Årsrapport Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Prosjektansvarlig: Tove Strand Prosjektleder: Hege Linnestad Feb v.1.0 Oslo kommune Bydeler i Oslo

2 1. KORT BAKGRUNN PROSJEKTETS MÅL OG MÅLGRUPPE ORGANISERING SAMMENSETNING AV DELTAKERE... 3 ARBEIDSUTVALG... 3 PROSJEKTGRUPPE MØTEVIRKSOMHET HVA ER GJORT I FORHOLD TIL MÅLENE?... 5 OVERSIKT OVER GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE TILTAK OG DELPROSJEKTER SYNLIGGJØRING I DEN DIGITALE VERDEN ØKONOMI UTFORDRINGER FORVENTET FREMDRIFT

3 1. Kort bakgrunn Med bakgrunn i den økende andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i Hovedstadsområdet, og utfordringer dette innebærer for å kunne tilby alle et likeverdig helsetilbud, ble Oslo universitetssykehus høsten 2009 forespurt å ivareta prosjektlederansvaret for et Hovedstadsomfattende samarbeidsprosjekt. Oppdragsgivere var Helse Sør-Øst (ved Bente Mikkelsen) og Oslo kommune (ved Bjørg Månum Andersson). Hensikten med prosjektet er å styrke fokus på likeverdige helsetjenester, og 22. desember 2009 ble første utkast til prosjektbeskrivelse oversendt oppdragsgiver, med prosjekttittel Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med sykehusene Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Vestre Viken HF, samt helseinstitusjoner i Oslo kommune / bydelene i Oslo. Våren 2010 gikk med til forberedelser, utbedring av prosjektbeskrivelse og etablering av prosjektgruppe, med representanter fra de deltakende virksomheter, representanter fra bydelene, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Prosjektet startet offisielt juni 2010, og har to års varighet til juni Prosjektets mål og målgruppe Prosjektet har et spesielt fokus på minoritetsbefolkning bosatt i Hovedstadsområdet, da det er her den største andelen med innvandrerbakgrunn er bosatt. Prosjektets hovedmål er å styrke sykehusenes og bydelenes evne til å tilby pasienter og pårørende med minoritetsbakgrunn et likeverdig helsetilbud. Dette søkes oppnådd ved å Øke pasientens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløp Øke kunnskapen rundt hvordan drive helsefremmende arbeid og øke forståelsen for verdien av helsefremmende arbeid Sikre at fokus på likeverdige helsetjenester inngår i vanlig drift og etterleves i praksis Både pasienter, pårørende og ansatte i de involverte institusjonene omfattes av prosjektet. Prosjektet favner bredt, og fokuserer på tiltak innenfor følgende kategorier: Strategi og forankring; Måleindikatorer og rapportering; Oppfølging av pågående / igangsatte tiltak, Tolk og tolketjenester; Kommunikasjon og brukermedvirkning; Samhandling, nettverk og erfaringsutveksling; Rekruttering og kompetanseutvikling (medarbeidere); Forskning og innovasjon (IKT); Helsefremmende arbeid; Tro og livssyn. 2

4 3. Organisering sammensetning av deltakere Arbeidsutvalg Sykehus/Institusjon Representant Stilling Akershus universitetssykehus HF Manuela Ramin- Osmundsen Leder Likeverd og mangfold Lovisenberg diakonale sykehus Tom Pape Samhandling Diakonhjemmet sykehus Representeres av Lovisenberg i arbeidsgruppen Oslo universitetssykehus HF Tove Strand Viseadministrerende direktør, samhandling Oslo universitetssykehus HF Hege Linnestad Leder, seksjon for likeverdig helsetjeneste Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Åse Laila Snåre Helsesjef Oslo kommune / bydelsrepr. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Grethe Mathilde Sundby Spesialrådgiver Helse Sør-Øst* Anne Aasen Prosjektleder Tjenesteutvikling og samhandling Vestre Viken HF* Christine Furulund Samhandling * Vestre Viken og HSØ deltar primært som observatør i dette prosjektet Prosjektgruppe Sykehus/Institusjon Representant Stilling Akershus universitetssykehus HF Manuela Ramin- Osmundsen Leder Likeverd og mangfold Lovisenberg diakonale sykehus Tom Pape Samhandling Diakonhjemmet sykehus Representeres av Lovisenberg i arbeidsgruppen Oslo universitetssykehus HF Tove Strand Viseadministrerende direktør, samhandling Oslo universitetssykehus HF Hege Linnestad Leder, seksjon for likeverdig helsetjeneste Vestre Viken HF* Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Christine Furuholmen Samhandlingssjef Grethe Mathilde Sundby Spesialrådgiver Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Åse Laila Snåre Helsesjef 3

5 Helse Sør-Øst* Bydelsrepresentant Ahus Bydelsrepresentant Lovisenberg Anne Aasen Hanna Selstø Hatlehol Trude Arnesen (orienteres) erstattet av representant fra Alna Prosjektleder Tjenesteutvikling og samhandling Prosjektleder (Storkprosjektet- Grorudalssatsningen (Bydel Grorud/Stovner) Bydelsoverlege i Byde Gamle Oslo Bydelsrepresentant Alna Zahid Mukhtar Bydelsoverlege Bydelsrepresentant Diakonhjemmet Angelika von Waechter Seniorkonsulent Leder Helsestasjon og Bydelsrepresentant Oslo universitetssykehus? Barbro Foss Skolehelsetjenesten Nordre Aker Tillitsvalgt Fagforbundet Janka Damslora Tillitsvalgt Norsk sykepleierforbund Veronica Kollevåg HovedTV OUS Tillitsvalgt Legeforeningen Ragne Aanestad Fastlege, Bogrud legesenter Bruker (Rådet for innv.org) Akie de Leon Leder OMOD og Rådet for innvandrerorg. I Oslo Bruker Intesar Al-stabile Helseforum for kvinner 4. Møtevirksomhet Det har totalt vært avholdt 7 møter i Arbeidsutvalget i 2010, inkludert 3 forberedelsesmøter på våren. Prosjektgruppen har hatt 4 møter. Arbeidsutvalget: 19.03, 16.04, 24.06, 20.08, 20.10, 16.11, Prosjektgruppen: , 20.10, Møtene har vært av 2 3 timers varighet. Erfaringen har vært at vi ofte har hatt for kort tid på møtene, og vi har derfor valgt å sette av 3 timer til møtene i Det er høyt engasjement på møtene, og det er ofte fruktbare og spennende diskusjoner som tas opp. Vi er ikke låst til å tenke konkrete prosjekter og tiltak, men legger også vekt på erfaringsutveksling og informasjonsspredning av relevant tematikk. 4

6 5. Hva er gjort i forhold til målene? Gjennomførte delprosjekter og tiltak så vel som de som er under planlegging er i samsvar med prosjektets delmål: 1. Øke pasientens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløp 2. Øke kunnskapen rundt hvordan drive helsefremmende arbeid og øke forståelsen for verdien av helsefremmende arbeid. 3. Sikre at fokus på likeverdige helsetjenester inngår i vanlig drift og etterleves i praksis Oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak og delprosjekter Under følger en oversikt over tiltaksområdene som er påbegynt i prosjektets første periode, i henhold til satsningsområder nedfelt i prosjektbeskrivelsen. Igangsatt tiltak/delprosjekt kan være nevnt under flere tiltaksområder/delprosjekt. Tiltak/delprosjekt Skaffe oversikt over prosjektaktiviteter i hovedstadsområdet med fokus på likeverdige helsetjenester og minoritetsgrupper, forankret i samarbeidspartenes organisasjoner. Kommentar og status Samarbeidende partene har kartlagt hvilke tiltak og prosjekter som allerede er satt i gang eller gjennomført i samarbeidspartenes virksomheter (evt på planleggingsstadiet), innenfor tematikken knyttet til innvandrerhelse, - hva er gjort for å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for Hovedstadsområdets innvandrergrupper. Hensikt med denne kartleggingen var: å utarbeide en felles oversikt over de tiltak som er satt i gang innenfor dette feltet å ha et bedre grunnlag for å vurdere og prioritere behov for nye tiltak å utvikle nye prosjekter basert på tidligere erfaringer/resultater å planlegge oppfølging av videre felles arbeid Prosjektene skal registreres i en nettbasert og søkbar prosjektdatabase som vil være tilgjengelig for alle interesserte (gjennomføres i samarbeid med Samarbeidsutvalget HSØ/OK). Øke samhandlingen med kommunehelsetjenesten og fastlegene/allmennlegene i Oslo, inkl erfaringsutveksling og kompetanseutveksling Utvikle modeller/ arenaer for erfaringsutveksling mellom partene i prosjektet. Det planlegges også å arrangere utvekslingssesjoner med partene fra innmeldte prosjekter og tiltak gruppert i forhold til felles temaområde. På basis av prosjektkartleggingen, vil vi organisere utvekslingssesjoner for deltakere i prosjekter i hovedstadsområdet.. (Se over) På basis av prosjektkartleggingen, vil vi organisere utvekslingssesjoner for deltakere i prosjekter i hovedstadsområdet. (Se over) 5

7 Bredding i de øvrige sykehusene & bydeler i Oslo, erfaringer fra Pilotsykehusprosjektet Kulturveiledernes nettverk har arrangert 1 faglunsj høsten 2010 hvor alle deltakerne fra de deltakende virksomhetene ble invitert. Det legges også opp til faglunsjer for etablerte kulturveiledere og de som er under utdanning i løpet av 2011, for deltakere fra de respektive virksomheter. Kulturveilederordning (basert på tidligere pilotprosjekt) er i gang på OUS. Det er lagt opp til videre faglig kompetanseutvikling for nettverket. Nettverket og veileders rolle markedsføres ute i klinikkene så vel som på eksterne arenaer. Erfaringskonferanse ble avholdt 2.desember 2011 (pasienter er indirekte målgruppe). Erfaringene fra OUS-piloten er nå videreført i samhandlingsprosjektet. 35 studenter fra alle deltakende virksomheter startet på Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid i oktober I april 2011 starter nok et kull. Brosjyrekartlegging - kvalitet / språk Prosjektet vil bidra til å drive aktivt informasjonsarbeid tilpasset de respektive målgruppene; styrke minoritetsbefolkningens kjennskap til eksisterende helsetilbud og lærings- og mestringstilbud, tilrettelegge i større grad for brukermedvirkning, forbedre kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsearbeider/helseinstitusjon og styrke helsefremmende arbeid med fokus på innvandrerbefolkningens helseplager/sykdomsmønster. Helsearbeidere, ansatte i kommunen og innvandrerorganisasjoner melder om manglende informasjonsmateriale på diverse språk, eller manglende informasjon om hvor man finner ulike brosjyrer som er utarbeidet. Riktignok har NAKMI utarbeidet en liste (nettside) med informasjonsmateriale og brosjyrer på ulike språk 1. Denne listen (og andre som finnes 2 ) er viktige verktøy og burde tas mer aktivt i bruk. Vi opplever at listene ikke er markedsført nok og ved flere anledninger opplever vi at det er manglende kunnskap om slike ressurser/nettsider blant ansatte og pasienter/pårørende som trenger informasjonen. Det meldes også om dårlig kvalitet på noen brosjyrer (både språklig og kommunikasjonsmessig altfor komplisert språk, 1 2 For eksempel: 6

8 Videreføre og videreutvikle utdanningen og implementeringen av Veiledere i flerkulturelt helsearbeid (kulturveiledere). feil bildebruk etc.) og selve listen trenger oppdatering. Mål Mer og bedre informasjonsmateriale, tilrettelagt for våre målgrupper (se under) Oversikt over tilgjengelige hjelpemidler til ansatte og bevisstgjøre personale om hvor materialet er tilgjengelig Tiltaket ble fremmet høsten 2010, og bifalt i prosjektgruppen. Er nå under revidering for å gjøre det konkret og gjennomførbart. Nytt kull er i gang. Delprosjektet er finansiert av Helsedialog. Det er 35 deltakere fra partene i samhandlingsprosjektet. Utdanningen gir 15 studiepoeng, og går over 11 dager, fordelt på 3 samlinger av 3-4 dagers varighet. Utdanning avsluttes 13. mai (Studieplan foreligger) Forberedelser på implementering av nyutdannede kulturveiledere starter opp februar 2010, og drar veksel på erfaringer fra OUS. Etablere gode e-baserte løsninger for å kvalitetssikre formidling og forståelse av kunnskap rettet mot og/eller i dialog med befolkning med innvandrerbakgrunn. Lavterskeltilbud - helsefremmende radioprogram på ulike språk Vi har også fått nye tilskudd fra Oslo kommune og Helse Sør- Øst, for å starte et ekstra kull våren Dette med bakgrunn i stor interesse for opptaket høsten Delprosjektets navn: Kompetansebygging av medarbeidere: Veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Avtalen med HiO er signert og det vil tas opp 28 studenter fra samarbeidspartene i prosjektet. Pilot på E-læring i bruk av tolk under utarbeidelse Ahus/HiO. Ahus har tilbudt seg at programmet kan overføres til de øvrige deltakere i prosjektet etter endt utprøvingsfase. Prosjektet Lavterskeltilbud og helseinformasjon på radio vil bidra til å drive aktivt informasjonsarbeid tilpasset de respektive målgruppene; styrke minoritetsbefolkningens kjennskap til eksisterende helsetilbud og lærings- og mestringstilbud, tilrettelegge i større grad for brukermedvirkning, forbedre kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsearbeider og helseinstitusjon og styrke helsefremmende arbeid med fokus på innvandrerbefolkningens helseplager og sykdomsmønster. Bakgrunn: Vi opplever i blant problemer med å nå målgruppene. En del 7

9 Gi insentiv til å igangsette forskning på likeverdige helsetjenester (befolkning med innvandrerbakgrunn). Formidle forskningsbehov videre til allmennmedisinske og helsefaglige forskningsmiljøer Arrangere kurs for helsepersonell a la emnekurs i migrasjonshelse jevnlig. Styrke helsefremmende arbeid med fokus på innvandrerbefolkningens helseplager/sykdomsmønster somatisk sykdom, psykosomatisk sykdom og psykiske problemer (deriblant kjønnsforskjeller) pasienter (eller fremtidige pasienter) kan ikke godt nok norsk og/eller er analfabeter. Derfor er det nødvendig med alternative formidlingskanaler. En positiv side ved bruk av fremmedspråklige radiokanaler er trygghet og tillitt som skapes ved å få informasjon fra sin egen gruppe, på sitt eget språk. Mål: Bedre tilgjengelig helseinformasjon og dialog. Dette vil føre til styrket forebyggende arbeid, mer bevisste holdninger til helse og helsetjenesten og dermed forbedre helsesituasjon hos innvandrerbefolkning. Skisse til tiltak foreligger. Delprosjekt/tiltak Mot mer kunnskap. Samarbeid med Universitetet i Oslo via Vitenskapsbutikken : Mål: Å få bedre kunnskap om vår målgruppe, kartlegge deres behov og erfaringer Bidra til utvikling av systematisk kunnskap som vil danne grunnlag for videre tiltak og langsiktig arbeid Konkretisere et langsiktig samarbeid med forskningsinstitusjon, Universitetet i Oslo Skisse til tiltak foreligger Delprosjekt/tiltak Mot mer kunnskap. Samarbeid med Universitetet i Oslo via Vitenskapsbutikken : Se over. Foreløpig Ivaretatt av kulturveilederordning. Utvides til andre målgrupper i Lavterskeltilbud - helsefremmende radioprogram på ulike språk Se over. Drive aktivt Lavterskeltilbud - helsefremmende radioprogram på ulike informasjonsarbeid tilpasset språk de respektive målgruppene. Se over. Gjennomføre kurs- og Foreløpig ivaretatt av tiltaket Lavterskeltilbud- 8

10 temadager for utvalgte målgrupper i relevante helsefremmende temaer: kosthold og ernæring, trening og mosjon, hygiene og allergi, barnesikring etc. Erfaringsutveksling i forhold til likverdig helsetjeneste mellom foretakene helsefremmende radioprogram på ulike språk Se over. Foredrag holdt på Sykehuset Østfold, Sykehuset Bodø, Barns Beste-konferanse i Kristiansand (Sørlandet Sykehus), NSH konferanse om Minoritetshelse - Lik rett til god helse og helsetjenester med mer. I varetas på møtene i arbeidsutvalget og prosjektgruppen. På disse møtene diskuteres tematiske saker knyttet til likeverdig helsetjenester, erfaringer fra de respektive helseforetak, sykehus eller kommunale/bydelsvirksomheter. Utvekslingssesjoner under utarbeidelse, som en del av prosjektkartleggingsprosjektet. (Se over) Arbeidsutvalget - Erfaringsutveksling i forhold til tilpasset mattilbud (halalmat) viktig utgangspunkt for videre arbeid lokalt på sykehusene. LDS fungerer som eksempel på tilrettelagt mattilbud. Ahus og OUS følger med. Det skal arrangeres studietur til LDS (febr 2011). AU følger også arbeidet med nye retningslinjer for ernæring i helseinstitusjoner (Hdir). I tillegg har representanter fra AU hatt dialog / møter / foredrag med Sykehuset Østfold, NSF sykehuset i Bodø, Haukeland univ.sykehus. Utarbeide rapporteringsparameter for å synliggjøre satsning og resultatoppnåelse i arbeidet med tilrettelagte helsetjenester for minoritetsbefolkning. Tolk og tolketjenester Tolk og tolketjenester Ahus, Vestre Viken, Lovisenberg og OUS deltar også i nettverket NONEMI (Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus), som ledes av NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse). Dette er et nettverk hvor partene treffes et par ganger i året, og har fokus på temaområdet Minoriteter og helse. Vi har startet samarbeid med masterstudent ved Universitetet i Oslo, Institutt for helseadministrasjon og helseledelse. Vedkommende jobber med masteroppgave med foreløpig tittel Måleindikatorer og rapportering i likeverdig helsetjenester AU jobber aktivt med å endre rapporteringsprosedyrer i forhold til bruk av tolk i sosial og helsetjeneste. Representant fra prosjektgruppen har hatt dialog med leverandører av elektronisk Journal, med tanke på muligheter for å få oppført tolkebehov som egen avkrysningsboks i systemet. (Tilsvarende det som finnes for allergier). 9

11 Tolk og tolketjenester Delprosjekt Bedre tolketjenester i helsesektoren 6. Synliggjøring i den digitale verden Mål: bedre kvalitet på tolkene brukt i helsetjenester bedre tolkesystemet (bestilling, innkjøp, og drift) Potensielle innsatsområder Pilot - nytt bestillingssystem OUS Fokus på hasteoppdrag Etablering av nasjonalt tolkesenter/callsenter Tolkeutfordringene er store, og vi ser behovet for å løfte satsningen høyere i systemet. Å bidra til betydelig kvalitative forbedringer for tolketjenester i helsevesenet, krever betydelige investeringsmidler. Tolkeproblematikken debatters ofte, og følges opp videre. Prosjektet har vært omtalt i de deltakende virksomheters hjemmesider, og det er også opprettet en egen hjemmeside for prosjektet på OUS. Tanken er at denne skal oppdateres fremover med nyheter fra prosjektet, referater fra møter og vedtatte prosjektbeskrivelser. Oslo universitetssykehus prosjektets nettside bygges opp gradvis: Helse Sør-Øst om prosjektet: Helse Sør-Øst: Nye veiledere under utdanning. Artikkel fra hjemmesiden til Helse Sør-Øst, (publisert ) Lovisenberg Diakonale Sykehus: &idisplaytype=2&imenuid=0 Akershus universitetssykehus: Helsedirektoratet gode eksempler: grerende_helsetjeneste_for_minoritetsbefolkningen_i_hovedstadsomr_det et_sa mhandlingsprosjekt Oslo kommune Helse og velferdsetaten Utlysning Kulturveilederstudie: e_i_pleie_og_omsorg/videreutdanning_pa_hogskoleniva/article html Norsk sykepleieforbund - Minoritetshelseprosjekt: https://www.sykepleierforbundet.no/portal/page/portal/nsf/visartikkel?p_sub_doc_id= &p_document_id=

12 7. Økonomi Oversikt over tilskudd og kostnader 2010 Eksterne /prosjektmidler Egenfinansiering / Sak/tiltak Kostnader Direkte kostnader indir. kostnader Tilskudd kr Prosjektstøtte 2010/2011 HSØ kr Prosjektstøtte 2010/2011 Oslo kommune kr Veiledning i flerkulturelt helsearbeid (35 pax) (2010/2011) HiO studieavgift kr Helsedialog kr Kompendier kr Semesteravgift 2*380 kr Frikjøp tid ansatte deltakere kr Ekstrakull Veileder i flerkult helsearbeid (28 pax) (Oppstart 2011) HSØ kr Oslo kommune kr HiO studieavgift kr Møtevirksomhet AU Møtevirksomhet PG 7 møter a 2-3 timer, 8 personer kr (+) møter a 2-3 timer, inntil 16 personer kr Sekretariat OUS Ett årsverk kr SUM kr kr kr Sum kostnader (indir/direkte) kr Sum tilskudd kr

13 8. Utfordringer En av de største utfordringene i starten av prosjektet var å finne aktuelle og interesserte deltakere / representanter. Det er til tider også utfordrende å skulle håndtere en såpass stor gruppe, med hva det innebærer av oppfølginger, kartlegginger, purringer. Videre er det ikke til å legge skjul på at ressursene i blant er begrenset; særlig med tanke på tiden deltakerne har til disposisjon til å følge prosjektet. I omstillingsprosessene som særlig OUS, Ahus og Vestre Viken er midt i, innebærer at man i blant på prioritere annerledes enn man kanskje skulle ønske. Forutsigbare økonomiske rammer å handle ut fra, er også en utfordring, da prosjektet stadig er på jakt etter midler til å gjennomføre tiltak knyttet til prosjektets målsetninger. Mange tiltak og små prosjekter kan gjennomføres uten tilførsel av eksterne midler, mens andre er avhengig av finansiering. 9. Forventet fremdrift I tiden fremover vil vi fortsette oppfølging og gjennomføringen av i gangsatte prosjekter. Skal vi få til gode prosjekter, er det viktig at det legges ned betydelig innsats i forberedelser og planlegging. I forhold til prosjektkartleggingen innebærer dette å legge innrapporterte prosjekter i en elektronisk søkbar database samt gjennomføring av utvekslingssesjoner der vi samler prosjekter innenfor samme målgruppe eller temaområde. Gjennomføring av lavterskeltilbudet knyttet til helseinformasjon via radioprogram på ulike språk konkretiseres og oppfordring til bruk av Vitenskapsbutikken sendes ut i virksomhetene. Videre er det viktig vi følger opp de som er i gang med videreutdanning i Veiledning i flerkulturelt helsearbeid, samt oppstart av nytt kull i april Det vil også bli lagt vekt på å implementere disse kulturveilederne i drift i de respektive virksomhetene. Generelt fokus på tolk og tolketjenester er fortsatt prioritet. I tillegg vil det være rom for å starte nye prosjekter og tiltak som fremmes av prosjektdeltakerne. Vi ser frem til et spennende og nyttig nytt prosjektår! 12

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning

Detaljer

Sluttrapport Helsedialog 2012

Sluttrapport Helsedialog 2012 Sluttrapport Helsedialog 2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Helseinformasjon og helsedialog på radio et lavterskeltilbud 1. mai

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 4 2.3 Metode

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer