Budsjett 2014 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan Formannskapets forslag Innbyggere i Lund kommune

2 INNHOLD: Formannskapets vurdering... 2 Rådmannens vurderinger... 9 Budsjett og økonomiplan Etatenes målstyring Folketallsutvikling Kostratall Selvkostberegning Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Konsesjonskraft og -avgifter Integreringstilskudd flyktninger/asylanter. 25 Renteinntekter Utbytte Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene Renteutgifter og låneavdrag Nye behov Budsjettvedtak fra etatene: Formannskapets vurdering Formannskapet fremmer med dette forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Aldri tidligere har formannskapet blitt presentert et så stramt budsjett som det rådmannen la fram for politikerne for året 2014 i kinosalen den Lund er den kommunen i regionen som nok en gang får lavest vekst i anslag frie inntekter, noe som gjør det utfordrende å imøtekomme stadig økende behov og forventning til tjenestetilbudet. Anslått økte utgifter til barnevernet med 2,4 mill. kr, større tilskudd til Hammeren barnehage med 2,9 mill. kr og økte pensjonsutgifter med 1,9 mill. kr gjorde at rådmannen foreslo strukturelle endringer som å legge ned Heskestad skule, legge ned kinoen, innføre eiendomsskatt og redusere etatenes rammer med 1,3 mill. kr, deriblant å legge ned ambulansedriften, samt i tillegg bruke 2,9 mill. kr av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse. Det er ikke politisk flertall nå for å gjennomføre de strukturelle endringer som rådmannen har foreslått. Formannskapet har valgt å dekke inn manglende finansiering med å øke utbytte fra Dalane energi med 0,7 mill. kr, øke selvkost for vann og avløp med 0,2 mill. kr, øke skatteinntektene med 0,5 mill. kr, overføre 0,4 mill. kr mindre til Hammeren barnehage, inndra 0,5 stilling som barnehagekonsulent med 0,25 mill. kr og besparelse på drift av Heskestad skule med 0,7 mill. kr. Etatene må i tillegg redusere rammene med 1,3 mill. kr, helse- og omsorgsetaten må dekke inn anslått merforbruk i 2013 med 1,4 mill. kr og det legges opp til bruk av disposisjonsfondet med 2,8 mill. kr i 2014 og tilsvarende bruk av fond ut over i økonomiplanperioden. Vedrørende videre ambulansedrift skal kommunestyre ta endelig stilling til dette i møte den etter at rådmannen har lagt fram regnskapstall og kostnader for videre drift. Rådmannen har fått i oppdrag å foreta en gjennomgang av kommunens organisasjon med sikte på en mer rasjonell drift og en besparelse av lønnskostnadene med 1,5 mill. kr årlig. Ekstern hjelp skal benyttes. Formannskapet har økt rådmannens forslag til investeringsbudsjett i 2014 med ca. 2 mill. kr som i hovedsak skal brukes til rehabilitering av fasadene på Lund ungdomsskole og asfaltering mv. av utearealet rundt Lundbadet. I 2015 foreslår formannskapet at det bygges nye lokaler til Heskestad barnehage i samlokalisering med Heskestad skule med en bevilgning på 5 mill. kr. Formannskapet er opptatt av å videreføre et så godt tjenestetilbud som det er mulig innenfor økonomiske trygge rammer. Det tror vi at vi har lykkes med i dette budsjettet. Pål A. Ravndal/ordfører 2

3 Formannskapets forslag til vedtak: DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2014 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen mill. kr OK-etaten mill. kr HO-etaten mill. kr PNM-etaten mill. kr 2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,0 prosent fra Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris som fastsettes av stortinget. 3. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 4. a) Regnskapstallene for ambulansedriften for inneværende år fram til dags dato samt beregnet månedlige kostnader for videre ambulansedrift framskaffes til formannskapets møte 19/ b) Kommunestyret tar endelig stilling til Lund kommunes ambulansedrift i møte 5/ Det foretas en organisasjonsgjennomgang i 2014 med sikte på en mer rasjonell drift. Eventuelle kostnader i forbindelse med dette dekkes av disposisjonsfondet endelig beløp godkjennes av formannskapet. 6. Det foretas en egen gjennomgang av Heskestad skule med sikte på innsparing av inntil kroner. Det sees på klassedelingen pluss eventuell overføring av elever til Nygård skole. 7. Eksisterende ansettelseskontroll jfr. K-vedtak i sak 21/13 videreføres med sikte på en innsparing med minimum 1,5 mill kr i lønnsmidler på årsbasis. 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta tilpassinger i driftsbudsjettet etter de endringer som vedtas i endelig statsbudsjett. INVESTERING 1. Årsbudsjettet for investeringer for 2014 på 16,4 mill. kr godkjennes. 2. Det opptas lån på 11,3 mill. kr til dekning av investeringene i 2014 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2014 etter behov. ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag. 3

4 DRIFTSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Sum andre inntekter Sum disponible driftsinntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter mv Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk - 16 Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger 977 NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

5 INVESTERINGSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Ubrukte lånemidler til investeringer - Tilskudd Husbanken Bruk av ubundet investeringsfond Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd Sum Lesebrett til politikerne - strykes 0 IKT-investeringer - administrative Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lundbadet - fullførelse Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule-flytting barnehage Utviklingstiltak Bringedal Innløsning museumtomt Rehabilitering av LU - fasader Solavskjerming Nygård -300 Nytt dekke ballbinge Nygård -150 Data i skolen Uteområdet LU - felles elevrådssak -150 Utbygging av Kiellands Minne skole - utsettes 2 år Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse Sum

6 HELSE OG OMSORG Investeringsprosjekt: Sum Utvidelse av Haukland bofellesskap - fram 1 år rom innredes til kontorer -250 Dampkondensator 3 stk på sjukeheimen -150 Rehabilitering av gamle Kroken - sjukeheimen Rehabilitering av garderober omsorgssenter Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger/idrettsanlegg - skoleomr Forlenget fortau Heksestad skule - utsettes 2 år -200 Ny gravemaskin - strykes - Innløsing av tomt til LU/fotballbane Innløsing av tomt til LU/fotballbane - merkostnad -300 Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering Ny gravemaskin - strykes - Rehab. Avløp Haukland Avløp Moi - renseanlegg Sum investeringer VAR-sektoren

7 Nye etatsrammer (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -370 Stortingsvalg - ikke i Nedleggelse av Dalane-rådet - kont.+rup Til formannsk apets disp.- tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -100 Nedskjæring Sentraladministrasjonen 200 Utgift Prisstigning inntekter 18 Inntekt Netto utgift Oppvekst- og kulturetaten Lønns- og prisstigning Øk t drift av Lundbadet - sambruk NorDan-hallen -950 Øk t tilsk udd til Hammeren barnehage Øk t behov pensjonsutgifter -752 Nedleggelse av Dalane-rådet - studiesenter 67 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Maksimal foreldrebetaling barnehage -166 Opptrapping tilskudd private barnehager I -56 Opptrapping tilskudd private barnehager II -59 Opptak 2 ganger i barnehagene -433 Innføring valgfag i 9. og 10. trinn -112 Kulturskoletilbud i skole/sfo helårsvirkning -72 Nedskjæring OK Utgift Prisstigning inntekter 396 Inntekt Netto utgift Helse- og omsorgsetaten Lønns- og prisstigning Økte utgifter til barnevernet Øk t behov pensjonsutgifter -844 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Økt kommunal egeandel barnevern -109 Tilsyn med barn i fosterhjem -10 Styrking helsestasjon/skolehelsetjenesten -124 Nedskjæring HO 0 Utgift Prisstigning inntekter 464 Inntekt Netto utgift

8 Plan, næring og miljøetaten Lønns- og prisstigning -638 Reguleringsplan for nytt industriområde -200 Reguleringsplan nytt boligfelt Lundestranda Reg.pl rundt svømmehall-tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -173 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Utdanning deltidspersonell brannvesenet -59 Nedskjæring PNM 500 Utgift Prisstigning inntekter 712 Økning avgifter etter investeringer VAR Økte selvkostgrad VAR 400 Bruk av næringsfondet til regulering industr. 200 Inntekt Netto utgift

9 Innhold Lund kommune... 1 Formannskapets vurdering... 2 Rådmannens vurderinger... 9 Budsjett og økonomiplan Etatenes målstyring Folketallsutvikling Kostratall Selvkostberegning Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Konsesjonskraft og -avgifter Integreringstilskudd flyktninger/asylanter. 25 Renteinntekter Utbytte Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene Renteutgifter og låneavdrag Nye behov Rådmannens vurderinger Rådmannens budsjettforslag er utarbeidet på bakgrunn av forslag til statsbudsjett den nå avgåtte Stoltenberg -regjeringen fremmet Det tas forbehold om at Erna Solbergs regjering fremmer endringer som påvirker kommunesektoren og stortingets endelige budsjettvedtak. Framlagt budsjettforslag er det mest krevende for Lund kommune i de 33 år rådmannen har vært ansatt i Lund kommune sett på bakgrunn av de utfordringene kommunen nå står overfor. Lund er den kommunen i regionen som nok en gang får lavest vekst i anslag frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Veksten for Lund kommune i forhold til revidert statsbudsjett for 2013 er på 3,4 %. Deflatoren er satt til 3,0 % hvorav lønnsøkningen er satt til 3,5 % og den utgjør ca 2/3 av kommunens kostnader. Av dette framgår det at dette stort sett er et o spill og det hadde vært tilfredsstillende dersom dagens vedtatt rammer kunne ha vært videreført. Etter rådmannens vurdering står kommunen nå overfor følgende 4 større utfordringer knyttet til kommunens driftsbudsjett: 1. Pensjonskostnadene øker reelt med 1,9 mill kr. Regjeringen skriver at vekst i pensjonskostnadene må dekkes av de frie inntektene. 2. Kostnader barnevernet øker med 2,4 mill kr i 2014 i forhold til vedtatt budsjett for HO har i dag et merforbruk på ca 1,4 mill kr utover barnevernet. 4. Økte overføringer Hammeren barnehage bl.a. grunnet inntak av flere barn i småbarnavdelingen: 2,9 mill kr utover oppgaveendringer som kompenseres særskilt. Totalt medfører dette at vi må kutte i rammene med 7,3 mill kr etter at etatene har fått tilført lønns- og prisstigningen. Dette foreslår rådmannen inndekket på følgende smertelige måte: 1. Nedlegging av Heskestad skule besparelse 2,0 mill kr i 2014 og 2,8 mill kr i 2015, til sammen 4,8 mill. Skolen har de siste år nesten halvert elevtallet som nå er på ca 30 elever. Elevene foreslås overført til Nygård skole. Heskestad barnehage på Eide sliter med dårlige lokaler, og denne barnehagen foreslås flyttet inn i lokalene til Heskestad skule. Kommunen er i forhandlinger med Hammeren barnehage om overtakelse av Heskestad barnehage. 2. Nedlegging av kinoen besparelse kr i 2014 og kr i 2015, til sammen kr. 9

10 3. Innføring av eiendomsskatt med 2 promille som gir inntekter på i 2014 og kr i 2015, til sammen 2,1 mill. kr. 4. Tapping av kommunens driftsfond i 2014 på 2,9 mill kr for å dekke opp i manglende helårsvirkning av nedlegging Heskestad skule, kinoen og inndekning av takseringsutgifter eiendomsskatt i I tillegg foreslås nedskjæring av etatsrammene slik: Sentraladministrasjonen: kr Oppvekst og kulturetaten: kr Helse- og omsorgsetaten: 0 kr, men det forutsettes at denne etat dekker inn dagens merforbruk utover barnevernet anslått til 1,4 mill kr ved nedskjæringer, bl.a. nedlegging av ambulansen. Plan, næring om miljøetaten: kr kr i reelt økte avgifter. Etatenes nedskjæringsforslag framgår av oppsettet på side 10. I tillegg må kommunen også dekke større deler av finansieringen av utgifter til ressurskrevende tjenester der staten har økt innslagspunktet og redusert dekningsgrader fra 80 % til 77,5 %. Staten forutsetter at kommunen selv må finne dekning for denne økningen innenfor de frie midlene. Det er foreløpig ikke gjort beregninger på dette beløpet. Etatene har en rekke ønsker om økte driftsbehov jfr. vedlagte liste på sidene 21 og 22, som det ikke er funnet plass til. Kommunestyret vedtok følgende målformulering: Kommunens netto driftsresultat skal være minst 1 % - dette tilsvarer for Lund ca 2.4 mill kr. KS anbefaler 3 %, Framlagt budsjettforslag viser netto avsetning på 0 i 2014 og 2,0 mill kr i INVESTERINGER: Det er foreslått investering på til sammen 14,5 mill. kr i 2014 hvorav ca. 10 mill. kr lånefinansieres. Ut over i perioden er det foreslått moderate investeringer. Det er lagt inn renovering av Lund kirke og økning av renovering av Heskestad kirke i 2014 og 2015 ettersom kommunen har mottatt tilsagn om rentefritt lån av staten til disse to tiltakene gjeldende ut Utvidelse av Heskestad skule er strøket som en konsekvens av rådmannens forslag å legge skolen ned. Samtidig er utvidelse av Kiellands Minne skole skjøvet ut 2 år. "Gamle Kroken" er nedslitt og står i dag ubrukt. Rådmannen har valgt å føre opp investeringmidler i 2014 til dette tiltaket. I tillegg er investering tilknyttet Haukland bofellesskap flyttet fram 1 år i tid til Forslåtte endringer i etatenes drifsrammer framgår av oppsettet på side 8-9 og endringer i investeringsbudsjettet på side 6-7. Rolv Lende rådmann Den korteste vegen mellom to punkt er som oftast lang og krunglete. Det er berre i matematikken, forvaltinga og nekrologen at lina er rett. Gjennom tvil og nøling bestemmer vi oss. Jørgen Norheim 10

11 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet Formannskapet Kommunestyret Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2014 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen mill. kr OK-etaten mill. kr HO-etaten mill. kr PNM-etaten mill. kr 2. I medhold av 3 a i lov om eiendomsskatt til kommunene skriver kommunestyret ut eiendomsskatt med 2 promille for faste eiendommer i hele kommunen med virkning fra Rådmannen bes sette i gang nødvendig takseringarbeider. 3. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,0 prosent fra Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris kr. 4. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. INVESTERING 1. Årsbudsjettet for investeringer for 2014 på 14,5 mill. kr godkjennes. 2. Det opptas lån på 9,8 mill. kr til dekning av investeringene i 2014 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2014 etter behov. ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag. 11

12 DRIFTSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Sum andre inntekter Sum disponible driftsinntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter mv Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk - 16 Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger 977 NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

13 INVESTERINGSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Ubrukte lånemidler til investeringer - Tilskudd Husbanken Bruk av ubundet investeringsfond Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd Sum Lesebrett til politikerne - strykes 0 IKT-investeringer - administrative Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lundbadet - fullførelse Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule - strykes 0 - Utviklingstiltak Bringedal Innløsning museumtomt Solavskjerming Nygård -300 Nytt dekke ballbinge Nygård -150 Data i skolen Uteområdet LU - felles elevrådssak -150 Utbygging av Kiellands Minne skole - utsettes 2 år Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse Sum

14 HELSE OG OMSORG Investeringsprosjekt: Sum Utvidelse av Haukland bofellesskap - fram 1 år Rehabilitering av gamle Kroken - sjukeheimen Rehabilitering av garderober omsorgssenter Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger Forlenget fortau Heksestad skule - utsettes 2 år -200 Ny gravemaskin - flyttes fram 1 år -400 Innløsing av tomt til LU/fotballbane Innløsing av tomt til LU/fotballbane - merkostnad -300 Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering Ny gravemaskin - flyttes fram 1 år -700 Rehab. Avløp Haukland Avløp Moi - renseanlegg Sum investeringer VAR-sektoren Tall med rød skrift betyr at rådmannen har gjort endringer i forhold til gjeldende økonomiplan. Tall med blå skrift betyr at det er plusset eller redusert på beløpet i forhold til gjeldende økonomiplan. 14

15 Nye etatsrammer (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -370 Stortingsvalg - ikke i Nedleggelse av Dalane-rådet - kont.+rup Til formannsk apets disp.- tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -100 Nedskjæring Sentraladministrasjonen 200 Utgift Prisstigning inntekter 18 Inntekt Netto utgift Oppvekst- og kulturetaten Lønns- og prisstigning Øk t drift av Lundbadet - sambruk NorDan-hallen -950 Øk t tilsk udd til Hammeren barnehage Øk t behov pensjonsutgifter -752 Nedleggelse av Dalane-rådet - studiesenter 67 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Maksimal foreldrebetaling barnehage -166 Opptrapping tilskudd private barnehager I -56 Opptrapping tilskudd private barnehager II -59 Opptak 2 ganger i barnehagene -433 Innføring valgfag i 9. og 10. trinn -112 Kulturskoletilbud i skole/sfo helårsvirkning -72 Nedskjæring OK Utgift Prisstigning inntekter 396 Inntekt Netto utgift Helse- og omsorgsetaten Lønns- og prisstigning Økte utgifter til barnevernet Øk t behov pensjonsutgifter -844 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Økt kommunal egeandel barnevern -109 Tilsyn med barn i fosterhjem -10 Styrking helsestasjon/skolehelsetjenesten -124 Nedskjæring HO 0 Utgift Prisstigning inntekter 464 Inntekt Netto utgift

16 Plan, næring og miljøetaten Lønns- og prisstigning -638 Reguleringsplan for nytt industriområde -200 Reguleringsplan nytt boligfelt Lundestranda Reg.pl rundt svømmehall-tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -173 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Utdanning deltidspersonell brannvesenet -59 Nedskjæring PNM 500 Utgift Prisstigning inntekter 712 Økning avgifter etter investeringer VAR Økte selvkostgrad VAR 200 Bruk av næringsfondet til regulering industr. 200 Inntekt Netto utgift

17 Nedskjæringer Sentraladministrasjonen Beløp Beløp Reduksjon av utgifter til datakommunikasjon mv Reduksjon av utgifter i rådmannens stab Vennskapskommune-midler bortfaller Reduksjon av næringsstøtte Overføringer til Menighetsrådet Reduksjon av tilskudd til Lund kirkelig fellesråd Sum Oppvekst og kulturetaten Besparelse av 50 % barnehagekonsulent Skyss SANA-barn Felles OK/HO p.t. SLT Kompetansemidler barnehage Kompetansemidler grunnskole Grunntilskudd Norskopplæring Kutte ut leirskolen Besparelse av organisering på Heskestad skule Sum Plan-, næring og miljøetaten Administrasjon Kart- og oppmåling Tilskudd til Vinterlandbruksskulen Bygdeutvikler/Forsøksring Kjøp av melkekvoter Vedlikehold av kommunale veger Brøyting av veier Malånå diverse Bygningsvedlikehold Sum HO- etaten - forslag til innsparing for å dekke merforbruk på sjukeheimen Ulike sparetiltak for å dekke antatt merforbruk i Sum

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014.

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Årsmelding 2014 Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Foto: Rolv Lende Friluftsliv og kulturminner har alltid vært et varemerke for Lund Kommune. (Egil

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 01.11.2010. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 5 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 7 4. ØKONOMISK

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Kommentarer. til. budsjett 2012

Kommentarer. til. budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer