Årsrapport Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Prosjektansvarlig: Tove Strand Prosjektleder: Hege Linnestad Feb v.1.0 Oslo kommune Bydeler i Oslo

2 1. KORT BAKGRUNN PROSJEKTETS MÅL OG MÅLGRUPPE ORGANISERING SAMMENSETNING AV DELTAKERE... 3 ARBEIDSUTVALG... 3 PROSJEKTGRUPPE MØTEVIRKSOMHET HVA ER GJORT I FORHOLD TIL MÅLENE?... 5 OVERSIKT OVER GJENNOMFØRTE OG PLANLAGTE TILTAK OG DELPROSJEKTER SYNLIGGJØRING I DEN DIGITALE VERDEN ØKONOMI UTFORDRINGER FORVENTET FREMDRIFT

3 1. Kort bakgrunn Med bakgrunn i den økende andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i Hovedstadsområdet, og utfordringer dette innebærer for å kunne tilby alle et likeverdig helsetilbud, ble Oslo universitetssykehus høsten 2009 forespurt å ivareta prosjektlederansvaret for et Hovedstadsomfattende samarbeidsprosjekt. Oppdragsgivere var Helse Sør-Øst (ved Bente Mikkelsen) og Oslo kommune (ved Bjørg Månum Andersson). Hensikten med prosjektet er å styrke fokus på likeverdige helsetjenester, og 22. desember 2009 ble første utkast til prosjektbeskrivelse oversendt oppdragsgiver, med prosjekttittel Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med sykehusene Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Vestre Viken HF, samt helseinstitusjoner i Oslo kommune / bydelene i Oslo. Våren 2010 gikk med til forberedelser, utbedring av prosjektbeskrivelse og etablering av prosjektgruppe, med representanter fra de deltakende virksomheter, representanter fra bydelene, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Prosjektet startet offisielt juni 2010, og har to års varighet til juni Prosjektets mål og målgruppe Prosjektet har et spesielt fokus på minoritetsbefolkning bosatt i Hovedstadsområdet, da det er her den største andelen med innvandrerbakgrunn er bosatt. Prosjektets hovedmål er å styrke sykehusenes og bydelenes evne til å tilby pasienter og pårørende med minoritetsbakgrunn et likeverdig helsetilbud. Dette søkes oppnådd ved å Øke pasientens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløp Øke kunnskapen rundt hvordan drive helsefremmende arbeid og øke forståelsen for verdien av helsefremmende arbeid Sikre at fokus på likeverdige helsetjenester inngår i vanlig drift og etterleves i praksis Både pasienter, pårørende og ansatte i de involverte institusjonene omfattes av prosjektet. Prosjektet favner bredt, og fokuserer på tiltak innenfor følgende kategorier: Strategi og forankring; Måleindikatorer og rapportering; Oppfølging av pågående / igangsatte tiltak, Tolk og tolketjenester; Kommunikasjon og brukermedvirkning; Samhandling, nettverk og erfaringsutveksling; Rekruttering og kompetanseutvikling (medarbeidere); Forskning og innovasjon (IKT); Helsefremmende arbeid; Tro og livssyn. 2

4 3. Organisering sammensetning av deltakere Arbeidsutvalg Sykehus/Institusjon Representant Stilling Akershus universitetssykehus HF Manuela Ramin- Osmundsen Leder Likeverd og mangfold Lovisenberg diakonale sykehus Tom Pape Samhandling Diakonhjemmet sykehus Representeres av Lovisenberg i arbeidsgruppen Oslo universitetssykehus HF Tove Strand Viseadministrerende direktør, samhandling Oslo universitetssykehus HF Hege Linnestad Leder, seksjon for likeverdig helsetjeneste Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Åse Laila Snåre Helsesjef Oslo kommune / bydelsrepr. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Grethe Mathilde Sundby Spesialrådgiver Helse Sør-Øst* Anne Aasen Prosjektleder Tjenesteutvikling og samhandling Vestre Viken HF* Christine Furulund Samhandling * Vestre Viken og HSØ deltar primært som observatør i dette prosjektet Prosjektgruppe Sykehus/Institusjon Representant Stilling Akershus universitetssykehus HF Manuela Ramin- Osmundsen Leder Likeverd og mangfold Lovisenberg diakonale sykehus Tom Pape Samhandling Diakonhjemmet sykehus Representeres av Lovisenberg i arbeidsgruppen Oslo universitetssykehus HF Tove Strand Viseadministrerende direktør, samhandling Oslo universitetssykehus HF Hege Linnestad Leder, seksjon for likeverdig helsetjeneste Vestre Viken HF* Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Christine Furuholmen Samhandlingssjef Grethe Mathilde Sundby Spesialrådgiver Oslo kommune - Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Åse Laila Snåre Helsesjef 3

5 Helse Sør-Øst* Bydelsrepresentant Ahus Bydelsrepresentant Lovisenberg Anne Aasen Hanna Selstø Hatlehol Trude Arnesen (orienteres) erstattet av representant fra Alna Prosjektleder Tjenesteutvikling og samhandling Prosjektleder (Storkprosjektet- Grorudalssatsningen (Bydel Grorud/Stovner) Bydelsoverlege i Byde Gamle Oslo Bydelsrepresentant Alna Zahid Mukhtar Bydelsoverlege Bydelsrepresentant Diakonhjemmet Angelika von Waechter Seniorkonsulent Leder Helsestasjon og Bydelsrepresentant Oslo universitetssykehus? Barbro Foss Skolehelsetjenesten Nordre Aker Tillitsvalgt Fagforbundet Janka Damslora Tillitsvalgt Norsk sykepleierforbund Veronica Kollevåg HovedTV OUS Tillitsvalgt Legeforeningen Ragne Aanestad Fastlege, Bogrud legesenter Bruker (Rådet for innv.org) Akie de Leon Leder OMOD og Rådet for innvandrerorg. I Oslo Bruker Intesar Al-stabile Helseforum for kvinner 4. Møtevirksomhet Det har totalt vært avholdt 7 møter i Arbeidsutvalget i 2010, inkludert 3 forberedelsesmøter på våren. Prosjektgruppen har hatt 4 møter. Arbeidsutvalget: 19.03, 16.04, 24.06, 20.08, 20.10, 16.11, Prosjektgruppen: , 20.10, Møtene har vært av 2 3 timers varighet. Erfaringen har vært at vi ofte har hatt for kort tid på møtene, og vi har derfor valgt å sette av 3 timer til møtene i Det er høyt engasjement på møtene, og det er ofte fruktbare og spennende diskusjoner som tas opp. Vi er ikke låst til å tenke konkrete prosjekter og tiltak, men legger også vekt på erfaringsutveksling og informasjonsspredning av relevant tematikk. 4

6 5. Hva er gjort i forhold til målene? Gjennomførte delprosjekter og tiltak så vel som de som er under planlegging er i samsvar med prosjektets delmål: 1. Øke pasientens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløp 2. Øke kunnskapen rundt hvordan drive helsefremmende arbeid og øke forståelsen for verdien av helsefremmende arbeid. 3. Sikre at fokus på likeverdige helsetjenester inngår i vanlig drift og etterleves i praksis Oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak og delprosjekter Under følger en oversikt over tiltaksområdene som er påbegynt i prosjektets første periode, i henhold til satsningsområder nedfelt i prosjektbeskrivelsen. Igangsatt tiltak/delprosjekt kan være nevnt under flere tiltaksområder/delprosjekt. Tiltak/delprosjekt Skaffe oversikt over prosjektaktiviteter i hovedstadsområdet med fokus på likeverdige helsetjenester og minoritetsgrupper, forankret i samarbeidspartenes organisasjoner. Kommentar og status Samarbeidende partene har kartlagt hvilke tiltak og prosjekter som allerede er satt i gang eller gjennomført i samarbeidspartenes virksomheter (evt på planleggingsstadiet), innenfor tematikken knyttet til innvandrerhelse, - hva er gjort for å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for Hovedstadsområdets innvandrergrupper. Hensikt med denne kartleggingen var: å utarbeide en felles oversikt over de tiltak som er satt i gang innenfor dette feltet å ha et bedre grunnlag for å vurdere og prioritere behov for nye tiltak å utvikle nye prosjekter basert på tidligere erfaringer/resultater å planlegge oppfølging av videre felles arbeid Prosjektene skal registreres i en nettbasert og søkbar prosjektdatabase som vil være tilgjengelig for alle interesserte (gjennomføres i samarbeid med Samarbeidsutvalget HSØ/OK). Øke samhandlingen med kommunehelsetjenesten og fastlegene/allmennlegene i Oslo, inkl erfaringsutveksling og kompetanseutveksling Utvikle modeller/ arenaer for erfaringsutveksling mellom partene i prosjektet. Det planlegges også å arrangere utvekslingssesjoner med partene fra innmeldte prosjekter og tiltak gruppert i forhold til felles temaområde. På basis av prosjektkartleggingen, vil vi organisere utvekslingssesjoner for deltakere i prosjekter i hovedstadsområdet.. (Se over) På basis av prosjektkartleggingen, vil vi organisere utvekslingssesjoner for deltakere i prosjekter i hovedstadsområdet. (Se over) 5

7 Bredding i de øvrige sykehusene & bydeler i Oslo, erfaringer fra Pilotsykehusprosjektet Kulturveiledernes nettverk har arrangert 1 faglunsj høsten 2010 hvor alle deltakerne fra de deltakende virksomhetene ble invitert. Det legges også opp til faglunsjer for etablerte kulturveiledere og de som er under utdanning i løpet av 2011, for deltakere fra de respektive virksomheter. Kulturveilederordning (basert på tidligere pilotprosjekt) er i gang på OUS. Det er lagt opp til videre faglig kompetanseutvikling for nettverket. Nettverket og veileders rolle markedsføres ute i klinikkene så vel som på eksterne arenaer. Erfaringskonferanse ble avholdt 2.desember 2011 (pasienter er indirekte målgruppe). Erfaringene fra OUS-piloten er nå videreført i samhandlingsprosjektet. 35 studenter fra alle deltakende virksomheter startet på Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid i oktober I april 2011 starter nok et kull. Brosjyrekartlegging - kvalitet / språk Prosjektet vil bidra til å drive aktivt informasjonsarbeid tilpasset de respektive målgruppene; styrke minoritetsbefolkningens kjennskap til eksisterende helsetilbud og lærings- og mestringstilbud, tilrettelegge i større grad for brukermedvirkning, forbedre kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsearbeider/helseinstitusjon og styrke helsefremmende arbeid med fokus på innvandrerbefolkningens helseplager/sykdomsmønster. Helsearbeidere, ansatte i kommunen og innvandrerorganisasjoner melder om manglende informasjonsmateriale på diverse språk, eller manglende informasjon om hvor man finner ulike brosjyrer som er utarbeidet. Riktignok har NAKMI utarbeidet en liste (nettside) med informasjonsmateriale og brosjyrer på ulike språk 1. Denne listen (og andre som finnes 2 ) er viktige verktøy og burde tas mer aktivt i bruk. Vi opplever at listene ikke er markedsført nok og ved flere anledninger opplever vi at det er manglende kunnskap om slike ressurser/nettsider blant ansatte og pasienter/pårørende som trenger informasjonen. Det meldes også om dårlig kvalitet på noen brosjyrer (både språklig og kommunikasjonsmessig altfor komplisert språk, 1 2 For eksempel: 6

8 Videreføre og videreutvikle utdanningen og implementeringen av Veiledere i flerkulturelt helsearbeid (kulturveiledere). feil bildebruk etc.) og selve listen trenger oppdatering. Mål Mer og bedre informasjonsmateriale, tilrettelagt for våre målgrupper (se under) Oversikt over tilgjengelige hjelpemidler til ansatte og bevisstgjøre personale om hvor materialet er tilgjengelig Tiltaket ble fremmet høsten 2010, og bifalt i prosjektgruppen. Er nå under revidering for å gjøre det konkret og gjennomførbart. Nytt kull er i gang. Delprosjektet er finansiert av Helsedialog. Det er 35 deltakere fra partene i samhandlingsprosjektet. Utdanningen gir 15 studiepoeng, og går over 11 dager, fordelt på 3 samlinger av 3-4 dagers varighet. Utdanning avsluttes 13. mai (Studieplan foreligger) Forberedelser på implementering av nyutdannede kulturveiledere starter opp februar 2010, og drar veksel på erfaringer fra OUS. Etablere gode e-baserte løsninger for å kvalitetssikre formidling og forståelse av kunnskap rettet mot og/eller i dialog med befolkning med innvandrerbakgrunn. Lavterskeltilbud - helsefremmende radioprogram på ulike språk Vi har også fått nye tilskudd fra Oslo kommune og Helse Sør- Øst, for å starte et ekstra kull våren Dette med bakgrunn i stor interesse for opptaket høsten Delprosjektets navn: Kompetansebygging av medarbeidere: Veiledning i flerkulturelt helsearbeid. Avtalen med HiO er signert og det vil tas opp 28 studenter fra samarbeidspartene i prosjektet. Pilot på E-læring i bruk av tolk under utarbeidelse Ahus/HiO. Ahus har tilbudt seg at programmet kan overføres til de øvrige deltakere i prosjektet etter endt utprøvingsfase. Prosjektet Lavterskeltilbud og helseinformasjon på radio vil bidra til å drive aktivt informasjonsarbeid tilpasset de respektive målgruppene; styrke minoritetsbefolkningens kjennskap til eksisterende helsetilbud og lærings- og mestringstilbud, tilrettelegge i større grad for brukermedvirkning, forbedre kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsearbeider og helseinstitusjon og styrke helsefremmende arbeid med fokus på innvandrerbefolkningens helseplager og sykdomsmønster. Bakgrunn: Vi opplever i blant problemer med å nå målgruppene. En del 7

9 Gi insentiv til å igangsette forskning på likeverdige helsetjenester (befolkning med innvandrerbakgrunn). Formidle forskningsbehov videre til allmennmedisinske og helsefaglige forskningsmiljøer Arrangere kurs for helsepersonell a la emnekurs i migrasjonshelse jevnlig. Styrke helsefremmende arbeid med fokus på innvandrerbefolkningens helseplager/sykdomsmønster somatisk sykdom, psykosomatisk sykdom og psykiske problemer (deriblant kjønnsforskjeller) pasienter (eller fremtidige pasienter) kan ikke godt nok norsk og/eller er analfabeter. Derfor er det nødvendig med alternative formidlingskanaler. En positiv side ved bruk av fremmedspråklige radiokanaler er trygghet og tillitt som skapes ved å få informasjon fra sin egen gruppe, på sitt eget språk. Mål: Bedre tilgjengelig helseinformasjon og dialog. Dette vil føre til styrket forebyggende arbeid, mer bevisste holdninger til helse og helsetjenesten og dermed forbedre helsesituasjon hos innvandrerbefolkning. Skisse til tiltak foreligger. Delprosjekt/tiltak Mot mer kunnskap. Samarbeid med Universitetet i Oslo via Vitenskapsbutikken : Mål: Å få bedre kunnskap om vår målgruppe, kartlegge deres behov og erfaringer Bidra til utvikling av systematisk kunnskap som vil danne grunnlag for videre tiltak og langsiktig arbeid Konkretisere et langsiktig samarbeid med forskningsinstitusjon, Universitetet i Oslo Skisse til tiltak foreligger Delprosjekt/tiltak Mot mer kunnskap. Samarbeid med Universitetet i Oslo via Vitenskapsbutikken : Se over. Foreløpig Ivaretatt av kulturveilederordning. Utvides til andre målgrupper i Lavterskeltilbud - helsefremmende radioprogram på ulike språk Se over. Drive aktivt Lavterskeltilbud - helsefremmende radioprogram på ulike informasjonsarbeid tilpasset språk de respektive målgruppene. Se over. Gjennomføre kurs- og Foreløpig ivaretatt av tiltaket Lavterskeltilbud- 8

10 temadager for utvalgte målgrupper i relevante helsefremmende temaer: kosthold og ernæring, trening og mosjon, hygiene og allergi, barnesikring etc. Erfaringsutveksling i forhold til likverdig helsetjeneste mellom foretakene helsefremmende radioprogram på ulike språk Se over. Foredrag holdt på Sykehuset Østfold, Sykehuset Bodø, Barns Beste-konferanse i Kristiansand (Sørlandet Sykehus), NSH konferanse om Minoritetshelse - Lik rett til god helse og helsetjenester med mer. I varetas på møtene i arbeidsutvalget og prosjektgruppen. På disse møtene diskuteres tematiske saker knyttet til likeverdig helsetjenester, erfaringer fra de respektive helseforetak, sykehus eller kommunale/bydelsvirksomheter. Utvekslingssesjoner under utarbeidelse, som en del av prosjektkartleggingsprosjektet. (Se over) Arbeidsutvalget - Erfaringsutveksling i forhold til tilpasset mattilbud (halalmat) viktig utgangspunkt for videre arbeid lokalt på sykehusene. LDS fungerer som eksempel på tilrettelagt mattilbud. Ahus og OUS følger med. Det skal arrangeres studietur til LDS (febr 2011). AU følger også arbeidet med nye retningslinjer for ernæring i helseinstitusjoner (Hdir). I tillegg har representanter fra AU hatt dialog / møter / foredrag med Sykehuset Østfold, NSF sykehuset i Bodø, Haukeland univ.sykehus. Utarbeide rapporteringsparameter for å synliggjøre satsning og resultatoppnåelse i arbeidet med tilrettelagte helsetjenester for minoritetsbefolkning. Tolk og tolketjenester Tolk og tolketjenester Ahus, Vestre Viken, Lovisenberg og OUS deltar også i nettverket NONEMI (Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus), som ledes av NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse). Dette er et nettverk hvor partene treffes et par ganger i året, og har fokus på temaområdet Minoriteter og helse. Vi har startet samarbeid med masterstudent ved Universitetet i Oslo, Institutt for helseadministrasjon og helseledelse. Vedkommende jobber med masteroppgave med foreløpig tittel Måleindikatorer og rapportering i likeverdig helsetjenester AU jobber aktivt med å endre rapporteringsprosedyrer i forhold til bruk av tolk i sosial og helsetjeneste. Representant fra prosjektgruppen har hatt dialog med leverandører av elektronisk Journal, med tanke på muligheter for å få oppført tolkebehov som egen avkrysningsboks i systemet. (Tilsvarende det som finnes for allergier). 9

11 Tolk og tolketjenester Delprosjekt Bedre tolketjenester i helsesektoren 6. Synliggjøring i den digitale verden Mål: bedre kvalitet på tolkene brukt i helsetjenester bedre tolkesystemet (bestilling, innkjøp, og drift) Potensielle innsatsområder Pilot - nytt bestillingssystem OUS Fokus på hasteoppdrag Etablering av nasjonalt tolkesenter/callsenter Tolkeutfordringene er store, og vi ser behovet for å løfte satsningen høyere i systemet. Å bidra til betydelig kvalitative forbedringer for tolketjenester i helsevesenet, krever betydelige investeringsmidler. Tolkeproblematikken debatters ofte, og følges opp videre. Prosjektet har vært omtalt i de deltakende virksomheters hjemmesider, og det er også opprettet en egen hjemmeside for prosjektet på OUS. Tanken er at denne skal oppdateres fremover med nyheter fra prosjektet, referater fra møter og vedtatte prosjektbeskrivelser. Oslo universitetssykehus prosjektets nettside bygges opp gradvis: Helse Sør-Øst om prosjektet: Helse Sør-Øst: Nye veiledere under utdanning. Artikkel fra hjemmesiden til Helse Sør-Øst, (publisert ) Lovisenberg Diakonale Sykehus: &idisplaytype=2&imenuid=0 Akershus universitetssykehus: Helsedirektoratet gode eksempler: grerende_helsetjeneste_for_minoritetsbefolkningen_i_hovedstadsomr_det et_sa mhandlingsprosjekt Oslo kommune Helse og velferdsetaten Utlysning Kulturveilederstudie: e_i_pleie_og_omsorg/videreutdanning_pa_hogskoleniva/article html Norsk sykepleieforbund - Minoritetshelseprosjekt: https://www.sykepleierforbundet.no/portal/page/portal/nsf/visartikkel?p_sub_doc_id= &p_document_id=

12 7. Økonomi Oversikt over tilskudd og kostnader 2010 Eksterne /prosjektmidler Egenfinansiering / Sak/tiltak Kostnader Direkte kostnader indir. kostnader Tilskudd kr Prosjektstøtte 2010/2011 HSØ kr Prosjektstøtte 2010/2011 Oslo kommune kr Veiledning i flerkulturelt helsearbeid (35 pax) (2010/2011) HiO studieavgift kr Helsedialog kr Kompendier kr Semesteravgift 2*380 kr Frikjøp tid ansatte deltakere kr Ekstrakull Veileder i flerkult helsearbeid (28 pax) (Oppstart 2011) HSØ kr Oslo kommune kr HiO studieavgift kr Møtevirksomhet AU Møtevirksomhet PG 7 møter a 2-3 timer, 8 personer kr (+) møter a 2-3 timer, inntil 16 personer kr Sekretariat OUS Ett årsverk kr SUM kr kr kr Sum kostnader (indir/direkte) kr Sum tilskudd kr

13 8. Utfordringer En av de største utfordringene i starten av prosjektet var å finne aktuelle og interesserte deltakere / representanter. Det er til tider også utfordrende å skulle håndtere en såpass stor gruppe, med hva det innebærer av oppfølginger, kartlegginger, purringer. Videre er det ikke til å legge skjul på at ressursene i blant er begrenset; særlig med tanke på tiden deltakerne har til disposisjon til å følge prosjektet. I omstillingsprosessene som særlig OUS, Ahus og Vestre Viken er midt i, innebærer at man i blant på prioritere annerledes enn man kanskje skulle ønske. Forutsigbare økonomiske rammer å handle ut fra, er også en utfordring, da prosjektet stadig er på jakt etter midler til å gjennomføre tiltak knyttet til prosjektets målsetninger. Mange tiltak og små prosjekter kan gjennomføres uten tilførsel av eksterne midler, mens andre er avhengig av finansiering. 9. Forventet fremdrift I tiden fremover vil vi fortsette oppfølging og gjennomføringen av i gangsatte prosjekter. Skal vi få til gode prosjekter, er det viktig at det legges ned betydelig innsats i forberedelser og planlegging. I forhold til prosjektkartleggingen innebærer dette å legge innrapporterte prosjekter i en elektronisk søkbar database samt gjennomføring av utvekslingssesjoner der vi samler prosjekter innenfor samme målgruppe eller temaområde. Gjennomføring av lavterskeltilbudet knyttet til helseinformasjon via radioprogram på ulike språk konkretiseres og oppfordring til bruk av Vitenskapsbutikken sendes ut i virksomhetene. Videre er det viktig vi følger opp de som er i gang med videreutdanning i Veiledning i flerkulturelt helsearbeid, samt oppstart av nytt kull i april Det vil også bli lagt vekt på å implementere disse kulturveilederne i drift i de respektive virksomhetene. Generelt fokus på tolk og tolketjenester er fortsatt prioritet. I tillegg vil det være rom for å starte nye prosjekter og tiltak som fremmes av prosjektdeltakerne. Vi ser frem til et spennende og nyttig nytt prosjektår! 12

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Frokostmøte Kommunikasjon Veiledning i flerkulturelt helsearbeid 7. juni 2011 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning I Hovedstadsområdet Oslo kommune Bydeler i Oslo

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 11.4. 2011 Tove Strand og Hege Linnestad Bakgrunn og utfordringer Demografiske utfordringer Befolkningsvekst Flere eldre Flere med

Detaljer

Tove, Anne, Manuela, Grethe, Janka, Ragne, Barbro, Zahid, Veronica, Tom, Christine, Hege Akie, Intesar, Åse, Hanna, Angelika, (Trude)

Tove, Anne, Manuela, Grethe, Janka, Ragne, Barbro, Zahid, Veronica, Tom, Christine, Hege Akie, Intesar, Åse, Hanna, Angelika, (Trude) Møtereferat Møtetema: Prosjektgruppe: "Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet Til: Kopi: Møte 4 Christine Furuholmen, Manuela Ramin-Osmundsen,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~

Prosjektbeskrivelse Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Prosjektbeskrivelse Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Prosjektansvarlig: Tove Strand Prosjektleder: Hege Linnestad

Detaljer

Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet (2010-2012) Statusrapport juni 2011

Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet (2010-2012) Statusrapport juni 2011 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet (2010-2012) Statusrapport juni 2011 Prosjektansvarlig: Oslo universitetssykehus v/ Tove Strand Prosjektleder:

Detaljer

Sluttrapport 2010-2013. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~

Sluttrapport 2010-2013. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Oslo kommune Bydeler i Oslo Sluttrapport 2010-2013 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~ August 2013 Hege Linnestad

Detaljer

NONEMI. Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus

NONEMI. Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus NONEMI Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus Et likeverdig helsetilbud? NONEMI 10 år 22.November 2016 Ragnhild Storstein Spilker, prosjektleder NAKMI NONEMI Nettverk for sykehus i Norge opprettet

Detaljer

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Radioprosjektet Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet:

Detaljer

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst RHF Viseadministrerende direktør Tove Strand, Oslo universitetssykehus Presentasjon, 28.3.2011 Bakgrunn Overordnet avtale om samhandling

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere

Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere Hege.Linnestad@uus.no NSH 6. Mai 2010 Minoritetshelse lik rett til god helse og likeverdige

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas 1 Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas sykehus HF Agenda Overordnede dokumenter Status nettverket

Detaljer

En likeverdig rød tråd i sykehuset? Om hvordan OUS jobber for å fremme likeverdige tjenester

En likeverdig rød tråd i sykehuset? Om hvordan OUS jobber for å fremme likeverdige tjenester En likeverdig rød tråd i sykehuset? Om hvordan OUS jobber for å fremme likeverdige tjenester Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste NONEMI 10 årskonferanse 22.11.16 Likeverdig tjenester -

Detaljer

Styrking av likeverdig og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet

Styrking av likeverdig og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet Styrking av likeverdig og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet Møtereferat Møtetema: Prosjektgruppemøte Likeverdige helsetjenester i Hovedstadsområdet Møte 8 Til: Christine

Detaljer

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Oslo universitetssykehus HF

Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning. Oslo universitetssykehus HF Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning Oslo universitetssykehus HF Workshop i Pilotsykehusnettverket 20.-21. oktober 2009 Hva inngår i vårt pilotprosjekt? Likeverdige helsetjenester

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012. Ambulant team som samarbeidsform

Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012. Ambulant team som samarbeidsform Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Ambulant team som samarbeidsform Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012 Bydel Stovner 1 Bakgrunn Ahus opptaksområde - høyest andel innbyggere

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Møtereferat Lokalt samarbeidsutvalg mellom: Asker kommune, Bærum kommune og Vestre Viken HF.

Møtereferat Lokalt samarbeidsutvalg mellom: Asker kommune, Bærum kommune og Vestre Viken HF. Møtereferat Lokalt samarbeidsutvalg mellom: Asker kommune, Bærum kommune og. Møtedato: 5. mars 2014, kl. 13:30 15:30 Til stede: Forfall: Neste møte: Møtested: Jardar Hals, Elisabeth Mork, Bente Bjørnstad,

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Årsrapport 2012. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~

Årsrapport 2012. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Oslo kommune Bydeler i Oslo Årsrapport 2012 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Prosjekteiere: Bente Mikkelsen

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus AS Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Akershus Universitetssykehus HF Dato: 29.03.2011 Deres ref.:

Detaljer

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Vedlegg 1 Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En

Detaljer

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) Status per 12. november 2013

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) Status per 12. november 2013 Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) Status per 12. november 2013 Fra Områdeplan for rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering skal opprettes i alle kommuner

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13122013-13122013. Helse Sør-Øst RI-IF 16122013

Offentlig journal. Periode: 13122013-13122013. Helse Sør-Øst RI-IF 16122013 Helse Sør-Øst RI-IF 16122013 Offentlig journal Periode: 13122013-13122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00753-8 08/02552-7 Dok.dato: 10122013

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016 Helse Stavanger HF 2015-2018 Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Hege Linnestad Utviklingsprosjekt: Likeverdige helsetjenester og mangfold på OUS fra beslutning til reelt engasjement på ledelsesnivå Nasjonalt topplederprogram November 2013 Culture hides more than it

Detaljer

Flerkulturelt lederskap i norske helseforetak - Helsepolitisk idealisme eller målrettet forbedringsarbeid

Flerkulturelt lederskap i norske helseforetak - Helsepolitisk idealisme eller målrettet forbedringsarbeid Flerkulturelt lederskap i norske helseforetak - Helsepolitisk idealisme eller målrettet forbedringsarbeid Manuela Ramin-Osmundsen Prosjektleder 22. april 2009 Visjon og virkelighet Nasjonal visjon Gode

Detaljer

på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF 3 3& C)5 i5sto Oslo kommune HELSE SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Prosjekt Sikkerhet i sykehus

Prosjekt Sikkerhet i sykehus Prosjekt Sikkerhet i sykehus Styremøte, 15.10.15 Øyvind Grimestad Sikkerhetssjef SSHF 48 29 51 30 Dirmøte HSØ 22.08.13 FUNN Gir disse oss et nivå for sikkerhetsarbeid på sykehus? Mandatet Prosjektet utarbeider

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bakgrunn for prosjektet Akershus sykehusomrde % innvandrere fra Asia, Afrika,

Detaljer

På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013

På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013 På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013 Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste Et døgn på Oslo universitetssykehus 3300 pasienter behandles

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør

Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør Ideer hva så? Stein Vaaler, viseadministrerende direktør 2 Er vi for lite flinke til å utnytte og videreutvikle ny teknologi i forhold til andre land og næringer? Paradoksene Vi jobber i en hverdag av

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Historikk og status for HPH i Helse Nord-Trøndelag HF. Nancy Haugan Rehabiliteringsklinikken 12.12.13

Historikk og status for HPH i Helse Nord-Trøndelag HF. Nancy Haugan Rehabiliteringsklinikken 12.12.13 Historikk og status for HPH i Helse Nord-Trøndelag HF Nancy Haugan Rehabiliteringsklinikken 12.12.13 Nettverket er initiert av WHO Health Promoting Hospitals Network (HPH) Sekretariat: Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 24012012-24012012. Helse Sør-Øst RHF 27012012

Offentlig journal. Periode: 24012012-24012012. Helse Sør-Øst RHF 27012012 Offentlig journal Periode: 24012012-24012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (: Ja Notater (N): Ja 08/00097-204 U Mottaker: Oslo universitetssykehus HF Generelle henvendelser

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Demens og eldre innvandrere 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram Frokostmøte Likeverdige helsetjenester Sykehjemsetaten 22.

Demens og eldre innvandrere 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram Frokostmøte Likeverdige helsetjenester Sykehjemsetaten 22. Demens og eldre innvandrere 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram Frokostmøte Likeverdige helsetjenester Sykehjemsetaten 22.mars 2012 Ragnhild Storstein Spilker, NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for

Detaljer

Sluttrapport Helsedialog 2012

Sluttrapport Helsedialog 2012 Sluttrapport Helsedialog 2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Helseinformasjon og helsedialog på radio et lavterskeltilbud 1. mai

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082013-29082013. Helse Sør-Øst RI-IF 06092013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 29082013-29082013. Helse Sør-Øst RI-IF 06092013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sør-Øst RI-IF 06092013 Offentlig journal Periode: 29082013-29082013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/00390-62 Dok.dato: 28082013 Jour.dato:

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning

Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning Tilrettelegging av kvalitetsregistre for forskning LMI, 25. mai 2010 Wenche Reed Seksjonsleder Biobank og registerstøtte Oslo universitetssykehus UUS OUS Aker v i k Radiumhospitalet Rikshospitalet v Helse

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 19.11.2013, kl 10.15-17.15

Detaljer

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

Eldre innvandrere og demens hva vet vi og hva bør vi tenke på?

Eldre innvandrere og demens hva vet vi og hva bør vi tenke på? Eldre innvandrere og demens hva vet vi og hva bør vi tenke på? NSH lik rett til god helse og likeverdige helsetjenester Ragnhild Storstein Spilker, prosjektkoordinator, NAKMI ragnhild.spilker@nakmi.no

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM Samhandlingskonferanse Vestfold 16.09.16 Samhandlingsseminar Sykehuset Vestfold Astrid Børset og Maria Helseth Greve Lovisenberg Diakonale Sykehus og Bydel Gamle Oslo Velferdsteknologi

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene

Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene Interaktiv kommunikasjon om innovasjon mellom helseforetakene Innovasjonsnettverket HSØ, 10. april 2013 Christoffer Ellingsen, Idépoliklinikken Hvordan samarbeide om innovasjon? Det er behov for å vurdere

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Rett medisinsk prioritering. Nasjonalt topplederprogram. Olav Klausen. Haugesund 07.04.11

Utviklingsprosjekt: Rett medisinsk prioritering. Nasjonalt topplederprogram. Olav Klausen. Haugesund 07.04.11 Utviklingsprosjekt: Rett medisinsk prioritering. Nasjonalt topplederprogram Olav Klausen Haugesund 07.04.11 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet For å få en mest mulig ensartet prioritering

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle

Offentlig journal. Periode: 19112013-19112013. Helse Sor-Øst RI-IF 21112013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RI-IF 21112013 Offentlig journal Periode: 19112013-19112013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Helse Sor-Øst RHF 21112013 08/00317-131

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 24052012 24052012. Helse Sør-Øst RHF 29052012

Offentlig journal. Periode: 24052012 24052012. Helse Sør-Øst RHF 29052012 Offentlig journal Periode: 24052012 24052012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 24052012-24052012 08/00127-28 Dok.dato: 22052012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30092013-30092013. Helse Sor-Øst RHF 02102013

Offentlig journal. Periode: 30092013-30092013. Helse Sor-Øst RHF 02102013 Helse Sor-Øst RHF 02102013 Offentlig journal Periode: 30092013-30092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00111-70 Dok.dato: 24092013 Jour.dato:

Detaljer

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring- og mestring side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER... 4 4. PROSESS...

Detaljer

Helse- og omsorgstjenestenes ansvar for god kommunikasjon og tolkebruk. Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rådgiver Gro Saltnes Lopez

Helse- og omsorgstjenestenes ansvar for god kommunikasjon og tolkebruk. Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rådgiver Gro Saltnes Lopez Helse- og omsorgstjenestenes ansvar for god kommunikasjon og tolkebruk Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rådgiver Gro Saltnes Lopez Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

«Å leve med diabetes»

«Å leve med diabetes» «Å leve med diabetes» Læring og mestring for pasienter med innvandrerbakgrunn 1 28.04.2015Åshild Bakketun Åshild Bakketun Diabetesforum 22.04. 2015 Tema Bakgrunn Hva har vært viktig for å få dette til?

Detaljer