Informasjonsmøte om beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsmøte om beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)"

Transkript

1 Informasjonsmøte om beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

2 Agenda Bakgrunn Presentasjon av beregningsstudien Holistisk balanse: Verdsettelse av forpliktelser Verdsettelse av eiendeler (herunder sponsorstøtte) Beregning av solvenskapitalkrav Regnearket Kvalitativt spørreskjema Tidsfrister 2

3 IORP II er det planlagte nye solvensregelverket for europeiske pensjonsforetak Ved behandlingen av Solvens II- direktivet ble det vedtatt at EU- kommisjonen, i samråd med EIOPA, skulle utarbeide adekvate solvensregler for europeiske tjenestepensjonsforetak som skal erstatte det gjeldende solvenskravet. Hensikten med det nye tjenestepensjonsdirektivet er å harmonisere regelverket for tjenestepensjonsforetak i EU (fullharmonisering) med sikte på å styrke det felles indre marked, og sikre soliditeten bl.a. gjennom å innføre risikobasert tilsyn. Dagens tjenestepensjonsdirektiv (2003/41/EF) gir hvert enkelt land stor handlefrihet i nasjonal regulering (minimumsharmonisering). Kommisjonen legger opp til at det nye regelverket skal ha en struktur som tilsvarer Solvens II- regelverket. 3

4 EIOPA bidrar i arbeidet med utformingen av IORP II Kommisjonen har bedt EIOPA bidra i arbeidet med utformingen av nytt tjenestepensjonsdirektiv. EIOPA sendte sin anbefaling til Kommisjonen 15. februar Arbeidet med nytt tjenestepensjonsdirektiv er komplisert, bl.a. som følge av: Store ulikheter i de ulikes lands pensjonssystemer og organiseringen av pensjonsordninger Ulike soliditetsregler og ansvarsdeling av risiko i dag Ulike syn på hvordan pensjonsordningen skal sikres 4

5 Kommisjonen har bedt EIOPA gjennomføre en beregningsstudie Som et ledd i utformingen av nytt regelverk har Kommisjonen bedt EIOPA gjennomføre en beregningsstudie for å teste ut konsekvensene av forslaget. Forslaget til tekniske spesifikasjoner til beregningsstudien var på høring i sommer. Resultatene fra beregningsstudien skal benyttes av Kommisjonen i det videre arbeidet med utformingen av et nytt regelverk for pensjonsforetakene på europeisk nivå. Endringer vil tidligst kunne tre i kraft 1. januar Det er ni land som har signalisert deltagelse i beregningsstudien. For Norge er det de syv største pensjonskassene som er bedt om å besvare beregningsstudien. Flere beregningsstudier kan være aktuelt i fremtiden. 5

6 Fokus i beregningsstudien Den holistiske balansen Verdsettelse av eiendeler og forsikringsforpliktelser Verdsettelse av eksterne sikkerhets- og justeringsmekanismer (herunder sponsorstøtte og sikringsordninger for pensjoner). Beregning av kapitalkrav - SCR og MCR Kvalitative spørsmål i tilknytning til beregningene 6

7 Beregningsstudien (QIS) vs. Finanstilsynets stresstest I Avvik når det gjelder: Verdsettelse av forsikringsforpliktelsene Stresstest I «partiell» i tilnærmingen, IORP II helhetlig i beregning av forpliktelsene Rentekurven er ikke identisk med Stresstest I, og det er flere alternative rentekurver som skal testes ut i beregningsstudien Beregning av kapitalkrav og kapital Stress scenarioene i noen delmoduler avviker fra stresstest I. Det beregnes brutto og netto-tap (dvs. før og etter risikoreduserende evne av tekniske avsetninger). Tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond skal i beregningsstudien behandles som risikoreduserende effekt, mens i Finanstilsynets stresstest I behandles dette som bufferkapital. Beregningsstudien tar ikke stilling til kategorisering av kapital (kvaliteten på kapitalen) 7

8 Sentrale dokumenter Regneark for rapportering Veiledning til regnearket Tekniske spesifikasjoner til beregningsstudien Hjelpeark («Helper tabs») Diskonteringsverktøy Spreadrisiko Motpartsrisiko Konsentrasjonsrisiko Sponsorstøtte Kvalitative spørsmål (spørreskjema) 8

9 «Disclaimer» Fortolkninger må gjøres i forhold til hvordan beregningsstudien skal gjennomføres for norske produkter. Finanstilsynet kan på et senere tidspunkt komme frem til andre vurderinger enn det som er signalisert i forbindelse med denne beregningsstudien. Beregningsstudien bygger på prinsipper som Kommisjonen har fastsatt. Finanstilsynet er ikke nødvendigvis enig i alle disse prinsippene. Det vil bli fortsatt diskusjon om utformingen av regelverket etter at beregningsstudien er gjennomført, og Norge vil delta aktivt i dette arbeidet. 9

10 Den «holistiske balansen» illustrerer det overordnede kapitalbehovet til pensjonsordningen....ved å sammenligne ulike komponenter av forpliktelsene (beste estimat, risikomargin og solvenskapitalkrav) med de ulike delene av eiendeler som pensjonskassen har tilgjengelig (finansielle eiendeler, sponsorstøtte og sikringsordning for pensjoner). Eiendeler Sponsorstøtte og sikringsordning Egenkapital og gjeld Kapital Risikomargin Solvenskapitalkrav Finansielle eiendeler Beste estimat: Garanterte ytelser + forventet fremtidig bonus Forsikringsforpliktelser 10

11 Verdsettelse forsikringsforpliktelser Beste estimat skal utgjøre forventningsverdien av diskonterte fremtidige kontantstrømmer, pluss en risikomargin Eiendeler Sponsorstøtte og sikringsordning Egenkapital og gjeld Kapital Solvenskapitalkrav Verdien av innebygde opsjoner (verdien av rentegarantien) og forventet fremtidig bonus skal inkluderes i beste estimat Risikomargin Risikomargin beregnes separat Det skilles mellom tre «bransjer»: Rene innskuddsordninger Finansielle eiendeler Beste estimat: Garanterte ytelser + forventet fremtidig bonus Forsikringsforpliktelser Helseforsikring Øvrige «Other obligations» Kun sistnevnte som er aktuell for de norske pensjonskassene som deltar. 11

12 Verdsettelse forsikringsforpliktelser I verdsettelsen av beste estimat skilles det mellom: Unconditional benefits (garanterte ytelser) (Pure) conditional benefits (betingede ytelser/forventet fremtidig bonus) Discretionary benefits Mixed benefits Finanstilsynet legger til grunn at pensjonskassene kun har unconditional benefits (garanterte ytelser) og conditional benefits (betingede ytelser/forventet fremtidig bonus). 12

13 Verdi av forventet fremtidig bonus Går under pure conditional benefits i verdsettelse av beste estimat. Definisjon: Benefits which are granted based on certain objective conditions without a realistic discretionary power of the IORP to deviate from that policy. This means that pure conditional benefits have a payoff that can be objectively linked to some observable realisation. Vil etter norsk regelverk reflektere fremtidig tildeling av avkastningsresultat og risikoresultat til kunden. 13

14 Verdi av garanterte ytelser Forutsetning I dag IORP II Diskonteringsrente Som i premieberegningen Relevant risikofri rente (løpetidsspesifikk) til enhver tid. Flere alt. skal testes ut Verdi av avgitt rentegaranti (=Opsjon for kunden) Tas ikke hensyn til Skal tas hensyn til (jf. P.3 i stresstest I) Dødelighet/uførhet Gjeldende tariff inkl. sikkerhetsmargin Beste estimat uten sikkerhetsmargin oppdateres regelmessig (jf. P.9 i stresstest I) Fortjeneste Eks. evt. fortjenesteelement Evt. fortjenesteelement reduserer avsetningene (jf. P.4 til P.7 i stresstest I) Risikomargin/sikkerhetsmargin Innebygd i premieberegningselementene for de enkelte kontrakter Eksplisitt for sum forsikringstekniske avsetninger (Jf. post P.10 i stresstest I) 14

15 Verdi av avgitt rentegaranti Generelt kan verdien av opsjoner og garantier fastsettes ved: Stokastiske simuleringer Analytisk beregningsmetode Deterministisk metode For kollektiv premiebetalende alderspensjon: dersom man antar at pensjonskassen priser rentegarantien korrekt til enhver tid, vil pris på rentegaranti være lik verdien av avgitt rentegaranti. Evt. fortjenesteelement vil inngå som nettoeffekt i beregningene og vil redusere avsetningene. For fripoliser: Verdi av rentegaranti må beregnes særskilt. 15

16 Kontraktens grense Definerer hvilke fremtidige kontantstrømmer som skal medregnes i beste estimat på forpliktelsene. Dersom premien årlig kan endres slik at den fullt ut reflekterer risikoen, så skal kun forpliktelser og fremtidige premier knyttet til eksisterende opptjening medregnes Behandles som om kontrakten videreføres, men bare med premiebetaling knyttet til eksisterende opptjening (dvs. fremtidig lønnsvekst og ny opptjening tas ikke med) 16

17 Diskontering av forsikringsforpliktelsene Verdsettelse av de forsikringstekniske avsetningene med to forskjellige diskonteringskurver (Nivå A og B) der det er flere alternativer for nivå A. Nivå A: Risikofri diskonteringskurve basert på metodikken i Solvens II Hovedmetode (benchmark): Swaprente benyttes for den likvide delen av rentekurven (NOK: siste likvide punkt 10 år) Konvergering til UFR (4,2 %) 40 år etter siste likvide punkt på rentekurven Alternativer: Konvergering til UFR (4,2 %) 10 år etter siste likvide punkt på rentekurven Konvergering til UFR (4,2 %) ved 90 år, jf. QIS5 spesifikasjonene Risikofri rentekurve som hensyntar lange garantier (matching premium (spesifikasjon kommer i midten av november)). Det er lagt inn kurve med CCP. Nivå B: diskonteringsrenten skal basere seg på forventet avkastning på eiendelene til pensjonsforetakene, og ikke en risikofri rentekurve Komplette rentekurver tilgjengelig i «Helper Tab» for beste estimat 17

18 Risikomargin Hovedprinsipp: kostnad ved å holde solvenskapital inntil nåværende portefølje er avviklet. Hovedmetode: 8 % av beste estimat (Nivå A) fratrukket gjenforsikringsandel Eiendeler Sponsorstøtte og sikringsordning Egenkapital og gjeld Kapital Risikomargin Solvenskapitalkrav Kan også beregne risikomarginen som i Solvens II/QIS5. Finansielle eiendeler Beste estimat: Garanterte ytelser + forventet fremtidig bonus Forsikringsforpliktelser 18

19 Verdsettelse- eiendeler Hovedregel = kvoterte markedspriser Eiendeler Egenkapital og gjeld «mark to model» for eiendeler der kvoterte markedspriser ikke er tilgjengelig Sponsorstøtte og sikringsordning Kapital Solvenskapitalkrav Viktigste forskjell eiendelssiden: obligasjoner til amortisert kost skal i beregningsstudien verdsettes til markedsverdi Samme som Finanstilsynets stresstest I Finansielle eiendeler Risikomargin Beste estimat: Garanterte ytelser + forventet fremtidig bonus Forsikringsforpliktelser 19

20 Verdsettelse eiendeler - sponsorstøtte Regelverket åpner for at pensjonsordninger kan verdsette og medregne eventuell støtte de vil kunne få fra sponsor etter nærmere kriterier Eiendeler Sponsorstøtte og sikringsordning Egenkapital og gjeld Kapital Solvenskapitalkrav Tilnærmingen bygger på at alle eksisterende variasjoner av tjenestepensjonssystemer skal kunne behandles innenfor samme regime ved at ulike sikkerhetsmekanismer verdsettes og medregnes på balansen (med sikte på samme grad av sikkerhet (99,5 % VaR) for medlemmene). Finansielle eiendeler Risikomargin Beste estimat: Garanterte ytelser + forventet fremtidig bonus Forsikringsforpliktelser 20

21 Flere metoder for verdsettelse av sponsorstøtte Sponsorstøtte skal enten verdsettes som en eiendel eller som supplerende kapital Verdsettelse av sponsorstøtte som en eiendel: En hovedmetode: Kontantstrømberegning: fremtidige kontantstrømmer (sannsynlighetsvektede) som kan forventes å gi sikkerhet til pensjonsforpliktelsene. To forenklede metoder: Foreligger excel skjema der man plotter inn data Ulike grader av forenkling i forhold til stokastisk verdsettelse Beregning av tak på sponsorstøtte (formelbasert): Hensikten med denne beregningen er å sikre at verdien av sponsorstøtte ikke overstiger sponsors finansielle kapasitet. 21

22 Vil sponsorstøtte være aktuelt for norske pensjonsforetak? I de tekniske spesifikasjonene står følgende (HBS 6.35): Where the legal nature of sponsor support means that the sponsor has the opportunity to choose to no longer provide support for example by closing the IORP and severing its link to the IORP then this value should be reported as relating to limited conditional sponsor support Videre spesifiseres følgende i HBS 6.20: "Where the sponsor support is limited conditional sponsor support its value should be set at zero for the purpose of this QIS." Ettersom sponsor (arbeidsgiver) ikke er juridisk forpliktet overfor pensjonskassen til å skyte inn mer egenkapital dersom pensjonskassen blir insolvent /eller ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor medlemmene, legger Finanstilsynet i utgangspunktet til grunn at norske pensjonskasser ikke oppfyller kravene som stilles til sponsorstøtte slik dette er definert. Finanstilsynet er usikre på om arbeidsgiveransvaret i offentlig sektor kan ansees som sponsorstøtte 22

23 Beregning av solvenskapitalkrav 23

24 Beregning av solvenskapitalkrav 24

25 Beregning av solvenskapitalkrav Separate beregninger for ulike risikotyper i delmoduler Beregning av samlet effekt av stress- scenario på verdi av eiendeler og forpliktelser Solvenskapitalkravet for hver modul skal beregnes både brutto (før effekten av endringer i fremtidig bonus og sponsorstøtte) og netto (etter endring i fremtidig bonus og sponsorstøtte) Aggregering til samlet krav ved hjelp av korrelasjonsmatriser (på denne måten hensyntas diversifiseringseffekter) Stress- scenarioene og korrelasjonene til risikoene som skal hensyntas i standardmetoden er basert på Solvens II, som benytter et konfidensnivå på 99,5 % over en tidshorisont på ett år 25

26 Brutto vs. netto - modulbasert metode Forenklede forutsetninger: Renteendringer: Brutto = verdiendringer på aktivasiden fratrukket endringer i verdien av garanterte ytelser (hensyntatt mulighet til å prise rentegarantien) Netto: brutto fratrukket endringer i fremtidig bonus som følge av renteendringer Øvrige markedsrisikoendringer: Brutto: verdiendring på aktivasiden Netto: brutto fratrukket effekt av bruk av tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond Forsikringsrisiko: Brutto: endret verdi avsetninger for garanterte ytelser Netto: brutto justert for endringer i fremtidig bonus som er knyttet til forsikringsrisiko (evt. marginer). 26

27 Tapsabsorbering av tekniske avsetninger Fremtidig bonus inngår som risikoreduserende effekt ved beregning av det endelige solvenskapitalkravet. SCR = BSCR + SCRop + Adj1 + Adj2 Adj1= AdjTS + AdjDT (risikoreduserende effekt av tekniske avsetninger og utsatt skatt) Modulbasert metode (tar hensyn til tapsabsorbering i hver modul, beregner brutto SCR og netto SCR). Gjelder kun følgende moduler (ettersom de er scenario-baserte): Markedsrisiko Livsforsikringsrisiko Motpartsrisiko En beregner ikke tapsabsorbering av tekniske avsetninger for følgende moduler (ettersom disse ikke er scenario-baserte) Operasjonell risiko Risiko for immaterielle eiendeler Helserisiko (ikke aktuelt for norske tjenestepensjonsforetak) Den risikoreduserende effekten av tekniske avsetninger for disse undermodulene beregnes i etterkant, ved en forenklet metodikk. 27

28 Tapsabsorbering av tekniske avsetninger Effekten på BSCR (brutto solvenskapitalkrav) begrenses til summen av forventet fremtidig bonus (FFB). Det må vurderes hvordan tekniske avsetninger (forventet fremtidig bonus) kan endres som følge av en konkret stresshendelse AdjTS = -max( min( BSCR-nBSCR; FFB);0) 28

29 Tapsabsorbering av tekniske avsetninger SCR = BSCR + SCRop + Adj1 + Adj2 Adj2 = risikoreduserende effekt av tekniske avsetninger for operasjonell risiko, helseforsikringsrisiko (ikke aktuelt for Norge) og immaterielle eiendeler Beregning av Adj2 er basert på en forenklet metodikk ettersom det er vanskelig å beregne den risikoreduserende effekten av tekniske avsetninger for disse undermodulene (fordi sjokkene ikke er scenariobaserte). Finanstilsynet legger til grunn at risikoreduserende effekt av tekniske avsetninger i forbindelse med operasjonell risiko og immaterielle eiendeler vil være 0 for norske pensjonskasser (jf. norsk regelverk om hvilke typer tap som kan dekkes av kundens midler). 29

30 Tapsabsorbering - utsatt skatt SCR = BSCR + SCRop + Adj1 + Adj2 Adj1= AdjTS + AdjDT Når en pensjonskasse går på et tap så vil dette medføre lavere skatt. Denne effekten vil fungere som risikoreduserende effekt ved beregningen av selve kapitalkravet (SCR) Den risikoreduserende effekten av utsatt skatt (AdjDT) skal tilsvare endringen i utsatt skatt når tapet = BSCR +AdjTS + Adj2 + SCRop BSCR er brutto solvenskapitalkravet Adj2: risikoreduserende effekt av tekniske avsetninger for operasjonell risiko, helseforsikringsrisiko og immaterielle eiendeler (differansen mellom AdjTS og FFB (forventet fremtidig bonus)) AdjTS = risikoreduserende effekt av tekniske avsetninger for markedsrisiko, livsforsikringsrisiko og motpartsrisiko SCRop= solvenskapitalkravet for operasjonell risiko 30

31 SCR- Markedsrisiko 31

32 SCR- Renterisiko Skal stresse alle eiendeler og forpliktelser som påvirkes av renteendringer Effekt av relative endringer i rentekurven inndelt i årlige løpetidsintervaller, inkl. virkning på avsetninger Samme metode som i stresstest I, men i bruttoberegningene ser man bort fra effekten av endringer i fremtidig bonus. 32

33 SCR - Aksjerisiko Samme metode som i stresstest I, men ulikt sjokk. Standardsjokket er satt til 39 pst. for «globale aksjer» og 49 pst. for «øvrige». En symmetrisk justeringsmekanisme gir et fradrag på 6 prosentpoeng - dvs. sjokket det skal regnes på er hhv. 33 pst. og 43 pst. Alternativ: ekskluder symmetrisk justeringsmekanisme. Alternativ: 22 pst. aksjesjokk dersom forsikringsforpliktelsene har en gjennomsnittlig durasjon over 12 år. (ikke aktuelt for norske pensjonskasser). 33

34 SCR- Eiendomsrisiko Omfatter: Tomter, bygg og rettigheter til faste installasjoner; Direkte eller indirekte eierskap i eiendomsselskap Eiendommer til eget bruk Eiendom skal stresses med et verdifall tilsvarende 25 % 34

35 SCR- Valutarisiko Skal omfatte ALL valutaeksponering, herunder alle investeringer i utenlandsk valuta. Investeringer i børsnoterte aksjer skal forutsettes å ha valutaeksponering i landet der hovednoteringen (main listing) er, ikke børsnoterte aksjer har valutaeksponering i landet der selskapet er lokalisert Investering i eiendom: der den er lokalisert For hver valuta beregnes det mest ugunstige alternativet av en styrking eller svekkelse på 25 % i forhold til norske kroner Forenklet metode: Beregn kun i forhold til samlet valutaeksponering (som i stresstesten) 35

36 SCR- Spreadrisiko Omfatter Obligasjoner/gjeldsinstrumenter, herunder strukturert kreditt Kredittderivater Obligasjoner utstedt av tilknyttede selskap/datterselskap Bankinnskudd med bindingstid To metoder: en forenklet metode som kan være aktuell for pensjonskassene, denne er lik som i Finanstilsynets stresstest I. 36

37 SCR- konsentrasjonsrisiko Omfatter eiendeler i aksje, spread og eiendomsrisikomodulen Omfatter ikke eiendeler som dekkes av motpartsrisikomodulen Skal fange opp konsentrasjonsrisiko mot en og samme motpart/selskap i samme gruppe Eksponeringer måles som andel av investeringer i kollektivporteføljen og selskapsporteføljen, eks. investeringer som dekkes av motpartsrisikomodulen. Tilsvarende som i Finanstilsynets stresstest. 37

38 SCR- konsentrasjonsrisiko forts. Faktorbasert kapitalkrav: Conc = XS i g i E i XS i = Max(0; -CT Assets i) Dersom eksponeringen (E i ) som andel av totale eiendeler (eiendeler i kollektivporteføljen og selskapsporteføljen) ikke når terskelverdien CT i (som avhenger av ratingen til enkelteksponeringen), blir det ikke beregnet noe kapitalkrav. Det blir kun beregnet et kapitalkrav for eksponeringer som overstiger terskelverdien CT i g i er en risikofaktor som avhenger av type eksponering og rating 38

39 SCR- Behandling av verdipapirfond/indirekte investeringer Alternativer Look through som om investeringen var direkte eiet Basert på fondets mandat Behandle fondet som øvrige aksjeinvestering ( 43 % stress) 39

40 SCR- risikoreduserende effekt/ hedging av risiko Hovedregel: kun sikring som er etablert og effektiv på beregningsdagen ( ) kan medregnes Bare motparter med rating BBB eller høyere anerkjennes Avtaler som forfaller innen et år, medregnes forholdsmessig Rullerende sikring kan tas hensyn til på nærmere vilkår, må da også ta hensyn til motpartsrisiko Dynamisk risikostyring kan ikke hensyntas sjokkene skjer momentant. (som stresstest I) 40

41 SCR-Motpartsrisiko 41

42 SCR - motpartsrisiko Risiko for tap som følge av at en motpart ikke overholder sine forpliktelser. Omfatter eksponeringer som ikke er dekket av spreadmodulen. Type 1 Type 2 Reassuranse, derivater, bankinnskudd uten bindingstid (kjennetegn: eksponeringer er ofte ratet, lite diversifisert) Øvrige fordringer, boliglån, innskudd hos forsikringsselskap (kjennetegn: eksponering ikke ratet, diversifisert portefølje) november 2012

43 SCR - motpartsrisiko forts. Beregning av SCR for type 1: Basert på PD (misligholdssannsynlighet) og LGD (tap gitt mislighold) Forutsetning om PD (avhengig av rating), inngår i formel for å fastsette variansen i tapsfordelingen Ulike føringer for beregning av LGD for hhv. reassuranse og derivater: LGD bestemmes av verdien av eksponeringen minus verdi av evt. sikkerhetsstillelse Tar ikke hensyn til bortfall av risikoreduserende effekt i beregningen av LGD (i motsetning til stresstesten) Omfattende beregninger, men forenklede metoder er angitt. Helper tab foreligger november 2012

44 SCR - motpartsrisiko forts. Beregning av SCR for type 2: Faktorbasert beregning basert på verdien av eksponeringen Sikkerhetsstillelse/pant kan redusere verdien av eksponeringen Men da må verdien av sikkerheten fastsettes slik at kapitalkravet for den pantsatte eiendelen kommer til fradrag, f.eks. beregnet kapitalkrav for eiendom Vesentlig høyere krav for misligholdte fordringer på mellommenn/formidlere Gjelder fordringer som har forfalt til betaling for mer enn tre måneder siden november 2012

45 Livsforsikringsrisiko- «Pension Liability Risk» november 2012

46 Opplevelsesrisiko Effekten av en permanent reduksjon i dødeligheten på 20 % for alle aldre og hver polise hvor betaling er betinget av opplevelse Forenkling (gitt proporsjonalitet og «undue burden») se SCR % x beste estimat x gjennomsnittlig dødelighetsrate kommende år x modifisert durasjon på forpliktelsene x projisert økning i dødeligheten (1.1 ((n-1)/2)) ), basert på at gjennomsnittlig dødelighetsrate i porteføljen øker (aldersbetinget) med 10% årlig over løpetiden Beregningsstudien vs. Stresstesten: i stresstesten er sjokket nedjustert slik at en skal kunne hensynta bruk av kundeoverskudd til oppreservering. I beregningsstudien kan en grov tilnærming være å nedjustere opplevelsessjokket med 5 prosentpoeng når en beregner netto SCR. Offentlige ordninger kan ta hensyn til levealderjustering november 2012

47 Uførerisiko Modulen omfatter uførerisiko innebygd i andre kontrakter Solvenskapitalkravet for uførerisiko baserer seg på effekten av en kombinasjon av: 35 % økning i uføreraten for neste år pluss en permanent økning på 25 % i uførerater for hver alder de kommende år pluss en permanent nedgang i reaktiverings- og uføredødelighetsrate på 20 % Forenkling (gitt proporsjonalitet og «undue burden») mulig for alle tre elementene ovenfor- se beskrivelse i SCR november 2012

48 Flytte/avgangs-/opphørsrisiko (benefit option risk) Kapitalkravet oppstår dersom verdien av avsetningene i IORP II er lavere enn flytteverdien (jf. no surrender value floor). Høyeste kapitalkrav som følge av: Permanent nedgang i avgangsraten (reduksjon til 50 % av opprinnelig rate, begrenset til 20 prosentpoeng absolutt nedgang) Permanent økning i avgangsraten (økning til 150 % av opprinnelig rate, dog slik at raten ikke kan overstige 100 %) En masseavgang på 40 % for alle forsikringskontrakter med en positiv flytteverdi Forenkling (gitt proporsjonalitet og «undue burden»): kan sammenligne flytteverdien og beste estimat basert på homogene risikogrupper samt faktorbasert formel for scenarioeffektene (se SCR 7.56 og SCR 7.57) november 2012

49 Kostnadsrisiko Effekten av 10 % økning i fremtidige kostnader og 1 % årlig økning i kostnadsinflasjonsraten sammenlignet med beste estimat. For kontrakter der prisen for administrative tjenester kan endres skal det tas hensyn til realistiske tilpasninger til dette. Forenklet metode, se SCR november 2012

50 Revisjonsrisiko Økning i ytelsene (annuiteter) i en forsikringskontrakt som følge av endringer i lovgivning eller helsestatus til forsikringstaker Finanstilsynet legger til grunn at norske pensjonsforetak ikke er eksponert mot revisjonsrisiko november 2012

51 Katastroferisiko Omfatter kontrakter med dødelighetsrisiko Effekten av en økning i dødelighetsraten kommende år på 0,15 prosent Forenklet metode: 0,0015 x risikosummen (se SCR 7.86) november 2012

52 SCR- operasjonell risiko november 2012

53 SCR- operasjonell risiko Inngår som et rent tillegg til kapitalkravet for øvrige risikoer Kapitalkrav basert på en enkel faktorbasert beregning Følgende elementer inngår: Brutto forsikringstekniske avsetninger Brutto opptjent premieinntekt Kostnader i forsikring med investeringsvalg Øvre grense for kapitalkrav for operasjonell risiko (eksk. investeringsvalg) satt til 30 prosent av samlet kapitalkrav for øvrige risikoer november 2012

54 MCR- Minimum Capital Requirement Det absolutte minstekravet til kapital 35 prosent av solvenskapitalkravet november 2012

55 Tidsfrister Innrapportering til Finanstilsynet senest 17. desember Innrapportering av regnearkene til Spørsmål kan sendes til med kopi til november 2012

56 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013

Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013 Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013 Agenda Prosessen med beregningsstudien i EIOPA og EU Validering av data og generelle tilbakemeldinger

Detaljer

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Agenda Kort om gjeldende soliditetskrav og Solvens II Generelt om Finanstilsynets stresstester Finanstilsynets stresstest

Detaljer

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II QIS5 spesifikasjoner og prosess Møte i referansegruppen for Solvens II 15. juni 2010 Agenda Generell informasjon om QIS5 Spesifikasjoner QIS5 Sentrale temaer for norske selskaper Side 2 QIS5 Quantitative

Detaljer

Erfaringer fra QIS5 og veien videre. AKTUARFOKUS 17. februar 2011

Erfaringer fra QIS5 og veien videre. AKTUARFOKUS 17. februar 2011 Erfaringer fra QIS5 og veien videre AKTUARFOKUS 17. februar 2011 Agenda Målsetningene med QIS5 litt repetisjon Hovedresultater fra QIS5 Noen problemstillinger for norske forsikringsselskap sett fra tilsynets

Detaljer

endringer i forhold til QIS4/utkast til tekniske spesifikasjoner

endringer i forhold til QIS4/utkast til tekniske spesifikasjoner QIS5 Informasjonsmøte for livsforsikringsselskap 25. august 2010 Agenda Generell informasjon om QIS5 De tekniske spesifikasjonene endringer i forhold til QIS4/utkast til tekniske spesifikasjoner Spesielle

Detaljer

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskonferansen 24. april 2013 Runa Kristiane Sæther

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskonferansen 24. april 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet orienterer Pensjonskonferansen 24. april 2013 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Nytt dødelighetsgrunnlag 2. Stedlig tilsyn 3. Finanstilsynets stresstester 4. Nytt tjenestepensjonsdirektiv

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskasseforeningens regnskapsseminar 27. november 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Jan Hagen Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger

Detaljer

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Innhold Overordnet om Solvens II Solvens II og pensjonskasser Ansvarshavende aktuar Konsekvenser

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Innhold. 17. juni 2010 Orientering om Solvens II

Innhold. 17. juni 2010 Orientering om Solvens II Orientering om Solvens II Seminar KPMG 17. juni 2010 Innhold Overordnet om Solvens II Prosessen i CEIOPS og EU-kommisjonen Pilar 1 kvantitative kapitalkrav Pilar 2 styring og kontroll Pilar 3 markedsdisiplin

Detaljer

Soliditetsregulering av pensjonskasser

Soliditetsregulering av pensjonskasser Soliditetsregulering av Pensjonsforum 8.5.2015 Pål Lillevold AS Regulering I Norge har tradisjonelt i det vesentligste blitt soliditetsregulert på samme måte som livselskapene Omfattes av samme stresstest

Detaljer

LTGA Long Term Guarantee Assessment Konsekvensberegning for Solvens II. Informasjonsmøte 13. februar 2013

LTGA Long Term Guarantee Assessment Konsekvensberegning for Solvens II. Informasjonsmøte 13. februar 2013 LTGA Long Term Guarantee Assessment Konsekvensberegning for Solvens II Informasjonsmøte 13. februar 2013 Agenda Generell informasjon Kort om tekniske spesifikasjoner del 1 Tekniske spesifikasjoner del

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 14. mai 2014 Runa Kristiane Sæther

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 14. mai 2014 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 14. mai 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Ny dødelighetstariff (K2013) status og avklaringer 2. Kort om regelverk 3. Resultater og stresstester 4.

Detaljer

Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010

Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010 Finanstilsynet t orienterer Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010 Nyttig og aktuelle info: Rapport etter tematilsyn i de største pensjonskassene Finanstilsynet gjennomførte i første halvår 2010 tematilsyn som

Detaljer

Solvens II og Finanstilsynets lovforslag. Møte i Pensjonsforum 21. oktober 2011

Solvens II og Finanstilsynets lovforslag. Møte i Pensjonsforum 21. oktober 2011 Solvens II og Finanstilsynets lovforslag Møte i Pensjonsforum 21. oktober 2011 Overordnet om Solvens II Dagens solvensregelverk i EU (Solvens I) Eiendeler Eiendeler: Aksjer, obligasjoner eiendom mv. Forpliktelser

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 12. oktober 2010

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 12. oktober 2010 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 12. oktober 2010 Agenda Planer for forhåndsdialog rundt interne modeller Kravene til innrapportering til tilsynet under Solvens II Kort orientering

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Solvens II. Pengemarkedsfond

Solvens II. Pengemarkedsfond Solvens II Pengemarkedsfond 1 Litt om KLP KLP leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres

Detaljer

Solvensregulering og stresstester

Solvensregulering og stresstester Solvensregulering og stresstester Pensjonskassekonferansen 23. april 2013 Hanne Myre, Oslo Pensjonsforsikring AS Et overblikk. Hovedpunkter Bakgrunn Det europeiske solvensregelverket Dagens regulering

Detaljer

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn Pensjonsforum, 14. juni 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold Sentrale rammebetingelser: Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013)

Detaljer

Virksomhetsregler i livsforsikring. 1. Innledning

Virksomhetsregler i livsforsikring. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 08.03.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/2363 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.19 Virksomhetsregler i livsforsikring

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 10. desember 2012 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Status for Long Term Guarantee Assessment (LTGA) Solvens II og regnskapsregler

Detaljer

Solvens II bygger på sunne prinsipper. Den praktiske omsettingen av det nye regelverket byr likevel på utfordringer for forsikringsnæringen

Solvens II bygger på sunne prinsipper. Den praktiske omsettingen av det nye regelverket byr likevel på utfordringer for forsikringsnæringen Solvens II utfordrende å omsette i praksis Solvens II bygger på sunne prinsipper. Den praktiske omsettingen av det nye regelverket byr likevel på utfordringer for forsikringsnæringen Innledning Solvens

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 16. april 2015 finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Utfordringer for pensjonskassene 3. Resultater og Stresstester

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

NORSK SOLIDITETSREGULERING

NORSK SOLIDITETSREGULERING NORSK SOLIDITETSREGULERING Agenda Kort om historien 1994-2015 Dagens regulering Regnskapsverdier og solvensverdier Reduksjon av pensjonsytelser Hva gir best soliditet? Fremtidig regulering for pensjonskasser

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario

Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Konsekvenser og utfordringer for livsforsikringsselskaper ved et langsiktig lavrentescenario Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo. Utfordringene under lave renter Forpliktelsene Renteutsiktene Avkastningen

Detaljer

Solvens II oppdatering på regelverksiden og forventninger til forsikringsselskapene frem mot PwC-seminar 13. mars 2014

Solvens II oppdatering på regelverksiden og forventninger til forsikringsselskapene frem mot PwC-seminar 13. mars 2014 Solvens II oppdatering på regelverksiden og forventninger til forsikringsselskapene frem mot 2016 PwC-seminar 13. mars 2014 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Gjennomføringen

Detaljer

Ideer og design bak Solvency II.

Ideer og design bak Solvency II. Erik Bølviken, Matematisk Institutt, UiO. 16 Februar 2016 Hva er Solvency II? Et system for regulering og kontroll av Europeisk forsikring. Utviklet av EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 11. mars 2010

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 11. mars 2010 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 11. mars 2010 Agenda for møtet 1. Referansegruppens formål og arbeidsform 2. Prosessen i CEIOPS og EU-kommisjonen 3. Finanstilsynets planer for gjennomføring

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 26. april 2017 Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 26. april 2017 Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 26. april 2017 Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Resultater og finansiell stilling 3. Tilsynsmessig oppfølging

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser

Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 11. mars 2010 Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser 1. Bakgrunn og kort oppsummering Kredittilsynet

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Vitals erfaringer med de nye stresstestene

Vitals erfaringer med de nye stresstestene Vitals erfaringer med de nye stresstestene Aktuarforeningen 11. september 2008 Egil Heilund, Ansvarshavende aktuar 12.09.2008 1 Struktur Innledende om Solvens II og stresstester Gjennomføring av arbeidet

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Økonomiske effekter av nye kapitalkrav for pensjonskassene. Pensjonsforum 9. september 2016

Økonomiske effekter av nye kapitalkrav for pensjonskassene. Pensjonsforum 9. september 2016 Økonomiske effekter av nye kapitalkrav for pensjonskassene Pensjonsforum 9. september 2016 Pensjonskasser og kapitalkrav 09.00 Velkommen 09.10-09.30 Regulering av pensjonskasser i Norge og Europa Norsk

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

R I S I K O S T Y R I N G

R I S I K O S T Y R I N G H E A L T H W E A L T H C A R E E R R I S I K O S T Y R I N G F L E R E B E N Å S T Å PÅ F O R P E N S J O N S K A S S E N? 13.04.2016 N O E N I N N L E D E N D E B E T R A K T N I N G E R Risiko for sponsor

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Lav rente solid system - nye kapitalkrav konsekvenser for pensjonsordningene. Frederic Ottesen 23. september 2011

Lav rente solid system - nye kapitalkrav konsekvenser for pensjonsordningene. Frederic Ottesen 23. september 2011 Lav rente solid system - nye kapitalkrav konsekvenser for pensjonsordningene Frederic Ottesen 23. september 2011 Solvens II Viktigste prinsipielle endringer Kapitalkrav som gjenspeiler reell risikotagning

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Risikobasert tilsyn Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DAO: 08.04.2013 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper/avveiinger

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Regulering og forsikring. Den norske Forsikringsforening 26. januar Emil R. Steffensen Finanstilsynet

Regulering og forsikring. Den norske Forsikringsforening 26. januar Emil R. Steffensen Finanstilsynet Regulering og forsikring Den norske Forsikringsforening Emil R. Steffensen Finanstilsynet Økonomisk bakgrunn Lav oljepris Lav rente Moderat vekst og usikkerhet i verdensøkonomien Redusert aktivitet og

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS.

Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitaldekning i Pareto Wealth Management AS. Kapitalkravsforskriften er et direkte resultat av et EU-direktiv (Basel II) som er inndelt i tre pilarer. Pilar 1 definerer minstekravet til kapitaldekning,

Detaljer

Solvens II. - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap. Nytt regelverk for forsikringsselskap

Solvens II. - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap. Nytt regelverk for forsikringsselskap Nytt regelverk for forsikringsselskap Solvens II - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap Dato: 1. oktober 2009 Nummer: Sist revidert: Forfatter: Seksjon/avdeling: Seksjon for soliditetsregulering

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Fra kapitalkrav til soliditetsstyring

Fra kapitalkrav til soliditetsstyring Fra kapitalkrav til soliditetsstyring Sandefjord 25. april 2017 Espen Kløw 1 Agenda Formelt kapitalkrav Krav til bufferkapital Finanstilsynets forslag til nytt kapitalkrav Styring og kontroll av pensjonskassen

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Høringsnotat om nytt kapitalkrav for pensjonskasser

Høringsnotat om nytt kapitalkrav for pensjonskasser Høringsnotat om nytt kapitalkrav for pensjonskasser Forskriftsforslag DATO: 15. september 2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 INNLEDNING 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Regelverksstruktur 6 DEL I UTFORMINGEN AV DET NYE

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonskasser

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonskasser Risikobasert tilsyn Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonskasser Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DAO: 05.04.2011 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper/avveiinger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Forberedt på Solvens II

Forberedt på Solvens II SAS Forum, 17. september 2013 Forberedt på Solvens II v/svein Stokke, Risikodirektør i KLP 1 KLP Kommunal landspensjonskasse Ledende tilbyder av Offentlig tjenestepensjon Norges største livsforsikringsselskap

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Kvartalsrapportering - Grupper

Kvartalsrapportering - Grupper S.01.01.05 Kvantitative rapporteringsskjemaer S.01.01.05.01 Rapporterte skjemaer Skjemakode Skjemanavn S.01.02.04 Generell informasjon om gruppen R0010 S.02.01.02 Balansen R0030 S.05.01.02 Premier, erstatninger

Detaljer

Stresstester for skadeforsikringsselskaper

Stresstester for skadeforsikringsselskaper Risikobasert tilsyn Stresstester for skadeforsikringsselskaper Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DATO: 08.01.2014 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper avveiinger 4 3 Bufferkapitalutnyttelse

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016 Agenda Status for Solvens II i EU Gjennomføringen av Solvens II i Norge Avvikling av referansegruppen Eventuelt Side 2 Status for Solvens

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Finanstilsynet orienterer Direktør Bjørn Skogstad Aamo. Pensjonskassekonferansen 15. april 2010 Sandefjord.

Finanstilsynet orienterer Direktør Bjørn Skogstad Aamo. Pensjonskassekonferansen 15. april 2010 Sandefjord. Finanstilsynet orienterer Direktør Bjørn Skogstad Aamo Pensjonskassekonferansen 15. april 2010 Sandefjord. HOVEDPUNKTER Resultatene for 2009, - Tilstandsrapporten. Oppfølging av pensjonskassene, kapital

Detaljer

Erfaringer med ny. forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme

Erfaringer med ny. forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme 13.11.2008 1 Endringer i årsregnskapsforskriften Punkter som blir berørt: Framdrift i arbeidet med endring av forskriften

Detaljer

Stresstester for skadeforsikringsselskaper

Stresstester for skadeforsikringsselskaper Risikobasert tilsyn Stresstester for skadeforsikringsselskaper Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DATO: 03.07.2012 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper avveiinger 4 3 Bufferkapitalutnyttelse

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 28.03.2012 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember 2011. Pensjonskasser som har over to mrd. kroner

Detaljer