KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»"

Transkript

1 KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse innen entreprenørskap, utvikling og drift av nye landbruksbaserte næringer i det bynære landbruket. De har kunnskap om å lede små og mellomstore bedrifter, samt salg og markedsføring. Studiet retter seg mot; Bønder/kommende bønder som ønsker yrkesutdanning i entreprenørskap i nye landbruksbaserte næringer utover tilbudet i videregående skole Ansatte/framtidig ansatte i rådgivingsapparatet innenfor landbrukstilknyttet næringsvirksomhet og nye landbruksbaserte næringer Fagarbeidere i landbruket Næringsdrivende/personer som driver/ønsker å starte lokal foredling med utgangspunkt i natur- og kulturbaserte råvarer og stedlige ressurser Mål for studiet Fagskoletilbudet «Entreprenørskap Bynært landbruk» er en ett års fagskole, gjennomført som 2-årig deltidsstudium ved Hvam videregående skole. Studiet er utviklet i et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet, Akershus fylkeskommune og Hvam videregående skole. Studentene har etter endt studie Etter gjennomført ettårig fagskole skal agrotekniker innen «Entreprenørskap bynært landbruk» kunne; etablere, lede og drifte et landbruksforetak der nye landbruksbaserte næringer utgjør en vesentlig del virksomheten i foretaket utarbeide, vurdere og iverksette nødvendige planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruksbaserte næringer ut fra forretningsmessige vurderinger og samfunnsmessige målsettinger kommunisere og gi faglige råd innenfor driftsledelse, forretningsutvikling og drift av nye landbruksbaserte næringer på foretaksnivå produsere varer og tjenester det er behov for i et bynært marked Overordnet læringsutbytte Læringsutbyttet for de enkelte emnene er beskrevet under hvert enkelt emne senere i dette dokumentet. Læringsutbyttet er konkretisert i forhold til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Fagskoleutdanningen Bynært landbruk bygger på en helhetlig forståelse for kompetansebehovet innen landbruk og nye landbruksbaserte næringer, og kompetansebehovet knyttet til lokal foredling av natur- og kulturbasert varer og tjenester. Fokus rettes særlig mot utvikling av nye landbruksbaserte næringer knyttet til landbruksforetak i bynære områder. Samfunnets behov er ivaretatt så vel som det enkelte foretaks behov. Målet for utdanningene vurderes i forhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for fagskolen Nivå 5.1.

2 Kunnskaper; Kandidaten har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor driftsledelse og økonomi, næringsetablering og utvikling av nye landbruksbaserte varer og tjenester i et bynært marked Kandidaten har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet til etablering av nye næringer og innenfor produksjon og salg av varer og tjenester basert på lokale natur- og kulturressurser og nye landbruksrelaterte næringer. Kandidaten har bransjekunnskap innenfor driftsledelse og økonomi, forretningsutvikling fram til etablering av bedrift og de mest sentrale nye landbruksbaserte næringene Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor driftsledelse og økonomi, næringsetablering og innen relevante yrkesspesifikke områder som foredling og salg av foredlede landbruksvarer, grønt reiseliv og matopplevelser og sosialt landbruk Kandidaten forstår bransjens samfunnsansvar, blant annet etiske og miljømessige dilemmaer ved bruk av stedegne natur- og kulturressurser og ivaretagelse av produktets og områdets egenart og miljøverdier Ferdigheter; Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor driftsledelse og økonomi, næringsutvikling og etablering, ledelse, markedsføring, kundebehandling innen nye landbruksbaserte næringer. Kandidaten kan anvende relevant faglig verktøy, teknikker og uttrykksformer, herunder bruk av relevante digitale og nettbaserte verktøy, for å etablere og utvikle bærekraftig produksjon av varer og tjenester i nye landbruksbaserte næringer og derigjennom tilpasse produksjon og salg til det bynære markedets krav. Kandidaten kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for å etablere, lede og utvikle nye landbruksbaserte næringer. Kandidaten kan innenfor nye landbruksbaserte næringer kartlegge en situasjon, identifisere faglige problemstillinger og vurdere behov for iverksetting av tiltak for å sikre kvalitet på produkt og produksjon innenfor de enkelte produktområder i et bynært marked. Generell kompetanse Kandidaten har forståelse for faktorer som påvirker og sikrer en bærekraftig ressursbruk i hele verdikjeden fra produksjon til salg innen nye landbruksbaserte næringer. Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning til ivaretakelse av de stedegne natur- og kulturressurser, gårdens egne kvaliteter og de særegne krav og behov som stilles fra de ulike bruker- og kjøpergrupper. Kandidaten kan tilpasse produksjonen og tilbudet av varer og tjenester til de ulike målgruppene, og innenfor de faglige og etiske rammer og krav som kreves. Kandidaten kan bygge relasjoner til fagfeller og fagmiljø innenfor produksjon av varer og tjenester i nye landbruskbaserte næringer på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper. Kandidaten kan utvikle arbeidsmetoder, varer og tjenester innenfor nye landbruksbaserte næringer, som å tilpasse sine produkter til de ulike bruker- og kundegrupper og finne relevante samarbeidsløsninger

3 Blir fylt ut etter høring Innhold i studiet Alle emnene er obligatoriske dersom man vil oppnå tittelen Agrotekniker Entreprenørskap bynært landbruk Fordypningsoppgaven er studiets eksamensoppgave. I de øvrige emnene er det innlevering av obligatoriske oppgaver, inkludert refleksjonsnotat. Tema Fagskol epoeng Timer Emne 1 Driftsledelse og økonomi 13 ramme vilkår bedriftsøkonomi, inkl. regnskapsanalyse ledelse, inkl. arbeidsgiveransvar og HMS næringsutvikling og næringsetablering Emne 2 Fra idè til bedrift 20 Fullstendig forretningsplan bruk av valgt case Etiske rammer Trender og særegenheter Emne 3 Produksjon av varer og tjenester basert på 15 lokale ressurser og bynært marked Foredling og salg av lokale varer Grønt reiseliv og matopplevelser Sosialt landbruk, inkl Inn på tunet Bruk av eldre landbruksbygg i aktiv næring Salg av tjenester til urbane miljø Emne 4 Hovedprosjekt/faglig fordypning 12 Tverrfaglig hovedprosjekt med fordypning i forretningsutvikling av varer/tjenester basert på lokale ressurser og bynært marked. Fordypningsarbeidet skal være praktisk rettet og knyttet til en eller flere emner i utdanningen. Sum Opptakskrav Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, jfr. Fagskolelovens 1. Opptakskravet til studiet er en av følgende alternativer; Fullført og bestått videregående opplæring, utdanningsprogram naturbruk. Realkompetanse

4 o o o Søkere som ønsker realkompetansevurdering må ta kontakt med skolen for veiledning. Søkere må ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang som gir kompetanse som er likeverdig med det ordinære opptakskravet. Søkerens egenvurdering ved utfylling av egenerklæringsskjema fås ved henvendelse til skole. Realkompetanse vurderes opp imot Vg3 innen økonomi og ledelse Studiet er delt inn i emner. Det er også mulig for studenten å søke om fritak for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende emner fra før. Søkere kan ta hvert enkelt emne for seg og får, ved gjennomført og bestått emne, karakterutskrift for det gjennomførte emnet. Tittel Etter fullført og bestått alle 4 emnene i studiet oppnår kandidaten tittelen «Agrotekniker i entreprenørskap i bynært landbruk» Litteratur og tekniske hjelpemidler Det vil bli lagt vekt på at studentene skal lære seg å finne fram i bøker, tidsskrift og på internett. Litteraturliste/utstyrsliste blir fremlagt studentene ved skolestart. Studentene må disponere egen bærbar PC og dokumentasjonsverktøy, med nærmere angitt spesifikasjoner. Studentene må ha grunnleggende basisferdigheter innen bruk av PC, «Office, Organisering og arbeidsformer Studiet gjennomføres over to skoleår som deltidsstudium med samlinger på Hvam videregående skole. Utdanningen er bygget opp av fire emner med tilhørende læringsutbytte. 3 av emnene består av flere temaer, mens det fjerde er valg av tverrfaglig fordypningsoppgave. Utdanningen har et omfang på 60 fagskolepoeng. Total arbeidsbelastning omfatter 1520 timer. Studiet består av 19 samlinger, fordelt på 15 2-dagers (ukedager) og 4 3-dagers (torsdag - lørdag) samlinger. I tillegg kommer eventuelle studieturer, sertifiseringskurs og laboratorieøvelser i felt. Fagskolen Innlandet benytter Fronter som læringsplattform og dokumentasjon. Studentene får tilbud om opplæring i bruk av IKT-verktøy (inkl Fronter) og oppgaveskriving ved studiestart. Studentene har tilgang til brukerstøtte gjennom hele studiet. Semester Antall uker/timer deltid over 2 år; Timer tilrettelagt Undervisning/veiledning på samlinger; 15 * 2 d (à 17 t) samlinger + 4 *3 d (à 26t) samlinger Forkurs IKT og studieteknikk (21 t) Timer til veiledning i basisgrupper; 4 t/uke via nett Timer til individuell veiledning via nett; 2 t/uke Timer pålagte selvstudier; 9 t/uke laboratorieøvelser; 40 t 4 semester 77 uker/ 1520 timer

5 Undervisningen vil dels foregå ved tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid, oppgavearbeid, befaringer/ekskursjoner, veiledning, og laboratorieforsøk ute i felt. Hver samling har sin individuelle timeplan. Nettstøttet undervisning og veiledning vil bli brukt som et supplement til samlingsbasert undervisning.

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 28.10.2013 Førsteutkast til studieplan Bakken, Dybedal, From, Haugli, Menkerud og Viken. 13.12.2013 Andre utkast, revidert etter høring Bakken, From,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12.

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12. Forord Dette dokumentet er Studieplan Historiske Grøntanlegg. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del 1 tar blant annet for seg informasjon

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret 0.9.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien Fagskolen i 2013 Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Ivar Lien 1 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Ledelse i håndverksfag. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Ledelse i håndverksfag

Ledelse i håndverksfag Studieplan Ledelse i håndverksfag Fagskolestudium 30 fagskolepoeng Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. NOKUT

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og

Detaljer

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013

Barn med særskilte behov. AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Barn med særskilte behov AOF Telemark og Vestfold Desember 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: AOF Telemark og Vestfold, Skien Barn med særskilte behov Dato for vedtak: 18.12.2013 Fagskolepoeng: 60

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og Hildegunn Aas i samarbeid med representanter fra NAML 29.10.2014 Andreutkast til studieplan

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer