Innhold. 1. Innledning Metodikken... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4"

Transkript

1 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO:

2 Innhold 1. Innledning Metodikken Samlet vurdering av forsikringsrisiko Institusjonens egne beregninger og skjønnsmessige vurderinger Premie- og reserverisiko Naturkatastroferisiko Andre risikoer Kostnadsrisiko Annen katastroferisiko...12 Vedlegg 1. Segmentering og skadeforsikringsbransjer...13 Vedlegg 2. Korrelasjonsmatrise for premie- og reserverisiko...15 Vedlegg 3. Beregningstekniske forutsetninger for vurderingen av naturkatastroferisiko Finanstilsynet

3 1. Innledning Forsikringsrisikomodulen for skadeforsikring består av en veiledning for vurdering av institusjonens forsikringsrisikonivå og en veiledning for vurdering av institusjonens system for styring og kontroll av forsikringsrisiko. Dette dokumentet utgjør veiledningen for vurdering av institusjonens forsikringsrisikonivå. Dokumentet er delt inn i fem kapitler. Den generelle metodikken som skal ligge til grunn for vurderingen er beskrevet i kapittel 2. I kapittel 3 dekkes premie- og reserverisiko, i kapittel 4 naturkatastroferisiko, mens kapittel 5 omhandler andre risikoer, herunder kostnadsrisiko og annen katastroferisiko. Metodikken og forutsetningene som det redegjøres for i kapitlene 2 4, er basert på femte konsekvensberegning Solvens II (QIS5) i regi av CEIOPS. 1 Det er utarbeidet hjelpeskjemaer for evalueringen. Skjemaene følger strukturen i dette dokumentet. 1 Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. Finanstilsynet 3

4 2. Metodikken En vurdering av forsikringsrisikonivået i skadeforsikring omfatter eksponeringen (beregningsgrunnlaget) og risikoen knyttet til denne eksponeringen. Med forsikringsrisiko menes i dette dokumentet risikotypene reserve og premierisiko, naturkatastroferisiko, kostnadsrisiko og annen katastroferisiko. Det skal foretas kvantitative vurderinger for risikotypene premie- og reserverisiko og naturkatastroferisiko. Ved vurderingen av bidraget fra naturkatastroferisiko tas eksplisitt høyde for effekten av regelverket for Norsk Naturskadepool, herunder spesielt størrelsen på institusjonens avsetning til naturskadefondet. En mer detaljert redegjørelse for forutsetningene som beregningen av bidragene fra de tre risikotypene bygger på, er gitt i kapitlene 3 og 4. I stresstesten er forutsetningene for de ulike scenarioene i utgangspunktet valgt slik at beregnet samlet tapspotensial tilnærmet skal representere et konfidensnivå på 99,5 prosent (99,5 prosent Value-at-Risk (VaR)) innenfor en tidshorisont på et år. Imidlertid vil bruken av forenklede forutsetninger medføre at det faktiske konfidensnivået i praksis vil kunne avvike fra den valgte normen. Kalibreringen av beregningsmetodene for premie- og reserverisiko blir justert etter hvert som man får erfaring med bruken av stresstestene. Videre blir beregningsmetoden for naturkatastroferisiko justert i samsvar med bl.a. endringer i premiesatsen for naturskadedekningen og endringer i reassuranseprogrammet til Norsk Naturskadepool. Av praktiske grunner er derfor oversikten over de parametere mv. som skal anvendes ved beregningen av bidragene fra de tre risikotypene plassert i egne vedlegg til dette dokumentet. 2.1 Samlet vurdering av forsikringsrisiko En vurdering av det samlede forsikringsrisikonivået i skadeforsikring fremkommer ved å sammenstille vurderingene for premie- og reserverisiko og naturkatastroferisiko. I forbindelse med stresstesten bestemmes det samlede tapspotensialet for forsikringsrisiko i skadeforsikring (T S ) som T = T + T, S PR CAT hvor T PR = det samlede tapspotensialet for premie- og reserverisiko og T CAT = det beregnede tapspotensialet for naturkatastroferisiko. 2.2 Institusjonens egne beregninger og skjønnsmessige vurderinger I den grad institusjonen har gjort egne beregninger av forsikringsrisikonivået skal det parallelt med de standardiserte vurderingene som følger av dette dokumentet, ses hen til institusjonens egne beregninger. Avviket mellom de standardiserte vurderingene og institusjonens egne vurderinger av forsikringsrisikoen skal analyseres. Resultatene av en slik analyse kan være nyttige som innspill til en gjennomgang av institusjonens system for styring og kontroll av forsikringsrisikoen. For kostnadsrisiko og annen katastroferisiko enn naturkatastroferisiko skal det foretas en rent skjønnsmessig vurdering av risikonivået, jf. kapittel 5. Denne vurderingen skal munne ut i en gradering etter følgende skala: (1) Lav risiko. (2) Moderat risiko. 4 Finanstilsynet

5 (3) Betydelig risiko. (4) Høy risiko. Evalueringen kan baseres på beregninger foretatt av institusjonen eller en vurdering av relevante risikoindikatorer. I graderingen bør det bl.a. vektlegges hvor stor den (de) forannevnte risiko(er) antas å være relativt til det kvantifiserte tapspotensialet for forsikringsrisiko i skadeforsikring. Finanstilsynet 5

6 3. Premie- og reserverisiko Delmodulen for premie- og reserverisiko dekker bl.a. følgende kilder for forsikringsrisiko i skadeforsikring: Risikoen for tap eller ugunstig endring i verdien av forsikringsforpliktelsene som følge av fluktuasjoner i tidspunkt for, frekvens av og omfang av de forsikrede begivenheter, og i tidspunkt for og størrelsen på erstatningsutbetalingene, dvs. risikoen for at premieavsetningen og/eller erstatningsavsetningen ikke er tilstrekkelig i forhold til de skader/ hendelser som disse avsetningene skal dekke. For premierisiko kommer i tillegg risikoen relatert til fluktuasjoner i institusjonens (administrative) kostnader. Når det gjelder reserverisikoen skal det presiseres at denne omfatter usikkerheten knyttet til både inntrufne men ikke rapporterte skader (IBNR-skader) og rapporterte men ikke endelig oppgjorte skader (RBNS-skader). Tapspotensialet for premie- og reserverisiko (T PR ) er i utgangspunktet gitt ved følgende uttrykk: T PR = V Q( σ ), hvor V = det samlede volummålet for premie- og reserverisiko, σ = det kombinerte standardavviket for premie- og reserverisiko og Q(σ) = en nærmere angitt funksjon av det kombinerte standardavviket for premie- og reserverisiko. Det samlede volummålet er gitt ved en kombinasjon av premieinntekter for egen regning og erstatningsavsetninger for egen regning i de enkelte bransjer/segmenter. Videre er det kombinerte standardavviket gitt ved en kombinasjon av standardavvik for skadeprosenter (premierisiko) og standardavvik for avviklingsresultater for erstatningsavsetningen over den ettårige tidshorisonten (reserverisiko), jf. kommentarene nedenfor. Når det gjelder funksjonen av det kombinerte standardavviket er denne i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for QIS5 fastsatt som følger: Q ( σ ) = 3 σ, Denne forenklingen er i samsvar med den gjeldende kalibreringsstandarden (99,5 prosent Value-at- Risk (VaR)), men basert på en forutsetning om at den underliggende risikoen er log-normalt fordelt. Volummålet for premie- og reserverisiko Det samlede volummålet for premierisiko (V prem ) er gitt ved V prem = V prem,s s hvor V prem,s representerer volummålet for premierisiko i bransje/segment s. For bransje/segment s er volummålet for premierisiko gitt ved V prem,s = maks(tp t 1,s,TP t,s,op t, s ) hvor 6 Finanstilsynet

7 TP t 1,s = tegnet premie for egen regning i løpet av de siste 12 måneder for bransje eller segment s, TP t,s = forventet tegnet premie for egen regning i løpet av de kommende 12 måneder for bransje eller segment s og OP t,s = forventet opptjent premie for egen regning i løpet av de kommende 12 måneder for bransje eller segment s. Det samlede volummålet for reserverisiko (V res ) er gitt ved V res = Vres,s = EA s s s hvor V res,s representerer volummålet for reserverisiko i bransje/segment s og EA s er erstatningsavsetningen for egen regning for bransje/segment s. 2 Samlet volummål for bransje/segment s (V s ) og hele porteføljen (V) er dermed gitt ved hhv. V = V + V s prem,s res,s og V = V s. s Kombinert standardavvik for premie- og reserverisiko De segmentspesifikke standardavvikene for hhv. premierisiko (σ prem,s ) og reserverisiko (σ res,s ) er gitt ved følgende tabell (jf. de tekniske spesifikasjonene for QIS5): Segmentspesifikke standardavvik for premierisiko og reserverisiko. Bransje/Segment σ prem,s σ res,s Forsikring for dekning av utgifter til medisinsk behandling 0,040 0,100 Forsikring mot tap av inntekt 0,085 0,140 Yrkesskadeforsikringer 0,055 0,110 Ikke-proporsjonal gjenforsikring av helseforsikringer 0,170 0,200 Motorvognforsikringer/Trafikk 0,100 0,095 Motorvognforsikringer/Øvrige 0,070 0,100 Sjøforsikringer, transportforsikringer, flyforsikringer 0,170 0,140 Forsikring mot brann og annen skade på eiendom 0,100 0,110 Ansvarsforsikringer 0,150 0,110 Kreditt- og kausjonsforsikringer 0,215 0,190 Rettshjelpforsikringer 0,065 0,090 Assistanseforsikringer 0,050 0,110 Annen skadeforsikring 0,130 0,150 Ikke-proporsjonal gjenforsikring av alle ansvarsforsikringer 0,170 0,200 Ikke-proporsjonal gjenforsikring av marine forsikringer mv. 0,160 0,200 Ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikringer 0,175 0,200 2 På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å erstatte den ikke-diskonterte erstatningsavsetningen for bransje/ segment s (EA s) med den diskonterte erstatningsavsetningen (DE s). Dette vil kreve at erstatningsavsetningen for egen regning diskonteres for alle bransjer/segmenter og ikke bare for hele porteføljen under ett. Finanstilsynet 7

8 Med utgangspunkt i verdiene gitt i den ovenstående tabellen beregnes først et kombinert standardavvik for bransje/segment s som følger: σ s [( σ ] 1 / prem,s Vprem,s ) + ( σ res,s Vres,s ) + ( σ prem,s Vprem,s ) ( res,s Vres,s ) / Vs = σ hvor det er lagt til grunn en korrelasjonskoeffisient mellom premierisiko og reserverisiko på 0,5. Deretter beregnes det kombinerte standardavviket for hele porteføljen til institusjonen på følgende måte: 1 / 2 σ = Korrr,k ( r Vr ) ( k Vk ) / V σ σ, r,k hvor Korr r,k representerer elementene i matrisen som angir korrelasjonen mellom de ulike bransjer eller segmenter, jf. vedlegg 1 og 2. Samlet tapspotensial for premie- og reserverisiko Til slutt beregnes det samlede tapspotensialet for premie- og reserverisiko, idet det tas høyde for det forenklede uttrykket for Q-funksjonen av det kombinerte standardavviket, dvs. T PR = 3 σ V. 8 Finanstilsynet

9 4. Naturkatastroferisiko Naturkatastroferisiko defineres som risiko for tap som følge av ekstreme eller irregulære naturskadehendelser (naturulykker). Naturkatastrofescenarioet som inngår som en del av stresstesten skal ses i sammenheng med naturskadeforsikringsordningen, herunder spesielt instruksen for Norsk Naturskadepool. Dette innebærer at utformingen av katastrofescenarioet bl.a. må ta utgangspunkt i de premierater og reassuransedekninger mv. som til enhver tid gjelder for Naturskadepoolen. Videre legges det til grunn at erstatningskostnadene relatert til scenarioet vil være vesentlig høyere enn de største erstatningsutbetalingene til en enkelt naturskade som hittil er registrert i statistikken over Naturskadepoolens virksomhet, dvs. i perioden fra og med regnskapsår Med bakgrunn i de ovenstående kommentarer skal det legges til grunn et naturskadescenario som bygger på følgende forutsetninger: To naturkatastrofehendelser inntreffer i løpet av tidshorisonten. De samlede brutto erstatningskostnader (BEK 1 og BEK 2 ) forutsettes å være like i de to hendelsene. Begge naturkatastrofehendelser forutsettes å treffe reassuransedekningen til Norsk Naturskadepool. Reassuransedekningen gjeninnsettes etter begge hendelser. Reinstatementpremien forventes å øke vesentlig i forbindelse med den andre gjeninnsettelsen. Det skal tas hensyn til motpartsrisikoen relatert til Naturskadepoolens reassurandører. Det legges til grunn at motpartsrisikoen vil bli vesentlig forhøyet fra første til andre naturkatastrofehendelse. Institusjonens tapspotensial relatert til naturkatastroferisiko (T CAT ) er etter dette gitt ved hvor T CAT = A SK, NS CAT SK CAT = de samlede kostnader for Naturskadepoolen som følge av naturkatastrofescenarioet og A NS = institusjonens andel av Naturskadepoolens samlede kostnader som følge av naturkatastrofescenarioet. Naturskadepoolens samlede kostnader som følge av naturkatastrofescenarioet beregnes på følgende måte: SK CAT = SK + SK OP, 1 2 NS hvor SK 1 og SK 2 representerer Naturskadepoolens samlede kostnader relatert til hhv. første og andre naturkatastrofehendelse (i løpet av tidshorisonten), mens OP NS representerer den delen av tidshorisontens opptjente naturskadepremie som kan anvendes til å dekke katastrofeskader. Videre beregnes de samlede kostnader relatert til naturkatastrofehendelse nr. J som følger: hvor SK = ER + RP + KR, J = 1,2, J J J J ER J = Naturskadepoolens egenregning ved naturkatastrofehendelse nr. J, 3 I praksis vil naturkatastrofescenarioet bli utformet slik at en betydelig andel av det samlede naturskadefondet må benyttes til dekning av erstatningsutbetalingene som følger av scenarioet. Finanstilsynet 9

10 RP J = samlet reinstatementpremie for Naturskadepoolen etter naturkatastrofehendelse nr. J og KR J = økningen i Naturskadepoolens motpartsrisiko som følge av naturkatastrofehendelse nr. J. Den samlede reinstatementpremien for Naturskadepoolen og økningen i Naturskadepoolens motpartsrisiko etter hver av katastrofehendelsene vil avhenge av bl.a. de samlede brutto erstatningskostnader og utformingen av Naturskadepoolens reassuranseprogram. Til slutt beregnes den delen av tidshorisontens opptjente naturskadepremie som kan anvendes til å dekke katastrofeskader, dvs. OP NS = OP OP EK, RE OS hvor OP = beste estimat på samlet opptjent naturskadepremie i løpet av tidshorisonten, OP RE = beste estimat på premien for Naturskadepoolens reassuranseprogram for tidshorisonten og EK OS = beste estimat på erstatningskostnadene relatert til de ordinære naturskader som inntreffer i løpet av tidshorisonten. En mer detaljert oversikt over de tekniske forutsetninger for beregningen av institusjonens tapspotensial relatert til naturkatastroferisiko er gitt i vedlegg Finanstilsynet

11 5. Andre risikoer Den kvantitative beregningen av det samlede tapspotensialet for forsikringsrisiko i skadeforsikring omfatter ikke bl.a. kostnadsrisiko og annen katastroferisiko. For disse risikoene skal det foretas en rent skjønnsmessig vurdering som skal munne ut i en gradering etter følgende skala: (1) Lav risiko. (2) Moderat risiko. (3) Betydelig risiko. (4) Høy risiko. Evalueringen kan baseres på eventuelle beregninger foretatt av institusjonen og en vurdering av aktuelle risikoindikatorer. I graderingen bør en vektlegge hvor stor den enkelte risiko må antas å være relativt til det kvantifiserte tapspotensialet for forsikringsrisiko. 5.1 Kostnadsrisiko Kostnadsrisiko er risikoen for at institusjonens driftskostnader knyttet til skadeforsikringsvirksomhet blir høyere enn de kostnadsforutsetninger som er lagt til grunn ved fastsettelsen av premietariffene innenfor de enkelte forsikringsbransjer. Aktuelle indikatorer som kan si noe om institusjonens kostnadsrisiko og som det forutsettes at institusjonen vurderer, kan bl.a. være som følger: Forholdet mellom budsjetterte driftskostnader og faktiske driftskostnader i de ulike forsikringsbransjer over en periode på eksempelvis fem år. Forholdet mellom de faktiske driftskostnader og opptjente premier (dvs. kostnadsprosenten) i de ulike forsikringsbransjer over en periode på eksempelvis fem år. Forholdet mellom de faktiske driftskostnader og anslåtte erstatningskostnader (den rene risikopremien) i de ulike forsikringsbransjer over en periode på eksempelvis fem år. Det relative driftskostnadsnivået i de ulike forsikringsbransjer vurdert mot tilsvarende forholdstall i sammenliknbare forsikringsselskaper (i den grad slike forholdstall er tilgjengelige). Basert på en vurdering av aktuelle risikoindikatorer og institusjonens egne beregninger rangeres institusjonen i en av kategoriene i tabellen nedenfor. Lav risiko Moderat risiko Betydelig risiko Høy risiko Lav risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Moderat risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Betydelig risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Høy risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Finanstilsynet 11

12 5.2 Annen katastroferisiko Annen katastroferisiko er risiko for tap som følge av ekstreme eller irregulære hendelser som ikke er tilstrekkelig ivaretatt under reserverisiko, premierisiko, kostnadsrisiko og naturkatastroferisiko, og der det generelt er vankelig å anslå et tapspotensial. Annen katastroferisiko omfatter menneskeskapte katastrofer som f.eks. 4 flykollisjoner, betydelig oljesøl fra skip eller oljeinstallasjoner, kjedekollisjoner på motorveier eller kollisjoner mellom f.eks. tankbiler og passasjertog, store branner. Videre kan enkelte hendelser eller avgjørelser med tilbakevirkende kraft anta katastrofeliknede karakter, herunder en kraftig og uventet prisvekst, herunder både økt generell inflasjon og økt juridisk inflasjon som følge av domstolsavgjørelser, uventede domstolsavgjørelser som påvirker store grupper av ansvarsskader, en markert økning i antall skadetilfeller som gjelder asbestoseeksponering, KOLS eller forverret inneklima. Det forutsettes at institusjonen vurderer i hvilken grad den er eksponert for katastroferisikoer av den type som det er gitt eksempler på foran og foretar relevante analyser av risikoeksponeringen. Basert på en vurdering av den aktuelle risikoeksponering og institusjonens egne beregninger rangeres institusjonen i en av kategoriene i tabellen nedenfor. Lav risiko Moderat risiko Betydelig risiko Høy risiko Lav risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Moderat risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Betydelig risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. Høy risiko relativt til kvantifisert tapspotensial for forsikringsrisiko. 4 Disse eksemplene er hentet fra kapittel 5 i CEIOPS Consultation Paper No Finanstilsynet

13 Vedlegg 1. Segmentering og skadeforsikringsbransjer I tabellen nedenfor gis en oversikt over sammenhengen mellom inndelingen i segmenter som skal benyttes under Solvens II (og i QIS5) og bransjeinndelingen som benyttes i bl.a. regelverket for tekniske avsetninger i skadeforsikring. Som en del av forberedelsene til Solvens II vil inndelingen som skal anvendes under Solvens II (og i QIS5) bli anvendt også i Finanstilsynets stresstester. Det vises for øvrig til kommentarene nedenfor der selskapene blir bedt om å gi enkelte utfyllende kommentarer. A. Segmenter relatert til helseforsikringsrisikoer. Segment under Solvens II (og i QIS5) Bransjer som omfattes av segmentet Forsikring for dekning av utgifter til Ulykkesforsikringer (140) medisinsk behandling Trygghetsforsikringer (260) Ettårige risikoforsikringer død (295) Ettårige risikoforsikringer uførhet (296) Forsikring mot tap av inntekt Ulykkesforsikringer (140) Trygghetsforsikringer (260) Ettårige risikoforsikringer død (295) Ettårige risikoforsikringer uførhet (296) Yrkesskadeforsikringer Yrkesskadeforsikringer (250) Ikke-proporsjonal gjenforsikring av helseforsikringer Det enkelte selskap må avgjøre hva som eventuelt skal tas med her B. Segmenter relatert til (øvrige) skadeforsikringsrisikoer. Segment under Solvens II (og i QIS5) Bransjer som omfattes av segmentet Motorvognforsikringer/Trafikk Trafikkforsikringer/Privat (121) Trafikkforsikringer/Næringsliv (231) Motorvognforsikringer/Øvrige Øvrige motorvognforsikringer/privat (122) Øvrige motorvognforsikringer/næringsliv (232) Sjøforsikringer, transportforsikringer, flyforsikringer Forsikring mot brann og annen skade på eiendom Transportforsikringer (290) Storkaskoforsikringer (310) Kystkaskoforsikringer (320) P&I-forsikringer (330) Energiforsikringer (400) Øvrige marine forsikringer (340) og flyforsikringer Kombinerte forsikringer/privat (110) Fritidsbåtforsikringer (130) Industriforsikringer (210) Kombinerte forsikringer/mellommarkedet (220) Ansvarsforsikringer Ansvarsforsikringer (240) Finanstilsynet 13

14 B. Segmenter relatert til (øvrige) skadeforsikringsrisikoer (forts.). Segment under Solvens II (og i QIS5) Assistanseforsikringer Bransjer som omfattes av segmentet Det enkelte selskap må avgjøre hva som eventuelt skal tas med her Annen skadeforsikring Reiseforsikringer (150) Øvrige privatbetonte forsikringer (160) Husdyrforsikringer (270) Fiskeoppdrettsforsikringer (280) Øvrige næringslivsbetonte forsikringer (299) Ikke-proporsjonal gjenforsikring av alle typer ansvarsforsikring Ikke-proporsjonal gjenforsikring av sjøforsikringer, transportforsikringer, flyforsikringer Ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikringer Det enkelte selskap må avgjøre hva som eventuelt skal tas med her Det enkelte selskap må avgjøre hva som eventuelt skal tas med her Det enkelte selskap må avgjøre hva som eventuelt skal tas med her Kommentarer: For flere av segmentene er det lagt opp til at det enkelte selskap må avgjøre hva som skal medregnes under det aktuelle segmentet. Dette gjelder bl.a. fordelingen mellom segmentene Forsikring for dekning av utgifter til medisinsk behandling og Forsikring mot tap av inntekt. I forbindelse med arbeidet med QIS5- spesifikasjonene har disse segmentene blitt innført til erstatning for de tidligere segmentene/ bransjene Ulykke og Sykdom. Selskapene bes redegjøre for hvilke prinsipper som er lagt til grunn ved fordeling av premier, erstatningsavsetninger mv. mellom disse to segmentene. Segmentene Rettshjelpforsikringer og Assistanseforsikringer benyttes ikke i det norske regelverket for tekniske avsetninger i skadeforsikring. Selskapene bes redegjøre for hvordan disse segmentene håndteres i stresstestberegningene. Når det gjelder proporsjonal gjenforsikring skal eventuelle premier og erstatningsavsetninger mv. medregnes i det aktuelle segmentet for direkte forsikringer. Når det gjelder ikke-proporsjonal gjenforsikring er Finanstilsynet innforstått med at de norske skadeforsikringsselskapene tegner slik forretning kun i beskjedent omfang. De fire segmentene for ikke-proporsjonal gjenforsikring kan derfor håndteres på en fleksibel måte. 14 Finanstilsynet

15 Vedlegg 2. Korrelasjonsmatrise for premie- og reserverisiko Korr ,5 0,5 0, ,5 1 0,5 0, ,5 0,5 1 0, ,5 0,5 0, ,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0, ,5 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0, ,5 0,25 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0, ,25 0,25 0,25 1 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0, ,5 0,25 0,25 0,25 1 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0, ,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0, ,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,25 0,5 0,5 0,25 0, ,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 1 0,5 0,25 0,25 0, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,25 0,5 0, ,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 1 0,25 0, ,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 1 0, ,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 1 Finanstilsynet 15

16 Vedlegg 3. Beregningstekniske forutsetninger for vurderingen av naturkatastroferisiko Utgangspunktet for vurderingen av naturkatastroferisikoen som institusjonen er eksponert for, er en forutsetning om det vil inntreffe to naturkatastrofeskader i løpet av den ettårige tidshorisonten. De samlede brutto erstatningskostnader settes til 5 mrd. kroner for hver av naturkatastrofeskadene. De øvrige beregningstekniske forutsetninger for vurderingen av naturkatastroferisikoen som skal anvendes fra og med 1. januar 2010, kan oppsummeres som følger: Premieraten utgjør 0,09 promille av brannforsikringssummene. Det skilles mellom erstatningsutbetalinger til ordinære naturskader og erstatningsutbetalinger til katastrofeskader. Skadeprosenten for de ordinære naturskadene settes til 30. Naturskadepoolens reassuranseprogram dekker skader over en samlet egenregning på 600 mill. kroner (pr. katastrofehendelse) og har fire lag, jf. nedenstående oversikt over lagene med tilhørende premier og reinstatementpremier (gjeninnsettelsespremier). Premien for reinstatement nr. 2 forventes å bli 50 prosent høyere enn premien for reinstatement nr. 1. For den første katastrofeskaden utgjør bidraget til motpartsrisikoen 5 prosent av reassurandørenes samlede forpliktelser vis-à-vis Naturskadepoolen, dvs. av differansen mellom de samlede brutto erstatningskostnader og Naturskadepoolens egenregning. For den andre katastrofeskaden (i samme kalenderår) utgjør bidraget til motpartsrisikoen 10 prosent av reassurandørenes samlede forpliktelser vis-à-vis Naturskadepoolen. For å forenkle beregningene ses det bort fra driftskostnadene relatert til naturskadeforsikringsordningen. (Det legges til grunn at disse kostnadene er innbakt i forutsetningene om erstatningskostnader for hhv. ordinære naturskader og katastrofeskader.) Naturskadepoolens reassuranseprogram for 2010 kan oppsummeres som vist i nedenstående tabell. Tabell C.1. Reassuranseprogrammet for Norsk Naturskadepool i Lag Reassuransepremie Reinstatementpremie (1) NOK 900 mill. xs NOK 600 mill. 94,5 mill. kr 10,5 pst (2) NOK mill. xs NOK mill. 112,5 mill. kr 4,5 pst (3) NOK mill. xs NOK mill. 56,25 mill. kr 2,25 pst (4) NOK mill. xs NOK mill. 72,0 mill. kr 1,2 pst Med de forannevnte forutsetninger vil skadeforsikringsselskapene som deltar i Norsk Naturskadepool ha til sammen 435 mill. kroner til dekning av egenregningen for katastrofeskader før selskapene må benytte midler fra naturskadefondet, jf. tabell C Finanstilsynet

17 Tabell C.2. Beregnet premie til dekning av katastrofeskader i Beløp Samlet naturskadepremie Premie for Naturskadepoolens reassuranseprogram Forventede erstatningskostnader for ordinære naturskader mill. kr 335 mill. kr 330 mill. kr Til dekning av egenregning for katastrofeskader 435 mill. kr Det samlede tapspotensialet for alle selskapene som deltar i Naturskadepoolen beregnes som vist i tabell C.3. Tabell C.3. Naturskadepoolens samlede kostnader som følge av naturkatastrofescenarioet. Beløp Naturskadepoolens egenregning ved første katastrofeskade Samlet reinstatementpremie etter første katastrofeskade 1) Økt motpartsrisiko som følge av første katastrofeskade 600 mill. kr 230 mill. kr 220 mill. kr Samlede kostnader relatert til første katastrofeskade mill. kr Naturskadepoolens egenregning ved andre katastrofeskade Samlet reinstatementpremie etter andre katastrofeskade 1) Økt motpartsrisiko som følge av andre katastrofeskade 600 mill. kr 345 mill. kr 440 mill. kr Samlede kostnader relatert til andre katastrofeskade mill. kr Samlede kostnader relatert til begge katastrofeskader Andel av årets naturskadepremie som kan dekke katastrofeskader mill. kr 435 mill. kr Naturskadepoolens samlede kostnader som følge av scenarioet mill. kr 1) Naturskadepoolen belastes reinstatementpremie for den delen av kapasiteten som er benyttet, dvs. de to første lagene. De samlede kostnadene som følge av naturkatastrofescenarioet skal fordeles mellom medlemmene av Norsk Naturskadepool i samsvar med gjeldende fordelingsnøkler. Finanstilsynet 17

18 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9

Innhold. 1. Innledning... 3. 2 Metodikken... 4. 3 Dødlighetsrisiko... 6. 4 Opplevelsesrisiko... 8. 5 Uførhetsrisiko... 9 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2 Metodikken... 4 3 Dødlighetsrisiko... 6 4 Opplevelsesrisiko...

Detaljer

Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå

Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå Dato: 20.03.2009 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå REDITTILSYNET 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1. METODIEN... 4 1.1 SAMLET

Detaljer

Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring

Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Dato: 20.03.2009 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i livsforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 METODIKKEN... 4 2 DØDELIGHETSRISIKO... 6 3 OPPLEVELSESRISIKO...

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 17. oktober 2014 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 22. august 2013 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr.

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 21. september 2015 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Stresstester for skadeforsikringsselskaper

Stresstester for skadeforsikringsselskaper Risikobasert tilsyn Stresstester for skadeforsikringsselskaper Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DATO: 08.01.2014 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper avveiinger 4 3 Bufferkapitalutnyttelse

Detaljer

Stresstester for skadeforsikringsselskaper

Stresstester for skadeforsikringsselskaper Risikobasert tilsyn Stresstester for skadeforsikringsselskaper Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DATO: 03.07.2012 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper avveiinger 4 3 Bufferkapitalutnyttelse

Detaljer

Stresstester for skadeforsikringsselskaper

Stresstester for skadeforsikringsselskaper Risikobasert tilsyn Stresstester for skadeforsikringsselskaper Veiledning for utfylling av Finanstilsynets regneark DATO: 04.04.2011 Innhold 1 Innledning 3 2 Viktige prinsipper avveiinger 4 3 Bufferkapitalutnyttelse

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 3. oktober 2012 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper Rundskriv Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper RUNDSKRIV 4/2010 DATO: 22.01.2010 RUNDSKRIVET GJELDER

Detaljer

Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003

Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003 1 KREDITTILSYNET Finans og forsikringsavdelingen/f4 25. oktober 2004 Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003 En rapport basert på data fra seks skadeforsikringsselskap og et livsforsikringsselskap

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 10. januar 2013 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper

Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper Rundskriv Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper RUNDSKRIV 3/2013 DATO: 04.01.2013 RUNDSKRIVET GJELDER

Detaljer

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II

Agenda. Generell informasjon om QIS5. Spesifikasjoner QIS5. Sentrale temaer for norske selskaper. 15. juni 2010 Møte i referansegruppen for Solvens II QIS5 spesifikasjoner og prosess Møte i referansegruppen for Solvens II 15. juni 2010 Agenda Generell informasjon om QIS5 Spesifikasjoner QIS5 Sentrale temaer for norske selskaper Side 2 QIS5 Quantitative

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 482 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007 KREDITTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 31. oktober 2008 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser

Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 11. mars 2010 Oppsummering av spørreundersøkelse vedrørende forsikringsselskapenes Solvens II forberedelser 1. Bakgrunn og kort oppsummering Kredittilsynet

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

I. I forskrift 16. desember 1998 nr gjøres følgende endringer:

I. I forskrift 16. desember 1998 nr gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. januar 2011 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013

Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013 Beregningsstudie for nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) Oppsummeringsmøte mandag 11. mars 2013 Agenda Prosessen med beregningsstudien i EIOPA og EU Validering av data og generelle tilbakemeldinger

Detaljer

Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010

Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010 Finanstilsynet t orienterer Medlemsmøte DNA 21.oktober 2010 Nyttig og aktuelle info: Rapport etter tematilsyn i de største pensjonskassene Finanstilsynet gjennomførte i første halvår 2010 tematilsyn som

Detaljer

2. Kredittilsynets arbeid med ny tilsynsmetodikk og krav til innrapportering'

2. Kredittilsynets arbeid med ny tilsynsmetodikk og krav til innrapportering' a,.r '( t-j HØRINGSNOTAT OM STRESSTESTER I FORSIKRING CS/ k 918-1 1. Bakgrunn for høringsnotatet Finansdepartementet har i brev av 28. juni 2006 om soliditetsregulering i forsikring bedt Kredittilsynet

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet ANDRE KVARTALSRAPPORT 2016 2 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Erfaringer fra QIS5 og veien videre. AKTUARFOKUS 17. februar 2011

Erfaringer fra QIS5 og veien videre. AKTUARFOKUS 17. februar 2011 Erfaringer fra QIS5 og veien videre AKTUARFOKUS 17. februar 2011 Agenda Målsetningene med QIS5 litt repetisjon Hovedresultater fra QIS5 Noen problemstillinger for norske forsikringsselskap sett fra tilsynets

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 3.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Solvensmarginforskriften for skadeforsikringsselskaper og de risikoreduserende effekter knyttet til naturskadefondet

Solvensmarginforskriften for skadeforsikringsselskaper og de risikoreduserende effekter knyttet til naturskadefondet KREDITTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 27. februar 2009 Solvensmarginforskriften for skadeforsikringsselskaper og de risikoreduserende effekter knyttet til naturskadefondet 1. Bakgrunn

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q2 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 2. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 2.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kvartalsrapportering - Grupper

Kvartalsrapportering - Grupper S.01.01.05 Kvantitative rapporteringsskjemaer S.01.01.05.01 Rapporterte skjemaer Skjemakode Skjemanavn S.01.02.04 Generell informasjon om gruppen R0010 S.02.01.02 Balansen R0030 S.05.01.02 Premier, erstatninger

Detaljer

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Høringsnotat Endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II Forsikringsselskaper DATO: 23.03.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 INNLEDNING 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Forholdet til IFRS 5 1.2.1 Generelt 5 1.2.2

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 2.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kvartalsrapportering - Foretak

Kvartalsrapportering - Foretak S.01.01.02 Kvantitative rapporteringsskjemaer S.01.01.02.01 Rapporterte skjemaer Skjemakode Skjemanavn S.01.02.01 Generell informasjon om foretaket R0010 S.02.01.02 Balansen R0030 S.05.01.02 Premier, erstatninger

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Solvens II. - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap. Nytt regelverk for forsikringsselskap

Solvens II. - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap. Nytt regelverk for forsikringsselskap Nytt regelverk for forsikringsselskap Solvens II - Status, videre prosess og konsekvenser for norske selskap Dato: 1. oktober 2009 Nummer: Sist revidert: Forfatter: Seksjon/avdeling: Seksjon for soliditetsregulering

Detaljer

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP Resultatregnskap Note 1.kvartal 2017 1.kvartal 2016 2016 TEKNISK REGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 35 526 167 20 470 811 107 653 588 - Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap andre kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2017 Q2 2016 01.01.- 30.06.2017 01.01.- 30.06.2016 ÅRET 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling ffoffor Rundskriv Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling RUNDSKRIV 4/2013 DATO: 07.02.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Filialer

Detaljer

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE OVERGANG TIL SOLVENS II - NOEN UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE Fred Arthur Andersen medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening den 15. oktober 2014 UTFORDRINGER FOR SKADEFORSIKRINGSSELSKAPENE

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 481 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Når du sikrer verdier, skaper du verdier. ÅRSRAPPORT. Det kan vi forsikre. SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER.

Når du sikrer verdier, skaper du verdier. ÅRSRAPPORT. Det kan vi forsikre. SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER. SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER. Når du sikrer verdier, skaper du verdier. Det kan vi forsikre. 2014 ÅRSRAPPORT 2014 I TALL Kundenes tilbakemelding om Knif Trygghet sin kundeservice: * FORNØYD 93% IKKE

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 2. kvartal 2017 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II

Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II Rundskriv Tekniske standarder for gjennomføring av Solvens II RUNDSKRIV: 15/2015 DATO: 18.12.15 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Solvensregulering og stresstester

Solvensregulering og stresstester Solvensregulering og stresstester Pensjonskassekonferansen 23. april 2013 Hanne Myre, Oslo Pensjonsforsikring AS Et overblikk. Hovedpunkter Bakgrunn Det europeiske solvensregelverket Dagens regulering

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017

Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017 1. kvartal 2017 2 Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014

Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon. Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Soliditetskrav og stresstester i liv og pensjon Seminar Aktuarforeningen 5. juni 2014 Agenda Kort om gjeldende soliditetskrav og Solvens II Generelt om Finanstilsynets stresstester Finanstilsynets stresstest

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2014

Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2016 YTD Q3 2015 QTD Q3 2016 QTD Q3 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 1 110 012 1 476 670 334 022

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Nøkkeltall. Mill.kr. % (prosent)

Nøkkeltall. Mill.kr. % (prosent) 2014 Årsrapport Nøkkeltall Forvaltningskapital Premie f.e.r Mill.kr 600 500 400 300 200 Mill.kr 120 100 80 60 40 100 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2002 2003 2004

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Presentasjon for ABG Sundal Collier. 29. mai Catharina Hellerud, CFO

Presentasjon for ABG Sundal Collier. 29. mai Catharina Hellerud, CFO Presentasjon for ABG Sundal Collier 29. mai 2013 Catharina Hellerud, CFO God start på året Utvikling CR Resultat før skatt NOK 541m CR% 110 90 70 50 92,3 88,4 98,8 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2011 Forsikringsresultat

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Innhold. 17. juni 2010 Orientering om Solvens II

Innhold. 17. juni 2010 Orientering om Solvens II Orientering om Solvens II Seminar KPMG 17. juni 2010 Innhold Overordnet om Solvens II Prosessen i CEIOPS og EU-kommisjonen Pilar 1 kvantitative kapitalkrav Pilar 2 styring og kontroll Pilar 3 markedsdisiplin

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer