Ledelse i håndverksfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse i håndverksfag"

Transkript

1 Studieplan Ledelse i håndverksfag Fagskolestudium 30 fagskolepoeng

2 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. NOKUT godkjente Vea som tilbyder av studier innen grønne miljø- og designfag våren Dermed kan Vea opprette og revidere studier uten at studiene direkte godkjennes av NOKUT. Grønne design- og miljøfag kjennetegnes av at utdanningene er innenfor fagområdet som omhandler design, utvikling, skjøtsel, vedlikehold og drift (forvaltning) av inne- og utemiljøer. Utdanningene skal inneholde et miljøperspektiv, blant annet gjennom praktisk anvendelse av miljørelaterte produkter, teknikker og løsninger. Utdanningene skal bygge videre på utdanningsprogrammet naturbruk og utdanningsprogrammet design- og håndverk i videregående opplæring. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, Side 2 av 18

3 Innhold Del 1 fellesfaglig informasjon... 4 INNLEDNING... 4 MÅL FOR STUDIET... 4 OPPTAKSKRAV... 5 TITTEL... 5 LITTERATUR OG TEKNISK HJELPEMIDDEL... 5 ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER... 6 INNHOLD I STUDIET... 6 PROSJEKTOPPGAVE... 8 VURDERINGS- OG EKSAMENSORDNINGEN... 8 Ved vurderingen legges følgende til grunn:... 8 Vurdering og eksamen i de enkelte emner i fagplanen... 9 Sensur... 9 Karakterskala... 9 Del 2 - fagbeskrivelser og læreplaner BEDRIFTSETABLERING OG PLANLEGGING PRODUKT- OG BEDRIFTSUTVIKLING DRIFT OG ADMINISTRASJON Side 3 av 18

4 Del 1 fellesfaglig informasjon Innledning Mål for studiet Målet med studiet er å videreutdanne ulike håndverkere til lederskap i bedrifter innenfor eget håndverksfag. Studiet er bygget opp prosess- og kunnskapsbasert, ved at det mellom hver studiesamling er obligatoriske yrkesfaglig rettede/fagspesifikke innleveringsoppgaver med både merkantil og fagspesifikk veiledning. Gjennom en yrkesrettet og fagspesifikk tverrfaglig skriftlig eksamen med påfølgende muntlig samtale/høring får studenten mulighet til å vise sin helhetlige lederkompetanse innen eget yrkesfag. Mesterbrevutdanningen har de siste 20 årene fått en anerkjent status for sin lederopplæring for håndverksbedrifter (SMB). Av den grunn, og for at studenter med de rette kvalifikasjoner (se eget kapittel) skal kunne søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, er alle læreplanmålene til læreplan for mesterbrev i både Estetiske fag og Møbel- og trefag implementert i dette studiet, ref. studieplanens del 2. Håndverksfagstudiet er i hovedsak er rettet mot design- og håndverksfag: Blomsterdekoratør, blyglasshåndverker, bunadstilvirker, buntmaker, bøkker, børsemaker, fagoperatører innenfor fiskeredskapsfaget, garnfremstilling, industrisøm, trikotasje og veving, filigranssølvsmed, forgyller, fotograf, frisører, gipsmaker, gjørtler, glasshåndverker, gravør, gullsmed, herreskredder, håndbokbinder, håndvever, industrisnekker, industritapetserer, interiørkonsulent, keramiker, kjemisk renser, kjole- og draktsyer, komposittbåtbygger, kostymesyer, kurvmaker, maskør- og parykkmaker, modist, møbelsnekker, møbeltapetserer, nautisk instrumentmaker, orgelbygger, pianostemmer, profileringsdesigner, salmaker, seilmaker, skomaker, skredder, smed, storurmaker, strikker, håndvever, sølvsmed, taksidermist, tekstilrenholder, trebåtbygger, tredreier, treskjærer, urmaker, utstillingsdesigner, og forskjellige duojárer. Kvalifikasjoner etter endt studium: Generell kompetanse Studentene får, ved å vise samarbeidsevne, ansvarlighet og evne til refleksjon, fagspesifikke ferdigheter og kompetanse som gjør dem kvalifisert til å lede håndverksbedrifter på en lønnsom, målrettet og utviklingsfokusert måte. Generelt innenfor temaene ledelse, økonomi og markedsføring, spesielt innenfor områder som rekruttering, arbeidsmiljø og ressursutnyttelse. Side 4 av 18

5 Kunnskap Studenten vil få en forståelse for hva det betyr å være leder innenfor eget fagområde og hvilke krav som stilles til lederskap gjennom moderne ledelsesteorier. Studenten vil få en reflektert lederutdanning med begrepsforståelse og kunnskap om prinsipper og prosedyrer innenfor eget fagfelt. Studiet vil også gi studenten pedagogiske kunnskaper nødvendig for å sikre god opplæring og rekruttering til eget håndverksfag. Ferdigheter Studenten skal lære å anvende kunnskap til å løse oppgaver, og utvikle praktiske ferdigheter i å gjennomføre planlegging, drift og utvikling av en bedrift og dens personale og produkter innenfor eget håndverksområde. Opptakskrav Fagskoleutdanningen bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. fagskolelovens 1. Opptakskravet til studiet er: Fullført og bestått videregående opplæring (jf. fagskolelovens 1, 2. ledd) innenfor design- og håndverksfag eller naturbruk, med fag- og svennebrev i de fagene dette er relevant. Eller Realkompetanse tilsvarende pkt. 1. Søkere som ønsker realkompetansevurdering må ta kontakt med fagskolen for veiledning (det vil ikke være aktuelt for søkere med realkompetanse å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener). Særbestemmelse/betinget opptak: Fagskolen kan ta opp studenter med betingelser, dersom det foreligger dokumentasjon på at søkeren vil fullføre og dokumentere opptakskriteriene før studiestart/eksamensoppmelding. Det vises for øvrig til fagskolens reglement for fagskolestudenter kapittel 2, som er å finne på fagskolens hjemmesider. Tittel Etter fullført studium oppnår man tittelen Leder i håndverksfag. Litteratur og teknisk hjelpemiddel Det forventes at studenten har grunnleggende kompetanse i Word, Excel og bruk av internett. Generell opplæring vil bli gitt. Det vil bli brukt dataverktøy til både undervisning, innleveringer og eksaminering. Gjeldende bokliste er tilgjengelig senest en måned før studiestart på skolens nettside og kan samtidig fås ved henvendelse til skolens bibliotek. Side 5 av 18

6 Organisering og arbeidsformer Studiet gjennomføres som et deltidsstudium over ti måneder, med til sammen ti samlinger. Hver samling vil gå over 3 dager. Skolestart, første samling: onsdag i uke 42 Skoleslutt, siste samlingsuke: 15 Det benyttes elektronisk læringsplattform til formidling og dokumentasjon i studiet. Det legges opp til obligatoriske innleveringer mellom samlingene hvor studentene skal besvare de ulike oppgavene med utgangspunkt i sitt eget yrkesfag (det faget de har fag-/svennebrev i). Oppgavene skal inneholde konkrete utfordringer hvor alle emneområdene er representert. Innhold i studiet Studiet består av ett fagområde, Ledelse i håndverksfag, som gir tittelen Leder i håndverksfag. Ved bestått studie oppnås 30 fagskolepoeng. Fagområdet har følgende underliggende tema- og emneområder, se tabell under. Man må bestå 6 av de 8 obligatoriske innleveringene gjennom studiet, samt begge eksamener for å kunne titulere seg som Leder i håndverksfag. Bestått studium med karakteren D eller bedre gir rett til å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, dersom en tilfredsstiller mesterbrevnemndas krav til praksis/svennebrev. Totalt Fag Fagkode Undervisningstimer Studentarbeidstimer Fagskolepoeng Ledelse håndverksfag Tema og emner; Modul 1 Bedriftsetablering og planlegging Håndverksbedrift og bransje i LH Økonomi Modul 2 Produkt- og bedriftsutvikling Håndverksledelse Personalutvikling Side 6 av 18

7 Opplæring og pedagogikk Markedsføring av håndverksprodukter Økonomi Modul 3 Drift og administrasjon Håndverksproduksjon Hverdagsadministrasjon Håndverksbedriftens rammebetingelser Økonomi Markedsføring i håndverksbedrifter HMS Sum Fagspesifikk modul 4 Buntmaker, bunadstilvirker, strikker og porteføljemaker Sum inkludert modul 4 Side 7 av 18

8 Prosjektoppgave Første samlingsuke får studentene utlevert en prosjektoppgave som skal besvares i form av obligatoriske innleveringer mellom hver samling. Temaene fra de enkelte samlingene bygger oppgaven opp praktisk og blir utvidelse til forrige innlevering osv. På denne måten binder prosjektoppgaven studiet sammen og blir bearbeidet gjennom hele studiet parallelt med faglig formidling. Målet med prosjektoppgaven er gjennom gradvis utvidelse av kunnskaper og ferdigheter gi studenten en helhetlig fagspesifikk og generell kompetanse i håndverksbedriftsledelse. Samtidig er det et mål at prosjektoppgaven skal bistå i å utvikle studentenes fagspesifikke kompetanse på en praktisk måte, i tråd med læreplanen i mesterbrevs fagspesifikke del og i nært samarbeid med egen bedrift og/eller fagspesifikk veileder. (Alle mål i mesterbrevs læreplaner for estetiske fag, møbel- og trefag og verkstedhåndverksfagenes fagspesifikk del er implementert i modul 1-3, med unntak av enkelte områder som tilbys i modul 4 for buntmaker, bunadstilvirker, strikker, porteføljemaker og håndvever). Den ferdige innleveringen blir ett produkt hvor tema fra hver samling og alle moduler i læreplanen er trukket inn i et helhetlig verk. Hver innleveringsoppgave blir vurdert og veiledet av både skolens lærer(e) og veileder fra det enkelte yrkesfag (fagspesifikke veiledere). Vurderings- og eksamensordningen Formålet med vurdering er å sikre en høy standard i opplæringen. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes mot grad av måloppnåelse i lys av de mål som er fastsatt. Forarbeidsbeskrivelse til den skriftlig yrkesfagrettede eksamen utleveres ved studiets oppstart og innleveres to uker før muntlig eksamen. Denne eksamensoppgaven er basert på en håndverksorganisasjons ledelsesutfordringer i den enkelte students yrkesfagområde og målene i mesterbrevnemndas læreplaner for både etablering og ledelse, faglig ledelse og fagspesifikk ledelse er implementert. Studentene må velge 5 av 8 temaer gitt i eksamensoppgaven. Det settes foreløpig karakter A - F på det skriftlige eksamensarbeidet. Studenten skal gjøres kjent med den foreløpige vurdering av det skriftlige arbeidet før han/hun gjennomfører muntlig forsvar av oppgaven. Etter at skriftlig tverrfaglig eksamen er vurdert, skal studenten ha en muntlig, individuell eksaminering i form av en faglig samtale om arbeidet med og innholdet i den skriftlige oppgaven. I samtalen legges det stor vekt på studentens yrkesfaglige forankring og refleksjon. Ved vurderingen legges følgende til grunn: Målene for opplæringen slik de er fastsatt i denne studieplanen. Vurderingen underveis skal vise i hvilken grad studenten har nådd målene i studieplanen. Tilslutt skal studentens helhetlige kompetanse vurderes gjennom avsluttende eksamen, slik som beskrevet over. Side 8 av 18

9 Vurdering og eksamen i de enkelte emner i fagplanen Karakterer i det skriftlige arbeidet kan påklages; jf. Fagskolereglementet Muntlig eksaminering kan føre til at den foreløpige (skriftlige) karakteren justeres opp eller ned. Endelig karakter for denne første eksamensdelen settes etter at den faglige diskusjonen (muntlige eksamineringen) av oppgaven er gjennomført. Karakterer for både eksamen 1 og 2 skal fremgå av vitnemålet og den yrkesrettede eksamens temavalg skal angis på vitnemålet. Begge karakterene skal føres på vitnemålet/karakterutskriften. Etter bestått eksamen med karakter D eller bedre, vil studiet, for studenter med svennebrev i estetiske fag og møbel- og trefag, kunne kvalifisere til å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener (se over). For enkelte håndverksfag spesifisert i modulbeskrivelsen kreves det i tillegg, dersom studenten ønsker å søke mesterbrevnemda om fritak for mesterbrevseksamener, at studenten består obligatorisk innlevering i modul 4 og at tema herfra blir obligatorisk tilleggstema på eksamen. (Det blir gitt ekstra undervisning i denne modulen og modulen vil ved senere lederstudier ved Vea kunne gi fritak for opptil 5 fagskolepoeng.) Sensur Studenten skal sikres objektiv vurdering av sine kunnskaper og ferdigheter. Rektor er ansvarlig for at det oppnevnes ekstern sensor ut fra faglige og pedagogiske kriterier. Intern sensor er til enhver tid aktuell faglærer. Ekstern og intern sensor skal begge sensurere skriftlig og muntlig eksamen. Ved eventuelle klager henvises til Veas retningslinjer for behandling av klager. Karakterskala Det brukes bokstavkarakterer. Til grunn for karakterfastsetting vises til generelle, kvalitative beskrivelser fastsatt av Universitets- og høyskolerådet 6. august Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C D E F God Nokså god Tilstrekkelig Ikke bestått Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Side 9 av 18

10 Del 2 - fagbeskrivelser og læreplaner Bedriftsetablering og planlegging Fagkode: Omfang: Kvalifikasjoner etter endt studium: BP 140 studentarbeidstimer 100 undervisningstimer Generell kompetanse: Kompetanse i å starte opp og planlegge drift i håndverksbedrifter innenfor de til enhver tid gjeldende rammebetingelser ved å anvende kunnskaper og ferdigheter på en kritisk, reflektert og selvstendig måte Kunnskap Oppnå forståelse av de teorier, begreper, prinsipper, prosedyrer og tradisjoner innenfor det å etablere og planlegge drift i håndverksbedrifter Ferdigheter Få praktiske ferdigheter ved å anvende kunnskap til å planlegge drift av håndverksbedrifter innenfor næringens rammebetingelser Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått Skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Side 10 av 18

11 Innhold: Tema Håndverksbedrift og bransje Studentene skal ha kunnskaper om grunnleggende utviklingstrekk og egenskaper ved organisasjoner og kjenne til sentrale organisasjonsteoretiske begreper. Studenten skal vite hvordan egen bransje er organisert og hvilke rammebetingelser og spesielle forhold bransjen jobber under. Studenten skal ha kunnskap om hvordan bedrifter etableres, valg av selskapsform. Oppstart og etablering Finansiering Egen håndverksbransje Økonomi Studenten skal kunne se sammenhengen mellom budsjett og regnskap som viktige elementer i økonomistyringen. Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om driftsregnskap og kunne se sammenhengen mellom driftsregnskap og kalkyle. Studenten skal kunne sette opp kalkyler og kunne gjennomføre og vurdere enkle avviksanalyser. Kalkulasjon Budsjettering Emne- og målbeskrivelser a) Ha oversikt over historie, organisasjonsformer, tradisjoner og opplæringsformer i sitt håndverksfag b) Ha kjennskap til hva som kjennetegner utviklingen i bransjen, nasjonalt og internasjonalt c) Forstå sammenhenger mellom foretakets funksjonsområder og organisasjonsteoretisk kunnskap slik at en kan organisere egen bedrift på en hensiktsmessig måte d) Kunne gjøre rede for hvordan bedrifter etableres, eies, finansieres og avvikles e) Kunne gjøre rede for ulike selskapsformer og begrunne valg av slike f) Ha kjennskap til ulike organisasjoner, foreninger mv. innen sitt fag, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden a) Kunne vurdere og budsjettere kapitalbehov b) Ha kjennskap til finansieringsformer og kunne gjøre rede for foretakets finansieringsbehov på kort og lang sikt i forhold til etablering, drift og utvidelse c) Utarbeide relevante produktkalkyler for bedrifter i sin bransje ut fra bransjens nøkkeltall, egne forventninger og beregnede tilleggssatser d) Kunne bruke budsjettmodeller og sette opp resultatog likviditetsbudsjetter e) Kunne utføre vanlige kalkyler og prisberegninger innen eget fag Side 11 av 18

12 Produkt- og bedriftsutvikling Fagkode: Omfang: Kvalifikasjoner etter endt studium: PB 265 studentarbeidstimer 250 undervisningstimer Generell kompetanse Kompetanse i å anvende kunnskaper og ferdigheter slik at det kan velges mellom flere ledelsesformer og reflektere over de forskjellige lederrollenes betydning for bedriftskultur, lønnsomhet og rekruttering til håndverksbransjen. Kompetanse i å bruke kunnskap og ferdigheter for å gi god opplæring og utøve god rekrutteringspraksis Kunnskap Kunnskap om hvordan teorier, fakta, begreper og prosedyrer innenfor ledelse, personalarbeid, opplæring og rekruttering henger sammen Ferdigheter Kunne gi god pedagogisk forankret opplæring for å sikre kvalitet og forsterke rekrutteringsarbeidet ved å anvende kunnskaper sammen med praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått Skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Side 12 av 18

13 Innhold: Tema Håndverksledelse Studenten skal forstå hva ledelse er og hvilke konkrete ledelsesoppgaver som må ivaretas i en håndverksbedrift. Ledelse Kommunikasjon Bedriftskultur Verdiskaping Personalutvikling Studenten skal kunne gjøre rede for de viktigste elementene i personalarbeidet, utvikle en helhetlig personalpolitikk og kjenne til - og kunne anvende aktuelle lover og regler. Rekruttering Kompetanseutvikling Personalledelse Opplæring og pedagogikk Studenten skal ha kunnskap om hvordan man i egen bedrift inspirerer og underviser ansatte. Studenten skal forstå og kunne planlegge hvordan opplæring kan Emne- og målbeskrivelser a) Ha oversikt over tradisjonelle ledelsesformer i håndverksfagene b) Forstå hvordan aktuelle ledelsesteorier og ledelsesformer kan ses i sammenheng med å utføre relevante lederoppgaver og bruke målstyring som lederverktøy c) Kunne anvende kommunikasjon ved hjelp av flere formidlingsmetoder for å oppnå gode resultater gjennom bedriftens ansatte. d) Gjennomføre en enkel analyse av en organisasjons bedriftskultur og gjøre rede for hva organisasjonsutvikling og omstillingsprosesser er e) Drøfte aktuelle tiltak som ledelsen kan iverksette for å utvikle organisasjonskulturen f) Kunne utarbeide en plan for hvordan en omstilling kan gjennomføres i egen bransje Ha kunnskap om bedriftens bidrag og forpliktelser til sysselsetting og verdiskaping a) Kunne gjøre rede for betydningen av å ha et helhetlig syn på personalarbeidet b) Forklare hvordan en organisasjon kan arbeide strategisk med planmessig rekruttering, motivering, produktivitet, kompetanseutvikling og evaluering og hva konsekvensen er for slikt arbeid c) Ha oversikt over aktuelle lover og regler som gjelder personalarbeidet d) Kunne lage og følge prosedyrer i en ansettelsesprosess og gjøre rede for prinsipper for personalutvelgelse, personalutvikling og rekrutteringsmetoder e) Diskutere mulige konsekvenser av personalkonflikter og hvordan slike konflikter kan håndteres f) Drøfte hvordan medarbeidersamtaler kan brukes som verktøy i personalarbeid g) Vurdere tiltak for å motivere og utvikle personalet som ledd i en organisasjons internmarkedsføring a) Kunne identifisere yrkespedagogiske utfordringer i egen bedrift b) Kunne legge til rette for kontinuerlig yrkespedagogisk virksomhet i egen bedrift og forstå betydningen av rekruttering til faget c) Foreslå og koordinere intern kompetanseutvikling av medarbeidere og læringer i egen bedrift Side 13 av 18

14 organiseres og gjennomføres i egen bedrift. Yrkespedagogikk Veiledning Personaladministrasjon Personalutvikling Håndverksproduksjon Studenten skal ha kunnskap om og forståelse for bransjens og markedets krav til kvalitet og ha kunnskap om hvordan en kan bygge opp kvalitetskontroll- og internkontrollsystemer. Studenten skal forstå viktigheten av god form og design og kunne følge med og oppdatere seg på trender i markedet. Kvalitetskontroll Kvalitetssikring Kvalitetsutvikling Markedsføring av håndverksprodukter Studenten skal kunne gjøre rede for håndverksbedriftens viktigste rammebetingelser, og ha oversikt over de viktigste interessenter bedriften må forholde seg til. Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan bedriften kan omstille seg for å møte utfordringer og muligheter. Studenten skal forstå begrepet markedsstrategi og kjenne til de d) Følge opp lærlinger i henhold til gjeldende lover og forskrifter e) Kjenne til lover som regulerer forholdet til lærlinger, og kunne redegjøre for hvilket ansvar bedriften har i forbindelse med opplæring av lærlinger og praksiselever f) Kunne veilede fagarbeidere og lærlinger ut fra krav til kompetent veiledningsteori g) Strukturere og koordinere en dynamisk teamutvikling i bedriften h) Kunne utvikle gode arbeids- og opplæringsmetoder i sitt fag. i) Kjenne til den teknologiske utviklingen innen faget j) Øke den estetiske og kritiske bevisstheten i forhold til kvalitet. k) Kunne vurdere og formidle hva som er god kvalitet innen eget fagområde l) Ha kunnskaper om bransjens og markedets krav til kvalitet m) Vite hvordan et kvalitetssikringssystem bygges opp og hvordan det praktiseres n) Gjøre rede for hva begrepet god form og design innebærer o) Kunne vurdere hva som er god form og design innen eget fagområde p) Kunne utvikle design av produkter/tjenester til ulike bruksområder for å tilfredsstille markedets krav q) Kunne utvikle og bruke systemer for planlegging og kontroll av produksjonen r) Studenten skal ha kunnskaper om arbeidsmetoder og teknologiske hjelpemidler som brukes i faget a) Forstå hva interne og eksterne arbeidsbetingelser er og gjøre rede for hvilken betydning de har for bedriften og dens samspill med sine omgivelse. b) Kunne redegjøre for hva som menes med markedsundersøkelser c) Kjenne til de ulike metoder og teknikker som kan benyttes ved markedsundersøkelser og kunne foreta hensiktsmessige valg ut fra bedriftens behov d) Kjenne til hvordan bruk av IKT kan nyttes som en del av arbeidet med informasjonskartlegging e) Gjennomføre en situasjonsanalyse f) Kunne velge og begrunne samlet markedsstrategi i forhold til marked g) Kunne forklare produktutviklingsprosesser og produkters livssyklus i egen bransje Side 14 av 18

15 beslutningsområder markedsstrategien omfatter. Studenten skal ha kunnskaper om markedsundersøkelser og kunne benytte relevante teknikker for å dekke bedriftens informasjonsbehov. Studenten skal ha en grunnleggende forståelse av hva markedsføring er, hvilken betydning markedsføring har i håndverksbedrifter og hvordan markedsføring inngår som en del av lederrollen. Markedsanalyser Markedssegmentering Markedsstrategi Markedsføringsledelse Økonomi Studenten skal forstå hva økonomisk ledelse betyr og hvor viktig det er å ha gode rutiner for dette. Økonomiledelse Økonomistyring h) Kjenne til og forstå betydningen av segmentering og valg av målgrupper i) Ha kunnskaper om strategivalg og kunne begrunne valg av strategi i forhold til bestemte markeder j) Forstå viktigheten av krav til gjennomgående bruk av markedsføring i bedriften k) Forstå hvorfor det er viktig å motivere ledere og ansatte til å tenke markedsføring både i utadrettet virksomhet og internt a) Ha kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av en bedrift b) Kjenne til styringsprosessen i en bedrift: analyse, målsetting, planlegging, gjennomføring, kontroll og vurdering Side 15 av 18

16 Drift og administrasjon Fagkode: Omfang: Kvalifikasjoner etter endt studium: DA 155 studentarbeidstimer 150 undervisningstimer Generell kompetanse Kompetanse i å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis slik at de kan vise den samarbeidsevne, ansvarlighet og kritiske refleksjon som trengs for å organisere og administrere daglige driftsoppgaver i en håndverksbedrift Kunnskap Kunnskap om og forståelse for drifts- og styringsverktøy og forstå hvordan lover og avtaler, samt markedsføring og økonomifunksjoner påvirker drift og administrasjon i en håndverksbedrift Ferdigheter Opparbeide seg ferdigheter i å anvende kunnskap og forskjellige verktøy til å løse problemer og oppgaver innenfor drift, administrasjon, økonomi og HMS Undervisning: Evalueringer: Eksamen: Det blir variert undervisning med forelesninger, tavleundervisning, studentaktiviteter, gruppearbeid, samt obligatoriske innleveringsoppgaver med nettbasert og personlig tema- og fagspesifikk veiledning og vurdering. Evaluering av obligatoriske innleveringer bestått/ikke bestått Skriftlig eksamen med påfølgende muntlig eksaminering Side 16 av 18

17 Innhold: Tema Hverdagsadministrasjon Studentene skal etter endt studie beherske bruk av IKT på en slik måte at de kan ha effektive driftsrutiner i eget virke, samt bruke verktøy for å løse driftsoppgaver. Studenten skal forstå betydningen av å organisere og administrere bedriften på en trygg og effektiv måte. Kontoradministrasjon Drifts- og planleggingsverktøy Fakturering Håndverksbedriftens rammebetingelser Studenten skal ha oversikt over og kunne anvende lover og avtaler som bedriften må forholde seg til. Studenten skal ha kunnskap om bedriftens rolle som ressursforvalter og forstå hvilken rolle den spiller i samfunnet, blant annet som bidragsyter til sysselsetting og verdiskaping. Lovverk Standarder Regler og avtaler Økonomi Studenten skal ha kunnskaper om økonomistyring og kunne gjennomføre beregninger knyttet til planlegging, regnskap og analyse og vurdere disse. Regnskapsføring Økonomisk rapportering Lønnsomhetsvurdering Økonomisk kontroll Emne- og målbeskrivelser Studenten skal a) Kunne anvende filbehandling, tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, e-post, chat og internett i de vanligste drifts- og planleggingsoppgaver b) Gjøre rede for sentrale kontoradministrative rutiner og hjelpemidler c) Kjenne til hvordan kontorstøtteverktøy lagrer data og utføre grunnleggende sikkerhetsrutiner knyttet til egne data d) Ha kunnskap om og kunne vurdere rutiner for fakturering, purring og inkasso e) Ha kjennskap til hvilke servicekrav som kan stilles til eksterne regnskapsbyråer a) Kunne finne fram til bransjerelevante lover, forskrifter, standarder, ISO, konvensjoner og avtaler b) Kunne forstå og anvende bransjerelevante lover, forskrifter, NS, ISO, konvensjoner og avtaler i ledelsen av egen bedrift, innenfor alle avdelinger c) Ha kjennskap til de hovedaktiviteter som utføres i ulike bedrifter, for eksempel logistikk, produksjon, service- og tjenesteytelser, personalytelse d) Kunne sikre leveransen gjennom alle ledd i verdikjeden fra tjeneste og produktutvikling til måling av kvalitet ved å kjenne til incoterms og de forskjellige forsikringsreglene ved transport av varer a) Kunne registrere vanlige forretningstilfeller (bilag) i et regnskapssystem b) Kunne føre og avslutte enkle regnskap for bedrifter i sin bransje, samt foreta årsoppgjørsdisposisjoner, alt i samsvar med gjeldende regelverk c) Utarbeide og forstå resultat- og balanserapporter i samsvar med gjeldende regelverk d) Kunne beregne aktuelle nøkkeltall og vurdere lønnsomhet, likviditet og finansiering. Side 17 av 18

18 e) Kunne gjennomføre fortløpende budsjettkontroll mot registreringer Markedsføring i håndverksbedrifter Studenten skal ha oversikt over og kunne vurdere bedriftens virkemidler i markedsføringsarbeidet. Bedriftens virkemidler (marketingmix) Markedsføring i og utenfor bedriften HMS Lovverk Internkontroll Holdningsutvikling Indre og ytre miljøhensyn Studenten skal a) Kunne redegjøre for sentrale begrep i markedsføringen. b) Kjenne til og beskrive forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet c) Vurdere betydningen av ekstern, intern og interaktiv markedsføring for bedriften d) Kjenne til begrepet bedriftskultur og kunne beskrive hvordan denne påvirkes av lederen og internmarkedsføringen e) Kunne anvende internkontroll i HMS-arbeidet etter de krav som stilles og med utgangspunkt i hvordan HMSarbeidet organiseres i sin bransje f) Forstå sammenhengen mellom arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet. g) Kjenne til bedriftens ansvar for holdningsskapende arbeid overfor ansatte i bedriften h) Kunne gjøre rede for avfallsproduktenes virkning på indre og ytre miljø i) Kjenne til og kunne iverksette tiltak for å hindre eller redusere forurensende utslipp fra både drift og produksjon i egen bransje Side 18 av 18

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget Vedtatt av Mesterbrevnemda

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret 0.9.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer

Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Studieplan Skjøtsel og drift av uteområder Versjon pr. 19.desember 2014 Ny forside kommer Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.06.2014 Førsteutkast til studieplan Gøril Nilsen og

Detaljer

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12.

Forord. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, September 2011 versjon 1.0. Studiet er godkjent av NOKUT 21.12. Forord Dette dokumentet er Studieplan Historiske Grøntanlegg. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del 1 tar blant annet for seg informasjon

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 Retningslinjer for realkompetansevurdering Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 1 Retningslinjer ibm realkompetansevurdering på fagskolen Jf. FFF og NOKUTs retningslinjer for realkompetansevurdering.

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer