Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon"

Transkript

1

2 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan Bakken, Dybedal, From, Haugli, Menkerud og Viken Andre utkast, revidert etter høring Bakken, From, Haugli, Menkerud og Viken Tredje utkast revidert etter arbeidsmøte i Oslo og NOKUTs retningslinjer vedrørende læringsutbytte Bakken, From, Haugli, Menkerud og Viken Godkjent av Veas fagskolestyre <Angi navn> 2.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder av studier innen fagområdet Grønne design- og miljøfag våren Derfor kan Vea opprette og revidere studier ved å følge skolens rutinebeskrivelse. Det er Veas fagskolestyre som godkjenner nye studier. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 12.mars Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Side 2 av 43

3 Innhold Del 1 fellesfaglig informasjon... 4 INNLEDNING... 4 MÅL FOR STUDIET... 4 LÆRINGSUTBYTTE... 5 OPPTAKSKRAV... 6 TITTEL... 7 LITTERATUR OG TEKNISK HJELPEMIDDEL... 7 ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER... 7 INNHOLD I STUDIET... 7 Vurdering og eksamen i de enkelte emner i fagplanen... 9 Sensur Vitnemål Del 2 Emnebeskrivelser og læringsutbytte EMNE: PLANTEBIOLOGI EMNE: PRODUKTHÅNDTERING OG OMSETNING EMNE: PRODUKSJONSPLANLEGGING EMNE: PLANTEVERN I PRODUKSJON OG OMSETNING EMNE: PRODUKSJONSLÆRE EMNE: LEDELSE, ØKONOMI OG MARKEDSFØRING SPESIALISERING I BEDRIFT FORDYPNING Vedlegg Arbeidskrav spesialisering Vedlegg Fordypningsoppgave Vedlegg Realkompetansevurdering Vedlegg - Emnedetaljer for LØM-modulen Side 3 av 43

4 Del 1 fellesfaglig informasjon Innledning Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører utarbeidet i 2013/2014 fagskoleutdanning for gartnere. Tilbudet er utarbeidet i tett samarbeid med fagmiljøet i Vestfold og Gjennestad videregående skole. Fagskolestudiet bygger på kompetanse knyttet mot gartneri- og grøntbransjen. Arbeidet med utvikling av studiet ble initiert av NLR Viken, Vestfold fylkeskommune og øvrig fagmiljø i Vestfold, etter uttrykt behov fra bransjen. Vestfold fylkeskommune ga midler til forstudiet. Det har i prosessen vært avholdt flere bransjemøter der bransjen har kommet med synspunkter og nyttige innspill. Studieplanen har vært på høring ute hos bransjefolk for å kvalitetssikre at studiet har nødvendige yrkesrelevans og bransjeforankring. Innholdet på studiet har tre hovedretninger: Økonomi, markedsføring og ledelse, basisemner og yrkesspesialisering rettet mot produksjon- og servicerelaterte gartneryrker. Disse tre hovedretningene gir deg som student en sterk, faglig basis som fagtekniker innen Driftsledelse gartner og grønt. Studiet retter seg mot gartnerbransjen, grossister og andre bedrifter som produserer og omsetter plantedeler. For eksempel veksthusproduksjon, frilandsproduksjon, frukt- og bærproduksjon, planteskoledrift, kvalitetssikring og lagerhåndtering av grønne produkter, så som frukt- og grønthåndtering i dagligvare og grossistbransjen, samt grøntlogistikk. Driftsledelse gartner og grønt er et deltidsstudium over to år. Total arbeidsbelastning for deg som student er ca minutters timer fordelt på to skoleår. Timene fordeler seg med 684 undervisningstimer, 187,5 praksistimer i spesialiseringsområdet med veiledning og oppfølging fra skole (5 uker à 37,5 t) og 1128,5 studentarbeidstimer. Mål for studiet Toårig Driftsledelse gartner og grønt er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt studium spesialkompetanse innen gartner- og grøntbransjen i tillegg til at de har kunnskap om å lede små og/eller mellomstore bedrifter. Dersom det innføres fagbrev for gartneryrket, kan man etter endt studium og to års praksis kunne søke Mesterbrevnemda 2 om mesterbrev. Studenten vil også ha grunnleggende kunnskap om omsetning og markedsføring ved gjennomført studium. Etter endt utdanning har studenten solide kunnskaper og ferdigheter i: Markedsføring, økonomi og ledelse Gjødsling, jord, plantebiologi, produksjonsplanlegging og plantevern Produkthåndtering og -omsetning Fagområdet man har valgt som spesialisering 2 Siden det pr. i dag ikke er noen mulighet til å søke Mesterbrevsnemnda om mesterbrev i noen av studiets fag, er det ikke søkt Mesterbrevsnemnda om godkjenning av denne læreplanen. Det tas derfor forbehold om enkelte endringer i studieplanen hvis dette blir aktuelt. Side 4 av 43

5 Læringsutbytte Kunnskap Studenten har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor varehandel av grøntprodukter, produksjon og lagring av blant annet frukt, bær, grønnsaker, blomster og planteskolevarer, samt hage- og planteservice. Studenten har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet i gartner- og grøntnæringen. Har bransjekunnskap innenfor relevante fagområder i gartner- og grøntnæringen Studenten kan oppdatere sin grøntfaglige kunnskap, blant annet gjennom bruk av digitale og nettbaserte løsninger. Forstår egen bransjes samfunnsansvar, for eksempel vedrørende etiske og miljømessige dilemmaer. Ferdigheter Studenten kan finne og anvende faglig kunnskap innenfor plantebiologi, produkthåndtering- og omsetning, produksjonslære og -planlegging, plantevern og ledelse i grøntnæringen for å kunne utvikle og kvalitetssikre produkter og produksjon. Studenten kan anvende yrkesrelevante verktøy, materialer og teknikker innenfor studiets emner. Studenten kan innenfor grøntnæringen kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak for å sikre kvalitet på produkt og produksjon innenfor de enkelte fagområder. Generell kompetanse Studenten har god forståelse for faktorer som øker kvalitet og verdiskaping i hele kjeden fra produksjon til salg når det gjelder produkter fra grøntnæringen. Studenten har spesialisert fagkunnskap til å kunne utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen innen valgt område av gartneri- og hagebruksnæringa. Studenten kan etablere, lede og drive egen eller andres prosjekter, avdelinger eller virksomhet knyttet opp mot produksjon innen gartnernæringen ut fra yrkes- og bransjeetiske prinsipper. Studenten kan etablere, lede og drive egen eller andres prosjekter, avdelinger eller virksomhet knyttet opp mot omsetning og annen servicevirksomhet innen gartnernæringen ut fra en etisk grunnholdning og etter målgruppenes behov. Studenten kan bygge relasjoner med relevante aktører i gartner- og grøntbransjen. Gjennom spesialisering har studenten opparbeidet seg evne til å utvikle arbeidsmetoder og tjenester innenfor sitt fagområde i gartner- og grøntbransjen. Side 5 av 43

6 Økt grad av spisskompetanse oppnås best ved å velge basisemner og læringsutbytte til modul 5: Spesialisering og fordypning, tilpasset eget spesialiseringsområde. Oversikt over basisemner i tabell side 8. Les mer om spesialisering og fordypning i faglig del side 29 og side 31, samt i vedlegg. Stillinger studiet kvalifiserer til Eier, leder og mellomleder innen Varehandel av grøntprodukter. Produksjon av frukt, bær, grønnsaker, blomster, planteskolevarer mm Hageservice Planteservice Grøntansvarlig hos grossist og i omsetning Forsøkstekniker Stillinger i offentlig forvaltning og private næringsorganisasjoner i gartner- og grøntbransjen. Opptakskrav Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. fagskolelovens 1. Opptakskravet til studiet er en av følgende alternativer: Fullført og bestått videregående opplæring (jf. fagskolelovens 1, 2. ledd), o VG3 gartnernæring o VG3 landbruk o Studieforberedende VG3 naturbruk o Eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer Det vises for øvrig til fagskolens reglement for fagskolestudenter kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Realkompetanse Søkere som ønsker realkompetansevurdering må ta kontakt med fagskolen for veiledning. Se utfyllende opplysninger om realkompetanse i vedlegg til studieplanen. Særbestemmelse/betinget opptak Fagskolen kan ta opp studenter med betingelser, dersom det foreligger dokumentasjon på at søkeren vil fullføre og dokumentere opptakskriteriene før studiestart/ eksamensoppmelding Side 6 av 43

7 Det vises for øvrig til fagskolens reglement for fagskolestudenter kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Tittel Etter fullført studium oppnår man tittelen fagtekniker Driftsledelse gartner og grønt. Litteratur og teknisk hjelpemiddel Det vil bli lagt vekt på at studentene skal lære seg å finne fagstoff i bøker, tidsskrifter og på internett, samt gjennom biblioteksdatabaser. Litteraturliste/utstyrsliste blir framlagt studentene ved skolestart. Studentene må disponere egen bærbar PC og dokumentasjonsverktøy, med nærmere angitt spesifikasjoner. Studenten må ha grunnleggende basisferdigheter innen bruk av både PC og «Office». Organisering og arbeidsformer Studiet gjennomføres over to skoleår, til sammen 24 uker fordelt på Gjennestad videregående skole, Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og valgt praksissted. Ukesamlingene inneholder vanligvis flere emner. Undervisningen foregår på dagtid, men noe kveldsundervisning kan bli aktuelt. Det gjennomføres ca. seks samlingsuker pr. semester, med unntak av 2. undervisningsår da fem av de tolv samlingene er valgte praksisuker i bedrift. 1. og 2. skoleår: Skolestart i oktober. Skoleslutt første del av april. Spesialisering: Fem uker spesialisering kan starte opp april 1. skoleår og gjennomføres de ukene studenten velger i samråd med praksisplass. Det benyttes læringsplattform for formidling og dokumentasjon i studiet. Det legges opp til arbeidskrav i de ulike emner, se omtale under vurdering. Totalt antall undervisningstimer pr. uke er 36 timer à 45 minutter. Med 24 samlingsuker får studiet totalt 684 undervisningstimer og praksis i bedrift med veiledning 187,5 timer. Det er beregnet ca. 1128,5 studentarbeidstimer. Det totale antall arbeidstimer på studiet blir dermed 2000 timer à 45 minutter. Dette oppfyller NOKUTs krav til årsstudium med 60 fagskolepoeng på minimum 1500 arbeidstimer à 60 minutter. Hver samlingsuke har individuell timeplan (dynamisk timeplan). Undervisningen vil dels foregå ved tradisjonell klasseundervisning, gruppearbeid, befaringer/ekskursjoner, veiledning, førsøk og praksis. Innhold i studiet Studiet er bygd opp med fag- og yrkesspesialisering. Alle emnene er obligatoriske, dersom man vil oppnå tittelen Fagtekniker Driftsledelse gartner og grønt. Side 7 av 43

8 Yrkesspesialisering er undervisning gitt i praksisbedrift og er knyttet mot basisemnene. Fordypningsoppgaven er studiets eksamensoppgave. Kun i Ledelse, økonomi og markedsføring er det to frittstående eksamener. Den ene av disse eksamenene bør knyttes mot valgt spesialisering. Ledelse skal integreres i alle emner. Tabellen under gir oversikt over emner, omfang, forventet total innsats fra studentene og fagskolepoeng. Beskrivelser av de enkelte emner er gitt under emnebeskrivelser, studieplanens del 2. I tabellen nedenfor ser man antall undervisningstimer i hvert emne. Dette er det totale timetallet studenten skal ha av undervisning i emnet. Studentarbeidstimer er den tiden studenten må beregne å bruke på emnet ut over undervisningen. Både undervisningstiden og studentarbeidstimer er oppgitt med 45-minutters timer. Det gis fagskolepoeng. Fagskolepoeng er ikke likestilt med studiepoeng i høgskoler og universiteter. Emne Basisemne: Plantebiologi Basisemne: Produkthåndtering og - omsetning Basisemne: Produksjonsplanlegging Basisemne: Plantevern i produksjon og omsetning Basisemne: Produksjonslære Basisemne: Ledelse, økonomi og markedsføring Yrkesspesialisering: Spesialisering i bedrift Eksamen: Fordypning Totalt TF TF GF GF GF MF FD ,5 152, FD Emnekode Undervisningstimer Studentarbeidstimer Fagskolepoeng SUM Side 8 av 43

9 Emnene i tabellen over vil bli fordelt på moduler slik det vises under: Lærested/ år Modul Navn på emne Antall timer undervisning/veil. Fagskolepoeng Vea år 1 Modul 1 Ledelse, økonomi og markedsføring Modul 2 Plantebiologi Produkthåndtering og - omsetning 60 Gjennestad år 2 Modul 5 Modul 3 Modul 4 Oppstart fordypning og spesialisering Produksjonsplanlegging Plantevern i produksjon og omsetning 36 - Produksjonslære Modul 5 Spesialisering (i bedrift) Fordypning 187, Vurdering og eksamen i de enkelte emner i fagplanen Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet 6. august Symbol A B C Betegnelse Fremragende Meget god God Generell, ikke emnespesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. Side 9 av 43

10 D E F Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Det gis ett arbeidskrav i alle basisemner i tillegg til andre oppgaver og prosjekter. Arbeidskravene i hvert basisemne gis vurderingen bestått/ikke bestått. Arbeidskravet i spesialisering gis karakter og må bestås med minimum karakter D. Et arbeidskrav er en obligatorisk individuell oppgave og må være godkjent for å få levere studiets eksamensoppgave: Fordypningsoppgaven, se vedlegg. Fordypningsoppgaven er en individuell eksamensoppgave for de øvrige emnene i studiet. Det gis én karakter på fordypningsoppgaven. Denne består av en skriftlig innlevering og en muntlig høring. Denne viser studentens måloppnåelse på studiet. Fagområdet for spesialisering vil spesifiseres på vitnemålet. Det er egne eksamener i Ledelse, økonomi og markedsføring. Hvordan hvert emne vurderes, står nærmere beskrevet under emnet, studieplanens del 2. Sensur Studentene skal sikres en upartisk vurdering av deres kunnskaper og ferdigheter. Det oppnevnes derfor ekstern(e) fagkyndig(e) sensor(er). Intern sensor er til enhver tid de aktuelle faglærere innen hvert emne. Ekstern sensor skal benyttes til å vurdere studentenes besvarelser i samarbeid med intern sensor. I de tilfeller hvor ekstern og intern sensor ikke blir enige om karakteren, er det ekstern sensors vurdering som vektlegges størst tyngde. Dersom studentene ønsker å klage på avgitt sensur, henvises det til skolens reglement for fagskolestudenter, kapittel 3, eksamensreglement. Vitnemål Ved utstedelse av vitnemål og eksamensutskrift vil følgende opplysninger bli oppgitt: Felles karakter på fordypningsoppgaven Felles karakter for Ledelse, økonomi og markedsføring Spesialiseringsområde og karakter på arbeidskravet tilknyttet dette Side 10 av 43

11 Del 2 Emnebeskrivelser og læringsutbytte Emne: Plantebiologi Emnekode: GF 230 Omfang: 190 studentarbeidstimer 126 undervisningstimer 9 fagskolepoeng Sentrale tema 1. Plantenæring og plantenæringsstoffer 2. Planteanatomi 3. Transport i planten 4. Vannhusholdning 5. Plantens stoffskifte 6. Regulering av vekst og utvikling 7. Rotvekst 8. Post Harvest fysiologi Læringsutbytte Kunnskap Tallet bak læringsutbyttebeskrivelsene viser til det sentrale tema læringsutbyttet omhandler Studenten har kunnskap om essensielle næringsstoffer og deres funksjon i planter (1) kan redegjøre for plantecellens oppbygging og funksjon i plantens vekst og utvikling (2) kan redegjøre for plantens ytre bygning (2) kan redegjøre for indre bygning av blad, stengel, rot og frukt (2) kan redegjøre for aktiv og passiv transport i planten (3) kan redegjøre for opptak og transport av næringsioner(3) har kunnskap om teorier knyttet til vann- og sukkertransport(3) kan redegjøre for mekanismene ved vannopptak og vanntransport, og teorier knyttet til dette (3) kan redegjøre for ytre faktorer som påvirker vannopptaket (4) kan redegjøre for hvordan lysmengde og lyskvalitet påvirker vegetativ og generativ vekst og utvikling (6) Side 11 av 43

12 kan redegjøre for hovedgruppene av plantehormoner og hvordan plantehormoner inngår i reguleringen av vekst og utvikling (6) kan redegjøre for hvile - knopp- og frøhvile (6) kan redegjøre for makroklimaets og mikroklimaets betydning for plantevekst (6) har særlig kunnskap om rotvekst, og kan redegjøre for vekstforholdenes betydning for normal rot-utvikling (7) har kunnskap om de biokjemiske forandringer som skjer i produktet etter innhøsting, herunder vanntap, endring i vitamininnhold og i tekstur og utseende (8) kan redegjøre for hvordan dyrkingsforhold påvirker produktets holdbarhet og kvalitet (8) kan redegjøre for hvordan ytre faktorer under innhøsting og lagring påvirker produktets holdbarhet og kvalitet (8) Ferdigheter Studenten kan identifisere mangelsymptomer (1) har god forståelse for faktorer som påvirker transpirasjon (4) kan identifisere rotskader som skyldes uttørking, overvanning og frostskader (7) Generell kompetanse Studenten har forståelse for samspillet mellom planter og mikrobiell aktivitet i jorda, herunder nitrogenfiksering og sopprot(1) har forståelse for hvordan ulike miljøfaktorer og fysiologiske faktorer påvirker fotosyntese og respirasjon (5) har forståelse for plantens energihusholdning, herunder især mekanismer for lagring av opplagsnæring (5) har forståelse for hvordan vekstfaktorer som temperatur, lys, vann, luftfuktighet og karbondioksid påvirker vekst og utvikling (6) Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det legges opp til forelesninger, arbeidskrav og øvelser. Det gis arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis skriftlig tilbakemelding på besvarelsens nivå. Emnet inngår som en del av fordypningsoppgaven. Side 12 av 43

13 Emne: Produkthåndtering og omsetning Emnekode: TF 231 Omfang: 56 studentarbeidstimer 60 undervisningstimer 5 fagskolepoeng Sentrale tema 1. Post Harvest i omsetningsleddet 2. Tekniske løsninger for å oppnå ønsket klima for produktene 3. Rammebetingelser, omsetningsformer og organisasjoner 4. Hygiene 5. Import, transport, logistikk og kvalitetskontroll 6. Profesjonell kundebehandling 7. Produktutvikling og produktpresentasjon Læringsutbytte Kunnskaper Tallet bak læringsutbyttebeskrivelsene viser til det sentrale tema læringsutbyttet omhandler Studenten har kunnskap om de ulike produktgruppenes krav til lagringsmiljø i omsetningsfasen, herunder især krav til temperatur, luftfuktighet, luftsammensetning og lys (1) har kunnskap om hvordan tradisjonelle kjøleanlegg fungerer (2) kan gjøre rede for aktuelle omsetningsformer (3) kan gjøre rede for bransjens nasjonale og internasjonale rammebetingelser, interne og eksterne (3) kjenner til egen bransjes næringsorganisasjoner og rådgivningstjenester (3) kan gjøre rede for relevante offentlige instanser, slik som Landbruks- og matdepartementet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet med mer (3) har kunnskap om hygienekrav og retningslinjer som er gjeldende for aktuelle produktgrupper (4) Side 13 av 43

14 Ferdigheter Kompetanse Undervisning: Evalueringer: Eksamen: har kunnskap om rutiner og regelverk knyttet mot dokumentasjon som bedriften har relatert til hygiene og smittefare (4) kjenner til lover og regler som gjelder for import og omsetting av aktuelle produkter i det norske markedet inkl. toll og avgifter (5) kjenner til internasjonale aktører og samspillet med det norske markedet (5) kjenner til omfang av importerte produkter (5) kan beskrive de krav som stilles til transport av aktuelle produkter (5) kan forklare viktigheten av kundebehandling og kundekontakt (6) kjenner til vanlige utfordringer ved kundekontakt over landegrenser (6) kan gjøre rede for moter og trender i markedet (7) kan forklare de forskjellige forbrukernes behov og motiv (7) kan forklare hvordan presentasjon av aktuelle produkter kan gjøres ved bruk av forskjellige emballasjeløsninger og mulighetene ulike løsninger gir (7) Studenten kan vise hvordan emballasje gir mulighet for økt holdbarhet underveis til forbruker (1) kan vise hvordan innpakning, lagring og emballasje kan gjøres på mest hensiktsmessig måte (1) kan anvende og gjøre rede for ulike tekniske løsninger for å oppnå ett optimalt klima for produktene i omsetningsleddet (2) kan foreta en kvalitetskontroll av aktuelle varer (5) kan gjennomføre en idéprosess knyttet til produktutvikling (7) Studenten kan vurdere ulike alternative metoder for kjøling og optimalisering av klimaet rundt produktene og kan gjøre rede for aktuelle omsetningsformer (2) kan utvikle gode dokumentasjonsrutiner for kvalitetskontroll og reklamasjon (5) kan forklare viktigheten av relasjons- og nettverksbygging og utvikle slike relasjoner (6) Forelesninger, bedriftsbesøk, teoretiske og praktiske oppgaver Det gis arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis skriftlig tilbakemelding på besvarelsens nivå. Emnet inngår som en del av fordypningsoppgaven Side 14 av 43

15 Emne: Produksjonsplanlegging Emnekode: GF 232 Omfang: 100 studentarbeidstimer 72 undervisningstimer 6 fagskolepoeng Sentrale tema 1. Drenering 2. Vekstskifte 3. Energi 4. Maskiner, bygninger og teknisk utstyr 5. Produksjonsplanlegging produsent / omsetning 6. Driftsanalyse 7. Marked Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter Tallet bak læringsutbyttebeskrivelsene viser til det sentrale tema læringsutbyttet omhandler Studenten kjenner til markedets planleggingsarbeid og planleggingsverktøy, for eksempel GPS (1) kan gjøre rede for de planleggingsrutiner og planleggingsverktøy bedriften bruker (2) kan beskrive bedriftens arbeidskraft, driftsapparat og forklare de økonomiske konsekvensene av å investere i dette (2) kjenner til veksthustekniske prinsipper (4) kjenner til at det finnes ulike standarder og krav til elektriske installasjoner i ulike bygningstyper (4) kan velge tekniske lagerløsninger som er rasjonelle og gir lavest forbruk av energi (4) har klar forståelse av betydningen av vekstskifte på lengre sikt, sett i biologisk sammenheng (6) forstår viktigheten av velfungerende drenering i forhold til jordtemperatur, tidlighet og bedre forhold for røttene (7) har innsikt i sammenheng mellom vanninnhold i jord, jordas bæreevne, kjøreskader, jordstruktur og jordpakking (7) Studenten kan innhente data fra hele eller deler av en produksjon eller omsetningsbedrift, herunder data knyttet til Side 15 av 43

16 Kompetanse produksjonsgrunnlaget, dagens produksjon, arbeidskraft, driftsapparat kostnadsbilde og omsetning (2) kan innhente data/statistikk på omsatt vare innen aktuelle varegrupper (1) kan vurdere markedspotensialet i samarbeid med aktuelle aktører i markedet (1) kan tilpasse produksjon til markedet (1) kan utarbeide en produksjonsplan tilpasset en bedrift eller deler av en bedrift (3) kan vurdere behov for maskiner og utstyr sett i forhold til produksjon og økonomi (4) kan lede enkle produksjons- og omsetningsoppdrag (3) analysere bedriftens energiforbruk og behov, og gjennomføre energiøkonomiseringstiltak i produksjon, lagring og transport (5) legge til rette for energigjenvinning og resirkulering (5) ser sammenheng mellom drenering, høstetidspunkt og holdbarhet hos planteproduktene (7) kan gjennomføre kontroll av eksisterende dreneringssystem (7) Studenten kan vurdere behov for vedlikehold og endring i bygningsmasse og tilrettelegge for hensiktsmessig innredning, i forhold til produksjon, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet (4) kan utarbeide planer og rutiner for ettersyn og vedlikehold av maskiner og utstyr, som ivaretar hensyn til driftssikkerhet og HMS (4) kan vurdere bruken av ulike energikilder opp mot hverandre, og velge beste alternativ ut fra hensyn til kostnad og utslipp (5) kan planlegge og gjennomføre vekstskifte, og forstå sammenhengen mellom godt vekstskifte og forekomst av sykdommer og skadedyr (6) kan kombinere kunnskap om jordbiologi, skadegjørere, jordbearbeiding og forstå hvordan godt vekstskifte påvirker, forbruk av plantevernmidler, kvalitet på sluttprodukt og svinn i produksjonen (6) kan planlegge drenering av et areal og ta hensyn til arrondering, nedbørsmengde og nedslagsfelt (7) Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Forelesninger, bedriftsbesøk, teoretiske og praktiske oppgaver. Det gis arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis skriftlig tilbakemelding på besvarelsens nivå. Emnet inngår som en del av fordypningsoppgaven. Side 16 av 43

17 Emne: Plantevern i produksjon og omsetning Emnekode: GF 233 Omfang: 65 studentarbeidstimer 48 undervisningstimer 4 fagskolepoeng Sentrale tema 1. Forebyggende plantevern 2. Skadegjørere i kulturer 3. HMS 4. Plantevernstrategier 5. Lover, forskrifter og regelverk Læringsutbytte Kunnskaper Ferdigheter Tallet bak læringsutbyttebeskrivelsene viser til det sentrale tema læringsutbyttet omhandler Studenten kan analysere og foreslå tiltak i forhold til hygiene i plantebestanden (1) har god forståelse for sammenhengen mellom plantehelse, god jordkultur og drenering (1) har kunnskap om å hindre smittespredning ved bruk av rent plantemateriale (1) kan se nytten av å oppdatere seg på forsknings- og utviklingsarbeid innen plantevern (2) har kunnskap om livssyklus hos skadegjørere, og hvordan man best kan bryte livssyklusen (2) kan forklare hvordan valg av ulike plantevernstrategier bidrar til å ta vare på biologisk mangfold og nytteorganismer (4) Studenten kan utføre kontroll av planter i hele verdikjeden (1) kan vurdere klima og jordtype, og kan velge riktig plantemateriale i forhold til dette, for å oppnå så god plantehelse som mulig ved utplanting og produksjon (1) kan vurdere situasjonen i produksjonen og velge riktig tidspunkt for ulike forebyggende tiltak (1) Side 17 av 43

18 Kompetanse kan vurdere tilstanden i jord og plantemasse og kan treffe tiltak i form av vekstskifte, herunder forstå sammenhengen mellom kultur og skadegjører (1) kan utføre forebyggende plantevern og har innsikt i hvordan ulike forebyggende tiltak minsker behovet for bruk av kjemiske plantevernmidler i alle typer driftsformer (1) kan evaluere sitt eget arbeid med forebyggende plantevern og har innsikt i hvordan ulike forebyggende tiltak minsker behovet for bruk av kjemiske plantevernmidler (1) kan anvende kunnskap om forebyggende plantevern inn i integrert og økologisk drift (1) kan bruke nytteorganismer i regulert klima og på friland (1) kan anvende digitale hjelpemidler for å innhente kunnskap om skadegjørere, skadebilder og tiltak (2) kan identifisere ulike grupper av ugras, voksemåte, spredningsmåte og utbredelse, samt foreslå tiltak for bekjempelse (2) kan holde seg oppdatert om godkjente plantevernmidler og nyttedyr, regelverk, samt informasjon om og tiltak mot nye skadegjørere via informasjon på internett gjennom relevante nettsider (2) kan ta ansvar for at bedriften har nødvendige sikkerhetsdatablad tilgjengelig (3) kan gjennomføre gode rutiner for merking av behandlede områder, både inne i veksthus og ute i produksjons- og salgsområder, samt områder som er åpen for fri ferdsel (3) kan kontrollere importert plantemateriale og planlegge tiltak for å unngå spredning av nye skadegjørere (4) Studenten kan analysere ulike grupper av skadedyr, bakterier, sopp og virus, tolke skadebilder og anvende denne kunnskapen til å iverksette nødvendige og effektive tiltak (2) kan evaluere egen bedrift, og iverksette tiltak som ivaretar helse og miljø på kort og lang sikt (3) kan planlegge og iverksette ulike plantevernstrategier ut fra kunnskap om integrert-, økologisk- og konvensjonelt plantevern (4) Studenten har kunnskap om, og kan anvende lover, forskrifter og regelverk som omhandler (5) økologisk drift og plantevern ansvar ved bruk av nyttedyr og kjemiske plantevernmidler i henhold til norsk regelverk, og i henhold til EUs plantesanitære regelverk karantene-skadegjørere og nye skadegjørere, varsling og tiltak angående disse krav til autorisasjonsbevis for bruk av ulike plantevernmidler Side 18 av 43

19 Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Forelesninger, bedriftsbesøk, teoretiske og praktiske oppgaver Det gis arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis skriftlig tilbakemelding på besvarelsens nivå. Emnet inngår som en del av fordypningsoppgaven. Side 19 av 43

20 Emne: Produksjonslære Emnekode: GF 234 Omfang: 115 studentarbeidstimer 96 undervisningstimer 8 fagskolepoeng Sentrale tema 1. Planteforståelse 2. De ytre faktorer som påvirker plantene 3. Vekstmedier 4. Jordlære 5. Næringsstoffer 6. Formering av planter 7. Vekst og utvikling av ulike kulturer 8. Vanning 9. Høsting og lagring 10. Klima 11. Økologisk planteproduksjon Læringsutbytte Kunnskaper Tallet bak læringsutbyttebeskrivelsene viser til det sentrale tema læringsutbyttet omhandler Studenten kan gjøre rede for betydningen av C/N-forhold i vekstmediet for plantevekst (3) har kunnskap om bundet vann, kapillært vann og fritt vann i vekstmedium(3) har forståelse for betydningen av luftutveksling i vekstmediet for planteveksten (3) har innsikt i betydningen av bruk av sykdomsfritt og sortsekte plantemateriale for resultatet av formeringen på kort og lang sikt (6) kan foreslå egnede tiltak for optimalisering underveis i kulturen (7) har kunnskap om de ulike klimafaktorene og samspillet mellom dem (9) kan forklare begrepene mikro- og makroklima (9) kan analysere faktorer som påvirker planter og plantedelers lagringsevne i forhold til høstetidspunkt og metode (10) Side 20 av 43

21 Ferdigheter forstår sammenheng mellom ulike lagrings- og kjølemetoder og holdbarhet/lagringstid for produktet (10) kan velge håndteringsløsninger ved sortering og pakking som gir best mulig resultat (10) har god kunnskap om logistikk ved lagring og valg av riktig emballasje med tanke på transport internt på lager og ut av lager (10) kan analysere årsaker til svinn på lager og underveis til forbruker, og vurdere tiltak for å minimere dette (10) kan forklare prinsippene og ideologien bak økologisk produksjon (11) kan gjøre rede for en økologisk produksjon ved å kombinere kunnskap om jord, jordbiologi, planter og plantevekst og biologisk mangfold (11) Studenten kan anvende kunnskap om herdighet i forhold til plantevalg og plassering (1) produsere planter ut fra forståelse for ulike sortsegenskaper og kvalitetskriterier som smak, farge, innholdsstoffer og holdbarhet på salgbart produkt (1) anvende kunnskap om faktorer som styrer plantevekst og utvikling, slik som lys, luftfuktighet, CO2, næring, vann og temperatur (2) anvende kunnskap om ulike vekstmediers egnethet for plantevekst (3) vurdere jord og jordtypers egnethet opp mot ulike planters krav (4) gjøre undersøkelser av jordstruktur og foreslå jordforbedrende tiltak (4) vurdere forekomst av sykdommer og skadegjørere i produksjonen opp mot jordkultur, valg av planteart/sort og plantevernstrategi (4) vurdere og planlegge riktig jordarbeiding til rett tid i forhold til kulturvekst og klima (4) foreta innhøsting og lagring til riktig tid både med hensyn til jordstruktur, jordbiologi og planter, og på en slik måte at en tar vare på jorda for kommende generasjoner, samtidig som salgbar avling blir best mulig (4) beregne og lage til næringsløsning (5) planlegge grønngjødsling og andre jordforbedrende tiltak både i økologisk og konvensjonell drift, og se dette både i sammenheng med å øke biologiske liv i jorda, bedre jordstrukturen og bekjempe vanskelig ugras (5) benytte hensiktsmessige formeringsmetoder for ulike typer planter i produksjon (6) høste kulturen til riktig tidspunkt, ut fra produktkvalitet/modningsstadium og klimamessige forhold (7) Side 21 av 43

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 28.10.2013 Førsteutkast til studieplan Bakken, Dybedal, From, Haugli, Menkerud og Viken. 13.12.2013 Andre utkast, revidert etter høring Bakken, From,

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret 0.9.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan Bakken, Dybedal, From, Haugli, Menkerud og Viken.

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan Bakken, Dybedal, From, Haugli, Menkerud og Viken. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 28.10.2013 Førsteutkast til studieplan Bakken, Dybedal, From, Haugli, Menkerud og Viken. 13.12.2013 Andre utkast, revidert etter høring Bakken, From,

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 02.01.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 02.01.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 21.04.2005 1.0 01.06.2006 2.0 19.04.2007 Godkjent av NOKUT 20.01.2009 3.0 20.04.2009 4.0 26.03.2010 5.0 01.04.2011 6.0 08.02.2012 6.1

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Gartnernæring Vg3 (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Naturbruk Naturbasert produksjon Kode: NAB1001 Mål for opplæringen er at eleven skal

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Ledelse i håndverksfag

Ledelse i håndverksfag Studieplan Ledelse i håndverksfag Fagskolestudium 30 fagskolepoeng Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. NOKUT

Detaljer

Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for landbruk og gartnernæring - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Norges grønne fagskole Vea Moelv,

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Norges grønne fagskole Vea Moelv, Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 29.05.2017 Versjon klar for sakkyndig komite Britta From 0.9.1 26.09.2017 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret Anne Bakken Britta From 1.0.0

Detaljer

Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan)

Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan) 30 studiepoeng Antall studieplasser 30 Innledning Forbrukernes krav til riktig utseende, smak og pris krever at potetprodusentene hele tiden må utvikle produksjonen og tilpasse seg kravene fra markedet.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

Programområde for gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for gartnernæring - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for gartnernæring - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 1 / 11 Studieplan 2018/2019 Årsstudium i økologisk landbruk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som normalt studeres over to år på deltid. Bakgrunn

Detaljer

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for salg, service og sikkerhet - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Godkjent av NOKUT Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon <Angi navn> Godkjent av NOKUT Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 01.09.2011 1.0 21.12.2011 Godkjent av NOKUT 25.02.2013 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen Grønne design-

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og Hildegunn Aas i samarbeid med representanter fra NAML 29.10.2014 Andreutkast til studieplan

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk.

Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Læreplan i forvaltning og drift felles programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del

Detaljer

Læreplan i gartnernæring valgfritt programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk.

Læreplan i gartnernæring valgfritt programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Læreplan i gartnernæring valgfritt programfag i utdanningsprogrammet for Naturbruk, programområde for landbruk og gartnernæring. Forsøk. Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert <Angi navn> 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren 2012.

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for anleggsgartner- og idrettsanleggsfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Toårig fagskoleutdanning på deltid 60 fagskolepoeng

Studieplan Park- og hagedrift. Toårig fagskoleutdanning på deltid 60 fagskolepoeng Studieplan Park- og hagedrift Toårig fagskoleutdanning på deltid 60 fagskolepoeng Moelv, 2.januar 2013, versjon 7.1 Versjon 1.0 pr. 21. april 2005 Versjon 2.0 pr. 1. juni 2006 Versjon 3.0 pr. 20. januar

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring

Detaljer

30.01.15 Revidert mht benevnelse av læringsutbytte Anne Bakken 3.1 03.02.15 Revidert inn avnitt om internasjonal aktivitet Anne Bakken 3.

30.01.15 Revidert mht benevnelse av læringsutbytte Anne Bakken 3.1 03.02.15 Revidert inn avnitt om internasjonal aktivitet Anne Bakken 3. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 01.09.2011 1.0 21.12.2011 Godkjent av NOKUT 25.02.2013 Revidert 2.0 15.12.2014 Revidert med hensyn til læringsutbyttebeskrivelser jfr.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan I. Sørheim og H. 0.1

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan I. Sørheim og H. 0.1 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan I. Sørheim og H. 0.1 Aas 21.05.2014 Andre utkast til studieplan I. Sørheim, S. 0.2 Alvestad, P. Spangen, H. Aas 27.01.2015

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 6 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 15 studiepoeng,

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 8 Studieplan 2012/2013 Årsstudium i økologisk landbruk Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som går over to år på deltid. Innledning Stortinget

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Ledelse i håndverksfag. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne.

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Team- og prosjektledelse

Team- og prosjektledelse FAGSKOLEUTDANNING NASJONAL PLAN Team- og prosjektledelse Fagskoleutdanning 30 fp 1 Innhold Innledning... 3 Om tilbudet... 3 Om planen... 4 Overordnede læringsutbyttebeskrivelser (O-LUB)... 5 Emneoversikt...

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer