Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser"

Transkript

1 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 11. mars 2010 Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser 1. Bakgrunn og kort oppsummering Kredittilsynet sendte 1. oktober 2009 brev om kartlegging av forberedelser til Solvens II til alle forsikringsselskaper. I brevet ble selskapene bedt om å redegjøre for sine forberedelser til Solvens II, og spesielt sine vurderinger rundt kapitalbehov og systemmessige utfordringer. I tillegg ble selskapene bedt om å besvare et spørreskjema om evt. bruk av interne modeller for beregning av kapitalkravet SCR (Solvency Capital Requirement) under Solvens II. Samtlige 57 forsikringsselskaper e på undersøkelsen, 12 livsforsikringsselskaper og 45 skadeforsikringsselskaper. På tidspunktet for undersøkelsen (oktober 2009), hadde flere av selskapene nylig gjennomført eller var i ferd med å gjennomføre GAP-analyser for å avdekke behov for endringer frem mot Solvens II. Svært få selskaper e at de hadde klare planer for endringer i IT-systemer og infrastruktur. Flere av selskapene uttrykker usikkerhet rundt kapitalbehovet. Dette skyldes dels at det er usikkerhet rundt hvordan Solvens II i sin helhet blir utformet, og dels at det er usikkerhet knyttet til håndteringen av norske virksomhetsregler innenfor Solvens II. Sistnevnte gjelder spesielt livsforsikringsselskapene, hvis kapitalbehov også i stor grad påvirkes av utviklingen i den lange renten. Om lag halvparten av livsforsikringsselskapene forventer økt kapitalbehov, mens bare et fåtall av skadeforsikringsselskapene gjør det. Det er i alt 14 selskaper som har ja på spørsmålet om de planlegger å søke om godkjenning av interne modeller (både partiell og full) under Solvens II. I tillegg har ytterligere 11 selskaper at de vurderer å søke om godkjenning av interne modeller. De fleste selskapene vil søke om godkjenning fra starten av Solvens II, dvs. 2012/2013, mens noen angir Nedenfor redegjøres det nærmere for svarene fra selskapene. 2. Prosesser Totalt har 16 av selskapene rapportert inn at det er gjennomført, i ferd med å gjennomføres eller planlagt å gjennomføre en form for GAP analyse, dvs. en kartlegging av selskapets nåværende prosedyrer sett i forhold til det Solvens II vil kreve. Det er 21 selskaper som rapporterer spesifikt at de har planer om deltagelse i QIS5. Det er totalt 21 selskaper som har rapportert inn at det er etablert en form for prosjektgruppe mht. Solvens II, eller at det vil bli opprettet i løpet av Her er det store forskjeller på 1

2 størrelse og omfang. Noen selskaper er i ferd med å hente inn generell informasjon, mens de som er lengst i prosessen er i gang med utvikling av interne modeller. Når det gjelder IT-systemer og infrastruktur er det svært få selskaper som melder om noen form for tiltak eller planer. 3. Selskapenes kapitalbehov Totalt har 10 selskaper rapportert inn behov for økt kapitalisering under Solvens II. Det er 34 selskaper som på grunnlag av QIS4 eller Kredittilsynets stresstester har rapportert at det ikke er behov for oppkapitalisering. For selskapene som uttrykker behov/ønske om oppkapitalisering varierer begrunnelsene fra ønske om forbedret rating, at selskapet er nyetablert og i vekst til generell bekymring for pågående diskusjoner i CEIOPS som vil få stor effekt på kapitalkravet. Det er størst usikkerhet blant livsforsikringsselskapene hva gjelder det nye kravet til SCR. Dette gjelder bl.a. mer konservative sjokk og korrelasjonsparametre samt ekstrapoleringsmetode av risikofri rente. I tillegg er det ytret en viss usikkerhet mht. hvordan norske virksomhetsregler skal håndheves under Solvens II. 4. Selskapenes planer om modellering Blant livsforsikringsselskapene e 3 nei på spørsmål om de planlegger å søke godkjenning av intern modell, 2 e ja og de resterende 7 e at de vurderer. Blant skadeforsikringsselskapene e 29 selskaper nei, 12 e ja og de resterende 4 e at de vurderer. For skadeforsikringsselskapene er det særlig aktuelt med partielle modeller for (deler av) forsikringsrisiko, mens det for livsforsikringsselskapene er mer aktuelt med partielle modeller for (deler av) markedsrisiko. Det vil gjennom møter med selskapene søkes å avklare nærmere realismen bak de uttalte intensjonene om å benytte interne modeller. For majoriteten av selskapene som ønsker å benytte interne modeller gjenstår den dominerende delen av utviklingsarbeidet, og det er ikke usannsynlig at det kan bli forsinkelser i forhold til ambisjonen om å benytte modellen fra

3 Arbeid påbegynt når og planlagte milepæler ferdig når Nedenfor har vi tabulert svarene til de selskapene som har enten ja eller vurderer på spørsmål om godkjenning av intern modell. Svarene er gruppert etter selskapstype. Starte arbeidet med en intern modell? Før av av 9 Bruk av eksterne konsulenter? Ja 3 av 9 Nei 1 av 9 Vurderer 3 av 9 Tilfredsstillelse av hovedkrav? av av av 9 Benytte modellene til beregning av SCR? av av av 9 Diskutere/presentere arbeidet med interne modeller for Finanstilsynet? av av av 9 Kommentar: Av livsforsikringsselskapene som ser for seg å tilfredsstille hovedkravene til en intern modell i 2011 så har alle bortsett fra ett selskap allerede begynt arbeidet. Seks av selskapene svarer ja eller vurderer på spørsmål om bruk av eksterne konsulenter/modeller til utvikling av interne modeller. 3

4 Starte arbeidet med en intern modell? Før av av av 16 3 av 16 Bruk av eksterne konsulenter? Ja 5 av 16 Nei 5 av 16 Vurderer 3 av 16 3 av 16 Tilfredsstillelse av hovedkrav? av av av av av 16 4 av 16 Benytte modell til beregning av SCR? av av av 16 4 av 16 Diskutere/presentere for Finanstilsynet? av av av av 16 4 av 16 Kommentar: Forholdsvis mange av skadeforsikringsselskapene allerede startet arbeidet med en intern modell. Åtte av selskapene sier enten ja eller vurderer på spørsmål om bruk av eksterne konsulenter for utvikling av interne modeller. 4

5 Planlagt modellering Nedenfor følger en summarisk gjennomgang av selskapenes svar på valg av risikomodellering. Svarene er hentet fra de selskaper som har ja eller vurderer på spørsmål om søknad om intern modell. 1 Spørsmål: Hvilke risikoer planlegger dere å modellere og hvilke modelleres evt. allerede i dag? Planlagt intern modell i SII Modelleres i dag Premierisiko og reserverisiko (non-life premium and reserve) Ja Nei Ja Nei Delvis Katastroferisiko (non-life cat) Dødelighetsrisiko (life mortality) Opplevelsesrisiko (life longevity) Uførhetsrisiko (life disability) Kostnadsrisiko (life expense) Avgangsrisiko (life lapse) Nivårisiko for annuitetsbetalinger (life revision risk) Katastroferisiko (life cat risk) Langsiktig helseforsikringsrisiko (long term health risk) Kortsiktig ulykkes- og helseforsikringrisiko (accident & health short term risk) Yrkesskadeforsikringsrisiko (workers compensation risk) Valutarisiko (currency risk) Eiendomsrisiko (property risk) Renterisiko (interest rate risk) Aksjerisiko (equity risk) Spreadrisiko (spread risk) Konsentrasjonsrisiko (concentration risk) Motpartsrisiko (counterparty default risk) Operasjonell risiko (operational risk) Kommentar: Ingen livsforsikringsselskaper planlegger modellering av operasjonell risiko. På motsatt side sier 7 av 9 at de planlegger modellering av flere markedsrisikoer. Omtrent like 1 Svarene fordelt på risikotype må tolkes med en viss forsiktighet. F.eks. er ikke risikoen langsiktig helseforsikring aktuell for norske selskaper, men ett livselskap og ett skadeselskap har likevel angitt at de planlegger å modellere denne risikoen i sin interne modell. 5

6 mange har en delvis modellering av markedsrisikoer i dag. Noen færre planlegger modellering av livsforsikringsrisikoer, men det er fremdeles et ganske høyt antall og over halvparten. Siden markedsrisikoer er de klart dominerende risikoene for et livsforsikringsselskap, er det helt som forventet at de fleste ønsker å modellere disse. Planlegger intern modell i SII Modelleres i dag Ja Nei Ja Nei Delvis Premierisiko og reserverisiko (non-life) Katastroferisiko (non-life) SCR livsforsikringsmodulen (life underwriting risk) Dødelighetsrisiko (life) Opplevelsesrisiko (life) Uførhetsrisiko (life) Kostnadsrisiko (life) Avgangsrisiko (life) Nivårisiko for annuitetsbetalinger fra skadeforsikringsprodukter (life revision risk) Katastroferisiko (life cat risk) Langsiktig helseforsikringsrisiko (long term health risk) Kortsiktig ulykkes- og helseforsikringrisiko (accident & health short term risk) Yrkesskadeforsikringsrisiko (workers compensation risk) Valutarisiko (currency risk) Eiendomsrisiko (property risk) Renterisiko (interest rate risk) Aksjerisiko (equity risk) Spreadrisiko (spread risk) Konsentrasjonsrisiko (concentration risk) Motpartsrisiko (counterparty default risk) Operasjonell risiko (operational risk) Kommentar: Av skadeforsikringsselskapene er det 16 som planlegger eller vurderer å benytte interne modeller. For skadeforsikringsselskaper er det forsikringsrisikoer som er de dominerende risikoene og det ser vi gjenspeilet i at 12 selskaper sier at de vil modellere enkelte av disse. For hver forsikringsrisiko er det bare ett til to selskaper som har at de ikke vil modellere dem. Fire skadeselskaper planlegger også modellering av operasjonell risiko. 6

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4

Innhold. 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 16.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4 2.1 Samlet vurdering av forsikringsrisiko...

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 14/8482 08.09.2014 Gjennomføring av Omnibus II-direktivets permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II 1. Innledning

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim

Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESREVISJONEN Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim Forvaltningsrevisjonsrapport 2001 November 2001 Forord Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag har

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Internrevisjonene i de regionale helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis Hovedrapport Oktober 2011 Sammendrag Om revisjonen: Internrevisjonene i de fire helseregionene har gjennomført

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse

Notat 2002 : 3. Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Notat 2002 : 3 Post- og teletilsynets intranett Analysenotat basert på brukerundersøkelse Forord I henhold til Post- og teletilsynets (PT) informasjonsstrategi er intranettet det strategiske valget for

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Agenda Kort om gjeldende soliditetskrav og Solvens II Generelt om Finanstilsynets stresstester Finanstilsynets stresstest

Detaljer

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser

En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Kongsvinger kommune En medarbeiderundersøkelse og syv brukerunderøkelser Gjennomføring og resultater RAPPORT 17. februar 2010 PS! Rapporten er underlagt sperrefrist til mandag 8. mars 2010 kl. 08:00 Oppdragsgiver:

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket

Arbeid med folkehelseoversikter i fylket. Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Arbeid med folkehelseoversikter i fylket Rapport fra spørreundersøkelse rettet til kommunene i fylket Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2013 Innhold 1. OM UNDERSØKELSEN... 4 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Norad Report 9/2013. Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012

Norad Report 9/2013. Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012 Norad Report 9/2013 Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012 Foto: Ken Opprann Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer