FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER"

Transkript

1 FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER ROGALAND LEGEFORENING Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Harald Bjarne Hellesen

2 BEGREPET HELSEKRAV

3 Helsekravpyramiden 3

4 Helsekravene i kortversjon Kl. A, B(E), M, S, T Kl. C1(E), C(E) D1(E), D(E), Kjøreseddel Visus 0,5 o.u. 0,8 resp. 0,1 Synsfelt >120 gr. bredt og 20 gr. høyt, > 50 grader til hver side >160 gr. bredt og 30 gr. høyt >70 gr. til hver side "Anfall" 12 mnd. karens 10 år, ikke med. Ikke anfall etter fylte 18 år Psykiatri Alkohol, rusmidler, medikamenter Andre sykdomstilstander Førlighet Behandlingskrevende DM (antidia.) Ikke alvorlig psykisk lidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller atferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne Trafikkfarlige tilstander som ikke er dekket andre steder, f.eks. neglect, generell helsesvekkelse, respirasjonssvikt Tilstrekkelig manøvreringsevne. Stasjonær eller ikke stasjonær førlighetsred.? Dessuten: Normal kraft og koordinasjon i ekstremitetene, naturlig grep i begge hender Oppfylt på visse vilkår Ikke! Dispensasjon?? Hjerte-/karsykd. Hørsel Ikke symptomgivende hjertesykdom, tegn eller anamnese på koronarsykdom, vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom Talestemme 4 meter

5 Helsekrav for førerkort med ett øyekast Helsekravene oppfylt? NEI 34 helsepersonelloven Meldeplikt til Fylkesmannen * I TVIL IS-1437 Gå i dialog med Fylkesmannen Telefon Evt skriftlig JA NA 0202 fylles ut Trafikkstasjonen Link til oppdatert IS-1437:

6 Ved tvil om helsekravet er oppfylt: Forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav (FOR nr. 1467), gitt med hjemmel i legeloven, gjelder fortsatt. I forskriftens 2 punkt 1 heter det: Lege har plikt til å advare innehaver av førerkort dersom legen ved undersøkelse finner det av helsemessige grunner uforsvarlig at personen fortsetter å kjøre motorvogn. Dersom legen er i tvil om forholdet kan ha innvirkning på kjøreferdigheten eller -sikkerheten, eller om helsesvekkelsen er midlertidig, bør legen søke råd hos Fylkesmannen. 6

7 Førerkort og helse For å få førerkort og kjøreseddel stilles visse krav til helse. Helsekravene fremgår av førerkortforskriftens vedlegg 1. Disse er gjengitt på NA De norske helsekravene er tilpasset EUs krav. Førerett forutsetter at helsekravene er oppfylt, eller at det er gitt dispensasjon fra helsekravene. 7

8 Sjåfør med bevissthetstap 8

9 28. Juni 2007: Møteulykke mellom vogntog og to personbiler på RV46 ved Vikedal i Vindafjord. 3 døde. Statens Havarivernkommisjon: Undersøkelsen har avdekket at sjåføren av vogntoget hadde inntatt rusmidler, samt benyttet legemidler og hadde en psykisk helsetilstand som ikke var forenelig med sikker kjøring. Det å kjøre et tungt kjøretøy innebærer et sikkerhetsmessig ansvar som må tas alvorlig av sjåføren, transportfirmaet som sysselsetter sjåføren, og myndighetene som gir sjåføren tillatelse til å kjøre vogntog I tillegg til at fører kjørte i en ikke egnet tilstand er det avdekket at førerens fastlege ikke hadde fulgt opp sin meldeplikt ved å unnlate å varsle om at føreren ikke oppfylte førerkortforskriftens helsekrav. Her har helsepersonell en sikkerhetskritisk oppgave og må være bevisst sin meldeplikt. SHT tilrår derfor at helsemyndighetene iverksetter tiltak og etablerer bedre systemer for å sikre at helsepersonell følger opp sin meldeplikt vedrørende førere som ikke oppfyller førerkortforskriftens helsekrav. 9

10 Førerkort og helse Førerkortmedisin skal redusere ulykkesrisikoen Den er ikke evidensbasert i moderne betydning Den er expert opinion 10

11 Lette klasser A (motorsykkel) B (personbil) M (moped) S (beltemotorsykkel, snøscooter ) T (traktor) Bevis for utrykningskompetanse Førerkortklasser Tunge klasser C1 (lett lastebil) C (lastebil) D1(minibuss) D (buss) Kjøreseddel - personbefordring mot vederlag helsekrav som til kl D E: tilhenger/redskap til kl. B, C1, C, D1, D 11

12 Helsekrav for førerkort med ett øyekast Helsekravene oppfylt? NEI 34 helsepersonelloven Meldeplikt til Fylkesmannen * I TVIL Sjekk IS-1437 og/eller Gå i dialog med Telefon Fylkesmannen Evt skriftlig JA NA 0202 fylles ut Trafikkstasjonen

13 Førerkortforskriften Vedlegg 1 - Helsekrav 1. Generelle bestemmelser om helse Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av medikamenter ikke er i stand til å kjøre på trygg måte. Når innehaver av førerkort som følge av langvarig svekkelse av helse eller førlighet er i tvil om fortsatt kjøring kan skje på trygg måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse. Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell 34, jf. 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov 48. Førerkortinnehaveren skal innlevere førerkortet til politiet. Dersom melding ikke kreves, er kjøring likevel ikke tillatt, så lenge tilstanden varer.

14 Helsekravene i kortversjon Kl. A, B(E), M, S, T Kl. C1(E), C(E) D1(E), D(E), Kjøreseddel Visus 0,5 o.u. 0,8 resp. 0,1 Synsfelt >120 gr. bredt og 20 gr. høyt, > 50 grader til hver side >160 gr. bredt og 30 gr. høyt >70 gr. til hver side "Anfall" 12 mnd. karens 10 år, ikke med. Ikke anfall etter fylte 18 år Psykiatri Alkohol, rusmidler, medikamenter Andre sykdomstilstander Førlighet Behandlingskrevende DM (antidia.) Ikke alvorlig psykisk lidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller atferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne Trafikkfarlige tilstander som ikke er dekket andre steder, f.eks. neglect, generell helsesvekkelse, respirasjonssvikt Tilstrekkelig manøvreringsevne. Stasjonær eller ikke stasjonær førlighetsred.? Dessuten: Normal kraft og koordinasjon i ekstremitetene, naturlig grep i begge hender Oppfylt på visse vilkår Ikke! Dispensasjon?? Hjerte-/karsykd. Hørsel Ikke symptomgivende hjertesykdom, tegn eller anamnese på koronarsykdom, vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom Talestemme 4 meter

15 Vival, Valium Sobril Xanor Rivotril Atarax Apodorm,Mogadon Imovane Nozinan F.Eks Surmontil Truxal Zyprexa Seroquel Neurontin Lyrica 15

16 Hvis ja på noen av spørsmålene 1-8 i NA0202 eller svar på 9-10 viser unormale funn: : Førerkortforskriftens vedlegg 1: IKKE til POLITIET eller TRAFIKK- STASJONEN ** NEI Sjekk opp dette mot helsekravene 34 helsepersonelloven Meldeplikt til Fylkesmannen 2 : ALLE FØRERKORTKLASSER 3 : ALLE TUNGE KLASSER 4 : MINIBUSS, BUSS OG KJØRESEDDEL Helsekravene oppfylt? ** I TVIL Gå i dialog med Fylkesmannen Telefon Evt skriftlig JA NA 0202 fylles ut Søker tar med skjema til trafikkstasjonen Hjelpemiddel: IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort Dersom legen mener praktisk kjørevurdering er nødvendig for å avgjøre om helsekravene er oppfylt, må legen melde dette til fylkesmannen. ** Når du mener pasienten kan kjøre til tross for ikkeoppfylte helsekrav: Gi attest for dispensasjonssøknad (NA0202+tilleggsopplysning er) Antar at det er helsesvikt som varer <6 mnd: MUNTLIG kjøreforbud vanligvis nok: NOTER DETTE I JOURNALEN. GI MUNTLIG KJØREFORBUD Legen har grunn til å tro at pasienten fortsatt vil kjøre : MELDEPLIKT. Send melding straks legen har antakelse til:. SKRIFTLIG MELDING. Til Fylkesmannen. Ha med supplerende opplysninger for å gi Fylkesmannen informasjon nok til å vurdere om det skal meldes videre til politiet.. KOPI AV SKRIFTLIG MELDING sendes til PASIENTEN Antar at det er helsesvikt som varer >6 mnd: SKRIFTLIG melding til pasienten og Fylkesmannen Meldeplikten går foran taushetsplikten, jf. helsepersonellovens 23 nr. 4, jf. forskriften av 13. juli Supplerende medisinske opplysninger må følge meldingen, så fylkesmannen har grunnlag for å vurdere om det skal meldes videre til politiet.

17

18 Praktisk førerprøve Dersom legen har påvist helsesvikt og er i tvil om pasienten kan kjøre bil på en trygg og forsvarlig måte, kan det være aktuelt med praktisk kjørevurdering ved trafikkstasjonen. Send en begrunnet henvendelse til Fylkesmannen, som er henvisende instans til slik vurdering. Fylkesmannen kan ikke pålegge søker å underkaste seg slik vurdering. Politiet kan gi pålegg om kjørevurdering. Vurderinger gjort av kjøreskoler blir ikke godtatt. 18

19 Meldeplikt etter Helsepersonelloven (HPL) 34 Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. 19

20 Muntlig kjøreforbud Forbigående helsesvikt/ kortvarig tilstand: gi pasienten muntlig kjøreforbud oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet til trafikkstasjonen eller politiet notere dette i journalen Pasienten er da juridisk forpliktet til ikke å kjøre. Dersom legen har grunn til å tro at pasienten vil fortsette å kjøre, utløses meldeplikten. 20

21 Melding til Fylkesmannen Det er antakelsen om at tilstanden vil føre til at helsekravene ikke er oppfylt i mer enn 6 mnd. som utløser meldeplikten til Fylkesmannen. Visse tilstander har karenstid mer enn 6 mnd., for eksempel psykotisk episode eller episode med hjernefunksjonsforstyrrelse. Da er det skriftlig meldeplikt. Dersom man mener tilstanden medfører så lav risiko at det bør kunne gis dispensasjon, kan man gi attest NA 0202 med opplysninger om dette sammen med meldingen, og pasienten kan samtidig søke om dispensasjon. 21

22 Hvordan gi skriftlig melding Skriftlig advarsel til innehaveren. Advarselen skal også opplyse om helsekravene i førerkortforskriften og om at innehaveren av førerkort selv plikter å melde fra om sin varige helsesvekkelse til Fylkesmannen Melding om at slik advarsel er gitt skal samtidig gis fylkeslegen, med vurdering av om førerkortet bør inndras helt eller delvis og med eventuelle andre opplysninger som kan belyse forholdet Kan bruke eget skjema som finnes i kap. 6.2 i IS-1437 Veileder regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. Må påføres/vedlegges supplerende medisinske opplysninger. 22

23 23

24 Når gi kjøreforbud og melde? Muntlig kjøreforbud og/eller skriftlig melding til fylkesmannen selv om pasienten henvises til spesialist. Ved vesentlig tvil kan meldingen utsettes dersom spesialistvurderingen kan skje raskt. Husk at ved noen tilstander er risikoen for nye hendelser størst kort tid etter sykdomsdebut (eks.: epileptiske anfall) 24

25 Hvem skal melde Meldeplikten gjelder i prinsippet enhver lege, psykolog eller optiker som har befatning med pasientens aktuelle tilstand Melding bør sendes straks grunnlaget for meldingen er klart 25

26 Taushetsplikt? Meldeplikten og informasjon til fylkesmannen går framfor taushetsplikten etter 21 i HPL. Forskrift om leges melding, 5 Unntak fra taushetsplikten: Meldinger som nevnt i denne forskrift kan gis uten hinder av taushetsplikt som lege HPL 27, om opplysninger som sakkyndig: Taushetsplikt etter 21 er ikke til hinder for at helsepersonell som opptrer som sakkyndig gir opplysninger til oppdragsgiver, dersom opplysningene er mottatt under utførelse av oppdraget og har betydning for dette. 26

27 Konsekvens av melding På grunnlag av opplysningene i meldingen, vil fylkesmannen Tilrå politiet å inndra førerkortet Be om ny melding dersom tilstanden vedvarer ut over 6 mnd. Informere pasienten om at helsekrava ikke er oppfylt, informere om kjøreforbud og be om dispensasjonssøknad Vurdere at helsekrava er oppfylt 27

28 Legens oppgaver Fylle ut aktuelle attester NA 0202, NA 0202b, NA 0202c Når dette kreves i forbindelse med søknad om førstegangsutstedelse eller fornyelse av førerkort: NA 0202, evt. også NA 0202b førerkortinnehaver over 75 år: NA 0202c førerkortinnehaver med diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika: NA 0202 og NA 0202b, evt. også NA 0202c Muntlig kjøreforbud ved kortvarig helsesvikt inntil 6 mnd Melding til fylkesmannen når pasient ikke lenger oppfyller helsemessige krav for førerkort og tilstanden antas ikke å være kortvarig. NB: noen tilstander har karenstid mer enn 6 mnd., da skal melding alltid sendes Gi Fylkesmannen relevante opplysninger i forbindelse med evt. søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Legen avgir altså medisinsk faglige erklæringer som sakkyndig for forvaltningsmyndighetene. Legen har selv ingen rettslig vedtaksmyndighet, verken i spørsmålet om helsekravene er oppfylt eller vedrørende dispensasjon fra helsekravene 28

29 Rollekonflikt Behandlingsalliansen og rollen som pasientens advokat kan komme i konflikt med rollen som sakkyndig premissleverandør. Ubehaget kan reduseres ved å klargjøre legens sakkyndigerolle. Legen plikter å vurdere de faktiske medisinske forhold, være objektiv og saklig, og forholde seg til regelverket. Også av hensyn til lege-pasientforholdet lønner det seg oftest å være ærlig og tydelig overfor pasienten. Ikke skap forventninger eller gi løfter du ikke kan innfri! 29

30 Legeattest Skal bygge på de reelle forholdene i saken Helsepersonelloven 15, krav til attester, legeerklæringer o.l.: Den som utsteder attest, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring o.l. skal være korrekte og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven 6, skal ikke utstede attest, legeerklæring o.l. Forvaltningsloven 6 man er inhabil når man er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, når man er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part 30

31 Legeattest Unngå attester av typen "søknad om dispensasjon på pasientens vegne, som dessuten skaper tvil om legens objektivitet. Tross gode intensjoner, fører slike søknader også ofte til vanskeligheter i lege-pasientforholdet. Som sakkyndig skal man forholde seg til fakta i saken og presentere disse på en objektiv måte. Man skal ikke være pasientens advokat, legge godviljen til, holde tilbake informasjon, eller fremstille saken i best mulig lys for pasienten 31

32 . PSYKISK LIDELSE

33 Psykisk lidelse Avgjørende er nedsatt dømmekraft og impulskontroll eller atferdsforstyrrelser som kan være farlige i trafikken. Obs!: Manisk pregede psykoser og tilstander med endret virkelighetsoppfatning! Meldeplikten skal etterleves ved akutte psykoser, særlig maniske! 33

34 Psykisk lidelse Attest fra legen som har behandlingsansvar. Spesialistattest vil/kan bli krevd, alltid ved kjøreseddel/tunge klasser Dersom det har vært en enkeltstående psykotisk episode som ligger mer enn ett år tilbake i tid, anses helsekrava som oppfylt 34

35 . MEDIKAMENTER

36 Medikamenter Ingen absolutte grenser slik som ved alkohol. Tabell over veiledende grenseverdier i veileder IS NB Grenseverdier vurderes individuelt! Ved kombinasjonsbruk: 50 % lavere grenseverdi for det enkelte medikamentet. Det er en forutsetning at medikamentinntaket er fordelt over flere doser i løpet av dagen, med unntak av sovemidler Terapeutisk dose tatt om kvelden diskvalifiserer vanligvis ikke for bilkjøring. Obs.: Medikamenter med lang halveringstid. At en dose er terapeutisk forsvarlig betyr ikke nødvendigvis at bilkjøring er forsvarlig! NB Benzodiazepiner har ingen plass i langvarig smertebehandling. 36

37 Opioider og bilkjøring Over tid en viss tilvenning til sedativ og euforisk effekt Bilkjøring er ikke automatisk utelukket ved langvarig opioidbehandling Hvis pasienten bruker sedativa eller anxiolytika i tillegg til opioid, er bilkjøring vanligvis ikke tilrådelig. 37

38 Rus Illegal bruk av rusmidler 39

39 Rus Personer med kronisk rusmiddellidelse vil være påvirket store deler av tiden. Helsekrava er ikke oppfylt. Meldeplikt. Personer som misbruker narkotika i legemiddelassistert rehabilitering LAR kan få dispensasjon når de har vært stabilt opptrappet i 6 mnd på vedlikeholdsdose og det ikke er sidemisbruk. Attest fra ansvarlig LAR-lege! Ved misbruk alkohol /andre rusmidler, er det krav om dokumentert avholdenhet i lenger tid (klinikk, blodog/eller urinprøver) og et betryggende kontrollopplegg før dispensasjon gis. 40

40 DISPENSASJON.

41 Søknad om dispensasjon Førerkortinnehaver, eventuelt ved advokat, kan søke Fylkesmannen om dispensasjon fra førerkortforskriftenes helsekrav. Legen må ha fullmakt for å kunne søke på vegne av pasienten. NB da er legen inhabil som medisinsk sakkyndig i saken! Søknaden skal angi behov og hvilke førerkortklasser den gjelder. Skjema for søknad finnes på Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider. 42

42 43

43 Legeattester Alltid NA 0202, gjerne vedlagt utfyllende opplysninger fra fastlegen Ved diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika kreves i tillegg alltid NA 0202b. Denne skal være fylt ut av fastlegen eller av spesialist i indremedisin. Ved anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelse kreves attest fra spesialist i nevrologi eller indremedisin Hvis synsfeltet ikke er normalt, eller hvis det er grunn til å mistenke øyesykdom utover brytningsfeil, kreves attest fra spesialist i øyesykdommer Ved hjertesykdom og/eller koronarsykdom kreves attest fra hjertelege for tunge klasser Det kan også i andre tilfeller kreves attest fra spesialist Attest må ikke være eldre enn 6 måneder. Dersom det er grunn til å anta at helsetilstanden er endret, kan ny attest kreves etter kortere tid På NA 0202 og i IS-1437 er det oppgitt når spesialistattest kreves eller bør fremlegges 44

44 Vanlige feil Konklusjonen i NA 202 Ikke samsvar mellom premisser og konklusjon! Kryss ja bare dersom forskriftens krav er oppfylt for den aktuelle klassen. Er kravene ikke oppfylt skal det krysse nei. Pasienten kan søke dispensasjon. Det er fylkesmannnen (og ikke behandlende lege) som avgjør om dispensasjon kan gis. Bidra til at Fylkesmannen får behandlet saken tidligst mulig: kryss av korrekt, informer pasienten om at han må søke dispensasjon, legg ved epikriser hvis relevant eller henvis til spesialistvurdering. 45

45 Dispensasjon Det er fylkesmannen som behandler søknader om dispensasjon fra helsekravene. Dispensasjon kan gis når risikoen ved tilstanden er lav Hensynet til trafikksikkerheten og den enkeltes behov for førerett må veies mot hverandre Praktisk førerprøve kan være aktuelt 46

46 Vurderinger førerkortklasser Uhell med tunge kjøretøy kan ha store konsekvenser Det må stilles strengere krav til personer som skal drive personbefordring Det samme gjelder til fører av utrykningskjøretøy 47

47 Klageadgang Avslag på søknaden om dispensasjon kan påklages til Helsedirektoratet Klagen sendes Fylkesmannen som kan - omgjøre vedtaket. - opprettholde vedtaket og sende klagen til Helsedirektoratet for endelig avgjørelse 48

48 Førerkortet utgått på dato? Hovedregel: må ta ny praktisk prøve hvis ikke fornyet førerkortet innen 12 mnd. etter at det gikk ut Men: når førerkortet ble inndratt av helsemessige årsaker, uansett hvor lenge siden: politiet, evt. fylkesmannen, vurderer om det skal kreves praktisk prøve før førerkortet tilbakeleveres. Gjelder uansett om det er på dispensasjon eller at helsekravene er oppfylt. Må ikke ta hele lappen, avlegge teorieksamen 49

49 Nyttige hjelpemidler IS-1437 Veileder fra Helsedirektoratet: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider: - Fylkesmannen i Rogaland Helse og sosial - førarkort 50

50 Skolebussjåfør Larsen 4. Tilleggskrav for klassene D, DE, D1 og D1E Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforst yrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet etter fylte 18 år. Har epilepsi, bruker Tegretol tabletter fast. Er det greit at han kjører skolebuss? Helsekravene er gitt av myndighetene. Det er myndighetene som etter lov og forskrift har adgang til å fravike kravene Ved å legge avgjørelsen til forvaltningen, tilsiktes en mest mulig uavhengig og lik vurdering. Legens opplysninger og vurderinger tillegges imidlertid stor vekt.

51 Helsekrav for førerkort med ett øyekast Helsekravene oppfylt? NEI 34 helsepersonelloven Meldeplikt til Fylkesmannen * I TVIL Gå i dialog med Fylkesmannen Telefon Evt skriftlig JA NA 0202 fylles ut Trafikkstasjonen

52

53 Spørsmål?

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV Grunnkurs i allmennmedisin 17.4.2013. Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Marit Anda HELSEKRAV Hvorfor helsekrav? 4 Førerkortforskriftens vedlegg 1- Helsekrav 1. Generelle

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis

Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther, Buskerud Kurs i trafikkmedisin 6-7/2 2007 MÅL Øke forståelsen for viktigheten av å ha god kjennskap til helsekrav

Detaljer

Leger og førerkortvurdering

Leger og førerkortvurdering Leger og førerkortvurdering Tirsdag 24.3.2015 Ass. fylkeslege Sven Anders Haugtomt Det er denne lappen det dreier seg om Plan Regler Roller (ansvar, myndighet og oppgaver) Piller og rus Demens Regler Vegtrafikkloven

Detaljer

Diabetes. Helsekrav i førerkortforskriften

Diabetes. Helsekrav i førerkortforskriften Helsekrav i førerkortforskriften Diabetes Assisterende fylkeslege Sissel Bergaust 26. januar 2018 Vegtrafikkloven: 21. Alminnelige plikter (første ledd). Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når

Detaljer

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember 2013 Psykiske lidelser Medikamentbruk Fylkesmannens rolle i førerkortsaker Regelverk og retningslinjer Litt tall fra Aust-Agder Psykiske lidelser - hva omfattes

Detaljer

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning IS-1442 Helsekrav til førerkort - en veiledning Heftets tittel: Helsekrav til førerkort - en veiledning Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1442 Sosial-

Detaljer

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort Generelt om attester ved diabetes Diabetes og førerkort Generelt om attester Varsom, nøyaktig og objektiv krav til attester og erklæringer fra helsepersonell Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helse-

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2014

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2014 FØRERKORTVURDERING Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oktober 2014 HVEM GJØR HVA I FØRERKORTSAKER? Politiet tilbakekaller førerrett Fylkesmannen behandler søknad om dispensasjon

Detaljer

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Rus og førerkort - helsekrav Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Forskriftens krav Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4:

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild Fylkeslege Jan Vaage Rusrelaterte oppgaver Opptrappingsplanen for rusfeltet Folkehelsearbeid Rettighetsklager på

Detaljer

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege FØRERKORT DIABETES MELLITUS Eli Løkken ass. fylkeslege Disposisjon Dagens bestemmelser og dispensasjonspraksis Forslag til endringer gjeldende fra 01.01.16 Overgangsordninger Myndighetskrav Vegtrafikkloven

Detaljer

Trafikkmedisin og førerkort

Trafikkmedisin og førerkort Trafikkmedisin og førerkort Primærmedisinsk uke 2014 22. oktober Cato Innerdal Ass. fylkeslege Fylkesmannen i Møre og Romsdal Program Trafikkmedisin og førerkort Aktuelle kasuistikker Primærmedisinsk uke

Detaljer

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298)

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298) 1 Høringsnotat Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Vegdirektoratet 15.12.2014 2 3 Innhold Innledning...

Detaljer

FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra ) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016

FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra ) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016 FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra 01.07.16) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016 Helsekravene for førerkort Forskrift om førerkort m.m. fastsatt av vegdirektoratet 19.01.2004

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2013

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2013 FØRERKORTVURDERING Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland Oktober 2013 HVEM GJØR HVA I FØRERKORTSAKER? Politiet tilbakekaller førerrett Fylkesmannen behandler søknad om dispensasjon

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Helsedirektoratet FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Innledning. For å få førerkort for motorkjøretøy stiller førerkortforskriften opp visse helsekrav Dersom disse

Detaljer

Epilepsi og førerkort

Epilepsi og førerkort J HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dr. med. Torkel Steen ISBN 978-82-93215-03-5 REVIDERT

Detaljer

Orientering til legen

Orientering til legen Orientering til legen Bakgrunn for legeundersøkelsen Personell som ber om denne legeundersøkelsen (Helseattest for arbeid i tau) ønsker å sertifisere seg eller å opprettholde et gyldig personell sertifikat

Detaljer

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF.

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Om førerkort Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Hvem kan kjøre bil? I Norge er det ingen som har lov til å kjøre bil alene før man er 18 år.

Detaljer

Enkelte fakta om diabetes og. Yrkesvalg, dykking, førerkort

Enkelte fakta om diabetes og. Yrkesvalg, dykking, førerkort Enkelte fakta om diabetes og Yrkesvalg, dykking, førerkort Yrkesvalg og diabetes. Vanskeligheter med noen yrker Politi Arbeid som krever flysertifikat Flygeledere Sjømenn i utenriksfart Oljeinstallasjoner

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og førerkort

Psykisk utviklingshemming og førerkort Psykisk utviklingshemming og førerkort Kan personer med diagnose psykisk utviklingshemming ta førerkort? Nye helsekrav for førerkort Nye helsekrav gjeldende fra 01.10.2016 Forskrift om førerkort. Tilgjengelig

Detaljer

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Veien til førerkort og egen bil Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Men først kort om HABU-Arendal 1. HABU, Barnesenteret, SSHF Veien til denne forelesningen.

Detaljer

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315.

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315. Fra: Firmapost Sendt: 16. mars 2015 07:31 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Svar på høring om helsekrav Vedlegg: Svar på høring Helsekrav 120315.docx Fra: Ellen Margrethe Ramstad [mailto:ellen@atl.no]

Detaljer

Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø

Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer/forerkort Legeattest (helseattest)

Detaljer

FØRERKORT. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland

FØRERKORT. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland FØRERKORT Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland November 2012 MELDEPLIKT SYN ADHD MEDIKAMENTER / RUSMISBRUK / LAR ANFALLSLIDELSER GENERELL HELSEVEKKELSE DIABETES GEOGRAFISK BEGRENSET

Detaljer

Avdelingsdirektør Bente Moe,

Avdelingsdirektør Bente Moe, Helse meg her og helse meg der- Hvilken betydning har helsen for føreretten? Avdelingsdirektør Bente Moe, Seniorrådgiver Nils Moe, Seniorrådgiver Ole Bjørn Herland, Seniorrådgiver Christopher Le Kjøring

Detaljer

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014 Møre og Romsdals-modellen Aktiv bruk av Vegtrafikkloven 34 Samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkesmannen og politiet. FTU og Trygg trafikk er viktige bidragsytere Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens

Detaljer

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege Førerkort og diabetes Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege «Diabetes-syk mann (21) tiltalt for bildrap» Dagbladet, 12.nov 2010 «En hvit varebil kolliderte med

Detaljer

Førarkort og opioidbruk. Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger

Førarkort og opioidbruk. Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger Førarkort og opioidbruk Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger Utdrag frå helsepers.l. 15 Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest,

Detaljer

Vedlegg Høringsoppsummering

Vedlegg Høringsoppsummering Statens vegvesen Vedlegg Høringsoppsummering Forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 25. oktober

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR ) om førerkort

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR ) om førerkort Høringsnotat Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) om førerkort Vegdirektoratet 29. juni 2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ENDRING AV BESTEMMELSER OM ANTIPSYKOTIKA,

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Mr Parkinson bak rattet

Mr Parkinson bak rattet Mr Parkinson bak rattet Prosjektnummer: 2011/1/0279 Førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav 1. Generelle bestemmelser om helse. Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist

Detaljer

Fastlegens rolle i førerkortsaker

Fastlegens rolle i førerkortsaker Fastlegens rolle i førerkortsaker MED SÆRLIG VEKT PÅ NYE HELSEKRAV FRA 01.10.2016 SENIORRÅDGIVER KJETIL LENES Førerkortfeltet - et minefelt Generelt bemerkes at ansvarsfordelingen mellom politiet og helsemyndighetene,

Detaljer

Epilepsi og førerkort. Helsekravene du må vite om

Epilepsi og førerkort. Helsekravene du må vite om J Epilepsi og førerkort Helsekravene du må vite om FØRERKORTKLASSER Helsekravene knyttet til epilepsi og førerkort skiller mellom: Førerkortklasse 1: AM, S, T, A1, A2, A, B, BE (personbiler, mopeder, motorsykler,

Detaljer

Førerkortforskriftene

Førerkortforskriftene Førerkortforskriftene Nye regler Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) Hjerte- og karsykdommer ( 25-29 helsekrav til førerkort) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?tittel=hjerte-ogkarsykdommer-10664

Detaljer

Hjelpeskjema til ny helseattest

Hjelpeskjema til ny helseattest Hjelpeskjema til ny helseattest Ny helseattest tas i bruk fra og med 1. oktober 2016. For å sikre likebehandling har vi laget et hjelpeskjema som gir anbefalinger om hva konsekvensen av eventuelt manglende

Detaljer

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo Rett til ratt? Oslo 14. april 2015 10:15-10:40 Psykisk syk bak rattet Hva gjøres innen psykisk helsevern for å hindre at alvorlig syke kjører bil? Jørgen G. Bramness SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning)

Detaljer

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV Kurs for turnusleger 07.04.2017 Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Marit Sjøgren Andersen Hvorfor helsekrav? 28. Juni 2007: Møteulykke mellom vogntog og to personbiler

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Veileder IS-2070 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Heftets tittel: Utgitt: 03/2013 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Bestillingsnummer: IS-2070

Detaljer

Førerkortforskriften. Helsekrav

Førerkortforskriften. Helsekrav Førerkortforskriften Helsekrav Nye helsekrav utover en generell helseundersøkelse Sansefunksjoner (syn/hørsel). Kognitiv funksjon, psykisk lidelse og adferdforstyrrelse. Førlighet. Legemiddelforbruk og

Detaljer

Høringssvar - Forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Høringsfrist: 150315

Høringssvar - Forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Høringsfrist: 150315 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Tone Indergaard 77 64 21 48 10.03.2015 2014/7115-2 737.1 Deres dato Deres ref. 12.12.2014 2014/153083-001 Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endring i: - Forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) - Forskrift 16. april 2008 nr. 362 om

Detaljer

Førerkort og helse. mange vanskelige vurderinger

Førerkort og helse. mange vanskelige vurderinger 20 Førerkort og helse mange vanskelige vurderinger AV ODD GUNNAR HEITUN Førerkort blir av mange oppfattet som en «menneskerett». Det å være uten førerkort kan skjære dypt i selvbildet, og kan ha stor betydning

Detaljer

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Tone Indergaard Assisterende fylkeslege Tromsø 05.05.2017 Renate Bugge Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Troms Hva skal vi snakke om? Fylkesmannens

Detaljer

Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger. Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud

Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger. Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud I can barely hear,i can barely see,i can barely walk. Things could have been worse though.

Detaljer

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen Vi finner informasjon på Helsedirektoratets hjemmeside https://helsedirektoratet.no/forerkort https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen 1 og på Lovdata https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/2004-01-19-298#kapittel_15

Detaljer

Forskrift om krav til helse.. av betydning for sikkerheten ved jernbane, sprovei, tunnelbane og forstadsbane

Forskrift om krav til helse.. av betydning for sikkerheten ved jernbane, sprovei, tunnelbane og forstadsbane Forskrift om krav til helse.. av betydning for sikkerheten ved jernbane, sprovei, tunnelbane og forstadsbane Ole Jørgen Hommeren Spes. Arbeidsmedisin Spes i Psykiatri fra 1.8.2007 1 Virkeområder *utfører

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK K FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK K FORENING Årgang 9 nr. 3-- 2001 Utgivelsesdato: 19. november 2001. Utgitt av Norsk flymedisinsk forening. Redaksjon: Lars Tjensvoll Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK K FORENING TEMA: FORTSETTER

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkortklassar Gruppe 1 eller dei låge klassane - Allmenne transportbehov det næraste vi komer på ein «menneskerett! AM145 Moped,

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

https://helsedirektoratet.no/forerkort

https://helsedirektoratet.no/forerkort https://helsedirektoratet.no/forerkort 1 For leger https://www.fylkesmannen.no/documents/dokument%20fmro/helse%20o g%20sosial/skjema%20og%20malar/f%c3%b8rarkort-veileder_is-1437.pdf 2 Publikumsveiledning

Detaljer

Legenes utfordringer i dagens praksis og vurderingene av krav til førerkort

Legenes utfordringer i dagens praksis og vurderingene av krav til førerkort Legenes utfordringer i dagens praksis og vurderingene av krav til førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse Helsedirektoratet

Detaljer

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Statens vegvesen Oslo 01.06.10 Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Norsk Epilepsiforbund (NEF) og Norsk Epilepsiselskap

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken Klagesaker ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Definisjoner mv rettighetsklage og tilsynssak Hva det klages på Saksbehandling og arbeidsdeling Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Roller og oppgaver

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet...med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav.

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Til: - Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo, 15. mars 2015 Ref.: 186/15/AH/ph Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Høring - Endring av førerkortforskriften - Vedlegg 1 om helsekrav

Høring - Endring av førerkortforskriften - Vedlegg 1 om helsekrav STATENS HUS Helse- og omsorgsavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77 Telefaks: 75 52 09 77,

Detaljer

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298)

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298) Høringsoppsummering Høringsoppsummering av forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Helsedirektoratet 13.06.2016

Detaljer

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT Ass. fylkeslege Aud H. Garmann Askevold 10.02.2016 NY FØRERKORTFORSKRIFT NÅR TRER DEN I KRAFT OG HVA INNEHOLDER DEN Hva inneholder den?? Når trer den i kraft???

Detaljer

Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven. 1. Innledning og bakgrunn. 2. Gjeldende rett

Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven. 1. Innledning og bakgrunn. 2. Gjeldende rett Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven 1. Innledning og bakgrunn Høringsnotatet dreier seg om forslag til to endringer i vegtrafikkloven. Bakgrunnen for forslagene er Samferdselsdepartementets løpende

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping 24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping Tema Siste endringene i førerkortforskriften Førerkortklasser Helseattest

Detaljer

Helseattest førerkort

Helseattest førerkort Kurs i offentlig helsearbeid for LiS1 Helseattest førerkort Langesund 26. Oktober 2017 Disposisjon 1. 3 aktuelle paragrafer 2. Hva skal undersøkes 3. Veiledning i Førerkortveilederen 4. Kasuistikker Paragrafer

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

Førerkortvurderinger i HABU og HAVO

Førerkortvurderinger i HABU og HAVO Førerkortvurderinger i HABU og HAVO Innlegg på lederkonferanse 13.09.17 Bjørg Øygarden, Seksjon for voksenhabilitering, SSA Utgangspunkt i Vegtrafikkloven 24: «Den som skal få førerkort må være edruelig,

Detaljer

Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling

Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling Oppdatert 17.11.16 Finn Robert Lund Anestesilege Sykehuset Telemark FRL Primærmedisinsk uke utgave 17.11.16 Varden 09.04.2015 Druidprosjektet 2011.

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 1.07.2010 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT. Uskikkede sjåfører hvordan. hindre at de ferdes på. vegen? Trafikk-koordinator Henning Skau

SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT. Uskikkede sjåfører hvordan. hindre at de ferdes på. vegen? Trafikk-koordinator Henning Skau Uskikkede sjåfører hvordan hindre at de ferdes på vegen? Trafikk-koordinator Henning Skau TRYGGHET OG TILGJENGELIGHET 0-visjonen Vi har en visjon om null drepte og hardt skadde i Norge. Dette oppnås ved:

Detaljer

Dette er en pliktbestemmelser som pålegges fører av kjøretøy.

Dette er en pliktbestemmelser som pålegges fører av kjøretøy. 1 Dette er en pliktbestemmelser som pålegges fører av kjøretøy. 2 Dette er en pliktbestemmelse som pålegges fører av kjøretøy gjennom vegtrafikkloven. Denne er konkretisert i førerkortforskriftens vedlegg

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

Helsekrav til førerkort

Helsekrav til førerkort Helsekrav til førerkort Kognitiv utredning og tester Heine Hagenberg Forskjellige klasser = forskjellige krav Førerkortene deles i tre klasser, helsekravene til førerkort er trinnvis strengere gjennom

Detaljer

Vegtrafikkloven 34 Politiets oppgaver Politidirektoratets erfaringer fra klagesaker

Vegtrafikkloven 34 Politiets oppgaver Politidirektoratets erfaringer fra klagesaker Vegtrafikkloven 34 Politiets oppgaver Politidirektoratets erfaringer fra klagesaker Seniorrådgiver Unni Norum Juridisk forvaltningsseksjon Politidirektoratet 34 et viktig virkemiddel i trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Sammen for økt trafikksikkerhet En rapport fra førerkortprosjektet

Sammen for økt trafikksikkerhet En rapport fra førerkortprosjektet 2015 Sammen for økt trafikksikkerhet En rapport fra førerkortprosjektet Førerkortprosjektet kom i stand etter ønske om mer kunnskap hos politiet og Statens Vegvesen om betydningen av førerens helse i et

Detaljer

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler

Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh. Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Retningslinjer og håndtering av rusproblematikk ved Hsh Det forventes at studenten møter rusfri til studiene ved Hsh. Aktuelle lovhjemler Lov om universiteter og høyskoler 4-8, 4-9 og 4-10 Lov om helsepersonell

Detaljer

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og )

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og ) 16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og 05.12.2017) Optiker plikter å henvise pasienten til egnet instans ved funn eller symptomer på tilstander som ikke faller innenfor optikerens arbeidsområde

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 26.3.2015 Nr. 18/507 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF 2015/EØS/18/52 av 25. august 2009 om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med under

Detaljer

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SØKNAD 0M PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede, endret 31. mai 1996 og 17. Nov. 1999.(Gjengitt på baksiden)

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Nye helsekrav til førarkort frå 1. oktober ass. fylkeslege M. Haugen

Nye helsekrav til førarkort frå 1. oktober ass. fylkeslege M. Haugen ass. fylkeslege M. Haugen 14.06.16 1 Fylkesmannen i Hordaland arrangerer heildagskurs i Bergen (Statens hus) 29. september 2016 kl. 0900-1530 påmelding Fylkesmannen i Hordaland kurs og konferansar 2 Fylkesmannen

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Eldre og førerkortvurdering. Innholdet i en trafikkmedisinsk vurdering, hvem utreder. Seksjonsoverlege Niels Espeland Sykehuset i Vestfold

Eldre og førerkortvurdering. Innholdet i en trafikkmedisinsk vurdering, hvem utreder. Seksjonsoverlege Niels Espeland Sykehuset i Vestfold Eldre og førerkortvurdering. Innholdet i en trafikkmedisinsk vurdering, hvem utreder. Seksjonsoverlege Niels Espeland Sykehuset i Vestfold Helsetilstander Skille mellom aldersforandring og sykdommer. Vanskelig

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig

Detaljer

HØRINGSNOTAT

HØRINGSNOTAT 25.09.2015 HØRINGSNOTAT Ny høring av forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) førerkortforskriften kapittel 12 - helsekrav diabetes Vegdirektoratet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer