Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon"

Transkript

1

2 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant annet for seg informasjon om studiets overordna læringsutbytte, innhold, opptakskrav, undervisningsmetoder og vurderingsformer, og andre elementer som er felles for emnene. Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: - Presentasjon av emnene - Emnekode - Omfang - Innhold - Læringsutbytte Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan Ingeborg Sørheim 1.0 og Hildegunn Aas Andreutkast til studieplan Per Spangen, Sissel 1.1. Alvestad, Ingeborg Sørheim og Hildegunn Aas Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret Ingeborg Sørheim 1.3. og Hildegunn Aas Godkjent i fagskolestyret 1.3. NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder av studier innen fagområdet Grønne design- og miljøfag våren Dermed kan Vea opprette og revidere studier ved å følge fagskolens rutinebeskrivelse. Det er Veas fagskolestyre som godkjenner nye studier. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Side 2 av 20

3 Innhold Del 1 fellesfaglig informasjon... 4 INNLEDNING... 4 OVERORDNA LÆRINGSUTBYTTE... 4 OPPTAKSKRAV... 5 TITTEL... 5 INNHOLD I STUDIET... 6 INTERNASJONALT... 6 ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER... 7 VURDERINGS- OG EKSAMENSORDNINGEN... 8 Vurdering av arbeidskrav og sluttkarakter på eksamen... 8 Sensur... 8 Karakterskala... 9 LITTERATUR OG TEKNISK HJELPEMIDDEL... 9 Del 2 - emnebeskrivelser EMNE 1. IDÈ- OG UTVIKLING Informasjon om emnet Læringsutbytte Faglig innhold Idè- og utvikling EMNE 2: KOMPETANSE- OG UTTESTING Informasjon om emnet Læringsutbytte Faglig innhold Kompetanse- og uttesting EMNE 3: ETABLERING- OG DRIFT Informasjon om emnet Læringsutbytte Faglig innhold Etablering- og drift EMNE 4: MARKEDSFØRING- OG SALG Informasjon om emnet Læringsutbytte Faglig innhold Markedsføring- og salg VEDLEGG 1 REALKOMPETANSEVURDERING Side 3 av 20

4 Del 1 fellesfaglig informasjon Innledning Det er et nasjonalt mål å heve kompetansen innenfor landbruket, herunder ønske om nyetableringer og utvikling av småskala tilleggsnæringer. St. meld nr. 9 «Velkommen til bords», har som mål å øke matproduksjon og produktivitet. Gjennom arbeidet med studieplanen har prosjektgruppa benyttet en ekstern ressursgruppe bestående av representanter som arbeider i bransjene og representanter som arbeider tett på bransjene. Studiet henvender seg til gründeren også kalt etablereren, som ønsker å 1) utvikle eller forbedre et produkt eller et konsept som på en eller annen måte gjør bruk av plantemateriale som råvare 2) etablere sin egen bedrift på bakgrunn av dette Hver student skal utvikle en egen forretningsplan og jobbe med den gjennom hele studiet. Forretningsplanen er studentens eksamensoppgave. Overordna læringsutbytte Læringsutbyttebeskrivelsene viser hvilken kompetanse kandidaten har tilegnet seg etter gjennomført studie og beskrives i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Kunnskaper Kandidaten har kunnskaper om den aktuelle dyrkingskulturen, de ulike foredlingsteknikkene og håndverkstradisjoner knyttet til disse har kunnskaper om trender og marked innenfor sitt satsingsområde har innsikt i regelverket som regulerer kravet fra myndighetene, standarder og krav til kvalitet som stilles til eget satsingsområde har kunnskaper om bransjen de skal inn i, forskningsmiljøer, produksjonsmiljøer, kollegaer og konkurrenter har kunnskaper om hvordan foredlede planteprodukter kan utvikles, markedsføres og selges har kunnskaper om etablering og drift av egen virksomhet har forståelse for samfunnets behov for lokale og regionale produkter Ferdigheter Kandidaten kan anvende fagkunnskapen om foredlingsteknikker, planleggingsverktøy og produksjonsredskap i egen produktutviklingsprosess kan anvende produksjonsutstyr som er relevant for egen produksjon kan teste ut produkter (prototyper) i markedet og på bakgrunn av dette vurdere markedets muligheter kan finne og vurdere krav fra myndighetene vedrørende innrapporteringer, analyser, ulike avgifter m.m., knyttet til planteprodukter Side 4 av 20

5 kan starte produksjon av foredlede produkter i egen bedrift basert på forretningsplanen som er utarbeidet gjennom studiet kan videreformidle kunnskapen om tradisjoner og kultur innenfor satsingsområde Generell kompetanse Kandidaten kan utvikle produkter og anvende produksjonsmetoder innen foredling av plante produkter kan utvikle egen virksomhet, basert på foredling og omsetning av planteprodukter kan benytte mulighetene i de lokale ressursene for å skape unike grønne produkter har forståelse for markedets ønske og samfunnets behov for unike og lokale produkter kan bygge nettverk med andre produksjonsbedrifter både lokalt og regionalt for å sikre god faglig utvikling og markedsføring av egne produkter kan finne sitt marked, gjennomføre markedsanalyser/-undersøkelse og utvikle relevante salgsmetoder for sine aktuelle målgrupper Opptakskrav Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. fagskoleloven 1. Opptakskrav til studiet er Fullført og bestått videregående opplæring jf. fagskolelovens 1, 2.ledd Vg3 gartnernæring Vg3 landbruk Vg3 skogbruk Studieforberedende Vg3 naturbruk Fagbrev blomsterdekoratør - eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer, - eller tilsvarende realkompetanse 2. Søkere som vurderer å søke på realkompetanse må ta kontakt med fagskolen for veiledning Tittel Etter fullført og bestått studium oppnår man tittelen Fagtekniker Etablering og produktutvikling i grøntsektoren. 2 Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). Side 5 av 20

6 Innhold i studiet Studiet består av 4 emner som til sammen skal bidra til at studenten når det samlede læringsutbytte jf.s.4/5. Studiet gir 30 fagskolepoeng ved gjennomført og bestått eksamen. Studenten må bestå de obligatoriske arbeidskravene for å få godkjent forretningsplanen, som vil være avsluttende eksamen, se omtale under. I tabellen nedenfor vises totalt antall undervisningstimer i studiet og antall undervisningstimer i hvert emne. Studentarbeidstimer er de timene studenten må beregne å bruke på hvert emne ut over undervisningen. Emner (1-4) Emner; Emnekode Totalt 1: Idé og utvikling IU Undervisningstimer Studentarbeidstimer Fagskolepoeng 2: Kompetanse og uttesting KU : Etablering og drift ED : Markedsføring og salg MS Forretningsplan med individuell veiledning Eksamen Sum hele studiet Internasjonalt Et av Veas overordnede mål er å ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer. Vea er tilknyttet et spennende Europeisk nettverk, FLORNET, Vi samarbeider om utplassering av studenter og lærere, deltagelse på ulike seminarer, workshops og mye mer. Som student på Vea kan du få mulighet til å benytte dette nettverket til egen faglig utvikling gjennom deltakelse i internasjonale aktiviteter eller utplassering hos en av våre partnere. Fagskolen legger til rette for at studenter fra andre land også kan hospitere hos oss. De vil da delta i undervisningen i den av våre klasser som har relevant studieinnhold av timene brukes i praksisbedrift hvor studenten får veiledning av praksisvert. 4 Det settes av timer som kan brukes til veiledning over nett. Bruken av disse avklares med studentene. Side 6 av 20

7 Undervisningen den eventuelle perioden vil da foregå på norsk/engelsk og aktivitetene tilpasses dette. Dette er aktiviteter vi har mye erfaring med og som både studenter og lærere opplever som en berikelse for læringsmiljøet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte til seg et internasjonalt nettverk. Organisering og arbeidsformer Grønn gründer er et praktisk rettet studium hvor det legges stor vekt på praktiske øvingsoppgaver knyttet opp mot eget interesse- og fagfelt. Studiet er samlingsbasert og gjennomføres over samlinger á 3 dager med praktisk og teoretisk undervisning. I tillegg kommer to praksisuker som tidfestes sammen med praksissted. Dette vil være vanlige arbeidsuker på 37,5 timer pr. uke. Arbeidskrav Det legges opp til et obligatorisk arbeidskrav i hvert emne som studenten må bestå før han/hun kan gå opp til avsluttende eksamen. Arbeidskravene skal sikre at studentene når det samlede læringsutbytte for studiet og at de gjennom studiet har en viss progresjon. Praksis i bedrift To av samlingene er praksis i relevant bedrift for å lære ulike produksjonsteknikker direkte hos produsent. Praksisperioden knyttes først og fremst til emne 2: kompetanse og uttestingsfasen. Å legge praksis til relevant bedrift sikrer at opplæringen er tidsriktig og relevant. Studenten får tett oppfølging og faglig veiledning i praksisperioden av praksisvert. Faglig ansvarlig ved fagskolen vil også følge opp studenten i praksisperioden slik at den røde tråden gjennom studiet ivaretas. Det er fagskolen som har det overordnede ansvaret for å sikre at det legges til rette for at læringsutbytte nås. Det vil ved studiestart gjennomføres en kartlegging over den enkelte students satsingsområde. Dette for å sikre at den enkelte student får praksis i relevant bedrift samt at det vil si noe om hvilke planter(råvarer) som blir vektlagt i emnet planteproduksjon. Før praksis finner sted disse timene vil studenten få en generell innføring i ulike foredlingsteknikker for så å fordype seg i egen valgte produksjon hos praksisbedrift. Det gis veiledning individuelt og i gruppe gjennom studiet. Det kan vurderes om den individuelle veiledningen på forretningsplanen skal gjennomføres via nett. Bruk av gjestelærere Det vil bli brukt spisskompetanse fra yrkesfeltet i sentrale temaer for å sikre oppdatert innhold i emnene. Side 7 av 20

8 Vurderings- og eksamensordningen Formålet med vurdering er å sikre høy standard i opplæringen. Vurderingen innebærer at studenten gis tilbakemeldinger på egen utvikling i forhold til studiets læringsutbytte. Det er faglærer og praksisveileder som gir tilbakemelding på arbeid og utvikling gjennom studiet. Forretningsplan som eksamen Egen forretningsplan er studentens eksamensoppgave og skal inneholde alle emnene i studiet. Rammene for forretningsplanen gjøres kjent ved studiestart slik at studenten kan jobbe med den gjennom studiet. Det settes karakter A-F på forretningsplanen. Karakteren uttrykker i hvilken grad studenten har nådd det samlede læringsutbytte. Vurdering av arbeidskrav og sluttkarakter på eksamen Det vil bli gitt karakterer på arbeidskravene som viser i hvilke grad studenten har nådd læringsutbytte i hvert emne. Det blir gitt en sluttkarakter på forretningsplanen som viser i hvilke grad studenten har nådd det overordna læringsutbytte. Det utstedes vitnemål hvor sluttkarakterer blir synliggjort. Alle karakterer kan påklages, jf. fagskolereglementet Sensur Studentene skal sikres upartisk vurdering, jf. 5 i fagskoleloven. Det oppnevnes ekstern sensor som skal vurdere avsluttende eksamen sammen med intern sensor. I de tilfeller intern og ekstern sensor ikke er enige om karakteren, er det ekstern sensors vurdering som vektlegges mest. Studenten kan klage på sensur jf. fagskolereglementets kapittel 4. Side 8 av 20

9 Karakterskala Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet 6. august Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C D E F God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Litteratur og teknisk hjelpemiddel Felleslitteratur blir utviklet av faglærerne i god tid før studiestart. Det vil også være individuelle variasjoner her alt etter den enkelte student sitt satsingsområde. Studiet vektlegger at studentene selv kan hente fagstoff gjennom bruk av biblioteksdatabaser. Studentene må disponere egen bærbar PC. Side 9 av 20

10 Del 2 - emnebeskrivelser Emne 1: Idé og utvikling Informasjon om emnet Emnekode: Tema: Omfang: IU Forretningsidé Metode Marked Kultur og trender 90 undervisningstimer 170 studentarbeidstimer Antall fagskolepoeng: 10 Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Evalueringer: Eksamen: Studenten har kunnskaper om de ulike stadier i prosessen fra ide til produkt og kjenner til hva som ligger i begrepene estetikk og formgivning. Studenten har kunnskap om ulike trender i markedet, kjenner målgruppene for ulike foredlede planteprodukter og har strategier for å nå målgruppene. Studenten har kunnskap om hva som kjennetegner håndverkskvalitet innenfor foredling av planteprodukter. Studenten kan kartlegge og identifisere trender og behov i samfunnet Studenten kan på bakgrunn av kunnskapen om trender og metode prøve ut ulike produkter i markedet, basert på egen råvare. Studenten kan kvalitetssikre egen produksjon for å møte dagens krav til kvalitet og pris. Studenten kan benytte metoden fra idé til produkt Det gis arbeidskrav i emnet som vurderes med karakteren A-F. Emnet er en del av forretningsplanen. Side 10 av 20

11 Faglig innhold Idé- og utvikling Tema Forretningsidé Marked Metode Faglig innhold Ideer Visjoner Mål og drømmer Markedsanalyser SWOT 5 analyse Kartlegging Tema omhandler metoden fra idé produkt som verktøy for å utvikle unike produkter. Å lage prototyper for å teste produktet i markedet er viktig. Prosessen vil også ta for seg hvordan man ved hjelp av form, farge, design, håndverk og emballasje kan bygge opp under merkevaren/produktet. Dokumentasjon og presentasjon av prosessen. Kultur og trender «Det gode liv», estetikk, estetiske opplevelser, kultur og trender er også tema. 5 Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). Side 11 av 20

12 Emne 2: Kompetanse og uttesting Informasjon om emnet Emnekode: Tema: Omfang: KU Planteproduksjon Jordlære Varebehandling Foredlingsteknikker Produksjon i bedrift Kvalitet i mat Marked Nettverk 140 undervisningstimer (80 timer er praksis i bedrift) 140 studentarbeidstimer Antall fagskolepoeng: 10 Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Studenten har kunnskaper om ulike dyrkingsmåter, lagringsmetoder og varebehandling av en rekke utvalgte råvarer. Studenten har kunnskaper om ulike vekstmediers egnethet i forhold til ulike planters krav. Studenten har kunnskap om fagmiljøer knyttet til planteproduksjon og foredling. Studenten har kunnskap om nasjonal og regional matkultur og mattradisjoner. Studenten har kunnskap om ulike konserveringsteknikker relevante for foredling av planteprodukter. Studenten har kunnskap om- og innsikt i aktuelle produksjonsteknikker for sitt produkt. Studenten har kunnskaper om hva som finnes av aktuelle produksjonsmiljøer, metoder, materialer og utstyr for sin valgte produksjon. Studenten kan velge riktig plantesort og anvende riktig dyrkingsmetode for sitt produkt. Studenten kan finne informasjon og fagstoff relatert til plantedyrking og lagring. Studenten kan finne frem til og anvende relevant utstyr for sin produksjon. Side 12 av 20

13 Generell kompetanse Studenten har forståelse for hva jordlære og plantekunnskap har å si for kvaliteten på produksjonen. Studenten kan utvikle metoder for innhøsting og lagring av den aktuelle råvaren for å få et optimalt utgangspunkt for videre foredling. Studenten kan bygge relasjoner med aktuelle produksjonsmiljøer, kommende kollegaer og konkurrenter. Studenten ser viktigheten av nettverksbygging og betydningen dette har for å nå marked og målgrupper med sitt produkt. Studenten kan utvikle produkter og produksjonsmetoder basert på egen råvare. Evalueringer: Eksamen: Det gis arbeidskrav i emnet som vurderes med karakteren A-F. Emnet er en del av forretningsplanen. Faglig innhold Kompetanse og uttesting Tema Planteproduksjon Jordlære Varebehandling Foredlingsteknikker Produksjon i bedrift Faglig innhold Hvordan produksjonen påvirker ulike planters 6 smak, lukt og holdbarhet. Tema omhandler også produksjonsteknikker, formering, innhøsting og plantevern jf. norsk regelverk. Hvordan næringsbalanse og gjødsling påvirker ulike planters vekst, smak, lukt og holdbarhet. Samt hvordan agronomiske forhold i jorda har betydning for planters vekst og utvikling. Høsting og lagring. Hvordan håndtering og lagringsmiljø påvirker planters holdbarhet og kvalitet. Innføring i ulike teknikker på fagskolen og en praktisk utprøving av relevant teknikk/-er i praksisbedrift. Valg av riktig teknikk til rett produkt, Eks: pressing, sylting, tørking, hermetisering, pakking, frysing, etc. Redskap og utstyr i produksjonsprosesser. Lokaler og inventar. Verktøy. 6 Under kartleggingen ved studiestart vil det komme frem hvilke planter som blir tematisert i emnet. Side 13 av 20

14 Kvalitet i mat Hva innebærer kvalitet i produksjon av mat: Gode råvarer og utnyttelsen av disse. Tilsettingsstoffer Produksjonsmetodikk Næringsinnhold og deklarasjon Godt håndverk Om matkultur: Smakssammensetninger Mattradisjoner Trender i mat Matopplevelser Marked Nettverk Uttesting av prototype i markedet Produksjonsmiljøer i Norge og Norden. Side 14 av 20

15 Emne 3: Etablering og drift Informasjon om emnet Emnekode: Tema: Omfang: ED Økonomi Arbeidsgiveransvar Myndighetene og mattilsynet 60 undervisningstimer 100 studentarbeidstimer Antall fagskolepoeng: 5 Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Evalueringer: Studenten har kunnskaper om myndighetenes krav til selvstendig næringsdrivende. Studenten har kunnskaper om myndighetenes krav til innrapporteringer og avgifter knyttet til produksjon og salg innen eget satsingsområde. Studentene har kunnskaper om ulike kvalitetsmerkesystemer. Studenten kan sette opp priskalkyler og på bakgrunn av disse sette riktig pris på varen for å sikre lønnsom drift. Studenten kan sette opp budsjett for oppstart og drift av egen virksomhet. Studenten kan anvende HACCP- prinsippene 7 som grunnlag for sitt eget kvalitetssystem. Studenten kan sette opp en forretningsmodell og en forretningsplan. Studentene har forståelse for hva det innebærer å ha økonomi-, drifts- og arbeidsgiveransvar for egen bedrift. Studenten har forståelse for økonomiske begreper og sammenhenger i en mindre bedrift. Studenten har utviklet forståelse for samfunnets behov for matsikkerhet. Studenten kan gjennomføre de nødvendige tiltakene som kreves av myndighetene for å etablere egen virksomhet basert på foredling av plantematerialer. Det gis arbeidskrav i emnet som vurderes med karakteren 7 Metoden Hazard Analyzis and Critical Control Point Side 15 av 20

16 A-F. Eksamen: Emnet er en del av forretningsplanen. Faglig innhold Etablering og drift Tema Økonomi Faglig innhold Forretningsmodell og forretningsplan, innføring: Hva er en forretningsplan og hvilke krav stilles til en forretningsmodell. (Forretningsmodellen skal jobbes med gjennom hele studiet. Forretningsplanen er studentens eksamensoppgave). Budsjett: Oppbygging av kalkyler, driftskalkyle og priskalkyle. Riktig pris på varen. Merverdiavgift, hva du må du vite om dette for å etablere og drive en bedrift. Kundelønnsomhet: Pris- og rabattforhandlinger Tilskuddsordninger, hva finnes. Arbeidsgiveransvar Hvilke krav stiller myndighetene til det å ha arbeidsgiveransvar i forhold til: Lønn. Skatt. Arbeidsgiveravgift. Altinn. Aktuelle lover og regler. Myndighetene og mattilsynet Lover og regler som regulerer myndighetenes krav til produksjon og salg av mat. Altinn. Avgifter. Norsk standard. Matmerkesystemer. HACCP (Hazard Analysis (and) Critical Control Point). Side 16 av 20

17 Emne 4: Markedsføring og salg Informasjon om emnet Emnekode: Tema: Omfang: MS Marked Salg 40 undervisningstimer 80 studentarbeidstimer Antall fagskolepoeng: 5 Læringsutbytte Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Evalueringer: Eksamen: Studenten har kunnskap om salg, ulike salgsteknikker og salgskanaler relevante for foredlede planteprodukter. Studenten har kunnskaper om hva markedsføring og markedsstrategier er Studenten skal kunne bruke de vanligste web-baserte hjelpemidler for å markedsføre og selge sine foredlede planteprodukter. Studenten kan utforme en markedsplan. Studenten kan planlegge og gjennomføre en markedsstrategi for sitt produkt som fremmer produktets omdømme. Studenten har forståelse for den merverdien som ligger i kvaliteten og historien til et genuint håndverksprodukt. Det gis arbeidskrav i emnet som vurderes med karakteren A-F. Emnet er en del av forretningsplanen. Side 17 av 20

18 Faglig innhold Markedsføring og salg Tema Marked Salg Faglig innhold Marked handler om å nå riktige målgrupper og finne riktig salgskanal for det aktuelle produktet. Omdømme- og merkevarebygging, visuell profil og historiebygging er også viktige tema, likeså samarbeidspartnere, konkurrenter og nettverksbygging. Her handler det om hvordan du kan velge riktig salgsteknikk, varepresentasjon og salgskanal til ulike produkt. Salg av opplevelse Gårdsutsalg eller supermarked Butikk, kafè eller overnatting Se på hva som finnes av elektroniske salgskanaler, sosiale medier og hvordan disse kan benyttes for å nå ut i markedet. Hvordan utvikle egen web side. Side 18 av 20

19 Vedlegg 1 Realkompetansevurdering Realkompetansevurdering Veiledning til søkere av Grønn gründer Søkere som ikke fyller det formelle opptakskravet, kan bli realkompetansevurdert. Dette dokumentet skal informere søker om: 1. Hva realkompetanse er (definisjon) 2. Hvem som kan bli realkompetansevurdert 3. Hvordan realkompetansevurderingen gjennomføres 4. Om realkompetansevurdering opp mot aktuelt fagskolestudium på Vea 1. Definisjon Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 2. Hvem kan bli realkompetansevurdert Søkere med relevant praksis av en viss varighet og som har fylt 23 år kan bli realkompetansevurdert. For nærmere spesifiseringer angående dette, les krav til realkompetansevurdering for det aktuelle studium. 3. Gjennomføring a) PRAKSISFORTELLING: Søker skriver en praksisfortelling som beskriver hvordan søker har tilegnet seg de ulike mål i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis som beskrives må dokumenteres i vedlegg til praksisfortellingen. Praksisfortellingen vurderes av opptakskomiteen. Dersom praksisfortellingen ikke avdekker nok informasjon, kan det være aktuelt å gjennomføre en samtale med søker: b) REALKOMPETANSEINTERVJU med søker. Med utgangspunkt i mottatt praksisfortelling og dokumentasjon, gjennomfører gjeldende opptakskomite et intervju med søker for å avklare om søker er kvalifisert for opptak. Det skal skrives referat fra intervjuet som legges ved begrunnelsen for vedtaket. c) PRAKTISK PRØVE: I tilfeller der opptakskravet er fagbrev, kan det, dersom praksisfortelling og intervju ikke er avklarende nok, gjennomføres en praktisk prøve for å avdekke ytterligere kvalifikasjoner. Søker vil få en oppgavetekst og skal ha forberedelsestid før det praktiske arbeidet legges fram. Det oppnevnes fagpersoner som skriftlig vurderer arbeidet. Denne skriftlige dokumentasjonen legges ved begrunnelsen for vedtaket, som gjøres kjent for søker. 4. Om realkompetansevurdering på Grønn gründer Grønn gründer er et fagskolestudium er en yrkesrettet utdanning. Studenten har etter endt studie spesialkompetanse innen bedriftsetablering og produktutvikling. Kompetansen som skal tilegnes på dette studiet, ligger på nivå over VG3. Det er derfor viktig at søkere til realkompetanse har relevant praksis av en slik varighet og art at kompetanse på videregående nivå er ervervet. Side 19 av 20

20 Studie Opptakskrav Grønn gründer Fullført og bestått videregående opplæring jf. fagskolelovens 1, 2. ledd. VG3 gartnernæring VG3 landbruk VG3 skogbruk Studieforberedende VG3 naturbruk Fagbrev blomsterdekoratør Eller tilsvarende utdanning som over, etter tidligere utdanningsreformer Eller Tilsvarende realkompetanse I tillegg må søkerne ha basiskunnskaper i norsk Det vises for øvrig til fagskolens reglement for fagskolestudenter kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Realkompetanse-vurdering Hvem kan søke? Søkere med relevant praksis med varighet på minst 5 år. Søkere med 2 år yrkesfaglig utdanning eller 3 år Studiespesialisering fra videregående skole, samt 3 års relevant praksis. Søkere med høgskole eller universitetsgrad i relevant fagområde samt 1 års relevant praksis Hva er relevant praksis? Relevant læreplan som realkompetansevurderingen rettes mot: Variert praksis fra gartnerbransjen Variert praksis fra produksjon innen grøntnæringen Variert praksis innen skogbruksnæringen Variert praksis fra blomsterbransjen Variert praksis fra landbruk VG3 gartnernæring VG3 landbruk VG3 skogbruk Studieforberedende VG3 naturbruk VG3 blomsterdekoratør Side 20 av 20

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013

Utvikling av apps. Noroff fagskole AS September 2013 Utvikling av apps Noroff fagskole AS September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff fagskole AS: Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad Utvikling av apps Dato for vedtak:

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert <Angi navn> 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 Revidert 1.0 08.02.2012 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne design- og miljøfag våren 2012.

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer