Innhold. 1. Innledning Metodikken... 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4"

Transkript

1 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO:

2 Innhold 1. Innledning Metodikken Samlet vurdering av forsikringsrisiko Institusjonens egne beregninger og skjønnsmessige vurderinger Premie- og reserverisiko Naturkatastroferisiko Andre risikoer Kostnadsrisiko Annen katastroferisiko...12 Vedlegg 1. Segmentering og skadeforsikringsbransjer...13 Vedlegg 2. Korrelasjonsmatrise for premie- og reserverisiko...15 Vedlegg 3. Beregningstekniske forutsetninger for vurderingen av naturkatastroferisiko Finanstilsynet

3 1. Innledning Forsikringsrisikomodulen for skadeforsikring består av en veiledning for vurdering av institusjonens forsikringsrisikonivå og en veiledning for vurdering av institusjonens system for styring og kontroll av forsikringsrisiko. Dette dokumentet utgjør veiledningen for vurdering av institusjonens forsikringsrisikonivå. Dokumentet er delt inn i fem kapitler. Den generelle metodikken som skal ligge til grunn for vurderingen er beskrevet i kapittel 2. I kapittel 3 dekkes premie- og reserverisiko, i kapittel 4 naturkatastroferisiko, mens kapittel 5 omhandler andre risikoer, herunder kostnadsrisiko og annen katastroferisiko. Metodikken og forutsetningene som det redegjøres for i kapitlene 2 4, er basert på femte konsekvensberegning Solvens II (QIS5) i regi av CEIOPS. 1 Det er utarbeidet hjelpeskjemaer for evalueringen. Skjemaene følger strukturen i dette dokumentet. 1 Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. Finanstilsynet 3

4 2. Metodikken En vurdering av forsikringsrisikonivået i skadeforsikring omfatter eksponeringen (beregningsgrunnlaget) og risikoen knyttet til denne eksponeringen. Med forsikringsrisiko menes i dette dokumentet risikotypene reserve og premierisiko, naturkatastroferisiko, kostnadsrisiko og annen katastroferisiko. Det skal foretas kvantitative vurderinger for risikotypene premie- og reserverisiko og naturkatastroferisiko. Ved vurderingen av bidraget fra naturkatastroferisiko tas eksplisitt høyde for effekten av regelverket for Norsk Naturskadepool, herunder spesielt størrelsen på institusjonens avsetning til naturskadefondet. En mer detaljert redegjørelse for forutsetningene som beregningen av bidragene fra de tre risikotypene bygger på, er gitt i kapitlene 3 og 4. I stresstesten er forutsetningene for de ulike scenarioene i utgangspunktet valgt slik at beregnet samlet tapspotensial tilnærmet skal representere et konfidensnivå på 99,5 prosent (99,5 prosent Value-at-Risk (VaR)) innenfor en tidshorisont på et år. Imidlertid vil bruken av forenklede forutsetninger medføre at det faktiske konfidensnivået i praksis vil kunne avvike fra den valgte normen. Kalibreringen av beregningsmetodene for premie- og reserverisiko blir justert etter hvert som man får erfaring med bruken av stresstestene. Videre blir beregningsmetoden for naturkatastroferisiko justert i samsvar med bl.a. endringer i premiesatsen for naturskadedekningen og endringer i reassuranseprogrammet til Norsk Naturskadepool. Av praktiske grunner er derfor oversikten over de parametere mv. som skal anvendes ved beregningen av bidragene fra de tre risikotypene plassert i egne vedlegg til dette dokumentet. 2.1 Samlet vurdering av forsikringsrisiko En vurdering av det samlede forsikringsrisikonivået i skadeforsikring fremkommer ved å sammenstille vurderingene for premie- og reserverisiko og naturkatastroferisiko. I forbindelse med stresstesten bestemmes det samlede tapspotensialet for forsikringsrisiko i skadeforsikring (T S ) som T = T + T, S PR CAT hvor T PR = det samlede tapspotensialet for premie- og reserverisiko og T CAT = det beregnede tapspotensialet for naturkatastroferisiko. 2.2 Institusjonens egne beregninger og skjønnsmessige vurderinger I den grad institusjonen har gjort egne beregninger av forsikringsrisikonivået skal det parallelt med de standardiserte vurderingene som følger av dette dokumentet, ses hen til institusjonens egne beregninger. Avviket mellom de standardiserte vurderingene og institusjonens egne vurderinger av forsikringsrisikoen skal analyseres. Resultatene av en slik analyse kan være nyttige som innspill til en gjennomgang av institusjonens system for styring og kontroll av forsikringsrisikoen. For kostnadsrisiko og annen katastroferisiko enn naturkatastroferisiko skal det foretas en rent skjønnsmessig vurdering av risikonivået, jf. kapittel 5. Denne vurderingen skal munne ut i en gradering etter følgende skala: (1) Lav risiko. (2) Moderat risiko. 4 Finanstilsynet

5 (3) Betydelig risiko. (4) Høy risiko. Evalueringen kan baseres på beregninger foretatt av institusjonen eller en vurdering av relevante risikoindikatorer. I graderingen bør det bl.a. vektlegges hvor stor den (de) forannevnte risiko(er) antas å være relativt til det kvantifiserte tapspotensialet for forsikringsrisiko i skadeforsikring. Finanstilsynet 5

6 3. Premie- og reserverisiko Delmodulen for premie- og reserverisiko dekker bl.a. følgende kilder for forsikringsrisiko i skadeforsikring: Risikoen for tap eller ugunstig endring i verdien av forsikringsforpliktelsene som følge av fluktuasjoner i tidspunkt for, frekvens av og omfang av de forsikrede begivenheter, og i tidspunkt for og størrelsen på erstatningsutbetalingene, dvs. risikoen for at premieavsetningen og/eller erstatningsavsetningen ikke er tilstrekkelig i forhold til de skader/ hendelser som disse avsetningene skal dekke. For premierisiko kommer i tillegg risikoen relatert til fluktuasjoner i institusjonens (administrative) kostnader. Når det gjelder reserverisikoen skal det presiseres at denne omfatter usikkerheten knyttet til både inntrufne men ikke rapporterte skader (IBNR-skader) og rapporterte men ikke endelig oppgjorte skader (RBNS-skader). Tapspotensialet for premie- og reserverisiko (T PR ) er i utgangspunktet gitt ved følgende uttrykk: T PR = V Q( σ ), hvor V = det samlede volummålet for premie- og reserverisiko, σ = det kombinerte standardavviket for premie- og reserverisiko og Q(σ) = en nærmere angitt funksjon av det kombinerte standardavviket for premie- og reserverisiko. Det samlede volummålet er gitt ved en kombinasjon av premieinntekter for egen regning og erstatningsavsetninger for egen regning i de enkelte bransjer/segmenter. Videre er det kombinerte standardavviket gitt ved en kombinasjon av standardavvik for skadeprosenter (premierisiko) og standardavvik for avviklingsresultater for erstatningsavsetningen over den ettårige tidshorisonten (reserverisiko), jf. kommentarene nedenfor. Når det gjelder funksjonen av det kombinerte standardavviket er denne i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for QIS5 fastsatt som følger: Q ( σ ) = 3 σ, Denne forenklingen er i samsvar med den gjeldende kalibreringsstandarden (99,5 prosent Value-at- Risk (VaR)), men basert på en forutsetning om at den underliggende risikoen er log-normalt fordelt. Volummålet for premie- og reserverisiko Det samlede volummålet for premierisiko (V prem ) er gitt ved V prem = V prem,s s hvor V prem,s representerer volummålet for premierisiko i bransje/segment s. For bransje/segment s er volummålet for premierisiko gitt ved V prem,s = maks(tp t 1,s,TP t,s,op t, s ) hvor 6 Finanstilsynet

7 TP t 1,s = tegnet premie for egen regning i løpet av de siste 12 måneder for bransje eller segment s, TP t,s = forventet tegnet premie for egen regning i løpet av de kommende 12 måneder for bransje eller segment s og OP t,s = forventet opptjent premie for egen regning i løpet av de kommende 12 måneder for bransje eller segment s. Det samlede volummålet for reserverisiko (V res ) er gitt ved V res = Vres,s = EA s s s hvor V res,s representerer volummålet for reserverisiko i bransje/segment s og EA s er erstatningsavsetningen for egen regning for bransje/segment s. 2 Samlet volummål for bransje/segment s (V s ) og hele porteføljen (V) er dermed gitt ved hhv. V = V + V s prem,s res,s og V = V s. s Kombinert standardavvik for premie- og reserverisiko De segmentspesifikke standardavvikene for hhv. premierisiko (σ prem,s ) og reserverisiko (σ res,s ) er gitt ved følgende tabell (jf. de tekniske spesifikasjonene for QIS5): Segmentspesifikke standardavvik for premierisiko og reserverisiko. Bransje/Segment σ prem,s σ res,s Forsikring for dekning av utgifter til medisinsk behandling 0,040 0,100 Forsikring mot tap av inntekt 0,085 0,140 Yrkesskadeforsikringer 0,055 0,110 Ikke-proporsjonal gjenforsikring av helseforsikringer 0,170 0,200 Motorvognforsikringer/Trafikk 0,100 0,095 Motorvognforsikringer/Øvrige 0,070 0,100 Sjøforsikringer, transportforsikringer, flyforsikringer 0,170 0,140 Forsikring mot brann og annen skade på eiendom 0,100 0,110 Ansvarsforsikringer 0,150 0,110 Kreditt- og kausjonsforsikringer 0,215 0,190 Rettshjelpforsikringer 0,065 0,090 Assistanseforsikringer 0,050 0,110 Annen skadeforsikring 0,130 0,150 Ikke-proporsjonal gjenforsikring av alle ansvarsforsikringer 0,170 0,200 Ikke-proporsjonal gjenforsikring av marine forsikringer mv. 0,160 0,200 Ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikringer 0,175 0,200 2 På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å erstatte den ikke-diskonterte erstatningsavsetningen for bransje/ segment s (EA s) med den diskonterte erstatningsavsetningen (DE s). Dette vil kreve at erstatningsavsetningen for egen regning diskonteres for alle bransjer/segmenter og ikke bare for hele porteføljen under ett. Finanstilsynet 7

8 Med utgangspunkt i verdiene gitt i den ovenstående tabellen beregnes først et kombinert standardavvik for bransje/segment s som følger: σ s [( σ ] 1 / prem,s Vprem,s ) + ( σ res,s Vres,s ) + ( σ prem,s Vprem,s ) ( res,s Vres,s ) / Vs = σ hvor det er lagt til grunn en korrelasjonskoeffisient mellom premierisiko og reserverisiko på 0,5. Deretter beregnes det kombinerte standardavviket for hele porteføljen til institusjonen på følgende måte: 1 / 2 σ = Korrr,k ( r Vr ) ( k Vk ) / V σ σ, r,k hvor Korr r,k representerer elementene i matrisen som angir korrelasjonen mellom de ulike bransjer eller segmenter, jf. vedlegg 1 og 2. Samlet tapspotensial for premie- og reserverisiko Til slutt beregnes det samlede tapspotensialet for premie- og reserverisiko, idet det tas høyde for det forenklede uttrykket for Q-funksjonen av det kombinerte standardavviket, dvs. T PR = 3 σ V. 8 Finanstilsynet

9 4. Naturkatastroferisiko Naturkatastroferisiko defineres som risiko for tap som følge av ekstreme eller irregulære naturskadehendelser (naturulykker). Naturkatastrofescenarioet som inngår som en del av stresstesten skal ses i sammenheng med naturskadeforsikringsordningen, herunder spesielt instruksen for Norsk Naturskadepool. Dette innebærer at utformingen av katastrofescenarioet bl.a. må ta utgangspunkt i de premierater og reassuransedekninger mv. som til enhver tid gjelder for Naturskadepoolen. Videre legges det til grunn at erstatningskostnadene relatert til scenarioet vil være vesentlig høyere enn de største erstatningsutbetalingene til en enkelt naturskade som hittil er registrert i statistikken over Naturskadepoolens virksomhet, dvs. i perioden fra og med regnskapsår Med bakgrunn i de ovenstående kommentarer skal det legges til grunn et naturskadescenario som bygger på følgende forutsetninger: To naturkatastrofehendelser inntreffer i løpet av tidshorisonten. De samlede brutto erstatningskostnader (BEK 1 og BEK 2 ) forutsettes å være like i de to hendelsene. Begge naturkatastrofehendelser forutsettes å treffe reassuransedekningen til Norsk Naturskadepool. Reassuransedekningen gjeninnsettes etter begge hendelser. Reinstatementpremien forventes å øke vesentlig i forbindelse med den andre gjeninnsettelsen. Det skal tas hensyn til motpartsrisikoen relatert til Naturskadepoolens reassurandører. Det legges til grunn at motpartsrisikoen vil bli vesentlig forhøyet fra første til andre naturkatastrofehendelse. Institusjonens tapspotensial relatert til naturkatastroferisiko (T CAT ) er etter dette gitt ved hvor T CAT = A SK, NS CAT SK CAT = de samlede kostnader for Naturskadepoolen som følge av naturkatastrofescenarioet og A NS = institusjonens andel av Naturskadepoolens samlede kostnader som følge av naturkatastrofescenarioet. Naturskadepoolens samlede kostnader som følge av naturkatastrofescenarioet beregnes på følgende måte: SK CAT = SK + SK OP, 1 2 NS hvor SK 1 og SK 2 representerer Naturskadepoolens samlede kostnader relatert til hhv. første og andre naturkatastrofehendelse (i løpet av tidshorisonten), mens OP NS representerer den delen av tidshorisontens opptjente naturskadepremie som kan anvendes til å dekke katastrofeskader. Videre beregnes de samlede kostnader relatert til naturkatastrofehendelse nr. J som følger: hvor SK = ER + RP + KR, J = 1,2, J J J J ER J = Naturskadepoolens egenregning ved naturkatastrofehendelse nr. J, 3 I praksis vil naturkatastrofescenarioet bli utformet slik at en betydelig andel av det samlede naturskadefondet må benyttes til dekning av erstatningsutbetalingene som følger av scenarioet. Finanstilsynet 9

10 RP J = samlet reinstatementpremie for Naturskadepoolen etter naturkatastrofehendelse nr. J og KR J = økningen i Naturskadepoolens motpartsrisiko som følge av naturkatastrofehendelse nr. J. Den samlede reinstatementpremien for Naturskadepoolen og økningen i Naturskadepoolens motpartsrisiko etter hver av katastrofehendelsene vil avhenge av bl.a. de samlede brutto erstatningskostnader og utformingen av Naturskadepoolens reassuranseprogram. Til slutt beregnes den delen av tidshorisontens opptjente naturskadepremie som kan anvendes til å dekke katastrofeskader, dvs. OP NS = OP OP EK, RE OS hvor OP = beste estimat på samlet opptjent naturskadepremie i løpet av tidshorisonten, OP RE = beste estimat på premien for Naturskadepoolens reassuranseprogram for tidshorisonten og EK OS = beste estimat på erstatningskostnadene relatert til de ordinære naturskader som inntreffer i løpet av tidshorisonten. En mer detaljert oversikt over de tekniske forutsetninger for beregningen av institusjonens tapspotensial relatert til naturkatastroferisiko er gitt i vedlegg Finanstilsynet

11 5. Andre risikoer Den kvantitative beregningen av det samlede tapspotensialet for forsikringsrisiko i skadeforsikring omfatter ikke bl.a. kostnadsrisiko og annen katastroferisiko. For disse risikoene skal det foretas en rent skjønnsmessig vurdering som skal munne ut i en gradering etter følgende skala: (1) Lav risiko. (2) Moderat risiko. (3) Betydelig risiko. (4) Høy risiko. Evalueringen kan baseres på eventuelle beregninger foretatt av institusjonen og en vurdering av aktuelle risikoindikatorer. I graderingen bør en vektlegge hvor stor den enkelte risiko må antas å være relativt til det kvantifiserte tapspotensialet for forsikringsrisiko. 5.1 Kostnadsrisiko Kostnadsrisiko er risikoen for at institusjonens driftskostnader knyttet til skadeforsikringsvirksomhet blir høyere enn de kostnadsforutsetninger som er lagt til grunn ved fastsettelsen av premietariffene innenfor de enkelte forsikringsbransjer. Aktuelle indikatorer som kan si noe om institusjonens kostnadsrisiko og som det forutsettes at institusjonen vurderer, kan bl.a. være som følger: Forholdet mellom budsjetterte driftskostnader og faktiske driftskostnader i de ulike forsikringsbransjer over en periode på eksempelvis fem år. Forholdet mellom de faktiske driftskostnader og opptjente premier (dvs. kostnadsprosenten) i de ulike forsikringsbransjer over en periode på eksempelvis fem år. Forholdet mellom de faktiske driftskostnader og anslåtte erstatningskostnader (den rene risikopremien) i de ulike forsikringsbransjer over en periode på eksempelvis fem år. Det relative driftskostnadsnivået i de ulike forsikringsbransjer vurdert mot tilsvarende forholdstall i sammenliknbare forsikringsselskaper (i den grad slike forholdstall er tilgjengelige). Basert på en vurdering av aktuelle risikoindikatorer og institusjonens egne beregninger rangeres institusjonen i en av kategoriene i tabellen nedenfor. Lav risiko Moderat risiko Betydelig risiko Høy risiko Lav risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Moderat risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Betydelig risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Høy risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Finanstilsynet 11

12 5.2 Annen katastroferisiko Annen katastroferisiko er risiko for tap som følge av ekstreme eller irregulære hendelser som ikke er tilstrekkelig ivaretatt under reserverisiko, premierisiko, kostnadsrisiko og naturkatastroferisiko, og der det generelt er vankelig å anslå et tapspotensial. Annen katastroferisiko omfatter menneskeskapte katastrofer som f.eks. 4 flykollisjoner, betydelig oljesøl fra skip eller oljeinstallasjoner, kjedekollisjoner på motorveier eller kollisjoner mellom f.eks. tankbiler og passasjertog, store branner. Videre kan enkelte hendelser eller avgjørelser med tilbakevirkende kraft anta katastrofeliknede karakter, herunder en kraftig og uventet prisvekst, herunder både økt generell inflasjon og økt juridisk inflasjon som følge av domstolsavgjørelser, uventede domstolsavgjørelser som påvirker store grupper av ansvarsskader, en markert økning i antall skadetilfeller som gjelder asbestoseeksponering, KOLS eller forverret inneklima. Det forutsettes at institusjonen vurderer i hvilken grad den er eksponert for katastroferisikoer av den type som det er gitt eksempler på foran og foretar relevante analyser av risikoeksponeringen. Basert på en vurdering av den aktuelle risikoeksponering og institusjonens egne beregninger rangeres institusjonen i en av kategoriene i tabellen nedenfor. Lav risiko Moderat risiko Betydelig risiko Høy risiko Lav risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Moderat risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Betydelig risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Høy risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. 4 Disse eksemplene er hentet fra kapittel 5 i CEIOPS Consultation Paper No Finanstilsynet

13 Vedlegg 1. Segmentering og skadeforsikringsbransjer I tabellen nedenfor gis en oversikt over sammenhengen mellom inndelingen i segmenter som skal benyttes under Solvens II (og i QIS5) og bransjeinndelingen som benyttes i bl.a. regelverket for tekniske avsetninger i skadeforsikring. Som en del av forberedelsene til Solvens II vil inndelingen som skal anvendes under Solvens II (og i QIS5) bli anvendt også i Finanstilsynets stresstester. Det vises for øvrig til kommentarene nedenfor der selskapene blir bedt om å gi enkelte utfyllende kommentarer. A. Segmenter relatert til helseforsikringsrisikoer. Segment under Solvens II (og i QIS5) Bransjer som omfattes av segmentet Forsikring for dekning av utgifter til Ulykkesforsikringer (140) medisinsk behandling Trygghetsforsikringer (260) Ettårige risikoforsikringer død (295) Ettårige risikoforsikringer uførhet (296) Forsikring mot tap av inntekt Ulykkesforsikringer (140) Trygghetsforsikringer (260) Ettårige risikoforsikringer død (295) Ettårige risikoforsikringer uførhet (296) Yrkesskadeforsikringer Yrkesskadeforsikringer (250) Ikke-proporsjonal gjenforsikring av helseforsikringer Det enkelte selskap må avgjøre hva som eventuelt skal tas med her B. Segmenter relatert til (øvrige) skadeforsikringsrisikoer. Segment under Solvens II (og i QIS5) Bransjer som omfattes av segmentet Motorvognforsikringer/Trafikk Trafikkforsikringer/Privat (121) Trafikkforsikringer/Næringsliv (231) Motorvognforsikringer/Øvrige Øvrige motorvognforsikringer/privat (122) Øvrige motorvognforsikringer/næringsliv (232) Sjøforsikringer, transportforsikringer, flyforsikringer Forsikring mot brann og annen skade på eiendom Transportforsikringer (290) Storkaskoforsikringer (310) Kystkaskoforsikringer (320) P&I-forsikringer (330) Energiforsikringer (400) Øvrige marine forsikringer (340) og flyforsikringer Kombinerte forsikringer/privat (110) Fritidsbåtforsikringer (130) Industriforsikringer (210) Kombinerte forsikringer/mellommarkedet (220) Ansvarsforsikringer Ansvarsforsikringer (240) Finanstilsynet 13

14 B. Segmenter relatert til (øvrige) skadeforsikringsrisikoer (forts.). Segment under Solvens II (og i QIS5) Assistanseforsikringer Bransjer som omfattes av segmentet Det enkelte selskap må avgjøre hva som eventuelt skal tas med her Annen skadeforsikring Reiseforsikringer (150) Øvrige privatbetonte forsikringer (160) Husdyrforsikringer (270) Fiskeoppdrettsforsikringer (280) Øvrige næringslivsbetonte forsikringer (299) Ikke-proporsjonal gjenforsikring av alle typer ansvarsforsikring Ikke-proporsjonal gjenforsikring av sjøforsikringer, transportforsikringer, flyforsikringer Ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikringer Det enkelte selskap må avgjøre hva som eventuelt skal tas med her Det enkelte selskap må avgjøre hva som eventuelt skal tas med her Det enkelte selskap må avgjøre hva som eventuelt skal tas med her Kommentarer: For flere av segmentene er det lagt opp til at det enkelte selskap må avgjøre hva som skal medregnes under det aktuelle segmentet. Dette gjelder bl.a. fordelingen mellom segmentene Forsikring for dekning av utgifter til medisinsk behandling og Forsikring mot tap av inntekt. I forbindelse med arbeidet med QIS5- spesifikasjonene har disse segmentene blitt innført til erstatning for de tidligere segmentene/ bransjene Ulykke og Sykdom. Selskapene bes redegjøre for hvilke prinsipper som er lagt til grunn ved fordeling av premier, erstatningsavsetninger mv. mellom disse to segmentene. Segmentene Rettshjelpforsikringer og Assistanseforsikringer benyttes ikke i det norske regelverket for tekniske avsetninger i skadeforsikring. Selskapene bes redegjøre for hvordan disse segmentene håndteres i stresstestberegningene. Når det gjelder proporsjonal gjenforsikring skal eventuelle premier og erstatningsavsetninger mv. medregnes i det aktuelle segmentet for direkte forsikringer. Når det gjelder ikke-proporsjonal gjenforsikring er Finanstilsynet innforstått med at de norske skadeforsikringsselskapene tegner slik forretning kun i beskjedent omfang. De fire segmentene for ikke-proporsjonal gjenforsikring kan derfor håndteres på en fleksibel måte. 14 Finanstilsynet

15 Vedlegg 2. Korrelasjonsmatrise for premie- og reserverisiko Korr ,5 0,5 0, ,5 1 0,5 0, ,5 0,5 1 0, ,5 0,5 0, ,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0, ,5 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0, ,5 0,25 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0, ,25 0,25 0,25 1 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0, ,5 0,25 0,25 0,25 1 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0, ,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0, ,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,25 0,5 0,5 0,25 0, ,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 1 0,5 0,25 0,25 0, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,25 0,5 0, ,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 1 0,25 0, ,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 1 0, ,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 1 Finanstilsynet 15

16 Vedlegg 3. Beregningstekniske forutsetninger for vurderingen av naturkatastroferisiko Utgangspunktet for vurderingen av naturkatastroferisikoen som institusjonen er eksponert for, er en forutsetning om det vil inntreffe to naturkatastrofeskader i løpet av den ettårige tidshorisonten. De samlede brutto erstatningskostnader settes til 5 mrd. kroner for hver av naturkatastrofeskadene. De øvrige beregningstekniske forutsetninger for vurderingen av naturkatastroferisikoen som skal anvendes fra og med 1. januar 2010, kan oppsummeres som følger: Premieraten utgjør 0,09 promille av brannforsikringssummene. Det skilles mellom erstatningsutbetalinger til ordinære naturskader og erstatningsutbetalinger til katastrofeskader. Skadeprosenten for de ordinære naturskadene settes til 30. Naturskadepoolens reassuranseprogram dekker skader over en samlet egenregning på 600 mill. kroner (pr. katastrofehendelse) og har fire lag, jf. nedenstående oversikt over lagene med tilhørende premier og reinstatementpremier (gjeninnsettelsespremier). Premien for reinstatement nr. 2 forventes å bli 50 prosent høyere enn premien for reinstatement nr. 1. For den første katastrofeskaden utgjør bidraget til motpartsrisikoen 5 prosent av reassurandørenes samlede forpliktelser vis-à-vis Naturskadepoolen, dvs. av differansen mellom de samlede brutto erstatningskostnader og Naturskadepoolens egenregning. For den andre katastrofeskaden (i samme kalenderår) utgjør bidraget til motpartsrisikoen 10 prosent av reassurandørenes samlede forpliktelser vis-à-vis Naturskadepoolen. For å forenkle beregningene ses det bort fra driftskostnadene relatert til naturskadeforsikringsordningen. (Det legges til grunn at disse kostnadene er innbakt i forutsetningene om erstatningskostnader for hhv. ordinære naturskader og katastrofeskader.) Naturskadepoolens reassuranseprogram for 2010 kan oppsummeres som vist i nedenstående tabell. Tabell C.1. Reassuranseprogrammet for Norsk Naturskadepool i Lag Reassuransepremie Reinstatementpremie (1) NOK 900 mill. xs NOK 600 mill. 94,5 mill. kr 10,5 pst (2) NOK mill. xs NOK mill. 112,5 mill. kr 4,5 pst (3) NOK mill. xs NOK mill. 56,25 mill. kr 2,25 pst (4) NOK mill. xs NOK mill. 72,0 mill. kr 1,2 pst Med de forannevnte forutsetninger vil skadeforsikringsselskapene som deltar i Norsk Naturskadepool ha til sammen 435 mill. kroner til dekning av egenregningen for katastrofeskader før selskapene må benytte midler fra naturskadefondet, jf. tabell C Finanstilsynet

17 Tabell C.2. Beregnet premie til dekning av katastrofeskader i Beløp Samlet naturskadepremie Premie for Naturskadepoolens reassuranseprogram Forventede erstatningskostnader for ordinære naturskader mill. kr 335 mill. kr 330 mill. kr Til dekning av egenregning for katastrofeskader 435 mill. kr Det samlede tapspotensialet for alle selskapene som deltar i Naturskadepoolen beregnes som vist i tabell C.3. Tabell C.3. Naturskadepoolens samlede kostnader som følge av naturkatastrofescenarioet. Beløp Naturskadepoolens egenregning ved første katastrofeskade Samlet reinstatementpremie etter første katastrofeskade 1) Økt motpartsrisiko som følge av første katastrofeskade 600 mill. kr 230 mill. kr 220 mill. kr Samlede kostnader relatert til første katastrofeskade mill. kr Naturskadepoolens egenregning ved andre katastrofeskade Samlet reinstatementpremie etter andre katastrofeskade 1) Økt motpartsrisiko som følge av andre katastrofeskade 600 mill. kr 345 mill. kr 440 mill. kr Samlede kostnader relatert til andre katastrofeskade mill. kr Samlede kostnader relatert til begge katastrofeskader Andel av årets naturskadepremie som kan dekke katastrofeskader mill. kr 435 mill. kr Naturskadepoolens samlede kostnader som følge av scenarioet mill. kr 1) Naturskadepoolen belastes reinstatementpremie for den delen av kapasiteten som er benyttet, dvs. de to første lagene. De samlede kostnadene som følge av naturkatastrofescenarioet skal fordeles mellom medlemmene av Norsk Naturskadepool i samsvar med gjeldende fordelingsnøkler. Finanstilsynet 17

18 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå

Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå Dato: 20.03.2009 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå REDITTILSYNET 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1. METODIEN... 4 1.1 SAMLET

Detaljer

Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring

Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Dato: 20.03.2009 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 METODIKKEN... 4 2 DØDELIGHETSRISIKO... 6 3 OPPLEVELSESRISIKO...

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 17. oktober 2014 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 22. august 2013 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr.

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 21. september 2015 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Stresstester for skadeforsikringsselskaper

Stresstester for skadeforsikringsselskaper Risikobasert tilsyn Stresstester for skadeforsikringsselskaper Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DATO: 08.01.2014 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper avveiinger 4 3 Bufferkapitalutnyttelse

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Stresstester for skadeforsikringsselskaper

Stresstester for skadeforsikringsselskaper Risikobasert tilsyn Stresstester for skadeforsikringsselskaper Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DATO: 03.07.2012 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper avveiinger 4 3 Bufferkapitalutnyttelse

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 3. oktober 2012 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper Rundskriv Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper RUNDSKRIV 4/2010 DATO: 22.01.2010 RUNDSKRIVET GJELDER

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 10. januar 2013 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003

Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003 1 KREDITTILSYNET Finans og forsikringsavdelingen/f4 25. oktober 2004 Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003 En rapport basert på data fra seks skadeforsikringsselskap og et livsforsikringsselskap

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007 KREDITTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 31. oktober 2008 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser

Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 11. mars 2010 Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser 1. Bakgrunn og kort oppsummering Kredittilsynet

Detaljer

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II QIS5 spesifikasjoner og prosess Møte i referansegruppen for Solvens II 15. juni 2010 Agenda Generell informasjon om QIS5 Spesifikasjoner QIS5 Sentrale temaer for norske selskaper Side 2 QIS5 Quantitative

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. januar 2011 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

I. I forskrift 16. desember 1998 nr gjøres følgende endringer:

I. I forskrift 16. desember 1998 nr gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013

Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013 Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013 Agenda Prosessen med beregningsstudien i EIOPA og EU Validering av data og generelle tilbakemeldinger

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Erfaringer fra QIS5 og veien videre. AKTUARFOKUS 17. februar 2011

Erfaringer fra QIS5 og veien videre. AKTUARFOKUS 17. februar 2011 Erfaringer fra QIS5 og veien videre AKTUARFOKUS 17. februar 2011 Agenda Målsetningene med QIS5 litt repetisjon Hovedresultater fra QIS5 Noen problemstillinger for norske forsikringsselskap sett fra tilsynets

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling ffoffor Rundskriv Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling RUNDSKRIV 4/2013 DATO: 07.02.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Filialer

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Solvens II. - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap. Nytt regelverk for forsikringsselskap

Solvens II. - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap. Nytt regelverk for forsikringsselskap Nytt regelverk for forsikringsselskap Solvens II - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap Dato: 1. oktober 2009 Nummer: Sist revidert: Forfatter: Seksjon/avdeling: Seksjon for soliditetsregulering

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsnotat Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Forsikringsselskaper DATO: 23.03.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Forholdet til IFRS 5 1.2.1 Generelt 5 1.2.2

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Når du sikrer verdier, skaper du verdier. ÅRSRAPPORT. Det kan vi forsikre. SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER.

Når du sikrer verdier, skaper du verdier. ÅRSRAPPORT. Det kan vi forsikre. SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER. SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER. Når du sikrer verdier, skaper du verdier. Det kan vi forsikre. 2014 ÅRSRAPPORT 2014 I TALL Kundenes tilbakemelding om Knif Trygghet sin kundeservice: * FORNØYD 93% IKKE

Detaljer

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE Fred Arthur Andersen medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening den 15. oktober 2014 UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Solvensregulering og stresstester

Solvensregulering og stresstester Solvensregulering og stresstester Pensjonskassekonferansen 23. april 2013 Hanne Myre, Oslo Pensjonsforsikring AS Et overblikk. Hovedpunkter Bakgrunn Det europeiske solvensregelverket Dagens regulering

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Agenda Kort om gjeldende soliditetskrav og Solvens II Generelt om Finanstilsynets stresstester Finanstilsynets stresstest

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs foreløpige resultat for andre kvartal 2013. Beløpene

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nøkkeltall. Mill.kr. % (prosent)

Nøkkeltall. Mill.kr. % (prosent) 2014 Årsrapport Nøkkeltall Forvaltningskapital Premie f.e.r Mill.kr 600 500 400 300 200 Mill.kr 120 100 80 60 40 100 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2002 2003 2004

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Innhold. 17. juni 2010 Orientering om Solvens II

Innhold. 17. juni 2010 Orientering om Solvens II Orientering om Solvens II Seminar KPMG 17. juni 2010 Innhold Overordnet om Solvens II Prosessen i CEIOPS og EU-kommisjonen Pilar 1 kvantitative kapitalkrav Pilar 2 styring og kontroll Pilar 3 markedsdisiplin

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 3. kvartal

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013.

Resultat før skatt. Millioner kroner. Proforma i 2013. RAPPORT ETTER FØRSTE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014. Resultater og drift. Soliditet og kapitalforhold

RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014. Resultater og drift. Soliditet og kapitalforhold RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2014 Resultater og drift Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) overtok fra primo januar eierskapet til aksjene i Oslo Forsikring AS (OF) fra Oslo kommune. Yrkesskade-, gruppelivs-

Detaljer

Retningslinjer for stresstesting og retningslinjer for konsentrasjonsrisiko

Retningslinjer for stresstesting og retningslinjer for konsentrasjonsrisiko Rundskriv Retningslinjer for stresstesting og retningslinjer for konsentrasjonsrisiko RUNDSKRIV: 18/2010 DATO: 01.11.2010 MOTTAKERE: Sparebanker Forretningsbanker Holdingselskaper Finansieringsforetak

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/2216 02.03.2016

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/2216 02.03.2016 Styret i Help Forsikring AS Postboks 1870 Vika 0124 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 16/2216 02.03.2016 Varsel om tilsyn Som avtalt med Johan Dolven vil Finanstilsynet gjennomføre stedlig tilsyn

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3

Forsikringsrett. 14.15-16 װ Trine-Lise Forsikringens dekningsfelt. 3 װ Trine-Lise װ 7. 26. 3 Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1760 05.05.2015 Høring endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk

Detaljer

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II Rundskriv Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II RUNDSKRIV: 5/2016 DATO: 07.04.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Tekniske standarder

Detaljer

Høring forslag om endringer i forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool

Høring forslag om endringer i forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool Høringsnotat Lovavdelingen August 2015 Snr. 15/4583 Høring forslag om endringer i forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool 1 Innledning I notatet her sendes på høring forslag om endringer i forskrift

Detaljer

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Få branner og lite uvær

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Få branner og lite uvær Få branner og lite uvær Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15 milliarder kroner før skattekostnad for 2012. Dette er en resultatforbedring på rundt 8 milliarder

Detaljer

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskonferansen 24. april 2013 Runa Kristiane Sæther

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskonferansen 24. april 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet orienterer Pensjonskonferansen 24. april 2013 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Nytt dødelighetsgrunnlag 2. Stedlig tilsyn 3. Finanstilsynets stresstester 4. Nytt tjenestepensjonsdirektiv

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

endringer i forhold til QIS4/utkast til tekniske spesifikasjoner

endringer i forhold til QIS4/utkast til tekniske spesifikasjoner QIS5 Informasjonsmøte for livsforsikringsselskap 25. august 2010 Agenda Generell informasjon om QIS5 De tekniske spesifikasjonene endringer i forhold til QIS4/utkast til tekniske spesifikasjoner Spesielle

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Høringsuttalelse - Forslag til ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) Norwegian Natural Pcrils Pool Finansnæringens Fellesorganisasjon Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Dato: 14.01.2010 Vår ref.: 09-8577/SFA/SKP Deres ref.:200800093-eie Høringsuttalelse

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonskasser

Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonskasser Risikobasert tilsyn Stresstester for livsforsikringsselskap og pensjonskasser Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DAO: 05.04.2011 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper/avveiinger

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskasseforeningens regnskapsseminar 27. november 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Jan Hagen Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov

Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Finanstilsynets rundskriv 9/2015 Vedlegg 1D Verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og AIF-forvaltere: ICAAP samlet kapitalbehov Skjemaet fylles ut av: 1) verdipapirforetak, forvaltningsselskaper med

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Forsikring

Årsrapport 2012. Eika Forsikring Årsrapport 2012 Eika Forsikring Årsberetning 2012 for Eika Forsikring AS Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS (tidligere Terra-Forsikring AS) har siden 1.januar 2000 levert skadeforsikringer

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer