STUDIE- OG ÅRSPLAN. Pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIE- OG ÅRSPLAN. Pr 1.5.11"

Transkript

1 STUDIE- OG ÅRSPLAN Pr VOKSENAGRONOM I OPPLAND

2 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk programområde for landbruk og gartnernæring læreplan i felles programfag Vg2 2. Utdanningsprogram for naturbruk programområde for landbruk læreplan i felles programfag Vg3 Innledning Voksenagronom -utdanningen tar sikte på å utvikle yrkeskompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) i forhold til allsidig landbruksproduksjon. Med landbruk menes her en biologisk forvaltning av landarealet i vid forstand. Melkeproduksjon, kornproduksjon, sauehold knyttet til utnytting av fjellbeite, skog- og utmarksforvaltning, opplevelseslandbruket knyttet til turisme, miljøvern, naturforvaltning, skjøtsel knyttet til kulturlandskap og entreprenørskap er eksempel som viser spennvidden og mangfoldet innen landbruket. Voksenagronom -utdanningen er et tilbud for de som: 1. Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle de fagområdene som er aktuelle for å drive egen gard, arbeide som husdyravløser, landbruksvikar eller med annet praktisk landbruksarbeid 2. Ønsker landbrukskompetanse som supplement til annen formell utdanning 3. Ønsker å bygge opp formell kompetanse i forhold til vurdering av realkompetanse 4. Ønsker grunnleggende kunnskaper, fordypning eller spesialisering innen enkelte fagfelt 5. Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål Inntakskrav og søknad Skal du ha grunnleggende kunnskap, fordypning eller spesialisering innen enkelte fagfelt uten tanke på formell kompetanse: Ingen inntakskrav utover at du må være fylt 20 år. Søkere som ønsker formell kompetanse, blir imidlertid prioritert ved opptak Ønsker du å få vitnemål for fullført yrkeskompetanse, må du ha kompetanse i fellesfag tilsvarende 3-årig videregående skole. 5 års allsidig yrkeserfaring (på fulltid) gir fritak fra kravet om fellesfag, dersom du er over 25 år (Forskrift til Opplæringslova 1-13, siste ledd). Videre må du ha vg1 naturbruk eller tilsvarende. Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene til inntak, men like vel ønsker vitnemål ved fullført utdanning, må gjennom realkompetansevurdering. Denne vil bli foretatt av nærmeste Karrieresenter/Opus ved inntak Søkere med voksenrett (over 25 år, uten fullført videregående opplæring tidligere), og søkere som kan dokumentere realkompetanse tilsvarende vg1 naturbruk, vil bli prioritert ved inntak dersom det er flere søkere enn det er plass til. Søkere hjemmehørende i Oppland, blir også prioritert foran søkere med bostedsadresse i andre fylker. Det kan tas inn maksimalt 15 deltagere Alle søknader skal sendes elektronisk, via Der velger du voksenopplæring/realkompetansevurdering, og logger deg inn med brukernavn og passord. Du må ha MinID for å kunne logge inn. Søknadsfrist er 1.juni Trenger du hjelp til å få sendt inn søknaden, kontakt nærmeste Karrieresenter/Opus i Oppland. Oversikten over de ulike Karrieresentrene/Opus ene finner du på

3 Kostnader for opplæringen For søkere med rett til videregående opplæring (over 25 år, uten fullført videregående opplæring tidligere), er opplæring og materiell gratis. Reise-, overnattings- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene, må imidlertid dekkes av den enkelte. For søkere uten rett til videregående opplæring, vil det i tillegg være en egenandel på kr 5000 pr år. Det kan også bli tilbudt kurs som ikke er obligatoriske i undervisningen, der det kreves egenandel for opplæringen. Innhold og organisering Voksenagronom -utdanningen inneholder alle programområdene som er med i læreplanen for Vg2 landbruk og gartneri og Vg3 landbruk: Produksjon og tjenesteyting, Vg2 Forvaltning og drift, Vg2 Plante og husdyrproduksjon, Vg3 Utmark og kulturlandskap, Vg3 Gårdsdrift, Vg3 Valgfrie programfag, Vg3. Følgende valgfrie programfag tilbys: Økologisk landbruk 1 og økonomi/driftsledelse Læreplanene finnes på Utdanningsprogram Naturbruk

4 Modulplaner Fagene fra aktuelle læreplaner, er integrert og organisert i moduler 1.skoleår: MODUL: TEMA INNENFOR MODULEN: FAG FRA VG2 OG VG3 SOM INNGÅR: Plante Grunnlaget for plantevekst Generell plantelære Stell av planter Forvekster Matvekster Dyrking og konservering av planter Næringsstoff og gjødsling Gjødselsplanlegging Plantevern (inkl. autorisasjonskurs) LGA Produksjon og tjenesteyting LBR 3001 Plante og husdyrproduksjon LBR3006 Økologisk landbruk 1 Husdyr Skog og utmark Fôrmiddel og fôrrasjoner Fôringslære generell del Anatomi og fysiologi Foring og stell av husdyr Avlslære (generell og praktisk avl) Brunst og brunstkontroll Lover og forskrifter i husdyrholdet Sykdomslære Skogbruksplan Skogsdrift Tiltak i ulike hogstklasser Utmark og kulturlandskap Økonomi Aktuelle lover, forskrifter Næringsorganisasjoner Kurs i Stell og bruk av motorsag, og i Levende skog LGA Produksjon og tjenesteyting LBR 3001 Plante og husdyrproduksjon LGA Produksjon og tjenesteyting. LGA Forvaltning og drift LBR Utmark og kulturlandskap LBR Økonomi og driftsledelse Det er utarbeidet en rammeplan for hver modul. Her blir det angitt hvilke kompetansemål fra de ulike programfagene, som inngår i modulen. Rammeplanene vil bli lagt ut i (den digitale læringsplattformen som benyttes i utdanningen), i forkant av oppstart på hver modul. Agronomutdanningen for voksne går over 2 år, med oppstart i september 2011, og avslutning i mai Det vil være 7 fysiske samlinger pr år. Disse vil gå over to dager (fredager/lørdager), og ha et omfang på 16 timer på hver samling. Samlingene vil bli plassert på ulike steder i Oppland. Informasjon med oversikt over samlingsstedene, vil komme i inntaksbrevet. I tillegg til fysiske samlinger, vil det være teoriforelesninger via videokonferanse. Ut i fra modulenes egenart, kan det variere hvor mange videokonferanser som inngår. Videokonferansene foregår på kveldstid. Sted for videokonferansene, vil være nærmeste Karrieresenter/Opus.

5 2.skoleår: Bygning, teknikk, klima og energi Gardsdrift Service og vedlikehold av traktor Mekaniseringslinjer til ulike produksjoner Verkstedarbeid Bioenergi i landbruket Bygninger i landbruket Kurs i Dokumentert sikkerhetsopplæring LGA Produksjon og tjenesteyting LBR Gårdsdrift LBR 3001 Plante og husdyrproduksjon MODUL: TEMA INNENFOR MODULEN: FAG FRA VG2 OG VG3 SOM INNGÅR: Gardsdrift/ Økonomistyring Innføring økonomi Driftsplan Regnskapsanalyse Investering og finansiering Driftsledelse Aktuelle lover og forskrifter Landbrukspolitikk Eierskifte LGA Forvaltning og drift LBR Gårdsdrift LBR Økonomi og driftsledelse Næringsutvikling Ut fra egen eller tenkt eiendom lage et opplegg for en produksjon, tjenesteyting, omsorgstjeneste, etc. Elementer i næringsutvikling: Forretningside Forretningsplan Offentlige virkemidler og apparat til næringsutvikling LGA Forvaltning og drift LBR Gårdsdrift LBR Økonomi og driftsledelse Opplegget er et komprimert løp. Det er avkortet timetall i forhold til det som tilbys for ungdom på dagtid. Det må derfor påregnes mye egenarbeid og selvstudier mellom de fysiske samlingene og videokonferansene. Det er lagt opp til 25 % samlinger/videokonferanser og 75 % selvstudier og nettstøtte. Faglærer vil gi veiledning på hva og hvor mye som må gjennomgås på egenhånd. Det vil være ulike faglærere som vil undervise på de enkelte modulene. Det vil være en felles koordinator for utdanningen, som er nærmeste kontaktperson for deltagerne når det gjelder praktiske og faglige spørsmål. Dette vil det bli gitt nærmere informasjon om, både i inntaksbrev og på oppstartsamlingen i uke 36/2011. Noen sertifiseringskurs inngår i opplæringen. Dette er: Autorisasjonskurs i plantevern Kvalitetssikringssystemet (KSL) Godkjenningskurs for bruk av motorsag Dokumentert sikkerhetsopplæring

6 Kompetanse Full kompetanse (yrkeskompetanse som agronom): Vitnemål for fagutdanning innen landbruk blir oppnådd ved å fullføre studiet som vanlig elev/deltager eller ved å gå opp som privatist i alle fagområdene med karakter 2 eller bedre. I tillegg må kompetanse i fellesfag tilsvarende læreplanen for programområdet, og programfag/prosjekt til fordypning på vg1 naturbruk, dokumenteres gjennom tidligere utdanning eller realkompetansevurdering. Dokumentert delkompetanse: Kandidater som bare tar enkeltmoduler, vil kunne få utskrevet kompetansebevis med godskrevet realkompetanse i forhold til de vg2-mål som inngår i den enkelte modul. Generell studiekompetanse: Nettbasert agronomutdanning for voksne tar ikke sikte på å skaffe deltagerne generell studiekompetanse. Vurdering Spesielle regler om opplæring organisert for voksne Kapittel 4 i Forskrift til Opplæringsloven, regulerer vurderingsordningen for voksne i videregående opplæring. Denne vil bli gjennomgått på oppstartsamlingen. For å kunne få bestått de enkelte moduler, vil det være følgende krav: Innleverte og godkjente arbeidskrav (kan være ulikt antall knyttet til den enkelte modul) Bestått modulprøve Aktiv deltagelse i undervisningen Ved høyt fravær eller manglende innleveringer, kan grunnlaget for halvårs- og årsvurdering falle bort. Kandidater som bare ønsker å delta på enkeltmoduler, vil få godkjent realkompetanse i forhold til de kompetansemål som er gjennomgått, på vg2-nivå. Det er i henhold til Forskrift i Opplæringsloven, ikke anledning til å realkompetansevurdere vg3-mål i forhold til sluttkompetanse. Kandidater som tar hele opplæringen, vil få underveis- og sluttvurdering etter karakterskalaen 1-6, der 6 er best. 2 er laveste beståtte karakter. Kandidater som har deltagerstatus (elevstatus), skal opp til en tverrfaglig eksamen etter vg3, i tillegg til en eksamen i ett av de valgfrie programfagene. Det er også mulig å ta utdanningen som privatist. Dette setter mindre krav til frammøte og innleveringer underveis, men kandidaten må da gå opp til eksamen i alle fag for å kunne få vitnemål.

7 ÅRSPLAN Det tas forbehold om enkelte endringer. SAMLING INNHOLDSOVERSIKT Sted og omfang Oppstartsamling Administrasjon (registrering, informasjon og studieveiledning) Opplæring i bruk av dataprogrammet. Uke 36 Kveldstid. Sted og tid: Info blir gitt i opptaksbrev Modul 1: Plante Modul 2: Husdyr Modul 3: Skog og utmark Fysisk samling 1: 16. og 17.september 2011? 16 t Videokonferanse 1: Uke 38/2011 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 2: Uke 39/2011 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 3: Uke 41/2011 Karrieresenter/Opus 3 t Fysisk samling 2: 14. og 15.oktober 2011? 16 t Videokonferanse 4: Uke 43/2011 Karrieresenter/Opus 3 t Fysisk samling 3: 11. og 12.november 2011? 16 t Innlevering modulprøve. Frist: Videokonferanse 1: Uke 1/2012 Karrieresenter/ Opus 3 t Videokonferanse 2: Uke 2/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 3: Uke 3/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Fysisk samling 1: 20. og 21.januar 2012? 16 t Videokonferanse 4: Uke 4/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 5: Uke 5/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 6: Uke 6/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 7: Uke 7/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Fysisk samling 2: 17. og 18.februar 2012? 16 t Videokonferanse 8: Uke 8/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 10: Uke 10/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Innlevering modulprøve. Frist: Videokonferanse 1: Uke 11/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Fysisk samling 1: 16. og 17.mars 2012? 16 t Videokonferanse 2: Uke 12/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 3: Uke 13/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 4: Uke 15/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 5: Uke 16/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Fysisk samling 2: 20. og 21.april 2012? 16 t Videokonferanse 6: Uke 17/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Innlevering modulprøve. Frist: Modul 1: 60 undervisningstimer. Modul 2: 59 undervisningstimer. Modul 3: 50 undervisningstimer I tillegg til undervisningstimene, forventes det at deltagerne bruker tid på selvstudier mellom samlingene. Før oppstart av den enkelte modul, vil det bli lagt ut detaljerte periodeplaner i

8 ÅRSPLAN Det tas forbehold om enkelte endringer. SAMLING INNHOLDSOVERSIKT Sted og omfang Modul 4: Gardsdrift/ økonomistyring Modul 5: Bygning, teknikk, klima og energi Fysisk samling 1: 14. og 15.september 2012? 16 t Videokonferanse 1: Uke 38/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 2: Uke 39/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Fysisk samling 2: 12. og 13.oktober 2012? 16 t Videokonferanse 3: Uke 42/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 4: Uke 44/2012 Karrieresenter/Opus 3 t Fysisk samling 3: 16. og 17.november 2012? 16 t Innlevering modulprøve. Frist: Videokonferanse 1: Uke 2/2013 Karrieresenter/ Opus 3 t Fysisk samling 1: 11. og 12.januar 2013? 16 t Videokonferanse 2: Uke 4/2013 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 3: Uke 5/2013 Karrieresenter/Opus 3 t Fysisk samling 2: 8. og 9. februar 2013? 16 t Videokonferanse 4: Uke 7/2013 Karrieresenter/Opus 3 t Innlevering modulprøve. Frist: Videokonferanse 1: Uke 11/2013 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 2: Uke 12/2013 Karrieresenter/Opus 3 t Fysisk samling 1: 5. og 6.april 2013? 16 t Videokonferanse 3: Uke 15/2013 Karrieresenter/Opus 3 t Videokonferanse 4: Uke 16/2013 Karrieresenter/Opus 3 t Modul 6: Næringsutvikling Innlevering modulprøve. Frist: Eksamenssamling 24. og 25.mai Selve eksamensgjennomføringen, vil foregå i første halvdel av juni Modul 4: 50 undervisningstimer Modul 5: 44 undervisningstimer Modul 6: 28 undervisningstimer Eksamensforberedelse: 16 undervisningstimer? I tillegg til undervisningstimene, forventes det at deltagerne bruker tid på selvstudier mellom samlingene. Før oppstart av den enkelte modul, vil det bli lagt ut detaljerte periodeplaner i

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Nettbasert agronomutdanning for vaksne

Nettbasert agronomutdanning for vaksne Nettbasert agronomutdanning for vaksne Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at vaksne deltakarar får eit tilpassa opplegg, både når det gjeld innhald og gjennomføring. INNHALD Generell informasjon

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget

VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget Samlingsbasert kurs i Drammen og Trondheim 6 samlinger Oppstart 26.08.2013 til 06.05.2014 Søknadsfrist 10.08.2013 VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA

BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA BLI HVA DU VIL! LEGG GRUNNLAGET PÅ ØYA ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE Øya videregående skole er en internatskole for elever fra hele landet, og eies av Normisjon. Internatene rommer ca. 80 elever, fordelt på flere

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Praktikantordningen i landbruket. Veiledningshefte

Praktikantordningen i landbruket. Veiledningshefte Praktikantordningen i landbruket Veiledningshefte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Formål og målgruppe... 2 3 Lønn og andre arbeidsvilkår... 2 4 Varighet på praksisperioden...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler

Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller begge deler Videregående skole og landbruksstudier 2008-2009 Priser og vilkår Internat Internatet er i drift 7 dager i uka, men stenges i skolens ferier (høstferie,

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer