Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag"

Transkript

1 Forsøkslæreplan for Vg2 Landbruk og gartnernæring Felles og valgfrie programfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år i skole og to år i godkjent lærebedrift. Forsøkslæreplanen for Vg2 landbruk og gartnernæring gjør det mulig for elevene å velge et fordypningsområde rettet inn mot landbruk eller gartnernæring. Etter fullført Vg2 landbruk og gartnernæring skal elevene tegne lærekontrakt med bedrifter innen landbruket eller gartnernæringen. Dersom fylkeskommunen ikke kan formidle opplæring i bedrift til de elevene som ønsker det, skal de informeres om retten til å ta bedriftsdelen av opplæringen i skole (alternativt Vg3 i skole) Gjelder fra Gjelder til

2 Formål Landbruket og gartnernæringen har viktige roller som produsenter av mat, varer og tjenester til et marked der etterspørselen og rammebetingelsene er i stadig endring. Yrkesutøvere i landbruks- og gartnernæringene møter stadig sterkere krav til bærekraftig ressursforvaltning og miljøvennlig produksjon. Programfagene skal legge grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse og næringsdrift basert på kunnskap om arbeidsprosesser, miljø og dokumentasjon og om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig, aktivitet og produksjonsresultat.. Videre skal programfagene bidra til å utvikle kompetanse som kan brukes i både konvensjonelle og økologiske driftsformer. Programfagene skal legge til rette for en yrkesopplæring med særlig vekt på utvikling og omstilling i lys av aktuelle endringer, både nasjonalt og internasjonalt. Programfagene skal bidra til å utvikle bred kompetanse som grunnlag for spesialisering, der utviklingen spør etter nye yrker, næringsveier og produksjonsmåter. Opplæringen skal bidra til at eleven kan utvikle praktiske ferdigheter og få innsikt i produksjonsprosesser. Fagene skal stimulere til kreativitet og tverrfaglig tenkning, og den skal gi grunnlag for undring og refleksjon. Opplæringen skal bidra til å utvikle elevens evne til å arbeide selvstendig med praktiske aktiviteter og å utføre arbeid under varierende natur- og klimaforhold. Den skal legge vekt på betydningen av samarbeid og omsorg for mennesker og miljø, og den skal også bidra til å utvikle forståelse av sammenhengen mellom egen arbeidsinnsats og økonomisk utbytte. Videre skal opplæringen gi den enkelte mulighet for å oppleve mestring og å erfare egne sterke sider og begrensninger knyttet til yrkesutøvelsen. Opplæringen skal derfor i samarbeid med det lokale næringslivet omfatte et utvalg produksjoner og aktiviteter som representerer mangfoldet i næringene. Programfagene skal legge grunnlaget for videre opplæring i landbruk eller gartnerfag, eller for studieforberedende utdanning i naturbruk. Struktur Programområdet for landbruk og gartnernæring består av to felles programfag og to valgfrie programfag. Den enkelte elev skal velge et av de valgfrie programfagene. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Oversikt over programfagene: Årstrinn Felles programfag Vg2 Produksjon, miljø og kvalitet Valgfrie programfag Vg2 Landbruk Timetall Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter. Totalt 477 timer (felles programfag + valgfritt programfag) Side 2 av 7

3 Felles programfag (280 årstimer): Produksjon, miljø og kvalitet 140 årstimer 140 årstimer Valgfrie programfag der eleven skal velge et av dem (197 årstimer): Landbruk 197 årstimer eller 197 årstimer Beskrivelse av de felles programfagene Produksjon, miljø og kvalitet Programfaget omfatter arbeidsprosesser, miljø og dokumentasjon som er felles for landbruket og gartnernæringen. Programfaget dreier seg om yrkes- og næringsdrift i varierende naturtyper og under varierende forhold. Videre handler det om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for landbruks- og gartnernæringene, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og kvalitets- og sertifiseringssystemer. Programfaget dreier seg om forvaltning av naturressurser i et langsiktig perspektiv og innenfor økologisk forsvarlige rammer. Næringsdrift med utgangspunkt i lokale naturressurser, utvikling av nye produkter og etablering av ny næringsvirksomhet inngår i programfaget. Det handler også om mulige konflikter mellom næringsvirksomhet og miljø. Programfaget dreier seg om økonomisk terminologi, enkel regnskapsføring og regnskapsanalyser. Programfaget omtaler også forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i landbruks- og gartnernæringene. Beskrivelse av de valgfrie programfagene Landbruk Programfaget omfatter arbeidsprosesser i landbruket og er knyttet til arbeid med jord, fôrog matplanter, produksjonsdyr og teknologi. I dette inngår livsprosesser hos dyr og planter og samspillet i naturen. Videre handler det om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Bruk og vedlikehold av bygninger, traktorer, maskiner og teknisk utstyr hører også med. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for økologisk og konvensjonell husdyr- og planteproduksjon i landbruket. Side 3 av 7

4 Programfaget omfatter arbeidsprosesser i gartnerfaget i tilknytning til produksjon av planter og nyttevekster på friland, på karplanteplassen og i et regulert klima. I dette inngår plantenes livsprosesser og samspillet i naturen. Videre omhandler programfaget bruk av planter og planteprodukter og salg av gartnertjenester og gartnerprodukter til kunder, i tillegg til bruk og vedlikehold av bygninger, maskiner og teknisk utstyr. Til programfaget hører også gjeldende regelverk for økologisk og konvensjonell planteproduksjon. Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I landbruk og gartnernæring forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i landbruk og gartnernæring innebærer å forklare og presentere produksjonsprosesser og produkter for kunder, myndigheter og andre. Videre vil det si å delta i diskusjoner om produksjonsmetoder. Å kunne uttrykke seg skriftlig i landbruk og gartnernæring innebærer å rapportere og utarbeide dokumentasjon som kreves i de aktuelle produksjonene, i tillegg til presentasjon av prosesser og produkter. Det betyr å dokumentere egen aktivitet knyttet til produksjon og opplæring av andre i bruk av yrkesrelevant utstyr. Å kunne lese i landbruk og gartnernæring innebærer å anvende bruksanvisninger, HMSdatablad og faglitteratur. Det betyr å orientere seg i gjeldende regelverk og følge med i debatter om næringen og næringsinteresser i dagspresse og medier. Å kunne regne i landbruk og gartnernæring innebærer å bruke tall og beregninger for å gjennomføre og dokumentere en aktuell produksjon. Det betyr å beregne areal og gjøre omregninger mellom volum og masse. Videre vil det si overslagsregning og prosentregning. Det innebærer også å utarbeide og forstå tabeller, diagrammer og statistikk. Digitale ferdigheter i landbruk og gartnernæring innebærer å formidle og presentere produkter og produksjonsprosesser. Det betyr kalkulasjon knyttet til planlegging og gjennomføring av produksjon og enkel tilrettelegging for regnskapsføring. Videre vil det si å delta i digital kommunikasjon, debatt og informasjonsutveksling. Å bruke digitale kart og benytte digitale instrumenter hører med. Felles programfag - Kompetansemål - Produksjon, miljø og kvalitet planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeid i landbruk og gartnernæring og vurdere utførelse, kvalitet og lønnsomhet gjøre rede for offentlig regelverk og næringenes sertifiseringsordninger knyttet til produksjon, miljø og kvalitet i landbruk og gartnernæring gjøre rede for forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle driftsformer Side 4 av 7

5 innhente og bruke informasjon fra faglitteratur, medier og offentlig forvaltning om produksjon av råvare eller tjeneste i landbruk og gartnernæring utføre arbeid i landbruk og gartnernæring under varierende naturgitte forhold og i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet vurdere risiko knyttet til naturbaserte produksjoner og aktiviteter og utarbeide et helse-, miljø- og sikkerhetssystem knyttet til en naturbasert aktivitet eller produksjon foreslå tiltak for gjenbruk og flerbruk av ressurser i naturbaserte produksjoner foreslå miljøtiltak og energiøkonomiseringstiltak og vurdere alternative energikilder i landbruk og gartnernæring Felles programfag - Kompetansemål - Forvaltning og drift kartlegge naturtyper og arealbruk i et område, og gi eksempler på hvordan næringsutøvelsen påvirker lokalsamfunnet, miljøet og det biologiske mangfoldet foreslå nye produkter basert på lokale naturressurser og vurdere muligheten for å etablere ny virksomhet gjøre rede oppstart, drift og avvikling av en produksjon eller aktivitet og innholdet i en forretningsplan gjøre rede for krav som kunder stiller til produkter, kvalitet og kundebehandling og klargjøre et produkt for salg beskrive sentrale elementer i god økonomistyring og benytte dataverktøy til en enkel økonomisk oversikt klargjøre bilag for regnskapsføring, tolke nøkkeltall og forklare betydningen av korrekt regnskapsføring gjøre rede for krav til profesjonell arbeidsledelse, planlegge en naturbasert arbeidsoppgave som skal utføres av flere personer, lede gjennomføringen og evaluere arbeidet gjøre rede for samvirke og andre vanlige selskaps- og samarbeidsformer knyttet til produksjon, aktivitet, omsetning og foredling i landbruk og gartnernæring og i organisasjoner knyttet til næringene beskrive og vurdere historisk og estetisk betydning av planter, bygninger og andre elementer i hageanlegg, gårdstun og kulturlandskap Valgfritt programfag - Kompetansemål Landbruk utføre arbeid i plante- og husdyrproduksjoner ut fra produksjonenes egenart og produksjonsdyrs og planters krav til stell gjøre rede for gjeldende regelverk i økologisk og konvensjonell husdyr- og planteproduksjon gjøre rede for adferd, helse, fruktbarhet og dyrevelferd for produksjonsdyr gjøre rede for anatomi, fysiologi og fordøyingssystem hos drøvtyggere og enmaga produksjonsdyr utarbeide og bruke fôrplaner for produksjonsdyr og gjøre rede for energi- og proteinvurderingssystemer utarbeide avlsplan for produksjonsdyr og gjøre rede for avl og genetikk i husdyrproduksjonen gjøre rede for biologi og krav til vekstvilkår for fôr- og matplanter utarbeide og bruke en dyrkings- og gjødselplan gjøre rede for planteforedling og forsøk i planteproduksjon gjøre rede for smittevern og forebygge sykdommer hos planter og produksjonsdyr bruke digitale verktøy i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon i plante- og husdyrproduksjoner gjøre rede for maskiner, teknisk utstyr, mekaniseringslinjer og driftsbygninger i plante- og husdyrproduksjoner Side 5 av 7

6 bruke traktorer, maskiner, bygninger og teknisk utstyr som brukes i plante- og husdyrproduksjoner etter gjeldende forskrifter og standarder, samt gjennomføre enkelt vedlikehold Valgfritt programfag - Kompetansemål - planlegge, gjennomføre og dokumentere planteproduksjon ut fra plantens egenart og miljøkrav planlegge og vurdere bruk av planter og planteprodukter planlegge, gjennomføre og vurdere omsetning av planter og planteprodukter til kunder utføre arbeidsoppgaver i konvensjonell og økologisk planteproduksjon etter gjeldende regelverk gjøre rede for anatomi, fysiologi og biologi hos høyerestående planter gjøre rede for sykdoms- og skadedyrsbekjempelse hos planter identifisere og beskrive kulturplanter med norske og botaniske navn gjøre rede for den betydningen planter og planteprodukter har for helse og trivsel bruke digitale verktøy i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon i gartnerfaget bruke kjøretøy, maskiner, bygninger og teknisk utstyr som brukes i gartnerfaget etter gjeldende forskrifter samt gjennomføre enkelt vedlikehold Vurdering Vg2 landbruk og gartnernæring Bestemmelser for sluttvurdering: Standpunktvurdering Programfag Produksjon miljø og kvalitet Landbruk eller Eksamen for elever Ordning Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene. Programfag Produksjon miljø og kvalitet Landbruk eller Ordning Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og valgfritt programfag inngår. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Side 6 av 7

7 Eksamen for privatister Programfag Produksjon miljø og kvalitet Ordning Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor både de felles programfagene og valgfritt programfag inngår. Landbruk eller Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven. Side 7 av 7

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag

Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for tekniske byggfag Første års opplæring i bedrift Glassfagene felles for glassfaget, blyglassmesterfaget, glassliperfaget Særløp Oslo, mai 1995 Kirke-,

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer