Fagskolen i Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien"

Transkript

1 Fagskolen i 2013 Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Ivar Lien 1

2 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to års utdanning, modulbasert, hel- og deltid Utdanningene skal være yrkesrettet tertiærutdanning Kompetansen skal kunne tas i bruk direkte i arbeidslivet Skal tilfredsstille arbeidsmarkedets økende behov for yrkeskompetanse (inkl. sertifiseringer som mesterbrev og installasjonsprøve) Fokus på samarbeid og kreativitet Godkjennes av NOKUT (samme som høgskolene) Loven ble revidert i 2007, skoler kan gis akkreditering, skal ha system for kvalitetssikring. Fagskolebegrepet lovbeskyttet. Fagskoleutdanning er en tertiærutdanning (Enstemmig KUF-komite V-07, og T. Aasland H-2009) 2

3 Opptakskrav 8 Fullført videregående opplæring/realkompetansevurdering a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole b) minst 5 års relevant praksis uten relevant yrkesutdanning fra videregående skole, og med realkompetanse i felles allmenne fag c) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. d) det kan gjøres opptak på grunnlag av relevant realkompetansevurdering. 9 Spesiell opptakskrav Søkere til maritim utdanning må dokumentere 36 mnd sertifikatgivende fartstid, og dokumentere bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60). Opptak til naturbruksstudier (FI og HVAM): For utdanning innen planteproduksjon og driftsledelse kreves fullført treårig utdanning fra naturbruksprogrammet (Alt. 2+2). Unntatt her er fiske og fangst, akvakultur og reindrift. Realkompetansevurdering Søker må ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang. Vurderingen baseres på gjeldende utdanningsprogram i videregående opplæring for utdanningen. Det må også kunne dokumenteres tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. 3

4 4

5 Overgang fagskole høgskole: UH-loven 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold. (2) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne sin praksis. (3) Universiteter og høyskoler som er akkrediterte etter denne lov avgjør selv søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved den enkelte institusjon. Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittel som er fastsatt for den utdanningen det er jevnført med. (4) I særlige tilfeller kan godkjenning etter tredje ledd gis helt eller delvis på grunnlag av kunnskaper som er dokumentert på annen måte enn ved eksamen. Prøve til kontroll av de dokumenterte kunnskaper eller tilleggsprøve kan kreves avlagt. (5) NOKUT har ansvar for å formidle informasjon om institusjonenes vedtak om godkjenning av høyere utdanning etter tredje ledd og skal legge til rette for en samordnet nasjonal praksis. Departementet kan i forskrift gi regler om NOKUTs ansvar og myndighet. (6) For vurdering av utenlandsk doktorgrad i andre tilfeller enn ved søknad på utlyst stilling ved institusjonen, kan styret ved institusjonen fastsette at søkeren skal betale et vederlag som dekker institusjonens utgifter for vurderingen. (7) Departementet kan gi forskrift om saksbehandling og klageadgang etter denne bestemmelsen. 5

6 Overgang for toårig teknisk fagskole Oppnevning av arbeidsgruppe for innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning Leder av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) oppnevner herved arbeidsgruppen som skal arbeide med fagskoleutdanning som alternativ opptaksvei til høyere teknisk utdanning og innpassing av slik utdanning i ingeniørutdanningene. Arbeidet er nødvendig grunnet ny rammeplan for ingeniørutdanning, samt at NRT ikke tidligere konkret har arbeidet med innpassing av tekniske fagskoleutdanninger som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning, i ingeniørutdanning. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: Utarbeide en oversikt over godkjente tilbud av teknisk fagskoleutdanning og relatere dem til hvilke tilbud i ingeniørutdanningen det er aktuelt med innpassing for. Utarbeide forslag til en praksis for godkjenning som medfører at Stortingets forventning om en tilnærmet lik praksis for godkjenning blir oppfylt og slik at omfanget av eventuelle fritak er tilnærmet forutsigbart. Foreslå mønstermodeller for innpassing av fagskoleutdanning i ingeniørutdanning slik at det kan danne grunnlag for lokale tilpasninger for fagskoleinstitusjoner og ingeniørutdanninger som ønsker å samarbeide. Gi tilrådning til hvilke faglige elementer fra videregående opplæring, teknisk fagskoleutdanning, forkurs, realfagskurs eller TRESS som kan tas for at de med teknisk fagskoleutdanning skal oppnå likeverdige kvalifikasjoner med matematikk (R1+R2) og Fysikk 1. 6

7 Finansiering Kommuneproposisjonen Fagskoler (side 80) I forbindelse med forvaltningsreformen ble drifts- og finansieringsansvaret for fagskolene overført til fylkeskommunene i 2010, og tilskuddet ble innlemmet i inntektssystemet. For årene 2010 til 2013 ble det gjort en særskilt fordeling av tilskuddet utenfor utgiftsutjevningen, på basis av antall registrerte fagskolestudenter. Det foreslås at midlene også for 2014 gis som en særskilt fordeling basert på studenttall. Grunnlagstallene vil imidlertid bli oppdatert, slik at det for fylkeskommunalt finansiert fagskoleutdanning er antall registrerte studenter høsten 2012 som legges til grunn for fordelingen av midler i Av landets 115 fagskoler er om lag 40 pst. offentlig eide. Tilskuddet som kanaliseres gjennom rammetilskuddet til fylkeskommunene gir finansiering av studieplasser for fagskolestudenter, jf. Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport om fagskoler for Med bakgrunn i at regjeringen i Ot.prp. nr. 10 ( ) la opp til å se innlemmingen i kommunenes inntektssystem av midlene til helse- og sosialfagskolene i sammenheng med Omsorgsplan 2015, het det i kommuneproposisjonen for 2013 at regjeringen mener at 2016 framstår som et naturlig tidspunkt for en mulig omlegging av finansieringen av fagskolene. 7

8 Mer om finansiering Finansiering av fagskoleutdanning I KDs tilstandsrapport for fagskoler 2012 står det på side 35: Finansieringen av fagskoleutdanningen i fylkeskommunene baserer seg på fylkeskommunens rapporterte studenttall i DBH-Fagskolestatistikk per 1. oktober to år før bevilgningsåret. Se for øvrig: Tilstandsrapport fagskoler 2012 Med bakgrunn i dette kan man anta at en fagskoleutdanning innen naturbruk lar seg finansiere på samme måte som andre fagskoleutdanninger i tekniske fag og helsefag. Det er et etterslep ved at tildelingen til fylkeskommunene baserer seg på telling to år tidligere. Satsene til teknisk fagskoleutdanning har falt fra til ca Det er dermed ikke midler til utstyr. For helsefagene er satsen Nasjonalt fagskoleråd har fokus på finansiering, og ser for seg: basistilskudd (basert på en kostnadsnøkkel) studenttilskudd (for å fremme dynamikk i tilbudene) utviklingstilskudd (utviklingsaktivitet for å møte nye kompetansebehov) Nasjonalt fagskoleråd er bredt sammensatt, og har fokus på både private og offentlige fagskoler 8

9 Prosedyre nye studier ved FI Egen arbeidsgruppe vurderer 1. Bærekraft og etterspørsel i markedet 2. Arbeidsplasser etter endt utdanning 3. Finansiering 4. Kompetanse innen fagfeltet Egen prosjektgruppe for utvikling av nye studieplaner, med slik mandat: a. Kartlegge og definere omfang b. Kartlegge mål/emne c. Utarbeide studieplan d. Finne/velge ut læremidler og utstyr e. Skaffe nødvendige godkjenninger Ekstern referansegruppe, sikrer riktig nivå i forhold til dybde og bredde denne går over til å bli Egen studienemnd, som skriver anbefaling/ikke anbefaling til styret 9

10 Landbruksfag Henvendelse fra Akershus fk., ved Hvam vgs Plantedyrking, driftsledelse og økonomi, ettårig studium over to år Modulbasert, kombinerer samlinger og nettstudier Rekrutteringsområde, fra flatbygdene på Østlandet Planteproduksjon,plante- og jordsmonnskunnskap, agronomi, hydrologi, energiressurser energieffektivitet, klimautfordringer, gjødselog miljøplanlegging, Driftsledelse, driftsplanlegging, HMS, kvalitetssikring (KSL), prosjektledelse, landbruksjus, Økonomi, økonomi og regnskap, bedriftsetablering, støtteordninger, statlige krav til landbruket, Nødvendige sertifikater vil inngå (KSL, plantevern, HMS Tittel, agrotekniker SØKNAD SENDT NOKUT , godkjent

11 Modull Tema Landbruksfag - Hvam 1 Driftsledelse og økonomi - rammevilkår - bedriftsøkonomi, inkl. regnskapsanalyse - ledelse, inkl. arbeidsgiveransvar og HMS - næringsutvikling og næringsetablering 2 Planteproduksjon - jordkultur - gjødslingsplanlegging - plantevern og skadegjørere - plantekultur med dyrkningsteknikk, inkl. produksjonsøkonomi - forsøksmetodikk 3 Energi og miljø - energi i landbruket - landbruk og miljø - miljøplaner - landbruk og klima - fornybare energikilder og landbrukets energiproduksjon - virkemiddelapparat og søknadsrutiner 4 Hovedprosjekt Tverrfaglig hovedprosjekt med fordypning i driftsledelse og produksjonsfag /miljørelaterte utfordringer. Fordypningsarbeidet skal være praktisk rettet og knyttet til ett eller flere moduler i utdanningen. Omfang Fagskolepoeng (% av studiet) 21 (35) SUM 60 (100) 15 (25) 12 (20) 12 (20) Uker/tim er deltid 26 uker, 520t 18 uker, 360t 16 uker, 320t 16 uker, 320t 76 uker, 1520t 11

12 Fjellfag Ål/Lien Hovedområde Omfang Faglig innhold Kommentar Del 1 Økonomi 15 Del 2 Fjellfag 7,5 7,5 5 5 Driftsledelse Regnskap Investeringsøkonomi Entreprenørskap Naturbasert næringsdrift - innmark Naturbasert næringsdrift utmark Forvaltning og landbrukspolitikk Utgjør fagskolefaget ledelse, økonomi (Uten markedsføring) Rammebetingelser for naturbasert produksjon Del 3 Fordypningsfag Del 4 Prosjektoppgave 10 Nettverk- samarbeid/-handling Innovasjon Nyskapning 10 Prosjektoppgave med faglig fordypning Kreativ problemløsningsteknikk Prosesskunnskap Fagskolekompetansen skal gi grunnlag for bedre samarbeid Relevant fordypningsstoff ut fra egne interesser og muligheter 1-årig fjellfagskole 60 fsp 12

13 Landbruksfag Storsteigen Hovedområde Omfang Faglig innhold Kommentar Del 1 Økonomi 20 Driftsledelse, økonomistyring, innovasjon og entreprenørskap. Markedsføringsledelse Del 2 Plantedyrking og grovfôrproduksjon Del 3 Småfe- og husdyrhold 15 Engvekster dyrking og høsting Beiting utmarksbeite Arktisk plantedyrking Mandelpotet 15 Sau- og geitproduksjon, melk- og kjøttproduksjon storfe, driftsbygninger og innredning, avl og videreforedling, beiteressurser. Som LØM Jordkultur, agronomi og dyrkingsteknikk, kombinert teori og praksis. Utmarksbeitelokalt fortrinn Kombinert teori og fjøssamlinger etter dansk modell (stallskole) Del 4 Hovedprosjekt? 1-årig fagskole? 10 Prosjektoppgave med faglig fordypning knyttet til ett eller flere moduler. Gjerne med utgangspunkt i egen gard eller forretningside. 60 fsp? Skal inneholde teoriog praktisk del som knyttes til teorien 13

14 Landbruksfag Søve Hovedområde Omfang Faglig innhold Kommentar Del 1 Økonomi 14 Ledelse, økonomi og markedsføringsledelse Del 2 Sauehold 18 Foring og stell av sau Avl, forplantning og helse Planlegging og styring av drifta Husløsninger for sau Klipping og behandling av ull Del 3 Foredlingsfag 18 Produktutvikling. Foredling av naturbaserte råstoffer. Konservering. Distribusjon og logistikk. Småskala produksjons- og distribusjonsstrukturer. Del 4 Hovedprosjekt 10 Tverrfaglig hovedprosjekt, eventuelt med basis i egen drift. 1-årig fagskole 60 fsp Utgjør fagskolefaget «LØM» Kombinasjon av teori, visning og praksis. Lover og forskrifter. Plassering i distribusjonskjeden. «Fra jord til bord». 14

15 Naturbruk Generell modell, ettårig fagskole? Planteproduksjon og driftsledelse Fjellfagskolen Gras- og kjøttprod. Sauehold Modul Hvam Ål/Lien Storsteigen 1 Driftsledelse og økonomi felles modul 2 Planteproduksjon Fjellfag Plantedyrking og grasproduksjon Søve Sauehold 3 Energi og miljø Fordypningsfag Småfe- og storfehold Foredlingsfag 4 Hovedprosjekt felles modul 15

16 Naturbruk Arbeidsplan etter møte Samarbeidende skoler Ansvarlig skole Arbeidstittel på fagskoleutdanning Gruppe 1 Ål Søve Hvam Ål Mangesysleri og næringsutvikling Gruppe 2 Storsteigen Ål Søvs Valle Storsteigen Grovforbasert husdyrhold Gruppe 3 Blæstad Blæstad Landbruksteknikk Gruppe 4 Søve Søve Sauehold og foredling 16

17 Fagskolen Innlandet Målet/ambisjonene med å opprette Fagskolen Innlandet: etablere er sterkt og bredt fagmiljø sikre likeverdige fagskoletilbud i begge fylkene sikre en effektiv drift av fagskoletilbudet begge fylker sørge for god forankring i det lokale arbeidslivet i Innlandet bidra til utvikling av fleksible opplæringstilbud i begge fylker 17

18 Fagskolen Innlandet Partenes overordnede ansvar (Hedmark og Oppland) Partene/tilbyderne har i felleskap ansvaret for at det tilbys et fagskoletilbud i de respektive fylkene. Partene skal ha en overordnet strategi for regional næringsutvikling, hvor behovet for fagskoleutdanning skal inngå. Representantskap som oppnevner styre (3+3) Styret består av 8 personer 2+2 fra eierne, 3 fra arbeidslivet + 1 representant fra Akershus Egen samarbeidsavtale med Akershus Utdanninger på Rud, Bjørkelangen og Strømmen vgs 18

19 Utdanninger - modeller Tekniske fag 2 år heltid - hovedmodellen 4 år deltid 14 uker pr skoleår (Elkraft) 4 år deltid to dager pr uke (Raufoss) 3 år nettstøttet 6 saml, 3 dg (Bravida) 4 år nettstøttet 6 saml, 3/2dg (hovedmodell) 4 år videokonferanse, Kongsvinger Helsefag 2 år deltid, Gjøvik, Lillehammer, Hadeland Storhamar Strømmen, Bjørkelangen, Bærum Administrasjon, økonomi og ledelse 2 år deltid, Gjøvik Naturbruk 2 år deltid, Hvam 19

20 Utdanninger antall Totalt ca 800 studenter, ca 200 heltid og 600 nett- og deltid Bygg og anlegg 310 studenter (100 heltid/210 deltid) Bygg, Anlegg, KEM, FDV, Bygningsvern Elektro 130 studenter (40 heltid/90 deltid) Automatisering, Elkraft Datateknikk 30 studenter (alle heltid) Drift og sikkerhet Teknikk og industriell produksjon 80 studenter (20/70) Maskinteknikk, Maskinteknisk drift, Møbel og innredning, Logistikk og transport Helsefag 230 studenter (alle deltid) Psykisk helsearbeid, Eldreomsorg, Helseadministrasjon, Rehabilitering, Kreftomsorg og lindrende pleie, Barsel og barnepleie, Miljøarbeid innen rus, Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, Helse, aldring og aktiv omsorg. Administrasjon, økonomi og ledelse 30 studenter (alle deltid) Økonomi og ledelse Naturbruk Planteproduksjon og driftsledelse (NY H-13) Fylkesnavn Studenter- 12/13 Oppland 277 Hedmark 167 Akershus 137 Buskerud 46 Møre og Romsdal 19 Sør-Trøndelag 26 Oslo 28 Vestfold 21 Aust-Agder 4 Sogn og Fjordane 11 Østfold 14 Rogaland 3 Hordaland 13 Nord-Trøndelag 14 Vest-Agder 4 Nordland 12 Telemark 11 Troms 2 Finnmark 1 Svalbard 1 Sum

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Hva er teknisk fagskoleutdanning

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Vi utdanner mennesker Norge trenger Tekniske fag Vi utdanner mennesker Norge trenger Yrkesrettet høyere utdanning Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Automatisering Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Rogaland Kurs og Kompetansesenter: Åkrehamn videregående skole r Automatisering Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013

STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 STUDIE- OG ÅRSPLAN VOKSENAGRONOM I TROMS 2011-2013 Pr 1.6.2011 Generell informasjon Dette opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de mål som finnes i: 1. Utdanningsprogram for naturbruk

Detaljer

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no Fagmøte Alternative opptaksveier Utviklingstrekk i rekruttering til ingeniørutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer