Sluttrapport Helsedialog 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Helsedialog 2012"

Transkript

1 Sluttrapport Helsedialog 2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Helseinformasjon og helsedialog på radio et lavterskeltilbud 1. mai 2012 Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Oslo universitetssykehus HF Oslo kommune Bydeler i Oslo 1

2 Prosjektinformasjon Navn på tiltaket Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Helseinformasjon og helsedialog på radio et lavterskeltilbud Prosjektet er en del av samhandlingsprosjektet Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet Mai 2011 fikk prosjektet Helseinformasjon og helsedialog på radio et lavterskeltilbud tildelt kr av Samarbeidsutvalget (Helse Sør-Øst RHF/Oslo kommune). Deltakende parter Fra Oslo kommune / bydelene i Oslo Helseinstitusjoner i bydeler i Oslo med stor andel befolkning med minoritetsspråklig bakgrunn Representanter fra Helse- og velferdsetaten / Tannhelsetjenesten Helseforetak Andre Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg diakonale sykehus Vestre Viken HF Representanter fra Pak Radio Voice of Oslo og Radio Samadoon Brukerrepresentanter med flerkulturell bakgrunn (innvandrerorganisasjoner) Representanter for arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgruppen: Prosjektleder Aleksandra Bartoszko (Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Oslo universitetssykehus) Hanne Undlien (Fastlege og praksiskonsulent, Oslo universitetssykehus) Eline Rostad (Brystdiagnostisk senter, Oslo universitetssykehus) Maria Santos Haugen (Oslo Tannhelsetjeneste) Samarbeidspartner: Pak Radio Voice of Oslo og Radio Samadoon Kontaktperson Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko, Oslo universitetssykehus, Seksjon for likeverdig helsetjeneste Tlf , 2

3 Bakgrunn for prosjektet Norge har blitt et land med en mangfoldig befolkning, noe som også gjenspeiles i helsevesenet. Per 2011 bor det om lag mennesker som har innvandret til Norge eller som er født i Norge med innvandrerforeldre. Dette utgjør totalt 12,2 % av den samlede befolkningen 1. Av disse bor 70 % i Helse Sør-Øst sitt opptaksområde. Innvandrertettheten varierer sterkt, men med en betydelig konsentrasjon i sykehusområdene Oslo, Akershus og Vestre Viken. En stor andel i denne gruppen snakker ikke norsk eller behersker ikke norsk på høyt nok nivå høyt nok nivå for hva?. Prosjektet Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet (prosjektbeskrivelse vedlagt) er et overordnet samhandlingsprosjekt med aktører fra fem sykehus samt institusjoner fra Oslo kommune / bydelene i Oslo. Prosjektet innbefatter en rekke større og mindre tiltak og er en forlengelse av Prosjekt likeverdige helsetjenester ledet av Helse Sør-Øst RHF i , og følger opp vedtak fattet i dertil relaterte styresaker i Helse Sør-Øst RHF i Det arbeides for at helsetjenesten skal tilrettelegges i henhold til Helse Sør-Østs visjon: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisk bakgrunn. Tilgang til helseinformasjon og nye muligheter I helsevesenet opplever vi utfordringer knyttet til det å nå målgruppene. En del pasienter (eller potensielle pasienter) kan ikke norsk godt nok og/eller er analfabeter. I forhold til minoritetsspråklige er det tidligere blitt konkludert at mange av dem ikke leser aviser, bøker eller brosjyrer som er publisert med tanke på helseopplysning. Det viser seg samtidig at minoritetsspråklige grupper i Norge er hyppige brukere av radio som kringkaster programmer på gruppens eget morsmål. Derfor, på bakgrunn av behovet for å benytte oss av alternative formidlingskanaler for å spre helseinformasjon til vår målgruppe, landet vi på radio som et egnet medium. Mål med prosjektet Prosjektet var i samsvar med delmål som er definert i prosjektbeskrivelsen til Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet : 1. Øke pasientens forståelse og medbestemmelse i behandlingsforløp 2. Øke kunnskapen rundt hvordan drive helsefremmende arbeid og øke forståelsen for verdien av helsefremmende arbeid. Målet var å bidra til aktivt informasjonsarbeid tilpasset de respektive målgruppene; styrke befolkningens kjennskap til eksisterende helsetilbud, og lærings- og mestringstilbud, tilrettelegge i større grad for brukermedvirkning, forbedre kommunikasjonen mellom pasient/pårørende, helsearbeider og helseinstitusjon samt styrke helsefremmende arbeid med fokus på ulike gruppers spesifikke helseplager og sykdomsmønster. Videre var målet å bidra med bedre tilgjengelig helseinformasjon og dialog, som på sikt vil føre til styrket forebyggende arbeid, mer bevisste holdninger til helse og helsetjenesten og dermed bedre helsesituasjon hos befolkningen. 1 (08.mars 2011). 3

4 Målgruppe Pasienter og pårørende generelt, med særlig fokus på befolkning med innvandrerbakgrunn. Prosjektet er spesielt rettet mot analfabeter og personer med begrensede norsk kunnskaper, som man kan ha vansker med å nå via tradisjonelle kanaler for spredning av helseinformasjon som brosjyrer, bøker, nyhetsbrev etc. Prosjektets gjennomføring Vi har valgt to måter å formidle informasjon på i dette prosjektet: 1) En serie radioprogrammer der vi inviterte fagfolk (fra både primær- og spesialisttjenesten) til å diskutere ulike definerte helsetemaer. Under sendingene kunne lytterne ringe inn og stille spørsmål knyttet til tema, som ble besvart av fagpersonene. Lytterne kunne også sende inn , sms eller melding på facebook hvis de ikke ønsket å snakke på radio. Vi hadde til sammen 18 programmer (oversikt følger under). 2) Korte radiospotter (ca 30 sekunder) med informasjon om utvalgte helsetemaer kombinert med annonsering av kommende program. Vi har produsert til sammen 14 spotter. Alle programmer og spotter ble sendt på urdu, arabisk og somalisk. Forberedelser av sendinger Valg at tema: Kriterier for valg av tema: - erfart behov meldt av helsepersonell og fagfolk i arbeidsgruppen; - behov meldt av brukerne/lytterne som kom med innspill til radio; - kompetanse i arbeidsgruppen; - tilgjengelige fagpersoner. I to tilfeller var det behov for justering av opprinnelige temaer: en gang grunnet mangel på kompetent fagperson som snakket somalisk ( syke barn ble dermed byttet med svangerskap og fødsel ). Et annet tilfelle var tilleggskompetanse hos fagperson som snakket somalisk (programmet ble utvidet med infeksjonssykdommer). Forberedende møter: Før hvert program arrangerte vi forberedende møter der prosjektleder, arbeidsgruppen (fagansvarlig for tema), journalister og inviterte fagpersoner var til stedet. På disse møtene gikk vi gjennom opplegget for programmet, lagde spørsmål til journalister og forberedte informasjonsmaterialet, drøftet utfordringer knyttet til målgruppa, kultur, forutsetninger, sendingens tidsskjema etc. Møtene var også nyttige for at journalister og fagpersoner skulle bli litt kjent med hverandre før programmet gikk på lufta. Sendinger: Sendinger var live. De ble sendt fra radioens lokaler på Mortensrud. Programmer ble sendt på Pak Radio Voice of Oslo FM 99,3. Lytterne kunne også følge sendingene på internett: og Programmer er også lagt ut på radioens nettside: De somaliske sendingene ligger i tillegg her: Sendingene vurderes å bli lagt ut på et felles nettsted. 4

5 Fortløpende evalueringer: Etter hver sending kom journalister og gjester med tilbakemeldinger om programmet. Erfaringer ble tatt med til neste program. Oversikt over programmer Tidspunkter for sendinger: Urdu: Lørdag kl Arabisk: Søndag kl Somalisk: Søndag kl Tema Språk Dato og klokkeslett Diabetes, ernæring og fedme Urdu Lørdag 17.9 kl Somalisk Søndag 18.9 kl Arabisk Søndag 18.9 kl Syke barn Urdu Lørdag 1.10 kl Arabisk Søndag 2.10 kl Svangerskap og fødsel Somalisk Søndag 2.10 kl Psykisk helse Urdu Lørdag 8.10 kl Somalisk Søndag kl Arabisk Søndag kl Brystkreft og kvinnehelse Urdu Lørdag kl Somalisk Søndag kl Arabisk Søndag kl Tannhelse og munnhygiene Urdu Lørdag kl Somalisk Søndag kl Arabisk Søndag kl Hjerte- og karsykdommer Urdu Lørdag kl (brukerdefinert) Arabisk Søndag kl Hjerte- og karsykdommer (brukerdefinert) og Infeksjonssykdommer Somalisk Søndag kl

6 Inviterte fagpersoner Tema Språk Navn Yrke/spesialisering Arbeidssted Diabetes, ernæring og fedme Syke barn Urdu Wasim Zahid Lege Oslo universitetssykehus Somalisk Faduma Hassan Abdi Sykepleier Arabisk Intesar Al-Atabi Gynekolog Diabetesforbundet Helseforum for kvinner Urdu Faraz Afzal Lege Oslo universitetssykehus Arabisk Abbas Faris Fastlege Gleng Legesenter Svangerskap og fødsel Somalisk Asha Barre Sykepleier, jordmor Akershus universitetssykehus Psykisk helse Brystkreft og kvinnehelse Tannhelse og munnhygiene Hjerte- og karsykdommer Hjerte- og karsykdommer og Infeksjonssykdommer Urdu Mohammad Yousaf Psykiater Somalisk Jama Yusuf Elmi Psykiater Arabisk Seham Naseh Kathem Psykiater Oslo universitetssykehus Sykehuset Østfold Lovisenberg Diakonale Sykehus Urdu Rubab Shah Fastlege Slependen Legesenter, Bærum Somalisk Halima Farhia Ali Kreftsykepleier Arabisk Janette Kouhury Gynekolog Urdu Zarina Rashid Javeria Khalil Tannpleier Tannlege Oslo universitetssykehus Bryn Medisinske Senter Oslo Tannhelsetjeneste Somalisk Abshir A. Jama Tannlege Privat praksis Arabisk Nadia Bendriss Tannpleier Oslo Tannhelsetjeneste Urdu Umer Sheikh Lege Vikariat allmennpraksis og legevaktslege Arabisk Hamza Nahoui Lege Nyutdannet lege Somalisk Maryan Ali Lege Bærum sykehus 6

7 Erfaringer og evaluering: Det er fire tilnærminger vi har brukt til å evaluere prosjektet: Kvantitativt: 1) Statistikker: antall innringere og antall besøk av nettsider med opptak fra programmer 2) Evalueringsskjema journalister og gjester Kvalitativt: 3) Fokusgrupper 4) Transkripsjon og oversettelse av programmer Noen statistikker Urdu Innringere satt over til lufta Internettbesøk av opptak pr Tema Kvinner Menn Diabetes Barn Psykisk helse Kvinnehelse Tannhelse Hjerte- og kar Arabisk Innringere satt over til lufta Internettbesøk av opptak pr Tema Kvinner Menn Diabetes Barn Psykisk helse Kvinnehelse Tannhelse Hjerte- og kar Somalisk Innringere satt over til lufta Tema Kvinner Menn Diabetes 0 2 Svangerskap og fødsel 0 0 Psykisk helse 0 0 Kvinnehelse 0 3 Tannhelse 0 3 Hjerte- og kar 2 4 7

8 I tillegg til spørsmålene lytterne ringte inn med, melder radiopersonellet om et betydelig antall telefoner der folk stilte helsespørsmål utenfor dagens tema. Telefonene ble også mottatt før, under og etter programmene. Spørsmålene kom også på , sms og via facebook (ikke inkludert i statistikken over). Antall spørsmål varierte og var mellom 5 og 15 per program. Evaluering; journalister og inviterte fagpersoner Fra evalueringen kommer det frem at både journalister og fagpersoner (programgjester) mener at det var et nyttig tiltak. Begge grupper er fornøyde med prosjektets gjennomføring både i forhold til det faglige (kvalitet og nivå på sendinger) og det praktiske rundt sendinger. Evalueringen viser at den største utfordring lå i å forklare helsespørsmål på en enkel og forståelig måte. I noen tilfeller skulle derfor fagpersoner ha ønsket seg litt mer tid til forberedelser. Det var også utfordrende å svare på spørsmål som ble stilt på lufta og som var utenfor fagpersonens kompetanse eller dagens tema. Dette tilsier at journalister som satt ved telefonen burde opplæres bedre i siling av spørsmål. Denne tilbakemeldingen tar vi med oss til eventuelle fremtidige sendinger. Journalistene vurderte fagpersonenes pedagogiske kompetanse som veldig høy, noe som betyr mye for at informasjon gitt på radio når frem til målgruppen. Fagpersoner vurderte også programlederes kompetanse ganske høyt (gjennomsnitt 4,5 på en skala fra 1-6, der 6 er høyest). De mente at spørsmålene de stilte var gode, og de bidro til god dialog og flyt i sendingen. Resultater fra evalueringsskjema er vedlagt. Evaluering; fokusgrupper Vi har kombinert evaluering med helseundervisning. Gjennomføringen av fokusgruppeevalueringene viste seg å fungere som et forebyggende tiltak. Vi lyttet til programmer sammen i grupper som snakket de ulike språkene og etterpå hadde vi en dialog der brukerne evaluerte programopplegget, tema, brukervennlighet av språk og begreper, samt evaluerte journalister og helsepersonellets pedagogiske evner. En tolk som ikke hadde tilknytning til radioprogrammene ble brukt ved behov. 12 fokusgrupper ble arrangert i følgende institusjoner: 2 Senter for flyktninger og innvandrere Gamle Byen (5 deltakere per gruppe) 7 "Quo Vadis?" - et vekst- og produksjonssenter for innvandrerkvinner, Lakkegata (ca 20 deltakere per gruppe) 2 Rosenhoff Voksenopplæring, Storgata (ca 10 deltakere per gruppe) 1 Ny sjanse NAV Frogner, v/ Stiftelsen Amathea (8 deltakere) Tilbakemeldinger fra deltakerne i fokusgruppene var at programmene tok opp viktige temaer, temaer som de trenger informasjon om. De mente at programopplegget der legen snakket med journalist, dvs. dialogformen, var interessant og informasjonen ble dermed lettere fordøyelig enn foredrag, i og med at journalistene stilte interessante spørsmål, nyttige spørsmål, legene var flinke til å gi forklaring om sykdommer osv. Brukerne mente også at muligheten for å ringe inn var meget nyttig. De mente at folk da kunne få svar på det de lurte på, og at mange av spørsmålene som ble stilt var spørsmål som de selv lurte på. Både helsepersonell og journalister brukte av og til norske begreper. I evalueringssamtalen med brukerne viste det seg ikke å være problematisk, så lenge de etterpå fikk forklaring av begrepet på sitt eget språk. Og det fikk de hver gang legen sa noe på norsk, forklarte 8

9 han/hun eller journalisten med en gang hva det betød. Dette var viktig for å unngå misforståelser. Som en av brukerne sa: Nå skjønte jeg forskjell mellom fastlege og legevakt. Det var dermed viktig at det i programmer også ble brukt norske begreper på institusjoner og aktører i helsevesenet. En annen positiv side ved bruk av fremmedspråklige radiokanaler viste seg å være trygghet og tillitt som ble skapt ved å få informasjon fra sin egen gruppe, på sitt eget språk. Tillit er en grunnleggende faktor i kunnskapsformidling generelt, og spesielt i kommunikasjon i en helsekontekst. Dette var også noe som brukerne kommenterte på. Som mange av dem sa: For han somaliske legen, han skjønner oss. Det ble derfor et riktig valg å bruke disse radiokanalene til formidling av helseinformasjon og det ble også en gunstig arena for dialog mellom lekfolk og fagfolk. Fokusgruppene hadde også en annen gevinst. De var med på å avlive noen myter. Temaer som ble ansett som sensitive av prosjektgruppen, fagpersoner eller radiopersonell, ble ikke oppfattet på samme måte av målgruppen. Fokusgrupper avslørte blant annet at temaer som abort er etterspurt blant kvinner og ikke alltid er et tabuområde. Dette beviser viktigheten av å ha brukerrepresentanter i prosjektutvikling og å foreta et grundig forarbeid. Samtidig som man må øke oppmerksomhet rundt nøkkelpersoner i noen miljøer eller personer som kan virke som portvoktere i for eksempel kunnskapsformidling (radiopersonell for eksempel). De kan ofte ha en annen oppfatning av ulike fenomener enn folk flest. Identifisering og vurdering av portvoktere i ulike miljøer som ofte gir tilgang, men også begrenser den (eller gir en type informasjon mens de utelukker en annen etc) er derfor et viktig moment i alle prosjekter. Transkripsjon og oversettelse av programmer Vi har transkribert og oversatt ti utvalgte programmer til norsk for å få innsikt og kunne vurdere innholdet. Oversettelsen var også nødvendig for å kunne si om samarbeidende fagpersoner kan brukes ved eventuell videreføring av prosjektet. Arbeidsgruppen planlegger å skrive en fagartikkel basert på funnene i dette materialet. Faglig vurdering av kvaliteten på innholdet og anbefalinger Oversettelsen avslørte noe varierende kvalitet på innholdet i programmer, men stort sett hadde sendingene god og nyttig informasjon. Helseinformasjon presentert i programmene var grunnleggende og nyttig, og strukturert rundt fire områder: årsaker, symptomer, forebygging og behandling. Årsaker og forebygging har fått mest plass i programmene. Fagpersoner brukte stort sett forståelig og enkelt språk. Framstillingen var også strukturert og enkel, og de faglig viktigste momentene ble vektlagt og kommer godt fram. Noen programmer mangler en klar struktur og dette må ivaretas bedre gjennom ytterligere forberedelser ved eventuell videreføring. Utfordringen for denne typen prosjekter er hvordan man kan kvalitetssikre informasjon som gis av fagpersoner under live-sendinger. For eventuell videreføring av prosjektet kreves det at man merker seg de gode fagpersonene og bruker disse aktivt også fremover. Derfor blir det viktig å få oversatt de resterende programmene. Noe mer forarbeid kan nok også være lurt, særlig kontakt mellom fagperson og journalist (ikke bare gjennomgang i fellesmøter). Det er også nødvendig med bedre pedagogisk forberedelse av både programledere og fagpersoner. Det anbefales gjennomgang av problemstillinger som: svar på spørsmål man ikke er 9

10 kompetent til å svare; svar til innringere når tiden er over; balanse mellom teoretiske perspektiver og nyttig praktisk helseinformasjon etc. Bevaring av Helsedialogs programområder gjennom prosjektet I henhold til Helsedialogs program for samhandling i helsetjenesten, vil vi kort beskrive områder hvor prosjektet sammenfaller med Helsedialogs definerte områder. Likeverdighet og helsetjenester For å oppnå likeverdige helsetjenester trengs bedre tilgang til informasjon. Mange i vår målgruppe har ikke mulighet til å vite om tilbudene som finnes. Det er vanskelig for dem å opprettholde god helse. Samtidig er det en utfordring for helseforetakene å imøtekomme kravene om å yte gode tjenester. Prosjektet bidro til tilpasset helseinformasjon til vår målgruppe. Samhandling, brukermedvirkning og dialog Dette prosjektet inkluderte deltakere fra ulike helseinstitusjoner, både i primær- og spesialisthelsetjenesten og på den måten har prosjektet ivaretatt samhandlingsaspektet. Prosjektet styrket også en annen dimensjon av samhandling, nemlig samhandling og dialog mellom fagfolk og (potensielle) pasienter. Aktiv deltakelse og bevisste bidrag til egen helsesituasjon er en viktig suksessfaktor for norsk helsepolitikk. Vi har også inkludert målgruppen i utforming av opplegget. Radio Voice of Oslo bistod i å kartlegge hvilke temaer som målgruppen ønsket å diskutere/ få mer informasjon om. Disse ønskene var utgangspunkt for vinkling i programmer samt valg av tema til siste sending. For å oppnå best mulig resultat, er det også viktig med åpen og tillitsfull dialog mellom de ulike partene. Gjensidig respekt er også av vesenlig betydning for å lykkes i denne typen prosjekt/formidling. Dialog på tvers av helseforetak, kommunale helseinstitusjoner og brukerorganisasjoner bidro til nettverkbygging og kreativ idéutveksling. Dette kan høste frukter på lengre sikt. Vi har allerede fått mange henvendelser fra ulike parter som har gitt innspill til temaer og som ønsker samarbeid ved eventuelle fremtidige sendinger (for eksempel Senter for sjeldne diagnoser, Nasjonalforening for folkehelse, Kreftforening, Helseog sosialombudet). Nytteverdi av prosjektet Bedre tilgang på helseinformasjon og mulighet for dialog fører til styrket forebyggende arbeid, mer bevisste holdninger til egen/familiens helse og helsetjenesten generelt, og bidrar dermed til å bedre helsesituasjon hos innvandrerbefolkningen. Kostnader knyttet til produksjon av radioprogrammer og forebyggende arbeid kan ikke sammenlignes med kostnader brukt til behandling av en dårlig informert befolkning (helseanalfabeter). Ved å rette fokus på dialog og tilgjengelighet mener vi at vi har bidratt til at noen faktorer som hindrer tilgang identifiseres og fjernes. Bevisst satsing på dette feltet kan resultere i færre uheldige hendelser, økt pasientsikkerhet, økt pasienttilfredshet, økt egenomsorg hos pasienten, færre unødvendige (re)-innleggelser og/eller konsultasjoner, noe som var prosjektets mål. På lang sikt, og i tråd med fokus på forebyggende arbeid og tilrettelagt behandling, er det sannsynlig at prosjektet har bidratt til reduserte samfunnskostnader. 10

11 Prosjektet hadde også ambisjoner om å bli et fast lavterskeltilbud. Dette vurderes av arbeidsgruppen som eventuelt skal jobbe videre med tilbudet. Dersom det opprettes et Ressurssenter for migrasjonshelse på Samhandlingsarena Aker, vil dette også være en oppgave/tilbud de kan drifte. Overføringsverdi prosjektet kan ha for andre kommuner/regioner Prosjektet har også hatt en spredningseffekt. Informasjonen som ble formidlet til lytterne av programmet ble med stor sannsynlighet formidlet videre til personer i deres miljøer. På evalueringsmøter ble det ofte kommentert: Dette må vi fortelle til våre døtre eller Jeg må fortelle andre at de skal høre på dette programmet. Prosjektet har også vært av stor nytte for andre enn innbyggere i Oslo-området (kart over dekningsområdet for FM99,3 vedlagt). Programmer og radiospotter var sendt på internett, ble tatt opp og er nå tilgjengelige på nettet. Disse nyttegjøres nå av brukerne, men også av helsepersonell når de skal henvise folk med manglende norske leseferdigheter til hvor de kan finne mer helseinformasjon. Vi har også blitt kontaktet av ulike organisasjoner og institusjoner i Norge og utlandet som ønsker å bruke våre opptak til undervisning (for eksempel voksenopplæringssentre, asylmottak, introduksjonsprogrammet med mer). Mediedekning Prosjektet har fått en betydelig oppmerksomhet i Oslo og Norge samt i utlandet. Oversikt over dekningen er vedlagt. Generelle utfordringer og anbefalinger Den største utfordringen besto i å finne fagpersoner som snakker de ulike språkene, som har kompetanse på de ulike områdene og som hadde mulighet til å stille opp på de forhåndsdefinerte datoene. Siden det ikke finnes noe register over bakgrunn/språkkunnskaper til helsepersonell i Norge, tok det en del tid å komme frem til aktuelle bidragsytere. Vi har kun hatt 1 frafall i siste liten uten at vi hadde reserverperson på forhånd. Vi har riktignok funnet erstatter, men det anbefales å ha reservepersoner på plass i god tid før programmer. Vi startet sendingene i september Dette var ikke et gunstig tidspunkt i og med at forberedelser krevde en del møter og kommunikasjon/avklaringer, som i vårt tilfelle ble avholdt sent på sommeren. Dette medførte en ekstra intensiv innsats før de første sendingene. Utfordringen besto spesielt i samarbeidet med frivillig sektor, da pilotprosjektet krevde litt mer arbeid enn antatt. Det var utfordrende å få alle språkseksjoner i radioen til å stille opp på forholdsvis kort varsel. Det var også komplisert å få til felles møter, siden deltakere fra radioen, som gjør radiojobben på frivillig basis, bare kunne stille opp etter ordinære arbeidstider, altså om kvelder, mens inviterte fagpersoner foretrakk å stille opp i løpet av arbeidsdagen. Dette var ikke umulig å gjennomføre, men koordinering av møtene ble dertil mer tidkrevende. Forberedelsestiden ble med andre ord litt for kort og burde strekke seg litt i tid. Vi er generelt fornøyde med den tekniske kvaliteten på radioprogrammene, mens kvaliteten på opptak (podcaster) er ikke helt tilfredsstillende. Dette skyldes ulike faktorer, men primært utstyret brukt av radioen. Dårlig kvalitet ble oppdaget etter at de første opptakene var lagt ut på internett, noe som medfører litt ekstra arbeid for arbeidsgruppen (noen filer må renses, musikkpauser må kuttes ut etc). Prøveopptak og dobbeltsjekk av radioens tekniske muligheter er derfor anbefalt. 11

12 Regnskap Faktura utstedt/ utbetalt Vil faktureres/ utbetales Midler innvilget Gjenstår å betale Radiospotter Sending av spotter Produksjon av programmer Programlederhonorar Markedsføring og kartlegging (plakater, flyers) Fagfolkhonorar/ personalkostnader Tolk Administrative kostnader (egenfinansiering) Arbeidsgruppe deltakelse frikjøp av ansattes tid (egenfinansiering) Møtemat, drosje etc , ,5 Evaluering (transkripsjoner + oversettelse) * Totalt , * ,5** * Estimert beløp (fakturaer for oversettelser ventes) ** Resterende midler vil bli brukt til formidlingsarbeid Vi fikk bevilget kr. Største kostnaden viste seg å bli selve evalueringen. Vi har brukt mindre penger til personalkostnader og tolk enn budsjettert i søknaden. Tolk ble ikke brukt under sending, da vi fikk morsmålstalende fagperson til alle våre programmer. Disse midlene ble flyttet til evalueringsposten. Siden dette var første gang et slikt prosjekt gjennomføres i Norge (og Norden, så vidt vi vet) var det meget viktig å gjøre en grundig evaluering. Største kostnad i evalueringen gikk til oversettelse av transkriberte radioprogrammer. Dette vurderte arbeidsgruppen som en viktig investering og ressursbruk. Fagpersoner fra arbeidsgruppen har sett på innholdet av programmene, og evaluert kvalitet i henhold til faglige kriterier (se tidligere avsnitt, s. 9). Dette er et viktig utgangspunkt for eventuelt videre arbeid med dette eller lignende prosjekter. Oversettelsen var også nødvendig for å kunne si om samarbeidende fagpersoner kan brukes ved eventuell videreføring av prosjektet. Arbeidsgruppen planlegger å bruke evalueringen og særlig oversettelse som rådata til å skrive en fagartikkel. Vedlegg Nettside for prosjektet: Radioens nettside: Somalisk seksjon sine nettsider: Kart over dekningsområdet for FM99,3 Oversikt over prosjektets mediedekning Nettside med prosjektbeskrivelse til hovedprosjektet Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet : 12

13 Kart over dekningsområdet for FM99,3 13

14 Radioprosjektets mediedekning og markedsføring: Pågående NRK Østlandssendingen har tatt kontakt med seksjon for likeverdig helsetjeneste og Aziz Rehman og lager nettsak. Radio Norge Daglig leder Pak radio Voice of Oslo Aziz Rehman har vært intervjuet 16/9 NRK P2 - Radio Migrapolis Prosjektleder Aleksandra Bartoszko har blitt intervjuet, søndag 18/9 kl. 13:03 (spol frem til 6:20) Pak Radio Voice of Oslo: OUS - nettsak: OUS Programoversikt (Hovedstadsprosjektet): Fastlegenytt, No genytt_04_2011.pdf Utrop: Minotenk: Organisasjon mot offentlig diskriminering: Helse medisinsk teknikk, nr 5/2010 Farmasiliv nr 5/2011 Akershus universitetssykehus: Helsedirektoratet: 14

15 radio Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM): Oslo kommune: Helse og velferdsetaten: Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi): Regionalt ressurssenter for forebygging av traumelidelser og selvmord (RVTS): Helse Vest: Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI): Lovisenberg diakonale sykehus: aytype=2&imenuid=0 Helse Sør-Øst: Helse Fonna: Vestre Viken HF: Norsk forening for psykisk helsearbeid: Blogg: A dedicated follower of Abup. (Abup = Avdeling for barn og unges psykiske helse, u/ Sørlandet sykehus HF). Dagens Medisin: Helse og sosialombudet: 15

16 Bydel Vestre Aker: Diabetesforbundet: Harstadtannlegene: 16

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko

Radioprosjektet. Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Radioprosjektet Oslo Universitetssykehus Seksjon for likeverdige tjenester Prosjektleder: Aleksandra Bartoszko Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet:

Detaljer

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Frokostmøte Kommunikasjon Veiledning i flerkulturelt helsearbeid 7. juni 2011 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning I Hovedstadsområdet Oslo kommune Bydeler i Oslo

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering

Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Likeverdige helsetjenester Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 11.4. 2011 Tove Strand og Hege Linnestad Bakgrunn og utfordringer Demografiske utfordringer Befolkningsvekst Flere eldre Flere med

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bakgrunn for prosjektet Akershus sykehusomrde % innvandrere fra Asia, Afrika,

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~

Årsrapport 2010. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Årsrapport 2010 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Prosjektansvarlig: Tove Strand Prosjektleder: Hege Linnestad

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013

På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013 På helsa løs Nasjonal erfaringskonferanse om tolking i offentlig sektor 28. november 2013 Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste Et døgn på Oslo universitetssykehus 3300 pasienter behandles

Detaljer

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet

Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet Offentlige tjenester for alle Direktør Geir Barvik Integrering- og mangfoldsdirektoratet 1 Verden i dag Migrasjon, 1990-2000: 175 mill. i 2000 (x4 jf. 1975) og 230 mill. innen 2050 Kilde: Population Action

Detaljer

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Vedlegg 1 Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

NONEMI. Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus

NONEMI. Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus NONEMI Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus Et likeverdig helsetilbud? NONEMI 10 år 22.November 2016 Ragnhild Storstein Spilker, prosjektleder NAKMI NONEMI Nettverk for sykehus i Norge opprettet

Detaljer

Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Steinar Fallo (H) for Gro Thorup (H)

Hanne Irene Eldby (SV) Karin Svendsen (A) Mona Ridder Nielsen (A) Tommy Skjervold (Frp) Reidar Lerdal (V) Steinar Fallo (H) for Gro Thorup (H) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fuglemyra barnehage, Oppsaltoppen 25 Møtetid: tirsdag 13. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere

Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere Hege.Linnestad@uus.no NSH 6. Mai 2010 Minoritetshelse lik rett til god helse og likeverdige

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst RHF Viseadministrerende direktør Tove Strand, Oslo universitetssykehus Presentasjon, 28.3.2011 Bakgrunn Overordnet avtale om samhandling

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Helse- og omsorgstjenestenes ansvar for god kommunikasjon og tolkebruk. Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rådgiver Gro Saltnes Lopez

Helse- og omsorgstjenestenes ansvar for god kommunikasjon og tolkebruk. Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rådgiver Gro Saltnes Lopez Helse- og omsorgstjenestenes ansvar for god kommunikasjon og tolkebruk Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rådgiver Gro Saltnes Lopez Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Informasjon i behandlingsforløpene Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt Pilotsykehus Vestre Viken HF, Ringerike

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

En likeverdig rød tråd i sykehuset? Om hvordan OUS jobber for å fremme likeverdige tjenester

En likeverdig rød tråd i sykehuset? Om hvordan OUS jobber for å fremme likeverdige tjenester En likeverdig rød tråd i sykehuset? Om hvordan OUS jobber for å fremme likeverdige tjenester Hege Linnestad Seksjon for likeverdig helsetjeneste NONEMI 10 årskonferanse 22.11.16 Likeverdig tjenester -

Detaljer

Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester

Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester Migrasjonshelse 27.Januar 2016 Warsame Ali, Forsker III, NAKMI warsame.ali@nakmi.no Helseforskjeller Ulikheter i helse relatert til migrasjon Innvandrere

Detaljer

Forebygging. For mennesker med kronisk lidelse eller funksjonshemning er forebygging svært viktig for åmestre sykdommen og hverdagen på en god måte.

Forebygging. For mennesker med kronisk lidelse eller funksjonshemning er forebygging svært viktig for åmestre sykdommen og hverdagen på en god måte. Forebygging For mennesker med kronisk lidelse eller funksjonshemning er forebygging svært viktig for åmestre sykdommen og hverdagen på en god måte. Forebygging er god helsepolitikk Bidrar til mindre sykelighet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Et effektivt verktøy for opplæring og individuell egenmestring For å tilrettelegge for best mulig læring for pasientene

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM Samhandlingskonferanse Vestfold 16.09.16 Samhandlingsseminar Sykehuset Vestfold Astrid Børset og Maria Helseth Greve Lovisenberg Diakonale Sykehus og Bydel Gamle Oslo Velferdsteknologi

Detaljer

Erfaringer fra TB-prosjektet i Drammen Tillit og kunnskap

Erfaringer fra TB-prosjektet i Drammen Tillit og kunnskap Erfaringer fra TB-prosjektet i Drammen Tillit og kunnskap et samarbeid mellom brukere, helseforetak, kommune og pasientorganisasjon Fadumo Abdi, sykepleier / brukerrepresentant Hege S. Bjelkarøy, TB koordinator

Detaljer

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas

Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas 1 Rehabilitering i et flerkulturelt perspektiv Regional rehabiliteringskonferanse 2014, Stjørdal Maria Togba og Anne-Margrethe Linnestad Sunnaas sykehus HF Agenda Overordnede dokumenter Status nettverket

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF 3 3& C)5 i5sto Oslo kommune HELSE SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått

Detaljer

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. TB-prosjektet i Drammen et samarbeid mellom brukere, helseforetak, kommune og pasientorganisasjon

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. TB-prosjektet i Drammen et samarbeid mellom brukere, helseforetak, kommune og pasientorganisasjon Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken TB-prosjektet i Drammen et samarbeid mellom brukere, helseforetak, kommune og pasientorganisasjon Christine Furuholmen, samhandlingssjef Vestre Viken Martha Baroi

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

Kommunikasjon og bruk av tolk v/ psykolog Kirsti Jareg

Kommunikasjon og bruk av tolk v/ psykolog Kirsti Jareg Kommunikasjon og bruk av tolk v/ psykolog Kirsti Jareg «Tolk og tolkebruker to sider av samme sak» Hva har tolking med menneskerettigheter, tvang og etikk å gjøre? Rasisme og ulovlig diskriminering i norsk

Detaljer

Litt statistikk.

Litt statistikk. 08.11.2016 Litt statistikk. % befolkningen Innvandrere i Norge (jan 2016) Det bor ca 5,214 millioner mennesker i Norge Ca 848.000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (698.550) eller er

Detaljer

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Oslo kommune Nye Aker Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer Tilbudet som etableres skal: være bedre eller like godt som et alternativt

Detaljer

Flerkulturelt lederskap i norske helseforetak - Helsepolitisk idealisme eller målrettet forbedringsarbeid

Flerkulturelt lederskap i norske helseforetak - Helsepolitisk idealisme eller målrettet forbedringsarbeid Flerkulturelt lederskap i norske helseforetak - Helsepolitisk idealisme eller målrettet forbedringsarbeid Manuela Ramin-Osmundsen Prosjektleder 22. april 2009 Visjon og virkelighet Nasjonal visjon Gode

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Ryggen på tyrkisk. Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn.

Ryggen på tyrkisk. Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Ryggen på tyrkisk Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Prosjektledere: Ingvild Lie Indergaard og Sigrid Hveding Sørensen 6.mai 2010 Kysthospitalet, Avd. Bedrift

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012. Ambulant team som samarbeidsform

Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012. Ambulant team som samarbeidsform Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Ambulant team som samarbeidsform Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012 Bydel Stovner 1 Bakgrunn Ahus opptaksområde - høyest andel innbyggere

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Pasienten som en del av løsningen - Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient

Pasienten som en del av løsningen - Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient Pasienten som en del av løsningen - Kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient Arnstein Finset Helse SørØst 17.04.13 Kommunikasjon er viktig Kommunikasjon mellom behandler og pasient har betydning

Detaljer

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH)

Strategi 2013-2016. Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) Strategi 2013-2016 Bakgrunn og formål for nettverket: er et nasjonalt nettverk under det internasjonale Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) nettverket. HPH ble initiert av WHO for å operasjonalisere

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Jeg ber om at denne e-posten videresendes til alle som fikk e-posten jeg sendte 15. mars.

Jeg ber om at denne e-posten videresendes til alle som fikk e-posten jeg sendte 15. mars. Side 1 av 5 Fra: Jo Heldaas[Jo.Heldaas@helsedir.no] Dato: 18.03.2016 16:27:13 Til: Jo Heldaas Tittel: Presisering til innhold i e-post sendt 15. mars Presisering til innhold i e-post sendt 15. mars 2016

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss?

Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss? Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss? 1. Del med hverandre en suksesshistorie fra hvert HF, en ting som dere har greid å få til. o Veileder for håndtering av uheldige hendelser. o Laget

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

Eldre innvandrere og demens hva vet vi og hva bør vi tenke på?

Eldre innvandrere og demens hva vet vi og hva bør vi tenke på? Eldre innvandrere og demens hva vet vi og hva bør vi tenke på? NSH lik rett til god helse og likeverdige helsetjenester Ragnhild Storstein Spilker, prosjektkoordinator, NAKMI ragnhild.spilker@nakmi.no

Detaljer

Ryggen på tyrkisk. Hvor forskjellige er vi egentlig? Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn.

Ryggen på tyrkisk. Hvor forskjellige er vi egentlig? Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Ryggen på tyrkisk Et prosjekt om å tilpasse helsetilbud til personer med ikke etnisk norsk bakgrunn. Hvor forskjellige er vi egentlig? Prosjektledere: Ingvild Lie Indergaard og Sigrid Hveding Sørensen

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder

STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder 1. ORGANISERING STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus Solveig Helene Midtvedt Drammen kommune, Helsetjenesten

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde: Side 1 av 8 1. Bakgrunn og

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere Anne Britt Djuve, Fafo Elisabeth Gulløy, SSB Hva er en veileder? Veilederen gir en oversikt over viktige metodiske, juridiske og praktiske hensyn som bør

Detaljer

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK

TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK TIL HELSEPERSONELL SOM SKAL UNDERVISE FORELDRE/BARN MED MINORITESSPRÅK Opplæringsmateriellet er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den. Læring er en sammensatt endringsprosess og

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Brukerrepresentanter og kompetanse i Kunnskapsbasert praksis

Brukerrepresentanter og kompetanse i Kunnskapsbasert praksis Brukerrepresentanter og kompetanse i Kunnskapsbasert praksis Regional brukerkonferanse, 12. november 2014 Elin Opheim, forskningsbibliotekar Verdens første kurs i kunnskapsbasert praksis for brukerrepresentanter

Detaljer

Sluttrapport 2010-2013. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~

Sluttrapport 2010-2013. Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet. ~ Et samhandlingsprosjekt ~ Oslo kommune Bydeler i Oslo Sluttrapport 2010-2013 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning i Hovedstadsområdet ~ Et samhandlingsprosjekt ~ August 2013 Hege Linnestad

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015. Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015. Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015 Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Alle skal ha et likeverdig tilbud og helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016 Helse Stavanger HF 2015-2018 Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke kvaliteten

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år?

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Faglige utfordringer i en omskiftelig tid

Detaljer

NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET

NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET NÅR NOE GÅR AV SEG SELV, ER DET NOK EN KONTORANSATT SOM GJØR DET Kontorfaglig ansattes rolle i profesjonelle organisasjoner Siri Jensen, prosjektleder LDS, 26.02.14 TEMA FOR FOREDRAGET Presentere et studieprogram

Detaljer

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Strategi for brukermedvirkning 2013-2018 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Oslo universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer