Budsjett 2012 Økonomiplan Formannskapets forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Formannskapets forslag"

Transkript

1 Lund kommune Budsjett 2012 Økonomiplan Formannskapets forslag 1

2 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 52/11 Formannskapet Kommunestyret Formannskapets forslag til drift og investeringer DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2012 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen 15,984 mill. kr OK-etaten 83,012 mill. kr HO-etaten 72,278 mill. kr PNM-etaten 5,602 mill. kr 2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,25 prosent fra I tillegg økes følgende satser slik: a) Vannavgift 3,25 % + realøkning b) Kloakkavgift 3,25 % + realøkning c) Regulerinsplan minsteavgift heves til d) Byggesaksgebyrer økes 3,25 % + realøkning 20 % e) Oppmåling økes 3,25 % + realøkning 10 % f) SFO økes 3,25 % + realøkning 100 kr pr/sats 4. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 5. Det opprettes følgende stillinger: a) 0,5 stilling som flyktningkoordinator midlertidig i inntil 3 år. 6. På grunn av usikkerhet knyttet til framtidig kommuneøkonomi INGAR, folketall og svømmehall dekkes dette inn 1% brutto nedskjæring på hver enkelt etat med halvårsvirkning 2013 og full dekning fra Kommunen tar sikte på å avvikle det kommunale engasjementet dersom årsmøtet i Hammeren barnehage ikke går inn for å gjøre barnehagen kommunal. 8. Til dekning av utgifter til personlige assistenter til barn med spesielle behov innen SFO, økes rammen til OK-etaten med kr kun i budsjettåret 2012 mot tilsvarende mindre beløp fra momskompensasjonen i driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. 9. Formannskapet avsetter kr ,- til leie av nye kirkekontorer til Lund kirkelig fellesråd i budsjettet for Beløpet dekkes over konto til formannskapets disposisjon. 2

3 INVESTERING 10. Årsbudsjettet for investeringer for 2012 på 54,100 mill. kr godkjennes. 11. Det opptas lån på 10,7 mill. kr til dekning av investeringene i 2012 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 12. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3 mill. kr i ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag. 3

4 DRIFTSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Skjønnstilskudd barnehage Sum andre inntekter Sum disponible inntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

5 INVESTERINGSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Bruk av ubrukte lånemidler til investeringer Tilskudd fra private Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG KIRKEN Nytt felt på Heskestad kirkegård -250 Vedlikehold av Lund kirke og kirkegården -300 Ny hjemmeside LK -300 Diverse investeringsprosjekt til disp. for mannskapet IKT-investeringer Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lekeplass ved Hammeren barnehage - innløsing -250 SFO/klasserom Svømmebasseng og flerbrukshall Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule Nytt dekke i ballbinge Nygård -100 Oppgradering av konsertsal i Lundetun Fullfinasiering av konsertsal Lundetun -450 Lundetun, bilettluke -100 Utviklingstiltak Bringedal -200 Data i skolen Datautstyr ved LU -500 Innføring av FEIDE -200 Utbygging av Kiellands Minne skole Friluftsmidler (egenandel) Sum

6 (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan HELSE OG OMSORG 2 omsorgsboliger på Haukland Datasystemet CosDoc på sjukeheimen - tillegg -200 Ny vaskemaskin -150 Elektronisk komm.mot Fl.fjord - SUS -200 Folkehelse - tiltak -200 Klargjøring av pasientmottak på sjukeheimen -200 Rehabilitering av Kroken ved Lund omsorgssenter -800 Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger Rehabiliteringsoppgaver mv Nye flyktningeboliger Gatelys/trafikksikring - utbedring Digitalt planarkiv -100 Gang- og sykkelsti Stranda - Haukland -350 Utarbeidelse av kommuneplanen - konsulenthjelp Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering -500 Renseanlegg Lunnan - utbedring Fullfinansiering av Lunnan Avløp Moi Renseanlegg Moi Avløp på Lindland inkl. pumping Sum investeringer VAR-sektoren

7 Nye rammer (etatenes drift ) (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -491 Kommunestyrevalg Reduk sjon overføring Næringspark en ,5 stilling som flyk tningk oordinator+mottak -500 Økte utgifter til pensjon - KLP -329 Til formannsk apets disposisjon -100 Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 7 Inntekt Netto utgift OK-etaten Lønns- og prisstigning Oppgaveendring Hammeren barnehage 470 Oppgaveendring Nygård barneskole -610 Flytting/riving Ravndalenhuset 100 Økt ramme til OK-etaten Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t drift av ny svømmehall Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 927 Økning av satsene i SFO 65 Økning av satsene i barnehagen 500 Inntekt Netto utgift HO-etaten Lønns- og prisstigning Økning ramme i 2 år - reduksjon Økt ramme til HO-etaten -200 Samhandlingsreformen - statlige midler Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t ramme midlertidig Øk te utgifter til Nav - flyk tningintegrering Dek ning utsatte barn Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 469 Inntekt Netto utgift

8 PNM-etaten Lønns- og prisstigning -826 Økt vedlikehold -150 Økt ramme i 2 år 50 Økte utgifter til pensjon - KLP -533 Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 649 Økte inntekter fra VA-sektoren 435 Realøkning VA-sektoren 200 Inntekt Netto utgift

9 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2012 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen 15,884 mill. kr OK-etaten 82,877 mill. kr HO-etaten 72,078 mill. kr PNM-etaten 6,037 mill. kr 2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,25 prosent fra Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 4. Det opprettes følgende stillinger: a) 0,5 stilling som flyktningkoordinator midlertidig i inntil 3 år. INVESTERING 5. Årsbudsjettet for investeringer for 2012 på 54,100 mill. kr godkjennes. 6. Det opptas lån på 10,7 mill. kr til dekning av investeringene i 2012 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 7. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3 mill. kr i ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til rådmannens forslag. 9

10 Innhold Formannskapets forslag til drift og investeringer Budsjett og økonomiplan Rådmannens vurderinger Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Konsesjonskraft og -avgifter Integreringstilskudd flyktninger/asylanter Renteinntekter Utbytte Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene Renteutgifter og låneavdrag Kostra-tall for Kommunens fond - utvikling Etatenes behov som ligger utenfor rammen 23 Etatenes vedtak Rådmannens vurderinger Rådmannen legger også i år fram et forslag til budsjett og økonomiplan som er stramt og hvor det igjen legges opp til bruk av oppsparte midler for at budsjettet skal gå i balanse. Rådmannen påpekte i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011, at Lund kommune ikke ville få samme realvekst i de frie inntektene som de øvrige kommunene i landet som følge av inntektsgarantiordningen (INGAR). Mens kommunene i Rogaland i gjennomsnitt fikk en økning på 4,9 prosent, økte Lund kommunes frie inntekter bare med 3,2 prosent, en differanse på ca. 2,8 mill. Statsministeren lovet i trontaledebatten til årets statsbudsjett, at Vi skal ikke bare opprettholde velferden, men også forbedre den. Med alle de utfordringer på drift og investeringer som ligger foran oss i Lund kommune, mener rådmannen det er umulig å oppfølge statsministerens ønske. Det er ikke midler til å møte økte behov innen de viktige kommunale tjenesteområdene som helse- og omsorg, skole og barnehagesektoren som følge av demografiske endringer uten omprioriteringer av tjenestetilbudet eller økning av inntektene. Lund kommune påtok seg en stor oppgave når det ble bestemt i 2011 å bygge ny svømmehall. Både økte kapitalutgifter og driftsutgifter vil måtte medføre kutt i etatenes rammer i 2013 og 2014 når anlegget tas i bruk. Økte driftsutgifter er beregnet til 1,7 mill. kr. Et svømmeanlegg er et krevende drifts- og vedlikeholdsobjekt. Hammeren barnehage er i dag drevet privat, mens alle arbeidstakere er ansatt i Lund kommune. Kommunen har også garantert for låneopptaket og stilt tomt til disposisjon. I dag overfører kommunen tilskudd tilsvarende ca nasjonale fastsatte satser til driften av Hammeren barnehage. Nye regler tilsier at private banehager i 2012 skal få overført tilskudd tilsvarende 92,25 prosent av kostnader med å drive de kommunale barnehagene (likeverdig behandling). Dette beløp skal gradvis økes opp til 100 prosent i Våre to kommunale barnehager er betydelig dyrere å drive enn det de nasjonale satsene tilsier, og dette medfører at Lund kommune i 2012 må øke tilskuddet til Hammeren barnehage med ca 3,0 mill kr utover det de får i dag dersom den fortsatt skal drives i privat regi. Et slikt økt tilskudd har vi ikke muligheter for å dekke inn uten betydelige omprioriteringer/innføring av eiendomsskatt, eventuelt redusere kvaliteten betydelig på barnehagene i Hovsherad og Heskestad. På denne bakgrunn er det viktig for kommunen at Hammeren barnehage blir 10

11 kommunal med virkning i fra slik formannskapet har anmodet styret/eierne om. Innbyggertallet pr 1. juli hvert år legges til grunn for beregning av rammetilskudd var innbyggerantallet i Lund Dersom innbyggerantallet passerer i 2012, mister Lund kommune fra 2013 småkommunetilskuddet med 4,996 mill kr gradvis nedtrappet grunnet INGAR. KS anbefaler at kommunenes netto driftsresultat minst budsjetteres til 3 prosent av driftsinntektene. I kroner utgjør dette 7,7 mill. som skulle vært et overskudd. Lund kommunes budsjetterte netto driftsoverskudd er 0 kr i 2012 og budsjettet salderes i økonomiplanperioden ved bruk av fondsmidler. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen sterkt å tilpasse drift og investeringer på en bærekraftig måte for å unngå ubehagelige kutt i tjenestetilbudet i framtiden. DRIFT: Utgangspunktet er å videreføre driften etter de budsjettrammer som kommunestyre vedtar hvert år. Verken eventuelt framtidig bortfall av småkommunetilskuddet eller større tilskudd til Hammeren barnehage er lagt inn i økonomiplanen. Å øke tjenestetilbudet ut over de rammer etatene har til rådighet i dag, er ikke mulig. Kostra-tallene viser at vi ikke står tilbake for våre nabokommuner når det gjelder bruk av midler til innbyggerne og alle våre ansatte står virkelig på for å gi et godt tjenestetilbud. I rådmannens budsjettforslag har etatene fått kompensert for lønns- og prisstigningen etter den kommunale deflator som i 2012 er 3,25 prosent og som i kroner utgjør 5,3 mill. Tallmessig vises etatenes nye rammer på side 7 under nye rammer. For øvrig er de frie inntektene, fellesinntekter og rente/avdrag kommentert fra side 8. Etatenes ønsker for drift og investeringer som det ikke er funnet plass til framgår av sidene 15 og 16. Etatslederne vil orientere mer om disse under møte. På side 11 omtales bakgrunn for hvorfor arbeidsgivers andel av pensjonspremien vil øke. Utgifter til samhandlingsreformen i 2012 på 3,6 mill. kr er lagt til HO-etatens ramme. Inntektene fra denne reformen er innbakt i rammetilskuddet som ligger i de frie inntektene. Rådmannen vil anbefale å styrke flyktningarbeidet med 0,5 stilling da økning i integreringstilskuddet finansierer tiltaket. (Se kommentaren på side 10). Stillingen kan opprettes som en prosjektstilling på for eksempel 2 til 3 år for å vinne er faring med økt integreringsarbeid. INVESTERINGER: Forslag til investeringsbudsjett er oppdatert med bruttotall for svømmeanlegget og med oppstart i 2012 og ferdigstillelse i Dette prosjektet har blitt finansiert over flere tidligere år på grunn av utsatt vedtak om bygging. Det samme er oppføring av 2 omsorgsboliger på Haukland. Begge disse prosjektene er oppført med grønt i budsjettet. Rådmannen har foreslått endringer i investeringsbudsjettet og disse er oppført med rød skrift i tabellen for investeringer. Investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden vil komme opp mot 100 mill. og en stor del av dette må lånefinansieres. Som budsjettet viser, vil renter og avdrag nærme seg 15 mill. kr i En renteøkning på 1 prosent utgjør ca. 1 mill. kr. 11

12 DRIFTSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Skjønnstilskudd barnehage Sum andre inntekter Sum disponible inntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

13 INVESTERINGSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Bruk av ubrukte lånemidler til investeringer Tilskudd fra private Salg av tomter - - Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG KIRKEN Nytt felt på Heskestad kirkegård -250 Vedlikehold av Lund kirke og kirkegården -300 Ny hjemmeside LK -300 IKT-investeringer Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lekeplass ved Hammeren barnehage - innløsing -250 SFO/klasserom Svømmebasseng og flerbrukshall Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule Nytt dekke i ballbinge Nygård -100 Oppgradering av konsertsal i Lundetun Lundetun, bilettluke -100 Utviklingstiltak Bringedal -200 Fullfinasiering av konsertsal Lundetun -450 Data i skolen Datautstyr ved LU -500 Utbygging av Kiellands Minne skole Friluftsmidler (egenandel) Sum

14 HELSE OG OMSORG 2 omsorgsboliger på Haukland Datasystemet CosDoc på sjukeheimen - tillegg -200 Ny buss Lund omsorgsenter - overtar barnehagebussen Ny vaskemaskin -150 Elektronisk komm.mot Fl.fjord - SUS -200 Folkehelse - tiltak -200 Nye kontorlokaler til helseavdelingen Klargjøring av pasientmottak på sjukeheimen -200 Rehabilitering av Kroken ved Lund omsorgssenter -800 Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger Klargjøring boligtomter i Hovsherad -utgår Rehabiliteringsoppgaver mv Nye flyktningeboliger Gatelys/trafikksikring - utbedring Digitalt planarkiv -100 Gang- og sykkelsti Stranda - Haukland -350 Utarbeidelse av kommuneplanen - konsulenthjelp Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering -500 Renseanlegg Lunnan - utbedring Fullfinansiering av Lunnan Avløp Moi Renseanlegg Moi Avløp på Lindland inkl. pumping Sum investeringer VAR-sektoren

15 Nye rammer (etatenes drift ) (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -491 Kommunestyrevalg Reduk sjon overføring Næringspark en ,5 stilling som flyk tningk oordinator+mottak -500 Økte utgifter til pensjon - KLP -329 Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 7 Inntekt Netto utgift OK-etaten Lønns- og prisstigning Oppgaveendring Hammeren barnehage 470 Oppgaveendring Nygård barneskole -610 Flytting/riving Ravndalenhuset 100 Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t drift av ny svømmehall Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 927 Økning av satsene i barnehagen 500 Inntekt Netto utgift HO-etaten Lønns- og prisstigning Økning ramme i 2 år - reduksjon Samhandlingsreformen - statlige midler Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t ramme midlertidig Øk te utgifter til Nav - flyk tningintegrering Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 469 Inntekt Netto utgift PNM-etaten Lønns- og prisstigning -826 Økt vedlikehold -150 Økt ramme i 2 år 50 Økte utgifter til pensjon - KLP -533 Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 649 Realøkning VA-sektoren 200 Inntekt Netto utgift

16 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for kommunens driftsrammer. Mens skatteinntektene er langt den viktigste inntektskilden for de fleste Rogalandskommunene, er rammetilskudd og statlige overføringer den viktigste for Lund kommune. Lund kommune brukte i kr på hver innbygger av de frie inntektene (ikke øremerkede inntekter) mot for eksempel Stavanger kommune som brukte kr. Årsaken til dette er den demografiske sammensetningen av innbyggerne. Andelen av Lund befolkning er større både for barn i skolepliktig alder og eldre innbyggere, noe som igjen krever økte utgifter til disse gruppene. I benevnelsen de frie inntektene inngår også eiendomsskatt. Statistisk så utgjør denne for Rogalands-kommunene 2,7 prosent av de totale inntektene. Lund kommune sine inntekter kunne vært et sted mellom 4 6 mill. kr høyere dersom eiendomsskatt hadde blitt innført. I 2010 hadde Sokndal kommune 6,9 mill. kr (kun verker og bruk) i eiendomsskatt, mens Bjerkreim hadde 4,7 mill. kr. (både verker og bruk og boligeiendommer). Lund kommunes innbyggertall viser at vi er 3195 personer Dersom dette tallet vipper over 3200 i 2012, vil småkommunetilskuddet falle bort i I 2012 er dette tilskuddet på 4,996 mill. kr. Tilskuddet er omfattet av INGAR (inntektsgarantiordningen) slik at den isolerte effekten skal grovt være 3200*300 kr eller ca. 1 mill. kr per år til dette er jevnet ut. Skatt og rammetilskudd Inntekter fra skatt og rammetilskudd må sees under ett da skatteinntektene påvirker rammetilskuddet ved at det som kalles inntektsutjevning inngår som en del av tilskuddet. (1000 kr) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning INGAR Saker særskilt fordelt Småkommunetilskudd Skjønn - tap endr. av inntekts Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd Tabellen viser de ulike elementene som inngår i rammetilskuddet. SKATT Mens rammetilskuddet er et fastsatt beløp, er skatteinntektene et anslag. Det er tradisjon i Lund kommune å budsjettere skatteinntektene i henhold til de beregninger som departementet anslår i statsbudsjettet. Skatteanslaget er reelt økt med 1,5 prosent i økonomiplanperioden som har vært praksis de senere år. Lund kommunes skatteinntekter ligger på ca. 82 prosent av landsgjennomsnittet og vi mottar i underkant av 8 mill. kr i inntektsutjevning. RAMMETILSKUDD Rammetilskuddet består av et innbyggertilskudd som er likt for hele landet ( kr per innbygger) og utgjør 66.7 mill. kr i 2012 for Lund kommune. Innbyggerne i landets kommuner etterspør kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det relativt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere og tilby de samme kommunale tjenestene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere for slike variasjoner. Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra de 16

17 kommunene som er billigere å drive enn landsgjennomsnittet, til de kommunene som er tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. Indeksen for beregning av utgiftsbehov for Lund er 1,1174 mot i Det vil si at Lund kommune er over 11 prosent tyngre å drive en gjennomsnittskommune. Beløpsmessig utgjør dette en økning på 4,8 mill. kr fra 2010 til 2011 i utgiftsutjevningen. Men, hvor lenge var Adam i paradis? Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger. Veksten i rammetilskuddet fra 2011 til 2012 er på landsbasis 859 kroner per innbygger. Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 559 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen. Lund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2011 til 2012 er 381 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 178 kroner (fratrukket egenfinansiering på 69 kr) per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen, til sammen kr. Veksten i rammetilskuddet fra 2010 til 2011 var på landsbasis kroner per innbygger. Lund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2010 til 2011 var 799 kroner per innbygger, og kommunen fikk derfor kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen, til sammen 5,7 mill. kr i Økningen i utjevningstilskuddet er dermed spist opp av bortfallet av inntektsgarantien. Rådmannen underrettet kommunestyret under behandlingen av budsjettet for 2011 om at Lund nå er avhengig av en inntektsgaranti (INGAR), vil medføre lavere realvekst enn andre kommuner. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført for å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. All momskompensasjon blir inntektsført i driftsregnskapet. Denne ordningen er uheldig da driftsregnskapet blir gunstig høy ved store investeringer og en får dermed en høy momskompensasjon. Motsatt ved lavere investeringer. For å unngå denne uheldige praksisen innførte staten en ordning med en gradvis overføring av momskompensasjonen som oppstår fra investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For regnskapsåret 2012 skal minimum 60 prosent av momskompensasjonen fra investeringer overføres fra drift- til investeringsregnskapet. Slik trappes denne ned med 20 prosent hvert år fram mot 2014 da all momskompensasjon fra investeringer blir overført til investeringsregnskapet. Momskompensasjon Drift Investering Sum Oppføring av nytt svømmeanlegg i 2012 og 2013 vil gi en høy momskompensasjon disse to årene. Kompensasjonen blir ført i driftsbudsjettet med overføring til investeringsbudsjettet 17

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Økonomi pl an med handl i ngspr ogr am 20132016 År sbudsj et t2013 Innhold side Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Sentrale utviklingstrekk 7 Befolkningsutvikling med prognoser 7 Historisk utvikling

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Kommentarer. til. budsjett 2012

Kommentarer. til. budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 ÅRSBUDSJETT 2012 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 01.12.2011 Kommunestyre 15.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer