Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon"

Transkript

1

2 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og Hildegunn Aas i samarbeid med representanter fra NAML Andreutkast til studieplan Gøril Nilsen og Hildegunn Aas Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret Gøril Nilsen og Hildegunn Aas Godkjent av fagskolestyret Gøril Nilsen og Revidert mht betegnelse av læringsutbytte og organisering av oppsett Hildegunn Aas Anne H. Bakken 2.1 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder av studier innen fagområdet Grønne design- og miljøfag våren Dermed kan Vea opprette og revidere studier ved å følge fagskolens rutinebeskrivelse. Det er Veas fagskolestyre som godkjenner nye studier. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, Nasjonalt organ for kvalitetssikring i utdanningen. Side 2 av 17

3 Innhold Del 1 fellesfaglig informasjon... 4 INNLEDNING... 4 DEFINISJONER;... 4 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE... 5 OPPTAKSKRAV... 5 TITTEL... 6 JOBB OG KARRIEREMULIGHETER... 6 INNHOLD I STUDIET... 6 INTERNASJONALT... 7 ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER... 7 Vurdering av arbeidskrav og sluttkarakter på eksamen... 8 Sensur... 8 Karakterskala... 8 LITTERATUR OG TEKNISK HJELPEMIDDEL... 8 Del 2 - emnebeskrivelser... 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD... 9 SKJØTSEL OG VEGETASJON RESSURSPLANLEGGING Vedlegg s RAMMER FOR EKSAMENSOPPGAVEN REALKOMPETANSEVURDERING Side 3 av 17

4 Del 1 fellesfaglig informasjon Innledning Det er et økende behov for mer kompetanse innen drift- og skjøtsel. Klimaet er i endring, det er mer byggeaktivitet innenfor både veisektoren, boligutbygging og aktivitetssentre og blågrønne byer er satt i fokus. Dette vil kreve gode og kompetente aktører innen forvaltning og utførelse av skjøtsel. Det er stadig større krav til stat og kommune om å effektivisere driften av grøntanleggene. Mange offentlige og private aktører har konkurranseutsatt skjøtsel og drift av sine uteanlegg, og etterspør spesialisert kompetanse. Vi står også foran nye faglige utfordringer når det gjelder ivaretagelse av biologisk mangfold, bekjempelse av invaderende arter, økt bruk av norske planter (E-planter) mm. På bakgrunn av kompetansehullet i markedet har fagskolen utviklet fagskolestudiet «Skjøtsel og drift» i nært samarbeid med representanter fra bransjene. Studiet henvender seg til deg som ønsker kompetanse innenfor vedlikehold, skjøtsel og drift av uteanlegg med hovedfokus på det grønt-faglige. Definisjoner; Skjøtsel: «Pleie av levende organismer» Jf. NS 3456:2014. Drift: «Alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at anlegget skal fungere som planlagt» Jf. NS 3456:2014. Drift inkluderer ettersyn. Ettersyn: «Visuell gjennomgang av et anlegg for å vurdere funksjonell, sikkerhetsmessig, miljømessig og estetisk kvalitet». Vedlikehold: «Nødvendige tiltak for å opprettholde anlegget eller de tekniske installasjonene på et fastsatt kvalitetsnivå» Jf. NS 3456:2014. Side 4 av 17

5 Overordnet læringsutbytte oppnår følgende kompetanse etter gjennomført studium Kunnskaper har kunnskaper om digitale verktøy som anvendes i anbudsbehandling i grøntanleggsbransjen har kunnskaper om ulike grøntanleggsplanter, bruksområder, stell og voksemåter har innsikt i lover, forskrifter, prosesskoder og standarder som gjelder for skjøtsel og drift av grøntanlegg har forståelse for et miljøvennlig perspektiv i både skjøtsel og drift av grøntanlegg har kunnskaper om planlegging av prosjekter innenfor vedlikehold Ferdigheter kan anvende fagkunnskapen om planter for å utarbeide skjøtselsplaner kan anvende digitale verktøy som anbudsbehandlingsprogram i utarbeidelsen av skjøtsels- og driftsplaner kan utarbeide ressursplaner i forhold til en gitt situasjon kan anvende Norsk standard og prosesskoder kan finne informasjon om lover og forskrifter som regulerer arbeidet i grøntanleggsbransjen kan kartlegge tilstanden i et uteanlegg og på bakgrunn dette lage en vedlikeholdsplan Generell kompetanse kan lede gjennomføring av arbeid med skjøtsel og drift av grøntområder på en faglig, økonomisk og forsvarlig måte har utviklet en etisk holdning i forhold til prisfastsettelser og lønns- og arbeidsvilkår kan i samarbeid med oppdragsgiver utføre planlegging av vedlikehold i et anlegg i tråd med planbeskrivelser og kart kan bygge nettverk med egne og andre fagmiljøer og knytte til seg relevante samarbeidspartnere har utviklet en praktisk økonomisk forståelse relatert til grøntanleggsbransjen Opptakskrav Fagskolen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. fagskoleloven 1. Opptakskrav til studiet er Fullført og bestått videregående opplæring jf. fagskolelovens 1, 2.ledd. Vg3 anleggsgartnerfaget Vg3 gartnernæring Side 5 av 17

6 Eller tilsvarende realkompetanse 2 jf vedlegg s. 16. Søkere som vurderer å søke på realkompetanse må ta kontakt med fagskolen for veiledning. Tittel Etter fullført studium oppnår man tittelen Fagtekniker skjøtsel og drift Jobb og karrieremuligheter Etter å ha fullført og bestått studiet kan du: arbeide som driftsoperatør/driftsleder i en privat eller offentlig virksomhet jobbe som grønt-faglig rådgiver i ulike etater drive som selvstendig næringsdrivende med skjøtsel og drift av grøntanlegg som spesialfelt Innhold i studiet Studiet består av 3 emner som til sammen skal bidra til at studenten når det overordnede læringsutbytte jf.s.5. Studiet gir 30 fagskolepoeng ved gjennomført og bestått eksamen. I tabellen nedenfor ses totalt antall undervisningstimer i studiet (340) og antall undervisningstimer i hvert emne. Studentarbeidstimer er de timene studenten må beregne å bruke på emnet ut over undervisningen. Emne Totalt Drift og vedlikehold DV Emnekode Undervisningstimer Studentarbeidstimer Fagskolepoeng Skjøtsel og vegetasjon SVEG Ressursplanlegging RP Eksamen med veiledning EKS Totalt Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). Side 6 av 17

7 Internasjonalt Et av Veas overordnede mål er å ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer. Vea er tilknyttet et spennende Europeisk nettverk, FLORNET, Vi samarbeider om utplassering av studenter og lærere, deltagelse på ulike seminarer, workshops og mye mer. Som student på Vea kan du få mulighet til å benytte dette nettverket til egen faglig utvikling gjennom deltakelse i internasjonale aktiviteter eller utplassering hos en av våre partnere. Fagskolen legger til rette for at studenter fra andre land også kan hospitere hos oss. De vil da delta i undervisningen i den av våre klasser som har relevant studieinnhold. Undervisningen den eventuelle perioden vil da foregå på norsk/engelsk og aktivitetene tilpasses dette. Dette er aktiviteter vi har mye erfaring med og som både studenter og lærere opplever som en berikelse for læringsmiljøet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte til seg et internasjonalt nettverk. Organisering og arbeidsformer Studiet er samlingsbasert og gjennomføres over 10 samlinger à 5 dager. Samlingsukene legges i hovedsak til vinterhalvåret (oktober-mars) men det vil være en samlingsuke om høsten grunnet det grønt-faglige innholdet i studiet. Hver samlingsuke vil ha en individuell timeplan. Undervisningen vil dels foregå ved tradisjonell klasseundervisning, befaringer/ekskursjoner, veiledning og praktiske øvelser der det er relevant. Eksterne foredragsholdere Det vil i enkelte tema bli leid inn eksterne foredragsholdere fra bransjen for å sikre tidsriktig og relevant kompetanse. Arbeidskrav I løpet av studiet skal studentene gjennomføre et arbeidskrav hvor alle emner er integrert Arbeidskravet skal videreutvikle studentenes yrkesfaglige kompetanse og evne til å reflektere over sentrale problemstillinger i bransjen. Arbeidskravet må bestås før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen. Arbeidskravet skal måle i hvilken grad læringsutbytte for de enkelte emner er oppnådd. Avsluttende eksamen Studiet avsluttes med en eksamen i form av en praktisk rettet planleggingsoppgave. Oppgaven tar utgangspunkt i et faglig prosjekt og vil inneholde alle studiets emner og skal sikre at studenten oppnår studiets overordnede læringsutbytte. Side 7 av 17

8 Veiledning: I forbindelse med utdelingen av eksamensoppgaven vil det bli gitt felles veiledning fra faglærerne. Det vil i tillegg bli gitt individuell veiledning. Noe av veiledningen kan foregå via nett etter avtale med den enkelte student. Se ellers vedlegg, rammer for eksamensoppgaven, for mer informasjon. Det settes karakter A-F på eksamen. Vurdering av arbeidskrav og sluttkarakter på eksamen Arbeidskravet blir vurdert med bestått/ikke bestått Det blir gitt en sluttkarakter på eksamen som viser i hvilke grad studenten har nådd det overordnede læringsutbytte for studiet. Det utstedes vitnemål hvor alle vurderinger blir synliggjort. Alle karakterer kan påklages, jf. fagskolereglementet Sensur Studentene skal sikres upartisk vurdering jf. 5 i fagskoleloven. Det oppnevnes ekstern sensor som skal vurdere avsluttende eksamen sammen med intern/-e sensor/-er. I de tilfellene hvor ekstern og intern sensor er uenige om karakteren, er det ekstern sensors vurderinger som vektlegges mest. Intern sensor er til enhver tid faglærer/-e. Studenten kan klage på sensur jf. fagsolereglementets kapittel 4. Karakterskala Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet 6. august Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C D E F God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Litteratur og teknisk hjelpemiddel Litteraturliste blir fremlagt studentene ved skolestart. Studentene må disponere egen bærbar PC. Studiet vektlegger at studentene selv kan hente fagstoff gjennom bruk av biblioteksdatabaser. Side 8 av 17

9 Del 2 - emnebeskrivelser Drift og vedlikehold Emnekode: DV Omfang: 160 undervisningstimer 280 studentarbeidstimer 12 fagskolepoeng Sentrale tema Innhold i tema 1. Drift og vedlikehold Vurdering av ulike anleggstyper for utarbeidelse av skjøtsels-, drifts- og vedlikeholdsplaner. Ulike anleggstyper: anleggselementer (slitedekker, permeable dekker) natursteinsflater, grusdekker (oppbygging m.m.) installasjoner, skulpturer, vannanlegg og fontener snørydding og strøing lokal overvannsdrenering (LOD) lekeplasser og aktivitetsareal universell utforming i tråd med lover, standarder og veiledere 2. Anbudsbehandling og Norsk Standard anbudsbehandling iht Norsk Standard, NS 3420 Z (drift og vedlikehold), NS 1176 og1177(lekeplasser), NS 3451 bygningstabell relevant dataverktøy regler om offentlige anskaffelser Doffin i anbudsbehandling Vegvesenets prosesskoder konkurranse(arbeids-)grunnlag iht Norsk standard på drift og skjøtsel funksjonkontrakter kontrakter og avtaler jf. NS 8405, 8406 og 8407 Side 9 av 17

10 Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå Kunnskap har kunnskaper om anbudsbehandling i henhold til Norsk standard har kunnskaper om drift og vedlikehold i henhold til Vegvesenets prosesskoder har kunnskaper om de ulike kontraktsformer som gjelder i bransjen har innsikt i regler for offentlige anskaffelser har kunnskaper om drift av ulike anleggstyper Ferdigheter kan anbudsregler samt utarbeide, kalkulere og legge ut anbud i tråd med regler som gjelder for anbudsbehandling kan utarbeide kalkyler, beregne kostnader, utarbeide kostnadsoverslag samt motta og lese anbud kan planlegge vedlikehold i forhold til ulike årstider Generell kompetanse kan analysere og vurdere ulike anleggstyper og utarbeide skjøtsels-, drifts- og vedlikeholdsplaner for forskjellige anleggstyper Evalueringer: Eksamen: Det gis ett arbeidskrav på studiet som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Dette emnet inngår som en del av arbeidskravet. Det gis skriftlig tilbakemelding på dokumentert læringsutbytte. Emnet inngår som en del av eksamen. Side 10 av 17

11 Skjøtsel og vegetasjon Emnekode: VEG Omfang: 80 undervisningstimer 180 studentarbeidstimer 8 fagskolepoeng Sentrale tema Innhold i tema 1. Skjøtsel av planter miljøvennlig skjøtsel beplantninger fra nyplantinger til generell landskapsog plantepleie grønne tak og vegger, regnbed og blågrønne elementer vegetasjon på dekker/ uten kontakt med naturlig jord/ takvegetasjon (grønne tak) plantekvalitet jamfør Norsk standard tidsbruk på skjøtsel i forhold til Norsk standard skjøtselsplaner 2. Beskjæring og trepleie 3. Plantekjennskap/- bruk beskjæringstidspunkt og metoder for beskjæring av trær og busker i grøntanlegg redskapslære visuell tilstandsvurdering av trær plantenes navn og egenskaper universell utforming i forhold til allergener, giftige planter uønskede arter; kontroll og bekjempelse vekstjord som egner seg til forskjellige beplantninger plantebruk under gitte forutsetninger Side 11 av 17

12 Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå Kunnskap har kunnskaper om de mest vanlige plantene som benyttes i grøntanlegg har kunnskaper om de ulike planters bruksområder, krav til stell og skjøtsel under ulike klimatiske forhold har kunnskaper om skadegjørere og bekjempelse i grøntanlegg har kunnskaper om jordens egenskaper og ulike typer gjødsel Ferdigheter kan anvende plantekunnskapen og på bakgrunn av denne sette opp ulike forslag til skjøtselstiltak kan finne informasjon og fagstoff relatert til plantebruk og skjøtsel kan på bakgrunn av jordens fysiske egenskaper foreslå jordforbedringstiltak kan vurdere metoder for beskjæring av trær og busker Generell kompetanse kan utarbeide enkle planteplaner og se dette i sammenheng med jordsmonn, klima og skjøtselsbehov kan planlegge skjøtsel av grøntanlegg Evalueringer: Det gis ett arbeidskrav på studiet som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Dette emnet inngår som en del av arbeidskravet. Det gis skriftlig tilbakemelding på dokumentert læringsutbytte. Eksamen: Emnet inngår som en del av eksamen. Side 12 av 17

13 Ressursplanlegging Emnekode: RP Omfang: 80 undervisningstimer 180 studentarbeidstimer 8 fagskolepoeng Sentrale tema 1. Planlegging og oppfølging av et vedlikeholdsprosjekt Innhold i tema prosjektplanlegging oppgaver i et vedlikeholdsprosjekt lederstiler ressursutnyttelse kundekontakt og kundeoppfølging logistikk fremdriftsplaner og mengdekontroll de vanligste kontraktsformene i tråd med gjeldende regelverk timerapportering, avvikshåndtering 2. Kalkulasjon kostnadsoverslag pristilbud kalkulasjon og etter- kalkulasjon firmabil og beskatning 3. Etikk etiske holdninger i forhold til ansettelsesprosesser lønns- og arbeidsvilkår etiske retningslinjer for personalbehandling 4. Internkontroll internkontrollforskriften, generelle HMS krav, kvalitetssikring og arbeidsmiljøloven aktuelle lover, regler og standarder som regulerer arbeidet på et anlegg sjekklister for de vanligste arbeidene Side 13 av 17

14 Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå Kunnskap har kunnskaper om myndighetenes krav til skatter og avgifter har kunnskaper om internkontrollforskriften og KS systemer som regulerer kravene til et godt og trygt arbeidsmiljø har kunnskaper om kundebehandling og kundeoppfølging i en planleggingsperiode har kunnskaper om organisering og gjennomføring av et vedlikeholdsprosjekt har forståelse for etiske problemstillinger i egen bransje Ferdigheter kan planlegge, ivareta og dokumentere utførelses- og kontrolloppgaver i et anlegg gjennom bruk av internkontroll og kvalitetssikringssystemer kan utarbeide kalkyler og prisberegninger på konkrete vedlikeholdsprosjekt kan utarbeide arbeidsplaner på bakgrunn av økonomiske og praktiske forutsetninger kan vurdere tiltak i forhold til rammer for vedlikeholdsprosjektet kan vurdere bedriftens kompetanse i forhold til gjennomføringen av et vedlikeholdsprosjekt Generell kompetanse har forståelse for økonomiske begreper og sammenhenger i et en bedrifts vedlikeholdsoppdrag kan ta ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av et vedlikeholdsprosjekt Evalueringer: Eksamen: Det gis ett arbeidskrav på studiet som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Dette emnet inngår som en del av arbeidskravet. Det gis skriftlig tilbakemelding på dokumentert læringsutbytte. Emnet inngår som en del av eksamen. Side 14 av 17

15 Vedlegg s Rammer for eksamensoppgaven Mål med eksamensoppgaven: Eksamensoppgaven blir gitt i form av casebeskrivelse av et prosjekt og skal inneholde alle studiets emner. Studenten skal i besvarelsen vise i hvilke grad den har nådd studiets overordnede læringsutbytte. Prosjekt: Prosjektet tar utgangspunkt i et reelt grøntanlegg. Prosjektet skal inneholde faglige utfordringer som naturlig ligger i et planleggingsoppdrag. I tillegg til casebeskrivelsen vil studenten få utdelt bilder og kart av anlegget. Gjennomføring: Hovedemner ressursplan vedlikeholdsplan beskrivelse av KS-Systemet og HMS-systemet Norsk standard 3420 Z Nødvendig hjelpemiddel: Ressursplanleggingsverktøy. Eksamensoppgaven skal leveres faglærer etter gitte rammer. Veiledning: Det vil bli gitt veiledning både i gruppe og individuelt i tråd med studieplanen. Eksamen/vurdering: Eksamensoppgaven vil bli vurdert av både faglærere og ekstern sensor. Det settes karakter A-F på eksamensoppgaven. Dette er sluttkarakteren som viser i hvilken grad studenten har nådd det overordnede læringsutbytte for studiet. Side 15 av 17

16 Realkompetansevurdering Realkompetansevurdering Veiledning til søkere av Skjøtsel og drift Søkere som ikke fyller det formelle opptakskravet, kan bli realkompetansevurdert. Dette dokumentet skal informere søker om: 1. Hva realkompetanse er (definisjon) 2. Hvem som kan bli realkompetansevurdert 3. Hvordan realkompetansevurderingen gjennomføres 4. Om realkompetansevurdering opp mot aktuelt fagskolestudium på Vea 1. Definisjon Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 2. Hvem kan bli realkompetansevurdert Søkere med relevant praksis av en viss varighet. For nærmere spesifiseringer angående dette, les under krav til realkompetansevurdering for det aktuelle studium. 3. Gjennomføring a) PRAKSISFORTELLING: Søker skriver en praksisfortelling (se vedlagt mal) som beskriver hvordan søker har tilegnet seg de ulike mål i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis som beskrives må dokumenteres i vedlegg til praksisfortellingen. Praksisfortellingen vurderes av opptakskomiteen. Dersom praksisfortellingen ikke avdekker nok informasjon, kan det være aktuelt å gjennomføre en samtale med søker: b) REALKOMPETANSEINTERVJU med søker. Med utgangspunkt i mottatt praksisfortelling og dokumentasjon, gjennomfører gjeldende opptakskomite et intervju med søker for å avklare om søker er kvalifisert for opptak. Det skal skrives referat fra intervjuet som legges ved begrunnelsen for vedtaket. c) PRAKTISK PRØVE: I tilfeller der opptakskravet er fagbrev, kan det, dersom praksisfortelling og intervju ikke er avklarende nok, gjennomføres en praktisk prøve for å avdekke ytterligere kvalifikasjoner. Søker vil få en oppgavetekst og skal ha forberedelsestid før det praktiske arbeidet legges fram. Det oppnevnes fagpersoner som skriftlig vurderer arbeidet. Denne skriftlige dokumentasjonen legges ved begrunnelsen for vedtaket, som gjøres kjent for søker. Side 16 av 17

17 4. Om realkompetansevurdering på Skjøtsel og drift Studentene på Skjøtsel og drift skal etter endt studium være i stand til å gjennomføre nødvendige tiltak for å opprettholde et uteanlegg på et fastsatt nivå jf.ns3420z Kompetansen som skal tilegnes på dette studiet, ligger på nivå over VG3. Det er derfor viktig at søkere til realkompetanse har relevant praksis av en slik varighet og art at kompetanse på videregående nivå er ervervet. Studie Opptakskrav Skjøtsel og drift VG3 anleggsgartnerfaget VG3 gartnernæring Eller Tilsvarende realkompetanse I tillegg må søkerne ha basiskunnskaper i norsk Det vises for øvrig til fagskolens reglement for fagskolestudenter, kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Realkompetanse-vurdering Hvem kan søke? Søkere med relevant praksis med varighet på minst 5 år. Søkere med 2 år yrkesfaglig utdanning som anleggsgartner samt 3 års variert praksis i anleggsgartnerbransjen og/eller gartnerog anleggsbransjen Søkere med høgskole eller universitetsgrad i relevant fagområde samt 3 års relevant praksis Hva er relevant praksis? Relevant læreplan som realkompetansevurderingen rettes mot: Variert praksis fra anleggsgartnerbransjen Variert praksis fra gartnerbransjen Grønt faglig praksis fra park- og anlegg VG3 anleggsgartnerfag VG3 gartnernæring Side 17 av 17

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og

Detaljer

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret 0.9.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 Retningslinjer for realkompetansevurdering Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 1 Retningslinjer ibm realkompetansevurdering på fagskolen Jf. FFF og NOKUTs retningslinjer for realkompetansevurdering.

Detaljer

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12.

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12. Forord Dette dokumentet er Studieplan Historiske Grøntanlegg. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del 1 tar blant annet for seg informasjon

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

Ledelse i håndverksfag

Ledelse i håndverksfag Studieplan Ledelse i håndverksfag Fagskolestudium 30 fagskolepoeng Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. NOKUT

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Studieplan for Grønn Fagskole

Studieplan for Grønn Fagskole Studieplan for Grønn Fagskole Toårig fagskoleutdanning for gartnere og blomsterdekoratører 2005 1 Forord Vedlegg 2.2.2a Vi har valgt å kalle hele dette dokumentet for Studieplan for Grønn Fagskole. Dokumentet

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Reglement Lofoten maritime fagskole

Reglement Lofoten maritime fagskole Reglement Lofoten maritime fagskole ID UTS.VLV.LMF.4.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 05.11.2014 Forfatter JB/KEW Verifisert FAH Godkjent Søren Fredrik Voie A. Verdigrunnlag Skolen bygger sin aktivitet på følgende

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005. Innhold Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005 Innhold 1 Rammeplan for fagtekniker- og skipsoffisersutdanningen... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål med fagtekniker/skipsoffisersutdanningen...

Detaljer

Astrologiskolen Herkules

Astrologiskolen Herkules strologiskolen Herkules Reglement Θ R e g l e m e n t f o r s t r o l o g i s k o l e n H e r k u l e s Side 1 1 FGSKOLEREGLEMENT 1-1 Formål og virkeområde 4 1-2 Styre, organisasjon og ledelse 4 1-3 Studentens

Detaljer