og ikke-finansielle forhold som kan påvirke flytteadferden Antagelsen skal baseres på analyser av tidligere flytteadferd, se TP Side 15

16 Livsforsikring - inndeling i segmenter Fire hovedsegmenter: Kontrakter med overskuddsdeling Kontrakter hvor forsikringstaker bærer investeringsrisikoen Andre kontrakter uten overskuddsdeling Mottatt reassuranse Fire undersegmenter: Kontrakter med hovedsakelig dødelighetsrisiko Kontrakter med hovedsakelig opplevelsesrisiko Kontrakter med hovedsakelig uførhetsrisiko Kontrakter med neglisjerbar forsikringsrisiko (sparekontrakter) Side 16

17 Verdsettelse livsforsikring Beste estimat på forpliktelsene Sannsynlighetsvektet gjennomsnitt av nåverdien av fremtidige kontantstrømmer (diskontert med relevant risikofri rentekurve) Risikomargin Verdien av garanterte ytelser Fremtidig bonus (inkl. kursreguleringsfond og tilleggsavsetninger) Garanterte ytelser (inkl. premiefond) Verdi av garantier og opsjoner Side 17

18 Verdsettelse forsikringsforpliktelser - verdi av avgitt rentegaranti Generelt kan verdien av opsjoner og garantier fastsettes ved: Stokastiske simuleringer (opsjonspris implisitt i beste estimat) Verdien av forsikringsforpliktelsene er beregnet i et stort antall stokastisk produserte scenarioer for mulig framtidig økonomisk utvikling. Beste estimat framkommer som forventningsrett gjennomsnitt over alle utfall. Analytisk beregningsmetode Hvis opsjonen lar seg prise basert på for eksempel Black-Scholes mv. eller andre finansmatematiske formler. Lar opsjonens kontantstrømmer seg replisere med finansielle instrumenter, så framkommer opsjonsprisen som observerbar markedspris (på instrumentene hvor den finnes) pluss analytisk beregnet pris (på instrumentene uten observerbar markedspris). Deterministisk metode (opsjonspris implisitt i beste estimat) Beste estimat beregnes ut fra et antall deterministiske scenarioer, hvor det må tas høyde for å ha med i tilstrekkelig grad negative scenarioer, dvs. de scenarioer som forventes å gi høy opsjonspris. Side 18

19 Verdsettelse forsikringsforpliktelser - risikomargin Risikomargin etter Cost of Capital -metoden Hovedprinsipp: Kostnad ved å holde SCR-kapital inntil nåværende portefølje er avviklet Referanseforetakets SCR skal dekke følgende risikoer: Forsikringsrisiko relatert til overført forretning Uunngåelig markedsrisiko Motpartsrisiko relatert til gjenforsikringskontrakter og SPV-er Operasjonell risiko Diversifisering mellom bransjene (endring fra QIS4) Risikomargin for uunngåelig markedsrisiko (endring fra QIS4) Side 19

20 Beregning av risikomarginen Risikomarginen skal også beregnes pr. bransje/segment, og slik at diversifiseringseffektene fordeles mellom bransjer/segmenter Risikomarginen skal fordeles mellom bransjer/segmenter i samsvar med bransjenes/segmentenes bidrag til samlet SCR (for referanseforetaket) over forretningens levetid QIS5 TS skisserer en mulig metode der beregnede SCR-er på tid t = 0 for den enkelte bransje benyttes som vekter. Dette forutsetter at de relative SCR-er pr. bransje ikke endres vesentlig over forretningens levetid Side 20

21 Beregning av risikomarginen - forenklinger De antatt viktigste forenklinger ved beregning av risikomarginen: 1) Approksimering av referanseforetakets SCR for alle fremtidige år ved hjelp av proporsjonalitetsmetoden (fremtidige beste estimater på tekniske avsetninger som proporsjonalitets-faktorer) 2) Estimering av alle fremtidige SCR-er (for referanseforetaket) på en gang ved hjelp av durasjonsmetoden 3) Approksimering av risikomarginen pr. bransje/segment som en bransje- /segmentspesifikk prosentsats av beste estimat Det vil foreligge helper tabs for disse metodene. Side 21

22 Tekniske avsetninger Risikomargin for uunngåelig markedsrisiko Risikomargin for uunngåelig markedsrisiko Skal reflektere manglende mulighet til å eliminere renterisiko for forsikringsporteføljer med høy durasjon Forenklingsmetode mulig (neste foil) Angitt forenklingsmetode er basert på antagelsen at beste estimat er konstant fram til avvikling av kontrakten Anledning til å tilpasse beregningen hvis - for eksempel - beste estimat (for porteføljen som overføres til referanseforetaket) er avtagende Side 22

23 Tekniske avsetninger Forenklingsmetode for uunngåelig markedsrisiko Risikomargin for uunngåelig markedsrisiko - CoCM Mkt - er gitt gjennom: CoCM Mkt CoC UM RU 0 med UM RU 0 summen over nåværende og framtidige SCR-krav for uunngåelig markedsrisiko. UM RU 0 = maks { 0.5 BE Net (0) (Dur mod n) (Dur mod n+1) r n ; 0} BE Net (0) = Beste estimat, netto av reassuranse, beregnet i t = 0; Dur mod = modifisert durasjon i t = 0; n = lengste løpetid for risikofrie instrumenter som finnes i markedet (dette antas å være høyeste løpetid som er brukt for ekstrapolasjon av rentekurven); og r n = absoluttverdien av endringen i risikofri rentesats ved rentefallscenario. Side 23

24 Nærmere om risikofri rente (1) Swaprente benyttes for den likvide delen av rentekurven Fradrag for kredittrisiko (10 basispunkter) Påslag for likviditetspremie 100 % av LP for pensjonsforsikringer (bare opplevelses- og kostnadsrisiko), som er ikke lenger premiebetalende, og med flytteregler hvor selskapet ikke har noen risiko fra flytting; 75 % for alle livsforsikringsforpliktelser med overskuddstildeling ellers; og 50 % for alle forpliktelser som ikke faller inn i kategoriene over. Norsk livsforsikring og helseforsikring med livsforsikringskarakter: Det antas at det per i dag ikke finnes (i vesentlig grad) produkter som oppfyller kravene for 100 % LP. Likviditetspremien er 75 % av 20bp for alle produkter med rett til overskudd. Gjelder alle produkter etter LOF/LOI med rentegaranti, IPS og livrente med rentegaranti, individuelle kapital hvor det er rentegaranti på oppbygd kapital, gruppeliv med rett til overskudd, osv. Likviditetspremien er 50% av 20bp for alle produkter uten rett til overskudd. Gjelder alle rene risikodekninger innenfor LOF/LOI uten rett til overskudd, IPS og livrente uten rentegaranti, individuelle kapital som ren risikoforsikring, yrkesskadeforsikringer, ulykkesforsikring, sykdomsforsikring, gruppeliv uten rett til overskudd, osv. Side 24

25 Nærmere om risikofri rente (2) NB: I risikomarginberegning neddiskonteres projiserte kapitalkrav uten LP. Ekstrapolering med makroøkonomisk metode Konvergering mot langsiktig forwardrente (4,2 prosent) Side 25

26 Rentekurve NOK Rentekurve (NOK swap u/m LP-justering) Løpetid Uten LP Med 50 pst LP Side 26

27 QIS5 risikomoduler Side 27

28 Klassifisering i ulike moduler Livsforsikringsselskaper skal ikke benytte skadeforsikringsmodulen Yrkesskadeforsikring behandles i helseforsikringsmodulen (products similar to non-life) Uføreforsikring i helseforsikringsmodulen (products similar to life) Individuell dødsrisiko og gruppeliv behandles i livsforsikringsmodulen Side 28

29 SCR Solvency Capital Requirement Separate beregninger for ulike risikotyper i delmoduler Beregning av samlet effekt av stress-scenario på verdi av eiendeler og forpliktelser SCR for hver modul skal beregnes både brutto (før effekten av endringer i fremtidig bonus) og netto (etter endringer i fremtidig bonus Aggregering til samlet krav ved hjelp av korrelasjonsmatriser Side 29

30 Tapsabsorbering i tekniske avsetninger Skal beregnes på to ulike måter 1. Equivalent scenario (beregner tapsabsorbering i et konstruert scenario, se Annex J) 2. Modulbasert metode (tar hensyn til tapsabsorbering i hver modul, sammenlikner brutto SCR med netto SCR) I begge tilfeller begrenses effekten på BSCR til summen av fremtidig bonus. Side 30

31 Tapsabsorbering utsatt skatt Skal tilsvare endringen i utsatt skatt når tapet = BSCR + Adj TP + SCR Op BSCR er primærkapitalkravet Adj TP er justeringen for tapsabsorbering tekniske avsetninger beregnet etter equivalent scenario SCR Op er kapitalkravet for operasjonell risiko Side 31

32 Tapsabsorbering fremtidig bonus For norske selskaper er det fastsatt minimumskrav til overskuddsdeling, og verdien av fremtidig bonus kan dermed normalt ikke endres som følge av et scenario Dvs. at tap i første år ikke kan dekkes inn ved å redusere kundens andel av forventet overskudd i senere år Et naturlig unntak: Beregningen av renterisiko på passivasiden Verdien av fremtidig overskuddsdeling er basert på differansen mellom markedsrente og garantert rente, og forutsetninger om endret markedsrente vil automatisk påvirke verdien av fremtidig overskuddsdeling Side 32

33 SCR - markedsrisikomodulen Delmoduler for beregning av kapitalkrav for: Renterisiko: effekt av relative endringer i rentekurven inndelt i årlige løpetidsintervaller, inkl. virkning på avsetninger Aksjerisiko: effekt av 30 prosents fall i globale aksjer og 40 prosent fall i øvrige (unoterte, emerging markets ) Eiendomsrisiko: effekt av 25 prosents fall i eiendomsverdier Valutarisiko: effekt av endring i NOK på 25 prosent mot alle andre valutaer, i den retning som samlet gir tap) Spreadrisiko: ratingbasert beregning for virkningen av endringer i kredittspread (markedets risikopremie) Konsentrasjonsrisko: ratingbasert beregning for konsentrasjon mot enkelte motparter (store engasjementer) Illikviditetspremierisiko: effekt på avsetningene av reduksjon i likviditetspremien Side 33

34 SCR - markedsrisikomodulen Renterisiko Renteøkning har lavere korrelasjon med øvrige markedsrisikoer enn rentenedgang Kalibreringen av rentesjokkene er noe endret Aksjerisiko Standardsjokket er satt til 39 prosent for globale aksjer og 49 prosent for øvrige, vs. 32 prosent og 45 prosent i QIS4 Men symmetrisk justeringsmekanisme gir et fradrag på 9 prosentpoeng, og dermed lavere sjokk enn i QIS4 Side 34

35 SCR - renterisiko Skal stresse alle eiendeler og forpliktelser som påvirkes av renteendringer Stresser rentekurve eks. likviditetspremie se svar på spørsmål 3 i Questions & Answers -dokumentet fra CEIOPS Side 35

36 SCR - aksjerisiko Global = Børsnoterte egenkapitalinstrumenter i EØS eller OECD-området Other = Egenkapitalinstrumenter i andre land, unoterte egenkapitalinstrumenter og alle andre investeringer som ikke inngår i andre markedsrisikomoduler Side 36

37 SCR - aksjerisiko - spesielt om participations Participations (eierskap, direkte eller gjennom kontroll, til mer enn 20 prosent av stemmene eller kapitalen i et selskap) i kredittinstitusjoner og finansielle institusjoner skal ikke stresses (trekkes fra i ansvarlig kapital) Forsikringsselskap inngår ikke i definisjonen av finansielle institusjoner over For strategiske investeringer (forsikringsselskap) skal det legges til grunn et fall på 22 prosent Se Questions & Answers -dokument spm. 54. Institusjonen må begrunne hvorfor investeringen er vurdert som strategic Andre participations skal stresses på linje med øvrige aksjer Side 37

38 SCR - eiendomsrisiko Omfatter Tomter, bygg og rettigheter til faste installasjoner; Direkte eller indirekte eierskap i eiendomsselskap Eiendommer til eget bruk Collective real estate investment vehicles should be treated like other collective investment vehicles with a look-through approach Infrastruktur: Se Questions & Answers -dokument spørsmål 1 Side 38

39 SCR - valutarisiko Skal omfatte ALL valutaeksponering, herunder alle investeringer i utenlandsk valuta Investeringer i børsnoterte aksjer skal forutsettes å ha valutaeksponering i landet der hovednoteringen (main listing) er. Ikke-børsnoterte aksjer har valutaeksponering i landet der selskapet er lokalisert Ikke aktuelt for norske selskap: Særskilte sjokk (lavere) for valutaer som er knyttet til euro: Danske kroner, estiske kroon, latviske lat, litauiske litas Side 39

40 SCR - spreadrisiko Omfatter Obligasjoner/gjeldsinstrumenter, herunder strukturert kreditt Kredittderivater Obligasjoner utstedt av tilknyttede selskap/datterselskap Bankinnskudd med bindingstid Omfatter ikke Statsobligasjoner utstedt av EØS-land i EØS-valuta eller utstedt av multilateral utviklingsbank eller internasjonal organisasjon som angitt i direktiv 2006/48/EU (se SCR 5.88 og Questions & Answers spm. 60) Boliglån (behandles i motpartsrisiko) Bankinnskudd uten avtalt bindingstid ( cash at bank behandles i motpartsrisikomodulen) Side 40

41 SCR - spreadrisiko (forts.) Særskilt behandling av covered bonds (obligasjoner med fortrinnsrett) ratet AAA Særskilt behandling av obligasjoner utstedt av land utenfor EU/EØS-området, i landets egen valuta, se SCR Obligasjoner utstedt av norske kommuner og fylkeskommuner uten rating behandles som andre ikke-ratede investeringer Undermodul for kredittderivater og strukturerte kreditter avviker fra Finanstilsynets stresstest Side 41

42 SCR - konsentrasjonsrisiko Omfatter ikke eiendeler som dekkes av motpartsrisikomodulen Skal fange opp konsentrasjonsrisiko mot en og samme motpart/selskap i samme gruppe Eksponering måles som andel av investeringer i kollektivporteføljen og selskapsporteføljen, eks. investeringer som dekkes av motpartsrisikomodulen Side 42

43 SCR - illikviditets-premie - risiko Endring i avsetningene som følge av 65 prosent reduksjon i likviditetspremien effekten regnes på full likviditetspremie: 0,65*20 BP deretter tilpasses dette til hhv. 75% og 50% likviditetspremie som anvendes Side 43

44 SCR - behandling av verdipapirfond/ indirekte investeringer Alternativer: 1. Look-through som om investeringene var direkte eiet 2. Basert på fondets mandat 3. Behandle fondet som aksjeinvestering Side 44

45 SCR - risikoreduserende tiltak Hovedregel: Kun sikring som er etablert og effektiv på beregningsdagen kan medregnes Bare motparter med rating BBB eller høyere anerkjennes Avtaler som forfaller innen et år, medregnes forholdsmessig Rullerende sikring kan tas hensyn til på nærmere vilkår (se TP - SCR 12.18), må da også ta hensyn til motpartsrisiko Dynamisk risikostyring kan ikke hensyntas i standardmetoden Side 45

46 SCR - motpartsrisiko Risiko for tap som følge av at en motpart ikke overholder sine forpliktelser. Omfatter eksponeringer som ikke er dekket av spreadmodulen. Type 1 Type 2 Reassuranse, derivater, bankinnskudd (kjennetegn: eksponeringer er ofte ratet, lite diversifisert) Øvrige fordringer, boliglån, innskudd hos forsikringsselskap (kjennetegn: eksponering ikke ratet, diversifisert portefølje) Side 46

47 SCR - motpartsrisiko forts. Beregning av SCR for type 1: Basert på PD (misligholdssannsynlighet) og LGD (tap gitt mislighold) Forutsetning om PD (avhengig av rating), inngår i formel for å fastsette variansen i tapsfordelingen Ulike føringer for beregning av LGD for hhv. reassuranse og derivater: LGD bestemmes av verdien av eksponeringen pluss den risikoreduserende effekten av eksponeringen minus verdi av evt. sikkerhetsstillelse Den risikoreduserende effekten beregnes som økning i kapitalkrav dersom eksponeringen faller bort. For reassuranse gjelder dette økt kapitalkrav for forsikringsrisiko, for derivater gjelder det økt kapitalkrav for markedsrisiko Omfattende beregninger, men forenklede metoder er angitt. Helper tab kommer. Side 47

48 SCR - motpartsrisiko forts. Beregning av SCR for type 2: Faktorbasert beregning basert på verdien av eksponeringen Sikkerhetsstillelse/pant kan redusere verdien av eksponeringen Men da må verdien av sikkerheten fastsettes slik at kapitalkravet for den pantsatte eiendelen kommer til fradrag, f.eks. beregnet kapitalkrav for eiendom Vesentlig høyere krav for misligholdte fordringer på mellommenn/formidlere Gjelder fordringer som har forfalt til betaling for mer enn tre måneder siden Side 48

49 SCR - livsforsikringsrisikomodulen Delmoduler for følgende risikoer: Dødelighetsrisiko Opplevelsesrisiko Uførhetsrisiko Avgangsrisiko Kostnadsrisiko Revisjonsrisiko Katastroferisiko Side 49

50 SCR - livsforsikringsrisiko Endringer siden QIS4 Metodene stort sett uendret - Beregning av redusert recovery rate for uførhetsrisiko - Katastroferisikoberegningen omfatter kun dødelighetsrisiko, uførhetsrisiko er tatt ut Dersom forpliktelser knyttet til uførhet kan separeres og er materielle skal dette behandles i modulen for helseforsikringsrisiko Kalibreringen noe justert Økt korrelasjon mellom død og uførhet, og mellom katastroferisiko og øvrige delmoduler Skjerpede sjokk for dødelighetsrisiko og uførhetsrisiko Side 50

51 Dødelighetsrisiko Effekten av en permanent økning i dødeligheten på 15% for alle aldre og hver polise hvor betaling utløses ved død Forenkling (gitt proposjonalitet og undue burden ) se SCR 7.20: 15% x risikosummen x gjennomsnittlig dødelighetsrate kommende år x modifisert durasjon på forpliktelsen x projisert økning i dødeligheten (1.1 ((n-1)/2)) ), basert på at gjennomsnittlig dødelighetsrate i porteføljen (aldersbetinget) øker med 10% årlig over løpetiden Side 51

52 Opplevelsesrisiko Effekten av en permanent reduksjon i dødeligheten på 20% for alle aldre og hver polise hvor betaling er betinget av overlevelse Forenkling (gitt proposjonalitet og undue burden ) se SCR 7.32: 20% x beste estimat x gjennomsnittlig dødelighetsrate kommende år x modifisert durasjon på forpliktelsen x projisert økning i dødeligheten (1.1 ((n-1)/2)) ), basert på at gjennomsnittlig dødelighetsrate i porteføljen øker (aldersbetinget) med 10% årlig over løpetiden Side 52

53 Uførerisiko Modulen omfatter uførerisiko innebygd i andre kontrakter (og der det ikke er hensiktsmessig å skilles ut/ unbundle kontrakten). Dersom forpliktelser knyttet til uførhet kan separeres og er materielle skal dette behandles i modulen for helseforsikringsrisiko. Beregner effekten av en kombinasjon av 35% økning i uføreraten for neste år pluss en permanent økning på 25% i uførerater for hver alder de kommende år pluss en permanent nedgang i reaktiverings- og uføredødelighetsrate på 20% Forenkling (gitt proposjonalitet og undue burden ) mulig for alle tre elementene over, se beskrivelse i SCR Side 53

54 Flytte-/avgangs-/opphørsrisiko (lapse risk) Høyeste av kapitalkrav som følge av permanent nedgang i avgangsraten (reduksjon til 50% av opprinnelig rate, begrenset til 20 prosentpoeng absolutt nedgang) permanent økning i avgangsraten (økning til 150% av opprinnelig rate, dog slik at raten ikke kan overstige 100%) en masseavgang på 30% avgang for alle eks. non-retail, 70% for non-retail (kollektive ordninger = non-retail, se SCR 7.54) Beregnes på polisenivå, evt. for homogene grupper dersom dette ikke gir vesentlig forskjellig resultat Forenklet metode mulig (proporsjonalitetsprinsippet, undue burden ) Side 54

55 Livsforsikring - kostnadsrisiko Effekten av 10% økning i fremtidige kostnader og 1% årlig økning i kostnadsinflasjonsraten sammenliknet med beste estimat. For kontrakter der prisen for administrasjon kan endres skal det tas hensyn til realistiske tilpasninger i prisen. Forenklet metode, se SCR 7.69 Side 55

56 Livsforsikring - revisjonsrisiko Økning i ytelsene (annuiteter) i en forsikringskontrakt som følge av endringer i lovgivning eller helsestatus til forsikringstaker. Effekten av 3 prosent økning i årlig beløp for annuiteter eksponert for revisjonsrisiko. Side 56

57 Livsforsikring - katastroferisiko Omfatter kontrakter med dødelighetsrisiko Effekten av en økning i dødelighetsraten kommende år på 0,0015 prosentpoeng Forenklet metode: 0,0015xRisikosummen Side 57

58 Helseforsikringsrisiko Helseforsikring med lignende teknisk grunnlag som livsforsikring Behandles stort sett som i modulen for livsforsikringsrisiko Helseforsikring med annet teknisk grunnlag enn livsforsikring Behandles stort sett som i modulen for skadeforsikringsrisiko Omfatter ulykkes- og helseforsikring samt yrkesskadeforsikring Dødelighet Opplevelse Kostnad Uførhet/sykdom SCR Helse Helse Liv Helse Kat Helse annet Premie- og reserve Flytting/avgang Katastroferisiko Scenarioer som i skadeforsikringsmodulen Medisinske utgifter Revisjon Flytting/avgang Inntektstap Side 58

59 Helseforsikringsrisiko endringer siden QIS4 Endret inndeling i delmoduler: Separat modul for katastroferisiko Yrkesskadeforsikring nå i samme modul som ulykkes- og helseforsikring i modulen med annet tekn. grunnlag enn livsforsikring Dersom forpliktelser knyttet til uførhet kan separeres og er materielle skal dette behandles i modulen for helseforsikringsrisiko Side 59

60 Helseforsikring forts. - forskjeller fra livsforsikringsmodul Revisjonsrisiko: stress 4% i stedet for 3% Flytte-/avgangsrisiko: 20% i stedet for 50% reduksjon Uføre-/sykdomsrisiko deles inn i Forsikring til dekning av medisinske utgifter Forsikring til dekning av tapt inntekt Yrkesskadeforsikring må allokeres til en av ovennevnte Side 60

61 SCR - Modul for skadeforsikringsrisiko Delmodul for premierisiko og reserverisiko: Premierisiko er risikoen knyttet til fremtidige skader. Reserverisiko er risikoen knyttet til kostnadene for allerede inntrufne skader Selskapsspesifikke parametre for standardavvikene for premie- og reserverisiko kan på visse vilkår benyttes. Standardiserte metoder skal benyttes i denne sammenheng Beregningene foretas på bransjenivå Side 61

62 SCR - Modul for skadeforsikringsrisiko Delmodul for avgangsrisiko: Kapitalkravet for avgangsrisiko i skadeforsikring settes til det høyeste av følgende størrelser: Kapitalkrav relatert til risikoen for et permanent fall i avgangsraten. Kapitalkrav relatert til risikoen for en permanent økning i avgangsraten. Kapitalkrav relatert til en mass lapse begivenhet. Scenariobaserte beregninger av de partielle kapitalkravene Side 62

63 SCR - Modul for skadeforsikringsrisiko Delmodul for katastroferisiko: Standardiserte scenarioer for naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer De standardiserte scenarioene er basert på rapporten fra en arbeidsgruppe der store reassurandører og konsulentselskaper har vært premissleverandører Scenarioene forutsetter bl.a. at forsikringssummer for de aktuelle bransjer kan fordeles på såkalte CRESTA-soner Dersom scenarioene ikke er relevante benyttes en faktorbasert metode basert på premie i ulike bransjer Side 63

64 SCR - skadeforsikringsrisiko - endringer siden QIS4 Endring i metoder Justering for ikke-proporsjonal reassuranse Geografisk diversifisering er fortsatt med (men frivillig), segmenteringen er ikke så finoppdelt som i QIS4 Avgangsrisiko har ikke vært beregnet tidligere Spesifiserte kriterier og metoder for selskapsspesifikke parametre Endret kalibrering Justeringer baser på CEIOPS kalibreringsarbeid, men de fleste foreslåtte skjerpelsene i forhold til QIS4 er moderert av Kommisjonen Side 64

65 SCR - immaterielle eiendeler Ny modul i QIS5 Visse typer immaterielle eiendeler må ikke (lenger) verdsettes til null (trekkes fra i kapitalen) Må være mulig å måle virkelig verdi Må kunne separeres fra virksomheten Må være påviselig salgbar Kapitalkrav satt til 80 prosent av visse typer immaterielle eiendeler Inngår som et rent tillegg til kapitalkravet for øvrige risikoer Side 65

66 SCR - operasjonell risiko Kapitalkrav basert på en enkel faktorbasert beregning Inngår som et rent tillegg til kapitalkravet for øvrige risikoer (korrelasjon 1) Følgende elementer inngår Brutto forsikringstekniske avsetninger Brutto opptjent premieinntekt Kostnader i forsikring med investeringsvalg Øvre grense for kapitalkrav for operasjonell risiko (ekskl. investeringsvalg) satt til 30 prosent av samlet kapitalkrav for øvrige risikoer Side 66

67 Interne modeller Må levere også standardmetode resultat Estimat fra interne modeller skal være i samsvar med målet om 99,5 pst. VaR Partielle interne modeller skal integreres i totalrisikoen ved bruk av standard korrelasjonsmatrise med mindre denne er uegnet Modellen må ikke ha samme inndeling i risikomoduler som standardmetoden Ber om kvalitative og kvantitative opplysninger Side 67

68 Interne modeller Kartlegging av hvor langt selskapene har kommet i arbeidet med interne modeller Også selskaper som ikke har en ferdig modell i dag, men planlegger å utvikle en modell for bruk til beregning av SCR bes om å svare Både kvalitative og kvantitative spørsmål. Selskapene bør forsøke å besvare begge i størst mulig grad Side 68

69 Interne modeller forts. Kvalitative spørsmål omfatter bl.a.: Planer om omfang, herunder Hvilke risikoer er omfattet, og hvorfor. Hvilke forretningsområder, og hvorfor. Evt. risikoer modellert som ikke er med i standardformelen. De som bruker/planlegger bruk av partiell modell: Hvordan integreres modellen i standardformelen? (Default er standard korrelasjonsmatrise dersom selskap ikke har bevis for en annen integrering er mer korrekt.) Bruk av eksterne konsulenter? Use test Statistisk datakvalitet Bruk av future management actions i modellen? Side 69

70 MCR - Minimum Capital Requirement Det absolutte minstekravet til kapital En faktorbasert tilnærming basert på avsetninger og premier i ulike bransjer for skadeforsikring, og ulike elementer av avsetninger, udekket risiko og kostnader for livsforsikring Kombineres med en begrensning på minimum 25 prosent og maksimum 45 prosent av SCR Absolutt nedre grense på 2,2 mill. euro for skadeselskaper som ikke tegner ansvarsforsikring og 3,2 mill. euro for livselskaper og skadeselskaper som tegner ansvarsforsikring Side 70

71 MCR - Minimum Capital Requirement - endringer siden QIS4 De absolutte minstebeløpene er økt fra 1 til 2,2 mill. euro for skadeselskaper uten ansvarsforsikring, og fra 2 til 3,2 mill euro for øvrige skadeselskaper og livselskaper Gulvet i forhold til SCR er hevet fra 20 til 25 prosent, og taket er senket fra 50 til 45 prosent Kalibreringen er justert på bakgrunn av endret kalibrering for skadeforsikringsrisiko Metoden for livsforsikring er endret Side 71

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II QIS5 spesifikasjoner og prosess Møte i referansegruppen for Solvens II 15. juni 2010 Agenda Generell informasjon om QIS5 Spesifikasjoner QIS5 Sentrale temaer for norske selskaper Side 2 QIS5 Quantitative

Detaljer

Erfaringer fra QIS5 og veien videre. AKTUARFOKUS 17. februar 2011

Erfaringer fra QIS5 og veien videre. AKTUARFOKUS 17. februar 2011 Erfaringer fra QIS5 og veien videre AKTUARFOKUS 17. februar 2011 Agenda Målsetningene med QIS5 litt repetisjon Hovedresultater fra QIS5 Noen problemstillinger for norske forsikringsselskap sett fra tilsynets

Detaljer

Informasjonsmøte om beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Informasjonsmøte om beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Informasjonsmøte om beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Agenda Bakgrunn Presentasjon av beregningsstudien Holistisk balanse: Verdsettelse av forpliktelser Verdsettelse av eiendeler

Detaljer

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Agenda Kort om gjeldende soliditetskrav og Solvens II Generelt om Finanstilsynets stresstester Finanstilsynets stresstest

Detaljer

Innhold. 17. juni 2010 Orientering om Solvens II

Innhold. 17. juni 2010 Orientering om Solvens II Orientering om Solvens II Seminar KPMG 17. juni 2010 Innhold Overordnet om Solvens II Prosessen i CEIOPS og EU-kommisjonen Pilar 1 kvantitative kapitalkrav Pilar 2 styring og kontroll Pilar 3 markedsdisiplin

Detaljer

Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013

Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013 Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013 Agenda Prosessen med beregningsstudien i EIOPA og EU Validering av data og generelle tilbakemeldinger

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

LTGA Long Term Guarantee Assessment Konsekvensberegning for Solvens II. Informasjonsmøte 13. februar 2013

LTGA Long Term Guarantee Assessment Konsekvensberegning for Solvens II. Informasjonsmøte 13. februar 2013 LTGA Long Term Guarantee Assessment Konsekvensberegning for Solvens II Informasjonsmøte 13. februar 2013 Agenda Generell informasjon Kort om tekniske spesifikasjoner del 1 Tekniske spesifikasjoner del

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 11. mars 2010

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 11. mars 2010 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 11. mars 2010 Agenda for møtet 1. Referansegruppens formål og arbeidsform 2. Prosessen i CEIOPS og EU-kommisjonen 3. Finanstilsynets planer for gjennomføring

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser

Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 11. mars 2010 Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser 1. Bakgrunn og kort oppsummering Kredittilsynet

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonskasser

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonskasser Risikobasert tilsyn Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonskasser Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DAO: 05.04.2011 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper/avveiinger

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Risikobasert tilsyn Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DAO: 08.04.2013 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper/avveiinger

Detaljer

10-2 syvende ledd skal lyde:

10-2 syvende ledd skal lyde: Forskrift om endring av forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper

Detaljer

Solvens II bygger på sunne prinsipper. Den praktiske omsettingen av det nye regelverket byr likevel på utfordringer for forsikringsnæringen

Solvens II bygger på sunne prinsipper. Den praktiske omsettingen av det nye regelverket byr likevel på utfordringer for forsikringsnæringen Solvens II utfordrende å omsette i praksis Solvens II bygger på sunne prinsipper. Den praktiske omsettingen av det nye regelverket byr likevel på utfordringer for forsikringsnæringen Innledning Solvens

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapportering - Grupper

Kvartalsrapportering - Grupper S.01.01.05 Kvantitative rapporteringsskjemaer S.01.01.05.01 Rapporterte skjemaer Skjemakode Skjemanavn S.01.02.04 Generell informasjon om gruppen R0010 S.02.01.02 Balansen R0030 S.05.01.02 Premier, erstatninger

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4

Innhold. 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 16.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4 2.1 Samlet vurdering av forsikringsrisiko...

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Solvens II. Pengemarkedsfond

Solvens II. Pengemarkedsfond Solvens II Pengemarkedsfond 1 Litt om KLP KLP leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres

Detaljer

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Risikobasert tilsyn Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DAO: 16.12.2013 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper/avveiinger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Vitals erfaringer med de nye stresstestene

Vitals erfaringer med de nye stresstestene Vitals erfaringer med de nye stresstestene Aktuarforeningen 11. september 2008 Egil Heilund, Ansvarshavende aktuar 12.09.2008 1 Struktur Innledende om Solvens II og stresstester Gjennomføring av arbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 12. oktober 2010

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 12. oktober 2010 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 12. oktober 2010 Agenda Planer for forhåndsdialog rundt interne modeller Kravene til innrapportering til tilsynet under Solvens II Kort orientering

Detaljer

Solvensregulering og stresstester

Solvensregulering og stresstester Solvensregulering og stresstester Pensjonskassekonferansen 23. april 2013 Hanne Myre, Oslo Pensjonsforsikring AS Et overblikk. Hovedpunkter Bakgrunn Det europeiske solvensregelverket Dagens regulering

Detaljer

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Utfordringene under lave renter Forpliktelsene Renteutsiktene Avkastningen

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Stresstester for skadeforsikringsselskaper

Stresstester for skadeforsikringsselskaper Risikobasert tilsyn Stresstester for skadeforsikringsselskaper Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DATO: 03.07.2012 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper avveiinger 4 3 Bufferkapitalutnyttelse

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Stresstester for skadeforsikringsselskaper

Stresstester for skadeforsikringsselskaper Risikobasert tilsyn Stresstester for skadeforsikringsselskaper Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DATO: 08.01.2014 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper avveiinger 4 3 Bufferkapitalutnyttelse

Detaljer

Virksomhetsregler i livsforsikring. 1. Innledning

Virksomhetsregler i livsforsikring. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 08.03.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/2363 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.19 Virksomhetsregler i livsforsikring

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Forskrift om endring av forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak Fastsatt av Finansdepartementet [...]med hjemmel i med hjemmel i lov

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Solvens II. - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap. Nytt regelverk for forsikringsselskap

Solvens II. - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap. Nytt regelverk for forsikringsselskap Nytt regelverk for forsikringsselskap Solvens II - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap Dato: 1. oktober 2009 Nummer: Sist revidert: Forfatter: Seksjon/avdeling: Seksjon for soliditetsregulering

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Ideer og design bak Solvency II.

Ideer og design bak Solvency II. Erik Bølviken, Matematisk Institutt, UiO. 16 Februar 2016 Hva er Solvency II? Et system for regulering og kontroll av Europeisk forsikring. Utviklet av EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskasseforeningens regnskapsseminar 27. november 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Jan Hagen Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II Rundskriv Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II RUNDSKRIV: 15/2015 DATO: 18.12.15 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Innhold Overordnet om Solvens II Solvens II og pensjonskasser Ansvarshavende aktuar Konsekvenser

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Status for Long Term Guarantee Assessment (LTGA) Solvens II og regnskapsregler

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Kvartalsrapportering - Foretak

Kvartalsrapportering - Foretak S.01.01.02 Kvantitative rapporteringsskjemaer S.01.01.02.01 Rapporterte skjemaer Skjemakode Skjemanavn S.01.02.01 Generell informasjon om foretaket R0010 S.02.01.02 Balansen R0030 S.05.01.02 Premier, erstatninger

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav knyttet til markedsrisiko 1. Innledning Finanstilsynets vurdering av risiko og kapitalbehov (SREP) skal ta utgangspunkt i foretakets ICAAP og omfatte kapitalbehov

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010

Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010 Finanstilsynet t orienterer Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010 Nyttig og aktuelle info: Rapport etter tematilsyn i de største pensjonskassene Finanstilsynet gjennomførte i første halvår 2010 tematilsyn som

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler

Gjelder f.o.m. 31.03.2009. Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler Gjelder f.o.m. 31.03.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering - Oppgjørssentraler Innhold Innhold Om rapporteringen...3

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Finanskrisen 2008 Livsforsikring. Aktuarfokus 12. februar 2009 Magne Nilsen

Finanskrisen 2008 Livsforsikring. Aktuarfokus 12. februar 2009 Magne Nilsen Finanskrisen 2008 Livsforsikring Aktuarfokus 12. februar 2009 Magne Nilsen Finanskrisen refleksjoner fra en ansvarshavende aktuar i livsforsikring Regelverket Aksjemarkedet i 2008 og selskapenes tilpasninger

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer