Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon"

Transkript

1

2 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant annet for seg informasjon om studiets overordna læringsutbytte, innhold, opptakskrav, undervisningsmetoder og vurderingsformer, og andre elementer som er felles for emnene. Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: - Presentasjon av emnene - Emnekode - Omfang - Innhold - Læringsutbytte Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan Ingeborg Sørheim 1.0 og Hildegunn Aas Andreutkast til studieplan Per Spangen, Sissel 1.1. Alvestad, Ingeborg Sørheim og Hildegunn Aas Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret Ingeborg Sørheim 1.3. og Hildegunn Aas Godkjent i fagskolestyret 1.3. NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder av studier innen fagområdet Grønne design- og miljøfag våren Dermed kan Vea opprette og revidere studier ved å følge fagskolens rutinebeskrivelse. Det er Veas fagskolestyre som godkjenner nye studier. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Side 2 av 20

3 Innhold Del 1 fellesfaglig informasjon... 4 INNLEDNING... 4 OVERORDNA LÆRINGSUTBYTTE... 4 OPPTAKSKRAV... 5 TITTEL... 5 INNHOLD I STUDIET... 6 INTERNASJONALT... 6 ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER... 7 VURDERINGS- OG EKSAMENSORDNINGEN... 8 Vurdering av arbeidskrav og sluttkarakter på eksamen... 8 Sensur... 8 Karakterskala... 9 LITTERATUR OG TEKNISK HJELPEMIDDEL... 9 Del 2 - emnebeskrivelser EMNE 1. IDÈ- OG UTVIKLING Informasjon om emnet Læringsutbytte Faglig innhold Idè- og utvikling EMNE 2: KOMPETANSE- OG UTTESTING Informasjon om emnet Læringsutbytte Faglig innhold Kompetanse- og uttesting EMNE 3: ETABLERING- OG DRIFT Informasjon om emnet Læringsutbytte Faglig innhold Etablering- og drift EMNE 4: MARKEDSFØRING- OG SALG Informasjon om emnet Læringsutbytte Faglig innhold Markedsføring- og salg VEDLEGG 1 REALKOMPETANSEVURDERING Side 3 av 20

4 Del 1 fellesfaglig informasjon Innledning Det er et nasjonalt mål å heve kompetansen innenfor landbruket, herunder ønske om nyetableringer og utvikling av småskala tilleggsnæringer. St. meld nr. 9 «Velkommen til bords», har som mål å øke matproduksjon og produktivitet. Gjennom arbeidet med studieplanen har prosjektgruppa benyttet en ekstern ressursgruppe bestående av representanter som arbeider i bransjene og representanter som arbeider tett på bransjene. Studiet henvender seg til gründeren også kalt etablereren, som ønsker å 1) utvikle eller forbedre et produkt eller et konsept som på en eller annen måte gjør bruk av plantemateriale som råvare 2) etablere sin egen bedrift på bakgrunn av dette Hver student skal utvikle en egen forretningsplan og jobbe med den gjennom hele studiet. Forretningsplanen er studentens eksamensoppgave. Overordna læringsutbytte Læringsutbyttebeskrivelsene viser hvilken kompetanse kandidaten har tilegnet seg etter gjennomført studie og beskrives i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskaper Kandidaten har kunnskaper om den aktuelle dyrkingskulturen, de ulike foredlingsteknikkene og håndverkstradisjoner knyttet til disse har kunnskaper om trender og marked innenfor sitt satsingsområde har innsikt i regelverket som regulerer kravet fra myndighetene, standarder og krav til kvalitet som stilles til eget satsingsområde har kunnskaper om bransjen de skal inn i, forskningsmiljøer, produksjonsmiljøer, kollegaer og konkurrenter har kunnskaper om hvordan foredlede planteprodukter kan utvikles, markedsføres og selges har kunnskaper om etablering og drift av egen virksomhet har forståelse for samfunnets behov for lokale og regionale produkter Ferdigheter Kandidaten kan anvende fagkunnskapen om foredlingsteknikker, planleggingsverktøy og produksjonsredskap i egen produktutviklingsprosess kan anvende produksjonsutstyr som er relevant for egen produksjon kan teste ut produkter (prototyper) i markedet og på bakgrunn av dette vurdere markedets muligheter kan finne og vurdere krav fra myndighetene vedrørende innrapporteringer, analyser, ulike avgifter m.m., knyttet til planteprodukter Side 4 av 20

5 kan starte produksjon av foredlede produkter i egen bedrift basert på forretningsplanen som er utarbeidet gjennom studiet kan videreformidle kunnskapen om tradisjoner og kultur innenfor satsingsområde Generell kompetanse Kandidaten kan utvikle produkter og anvende produksjonsmetoder innen foredling av plante produkter kan utvikle egen virksomhet, basert på foredling og omsetning av planteprodukter kan benytte mulighetene i de lokale ressursene for å skape unike grønne produkter har forståelse for markedets ønske og samfunnets behov for unike og lokale produkter kan bygge nettverk med andre produksjonsbedrifter både lokalt og regionalt for å sikre god faglig utvikling og markedsføring av egne produkter kan finne sitt marked, gjennomføre markedsanalyser/-undersøkelse og utvikle relevante salgsmetoder for sine aktuelle målgrupper Opptakskrav Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. fagskoleloven 1. Opptakskrav til studiet er Fullført og bestått videregående opplæring jf. fagskolelovens 1, 2.ledd Vg3 gartnernæring Vg3 landbruk Vg3 skogbruk Studieforberedende Vg3 naturbruk Fagbrev blomsterdekoratør - eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer, - eller tilsvarende realkompetanse 2. Søkere som vurderer å søke på realkompetanse må ta kontakt med fagskolen for veiledning Tittel Etter fullført og bestått studium oppnår man tittelen Fagtekniker Etablering og produktutvikling i grøntsektoren. 2 Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). Side 5 av 20

6 Innhold i studiet Studiet består av 4 emner som til sammen skal bidra til at studenten når det samlede læringsutbytte jf.s.4/5. Studiet gir 30 fagskolepoeng ved gjennomført og bestått eksamen. Studenten må bestå de obligatoriske arbeidskravene for å få godkjent forretningsplanen, som vil være avsluttende eksamen, se omtale under. I tabellen nedenfor vises totalt antall undervisningstimer i studiet og antall undervisningstimer i hvert emne. Studentarbeidstimer er de timene studenten må beregne å bruke på hvert emne ut over undervisningen. Emner (1-4) Emner; Emnekode Totalt 1: Idé og utvikling IU Undervisningstimer Studentarbeidstimer Fagskolepoeng 2: Kompetanse og uttesting KU : Etablering og drift ED : Markedsføring og salg MS Forretningsplan med individuell veiledning Eksamen Sum hele studiet Internasjonalt Et av Veas overordnede mål er å ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer. Vea er tilknyttet et spennende Europeisk nettverk, FLORNET, Vi samarbeider om utplassering av studenter og lærere, deltagelse på ulike seminarer, workshops og mye mer. Som student på Vea kan du få mulighet til å benytte dette nettverket til egen faglig utvikling gjennom deltakelse i internasjonale aktiviteter eller utplassering hos en av våre partnere. Fagskolen legger til rette for at studenter fra andre land også kan hospitere hos oss. De vil da delta i undervisningen i den av våre klasser som har relevant studieinnhold av timene brukes i praksisbedrift hvor studenten får veiledning av praksisvert. 4 Det settes av timer som kan brukes til veiledning over nett. Bruken av disse avklares med studentene. Side 6 av 20

7 Undervisningen den eventuelle perioden vil da foregå på norsk/engelsk og aktivitetene tilpasses dette. Dette er aktiviteter vi har mye erfaring med og som både studenter og lærere opplever som en berikelse for læringsmiljøet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte til seg et internasjonalt nettverk. Organisering og arbeidsformer Grønn gründer er et praktisk rettet studium hvor det legges stor vekt på praktiske øvingsoppgaver knyttet opp mot eget interesse- og fagfelt. Studiet er samlingsbasert og gjennomføres over samlinger á 3 dager med praktisk og teoretisk undervisning. I tillegg kommer to praksisuker som tidfestes sammen med praksissted. Dette vil være vanlige arbeidsuker på 37,5 timer pr. uke. Arbeidskrav Det legges opp til et obligatorisk arbeidskrav i hvert emne som studenten må bestå før han/hun kan gå opp til avsluttende eksamen. Arbeidskravene skal sikre at studentene når det samlede læringsutbytte for studiet og at de gjennom studiet har en viss progresjon. Praksis i bedrift To av samlingene er praksis i relevant bedrift for å lære ulike produksjonsteknikker direkte hos produsent. Praksisperioden knyttes først og fremst til emne 2: kompetanse og uttestingsfasen. Å legge praksis til relevant bedrift sikrer at opplæringen er tidsriktig og relevant. Studenten får tett oppfølging og faglig veiledning i praksisperioden av praksisvert. Faglig ansvarlig ved fagskolen vil også følge opp studenten i praksisperioden slik at den røde tråden gjennom studiet ivaretas. Det er fagskolen som har det overordnede ansvaret for å sikre at det legges til rette for at læringsutbytte nås. Det vil ved studiestart gjennomføres en kartlegging over den enkelte students satsingsområde. Dette for å sikre at den enkelte student får praksis i relevant bedrift samt at det vil si noe om hvilke planter(råvarer) som blir vektlagt i emnet planteproduksjon. Før praksis finner sted disse timene vil studenten få en generell innføring i ulike foredlingsteknikker for så å fordype seg i egen valgte produksjon hos praksisbedrift. Det gis veiledning individuelt og i gruppe gjennom studiet. Det kan vurderes om den individuelle veiledningen på forretningsplanen skal gjennomføres via nett. Bruk av gjestelærere Det vil bli brukt spisskompetanse fra yrkesfeltet i sentrale temaer for å sikre oppdatert innhold i emnene. Side 7 av 20

8 Vurderings- og eksamensordningen Formålet med vurdering er å sikre høy standard i opplæringen. Vurderingen innebærer at studenten gis tilbakemeldinger på egen utvikling i forhold til studiets læringsutbytte. Det er faglærer og praksisveileder som gir tilbakemelding på arbeid og utvikling gjennom studiet. Forretningsplan som eksamen Egen forretningsplan er studentens eksamensoppgave og skal inneholde alle emnene i studiet. Rammene for forretningsplanen gjøres kjent ved studiestart slik at studenten kan jobbe med den gjennom studiet. Det settes karakter A-F på forretningsplanen. Karakteren uttrykker i hvilken grad studenten har nådd det samlede læringsutbytte. Vurdering av arbeidskrav og sluttkarakter på eksamen Det vil bli gitt karakterer på arbeidskravene som viser i hvilke grad studenten har nådd læringsutbytte i hvert emne. Det blir gitt en sluttkarakter på forretningsplanen som viser i hvilke grad studenten har nådd det overordna læringsutbytte. Det utstedes vitnemål hvor sluttkarakterer blir synliggjort. Alle karakterer kan påklages, jf. fagskolereglementet Sensur Studentene skal sikres upartisk vurdering, jf. 5 i fagskoleloven. Det oppnevnes ekstern sensor som skal vurdere avsluttende eksamen sammen med intern sensor. I de tilfeller intern og ekstern sensor ikke er enige om karakteren, er det ekstern sensors vurdering som vektlegges mest. Studenten kan klage på sensur jf. fagskolereglementets kapittel 4. Side 8 av 20

9 Karakterskala Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet 6. august Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C D E F God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Litteratur og teknisk hjelpemiddel Felleslitteratur blir utviklet av faglærerne i god tid før studiestart. Det vil også være individuelle variasjoner her alt etter den enkelte student sitt satsingsområde. Studiet vektlegger at studentene selv kan hente fagstoff gjennom bruk av biblioteksdatabaser. Studentene må disponere egen bærbar PC. Side 9 av 20

10 Del 2 - emnebeskrivelser Emne 1: Idé og utvikling Informasjon om emnet Emnekode: Tema: Omfang: IU Forretningsidé Metode Marked Kultur og trender 90 undervisningstimer 170 studentarbeidstimer Antall fagskolepoeng: 10 Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Evalueringer: Eksamen: Studenten har kunnskaper om de ulike stadier i prosessen fra ide til produkt og kjenner til hva som ligger i begrepene estetikk og formgivning. Studenten har kunnskap om ulike trender i markedet, kjenner målgruppene for ulike foredlede planteprodukter og har strategier for å nå målgruppene. Studenten har kunnskap om hva som kjennetegner håndverkskvalitet innenfor foredling av planteprodukter. Studenten kan kartlegge og identifisere trender og behov i samfunnet Studenten kan på bakgrunn av kunnskapen om trender og metode prøve ut ulike produkter i markedet, basert på egen råvare. Studenten kan kvalitetssikre egen produksjon for å møte dagens krav til kvalitet og pris. Studenten kan benytte metoden fra idé til produkt Det gis arbeidskrav i emnet som vurderes med karakteren A-F. Emnet er en del av forretningsplanen. Side 10 av 20

11 Faglig innhold Idé- og utvikling Tema Forretningsidé Marked Metode Faglig innhold Ideer Visjoner Mål og drømmer Markedsanalyser SWOT 5 analyse Kartlegging Tema omhandler metoden fra idé produkt som verktøy for å utvikle unike produkter. Å lage prototyper for å teste produktet i markedet er viktig. Prosessen vil også ta for seg hvordan man ved hjelp av form, farge, design, håndverk og emballasje kan bygge opp under merkevaren/produktet. Dokumentasjon og presentasjon av prosessen. Kultur og trender «Det gode liv», estetikk, estetiske opplevelser, kultur og trender er også tema. 5 Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). Side 11 av 20

12 Emne 2: Kompetanse og uttesting Informasjon om emnet Emnekode: Tema: Omfang: KU Planteproduksjon Jordlære Varebehandling Foredlingsteknikker Produksjon i bedrift Kvalitet i mat Marked Nettverk 140 undervisningstimer (80 timer er praksis i bedrift) 140 studentarbeidstimer Antall fagskolepoeng: 10 Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Studenten har kunnskaper om ulike dyrkingsmåter, lagringsmetoder og varebehandling av en rekke utvalgte råvarer. Studenten har kunnskaper om ulike vekstmediers egnethet i forhold til ulike planters krav. Studenten har kunnskap om fagmiljøer knyttet til planteproduksjon og foredling. Studenten har kunnskap om nasjonal og regional matkultur og mattradisjoner. Studenten har kunnskap om ulike konserveringsteknikker relevante for foredling av planteprodukter. Studenten har kunnskap om- og innsikt i aktuelle produksjonsteknikker for sitt produkt. Studenten har kunnskaper om hva som finnes av aktuelle produksjonsmiljøer, metoder, materialer og utstyr for sin valgte produksjon. Studenten kan velge riktig plantesort og anvende riktig dyrkingsmetode for sitt produkt. Studenten kan finne informasjon og fagstoff relatert til plantedyrking og lagring. Studenten kan finne frem til og anvende relevant utstyr for sin produksjon. Side 12 av 20

13 Generell kompetanse Studenten har forståelse for hva jordlære og plantekunnskap har å si for kvaliteten på produksjonen. Studenten kan utvikle metoder for innhøsting og lagring av den aktuelle råvaren for å få et optimalt utgangspunkt for videre foredling. Studenten kan bygge relasjoner med aktuelle produksjonsmiljøer, kommende kollegaer og konkurrenter. Studenten ser viktigheten av nettverksbygging og betydningen dette har for å nå marked og målgrupper med sitt produkt. Studenten kan utvikle produkter og produksjonsmetoder basert på egen råvare. Evalueringer: Eksamen: Det gis arbeidskrav i emnet som vurderes med karakteren A-F. Emnet er en del av forretningsplanen. Faglig innhold Kompetanse og uttesting Tema Planteproduksjon Jordlære Varebehandling Foredlingsteknikker Produksjon i bedrift Faglig innhold Hvordan produksjonen påvirker ulike planters 6 smak, lukt og holdbarhet. Tema omhandler også produksjonsteknikker, formering, innhøsting og plantevern jf. norsk regelverk. Hvordan næringsbalanse og gjødsling påvirker ulike planters vekst, smak, lukt og holdbarhet. Samt hvordan agronomiske forhold i jorda har betydning for planters vekst og utvikling. Høsting og lagring. Hvordan håndtering og lagringsmiljø påvirker planters holdbarhet og kvalitet. Innføring i ulike teknikker på fagskolen og en praktisk utprøving av relevant teknikk/-er i praksisbedrift. Valg av riktig teknikk til rett produkt, Eks: pressing, sylting, tørking, hermetisering, pakking, frysing, etc. Redskap og utstyr i produksjonsprosesser. Lokaler og inventar. Verktøy. 6 Under kartleggingen ved studiestart vil det komme frem hvilke planter som blir tematisert i emnet. Side 13 av 20

14 Kvalitet i mat Hva innebærer kvalitet i produksjon av mat: Gode råvarer og utnyttelsen av disse. Tilsettingsstoffer Produksjonsmetodikk Næringsinnhold og deklarasjon Godt håndverk Om matkultur: Smakssammensetninger Mattradisjoner Trender i mat Matopplevelser Marked Nettverk Uttesting av prototype i markedet Produksjonsmiljøer i Norge og Norden. Side 14 av 20

15 Emne 3: Etablering og drift Informasjon om emnet Emnekode: Tema: Omfang: ED Økonomi Arbeidsgiveransvar Myndighetene og mattilsynet 60 undervisningstimer 100 studentarbeidstimer Antall fagskolepoeng: 5 Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Evalueringer: Studenten har kunnskaper om myndighetenes krav til selvstendig næringsdrivende. Studenten har kunnskaper om myndighetenes krav til innrapporteringer og avgifter knyttet til produksjon og salg innen eget satsingsområde. Studentene har kunnskaper om ulike kvalitetsmerkesystemer. Studenten kan sette opp priskalkyler og på bakgrunn av disse sette riktig pris på varen for å sikre lønnsom drift. Studenten kan sette opp budsjett for oppstart og drift av egen virksomhet. Studenten kan anvende HACCP- prinsippene 7 som grunnlag for sitt eget kvalitetssystem. Studenten kan sette opp en forretningsmodell og en forretningsplan. Studentene har forståelse for hva det innebærer å ha økonomi-, drifts- og arbeidsgiveransvar for egen bedrift. Studenten har forståelse for økonomiske begreper og sammenhenger i en mindre bedrift. Studenten har utviklet forståelse for samfunnets behov for matsikkerhet. Studenten kan gjennomføre de nødvendige tiltakene som kreves av myndighetene for å etablere egen virksomhet basert på foredling av plantematerialer. Det gis arbeidskrav i emnet som vurderes med karakteren 7 Metoden Hazard Analyzis and Critical Control Point Side 15 av 20

16 A-F. Eksamen: Emnet er en del av forretningsplanen. Faglig innhold Etablering og drift Tema Økonomi Faglig innhold Forretningsmodell og forretningsplan, innføring: Hva er en forretningsplan og hvilke krav stilles til en forretningsmodell. (Forretningsmodellen skal jobbes med gjennom hele studiet. Forretningsplanen er studentens eksamensoppgave). Budsjett: Oppbygging av kalkyler, driftskalkyle og priskalkyle. Riktig pris på varen. Merverdiavgift, hva du må du vite om dette for å etablere og drive en bedrift. Kundelønnsomhet: Pris- og rabattforhandlinger Tilskuddsordninger, hva finnes. Arbeidsgiveransvar Hvilke krav stiller myndighetene til det å ha arbeidsgiveransvar i forhold til: Lønn. Skatt. Arbeidsgiveravgift. Altinn. Aktuelle lover og regler. Myndighetene og mattilsynet Lover og regler som regulerer myndighetenes krav til produksjon og salg av mat. Altinn. Avgifter. Norsk standard. Matmerkesystemer. HACCP (Hazard Analysis (and) Critical Control Point). Side 16 av 20

17 Emne 4: Markedsføring og salg Informasjon om emnet Emnekode: Tema: Omfang: MS Marked Salg 40 undervisningstimer 80 studentarbeidstimer Antall fagskolepoeng: 5 Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Evalueringer: Eksamen: Studenten har kunnskap om salg, ulike salgsteknikker og salgskanaler relevante for foredlede planteprodukter. Studenten har kunnskaper om hva markedsføring og markedsstrategier er Studenten skal kunne bruke de vanligste web-baserte hjelpemidler for å markedsføre og selge sine foredlede planteprodukter. Studenten kan utforme en markedsplan. Studenten kan planlegge og gjennomføre en markedsstrategi for sitt produkt som fremmer produktets omdømme. Studenten har forståelse for den merverdien som ligger i kvaliteten og historien til et genuint håndverksprodukt. Det gis arbeidskrav i emnet som vurderes med karakteren A-F. Emnet er en del av forretningsplanen. Side 17 av 20

18 Faglig innhold Markedsføring og salg Tema Marked Salg Faglig innhold Marked handler om å nå riktige målgrupper og finne riktig salgskanal for det aktuelle produktet. Omdømme- og merkevarebygging, visuell profil og historiebygging er også viktige tema, likeså samarbeidspartnere, konkurrenter og nettverksbygging. Her handler det om hvordan du kan velge riktig salgsteknikk, varepresentasjon og salgskanal til ulike produkt. Salg av opplevelse Gårdsutsalg eller supermarked Butikk, kafè eller overnatting Se på hva som finnes av elektroniske salgskanaler, sosiale medier og hvordan disse kan benyttes for å nå ut i markedet. Hvordan utvikle egen web side. Side 18 av 20

19 Vedlegg 1 Realkompetansevurdering Realkompetansevurdering Veiledning til søkere av Grønn gründer Søkere som ikke fyller det formelle opptakskravet, kan bli realkompetansevurdert. Dette dokumentet skal informere søker om: 1. Hva realkompetanse er (definisjon) 2. Hvem som kan bli realkompetansevurdert 3. Hvordan realkompetansevurderingen gjennomføres 4. Om realkompetansevurdering opp mot aktuelt fagskolestudium på Vea 1. Definisjon Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 2. Hvem kan bli realkompetansevurdert Søkere med relevant praksis av en viss varighet og som har fylt 23 år kan bli realkompetansevurdert. For nærmere spesifiseringer angående dette, les krav til realkompetansevurdering for det aktuelle studium. 3. Gjennomføring a) PRAKSISFORTELLING: Søker skriver en praksisfortelling som beskriver hvordan søker har tilegnet seg de ulike mål i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis som beskrives må dokumenteres i vedlegg til praksisfortellingen. Praksisfortellingen vurderes av opptakskomiteen. Dersom praksisfortellingen ikke avdekker nok informasjon, kan det være aktuelt å gjennomføre en samtale med søker: b) REALKOMPETANSEINTERVJU med søker. Med utgangspunkt i mottatt praksisfortelling og dokumentasjon, gjennomfører gjeldende opptakskomite et intervju med søker for å avklare om søker er kvalifisert for opptak. Det skal skrives referat fra intervjuet som legges ved begrunnelsen for vedtaket. c) PRAKTISK PRØVE: I tilfeller der opptakskravet er fagbrev, kan det, dersom praksisfortelling og intervju ikke er avklarende nok, gjennomføres en praktisk prøve for å avdekke ytterligere kvalifikasjoner. Søker vil få en oppgavetekst og skal ha forberedelsestid før det praktiske arbeidet legges fram. Det oppnevnes fagpersoner som skriftlig vurderer arbeidet. Denne skriftlige dokumentasjonen legges ved begrunnelsen for vedtaket, som gjøres kjent for søker. 4. Om realkompetansevurdering på Grønn gründer Grønn gründer er et fagskolestudium er en yrkesrettet utdanning. Studenten har etter endt studie spesialkompetanse innen bedriftsetablering og produktutvikling. Kompetansen som skal tilegnes på dette studiet, ligger på nivå over VG3. Det er derfor viktig at søkere til realkompetanse har relevant praksis av en slik varighet og art at kompetanse på videregående nivå er ervervet. Side 19 av 20

20 Studie Opptakskrav Grønn gründer Fullført og bestått videregående opplæring jf. fagskolelovens 1, 2. ledd. VG3 gartnernæring VG3 landbruk VG3 skogbruk Studieforberedende VG3 naturbruk Fagbrev blomsterdekoratør Eller tilsvarende utdanning som over, etter tidligere utdanningsreformer Eller Tilsvarende realkompetanse I tillegg må søkerne ha basiskunnskaper i norsk Det vises for øvrig til fagskolens reglement for fagskolestudenter kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Realkompetanse-vurdering Hvem kan søke? Søkere med relevant praksis med varighet på minst 5 år. Søkere med 2 år yrkesfaglig utdanning eller 3 år Studiespesialisering fra videregående skole, samt 3 års relevant praksis. Søkere med høgskole eller universitetsgrad i relevant fagområde samt 1 års relevant praksis Hva er relevant praksis? Relevant læreplan som realkompetansevurderingen rettes mot: Variert praksis fra gartnerbransjen Variert praksis fra produksjon innen grøntnæringen Variert praksis innen skogbruksnæringen Variert praksis fra blomsterbransjen Variert praksis fra landbruk VG3 gartnernæring VG3 landbruk VG3 skogbruk Studieforberedende VG3 naturbruk VG3 blomsterdekoratør Side 20 av 20

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan I. Sørheim og H. 0.1

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan I. Sørheim og H. 0.1 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan I. Sørheim og H. 0.1 Aas 21.05.2014 Andre utkast til studieplan I. Sørheim, S. 0.2 Alvestad, P. Spangen, H. Aas 27.01.2015

Detaljer

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret 0.9.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og Hildegunn Aas i samarbeid med representanter fra NAML 29.10.2014 Andreutkast til studieplan

Detaljer

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 Retningslinjer for realkompetansevurdering Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 1 Retningslinjer ibm realkompetansevurdering på fagskolen Jf. FFF og NOKUTs retningslinjer for realkompetansevurdering.

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne.

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

30.01.15 Revidert mht benevnelse av læringsutbytte Anne Bakken 3.1 03.02.15 Revidert inn avnitt om internasjonal aktivitet Anne Bakken 3.

30.01.15 Revidert mht benevnelse av læringsutbytte Anne Bakken 3.1 03.02.15 Revidert inn avnitt om internasjonal aktivitet Anne Bakken 3. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 01.09.2011 1.0 21.12.2011 Godkjent av NOKUT 25.02.2013 Revidert 2.0 15.12.2014 Revidert med hensyn til læringsutbyttebeskrivelser jfr.

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av hovedfaget og emnebeskrivelsene for hvert enkelt emne i hovedfaget.

Del 2 inneholder beskrivelse av hovedfaget og emnebeskrivelsene for hvert enkelt emne i hovedfaget. Forord Dette dokumentet er studieplan for fagskolestudiet Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Norges grønne fagskole - Vea Moelv, Side 2 av 23

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Norges grønne fagskole - Vea Moelv, Side 2 av 23 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.05.2006 Godkjent av NOKUT A. S. Solberg 1.0 15.08.2013 Revidert i henhold til Veas KSS A. S. Solberg 1.1 30.01.2015 Revidert i henhold til A.

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon E Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og 1.0 Hildegunn Aas i samarbeid med representanter fra NAML 29.10.2014 Andreutkast til studieplan

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 02.01.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 02.01.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 21.04.2005 1.0 01.06.2006 2.0 19.04.2007 Godkjent av NOKUT 20.01.2009 3.0 20.04.2009 4.0 26.03.2010 5.0 01.04.2011 6.0 08.02.2012 6.1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 30.01.2015

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 30.01.2015 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 21.04.2005 1.0 01.06.2006 2.0 19.04.2007 Godkjent av NOKUT 20.01.2009 3.0 20.04.2009 4.0 26.03.2010 5.0 01.04.2011 6.0 08.02.2012 6.1

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Norges grønne fagskole Vea Moelv, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Norges grønne fagskole Vea Moelv, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 22.04.2017 Versjon klar for høring Ingeborg Sørheim 0.9.0 Britta From 31.05.2017 Versjon klar for sakkyndig komité Ingeborg Sørheim 0.9.1 25.09.2017

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Godkjent av NOKUT Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon <Angi navn> Godkjent av NOKUT Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 01.09.2011 1.0 21.12.2011 Godkjent av NOKUT 25.02.2013 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen Grønne design-

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4

Formål 2. Virkeområde 2. Studentenes rettigheter og plikter 2. Arbeids og læringsmiljø 3. Oppmøte og fravær 3. Opptak 4 Innhold: Side Formål 2 Virkeområde 2 Studentenes rettigheter og plikter 2 Arbeids og læringsmiljø 3 Oppmøte og fravær 3 Opptak 4 Retningslinjer for vurdering av realkompetanse 5 Innpassing og fritak 6

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. februar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 23. februar 2017 16.02.2017 nr. 194 Forskrift om

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 1 / 11 Studieplan 2018/2019 Årsstudium i økologisk landbruk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som normalt studeres over to år på deltid. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 8 Studieplan 2012/2013 Årsstudium i økologisk landbruk Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som går over to år på deltid. Innledning Stortinget

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for barnehagelærere og styrere/fagledere i

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?»

Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» Strategiseminar 2015 «Et samfunn i endring hva betyr det for blomsterdekoratørfaget?» ved Jorunn Dahlback Fagskoleutdanning på Vea, Tyskland, Finland etc. Mesterbrev Studiespesialisering/ Studier ved Høgskole

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 1.07.2016 for å tilfredsstille kravene i Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Toårig fagskoleutdanning på deltid 60 fagskolepoeng

Studieplan Park- og hagedrift. Toårig fagskoleutdanning på deltid 60 fagskolepoeng Studieplan Park- og hagedrift Toårig fagskoleutdanning på deltid 60 fagskolepoeng Moelv, 2.januar 2013, versjon 7.1 Versjon 1.0 pr. 21. april 2005 Versjon 2.0 pr. 1. juni 2006 Versjon 3.0 pr. 20. januar

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1. 2. 3. 4. Studieplan 2017/2018 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Læringsmiljøet i barnehagen kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle

Detaljer

Vurderingspraksis for fritak

Vurderingspraksis for fritak Vurderingspraksis for fritak Institutt for Yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Inger Lise Holen 14.10.2013 Disposisjon Hvem er vi? Rammefaktorer og styringsdokumenter Kort om definisjoner

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer