Budsjett 2012 Økonomiplan Formannskapets forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Formannskapets forslag"

Transkript

1 Lund kommune Budsjett 2012 Økonomiplan Formannskapets forslag 1

2 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 52/11 Formannskapet Kommunestyret Formannskapets forslag til drift og investeringer DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2012 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen 15,984 mill. kr OK-etaten 83,012 mill. kr HO-etaten 72,278 mill. kr PNM-etaten 5,602 mill. kr 2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,25 prosent fra I tillegg økes følgende satser slik: a) Vannavgift 3,25 % + realøkning b) Kloakkavgift 3,25 % + realøkning c) Regulerinsplan minsteavgift heves til d) Byggesaksgebyrer økes 3,25 % + realøkning 20 % e) Oppmåling økes 3,25 % + realøkning 10 % f) SFO økes 3,25 % + realøkning 100 kr pr/sats 4. Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 5. Det opprettes følgende stillinger: a) 0,5 stilling som flyktningkoordinator midlertidig i inntil 3 år. 6. På grunn av usikkerhet knyttet til framtidig kommuneøkonomi INGAR, folketall og svømmehall dekkes dette inn 1% brutto nedskjæring på hver enkelt etat med halvårsvirkning 2013 og full dekning fra Kommunen tar sikte på å avvikle det kommunale engasjementet dersom årsmøtet i Hammeren barnehage ikke går inn for å gjøre barnehagen kommunal. 8. Til dekning av utgifter til personlige assistenter til barn med spesielle behov innen SFO, økes rammen til OK-etaten med kr kun i budsjettåret 2012 mot tilsvarende mindre beløp fra momskompensasjonen i driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. 9. Formannskapet avsetter kr ,- til leie av nye kirkekontorer til Lund kirkelig fellesråd i budsjettet for Beløpet dekkes over konto til formannskapets disposisjon. 2

3 INVESTERING 10. Årsbudsjettet for investeringer for 2012 på 54,100 mill. kr godkjennes. 11. Det opptas lån på 10,7 mill. kr til dekning av investeringene i 2012 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 12. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3 mill. kr i ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til formannskapets forslag. 3

4 DRIFTSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Skjønnstilskudd barnehage Sum andre inntekter Sum disponible inntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

5 INVESTERINGSBUDSJETT Formannskapets forslag (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Bruk av ubrukte lånemidler til investeringer Tilskudd fra private Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG KIRKEN Nytt felt på Heskestad kirkegård -250 Vedlikehold av Lund kirke og kirkegården -300 Ny hjemmeside LK -300 Diverse investeringsprosjekt til disp. for mannskapet IKT-investeringer Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lekeplass ved Hammeren barnehage - innløsing -250 SFO/klasserom Svømmebasseng og flerbrukshall Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule Nytt dekke i ballbinge Nygård -100 Oppgradering av konsertsal i Lundetun Fullfinasiering av konsertsal Lundetun -450 Lundetun, bilettluke -100 Utviklingstiltak Bringedal -200 Data i skolen Datautstyr ved LU -500 Innføring av FEIDE -200 Utbygging av Kiellands Minne skole Friluftsmidler (egenandel) Sum

6 (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan HELSE OG OMSORG 2 omsorgsboliger på Haukland Datasystemet CosDoc på sjukeheimen - tillegg -200 Ny vaskemaskin -150 Elektronisk komm.mot Fl.fjord - SUS -200 Folkehelse - tiltak -200 Klargjøring av pasientmottak på sjukeheimen -200 Rehabilitering av Kroken ved Lund omsorgssenter -800 Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger Rehabiliteringsoppgaver mv Nye flyktningeboliger Gatelys/trafikksikring - utbedring Digitalt planarkiv -100 Gang- og sykkelsti Stranda - Haukland -350 Utarbeidelse av kommuneplanen - konsulenthjelp Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering -500 Renseanlegg Lunnan - utbedring Fullfinansiering av Lunnan Avløp Moi Renseanlegg Moi Avløp på Lindland inkl. pumping Sum investeringer VAR-sektoren

7 Nye rammer (etatenes drift ) (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -491 Kommunestyrevalg Reduk sjon overføring Næringspark en ,5 stilling som flyk tningk oordinator+mottak -500 Økte utgifter til pensjon - KLP -329 Til formannsk apets disposisjon -100 Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 7 Inntekt Netto utgift OK-etaten Lønns- og prisstigning Oppgaveendring Hammeren barnehage 470 Oppgaveendring Nygård barneskole -610 Flytting/riving Ravndalenhuset 100 Økt ramme til OK-etaten Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t drift av ny svømmehall Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 927 Økning av satsene i SFO 65 Økning av satsene i barnehagen 500 Inntekt Netto utgift HO-etaten Lønns- og prisstigning Økning ramme i 2 år - reduksjon Økt ramme til HO-etaten -200 Samhandlingsreformen - statlige midler Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t ramme midlertidig Øk te utgifter til Nav - flyk tningintegrering Dek ning utsatte barn Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 469 Inntekt Netto utgift

8 PNM-etaten Lønns- og prisstigning -826 Økt vedlikehold -150 Økt ramme i 2 år 50 Økte utgifter til pensjon - KLP -533 Innsparing pga usik k er k ommuneøk onomi Utgift Prisstigning 649 Økte inntekter fra VA-sektoren 435 Realøkning VA-sektoren 200 Inntekt Netto utgift

9 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: DRIFT 1. Årsbudsjettet for Lund kommunes drift i 2012 godkjennes med en netto ramme fordelt på etatene slik: Sentraladministrasjonen 15,884 mill. kr OK-etaten 82,877 mill. kr HO-etaten 72,078 mill. kr PNM-etaten 6,037 mill. kr 2. Alle kommunale gebyrer/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, økes med 3,25 prosent fra Avsatte midler på budne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret. 4. Det opprettes følgende stillinger: a) 0,5 stilling som flyktningkoordinator midlertidig i inntil 3 år. INVESTERING 5. Årsbudsjettet for investeringer for 2012 på 54,100 mill. kr godkjennes. 6. Det opptas lån på 10,7 mill. kr til dekning av investeringene i 2012 med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid. 7. Det opptas et Startlån til videre formidling på 3 mill. kr i ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan for for drift og investeringer godkjennes i henhold til rådmannens forslag. 9

10 Innhold Formannskapets forslag til drift og investeringer Budsjett og økonomiplan Rådmannens vurderinger Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Rentekompensasjon for investeringer Konsesjonskraft og -avgifter Integreringstilskudd flyktninger/asylanter Renteinntekter Utbytte Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene Renteutgifter og låneavdrag Kostra-tall for Kommunens fond - utvikling Etatenes behov som ligger utenfor rammen 23 Etatenes vedtak Rådmannens vurderinger Rådmannen legger også i år fram et forslag til budsjett og økonomiplan som er stramt og hvor det igjen legges opp til bruk av oppsparte midler for at budsjettet skal gå i balanse. Rådmannen påpekte i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011, at Lund kommune ikke ville få samme realvekst i de frie inntektene som de øvrige kommunene i landet som følge av inntektsgarantiordningen (INGAR). Mens kommunene i Rogaland i gjennomsnitt fikk en økning på 4,9 prosent, økte Lund kommunes frie inntekter bare med 3,2 prosent, en differanse på ca. 2,8 mill. Statsministeren lovet i trontaledebatten til årets statsbudsjett, at Vi skal ikke bare opprettholde velferden, men også forbedre den. Med alle de utfordringer på drift og investeringer som ligger foran oss i Lund kommune, mener rådmannen det er umulig å oppfølge statsministerens ønske. Det er ikke midler til å møte økte behov innen de viktige kommunale tjenesteområdene som helse- og omsorg, skole og barnehagesektoren som følge av demografiske endringer uten omprioriteringer av tjenestetilbudet eller økning av inntektene. Lund kommune påtok seg en stor oppgave når det ble bestemt i 2011 å bygge ny svømmehall. Både økte kapitalutgifter og driftsutgifter vil måtte medføre kutt i etatenes rammer i 2013 og 2014 når anlegget tas i bruk. Økte driftsutgifter er beregnet til 1,7 mill. kr. Et svømmeanlegg er et krevende drifts- og vedlikeholdsobjekt. Hammeren barnehage er i dag drevet privat, mens alle arbeidstakere er ansatt i Lund kommune. Kommunen har også garantert for låneopptaket og stilt tomt til disposisjon. I dag overfører kommunen tilskudd tilsvarende ca nasjonale fastsatte satser til driften av Hammeren barnehage. Nye regler tilsier at private banehager i 2012 skal få overført tilskudd tilsvarende 92,25 prosent av kostnader med å drive de kommunale barnehagene (likeverdig behandling). Dette beløp skal gradvis økes opp til 100 prosent i Våre to kommunale barnehager er betydelig dyrere å drive enn det de nasjonale satsene tilsier, og dette medfører at Lund kommune i 2012 må øke tilskuddet til Hammeren barnehage med ca 3,0 mill kr utover det de får i dag dersom den fortsatt skal drives i privat regi. Et slikt økt tilskudd har vi ikke muligheter for å dekke inn uten betydelige omprioriteringer/innføring av eiendomsskatt, eventuelt redusere kvaliteten betydelig på barnehagene i Hovsherad og Heskestad. På denne bakgrunn er det viktig for kommunen at Hammeren barnehage blir 10

11 kommunal med virkning i fra slik formannskapet har anmodet styret/eierne om. Innbyggertallet pr 1. juli hvert år legges til grunn for beregning av rammetilskudd var innbyggerantallet i Lund Dersom innbyggerantallet passerer i 2012, mister Lund kommune fra 2013 småkommunetilskuddet med 4,996 mill kr gradvis nedtrappet grunnet INGAR. KS anbefaler at kommunenes netto driftsresultat minst budsjetteres til 3 prosent av driftsinntektene. I kroner utgjør dette 7,7 mill. som skulle vært et overskudd. Lund kommunes budsjetterte netto driftsoverskudd er 0 kr i 2012 og budsjettet salderes i økonomiplanperioden ved bruk av fondsmidler. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen sterkt å tilpasse drift og investeringer på en bærekraftig måte for å unngå ubehagelige kutt i tjenestetilbudet i framtiden. DRIFT: Utgangspunktet er å videreføre driften etter de budsjettrammer som kommunestyre vedtar hvert år. Verken eventuelt framtidig bortfall av småkommunetilskuddet eller større tilskudd til Hammeren barnehage er lagt inn i økonomiplanen. Å øke tjenestetilbudet ut over de rammer etatene har til rådighet i dag, er ikke mulig. Kostra-tallene viser at vi ikke står tilbake for våre nabokommuner når det gjelder bruk av midler til innbyggerne og alle våre ansatte står virkelig på for å gi et godt tjenestetilbud. I rådmannens budsjettforslag har etatene fått kompensert for lønns- og prisstigningen etter den kommunale deflator som i 2012 er 3,25 prosent og som i kroner utgjør 5,3 mill. Tallmessig vises etatenes nye rammer på side 7 under nye rammer. For øvrig er de frie inntektene, fellesinntekter og rente/avdrag kommentert fra side 8. Etatenes ønsker for drift og investeringer som det ikke er funnet plass til framgår av sidene 15 og 16. Etatslederne vil orientere mer om disse under møte. På side 11 omtales bakgrunn for hvorfor arbeidsgivers andel av pensjonspremien vil øke. Utgifter til samhandlingsreformen i 2012 på 3,6 mill. kr er lagt til HO-etatens ramme. Inntektene fra denne reformen er innbakt i rammetilskuddet som ligger i de frie inntektene. Rådmannen vil anbefale å styrke flyktningarbeidet med 0,5 stilling da økning i integreringstilskuddet finansierer tiltaket. (Se kommentaren på side 10). Stillingen kan opprettes som en prosjektstilling på for eksempel 2 til 3 år for å vinne er faring med økt integreringsarbeid. INVESTERINGER: Forslag til investeringsbudsjett er oppdatert med bruttotall for svømmeanlegget og med oppstart i 2012 og ferdigstillelse i Dette prosjektet har blitt finansiert over flere tidligere år på grunn av utsatt vedtak om bygging. Det samme er oppføring av 2 omsorgsboliger på Haukland. Begge disse prosjektene er oppført med grønt i budsjettet. Rådmannen har foreslått endringer i investeringsbudsjettet og disse er oppført med rød skrift i tabellen for investeringer. Investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden vil komme opp mot 100 mill. og en stor del av dette må lånefinansieres. Som budsjettet viser, vil renter og avdrag nærme seg 15 mill. kr i En renteøkning på 1 prosent utgjør ca. 1 mill. kr. 11

12 DRIFTSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Regnskap Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan 1 Skatteinntekter Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning Sum rammetilskudd og skatt Momskompensasjon fra investeringer/drift Amortiseringstilskudd fra Husbanken Integreringstilskudd for flyktninger/asyl Premieavvik pensjon Konsesjonsavgift og -kraft og andre innt Skjønnstilskudd barnehage Sum andre inntekter Sum disponible inntekter Renteinntekter Utbytte fra energiselskapene Renteutgifter Avdrag på lån til investeringer NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Overført til ubundne fond Overført til bundne fond Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av fri disponibel avsetning Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Utgift Sum fordelt til drift Inntekt REGNSKAPMESSIG RESULTAT: Etatsvis fordeling: 1 Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Nettoutgift Oppvekst og kultur Utgift Inntekt Nettoutgift Helse og omsorg Utgift Inntekt Nettoutgift Plan, næring og miljø Utgift Inntekt Nettoutgift Disposisjonsfondet

13 INVESTERINGSBUDSJETT Rådmannens forslag (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Investeringer i anleggsmidler Investeringer i VAR-sektoren Utlån av midler fra Husbanken Kapitalinnskudd KLP Avdrag på utlån fra Husbanken Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av nye lånemidler til investeringer Bruk av lånemidler til VAR-sektoren Bruk av lånemidler til startlån (etableringslån) Kapitalinnskudd i KLP Avdrag fra Lyse energi ansvarlig lån Tippemidler for svømmeanlegget Bruk av ubrukte lånemidler til investeringer Tilskudd fra private Salg av tomter - - Mottatt avdrag på utlån av midler fra Husbanken Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet (momskomp) Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringsprosjekt: SENTRALADMINISTRASJONEN OG KIRKEN Nytt felt på Heskestad kirkegård -250 Vedlikehold av Lund kirke og kirkegården -300 Ny hjemmeside LK -300 IKT-investeringer Sum OPPVEKST OG KULTUR Opprustning uteareal lekepl/barneh Lekeplass ved Hammeren barnehage - innløsing -250 SFO/klasserom Svømmebasseng og flerbrukshall Renovering av naturfagrom LU Utvidelse ved Heskestad skule Nytt dekke i ballbinge Nygård -100 Oppgradering av konsertsal i Lundetun Lundetun, bilettluke -100 Utviklingstiltak Bringedal -200 Fullfinasiering av konsertsal Lundetun -450 Data i skolen Datautstyr ved LU -500 Utbygging av Kiellands Minne skole Friluftsmidler (egenandel) Sum

14 HELSE OG OMSORG 2 omsorgsboliger på Haukland Datasystemet CosDoc på sjukeheimen - tillegg -200 Ny buss Lund omsorgsenter - overtar barnehagebussen Ny vaskemaskin -150 Elektronisk komm.mot Fl.fjord - SUS -200 Folkehelse - tiltak -200 Nye kontorlokaler til helseavdelingen Klargjøring av pasientmottak på sjukeheimen -200 Rehabilitering av Kroken ved Lund omsorgssenter -800 Sum PLAN-, NÆRING OG MILJØ Andre anlegg Asfalt kommunale veger Klargjøring boligtomter i Hovsherad -utgår Rehabiliteringsoppgaver mv Nye flyktningeboliger Gatelys/trafikksikring - utbedring Digitalt planarkiv -100 Gang- og sykkelsti Stranda - Haukland -350 Utarbeidelse av kommuneplanen - konsulenthjelp Kommunal veg ved fylkesveg 14 på Ualand Sum Sum brutto investeringer ekskl. VAR-sektoren VAR-sektoren Ualand renseanlegg - rehabilitering -500 Renseanlegg Lunnan - utbedring Fullfinansiering av Lunnan Avløp Moi Renseanlegg Moi Avløp på Lindland inkl. pumping Sum investeringer VAR-sektoren

15 Nye rammer (etatenes drift ) (1000 kr) Budsjett Budsjett Øko.plan Øko.plan Øko.plan Sentraladministrasjonen Lønns- og prisstigning -491 Kommunestyrevalg Reduk sjon overføring Næringspark en ,5 stilling som flyk tningk oordinator+mottak -500 Økte utgifter til pensjon - KLP -329 Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 7 Inntekt Netto utgift OK-etaten Lønns- og prisstigning Oppgaveendring Hammeren barnehage 470 Oppgaveendring Nygård barneskole -610 Flytting/riving Ravndalenhuset 100 Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t drift av ny svømmehall Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 927 Økning av satsene i barnehagen 500 Inntekt Netto utgift HO-etaten Lønns- og prisstigning Økning ramme i 2 år - reduksjon Samhandlingsreformen - statlige midler Økte utgifter til pensjon - KLP Øk t ramme midlertidig Øk te utgifter til Nav - flyk tningintegrering Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 469 Inntekt Netto utgift PNM-etaten Lønns- og prisstigning -826 Økt vedlikehold -150 Økt ramme i 2 år 50 Økte utgifter til pensjon - KLP -533 Innsparing på etatenes drift Utgift Prisstigning 649 Realøkning VA-sektoren 200 Inntekt Netto utgift

16 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for kommunens driftsrammer. Mens skatteinntektene er langt den viktigste inntektskilden for de fleste Rogalandskommunene, er rammetilskudd og statlige overføringer den viktigste for Lund kommune. Lund kommune brukte i kr på hver innbygger av de frie inntektene (ikke øremerkede inntekter) mot for eksempel Stavanger kommune som brukte kr. Årsaken til dette er den demografiske sammensetningen av innbyggerne. Andelen av Lund befolkning er større både for barn i skolepliktig alder og eldre innbyggere, noe som igjen krever økte utgifter til disse gruppene. I benevnelsen de frie inntektene inngår også eiendomsskatt. Statistisk så utgjør denne for Rogalands-kommunene 2,7 prosent av de totale inntektene. Lund kommune sine inntekter kunne vært et sted mellom 4 6 mill. kr høyere dersom eiendomsskatt hadde blitt innført. I 2010 hadde Sokndal kommune 6,9 mill. kr (kun verker og bruk) i eiendomsskatt, mens Bjerkreim hadde 4,7 mill. kr. (både verker og bruk og boligeiendommer). Lund kommunes innbyggertall viser at vi er 3195 personer Dersom dette tallet vipper over 3200 i 2012, vil småkommunetilskuddet falle bort i I 2012 er dette tilskuddet på 4,996 mill. kr. Tilskuddet er omfattet av INGAR (inntektsgarantiordningen) slik at den isolerte effekten skal grovt være 3200*300 kr eller ca. 1 mill. kr per år til dette er jevnet ut. Skatt og rammetilskudd Inntekter fra skatt og rammetilskudd må sees under ett da skatteinntektene påvirker rammetilskuddet ved at det som kalles inntektsutjevning inngår som en del av tilskuddet. (1000 kr) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning INGAR Saker særskilt fordelt Småkommunetilskudd Skjønn - tap endr. av inntekts Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på formue og inntekt Sum skatt og rammetilskudd Tabellen viser de ulike elementene som inngår i rammetilskuddet. SKATT Mens rammetilskuddet er et fastsatt beløp, er skatteinntektene et anslag. Det er tradisjon i Lund kommune å budsjettere skatteinntektene i henhold til de beregninger som departementet anslår i statsbudsjettet. Skatteanslaget er reelt økt med 1,5 prosent i økonomiplanperioden som har vært praksis de senere år. Lund kommunes skatteinntekter ligger på ca. 82 prosent av landsgjennomsnittet og vi mottar i underkant av 8 mill. kr i inntektsutjevning. RAMMETILSKUDD Rammetilskuddet består av et innbyggertilskudd som er likt for hele landet ( kr per innbygger) og utgjør 66.7 mill. kr i 2012 for Lund kommune. Innbyggerne i landets kommuner etterspør kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det relativt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere og tilby de samme kommunale tjenestene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere for slike variasjoner. Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra de 16

17 kommunene som er billigere å drive enn landsgjennomsnittet, til de kommunene som er tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. Indeksen for beregning av utgiftsbehov for Lund er 1,1174 mot i Det vil si at Lund kommune er over 11 prosent tyngre å drive en gjennomsnittskommune. Beløpsmessig utgjør dette en økning på 4,8 mill. kr fra 2010 til 2011 i utgiftsutjevningen. Men, hvor lenge var Adam i paradis? Endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og systemendringer i inntektssystemet kan for enkeltkommuner føre til brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer. Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger. Veksten i rammetilskuddet fra 2011 til 2012 er på landsbasis 859 kroner per innbygger. Dette innebærer at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 559 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen. Lund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2011 til 2012 er 381 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 178 kroner (fratrukket egenfinansiering på 69 kr) per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen, til sammen kr. Veksten i rammetilskuddet fra 2010 til 2011 var på landsbasis kroner per innbygger. Lund kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2010 til 2011 var 799 kroner per innbygger, og kommunen fikk derfor kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen, til sammen 5,7 mill. kr i Økningen i utjevningstilskuddet er dermed spist opp av bortfallet av inntektsgarantien. Rådmannen underrettet kommunestyret under behandlingen av budsjettet for 2011 om at Lund nå er avhengig av en inntektsgaranti (INGAR), vil medføre lavere realvekst enn andre kommuner. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført for å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. All momskompensasjon blir inntektsført i driftsregnskapet. Denne ordningen er uheldig da driftsregnskapet blir gunstig høy ved store investeringer og en får dermed en høy momskompensasjon. Motsatt ved lavere investeringer. For å unngå denne uheldige praksisen innførte staten en ordning med en gradvis overføring av momskompensasjonen som oppstår fra investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For regnskapsåret 2012 skal minimum 60 prosent av momskompensasjonen fra investeringer overføres fra drift- til investeringsregnskapet. Slik trappes denne ned med 20 prosent hvert år fram mot 2014 da all momskompensasjon fra investeringer blir overført til investeringsregnskapet. Momskompensasjon Drift Investering Sum Oppføring av nytt svømmeanlegg i 2012 og 2013 vil gi en høy momskompensasjon disse to årene. Kompensasjonen blir ført i driftsbudsjettet med overføring til investeringsbudsjettet 17

18 Rentekompensasjon for investeringer Rentekompensasjon (såkalt amortiseringstilskudd) for investeringer ble innført av staten for å stimulere kommunene til bygging av nye sykehjemsplasser, omsorgsboliger, kirker og skolebygg. Kompensasjonen dekker renter og avdrag for bygg i omsorgssektoren, mens den bare dekker renter for skoler og kirkebygg. Skole Kompensasjonsgrunnlaget for skolebygg er på til sammen 14 mill. kr (9.5 mill. kr Nygård barneskole og 2.6 mill. kr til nybygg for 6-åringer). Eldreomsorg: Kompensasjonsgrunnlaget for sykehjemsrom og omsorgsboliger er 19,5 mill. kr. Kirker Grunnlaget for kirkebygg er inntil videre 0,75 mill. kr. For 2012 er det totale amortiseringstilskuddet budsjettert med 2,0 mill. kr hvor renten er satt til 2,8 prosent. Konsesjonskraft og -avgifter Konsesjonskraft er en belønning som kommuner med utbygd vassdrag mottar som en kompensasjon for ulemper det medfører. Denne kraften som beregnes til selvkost, er det kommunen selv som disponerer. Den kan enten selges eller benyttes til eget bruk. Lund kommune har 4,1 mill. kwt fra Sira-Kvina som kommunen selv bruker til egne bygg, mens 1,0 mill. kwt fra Haukland kraftstasjon selges til spotpris. Dette er lite i forhold til våre naboer for eksempel Sirdal og Kvinesdal. Dalane energi administrerer salget. Det er lagt inn kr i budsjettet i inntekter fra Haukland kraftstasjon. Konsesjonsavgift er også en kompensasjon og skal primært benyttes til utvikling av næringslivet i kommunen. Hvert år mottar Lund kommune ca kr i konsesjonsavgift. Det pågår for tiden en omfattende omlegging av beregningsgrunnlaget for avgiften. Dersom det blir vedtatt som foreslått, vil Lund kommunes inntekter bli redusert med ca kr årlig. I tillegg vil vi måtte kunne bli tvunget til å tilbakebetale det beløpet fra år 2000 (ca. 6,6 mill. kr). Det foreligger ennå ikke opplysninger fra NVE når denne saken blir avgjort. Det er budsjettert med 1,0 mill. kr i konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft. Integreringstilskudd flyktninger/asylanter Kommunestyret har vedtatt å ta imot inntil 10 nye flyktninger i året (2 familier) fram til Lund kommune har i dag ca 32 personer som det mottas integreringstilskudd for. Dette tilskuddet varer i 5 år med avtrapping av beløpets størrelse utover i perioden. Det vil bli fremmet egen sak til kommunestyret om hvordan Lund kommune stiller seg til mottak av nye flyktninger fra Å få integrert flyktningene i lokalsamfunnet er en svært viktig oppgave. Flyktningkoordinatoren som er den som er hovedansvarlig for integreringen, har signalisert at dette arbeid står i fare for å mislykkes da det ikke er tilstrekkelig ressurser til å følge opp flyktningene til å klare seg selv. NAV som har ansvar for integreringsarbeidet ber om at flyktningarbeidet styrkes med 0,5 stilling som finansieres med å motta 10 personer årlig slik som kommunestyret har vedtatt og at budsjettet økes med 4 personer. Høyere integreringstilskudd vil dekke økte utgifter til stillingen og nødvendig 18

19 År Mindreårig År Antall/Beløp kr 70 kr 80 kr 135 kr 156 kr 146 kr Flyktninger Asylmottak Sum I 2010 mottok kommunen 2 mindreårige flyktningbarn, den ene 14 år og den andre 16 år. Dette gir årlig en utbetaling på 239 tusen kroner som gis til de er fylt 20 år. Beløpet er lagt inn fra 2010 til 2014 for begge. Etter den tid er det bare den ene som gir denne inntekten. Renteinntekter Bank: I henhold til finansreglementet skal kommunens likviditetsoverskudd plasseres i bank. Gjennomsnittlig årlig bankinnskudd anslås til 30 mill. kr. Økte utbetalinger til pensjonspremier vil redusere kommunens likviditet. De råd vi får i fra finansekspertene tilsier at renten i 2012 vil ligge på ca. 3 prosent, noe som er lagt inn i budsjettet. Renten utover i perioden stiger til 4,5 prosent i Dette er samme rentefot som beregnes for kommunens innlån. Renteinntektene fra bank og utlån stipuleres til 1,350 mill. kr. Nedskriving av egenkapital: Lyse energi tilbakebetaler renter og avdrag på et lån på 3 mrd. kroner til sine eiere som en del av nedskriving av egenkapitalen. Lånet har en rente på 3 mnd. NIBOR +2 prosent som anslås å gi 0,9 mill. kr i renteinntekter og som i dagens marked er en god avkastning. Verdiene i Lyse og Dalane energi er ikke tallfestet og framkommer ikke i kommunens regnskap. I forbindelse med revideringen av Eierskapsmeldingen i 2012 har kommunestyret ønsket å få opplyst hvilke markedsverdier disse selskapene kan ha. Utbytte Utbyttefordelingen mellom selskap og eier i Dalane energi er prosent av overskuddet, mens den for Lyse energi er 60 prosent til eier og 40 prosent til selskapet. I Statskraft hvor staten er eiere, tas ut 90 prosent av overskuddet. Utbytte fra Dalane energi har svinget en del fra år til år. I 2011 ble utbytte halvert i forhold til året før. Selskapet opplyser at resultatet dette året ser ut for å bli bedre enn fjoråret og derfor foreslår rådmannen at utbytte til fordeling blir 8,5 mill. kr. Fra Lyse energi beregnes samme utbytte som i Dalane energi Lyse energi Sum Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonskostnadene. Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,25 prosent som er lagt til de frie inntektene. 19

20 Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: Lønnsvekst (vekt 0,63) 4,0 prosent Prisvekst (vekt 0,36) 1,97 prosent I rådmannens forslag får etatene fullt ut kompensert for lønns- og prisveksten på 3,25 prosent. Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene KLP (KLP = Kommunal landpensjonskasse) varsler at pensjonspremien for 2012 (det som betales til selskapene) vil øke med hele 43 prosent fra Det er dramatisk, men samtidig vil premieavviket bli positiv (diff. mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad) slik at økningen blir dempet. Renteutgifter og låneavdrag INVESTERINGSLÅN År Opptak av nye lån Lån Renter NIBOR Avdrag Sum rente/avdrag Rentespådom NIBOR 3,00 % 3,10 % 3,85 % 4,35 % Tabellen viser utviklingen av renter og avdrag på lån som blir tatt opp til dekning av kommunens investeringer. Lånerenten for nye lån er stipulert til 3,0 prosent i 2012 etter råd fra Kommunalbanken. Det er tatt høyde for at rentene vil stige utover i perioden. Med så store lån, vil en økning i rentene på for eksempel 1 prosent utgjøre ca. 1 mill. kr. At premien øker såpass mye oppgis til forventet lønnsøkning i 2012, som er et hovedoppgjør og lavere avkastning på selskapenes kapital. Selskapene får sine inntekter fra de ansatte, kommunene og fra avkastning på innskutt kapital. Jo lavere avkastning på kapitalen, jo mer må medlemsbedriftene betale. I et urolig finansmarkede, forventes lavere avkastning i Det som er bekymringsverd, er at økt premieutbetaling vil redusere likviditeten. Renter og avdrag vil øke med over 3 mill. kr i økonomiplanperioden med de rentesatsene som er anbefalt fra banken. Etter kommunelovens bestemmelser skal kommunens avdra den samlede lånegjelden med like årlige avdrag og den skal ikke være lavere enn den gjennomsnittlig veide levetiden av kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Lund kommune avdrar sine lån bedre enn minstekravet. Totalt vil pensjonskostnadene økte med 7,5 prosent fra 2011 til 2012 (0,9 mill. kr). Etatens driftsrammer har blitt styrket med økningen som er anslått fra KLP mot økning i premieavviket. 20

Lund kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Godkjent av Lund kommunestyre 8.12.2011

Lund kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Godkjent av Lund kommunestyre 8.12.2011 Lund kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Godkjent av Lund kommunestyre 8.12.2011 1 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 52/11 Formannskapet 26.10.2012 67/11 Kommunestyret 8.12.2012 Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Innhold. Formannskapets vurdering

Innhold. Formannskapets vurdering Budsjett og økonomiplan Vedtatt av Lund kommunestyre 18.11.2010 Lund kommune 2011-2014 1 Innhold Formannskapets vurdering... 2 Vedtatt budsjett og økonomiplan... Feil! Bokmerke er ikke definert. Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Lund kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets forslag 20.11.2012 De vakreste ord i det norske språk er saldo i din favør. Knut Borge Innhold Lund kommune... 1 Formannskapets vurdering...

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets forslag 19.11.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192 3173 INNHOLD:

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer