Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012"

Transkript

1 Førerkortvurderinger Dagne Hoprekstad 3.okt.2012

2 Oversikt Eldre og bilkjøring Legeattest > 70 år Legens meldeplikt Demens og førerkort Aktuelle tester Kjøreferdigheter/komparentintervju Praktisk kjørevurdering

3 Eldre og bilkjøring Økende antall eldre bilførere. Årlig fyller ca sertifikatinnehavere 70 år. Prognoser tilsier at antall eldre med førerkort klasse B (Gruppe 1) i aldersgruppen år øker fra i 2005 til i I 2020 vil minst 80% av alle over 65 år ha førerkort. (TØI 2006).

4 Eldre og bilkjøring Mange ser på bilkjøring som en rettighet. Transportbehov Uavhengighet Selvbestemmelse. Tap av førerkort = Tap av autonom livsstil. Offentlig transportmulighet er begrenset i store deler av det lange,rare landet vårt.

5 Aldersrelaterte forandringer med potensiell effekt å kjøring. Synsfunksjon. Perifert synsfelt avtar. Det horisontale synsfelt avtar fra grader fra 50-årsalder. Motstand mot blending avtar pga forandring i linsen. Økt restitusjonstid etter blending. Nedsatt synsskarphet ved lav belysning. Nedsatt mørkeadaptasjon.

6 Aldersrelaterte forandringer med potensiell effekt på kjøring. Kognitiv funksjon. Psykomotorisk tempo reduseres. Reaksjonstiden forlenges. Innlæringstiden forlenges. Fysisk funksjon. Motorisk styrke avtar. Reduksjon i koordinasjon. Reduksjon i fleksibilitet. Reduksjon i hurtighet.

7 Eldre og bilkjøring Mange eldre tilpasser seg sine begrensninger. Slutter å kjøre. Unngår å kjøre under vanskelige forhold. Noen er ikke klar over sine begrensninger. Urealistisk oppfatning av egen kjøreatferd.

8 Regelverk Helsedirektoratets Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort. Siste utgivelse 11/2011. Kun elektronisk versjon.

9 Alder og førerkort Fra fylte 70 år kreves gyldig legeattest i tillegg til førerkort. (Kl.A,B (E),S el T. Gruppe 1. Blankett NA 0202 c må medbringes under kjøring. Uten slik attest er førerkortet ikke gyldig. Det er samme helsekrav for førere > 70 år som for andre. (selv om skjema NA 0202c er enklere enn helseattest NA 0202). Nye forskrifter er under utarbeiding og vil sansynligvis komme i 2013, med hevet aldersgrense til 75 år.

10 Helseattest for bilførere over 70 år

11 Attestens varighet Denne bør settes på grunnlag av pasientens helsetilstand og forventet progresjon av evt. sykdommer. Helt friske personer mellom 70 og 75 år bør kunne få attest med gyldighet inntil fem år. Dersom det er sykdom eller svekkelse som kan få konsekvenser for kjøreevnen, må gyldigheten gjøres kortere, for eksempel ett år. For personer over 75 år, vil det ofte være rimelig å gi attesten gyldighet i ett til to år. Helsedirektoratets veiledning.

12 Legens meldeplikt Legen har plikt til å advare innehaver av førerkort som ikke tilfredsstiller helsekravene. (Helsepersonelloven 34). Skriftlig melding til pasienten og Fylkesmannen skal sendes dersom den diskvalifiserende tilstanden ventes å vare > 6 mndr. Supplerende medisinske opplysninger må følge meldingen, slik at Fylkesmannen har grunnlag for å vurdere om det skal meldes videre til politiet.

13 Legens meldeplikt Forventet varighet av den diskvalifiserende tilstand < 6 mndr. gir muntlig opplysningsplikt overfor pasienten. Noter i journalen at pasienten er advart. Pas. er da juridisk forpliktet til ikke å kjøre. Erfaringsmessig er det noen som kjører likevel. Dette kan medføre at legen også i slike tilfeller må sende skriftlig melding til fylkesmannen.

14 Hvilken lege skal melde og når? Meldeplikten gjelder i prinsippet enhver lege som har befatning med pasientens aktuelle tilstand. Ved sykehusopphold for tilstand som utløser meldeplikten, bør melding sendes straks grunnlaget for meldingen er klart, og den skal senest sendes av utskrivende lege, gjerne med kopi av epikrisen til Fylkesmannen.

15 Sykdommer med helsemessige konsekvenser for bilkjøring Hjertesykdom. Diabetes mellitus. Øyesykdommer Cerebrovasculær sykdom. Anfallsvis bevissthetsforstyrrelse.(epilepsi,syncoper). Parkinson sykdom. Demens. Medikamentbruk. Psykiatriske lidelser

16 Demens Ca nye tilfeller av demens pr.år i Norge. Degenerative hjernesykdommer: Alzheimers sykdom, AD Lewy Legeme sykdom, DLB Parkinson +, PDD Frontotemporallappsdemens, FTLD Cerebrovasculær sykdom VaD. Blanding AD/VaD. Sekundær demens: (NPH,alkohol,romoppfyllende prosesser etc.)

17 Kognitiv svikt- Demens Sitat fra Veilederen: Forskriftenes krav er ikke oppfylt når det foreligger en kognitiv svikt/demens som kan antas å svekke kjøreevnen.

18 Demens og førerkort Ofte vanskelig vurdering. Den kognitive svekkelsen skjer gradvis, gjerne over lang tid. Tabubelagte symptomer som pas. unngår å nevne. Benekter symptomene. Vanskelig å avdekke i en vanlig legekonsultasjon dersom en ikke går inn for å teste det. Tap av førerkort kan øke depressive symptomer. Problematisk for pårørende. Kan ødelegge et godt lege/pasient-tillitsforhold.

19 Typiske feil demente gjør i trafikken Kjører seg vill i tidligere kjente omgivelser. Kjører mot kjøreretningen. Kjører feil vei i rundkjøringer. Velger feil kjørefelt. Klarer ikke å skifte felt. Problemer med fartstilpasning: kjører for sakte ( det gjeng i 40 ) el. kjører for fort f.eks inn i en rundkjøring. Klarer ikke følge skilting. Kjører på rødt lys. Ikke overholde vikeplikt

20 Demenssymptomer som kan svekke kjøreevnen. Nedsatt oppmerksomhet. Nedsatt konsentrasjon. Rom/retningsproblemer. Redusert intellektuell funksjon (planlegging, dømmekraft, logisk tenkning). Hukommelsessvikt. Personlighetsendring. (ukritisk). Redusert sykdomsinnsikt Agnosi,apraxi,neglect.

21 Kognitive tester og bilkjøring. Til tross for utallige studier har en ikke klart å påvise en enkel kognitiv test eller kombinasjon av kognitive tester som med sikkerhet kan predikere hvem som vil bestå en praktisk kjørevurdering. Årsaken er sansynligvis de komplekse ferdighetene som kreves for sikker kjøring. Kilde: A. Brækhus

22 Aktuelle tester Mini Mental Status (MMSE). Klokketest. Trail Making Test A Trail Making Test B

23 Mini Mental Status Grovt screeningsverktøy av kognitiv funksjon. Tids og stedsorientering, nyinnlæring, arbeidshukommelse, hoderegning, gjenkalling,benevning,skriving,visuokonstruktiv funksjon. Ingen diagnostisk demenstest. Stabil fase.

24 Helsedirektoratets retningslinjer Norsk revidert Mini Mental Status Evaluering (MMSE-NR, 2008). I tillegg til klin.oppl. kan følgende retn.linjer gis: Oftest tilstrekkelig til kjøring med mindre andre forhold taler mot det Ofte uforenlig med kjøring. Videre utredning kan være nødvendig for å avklare spørsmålet. Praktisk kjørevurdering kan være et nyttig supplement. < 20 Diskvalifiserer dersom det ikke er meget gode holdepunkter for det motsatte.

25 Mini Mental Status Utdannelsesnivå og alder påvirker resultatet. Selv ved høy score kan det foreligge betydelig svikt. Følsom for afasi og språkvansker. Høy alder og mangelfull skolegang, evt. afasi kan gi lav score. Mangler tempomål. Begrenset vurdering av oppmerksomhet.

26 Klokketest Ferdigtegnet sirkel. Sett inn alle tallene på urskiven! Sett viserne på slik at klokken viser ti over elleve!

27

28 Klokketest Kan avdekke rom/retningsvansker, svikt i visuell persepsjon og oppmerksomhet. Kan avdekke sviktende eksekutiv funksjon (evne til organisering og planmessig utføring av handlinger/testresponser). Anbefales som screeningverktøy, ikke som eneste vurderingsmetode.

29 Klokketest. Poengskala. 5. Korrekt klokke med alle tall fra 1-12 og korrekt angitt klokkeslett. 4. Små plasseringsfeil av tall og visere. 3. Tallene er riktig plassert (el. omtrent riktig), men viserne er plassert feil. 2. Tallene er feilplassert, noe som gjør det umulig å plassere viserne riktig. 1. Betydelig feilplassering av tallene el. tall er utelatt på tross av gjentatt instruksjon. 0. Ser ikke ut som en klokke/ skriver bokstaver på arket/forsøker ikke å tegne inn tall.

30 Klokketest Visernes lengde ikke avgjørende. Tall utenfor klokkeskiven er en normalvariant. Godkjent klokke 4-5 poeng. Ikke godkjent 0-3 poeng.

31 Trail-making test Del A START SLUTT 25 23

32 Trail Making Test A Visuell scanning, fokusert oppmerksomhet og psykomotorisk tempo. Risikoøkning knyttet til resultat TMT A: Studie av eldre bilførere (n=107): Ved bruk av mer enn 59 sek på TMT A fant en 4 x høyere forekomst av trafikkulykker etter 2 års oppfølging. Lesikar SE et al.j.am Board Fam Pract 2002; 15:11-19

33 Trail-making test Del B SLUTT B 4 I D START 1 12 H C 5 G L 2 6 A J F E K 11

34 Trail Making Test B Visuell delt oppmerksomhet, mental fleksibilitet og simultankapasitet/arbeidshukommelse. Forutsetter at pas. kan alfabetet.

35 Risikoøkning knyttet til resultat på TMT B Tid på TMT B > 180 sekunder ga mer enn dobbelt så høy risiko for fremtidig ulykke man selv var skyld i (n=2508,>55 år).staplin 2004.

36 Kjøreferdigheter Ved mistanke om kognitiv svikt el. symptomer som påvirker kjøreferdigheten, bør komparentopplysninger innhentes. Får barnebarna sitte på?? Strukturert komparentintervju. Skjema.

37 Kjøreferdigheter- Komparentintervju Spørreskjema med 14 spørsmål til pårørende. (Strobel,Brækhus,Johansen 2012) Besvares ja/nei el.? 1.Har han/hun vansker med å kjøre eller finne frem i nærområdet? 2.Har han/hun vansker med å finne fram på ukjente steder? 3. Har han/hun forårsaket el. bidratt til neste-ulykker el. ulykker? 4.Har han/hun forårsaket skader på bil den siste tiden som bulker el. skrammer? 5.Har han/hun fått bøter el. forelegg for brudd på trafikkreglene den senere tid? 6.Får han/hun negative tilbakemeldinger fra andre trafikanter? 7.Har han/hun blitt mer utålmodig,pågående el. hissig som sjåfør? 8.Reagerer han/hun adekvat på trafikkskilt,trafikklys og signaler fra andre trafikanter?

38 Komparentintervju forts. 9. Er du el. andre bekymret for å la ham/henne kjøre alene? 10.Er du el. andre bekymret for å sitte på? (Får barn/barnebarn sitte på?) 11.Har han/hun redusert simultankapasitet (dvs. gjøre flere ting samtidig) og vansker med å håndtere komplekse trafikksituasjoner? 12. Har du merket andre endringer i kjøreatferd den senere tid? 13. SELVINNSIKT. Er han /hun klar over evt. vansker som han/hun har med bilkjøring? 14. KOMPENSERING. Tar han /hun hensyn til sine evt. vansker med bilkjøring? (F.eks unngår rushtrafikk, el. motorvei,unngår mørkekjøring,tar hyppigere pauser etc.)

39 Kan vi stole på pårørendes opplysninger? Data fra Hukommelsesklinikken Ullevål: Pårørende ikke bekymret for kjøreferdigheter hos 21 pas. 14 av disse ble ikke godkjent på kjørevurderingen. (subjektiv vurdering, nedsatt evne til å vurdere,kjører ikke selv,avhengig av ektefelle,vil ikke være angiver..) Pårørende som uttrykker bekymring, må tas på alvor. (Obs Overrapportering fra barn el nevøer i håp om å kunne overta bilen ).

40 Hvem skal henvises spesialist? Tidlig i forløpet av demenssykdom. (Evt. grenseverdier på screeningtester). Mye motstand mot tap av førerkort hos pas. evt. hos pårørende. Sykehistorie, evt. komparentopplysninger om trafikkrelevant kognitiv svikt, men screeningtester avdekker ingenting. Fare for å ødelegge tillitsforholdet pas./fastlege. Konklusjon: Dersom avgjørelsen er vanskelig.

41 Praktisk kjørevurdering Henvisning via Fylkesmannen, evt. direkte fra spes.poliklinikk. Viktig supplement. Kan ikke erstatte medisinsk vurdering. Anbefales i tvilstilfeller. Ingen diagnostisk hensikt dersom sikre funn av uforenlige helsekrav. Bør utføres ved Trafikkstasjon (Forus).

42 Geografisk begrensning Besluttes av Vegdirektoratet etter tilråding fra Fylkesmannen. Vegdirektoratet holder en restriktiv praksis. Man bør være tilbakeholden med å foreslå en slik løsning iflg.veileder.

43 Hvis pas. ikke skal kjøre Fokuser på fare for andre. Bruk tid. Eget ansvar.(vegtrafikkloven) Vurder/informer om alternative transportmuligheter. Skriftlig melding til Fylkesmannen med kopi (el. eget brev ) til pas. Opplys om klagemuligheter. Bekreftelse av tapet.

44 Litteratur/ kilder: Demens og bilkjøring (A. Brækhus). Helsedirektoratets Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.(11/2011). Psykologforeningens førerkortveileder. Leger og førerkortvurdering en utfordring.(a.brækhus 2010).

45 I can hardly walk, hardly see and bearly hear. Things could have been worse, though. I can still drive.

46 Takk for oppmerksomheten!

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Er gamle, syke og svake - men bil skal dem ha Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer