Budsjett 2012 Økonomiplan Formannskapets forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Formannskapets forslag"

Transkript

1 Lund kommune Budsjett 2012 Økonomiplan Formannskapets forslag 1

2 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 52/11 Formannskapet Kommunestyret Formannskapets forslag til drift og investeringer DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2012 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen 15,984 mill. kr OK-etaten 83,012 mill. kr HO-etaten 72,278 mill. kr PNM-etaten 5,602 mill. kr 2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,25 prosent fra I tillegg økes følgende satser slik: a) Vannavgift 3,25 % + realøkning b) Kloakkavgift 3,25 % + realøkning c) Regulerinsplan minsteavgift heves til d) Byggesaksgebyrer økes 3,25 % + realøkning 20 % e) Oppmåling økes 3,25 % + realøkning 10 % f) SFO økes 3,25 % + realøkning 100 kr pr/sats 4. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 5. Det opprettes følgende stillinger: a) 0,5 stilling som flyktningkoordinator midlertidig i inntil 3 år. 6. På grunn av usikkerhet knyttet til framtidig kommuneøkonomi INGAR, folketall og svømmehall dekkes dette inn 1% brutto nedskjæring på hver enkelt etat med halvårsvirkning 2013 og full dekning fra Kommunen tar sikte på å avvikle det kommunale engasjementet dersom årsmøtet i Hammeren barnehage ikke går inn for å gjøre barnehagen kommunal. 8. Til dekning av utgifter til personlige assistenter til barn med spesielle behov innen SFO, økes rammen til OK-etaten med kr kun i budsjettåret 2012 mot tilsvarende mindre beløp fra momskompensasjonen i driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. 9. Formannskapet avsetter kr ,- til leie av nye kirkekontorer til Lund kirkelig fellesråd i budsjettet for Beløpet dekkes over konto til formannskapets disposisjon. 2

3 INVESTERING 10. Årsbudsjettet for investeringer for 2012 på 54,100 mill. kr godkjennes. 11. Det opptas lån på 10,7 mill. kr til dekning av investeringene i 2012 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 12. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3 mill. kr i ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag. 3

4 DRIFTSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Skjønnstilskudd barnehage Sum andre inntekter Sum disponible inntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

5 INVESTERINGSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Bruk av ubrukte lånemidler til investeringer Tilskudd fra private Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG KIRKEN Nytt felt på Heskestad kirkegård -250 Vedlikehold av Lund kirke og kirkegården -300 Ny hjemmeside LK -300 Diverse investeringsprosjekt til disp. for mannskapet IKT-investeringer Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lekeplass ved Hammeren barnehage - innløsing -250 SFO/klasserom Svømmebasseng og flerbrukshall Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule Nytt dekke i ballbinge Nygård -100 Oppgradering av konsertsal i Lundetun Fullfinasiering av konsertsal Lundetun -450 Lundetun, bilettluke -100 Utviklingstiltak Bringedal -200 Data i skolen Datautstyr ved LU -500 Innføring av FEIDE -200 Utbygging av Kiellands Minne skole Friluftsmidler (egenandel) Sum

6 (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan HELSE OG OMSORG 2 omsorgsboliger på Haukland Datasystemet CosDoc på sjukeheimen - tillegg -200 Ny vaskemaskin -150 Elektronisk komm.mot Fl.fjord - SUS -200 Folkehelse - tiltak -200 Klargjøring av pasientmottak på sjukeheimen -200 Rehabilitering av Kroken ved Lund omsorgssenter -800 Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger Rehabiliteringsoppgaver mv Nye flyktningeboliger Gatelys/trafikksikring - utbedring Digitalt planarkiv -100 Gang- og sykkelsti Stranda - Haukland -350 Utarbeidelse av kommuneplanen - konsulenthjelp Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering -500 Renseanlegg Lunnan - utbedring Fullfinansiering av Lunnan Avløp Moi Renseanlegg Moi Avløp på Lindland inkl. pumping Sum investeringer VAR-sektoren

7 Nye rammer (etatenes drift ) (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -491 Kommunestyrevalg Reduk sjon overføring Næringspark en ,5 stilling som flyk tningk oordinator+mottak -500 Økte utgifter til pensjon - KLP -329 Til formannsk apets disposisjon -100 Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 7 Inntekt Netto utgift OK-etaten Lønns- og prisstigning Oppgaveendring Hammeren barnehage 470 Oppgaveendring Nygård barneskole -610 Flytting/riving Ravndalenhuset 100 Økt ramme til OK-etaten Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t drift av ny svømmehall Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 927 Økning av satsene i SFO 65 Økning av satsene i barnehagen 500 Inntekt Netto utgift HO-etaten Lønns- og prisstigning Økning ramme i 2 år - reduksjon Økt ramme til HO-etaten -200 Samhandlingsreformen - statlige midler Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t ramme midlertidig Øk te utgifter til Nav - flyk tningintegrering Dek ning utsatte barn Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 469 Inntekt Netto utgift

8 PNM-etaten Lønns- og prisstigning -826 Økt vedlikehold -150 Økt ramme i 2 år 50 Økte utgifter til pensjon - KLP -533 Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 649 Økte inntekter fra VA-sektoren 435 Realøkning VA-sektoren 200 Inntekt Netto utgift

9 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2012 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen 15,884 mill. kr OK-etaten 82,877 mill. kr HO-etaten 72,078 mill. kr PNM-etaten 6,037 mill. kr 2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,25 prosent fra Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 4. Det opprettes følgende stillinger: a) 0,5 stilling som flyktningkoordinator midlertidig i inntil 3 år. INVESTERING 5. Årsbudsjettet for investeringer for 2012 på 54,100 mill. kr godkjennes. 6. Det opptas lån på 10,7 mill. kr til dekning av investeringene i 2012 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 7. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3 mill. kr i ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til rådmannens forslag. 9

10 Innhold Formannskapets forslag til drift og investeringer Budsjett og økonomiplan Rådmannens vurderinger Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Konsesjonskraft og -avgifter Integreringstilskudd flyktninger/asylanter Renteinntekter Utbytte Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene Renteutgifter og låneavdrag Kostra-tall for Kommunens fond - utvikling Etatenes behov som ligger utenfor rammen 23 Etatenes vedtak Rådmannens vurderinger Rådmannen legger også i år fram et forslag til budsjett og økonomiplan som er stramt og hvor det igjen legges opp til bruk av oppsparte midler for at budsjettet skal gå i balanse. Rådmannen påpekte i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011, at Lund kommune ikke ville få samme realvekst i de frie inntektene som de øvrige kommunene i landet som følge av inntektsgarantiordningen (INGAR). Mens kommunene i Rogaland i gjennomsnitt fikk en økning på 4,9 prosent, økte Lund kommunes frie inntekter bare med 3,2 prosent, en differanse på ca. 2,8 mill. Statsministeren lovet i trontaledebatten til årets statsbudsjett, at Vi skal ikke bare opprettholde velferden, men også forbedre den. Med alle de utfordringer på drift og investeringer som ligger foran oss i Lund kommune, mener rådmannen det er umulig å oppfølge statsministerens ønske. Det er ikke midler til å møte økte behov innen de viktige kommunale tjenesteområdene som helse- og omsorg, skole og barnehagesektoren som følge av demografiske endringer uten omprioriteringer av tjenestetilbudet eller økning av inntektene. Lund kommune påtok seg en stor oppgave når det ble bestemt i 2011 å bygge ny svømmehall. Både økte kapitalutgifter og driftsutgifter vil måtte medføre kutt i etatenes rammer i 2013 og 2014 når anlegget tas i bruk. Økte driftsutgifter er beregnet til 1,7 mill. kr. Et svømmeanlegg er et krevende drifts- og vedlikeholdsobjekt. Hammeren barnehage er i dag drevet privat, mens alle arbeidstakere er ansatt i Lund kommune. Kommunen har også garantert for låneopptaket og stilt tomt til disposisjon. I dag overfører kommunen tilskudd tilsvarende ca nasjonale fastsatte satser til driften av Hammeren barnehage. Nye regler tilsier at private banehager i 2012 skal få overført tilskudd tilsvarende 92,25 prosent av kostnader med å drive de kommunale barnehagene (likeverdig behandling). Dette beløp skal gradvis økes opp til 100 prosent i Våre to kommunale barnehager er betydelig dyrere å drive enn det de nasjonale satsene tilsier, og dette medfører at Lund kommune i 2012 må øke tilskuddet til Hammeren barnehage med ca 3,0 mill kr utover det de får i dag dersom den fortsatt skal drives i privat regi. Et slikt økt tilskudd har vi ikke muligheter for å dekke inn uten betydelige omprioriteringer/innføring av eiendomsskatt, eventuelt redusere kvaliteten betydelig på barnehagene i Hovsherad og Heskestad. På denne bakgrunn er det viktig for kommunen at Hammeren barnehage blir 10

11 kommunal med virkning i fra slik formannskapet har anmodet styret/eierne om. Innbyggertallet pr 1. juli hvert år legges til grunn for beregning av rammetilskudd var innbyggerantallet i Lund Dersom innbyggerantallet passerer i 2012, mister Lund kommune fra 2013 småkommunetilskuddet med 4,996 mill kr gradvis nedtrappet grunnet INGAR. KS anbefaler at kommunenes netto driftsresultat minst budsjetteres til 3 prosent av driftsinntektene. I kroner utgjør dette 7,7 mill. som skulle vært et overskudd. Lund kommunes budsjetterte netto driftsoverskudd er 0 kr i 2012 og budsjettet salderes i økonomiplanperioden ved bruk av fondsmidler. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen sterkt å tilpasse drift og investeringer på en bærekraftig måte for å unngå ubehagelige kutt i tjenestetilbudet i framtiden. DRIFT: Utgangspunktet er å videreføre driften etter de budsjettrammer som kommunestyre vedtar hvert år. Verken eventuelt framtidig bortfall av småkommunetilskuddet eller større tilskudd til Hammeren barnehage er lagt inn i økonomiplanen. Å øke tjenestetilbudet ut over de rammer etatene har til rådighet i dag, er ikke mulig. Kostra-tallene viser at vi ikke står tilbake for våre nabokommuner når det gjelder bruk av midler til innbyggerne og alle våre ansatte står virkelig på for å gi et godt tjenestetilbud. I rådmannens budsjettforslag har etatene fått kompensert for lønns- og prisstigningen etter den kommunale deflator som i 2012 er 3,25 prosent og som i kroner utgjør 5,3 mill. Tallmessig vises etatenes nye rammer på side 7 under nye rammer. For øvrig er de frie inntektene, fellesinntekter og rente/avdrag kommentert fra side 8. Etatenes ønsker for drift og investeringer som det ikke er funnet plass til framgår av sidene 15 og 16. Etatslederne vil orientere mer om disse under møte. På side 11 omtales bakgrunn for hvorfor arbeidsgivers andel av pensjonspremien vil øke. Utgifter til samhandlingsreformen i 2012 på 3,6 mill. kr er lagt til HO-etatens ramme. Inntektene fra denne reformen er innbakt i rammetilskuddet som ligger i de frie inntektene. Rådmannen vil anbefale å styrke flyktningarbeidet med 0,5 stilling da økning i integreringstilskuddet finansierer tiltaket. (Se kommentaren på side 10). Stillingen kan opprettes som en prosjektstilling på for eksempel 2 til 3 år for å vinne er faring med økt integreringsarbeid. INVESTERINGER: Forslag til investeringsbudsjett er oppdatert med bruttotall for svømmeanlegget og med oppstart i 2012 og ferdigstillelse i Dette prosjektet har blitt finansiert over flere tidligere år på grunn av utsatt vedtak om bygging. Det samme er oppføring av 2 omsorgsboliger på Haukland. Begge disse prosjektene er oppført med grønt i budsjettet. Rådmannen har foreslått endringer i investeringsbudsjettet og disse er oppført med rød skrift i tabellen for investeringer. Investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden vil komme opp mot 100 mill. og en stor del av dette må lånefinansieres. Som budsjettet viser, vil renter og avdrag nærme seg 15 mill. kr i En renteøkning på 1 prosent utgjør ca. 1 mill. kr. 11

12 DRIFTSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Skjønnstilskudd barnehage Sum andre inntekter Sum disponible inntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

13 INVESTERINGSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Bruk av ubrukte lånemidler til investeringer Tilskudd fra private Salg av tomter - - Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG KIRKEN Nytt felt på Heskestad kirkegård -250 Vedlikehold av Lund kirke og kirkegården -300 Ny hjemmeside LK -300 IKT-investeringer Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lekeplass ved Hammeren barnehage - innløsing -250 SFO/klasserom Svømmebasseng og flerbrukshall Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule Nytt dekke i ballbinge Nygård -100 Oppgradering av konsertsal i Lundetun Lundetun, bilettluke -100 Utviklingstiltak Bringedal -200 Fullfinasiering av konsertsal Lundetun -450 Data i skolen Datautstyr ved LU -500 Utbygging av Kiellands Minne skole Friluftsmidler (egenandel) Sum

14 HELSE OG OMSORG 2 omsorgsboliger på Haukland Datasystemet CosDoc på sjukeheimen - tillegg -200 Ny buss Lund omsorgsenter - overtar barnehagebussen Ny vaskemaskin -150 Elektronisk komm.mot Fl.fjord - SUS -200 Folkehelse - tiltak -200 Nye kontorlokaler til helseavdelingen Klargjøring av pasientmottak på sjukeheimen -200 Rehabilitering av Kroken ved Lund omsorgssenter -800 Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger Klargjøring boligtomter i Hovsherad -utgår Rehabiliteringsoppgaver mv Nye flyktningeboliger Gatelys/trafikksikring - utbedring Digitalt planarkiv -100 Gang- og sykkelsti Stranda - Haukland -350 Utarbeidelse av kommuneplanen - konsulenthjelp Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering -500 Renseanlegg Lunnan - utbedring Fullfinansiering av Lunnan Avløp Moi Renseanlegg Moi Avløp på Lindland inkl. pumping Sum investeringer VAR-sektoren

15 Nye rammer (etatenes drift ) (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -491 Kommunestyrevalg Reduk sjon overføring Næringspark en ,5 stilling som flyk tningk oordinator+mottak -500 Økte utgifter til pensjon - KLP -329 Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 7 Inntekt Netto utgift OK-etaten Lønns- og prisstigning Oppgaveendring Hammeren barnehage 470 Oppgaveendring Nygård barneskole -610 Flytting/riving Ravndalenhuset 100 Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t drift av ny svømmehall Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 927 Økning av satsene i barnehagen 500 Inntekt Netto utgift HO-etaten Lønns- og prisstigning Økning ramme i 2 år - reduksjon Samhandlingsreformen - statlige midler Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t ramme midlertidig Øk te utgifter til Nav - flyk tningintegrering Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 469 Inntekt Netto utgift PNM-etaten Lønns- og prisstigning -826 Økt vedlikehold -150 Økt ramme i 2 år 50 Økte utgifter til pensjon - KLP -533 Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 649 Realøkning VA-sektoren 200 Inntekt Netto utgift

16 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for kommunens driftsrammer. Mens skatteinntektene er langt den viktigste inntektskilden for de fleste Rogalandskommunene, er rammetilskudd og statlige overføringer den viktigste for Lund kommune. Lund kommune brukte i kr på hver innbygger av de frie inntektene (ikke øremerkede inntekter) mot for eksempel Stavanger kommune som brukte kr. Årsaken til dette er den demografiske sammensetningen av innbyggerne. Andelen av Lund befolkning er større både for barn i skolepliktig alder og eldre innbyggere, noe som igjen krever økte utgifter til disse gruppene. I benevnelsen de frie inntektene inngår også eiendomsskatt. Statistisk så utgjør denne for Rogalands-kommunene 2,7 prosent av de totale inntektene. Lund kommune sine inntekter kunne vært et sted mellom 4 6 mill. kr høyere dersom eiendomsskatt hadde blitt innført. I 2010 hadde Sokndal kommune 6,9 mill. kr (kun verker og bruk) i eiendomsskatt, mens Bjerkreim hadde 4,7 mill. kr. (både verker og bruk og boligeiendommer). Lund kommunes innbyggertall viser at vi er 3195 personer Dersom dette tallet vipper over 3200 i 2012, vil småkommunetilskuddet falle bort i I 2012 er dette tilskuddet på 4,996 mill. kr. Tilskuddet er omfattet av INGAR (inntektsgarantiordningen) slik at den isolerte effekten skal grovt være 3200*300 kr eller ca. 1 mill. kr per år til dette er jevnet ut. Skatt og rammetilskudd Inntekter fra skatt og rammetilskudd må sees under ett da skatteinntektene påvirker rammetilskuddet ved at det som kalles inntektsutjevning inngår som en del av tilskuddet. (1000 kr) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning INGAR Saker særskilt fordelt Småkommunetilskudd Skjønn - tap endr. av inntekts Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd Tabellen viser de ulike elementene som inngår i rammetilskuddet. SKATT Mens rammetilskuddet er et fastsatt beløp, er skatteinntektene et anslag. Det er tradisjon i Lund kommune å budsjettere skatteinntektene i henhold til de beregninger som departementet anslår i statsbudsjettet. Skatteanslaget er reelt økt med 1,5 prosent i økonomiplanperioden som har vært praksis de senere år. Lund kommunes skatteinntekter ligger på ca. 82 prosent av landsgjennomsnittet og vi mottar i underkant av 8 mill. kr i inntektsutjevning. RAMMETILSKUDD Rammetilskuddet består av et innbyggertilskudd som er likt for hele landet ( kr per innbygger) og utgjør 66.7 mill. kr i 2012 for Lund kommune. Innbyggerne i landets kommuner etterspør kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det relativt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere og tilby de samme kommunale tjenestene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere for slike variasjoner. Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra de 16

17 kommunene som er billigere å drive enn landsgjennomsnittet, til de kommunene som er tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. Indeksen for beregning av utgiftsbehov for Lund er 1,1174 mot i Det vil si at Lund kommune er over 11 prosent tyngre å drive en gjennomsnittskommune. Beløpsmessig utgjør dette en økning på 4,8 mill. kr fra 2010 til 2011 i utgiftsutjevningen. Men, hvor lenge var Adam i paradis? Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger. Veksten i rammetilskuddet fra 2011 til 2012 er på landsbasis 859 kroner per innbygger. Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 559 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen. Lund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2011 til 2012 er 381 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 178 kroner (fratrukket egenfinansiering på 69 kr) per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen, til sammen kr. Veksten i rammetilskuddet fra 2010 til 2011 var på landsbasis kroner per innbygger. Lund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2010 til 2011 var 799 kroner per innbygger, og kommunen fikk derfor kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen, til sammen 5,7 mill. kr i Økningen i utjevningstilskuddet er dermed spist opp av bortfallet av inntektsgarantien. Rådmannen underrettet kommunestyret under behandlingen av budsjettet for 2011 om at Lund nå er avhengig av en inntektsgaranti (INGAR), vil medføre lavere realvekst enn andre kommuner. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført for å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. All momskompensasjon blir inntektsført i driftsregnskapet. Denne ordningen er uheldig da driftsregnskapet blir gunstig høy ved store investeringer og en får dermed en høy momskompensasjon. Motsatt ved lavere investeringer. For å unngå denne uheldige praksisen innførte staten en ordning med en gradvis overføring av momskompensasjonen som oppstår fra investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For regnskapsåret 2012 skal minimum 60 prosent av momskompensasjonen fra investeringer overføres fra drift- til investeringsregnskapet. Slik trappes denne ned med 20 prosent hvert år fram mot 2014 da all momskompensasjon fra investeringer blir overført til investeringsregnskapet. Momskompensasjon Drift Investering Sum Oppføring av nytt svømmeanlegg i 2012 og 2013 vil gi en høy momskompensasjon disse to årene. Kompensasjonen blir ført i driftsbudsjettet med overføring til investeringsbudsjettet 17

18 Rentekompensasjon for investeringer Rentekompensasjon (såkalt amortiseringstilskudd) for investeringer ble innført av staten for å stimulere kommunene til bygging av nye sykehjemsplasser, omsorgsboliger, kirker og skolebygg. Kompensasjonen dekker renter og avdrag for bygg i omsorgssektoren, mens den bare dekker renter for skoler og kirkebygg. Skole Kompensasjonsgrunnlaget for skolebygg er på til sammen 14 mill. kr (9.5 mill. kr Nygård barneskole og 2.6 mill. kr til nybygg for 6-åringer). Eldreomsorg: Kompensasjonsgrunnlaget for sykehjemsrom og omsorgsboliger er 19,5 mill. kr. Kirker Grunnlaget for kirkebygg er inntil videre 0,75 mill. kr. For 2012 er det totale amortiseringstilskuddet budsjettert med 2,0 mill. kr hvor renten er satt til 2,8 prosent. Konsesjonskraft og -avgifter Konsesjonskraft er en belønning som kommuner med utbygd vassdrag mottar som en kompensasjon for ulemper det medfører. Denne kraften som beregnes til selvkost, er det kommunen selv som disponerer. Den kan enten selges eller benyttes til eget bruk. Lund kommune har 4,1 mill. kwt fra Sira-Kvina som kommunen selv bruker til egne bygg, mens 1,0 mill. kwt fra Haukland kraftstasjon selges til spotpris. Dette er lite i forhold til våre naboer for eksempel Sirdal og Kvinesdal. Dalane energi administrerer salget. Det er lagt inn kr i budsjettet i inntekter fra Haukland kraftstasjon. Konsesjonsavgift er også en kompensasjon og skal primært benyttes til utvikling av næringslivet i kommunen. Hvert år mottar Lund kommune ca kr i konsesjonsavgift. Det pågår for tiden en omfattende omlegging av beregningsgrunnlaget for avgiften. Dersom det blir vedtatt som foreslått, vil Lund kommunes inntekter bli redusert med ca kr årlig. I tillegg vil vi måtte kunne bli tvunget til å tilbakebetale det beløpet fra år 2000 (ca. 6,6 mill. kr). Det foreligger ennå ikke opplysninger fra NVE når denne saken blir avgjort. Det er budsjettert med 1,0 mill. kr i konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft. Integreringstilskudd flyktninger/asylanter Kommunestyret har vedtatt å ta imot inntil 10 nye flyktninger i året (2 familier) fram til Lund kommune har i dag ca 32 personer som det mottas integreringstilskudd for. Dette tilskuddet varer i 5 år med avtrapping av beløpets størrelse utover i perioden. Det vil bli fremmet egen sak til kommunestyret om hvordan Lund kommune stiller seg til mottak av nye flyktninger fra Å få integrert flyktningene i lokalsamfunnet er en svært viktig oppgave. Flyktningkoordinatoren som er den som er hovedansvarlig for integreringen, har signalisert at dette arbeid står i fare for å mislykkes da det ikke er tilstrekkelig ressurser til å følge opp flyktningene til å klare seg selv. NAV som har ansvar for integreringsarbeidet ber om at flyktningarbeidet styrkes med 0,5 stilling som finansieres med å motta 10 personer årlig slik som kommunestyret har vedtatt og at budsjettet økes med 4 personer. Høyere integreringstilskudd vil dekke økte utgifter til stillingen og nødvendig 18

19 År Mindreårig År Antall/Beløp kr 70 kr 80 kr 135 kr 156 kr 146 kr Flyktninger Asylmottak Sum I 2010 mottok kommunen 2 mindreårige flyktningbarn, den ene 14 år og den andre 16 år. Dette gir årlig en utbetaling på 239 tusen kroner som gis til de er fylt 20 år. Beløpet er lagt inn fra 2010 til 2014 for begge. Etter den tid er det bare den ene som gir denne inntekten. Renteinntekter Bank: I henhold til finansreglementet skal kommunens likviditetsoverskudd plasseres i bank. Gjennomsnittlig årlig bankinnskudd anslås til 30 mill. kr. Økte utbetalinger til pensjonspremier vil redusere kommunens likviditet. De råd vi får i fra finansekspertene tilsier at renten i 2012 vil ligge på ca. 3 prosent, noe som er lagt inn i budsjettet. Renten utover i perioden stiger til 4,5 prosent i Dette er samme rentefot som beregnes for kommunens innlån. Renteinntektene fra bank og utlån stipuleres til 1,350 mill. kr. Nedskriving av egenkapital: Lyse energi tilbakebetaler renter og avdrag på et lån på 3 mrd. kroner til sine eiere som en del av nedskriving av egenkapitalen. Lånet har en rente på 3 mnd. NIBOR +2 prosent som anslås å gi 0,9 mill. kr i renteinntekter og som i dagens marked er en god avkastning. Verdiene i Lyse og Dalane energi er ikke tallfestet og framkommer ikke i kommunens regnskap. I forbindelse med revideringen av Eierskapsmeldingen i 2012 har kommunestyret ønsket å få opplyst hvilke markedsverdier disse selskapene kan ha. Utbytte Utbyttefordelingen mellom selskap og eier i Dalane energi er prosent av overskuddet, mens den for Lyse energi er 60 prosent til eier og 40 prosent til selskapet. I Statskraft hvor staten er eiere, tas ut 90 prosent av overskuddet. Utbytte fra Dalane energi har svinget en del fra år til år. I 2011 ble utbytte halvert i forhold til året før. Selskapet opplyser at resultatet dette året ser ut for å bli bedre enn fjoråret og derfor foreslår rådmannen at utbytte til fordeling blir 8,5 mill. kr. Fra Lyse energi beregnes samme utbytte som i Dalane energi Lyse energi Sum Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene. Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,25 prosent som er lagt til de frie inntektene. 19

20 Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst (vekt 0,63) 4,0 prosent Prisvekst (vekt 0,36) 1,97 prosent I rådmannens forslag får etatene fullt ut kompensert for lønns- og prisveksten på 3,25 prosent. Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene KLP (KLP = Kommunal landpensjonskasse) varsler at pensjonspremien for 2012 (det som betales til selskapene) vil øke med hele 43 prosent fra Det er dramatisk, men samtidig vil premieavviket bli positiv (diff. mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad) slik at økningen blir dempet. Renteutgifter og låneavdrag INVESTERINGSLÅN År Opptak av nye lån Lån Renter NIBOR Avdrag Sum rente/avdrag Rentespådom NIBOR 3,00 % 3,10 % 3,85 % 4,35 % Tabellen viser utviklingen av renter og avdrag på lån som blir tatt opp til dekning av kommunens investeringer. Lånerenten for nye lån er stipulert til 3,0 prosent i 2012 etter råd fra Kommunalbanken. Det er tatt høyde for at rentene vil stige utover i perioden. Med så store lån, vil en økning i rentene på for eksempel 1 prosent utgjøre ca. 1 mill. kr. At premien øker såpass mye oppgis til forventet lønnsøkning i 2012, som er et hovedoppgjør og lavere avkastning på selskapenes kapital. Selskapene får sine inntekter fra de ansatte, kommunene og fra avkastning på innskutt kapital. Jo lavere avkastning på kapitalen, jo mer må medlemsbedriftene betale. I et urolig finansmarkede, forventes lavere avkastning i Det som er bekymringsverd, er at økt premieutbetaling vil redusere likviditeten. Renter og avdrag vil øke med over 3 mill. kr i økonomiplanperioden med de rentesatsene som er anbefalt fra banken. Etter kommunelovens bestemmelser skal kommunens avdra den samlede lånegjelden med like årlige avdrag og den skal ikke være lavere enn den gjennomsnittlig veide levetiden av kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Lund kommune avdrar sine lån bedre enn minstekravet. Totalt vil pensjonskostnadene økte med 7,5 prosent fra 2011 til 2012 (0,9 mill. kr). Etatens driftsrammer har blitt styrket med økningen som er anslått fra KLP mot økning i premieavviket. 20

Lund kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Godkjent av Lund kommunestyre 8.12.2011

Lund kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Godkjent av Lund kommunestyre 8.12.2011 Lund kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Godkjent av Lund kommunestyre 8.12.2011 1 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 52/11 Formannskapet 26.10.2012 67/11 Kommunestyret 8.12.2012 Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Innhold. Formannskapets vurdering

Innhold. Formannskapets vurdering Budsjett og økonomiplan Vedtatt av Lund kommunestyre 18.11.2010 Lund kommune 2011-2014 1 Innhold Formannskapets vurdering... 2 Vedtatt budsjett og økonomiplan... Feil! Bokmerke er ikke definert. Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Lund kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets forslag 20.11.2012 De vakreste ord i det norske språk er saldo i din favør. Knut Borge Innhold Lund kommune... 1 Formannskapets vurdering...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets forslag 19.11.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192 3173 INNHOLD:

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040

MØTEINNKALLING. HOL kommune Formannskapet. Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 MØTEINNKALLING HOL kommune Formannskapet Dato: 04.11.2013 kl. 8:30 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 TILLEGG TIL SAKSKART Side Saker til behandling 93/13 13/03845-6 Handlingsprogram

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013

ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013 1 ÅRSBUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap Kommunestyre INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 5 a) Befolkningsutvikling...

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer