Budsjett 2014 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan Kommunestyrets vedtatte budsjett Innbyggere i Lund kommune

2 KS-049/13 Vedtak: 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2014 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen mill. kr OK-etaten mill. kr HO-etaten mill. kr PNM-etaten mill. kr 2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,0 prosent fra Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris kr. 3. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 4. Det foretas en organisasjonsgjennomgang i 2014 med sikte på en mer rasjonell drift og en innsparing med minimum 1,5 mill kr i lønnsmidler på årsbasis. Eventuelle kostnader i forbindelse med dette dekkes av disposisjonsfondet endelig beløp godkjennes av formannskapet. 5. Det foretas en egen gjennomgang av skolene i Lund med sikte på innsparing av inntil kroner. 6. Eksisterende ansettelseskontroll jfr. K-vedtak i sak 21/13 videreføres. 7. Rådmannen får fullmakt til å foreta tilpassinger i driftsbudsjettet etter de endringer som vedtas i endelig statsbudsjett. 8. Det avsettes kr til utbygging av nattpatruljeordningen i fra 1/ Dekkes inn ved å bruke disposisjonsfond. Det forutsettes at ressurser på sikt overføres fra sykeheimen til hjemmetjenesten. 9. Formannskapet setter i gang et arbeid eventuelt nedsetter ei gruppe som skal jobbe med innhold, arbeidsoppgaver og instruks for en næringssjefstilling. Utredningsarbeidet legges fram i kommunestyret sitt møte i juni. Oppretting av stillingen vurderes ved budsjettbehandlingen INVESTERING 1. Årsbudsjettet for investeringer for 2014 på 16,6 mill. kr godkjennes. 2. Det opptas lån på 11,3 mill. kr til dekning av investeringene i 2014 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2014 etter behov. ØKONOMIPLAN Økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes. 2

3 DRIFTSBUDSJETT Kommunestyrets vedtak (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Sum andre inntekter Sum disponible driftsinntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter mv Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk - 16 Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger 977 NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

4 INVESTERINGSBUDSJETT Kommunestyrets vedtak (1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Ubrukte lånemidler til investeringer - Tilskudd Husbanken Bruk av ubundet investeringsfond Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: Sum SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd Lesebrett til politikerne - strykes 0 IKT-investeringer - administrative Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lundbadet - fullførelse Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule-flytting barnehage Utviklingstiltak Bringedal Innløsning museumtomt Rehabilitering av LU - fasader/uteområde K.M Solavskjerming Nygård Sykkelstativ med tak Nygård skole Nye skolebøker Ombygging gammelt svømmebasseng Renovering av gymsal/garderober LU Nytt dekke ballbinge Nygård Data i skolen Uteområdet LU - felles elevrådssak -150 Utbygging av Kiellands Minne skole - utsettes 2 år Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse Sum

5 HELSE OG OMSORG Investeringsprosjekt: Sum Utvidelse av Haukland bofellesskap - fram 1 år rom innredes til kontorer Dampkondensator 3 stk på sjukeheimen Rehabilitering av gamle Kroken - sjukeheimen Rehabilitering av garderober omsorgssenter Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger/idrettsanlegg - skoleomr Forlenget fortau Heksestad skule - utsettes 2 år Ny gravemaskin - strykes - - Innløsing av tomt til LU/fotballbane Innløsing av tomt til LU/fotballbane - merkostnad Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering Ny gravemaskin - strykes - - Rehab. Avløp Haukland Avløp Moi - renseanlegg Sum investeringer VAR-sektoren

6 Nye etatsrammer (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -370 Stortingsvalg - ik k e i Nedleggelse av Dalane-rådet - kont.+rup Til formannsk apets disp.- tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -100 Nedskjæring Sentraladministrasjonen 200 Utgift Prisstigning inntekter 18 Inntekt Netto utgift Oppvekst- og kulturetaten Lønns- og prisstigning Øk t drift av Lundbadet - sambruk NorDan-hallen -950 Øk t tilsk udd til Hammeren barnehage Øk t behov pensjonsutgifter -752 Nedleggelse av Dalane-rådet - studiesenter 67 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Maksimal foreldrebetaling barnehage - Opptrapping tilskudd private barnehager I - Opptrapping tilskudd private barnehager II - Opptak 2 ganger i barnehagene - Innføring valgfag i 9. og 10. trinn -112 Kulturskoletilbud i skole/sfo helårsvirkning - Nedskjæring OK Utgift Prisstigning inntekter 396 Inntekt Netto utgift Helse- og omsorgsetaten Lønns- og prisstigning Økte utgifter til barnevernet Øk t behov pensjonsutgifter -844 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Økt kommunal egeandel barnevern -109 Tilsyn med barn i fosterhjem -10 Styrking helsestasjon/skolehelsetjenesten -124 Styrking av ambulansen K-sak Opprettelse av nattpatrulje K-sak Utgift Prisstigning inntekter 464 Inntekt Netto utgift

7 Plan, næring og miljøetaten Lønns- og prisstigning -638 Reguleringsplan for nytt industriområde -200 Reguleringsplan nytt boligfelt Lundestranda Reg.pl rundt svømmehall-tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -173 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Utdanning deltidspersonell brannvesenet -59 Nedskjæring PNM 500 Utgift Prisstigning inntekter 712 Økning avgifter etter investeringer VAR Økte selvkostgrad VAR 400 Bruk av næringsfondet til regulering industr. 200 Inntekt Netto utgift

8 INNHOLD: Formannskapets vurdering... 8 Rådmannens vurderinger Budsjett og økonomiplan Etatenes målstyring Folketallsutvikling Kostratall Selvkostberegning Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Konsesjonskraft og -avgifter Integreringstilskudd flyktninger/asylanter. 31 Renteinntekter Utbytte Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene Renteutgifter og låneavdrag Nye behov Budsjettvedtak fra etatene: Formannskapets vurdering Formannskapet fremmer med dette forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Aldri tidligere har formannskapet blitt presentert et så stramt budsjett som det rådmannen la fram for politikerne for året 2014 i kinosalen den Lund er den kommunen i regionen som nok en gang får lavest vekst i anslag frie inntekter, noe som gjør det utfordrende å imøtekomme stadig økende behov og forventning til tjenestetilbudet. Anslått økte utgifter til barnevernet med 2,4 mill. kr, større tilskudd til Hammeren barnehage med 2,9 mill. kr og økte pensjonsutgifter med 1,9 mill. kr gjorde at rådmannen foreslo strukturelle endringer som å legge ned Heskestad skule, legge ned kinoen, innføre eiendomsskatt og redusere etatenes rammer med 1,3 mill. kr, deriblant å legge ned ambulansedriften, samt i tillegg bruke 2,9 mill. kr av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse. Det er ikke politisk flertall nå for å gjennomføre de strukturelle endringer som rådmannen har foreslått. Formannskapet har valgt å dekke inn manglende finansiering med å øke utbytte fra Dalane energi med 0,7 mill. kr, øke selvkost for vann og avløp med 0,2 mill. kr, øke skatteinntektene med 0,5 mill. kr, overføre 0,4 mill. kr mindre til Hammeren barnehage, inndra 0,5 stilling som barnehagekonsulent med 0,25 mill. kr og besparelse på drift av Heskestad skule med 0,7 mill. kr. Etatene må i tillegg redusere rammene med 1,3 mill. kr, helse- og omsorgsetaten må dekke inn anslått merforbruk i 2013 med 1,4 mill. kr og det legges opp til bruk av disposisjonsfondet med 2,8 mill. kr i 2014 og tilsvarende bruk av fond ut over i økonomiplanperioden. Vedrørende videre ambulansedrift skal kommunestyre ta endelig stilling til dette i møte den etter at rådmannen har lagt fram regnskapstall og kostnader for videre drift. Rådmannen har fått i oppdrag å foreta en gjennomgang av kommunens organisasjon med sikte på en mer rasjonell drift og en besparelse av lønnskostnadene med 1,5 mill. kr årlig. Ekstern hjelp skal benyttes. Formannskapet har økt rådmannens forslag til investeringsbudsjett i 2014 med ca. 2 mill. kr som i hovedsak skal brukes til rehabilitering av fasadene på Lund ungdomsskole og asfaltering mv. av utearealet rundt Lundbadet. I 2015 foreslår formannskapet at det bygges nye lokaler til Heskestad barnehage i samlokalisering med Heskestad skule med en bevilgning på 5 mill. kr. Formannskapet er opptatt av å videreføre et så godt tjenestetilbud som det er mulig innenfor økonomiske trygge rammer. Det tror vi at vi har lykkes med i dette budsjettet. Pål A. Ravndal/ordfører 8

9 Formannskapets forslag til vedtak: DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2014 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen mill. kr OK-etaten mill. kr HO-etaten mill. kr PNM-etaten mill. kr 2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,0 prosent fra Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris som fastsettes av stortinget. 3. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 4. a) Regnskapstallene for ambulansedriften for inneværende år fram til dags dato samt beregnet månedlige kostnader for videre ambulansedrift framskaffes til formannskapets møte 19/ b) Kommunestyret tar endelig stilling til Lund kommunes ambulansedrift i møte 5/ Det foretas en organisasjonsgjennomgang i 2014 med sikte på en mer rasjonell drift. Eventuelle kostnader i forbindelse med dette dekkes av disposisjonsfondet endelig beløp godkjennes av formannskapet. 6. Det foretas en egen gjennomgang av Heskestad skule med sikte på innsparing av inntil kroner. Det sees på klassedelingen pluss eventuell overføring av elever til Nygård skole. 7. Eksisterende ansettelseskontroll jfr. K-vedtak i sak 21/13 videreføres med sikte på en innsparing med minimum 1,5 mill kr i lønnsmidler på årsbasis. 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta tilpassinger i driftsbudsjettet etter de endringer som vedtas i endelig statsbudsjett. INVESTERING 1. Årsbudsjettet for investeringer for 2014 på 16,4 mill. kr godkjennes. 2. Det opptas lån på 11,3 mill. kr til dekning av investeringene i 2014 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2014 etter behov. ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag. 9

10 DRIFTSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Sum andre inntekter Sum disponible driftsinntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter mv Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk - 16 Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger 977 NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

11 INVESTERINGSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Ubrukte lånemidler til investeringer - Tilskudd Husbanken Bruk av ubundet investeringsfond Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd Sum Lesebrett til politikerne - strykes 0 IKT-investeringer - administrative Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lundbadet - fullførelse Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule-flytting barnehage Utviklingstiltak Bringedal Innløsning museumtomt Rehabilitering av LU - fasader Solavskjerming Nygård -300 Nytt dekke ballbinge Nygård -150 Data i skolen Uteområdet LU - felles elevrådssak -150 Utbygging av Kiellands Minne skole - utsettes 2 år Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse Sum

12 HELSE OG OMSORG Investeringsprosjekt: Sum Utvidelse av Haukland bofellesskap - fram 1 år rom innredes til kontorer -250 Dampkondensator 3 stk på sjukeheimen -150 Rehabilitering av gamle Kroken - sjukeheimen Rehabilitering av garderober omsorgssenter Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger/idrettsanlegg - skoleomr Forlenget fortau Heksestad skule - utsettes 2 år -200 Ny gravemaskin - strykes - Innløsing av tomt til LU/fotballbane Innløsing av tomt til LU/fotballbane - merkostnad -300 Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering Ny gravemaskin - strykes - Rehab. Avløp Haukland Avløp Moi - renseanlegg Sum investeringer VAR-sektoren

13 Nye etatsrammer (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -370 Stortingsvalg - ikke i Nedleggelse av Dalane-rådet - kont.+rup Til formannsk apets disp.- tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -100 Nedskjæring Sentraladministrasjonen 200 Utgift Prisstigning inntekter 18 Inntekt Netto utgift Oppvekst- og kulturetaten Lønns- og prisstigning Øk t drift av Lundbadet - sambruk NorDan-hallen -950 Øk t tilsk udd til Hammeren barnehage Øk t behov pensjonsutgifter -752 Nedleggelse av Dalane-rådet - studiesenter 67 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Maksimal foreldrebetaling barnehage -166 Opptrapping tilskudd private barnehager I -56 Opptrapping tilskudd private barnehager II -59 Opptak 2 ganger i barnehagene -433 Innføring valgfag i 9. og 10. trinn -112 Kulturskoletilbud i skole/sfo helårsvirkning -72 Nedskjæring OK Utgift Prisstigning inntekter 396 Inntekt Netto utgift Helse- og omsorgsetaten Lønns- og prisstigning Økte utgifter til barnevernet Øk t behov pensjonsutgifter -844 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Økt kommunal egeandel barnevern -109 Tilsyn med barn i fosterhjem -10 Styrking helsestasjon/skolehelsetjenesten -124 Nedskjæring HO 0 Utgift Prisstigning inntekter 464 Inntekt Netto utgift

14 Plan, næring og miljøetaten Lønns- og prisstigning -638 Reguleringsplan for nytt industriområde -200 Reguleringsplan nytt boligfelt Lundestranda Reg.pl rundt svømmehall-tilbak e Øk t behov pensjonsutgifter -173 Oppgaveendringer lagt inn i rammetilskuddet: Utdanning deltidspersonell brannvesenet -59 Nedskjæring PNM 500 Utgift Prisstigning inntekter 712 Økning avgifter etter investeringer VAR Økte selvkostgrad VAR 400 Bruk av næringsfondet til regulering industr. 200 Inntekt Netto utgift

15 Innhold Lund kommune... 1 Formannskapets vurdering... 8 Rådmannens vurderinger Budsjett og økonomiplan Etatenes målstyring Folketallsutvikling Kostratall Selvkostberegning Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Konsesjonskraft og -avgifter Integreringstilskudd flyktninger/asylanter. 31 Renteinntekter Utbytte Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene Renteutgifter og låneavdrag Nye behov Rådmannens vurderinger Rådmannens budsjettforslag er utarbeidet på bakgrunn av forslag til statsbudsjett den nå avgåtte Stoltenberg -regjeringen fremmet Det tas forbehold om at Erna Solbergs regjering fremmer endringer som påvirker kommunesektoren og stortingets endelige budsjettvedtak. Framlagt budsjettforslag er det mest krevende for Lund kommune i de 33 år rådmannen har vært ansatt i Lund kommune sett på bakgrunn av de utfordringene kommunen nå står overfor. Lund er den kommunen i regionen som nok en gang får lavest vekst i anslag frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Veksten for Lund kommune i forhold til revidert statsbudsjett for 2013 er på 3,4 %. Deflatoren er satt til 3,0 % hvorav lønnsøkningen er satt til 3,5 % og den utgjør ca 2/3 av kommunens kostnader. Av dette framgår det at dette stort sett er et o spill og det hadde vært tilfredsstillende dersom dagens vedtatt rammer kunne ha vært videreført. Etter rådmannens vurdering står kommunen nå overfor følgende 4 større utfordringer knyttet til kommunens driftsbudsjett: 1. Pensjonskostnadene øker reelt med 1,9 mill kr. Regjeringen skriver at vekst i pensjonskostnadene må dekkes av de frie inntektene. 2. Kostnader barnevernet øker med 2,4 mill kr i 2014 i forhold til vedtatt budsjett for HO har i dag et merforbruk på ca 1,4 mill kr utover barnevernet. 4. Økte overføringer Hammeren barnehage bl.a. grunnet inntak av flere barn i småbarnavdelingen: 2,9 mill kr utover oppgaveendringer som kompenseres særskilt. Totalt medfører dette at vi må kutte i rammene med 7,3 mill kr etter at etatene har fått tilført lønns- og prisstigningen. Dette foreslår rådmannen inndekket på følgende smertelige måte: 1. Nedlegging av Heskestad skule besparelse 2,0 mill kr i 2014 og 2,8 mill kr i 2015, til sammen 4,8 mill. Skolen har de siste år nesten halvert elevtallet som nå er på ca 30 elever. Elevene foreslås overført til Nygård skole. Heskestad barnehage på Eide sliter med dårlige lokaler, og denne barnehagen foreslås flyttet inn i lokalene til Heskestad skule. Kommunen er i forhandlinger med Hammeren barnehage om overtakelse av Heskestad barnehage. 2. Nedlegging av kinoen besparelse kr i 2014 og kr i 2015, til sammen kr. 15

16 3. Innføring av eiendomsskatt med 2 promille som gir inntekter på i 2014 og kr i 2015, til sammen 2,1 mill. kr. 4. Tapping av kommunens driftsfond i 2014 på 2,9 mill kr for å dekke opp i manglende helårsvirkning av nedlegging Heskestad skule, kinoen og inndekning av takseringsutgifter eiendomsskatt i I tillegg foreslås nedskjæring av etatsrammene slik: Sentraladministrasjonen: kr Oppvekst og kulturetaten: kr Helse- og omsorgsetaten: 0 kr, men det forutsettes at denne etat dekker inn dagens merforbruk utover barnevernet anslått til 1,4 mill kr ved nedskjæringer, bl.a. nedlegging av ambulansen. Plan, næring om miljøetaten: kr kr i reelt økte avgifter. Etatenes nedskjæringsforslag framgår av oppsettet på side 10. I tillegg må kommunen også dekke større deler av finansieringen av utgifter til ressurskrevende tjenester der staten har økt innslagspunktet og redusert dekningsgrader fra 80 % til 77,5 %. Staten forutsetter at kommunen selv må finne dekning for denne økningen innenfor de frie midlene. Det er foreløpig ikke gjort beregninger på dette beløpet. Etatene har en rekke ønsker om økte driftsbehov jfr. vedlagte liste på sidene 21 og 22, som det ikke er funnet plass til. Kommunestyret vedtok følgende målformulering: Kommunens netto driftsresultat skal være minst 1 % - dette tilsvarer for Lund ca 2.4 mill kr. KS anbefaler 3 %, Framlagt budsjettforslag viser netto avsetning på 0 i 2014 og 2,0 mill kr i INVESTERINGER: Det er foreslått investering på til sammen 14,5 mill. kr i 2014 hvorav ca. 10 mill. kr lånefinansieres. Ut over i perioden er det foreslått moderate investeringer. Det er lagt inn renovering av Lund kirke og økning av renovering av Heskestad kirke i 2014 og 2015 ettersom kommunen har mottatt tilsagn om rentefritt lån av staten til disse to tiltakene gjeldende ut Utvidelse av Heskestad skule er strøket som en konsekvens av rådmannens forslag å legge skolen ned. Samtidig er utvidelse av Kiellands Minne skole skjøvet ut 2 år. "Gamle Kroken" er nedslitt og står i dag ubrukt. Rådmannen har valgt å føre opp investeringmidler i 2014 til dette tiltaket. I tillegg er investering tilknyttet Haukland bofellesskap flyttet fram 1 år i tid til Forslåtte endringer i etatenes drifsrammer framgår av oppsettet på side 8-9 og endringer i investeringsbudsjettet på side 6-7. Rolv Lende rådmann Den korteste vegen mellom to punkt er som oftast lang og krunglete. Det er berre i matematikken, forvaltinga og nekrologen at lina er rett. Gjennom tvil og nøling bestemmer vi oss. Jørgen Norheim 16

17 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet Formannskapet Kommunestyret Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2014 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen mill. kr OK-etaten mill. kr HO-etaten mill. kr PNM-etaten mill. kr 2. I medhold av 3 a i lov om eiendomsskatt til kommunene skriver kommunestyret ut eiendomsskatt med 2 promille for faste eiendommer i hele kommunen med virkning fra Rådmannen bes sette i gang nødvendig takseringarbeider. 3. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,0 prosent fra Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris kr. 4. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. INVESTERING 1. Årsbudsjettet for investeringer for 2014 på 14,5 mill. kr godkjennes. 2. Det opptas lån på 9,8 mill. kr til dekning av investeringene i 2014 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 3. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3,0 mill. kr i 2014 etter behov. ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag. 17

18 DRIFTSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Sum andre inntekter Sum disponible driftsinntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter mv Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk - 16 Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger 977 NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

19 INVESTERINGSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sum Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Ubrukte lånemidler til investeringer - Tilskudd Husbanken Bruk av ubundet investeringsfond Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG LKF Oppgradering av Lund kirke - rentefritt lån Oppgradering av Heskestad kirke - rentefritt lån Sum overføringer til Lund kirkelig fellesråd Sum Lesebrett til politikerne - strykes 0 IKT-investeringer - administrative Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lundbadet - fullførelse Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule - strykes 0 - Utviklingstiltak Bringedal Innløsning museumtomt Solavskjerming Nygård -300 Nytt dekke ballbinge Nygård -150 Data i skolen Uteområdet LU - felles elevrådssak -150 Utbygging av Kiellands Minne skole - utsettes 2 år Friluftsmidler (egenandel)/folkehelse Sum

20 HELSE OG OMSORG Investeringsprosjekt: Sum Utvidelse av Haukland bofellesskap - fram 1 år Rehabilitering av gamle Kroken - sjukeheimen Rehabilitering av garderober omsorgssenter Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger Forlenget fortau Heksestad skule - utsettes 2 år -200 Ny gravemaskin - flyttes fram 1 år -400 Innløsing av tomt til LU/fotballbane Innløsing av tomt til LU/fotballbane - merkostnad -300 Gatelys/trafikksikring - utfasing kvikksølvholdig lys Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering Ny gravemaskin - flyttes fram 1 år -700 Rehab. Avløp Haukland Avløp Moi - renseanlegg Sum investeringer VAR-sektoren Tall med rød skrift betyr at rådmannen har gjort endringer i forhold til gjeldende økonomiplan. Tall med blå skrift betyr at det er plusset eller redusert på beløpet i forhold til gjeldende økonomiplan. 20

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer