Revidert mht benevnelse av læringsutbytte Anne Bakken Revidert inn avnitt om internasjonal aktivitet Anne Bakken 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.01.15 Revidert mht benevnelse av læringsutbytte Anne Bakken 3.1 03.02.15 Revidert inn avnitt om internasjonal aktivitet Anne Bakken 3."

Transkript

1

2 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon <Angi navn> Godkjent av NOKUT Revidert Revidert med hensyn til læringsutbyttebeskrivelser jfr. NOKUT sine krav. Ingeborg Sørheim Anita Menkerud Anne Bakken Revidert mht benevnelse av læringsutbytte Anne Bakken Revidert inn avnitt om internasjonal aktivitet Anne Bakken 3.2 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen Grønne design- og miljøfag våren Dermed kan Vea opprette og revidere studier uten at studiene direkte godkjennes av NOKUT. Studiet er godkjent av Lånekassen. 3.0 Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, Side 2 av 22

3 Innhold Del 1 fellesfaglig informasjon... 4 INNLEDNING... 4 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE... 4 OPPTAKSKRAV... 5 TITTEL... 6 LITTERATUR OG TEKNISK HJELPEMIDDEL... 6 ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER... 6 INTERNASJONALT... 7 INNHOLD I STUDIET... 7 VURDERINGS- OG EKSAMENSORDNINGEN... 8 Ved vurderingen legges følgende til grunn:... 8 Vurdering og eksamen i de enkelte emner i studieplanen... 8 Sensur... 8 Karakterskala... 9 Del 2 Emnebeskrivelser og læreplaner EMNE: VEGETASJONSLÆRE EMNE: TEKNISKE FAG EMNE: HISTORIEFAG EMNE: PROSJEKTPLANLEGGING EMNE: FORDYPNING Vedlegg REALKOMPETANSEVURDERING VEILEDNING TIL SØKERE AV HISTORISKE GRØNTANLEGG LITTERATURLISTE HG Side 3 av 22

4 Del 1 fellesfaglig informasjon Innledning Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører utarbeidet i 2011 fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg. Dette studiet bygger på gartnerfaglig eller anleggsgartnerfaglig kompetanse tilsvarende fagbrev. Vea har utviklet Historiske grøntanlegg i samarbeid med bransjen for å kvalitetssikre at studiet har nødvendig yrkesrelevans og bransjeforankring. Den faglige innretningen på studiet er valgt ut fra et uttalt behov innen fagmiljøet: Den overordnede forvaltning av historiske grøntanlegg, offentlige og private eiere av slike anlegg, samt fra potensielle studenter, blant annet tidligere gartnerelever og Park- og hagedriftstudenter på Vea. Det ligger en spesiell oppfordring om å planlegge dette studiet fra Riksantikvaren, og museumsreformen etterspør også spesifikt større grad av faglig ekspertise. Historiske grøntanlegg er et deltidsstudium over to år. Total arbeidsbelastning for deg som student er ca timer à 45 minutter fordelt på to skoleår. Timene fordeler seg med 984 undervisningstimer og 1016 studentarbeidstimer. Overordnet læringsutbytte Kunnskap Kandidaten har kunnskap om bruk, dyrking og skjøtsel av planter i historiske grøntanlegg. Kandidaten har kunnskap om bruk, anlegning og skjøtsel av grus, stein, mur og vann i historiske anlegg. Kandidaten har kunnskap om bruk og skjøtsel av konstruksjoner og utstyr av tre og metall i historiske anlegg. Kandidaten har innsikt i de lover, forskrifter og chartre som er relevante for historiske grøntanlegg. Kandidaten har kunnskap om sentrale aktører, institusjoner og organisasjoner som arbeider med historiske hager i Norge, så som kulturminneforvaltningen, museene, antikvariske håndverksmiljøer og norsk genressurssenter. Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap via kurs, utdanninger og faglitteratur som tilbys det hagehistoriske miljøet i Norge. Kandidaten forstår behovet for grøntfaglig antikvarisk kompetanse i arbeidet med historiske grøntanlegg. Ferdighet Kandidaten kan utføre de vanligste gartnerfaglige håndverkene som kreves ved restaurering, drift og skjøtsel av et historisk grøntanlegg. Side 4 av 22

5 Kandidaten kan dokumentere et historisk grøntanlegg og identifisere den faglige problemstillingen. Kandidaten kan finne fram til relevant kildemateriale for et historisk grøntanlegg. Kandidaten kan utarbeide restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, samt driftog skjøtselsplaner for de samme. Generell kompetanse Kandidaten har forståelse for de ulike kriterier for vern av historiske grøntanlegg. Kandidaten utviser gjennom grunnholdningen til anlegget og utførelsen av det gartnerfaglige arbeidet, at det skal tas vare på som et kulturminne. Kandidaten kan utføre den gartnerfaglige delen av restaureringsoppgaven, og er i stand til å vurdere verneverdiene i anlegget opp mot oppdragsgivers behov. Kandidaten kan bygge relasjoner med fagfeller, oppdragsgiver og nødvendige samarbeidspartnere om restaurering, drift og skjøtsel av historiske anlegg. Kandidaten kan utvikle metoder og produkter som er nødvendige ved restaurering, drift og skjøtsel av historiske grøntanlegg. Opptakskrav Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. fagskolelovens 1. Opptakskravet til studiet er: Fullført og bestått videregående opplæring (jf. fagskolelovens 1, 2. ledd), Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget Eller Realkompetanse Søkere som ønsker realkompetansevurdering må ta kontakt med fagskolen for veiledning. Se utfyllende opplysninger om realkompetanse i vedlegg til studieplanen. Særbestemmelse/betinget opptak Fagskolen kan ta opp studenter med betingelser, dersom det foreligger dokumentasjon på at søkeren vil fullføre og dokumentere opptakskriteriene før studiestart/eksamensoppmelding. Side 5 av 22

6 Det vises for øvrig til fagskolens Reglement for fagskolestudenter, kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Tittel Etter fullført studium blir man gartner/anleggsgartner med antikvarisk kompetanse. Man oppnår tittelen Fagtekniker Historiske grøntanlegg. Litteratur og teknisk hjelpemiddel Det foreligger begrenset med tilpasset lærestoff. Noe av pensumlitteraturen kan være på svensk, dansk eller engelsk. Innenfor enkelte emner utarbeider faglærere egen litteratur og kompendier. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal lære seg å finne fagstoff selv i bøker, tidsskrifter og på internett, samt gjennom bibliotekdatabaser. Bokliste blir framlagt studentene ved skolestart. Programvare til egen bærbar PC vil være en del av denne boklisten. Studentene må disponere egen bærbar PC med nærmere angitt basisprogramvare, og digitalt kamera. Andre tekniske hjelpemiddel (f.eks. programvare) som viser seg nødvendig for studentene vil også kunne føres til boklista. Organisering og arbeidsformer Studiet gjennomføres over to skoleår, til sammen 24 uker på Vea. Ukesamlingene vil bli delt mellom flere emner. Undervisningen foregår på dagtid, men noe kveldsundervisning kan bli aktuelt. Det gjennomføres seks samlingsuker pr. semester. Skolestart, første samlingsuke: Andre del av august. Skoleslutt, siste samlingsuke: Første del av juni. Læringsplattformen It s learning benyttes for formidling og dokumentasjon i studiet. Det legges opp til arbeidskrav, se omtale under de enkelte emner. Totalt antall undervisningstimer pr. uke er 36 timer à 45 minutter. Med 24 samlingsuker får studiet totalt 864 undervisningstimer på Vea. Det er beregnet ca studentarbeidstimer. Det totale antall arbeidstimer på studiet blir dermed 2000 timer à 45 minutter. Dette oppfyller NOKUTs krav til årsstudium med 60 fagskolepoeng på minimum 1500 arbeidstimer à 60 minutter. Hver undervisningsuke har individuell timeplan (dynamisk timeplan). Undervisningen vil dels foregå ved tradisjonell klasseundervisning, forelesninger med interne/eksterne forelesere, gruppearbeid, prosjektarbeid, befaringer/ekskursjoner, veiledning og praksis. Det legges også opp til obligatoriske studieturer til ulike historiske anlegg. Turene skal være tydelig forankret i studieplanmålene. Side 6 av 22

7 Internasjonalt Et av Veas overordnede mål er å ha faglig utviklende samarbeid med nasjonale og internasjonale miljøer. Vea er tilknyttet et spennende Europeisk nettverk, FLORNET, Vi samarbeider om utplassering av studenter og lærere, deltagelse på ulike seminarer, workshops og mye mer. Som student på Vea kan du få mulighet til å benytte dette nettverket til egen faglig utvikling gjennom deltakelse i internasjonale aktiviteter eller utplassering hos en av våre partnere. Fagskolen legger til rette for at studenter fra andre land også kan hospitere hos oss. De vil da delta i undervisningen i den av våre klasser som har relevant studieinnhold. Undervisningen den eventuelle perioden vil da foregå på norsk/engelsk og aktivitetene tilpasses dette. Dette er aktiviteter vi har mye erfaring med og som både studenter og lærere opplever som en berikelse for læringsmiljøet. I tillegg er det en unik mulighet for å knytte til seg et internasjonalt nettverk. Innhold i studiet Studiet er bygd opp med basisemner og fordypning. Alle emnene er obligatoriske. Fordypningsoppgaven er studiets eksamensoppgave. På grunnlag av fordypningsoppgaven settes det karakterer i de ulike emner og en samlet karakter for fordypningsbesvarelsen. Det forutsettes at studenten i alle emner er forberedt til undervisning, samt følger opp oppgaver og prosjekter. Tabellen under gir en oversikt over de enkelte emner og deres omfang basert på undervisningstid og forventet total innsats fra studentene. Beskrivelser av de enkelte emner er gitt under emnebeskrivelser, studieplanens del 2. Studentarbeidstimer er den tiden studenten må beregne og bruke på emnet ut over undervisningen. Både undervisningstiden og studentarbeidstimer er oppgitt med 45-minutters timer. Det gis fagskolepoeng. Fagskolepoeng er ikke likestilt med studiepoeng i høgskoler og universiteter. Studentarbeids -timer Totalt Emne Emnekode Undervisningstimer Fagskolepoeng Vegetasjonslære GF Tekniske fag TF Historiefag TF Prosjektplanlegging Fordypning ved prosjekt MF PF Totalt Side 7 av 22

8 Vurderings- og eksamensordningen Formålet med vurdering er å sikre en høy standard i opplæringen. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes mot grad av måloppnåelse som er formulert i fagplanen. Ved vurderingen legges følgende til grunn: Målene for opplæringen slik de er fastsatt for hver temabeskrivelse. Studentenes helhetlige kompetanse innen hvert av temaene som skal vurderes. Vurderingen av studentene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i fagplanene. Vurdering og eksamen i de enkelte emner i studieplanen Underveis gis det arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Et arbeidskrav er en gruppeoppgave eller individuell oppgave som studentene skal løse. Arbeidskrav må være godkjent for å få levere studiets eksamensoppgave; fordypningsoppgaven. Fordypningsoppgaven er en individuell eksamensoppgave for emnene i studiet. Karakterene oppgis på vitnemålet. Hvordan hvert emne vurderes står beskrevet under hvert emne. Se studieplanens del 2. Sensur Studentene skal sikres en upartisk vurdering av deres kunnskaper og ferdigheter. Det oppnevnes derfor ekstern sensor. Intern sensor er til enhver tid de aktuelle faglærere innen hvert emne. Ekstern sensor skal benyttes til å vurdere studentenes besvarelser i samarbeid med intern sensor. I de tilfeller hvor ekstern og intern sensor er uenige om karakteren, er det ekstern sensors vurdering som vektlegges tyngst. Dersom studentene ønsker å klage på avgitt sensur, skal avgitt sensur settes til side, og en ny ekstern sensor oppnevnes. Dennes vurdering er absolutt og kan ikke påklages. Side 8 av 22

9 Karakterskala Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A B C D E F Fremragende Meget god God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Side 9 av 22

10 Del 2 Emnebeskrivelser og læreplaner Emne: Vegetasjonslære Emnekode: Omfang: GF studentarbeidstimer 246 undervisningstimer 16 fagskolepoeng Sentrale temaer Innhold i temaer 1. Plantekjennskap Plantesystematikk, taksonomi og nomenklatur. Plantebruk i ulike historiske perioder. Hovedtrekk i botanikkens historie og artenes innførselshistorie Historiske plantelister og planteplaner Naturmangfoldsloven og rød- og svartlistene. 2. Økologisk drift Biologiske, kjemiske og fysiske prosesser i jorda Prinsipper og metoder for økologisk dyrking og skjøtsel Økologiske metoder i historiske hageanlegg Landbrukets og kulturlandskapets utvikling. 3. Planteproduksjon og oppformering 4. Lignoser i historiske grøntanlegg Oppformeringsmetoder, med vekt på de ulike metoders betydning for plantematerialets genetiske og fysiologiske tilstand. Innsamling og dokumentasjon av historisk plantemateriale Lignosers estetikk, intensjon og funksjon i historiske anlegg. Lignosers fysiologi med vekt på vekst og utvikling. Historiske beskjæringsmetoder Trær: Tilstandsvurderinger og bevarende tiltak. 5. Etablering og skjøtsel Teknikker og metoder i etablering og skjøtsel. Planteplaner Skjøtselplaner Side 10 av 22

11 Læringsutbytte på emnenivå Kunnskap Tallet bak læringsutbyttebeskrivelsene viser til det sentrale tema læringsutbyttet omhandler Kandidaten har kunnskap om plantebruk i ulike historiske perioder (1) har kjennskap til hovedtrekk i botanikkens historie, plantenes kulturhistorie og artenes innførselshistorie (1) har innsikt i naturmangfoldsloven og lovens betydning for hagebruk, herunder bruk av arter på rød- og svartelistene (1). har kunnskap om prinsipper og metoder for økologisk dyrking og skjøtsel og kan vurdere bruken av økologiske fremfor konvensjonelle metoder i historisk grøntanlegg (2) forstår hagebrukets og landbrukets utvikling med vekt på overgang fra tradisjonell, økologisk drift til moderne, konvensjonell drift og betydningen av dette for kulturlandskapet (1,2) har innsikt i moderne teknikker, utstyr og metoder for behandling av vegetasjon i historiske grøntanlegg og kan vurdere disse opp mot tradisjonelle metoder (2,4,5). forstår hva som menes med opprinnelig plantemateriale og metodikk og har kunnskap om ulike holdninger og strategier i valg av metoder og materialer (1,5). har kjennskap til produsentmiljøet for historisk plantemateriale, og til fagmiljøer som kan bistå ved spesialistoppgaver (3,4) kan lese og tolke historiske plantelister og planteplaner og i øvrig anvende nettressurser og faglitteratur til å søke kunnskap om planter og driftsmetoder (1-5). Ferdigheter Kandidaten kan delta i tverrfaglige diskusjoner om valg av plantemateriale og metodikk ved arbeid med vegetasjonselementer i historiske anlegg (1-5) kan anvende kunnskap om økologisk drift og skjøtsel i historiske anlegg, og velge relevant utstyr og metoder (2) Side 11 av 22

12 kan forberede og etablere en planting, og forme plantene etter intensjonen og til ulike formål i en historisk kontekst (5) kan planlegge og gjennomføre tilsyn og skjøtsel av vegetasjon i historiske anlegg (2,4,5). kan avlese utviklingshistorien til et tre, og kan utføre enklere beskjæring i historiske anlegg med relevant verktøy og metoder (4) Kan gjennomføre dokumentasjon av tilstand og vurdere behov for tiltak for bevaring av lignoser og andre varige vegetasjonselementer i historiske anlegg (4,5). kan søke etter plantemateriale eller planters historikk i ulike kilder, også utenlandske (1-5) Generell kompetanse Kandidaten Har forståelse for betydningen av historisk autentisitet i plantemateriale og driftsmetoder i forhold til de historiske rammene som foreligger (1-5). Utviser etterrettelighet i valget av plantematerialer og metoder, og utfører arbeidet på en miljøvennlig og resursmessig forsvarlig måte (1-5). Kan utføre arbeidet i en historisk kontekst etter oppdragsgivers behov (4, 5) Kan bygge relasjoner med kollegaer i gartnerbransjen og med utøvere i andre handverksfag som jobber med bevaring og restaurering (1-5). Kan utvikle metoder innen etablering og skjøtsel av vegetative elementer i et grøntanlegg ut fra ulike målgruppers krav (5) Undervisning: Evalueringer: Øvelser og praktiske oppgaver, forelesninger og markvandring. Det gis arbeidskrav som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Det gis skriftlig tilbakemelding på dokumentert læringsutbytte. Eksamen: Emnet inngår som en del av fordypningsoppgaven. Emnet teller 35 % av fordypningsoppgaven. Side 12 av 22

13 Emne: Tekniske fag Emnekode: Omfang: TF studentarbeidstimer 180 undervisningstimer 12 fagskolepoeng Sentrale tema 1.Materialer Innhold i tema Grus, stein, mur, tre, metall. 2. Vannanlegg Fontener, bassenger, naturlige bekker. 3. Tegning Frihåndstegning, teknisk tegning, oppmåling, enkle hageplaner, lese kart og planer. 4. Drift og skjøtsel Drift- og skjøtselsplaner, norsk standard, plan- og bygningsloven. Læringsutbytte på emnenivå Kunnskap Tallet bak læringsutbyttebeskrivelsene viser til det sentrale tema læringsutbyttet omhandler Kandidaten har kunnskap om bruk av ulike typer slitedekker, stein og murverk, tørrmurer, trapper, kantstein og helleganger, - og metoder for anvendelse i historiske anlegg(1) kunnskap om ulike vannanlegg (fontener, basseng, dammer, naturlige bekker) i historiske anlegg, samt metoder for bygging, drift og vedlikehold av dem. (2) kunnskap om bygging og vedlikehold av gjerder, porter og enkle trekonstruksjoner i historiske anlegg(3,4) kunnskap om materialenes bruk og betydning i en historisk kontekst, antikvariske håndverk og håndverksmiljøer(1) kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende offentlig forvaltning.(4) kjennskap til ulike kontraktstyper mellom oppdragsgiver, prosjekterende og entreprenør(4) Side 13 av 22

14 Ferdigheter Kandidaten kan planlegge og tegne, - i plan og snitt, - enkle konstruksjoner i tre, mur, stein og metall, fundamenter, ulike typer dekke, samt vannanlegg. ( 3,4) måle opp og tegne et anlegg.(3) legge Norsk Standard til grunn ved utarbeidelse av drift- og skjøtselsplaner. (4) drifte, vedlikeholde og restaurere historiske hageelementer i tre, mur, stein og metall, ulike typer dekke, samt vannanlegg.(4) Generell kompetanse Kandidaten kan registrere, lage beskrivelse og forslå tiltak og løsninger for de tekniske elementene i et historisk anlegg (1-4) kan utarbeide drift-og skjøtselsplaner for de tekniske elementene historiske anlegg. (4) har oppøvd forståelse for betydningen av å benytte antikvarisk håndverkskompetanse til de ulike oppgavene, og for problematikken rundt restaurering, tilbakeføring og fornyelse. (4) Undervisning: Evalueringer: Øvelser og praktiske oppgaver, forelesninger, markvandring og utferder. Det gis arbeidskrav som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Det gis skriftlig tilbakemelding på dokumentert læringsutbytte. Eksamen: Emnet inngår som en del av fordypningsoppgaven. Emnet teller 20 % av fordypningsoppgaven. Side 14 av 22

15 Emne: Historiefag Emnekode: Omfang: TF studentarbeidstimer 284 undervisningstimer 18 fagskolepoeng Sentrale temaer Innhold i temaer 1. Vestlig hagekunsthistorie Vestlig hagekunsthistorie Sentrale anlegg fra de ulike historiske periodene 2. Norsk hagehistorie Norsk hagehistorie Norsk hagebrukshistorie Sentrale norske anlegg Norsk hagelitteratur 3. Restaureringsteori og - holdninger Restaureringshistorie Verneverdier, ulike kriterier for vern. Ulike antikvariske håndverk i historiske grøntanlegg Relevant lovverk, forskrifter og chartre i kulturminnevernet Kulturminneforvaltningen, ulike tilskuddsordninger 4. 4 Kildearbeid Feltarbeid, verkskjennskap Bruk av kart, foto, bilder, muntlig og skriftlig informasjon Arkivarbeid, offentlige og private arkiver. Hagearkeologi Læringsutbytte på emnenivå Kunnskap Tallet bak læringsutbyttebeskrivelsene viser til det sentrale tema læringsutbyttet omhandler Kandidaten har kunnskap om hovedtrekkene i vestlig hagekunsthistorie (1) har kunnskap om sentrale norske anlegg i ulike perioder, og kan sette dem i en historisk kontekst og i sammenheng med europeiske referanseanlegg. (1+2) har kjennskap til den norske historiske hagelitteratur og hagebrukshistorien (2) har kunnskap om verneteori og ulike kriterier for vern (3) Side 15 av 22

16 har kjennskap til aktuelle lover, forskrifter og chartre i kulturminnevernet. (3) Ferdigheter Kandidaten kan registrere og dokumentere et historisk grøntanlegg gjennom feltstudier. (4) finne frem til skriftlige og muntlige kilder, kart, foto og annet relevant kildemateriale som kan gi informasjon om det historiske anlegget (4) delta i en hagearkeologisk utgraving, og bidra i et tverrfaglig samarbeid med sin gartnerfaglige kompetanse (4) finne riktig antikvarisk kompetanse ved restaurering av et historisk grøntanlegg, bidra med sin gartnerfaglige kompetanse i et tverrfaglig samarbeid, og selv lede den gartnerfaglige delen av restaureringen. (3) Generell kompetanse Kandidaten har oppøvd evne til å se, og ha forståelse for, de ulike historiske lag i et anlegg, deres betydning og tilstand (1) utviklet en grunnholdning til å ta vare på hagen som et kulturminne, og kan med bakgrunn i sin gartnerfaglige kunnskap vurdere de ulike vernekriterier opp mot hverandre, og opp mot oppdragsgivers behov. (3) Undervisning: Øvelser, forelesninger og utferder. Evalueringer: Det gis arbeidskrav som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Det gis skriftlig tilbakemelding på dokumentert læringsutbytte. Eksamen: Emnet inngår som en del av fordypningsoppgaven. Emnet teller 35 % av fordypningsoppgaven. Side 16 av 22

17 Emne: Prosjektplanlegging Emnekode: Omfang: MF studentarbeidstimer 56 undervisningstimer 5 fagskolepoeng Sentrale tema Prosjektplanlegging Kandidaten kan planlegge gjennomføringen av prosjekter gjennom utarbeidelse av enkle prosjektplaner med målsetting, rammer, fremdriftsplan, milepæler og kritiske suksessfaktorer. Læringsutbytte på emnenivå Kunnskap Tallet bak læringsutbyttebeskrivelsene viser til det sentrale tema læringsutbyttet omhandler Kandidaten har grunnleggende innsikt i prosjekt som arbeidsmetode og tilnærming til forskjellige prosjekttyper og prosjektorganisasjoner Ferdigheter Kandidaten kan anvende faglig kunnskap for å lage enkle budsjetter, samt planlegge bruk av tverrfaglig kompetanse i historiske anlegg Generell kompetanse Kandidaten kan planlegge, evaluere og avslutte mindre prosjekter. Undervisning: Evalueringer: Det legges opp til forelesninger med arbeid individuelt og i grupper. Det gis arbeidskrav som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Det gis skriftlig tilbakemelding på dokumentert læringsutbytte. Eksamen: Emnet inngår som en del av fordypningsoppgaven. Emnet teller 10 % av fordypningsoppgaven. Side 17 av 22

18 Emne: Fordypning Emnekode: Omfang: PF studentarbeidstimer 98 undervisningstimer 9 fagskolepoeng Innhold: Fordypning skal være en del av eksamen i følgende emner: Emnekode Emne % av fordypningsoppgaven GF 220 Vegetasjonslære 35 % TF 221 Tekniske fag 20 % TF 222 Historiefag 35 % MF 320 Prosjektledelse 10 % Undervisning: Eksamen: Undervisningen legges opp som prosjektarbeid hvor faglærere og evt. eksterne, veileder studenten gjennom prosjektet. Prosjektoppgave og plan skal godkjennes av studiekoordinator. Veiledning vil dels foregå ved at faglærer gjennomfører felles veiledning for klassen og dels at studentene selv må avtale veiledningstid. Individuell skriftlig fordypningsoppgave med karakterer i hvert av emnene nevnt under innhold og en samlet karakter for fordypningsoppgaven. Side 18 av 22

19 Vedlegg Realkompetansevurdering Veiledning til søkere av Historiske grøntanlegg Søkere som ikke fyller det formelle opptakskravet, kan bli realkompetansevurdert. Dette dokumentet skal informere søker om: 1. Hva realkompetanse er (definisjon) 2. Hvem som kan bli realkompetansevurdert 3. Hvordan realkompetansevurderingen gjennomføres 4. Om realkompetansevurdering opp mot aktuelt fagskolestudium på Vea 1. Definisjon Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 2. Hvem kan bli realkompetansevurdert Søkere med relevant praksis av en viss varighet. For nærmere spesifiseringer angående dette, les under krav til realkompetansevurdering for det aktuelle studium. 3. Gjennomføring a) PRAKSISFORTELLING: Søker skriver en praksisfortelling (se vedlagt mal) som beskriver hvordan søker har tilegnet seg de ulike mål i læreplanen som ligger til grunn for opptakskravet. Praksis som beskrives må dokumenteres i vedlegg til praksisfortellingen. Praksisfortellingen vurderes av opptakskomiteen. Dersom praksisfortellingen ikke avdekker nok informasjon, kan det være aktuelt å gjennomføre en samtale med søker: b) REALKOMPETANSEINTERVJU med søker. Med utgangspunkt i mottatt praksisfortelling og dokumentasjon, gjennomfører gjeldende opptakskomite et intervju med søker for å avklare om søker er kvalifisert for opptak. Det skal skrives referat fra intervjuet som legges ved begrunnelsen for vedtaket. c) PRAKTISK PRØVE: I tilfeller der opptakskravet er fagbrev, kan det, dersom praksisfortelling og intervju ikke er avklarende nok, gjennomføres en praktisk prøve for å avdekke ytterligere kvalifikasjoner. Søker vil få en oppgavetekst og skal ha forberedelsestid før det praktiske arbeidet legges fram. Det oppnevnes fagpersoner som skriftlig vurderer arbeidet. Denne skriftlige dokumentasjonen legges ved begrunnelsen for vedtaket, som gjøres kjent for søker. Side 19 av 22

20 4. Om realkompetansevurdering på Historiske grøntanlegg Hovedmålsettingen for studiet Historiske grøntanlegg er å videreutdanne dyktige gartnere eller anleggsgartnere til håndverkere med spesialkompetanse innen den praktiske forvaltningen av historiske grøntanlegg. Kompetansen som skal tilegnes på dette studiet, ligger på nivå over VG3 gartner. Det er derfor viktig at søkere til realkompetanse har relevant praksis av en slik varighet og art at kompetanse på videregående nivå gartner er ervervet. Studie Opptakskrav Historiske grøntanlegg Fullført og bestått videregående opplæring (jf. fagskolelovens 1, 2. ledd), Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget Eller tilsvarende realkompetanse I tillegg må søkerne ha basiskunnskaper i norsk Det vises for øvrig til fagskolens reglement for fagskolestudenter kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Realkompetanse-vurdering Hvem kan søke? Hva er relevant praksis? Relevant læreplan som realkompetansevurderingen rettes mot: Søkere med relevant praksis med varighet på minst 5 år. Søkere med yrkesfaglig eller studiespesialisering fra videregående skole samt 3 års relevant praksis Søkere med høgskole eller universitetsgrad i relevant fagområde samt 1 års relevant praksis Variert praksis fra gartnerbransjen Variert praksis fra anleggsgartnerbransjen Variert praksis fra gartner- og anleggsgartnerbransjen Variert praksis fra hagesenter samt 2 års praksis fra gartner- anleggsgartnerbransjen Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget Side 20 av 22

21 Litteraturliste HG 2015 Listen er ikke komplett. Det vil kunne komme på flere behov gjennom året. Forfatter Tittel Forlag/ISBN Ca.-pris/utsalgssted Balvoll, G. (1994). Horticultura. Norsk hagebok Landbruksforl. Norsk fra 1694 av Christian Gartner landbruksmuseum, kr. Ekle, Holo, Koteng, Vestre Grue, U. (Red.) (1993) Langeland, K. (2009) Marstein, M. (2008) Sørensen, Einar Anleggsteknikk for anleggsgartnere Byggenæringens forlag 50, Ca kr 500,- Ta vare på gamle hager. Hageselskapet Digitalt tilgjengelig fra NB: Stauder i norske hager. Tun Akademika.no, kr. 323, Oldemors pion og sånne gule liljer: veger til viten om gamle stauder i nåtidas hager. Norsk havekunst under europeisk himmel prosjektplanlegging Pensum foreligger ikke enda Kompendium i vegetasjonslære for historiske grøntanlegg. MA- oppgave UiO Spartacus 2013 Last ned som PDF: Bokhandlere, nett, ca 500,- Kjøpes på Vea, kr 50,- Side 21 av 22

22 Studieplanen er utarbeidet av Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92, 2390 Moelv Side 22 av 22

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon <Angi navn> Godkjent av NOKUT Revidert 2.0

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon <Angi navn> Godkjent av NOKUT Revidert 2.0 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 01.09.2011 1.0 21.12.2011 Godkjent av NOKUT 25.02.2013 Revidert 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen Grønne design-

Detaljer

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret 0.9.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Norges grønne fagskole Vea Moelv, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Norges grønne fagskole Vea Moelv, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 22.04.2017 Versjon klar for høring Ingeborg Sørheim 0.9.0 Britta From 31.05.2017 Versjon klar for sakkyndig komité Ingeborg Sørheim 0.9.1 25.09.2017

Detaljer

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12.

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12. Forord Dette dokumentet er Studieplan Historiske Grøntanlegg. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del 1 tar blant annet for seg informasjon

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 02.01.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 02.01.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 21.04.2005 1.0 01.06.2006 2.0 19.04.2007 Godkjent av NOKUT 20.01.2009 3.0 20.04.2009 4.0 26.03.2010 5.0 01.04.2011 6.0 08.02.2012 6.1

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og Hildegunn Aas i samarbeid med representanter fra NAML 29.10.2014 Andreutkast til studieplan

Detaljer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 30.01.2015

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 30.01.2015 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 21.04.2005 1.0 01.06.2006 2.0 19.04.2007 Godkjent av NOKUT 20.01.2009 3.0 20.04.2009 4.0 26.03.2010 5.0 01.04.2011 6.0 08.02.2012 6.1

Detaljer

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 Retningslinjer for realkompetansevurdering Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 1 Retningslinjer ibm realkompetansevurdering på fagskolen Jf. FFF og NOKUTs retningslinjer for realkompetansevurdering.

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Toårig fagskoleutdanning på deltid 60 fagskolepoeng

Studieplan Park- og hagedrift. Toårig fagskoleutdanning på deltid 60 fagskolepoeng Studieplan Park- og hagedrift Toårig fagskoleutdanning på deltid 60 fagskolepoeng Moelv, 2.januar 2013, versjon 7.1 Versjon 1.0 pr. 21. april 2005 Versjon 2.0 pr. 1. juni 2006 Versjon 3.0 pr. 20. januar

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra:

Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø. Gjelder fra: Sensorveiledning for eksamen Utgave: 1.00 Skrevet av: Una Thijssen Amundsen Fagskolen i Troms, Avdeling Tromsø Gjelder fra: 19.01.2017 Godkjent av: Una Thijssen Amundsen Dok.id.: 2.21.2.3.8 Dok.type: []

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne.

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon E Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og 1.0 Hildegunn Aas i samarbeid med representanter fra NAML 29.10.2014 Andreutkast til studieplan

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget

VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget Samlingsbasert kurs i Drammen og Trondheim 6 samlinger Oppstart 26.08.2013 til 06.05.2014 Søknadsfrist 10.08.2013 VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av hovedfaget og emnebeskrivelsene for hvert enkelt emne i hovedfaget.

Del 2 inneholder beskrivelse av hovedfaget og emnebeskrivelsene for hvert enkelt emne i hovedfaget. Forord Dette dokumentet er studieplan for fagskolestudiet Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 9 Studieplan 2012/2013 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som går over ett år. Det er bygd

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0

Forord. Endringslogg. A. S. Solberg 0.10.0 Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Brukerinvolvering i forsknings- og utviklingsarbeid Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Grunnutdanning på bachelornivå. Studiet tilbys på deltid, er samlingsbasert over ett

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan I. Sørheim og H. 0.1

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan I. Sørheim og H. 0.1 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Førsteutkast til studieplan I. Sørheim og H. 0.1 Aas 21.05.2014 Andre utkast til studieplan I. Sørheim, S. 0.2 Alvestad, P. Spangen, H. Aas 27.01.2015

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Maskinlære, universell utforming og HMS vil være gjennomgående temaer i begge samlinger.

Maskinlære, universell utforming og HMS vil være gjennomgående temaer i begge samlinger. Kursplan for Modul 1 Park & Anlegg Generell informasjon Kurset Modul 1 Park & Anlegg gir kompetanse innenfor deler av anleggsgartnerfaget. Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver som er

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge

Kunngjort 6. april 2017 kl PDF-versjon 11. april Forskrift om fagskoleutdanning ved fagskolen AOF Norge NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. april 2017 kl. 14.25 PDF-versjon 11. april 2017 04.04.2017 nr. 446 Forskrift om fagskoleutdanning

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.

Fagskoleutdanning. For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02. Fagskoleutdanning For helse- og sosialpersonell med videregående opplæring Kveldsundervisning starter i Trondheim tirsdag 03.02.09 Godkjent i NOKUT Spesialpedagogikk Veiledning Region 1: Peder Myhres veg

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Vurderingspraksis for fritak

Vurderingspraksis for fritak Vurderingspraksis for fritak Institutt for Yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Inger Lise Holen 14.10.2013 Disposisjon Hvem er vi? Rammefaktorer og styringsdokumenter Kort om definisjoner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer