RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014"

Transkript

1 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag Forberedelsestid: 48 timer Eksamenstid: Inntil 45 minutter Oppgaveproduksjon: Faglærer/fagseksjon Oppgaver, fagrapport, og annen relevant informasjon skal være sensor i hende senest 1 uke før forberedelsestiden starter. Dokumentene sendes fra eksamensansvarlig ved skolen, normalt pr. brevpost. Faglærer og sensor skal være i dialog før eksamen og sensor skal godkjenne oppgavene. Eksamensordning: Eksamen er tredelt: 1. Presentasjon (inntil 15 minutter) 2. Oppfølgingssamtale til presentasjonen (5-10 minutter) 3. Samtale om et annet tema som trekkes under eksaminasjonen (20-25 minutter) 48 timer før eksamen får kandidatene utdelt en praktisk oppgave eller case som de skal forberede en presentasjon av. Kompetansemålene som oppgaven dekker skal oppgis. Maks 3 kandidater får samme oppgave. På eksamensdagen leverer kandidaten en form for utskrift av presentasjonen sin til faglærer og sensor. Denne skal ikke vurderes, men kan benyttes av faglærer og sensor til notater osv. I tillegg til denne praktiske oppgaven får kandidaten utdelt 4-5 temaer 48 timer før eksamen som er aktuelle til del 3. I denne delen trekker kandidaten ett av disse temaene som det skal eksamineres i. Dersom kandidaten ikke får vist bredde i sin kompetanse i faget innenfor gitt tema/oppgave, kan det også eksamineres i andre deler av læreplanen. Totalt sett skal eksamen dekke kompetansemål innenfor minst to hovedområder i læreplanen. Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. På eksamen får kandidaten ha med seg materiale til presentasjonen. Veiledning: Faglærer skal ikke undervise kandidatene i de aktuelle emnene etter at oppgavene er delt ut. Faglærer skal heller ikke hjelpe kandidatene med kilder, innhold og struktur av oppgaven. Veiledningsrollen avgrenses derfor til felles informasjon i plenum i forbindelse med utdeling av oppgavene. Etter dette kan faglærer kun svare på praktiske spørsmål. Vurdering: Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for faget. Det er utarbeidet felles kjennetegn på måloppnåelse for muntlig-praktisk eksamen i faget. Disse skal deles ut til kandidatene sammen med oppgaven 48 timer før eksamen. Sensur: Karakter skal settes etter hver kandidat og formidles til kandidatene fortløpende. Kandidaten har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegn på måloppnåelse i faget.

2 Entreprenørskap Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028 Beskrive hovedtrekkene i beskrive primær, sekundær næringslivsutviklingen i Norge og tertiærnæringer beskrive utviklingen og ha med eksempler fra lokalt og nasjonalt næringsliv også sysselsetting beskrive ulike tidsepoker og overganger til de ulike næringene, med sysselsetting og betydning for norsk økonomi Forklare innholdet i entreprenørskapsbegrepet gjengi at begrepet omhandler både holdninger og ferdighet gjengi begrepene og forklare faglig innhold forklare innholdet med egne og andres eksempler Drøfte hvilken rolle entreprenørskap har for verdiskaping og sysselsetting i dagens samfunn forklare hva begrepene verdiskapning og sysselsetning betyr forklare hva entreprenørskap betyr for verdiskapning og sysselsetning drøfte begrepet entreprenørskap og komme med hvilken betydning entreprenørskap har for verdiskapning og sysselsetting Vurdere muligheter for næringsvirksomhet med utgangspunkt i regionale ressurser forklare hva regionale ressurser er gi eksempler på lokal virksomhet med grunnlag i regional ressurs se hvilke muligheter man har for virksomhet med utgangspunkt regionale ressurser Gjøre rede for støtteapparatet for etablerere forklare hva støtteapparat er hvilke støtteapparat finnes og gi eksempler på dette i en gitt situasjon vurdere støtteapparatet Diskutere verdien av Drøfte etiske og miljømessige konsekvenser ved bedriftsetablering forklare hva et nettverk er forklare hva etikk og miljømessige konsekvenser er forklare begrepene formelt og uformelt nettverk, og gi eksempler på hvordan nettverket kan brukes gi eksempler på etikk og miljømessige konsekvenser vurdere nytten av ulike nettverk vurdere etikk i forhold til bedrifter, se hvordan miljømessige konsekvenser påvirker andre Beskrive kreative metoder for idéutvikling komme med eksempel på kreative metoder definere hva en kreativ metode er forklare hva som kjennetegner ulike kreative metoder

3 Etablering gjennomføre en kreativ idéprosess for å forklare hva en forretningsidé være en kreativ deltager i være med og gjennomføre prosessen utforme forretningsideer er idéprosessen fram til en godt formulert forretningsidé Utforme mål og visjoner for en beskrive hva mål og visjon er utforme og vet forskjellen mellom utforme mål/visjoner og reflektere virksomhet mål og visjon, og skille mellom mål hvorfor man setter de ulike Vurdere og velge hensiktsmessig selskapsform for en virksomhet Beregne kapitalbehov og innhente informasjon om finansieringsmuligheter Utarbeide en forretningsplan Kartlegge nettverksmuligheter og utarbeide en plan for Gjennomføre stiftelsesmøte Gjøre rede for grupperoller og gruppeprosesser Foreta ansettelser i henhold til lover, forskrifter og regler beskrive ulike selskapsformer forklare begrepene kapitalbehov og finansiering beskrive elementene i en forretningsplan forklare hva nettverk er og beskrive en plan for fylle ut stiftelsespapirer og få de godkjent Kjenne til betydningen av begrepene grupperoller og gruppeprosesser gjengi at arbeidsmiljøloven gjelder og spesielt om skriftlig arbeidskontrakt på ulike nivåer beskrive hva som kjennetegner de ulike selskapsformene og forklare fordeler/ulemper med disse beregne kapitalbehov for en konkret virksomhet, og vise muligheter for finansiering omtale alle punktene, noen bedre enn andre beskrive hvilke nettverksmuligheter som er aktuelle for en gitt virksomhet og utarbeide en plan for planlegge, gjennomføre og ta etterarbeid i forhold til stiftelsesmøtet. Kjenne til hvordan man kan utvikle gode grupper beskrive en riktig ansettelsesprosedyre mål/visjoner for en virksomhet ut fra gitt situasjon, velge egnet selskapsform, reflektere over og begrunne valget. finne ulike finansieringsmuligheter i forhold til en sunn finansiering utarbeide en god forretningsplan, der samtlige punkter er grundig beskrevet reflektere rundt verdien av i ulike situasjoner vise refleksjon rundt gjennomføringen av stiftelsesmøtet Kunne redgjøre for hvordan man kan utvikle gode grupper og hvordan gruppeprosesser foregår være en aktiv deltager ved ansettelser som er i henhold til lovverket

4 Drift Beskrive utviklingsprosessen for et produkt Vurdere ulike markeder og målgrupper for en virksomhet kjenner til begreper knyttet til produktutvikling og fasene i produktutviklingsarbeidet kjenner til ulike markeder og målgrupper for en virksomhet sette opp en plan for hele produktutviklingsprosessen og plassere produkter i henhold til utviklingsprosessen gjøre rede for ulike segmenteringsmuligheter og velge passende målgrupper sammenligne ulike virksomheters produktutviklingsprosess anvende og begrunne valg av segmenter og målgrupper i forhold til en virksomhets forretningsdrift Utarbeide en markedsstrategi for en virksomhet Lage profileringsmateriell og presentere en virksomhet ved hjelp av digitale verktøy Gjennomføre en salgssamtale for et produkt Føre og avslutte et regnskap i henhold til lover, forskrifter og regler Utarbeide drifts- og likviditetsbudsjett Drøfte betydningen av godt internt samarbeidsklima Gjøre rede for ulike ledelsesstrategier og lage plan for personalarbeidet Gjøre rede for generelle krav til HMS og internkontroll i en virksomhet kjenner til segmenterings- og markedsmiksmuligheter kjenner til ulike virkemidler i profileringsarbeidet kjenner til kommunikasjonsmodellen for salg og markedsføring Kjenne til hva et regnskap er og hvordan man foretar enkle posteringer Kjenne til hovedtrekkene i et driftsbudsjett Kunne forstå begrepet samarbeidsklima Kjenne til ulike ledelsesstrategier Kjenne til hovedtrekkene i reglene for en virksomhets arbeid med HMS Utarbeide miljørapport og årsrapport for kjenne til bruksområdene for en virksomhet årsrapport og miljørapport Karakteren 1 viser svært lav kompetanse i faget. gjennomføre segmentering av markedet og velge riktig markedsføringstiltak i forhold til virksomhetens strategiske mål utarbeide, velge og presentere ulike profileringsmateriell for virksomheten forberede og gjennomføre en salgssamtale for et produkt Kunne enkle posteringer og hvilke poster som avsluttes mot resultat og hvilke som avsluttes mot balanse Kunne utarbeide et driftsbudsjett for en liten virksomhet forstå begrepene bedriftskultur og samarbeidsklima Kunne gjøre rede for ulike ledelsesstrategier og kjenne til enkelte elementer i personalarbeidet Kjenne til de ulike delene i en virksomhets HMS-arbeid og til lover og forskrifter på området kunne hovedinnholdet i en årsrapport og miljørapport begrunne valg av segmentering og lage handlingsplan for gjennomførelse av virksomhetens markedsstrategi begrunne valg av hensiktmessige profileringsvirkemidler for virksomheten behandle ulike salgssignaler, samt anvende og begrunne valg av ulike salgsstrategier Kunne åpne, føre og avslutte et enkelt regnskap i henhold til lover, forskrifter og regler Kunne utarbeide et driftsbudsjett og kjenne til hovedtrekkene i et likviditetsbudsjett Kunne drøfte betydningen av et godt internt samarbeidsklima Kunne gjøre rede for ulike ledelsesstrategier og lage en plan for virksomhetens personalarbeid Kunne forstå internkontroll-forskriftens intensjon om det systematiske arbeidet med HMS og kunne hovedtrekkene i lovverket på området kunne utarbeide en miljørapport og en årsrapport

5 Bedriftsutvikling Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 SAM3030 Sentralt utarbeidet for skriftlig eksamen i SAM3029 Vurdere videreutvikling av en forretningsidé Drøfte behovet for nye selskapsformer i en virksomhet Gjør rede for hva en forretningsidé er, hvilke krav som stilles til innholdet, og formulerer en ny forretningsidé. Beskriver de aktuelle selskapsformene. Gir en oversikt over grunnlag som er nødvendig for å videreutvikle forretningsideen, og mulige nye forretningsideer. Begrunner behovet for ny selskapsform. Bearbeider informasjonsgrunnlaget, og anbefaler om forretningsideen bør videreutvikles eller ikke. Vurderer aktuelle selskapsformer og gir en anbefaling med utgangspunkt i Vurdere og gjennomføre en organisasjonsutvikling Kartlegge kompetansebehov og lage en plan for kompetanseutvikling Analysere kapitalbehovet og utarbeide økonomiske kalkyler for en virksomhet Forklarer kort hva organisasjonsutvikling innebærer, og hvordan den kan gjennomføres. Forklarer begrepene kompetansebehov og kompetanseutvikling, og viser til ulike former for opplæring. Definerer begrepene kapitalbehov, finansiering og økonomiske kalkyler. Viser grunnlaget for organisasjonsutviklingen, og beskriver metoder for å utvikle en organisasjon. Beskriver hvordan man kan kartlegge kompetansebehovet i en bedrift, hvilke opplæringsformer bedriften kan bruke, og hva innholdet i en kompetanseutviklingsplan kan være. Utarbeider økonomiske kalkyler og gjennomfører beregninger for å kartlegge kapitalbehovet. Vurderer behovet for en organisasjonsutvikling og viser praktisk forståelse for hvordan en organisasjonsutvikling gjennomføres knyttet til Utarbeider en kompetanseutviklingsplan som inneholder konkrete forslag til hvordan bedriften skal kartlegge kompetansebehovet, og hvilke opplæringsformer bedriften bør velge. Analyserer kapitalbehov på bakgrunn av økonomiske kalkyler og informasjon gitt i Vurdere og videreutvikle markedsstrategi Gjør rede for de ulike virkemidlene som er grunnlaget for en markedsstrategi. Gjør rede for vurderingsgrunnlaget for en utvikling av markedsstrategien og viser enkle forslag til endringer i denne. Videreutvikler markedsstrategien med konkrete forslag til endringer som er begrunnet ut fra teori og informasjonen i Utarbeide en strategiplan som ivaretar etiske og miljømessige forhold Forklarer hva som menes med etiske og miljømessige forhold. Lager en enkel plan for etiske og miljømessige forhold. Utarbeider en strategiplan som ivaretar etiske og miljømessige forhold ut fra

6 Innovasjon Forklare begrepet innovasjon Forklarer begrepet Gir en grundig oversikt over hvordan Diskuterer hvordan innovasjonsprosesser og diskutere hvordan innovasjon og beskriver en en innovasjonsprosess kan foregå, og foregår, inkludert hvordan omgivelsene innovasjonsprosesser foregår innovasjonsprosess. forhold som påvirker denne. påvirker prosessen, knyttet opp mot Drøfte betydningen av innovasjon for en bedrifts konkurranseevne og verdiskaping Forklarer kort begrepene innovasjon, konkurranseevne og verdiskaping. Viser sammenhengen mellom innovasjon og bedriftens konkurranseevne og verdiskaping. Viser forståelse for hva innovasjon kan bety for bedriftens konkurranseevne og verdiskaping. Drøfte hva ledelse og bedriftskultur betyr for innovasjon Forklarer kort begrepene ledelse, bedriftskultur og innovasjon. Viser sammenhengen mellom ledelse og bedriftskultur knyttet til innovasjon. Viser forståelse for hva ledelse og bedriftskultur betyr for innovasjon knyttet opp til Gjennomføre en utviklingsprosess for et produkt Forklarer kort de ulike fasene i en utviklingsprosess. Beskriver fasene og gir praktiske eksempler. Beskriver en utviklingsprosess med bakgrunn i teori og gode refleksjoner, som bygger på Drøfte nye forretningsmodeller og presentere forbedringstiltak Gir en oversikt over nye forretningsmodeller, og kommer med noen forslag til forbedringer. Gir en grundig oversikt over ulike nye forretningsmuligheter, og foreslår flere aktuelle forbedringstiltak. Vurderer ulike konkrete nye forretningsmodeller opp mot hverandre, presenterer konkrete forbedringstiltak knyttet opp til eksamensoppgaven, og gir en anbefaling.

7 Internasjonalisering Diskutere Norges rolle i et Gir en kort oversikt over Gjør rede for Norges rolle i Viser forståelse for Norges rolle i et internasjonalt økonomisk Norges betydning i internasjonalt økonomisk perspektiv. internasjonalt økonomisk perspektiv ut fra perspektiv internasjonal handel i dag. temaet i Gjøre rede for nasjonale samarbeidspartnere i internasjonal handel Gir en kort oversikt over nasjonale samarbeidspartnere i internasjonal handel. Kartlegger hva de ulike nasjonale samarbeidspartnere i internasjonal handel kan bistå bedriftene i eksamensoppgaven med. Vurderer og begrunner hvilke nasjonale samarbeidspartnere som er aktuelle i Gjøre rede for hvordan sentrale internasjonale økonomiske organisasjoner regulerer internasjonal handel Gir en kort oversikt over sentrale internasjonale økonomiske organisasjoner. Forklarer hvordan de sentrale internasjonale økonomiske organisasjonene regulerer internasjonal handel. Vurderer betydningen av hvordan de sentrale internasjonale økonomiske organisasjonene regulerer internasjonal handel. Presentere forretningskulturen i aktuelle internasjonale markeder Forklarer begrepet forretningskultur. Presenterer forretningskulturen i aktuelle internasjonale markeder knyttet til Beskriver utfordringene knyttet til forretningskulturen som er aktuell i Vurdere internasjonale forretningsmuligheter for et produkt Forklarer hva en internasjonal forretningsmulighet er. Gjør rede for rammebetingelser knyttet til internasjonale forretningsmuligheter i Sammenlikner de internasjonale forretningsmulighetene som er aktuelle i eksamensoppgaven, og gir en anbefaling. Beskrive prosessen ved import og eksport av et produkt Definerer begrep knyttet til import og eksport. Forklarer prosessen ved import og eksport. Beskriver prosessen ved import og eksport knyttet til Drøfte en virksomhets sosiale, etiske og miljømessige utfordringer Forklarer begrepene sosiale, etiske og miljømessige utfordringer. Gir en oversikt over aktuelle sosiale, etiske og miljømessige utfordringer knyttet til Viser forståelse og ser konsekvensene av de aktuelle utfordringene i Karakteren 1 viser svært lav kompetanse i faget.

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNIG EKSAMEN I MAEMAIKK EEVER 2015 Fagkoder: MA1012, MA1014, MA1016, MA1018, MA1101,MA1105, MA1106, MA1110, REA3021, REA3023, REA3025, REA3027, REA3029 Årstrinn: Vg1, Vg2 og Vg3 Gjelder for

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Ledelse i håndverksfag

Ledelse i håndverksfag Studieplan Ledelse i håndverksfag Fagskolestudium 30 fagskolepoeng Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. NOKUT

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk

Plan for 2-årig teknisk fagskole. Datateknikk Plan for 2-årig teknisk fagskole Datateknikk Fordypningene: Drift og sikkerhet 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL MED FAGTEKNIKERUTDANNINGEN... 3 1.3 OPPTAKSKRAV... 4

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Anleggsgartnertekniker

Anleggsgartnertekniker Studieplan Anleggsgartnertekniker Fagskolestudium 60 fagskolepoeng Moelv, 7. desember 2012, versjon 2.0 Versjon 1.0 pr. 10. februar 2010 Versjon 1.1 pr. 08. februar 2012 Versjon 2.0 pr. 07. desember 2012

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Naturfag. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Naturfag. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Naturfag Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

www.yrkeslitteratur.no og www.lms.arena-ikt.no

www.yrkeslitteratur.no og www.lms.arena-ikt.no www.yrkeslitteratur.no og www.lms.arena-ikt.no Steinar Madsen Service og samferdsel vg1 tverrfaglig praksislæring Læreverkets fem tverrfaglige arbeidsområder Skoleåret deles inn i fem tverrfaglige praksisområder.

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget Vedtatt av Mesterbrevnemda

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

LÆREPLAN FOR GLASSFAGET

LÆREPLAN FOR GLASSFAGET LÆREPLAN FOR GLASSFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 Mesterutdanningen Læreplan for glassfaget 1 INNHOLD GENERELL INFORMASJON 3 Innledning 3 Innhold 3 Utdanningsmodell

Detaljer