Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast Studieplan Drift og skjøtsel"

Transkript

1 Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

2 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon <angi dato> Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret <Angi navn> NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder av studier innen fagområdet Grønne design- og miljøfag våren Dermed kan Vea opprette og revidere studier ved å følge fagskolens rutinebeskrivelse. Det er Veas fagskolestyre som godkjenner nye studier. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, <angi dato> 1 Nasjonalt organ for kvalitetssikring i utdanningen. Side 2 av 14

3 Innhold Del 1 fellesfaglig informasjon... 4 INNLEDNING... 4 LÆRINGSUTBYTTE ETTER ENDT STUDIE... 4 OPPTAKSKRAV... 5 TITTEL... 5 JOBB OG KARRIEREMULIGHETER... 5 INNHOLD I STUDIET... 5 INTERNASJONALT... 6 ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER... 6 VURDERINGS- OG EKSAMENSORDNINGEN... 6 Ved vurderingen legges følgende til grunn:...7 Vurdering og eksamen i de enkelte emner i fagplanen...7 Sensur...7 Karakterskala...7 LITTERATUR OG TEKNISK HJELPEMIDDEL... 8 Del 2 - emnebeskrivelser... 9 DRIFT OG SKJØTSEL... 9 VEGETASJON RESSURSPLANLEGGING Side 3 av 14

4 Del 1 fellesfaglig informasjon Innledning xxxxxx Læringsutbytte etter endt studie Studenten oppnår følgende kompetanse etter gjennomført studium Kunnskaper Har kunnskap om offentlige anskaffelser og kjenner til aktuelle prosesskoder (skal vi spesifisere hvilke?). Har innsikt i lover, forskrifter og standarder som er gjeldende i anleggsbransjen. Forstår betydningen av et økologisk perspektiv både i drift og skjøtsel av uteanlegg. Har plantekunnskap nok til å sette opp forslag til beplantinger tilpasset ulike uteanlegg, samt til å foreslå skjøtselsplaner for anlegget. Ferdigheter Kan utarbeide en vedlikeholdsplan/skjøtselsplan i tråd med Norsk standard, relevante forskrifter og gjeldende regelverk. Kan anvende relevant faglig verktøy (evt. materialer, teknikker og uttrykksformer) må skrive om det blå slik at det blir faglig rettet. Kan finne og anvende informasjon om Norsk standard relatert til drift og skjøtsel av uteområder. Kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov og iverksette tiltak. Kan kartlegge behovene for skjøtsel i et uteområde og iverksette nødvendige tiltak (?). Generell kompetanse Kan lede og drive prosjekter innen drift og skjøtsel av det grøntfaglige på en faglig, økonomisk og forsvarlig måte. Kan kartlegge, planlegge og organisere arbeidet med både etablering og skjøtsel av uteanlegg både sommer og vinter. Har utviklet en praktisk økonomisk forståelse på bakgrunn av økonomiske begreper og sammenhenger. Kan med utgangspunkt i skjøtselsplaner gjennomføre skjøtsel av uteanlegg i tråd med regelverk og Norsk standard. Side 4 av 14

5 Opptakskrav Fagskolen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. fagskoleloven 1. Opptakskrav til studiet er Fullført og bestått videregående opplæring jf. fagskolelovens 1, 2.ledd. Vg3 naturbruk Vg3 gartner Studieforberedende Vg3 naturbruk Fagbrev anleggsgartner Eller tilsvarende realkompetanse 2. Søkere som vurderer og søke på realkompetanse må ta kontakt med fagskolen for veiledning. Tittel Etter fullført studium oppnår man tittelen 5T Jobb og karrieremuligheter Etter å ha fullført og bestått studiet kan du arbeide som.. Innhold i studiet Studiet består av 3 emner som til sammen skal bidra til at studenten når det samlede læringsutbytte jf.s.4. Studiet gir 30 fagskolepoeng ved gjennomført og bestått eksamen. Studentene må bestå de obligatoriske arbeidskravene for kunne gå opp til (mappe)eksamen. I tabellen nedenfor ses totalt antall undervisningstimer i studiet (340) og antall undervisningstimer i hvert fag. Studentarbeidstimer er de timene studenten må beregne å bruke på faget ut over undervisningen. Totalt Drift og skjøtsel DS Emne Emnekode Undervisningstimer Studentarbeidstimer Fagskolepoeng Vegetasjon VEG Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). Side 5 av 14

6 Ressursplanlegging ØK Eksamen med veiledning EKS Totalt Internasjonalt Et av Veas overordnede mål er å ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer. Vea er tilknyttet et spennende Europeisk nettverk, FLORNET, Vi samarbeider om utplassering av studenter og lærere, deltagelse på ulike seminarer, workshops og mye mer. Som student på Vea kan du få mulighet til å benytte dette nettverket til egen faglig utvikling gjennom deltakelse i internasjonale aktiviteter eller utplassering hos en av våre partnere. Fagskolen legger til rette for at studenter fra andre land også kan hospitere hos oss. De vil da delta i undervisningen i den av våre klasser som har relevant studieinnhold. Undervisningen den eventuelle perioden vil da foregå på norsk/engelsk og aktivitetene tilpasses dette. Dette er aktiviteter vi har mye erfaring med og som både studenter og lærere opplever som en berikelse for læringsmiljøet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte til seg et internasjonalt nettverk. Organisering og arbeidsformer Studiet gjennomføres som et deltidsstudium fra september til april. Det vil være til sammen 14 samlinger og hver samling vil gå over 3 dager. Her er fagskolen fleksible. Første samling, uke xx i september og siste samling, uke xx etter påske. Det legges opp til obligatorisk innlevering av 3 arbeidskrav i hvert av emnene, se omtale under vurderingsordning. Alle arbeidskravene må bestås før man kan gå opp til en tverrfaglig (mappe)eksamen hvor studenten får vist sin totale kompetanse, se omtale under eksamensordningen. Vurderings- og eksamensordningen Formålet med vurdering er å sikre høy standard i opplæringen. Vurderingen innebærer at studenten gis tilbakemeldinger på egen utvikling i forhold til studiets læringsutbytte. Det legges opp til obligatoriske arbeidskrav i hvert emne. Disse må bestås før studenten kan gå opp til en (mappe)eksamen hvor alle fag og temaer er med i en helhetlig besvarelse. Arbeidskravene blir gjort kjent for studentene ved studiestart. Side 6 av 14

7 Studiet avsluttes med en (mappe)eksamen. Studenten dokumenterer og presenterer egen progresjon gjennom studiet med utgangspunkt i arbeidskrav og øvingsoppgaver gjennom studieåret. Dokumentasjonen, refleksjonsnotat og muntlig eksaminering vil til sammen belyse studentens progresjon i læreprosessen. Det settes karakter A-F på eksamen. Karakteren uttrykker i hvilken grad studenten har nådd det samlede læringsutbytte. Rammene for mappeeksamen blir gjort kjent for studentene ved studiestart. Ved vurderingen legges følgende til grunn: Læringsutbyttebeskrivelsene slik de er fastsatt i studieplanen. Vurderingen underveis, dvs. arbeidskravene skal vise om studenten har nådd læringsutbytte i studieplanen. Tilslutt skal studentenes helhetlige kompetanse vurderes gjennom en avsluttende eksamen, slik som beskrevet over. Vurdering og eksamen i de enkelte emner i fagplanen Det vil bli gitt karakterer på arbeidskravene som viser i hvilke grad studenten har nådd læringsutbytte i hvert emne. Det blir gitt en sluttkarakter på mappeeksamen som viser i hvilke grad studenten har nådd det samlede læringsutbytte. Det utstedes vitnemål hvor alle karakterer samt læringsutbytte blir synliggjort. Alle karakterer kan påklages, jf. fagskolereglementet Sensur Studentene skal sikres objektiv vurdering av sine kunnskaper og ferdigheter. Det blir derfor oppnevnt en ekstern sensor i tillegg til en intern. Rektor er ansvarlig for at det oppnevnes ekstern sensor ut fra faglige og pedagogiske kriterier. Intern sensor er til enhver tid faglærer. Både intern og ekstern sensor skal sensurere mappeeksamen. Karakterskala Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet 6. august Side 7 av 14

8 Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C D E F God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Litteratur og teknisk hjelpemiddel Litteraturliste blir fremlagt studentene ved skolestart. Studentene må disponere egen bærbar PC. Studiet vektlegger at studentene selv kan hente fagstoff gjennom bruk av biblioteksdatabaser. Side 8 av 14

9 Del 2 - emnebeskrivelser Drift og skjøtsel Omfang: 160 undervisningstimer 320 studentarbeidstimer Emnekode: DS Læringsutbytte: Evalueringer: Eksamen: Generell kompetanse Studenten kan utarbeide anbud gjennom relevante kanaler i tråd med Norsk standard og universell utforming. Studenten kan utarbeide drift og skjøtselsplaner for uteanlegg i tråd med gjeldende regelverk. Kunnskap Studenten har kunnskaper om anbudsbehandling i henhold til Norsk standard. Studenten har innsikt i regler for offentlige anskaffelser og kunnskaper om begreper og prosesser som anvendes ved utarbeidelse av skjøtselsplaner. Ferdigheter Studenten kan anvende kunnskapen om anbudsbehandling og offentlige anskaffelser og utarbeide anbud i tråd med NS 3420 Noe om kalkulasjon? Emnet inngår i mappeeksamen. Innhold: Sjekke innholdet i NS 3420 ZK for å se omfanget av skjøtsel. Tema Faglig innhold Drift og skjøtselsplanlegging analyse og vurdering av ulike situasjoner for å utarbeide drifts- og skjøtselsplaner utarbeidelse, kalkyler og kostnadsoverslag KS rutiner Drift og skjøtsel av uteanlegg Utarbeidelse av planer for: drift og vedlikehold av anleggselementer installasjoner og slitedekker i grøntanlegg skjøtsel av beplantninger fra nyplantinger til generell landskaps- og plantepleie drift og skjøtsel av grønne tak og vegger, regnbed og blågrønne elementer vedlikehold av natursteinsflater, grusdekker (oppbygging m.m.) vannanlegg og fontener lekeplasser Side 9 av 14

10 snørydding og strøing universell utforming Komposisjon komposisjonsprinsipper form- og fargelære estetikk Anbudsbehandling og Norsk Standard utarbeidelse av konkurranse(arbeids-)grunnlag iht Norsk standard på drift og skjøtsel lese, lage, sende og kalkulere anbud på drift og skjøtsel anbudsbehandling iht Norsk Standard regler om offentlige anskaffelser og bruke Doffin i anbudsbehandling vegvesenets og jernbaneverkets prosesskoder Side 10 av 14

11 Vegetasjon Omfang: 80 undervisningstimer 170 studentarbeidstimer Emnekode: VEG Læringsutbytte: Generell kompetanse Studenten kan drifte og skjøtte grøntanlegg i tråd med XX Studenten kan utarbeide planteplaner med utgangspunkt i opparbeidelse og vedlikehold av uteanlegg. Kunnskap Studenten har kunnskaper om ulike planters krav til stell og vedlikehold. Studenten har kunnskaper om skadegjørere og bekjempelse i grøntanlegg. Ferdigheter Studenten kan anvende plantekunnskapen og på bakgrunn av denne sette opp ulike forslag til skjøtselstiltak. Studenten kan finne informasjon og fagstoff.. Evalueringer: Eksamen: Det gis arbeidskrav i emnet. Emnet inngår i mappeeksamen. Innhold: Tema Faglig innhold Skjøtsel av planter skjøtsel av beplantinger til ulike forhold og forutsetninger innendørs grønne vegger innsikt i stell og vedlikehold av ulike planter økologisk skjøtsel Beskjæring beskjæringstidspunkt og metoder for beskjæring av trær og busker i grøntanlegg analysere trær og vurdere faremomenter Jord og gjødsel analysere jord og utarbeide gjødselplaner ut i fra jordanalyser kunne anbefale vekstjord som egner seg til forskjellige beplantninger kontroll av skadedyr og ugras Plantekjennskap hageselskapets sortsliste (litteratur) Universell utforming (kjenne allergener, giftige planter Side 11 av 14

12 Trepleie vurdere sikkerhetsrisiko bakkepleie vite når trepleieren skal inn Side 12 av 14

13 Ressursplanlegging Omfang: 80 undervisningstimer Emnekode: 170 studentarbeidstimer Læringsutbytte Generell kompetanse Studenten har forståelse for økonomiske begreper og sammenhenger i en bedrift. Studenten kan benytte bedriftens menneskelige og økonomiske ressurser i prosjekter. Studenten kan utarbeide.. Kunnskap Studenten har innsikt i lover, regelverk og standarder for bygg og anlegg og offentlig forvaltning. Studenten har kunnskaper om ulike ledelsesteorier?? Ferdigheter Studenten kan sette opp kalkyler i tråd med. Studenten kan sette opp budsjett.. Studenten kan anvende kunnskapen om ulike ledelsesteorier for å utøve praktisk lederskap av fagarbeidere i prosjekt. Evalueringer: Eksamen: Emnet inngår i mappeeksamen. Innhold: NB! De må kunne økonomien i praksis Tema Prosjektledelse Faglig innhold Kundekontakt: Kundeoppfølging: hvordan gjør man dette? Logistikk fremdriftsplaner og utføring av mengdekontroll de vanligste kontraktsformene i tråd med gjeldende regelverk utarbeidelse av kontrakter og avtaler jf regelverk tolkning av sammensatte kontrakter timerapportering (etter-kalkulasjon, hva er fortjenesten?) Kalkulasjon utarbeidelse av kalkyler og kostnadsoverslag pristilbud etter- kalkulasjon (hva er fortjenesten) Side 13 av 14

14 forståelse av sammenhengen mellom budsjett, kalkulasjon og regnskap Internkontroll planlegge, ivareta og dokumentere utførelses og kontrolloppgaver på en byggeplass gjennom bruk av internkontroll og kvalitetssikringssystemer internkontrollforskriften, generelle HMS krav, kvalitetssikring og arbeidsmiljøloven aktuelle lover, regler og standarder som regulerer arbeidet på en byggeplass utarbeide sjekklister for de vanligste arbeidene Avgifter firmabil og beskatning Side 14 av 14

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 Retningslinjer for realkompetansevurdering Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 1 Retningslinjer ibm realkompetansevurdering på fagskolen Jf. FFF og NOKUTs retningslinjer for realkompetansevurdering.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer