Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav"

Transkript

1 Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/ Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Vi viser til forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. sendt på offentlig høring den Forslaget innebærer store endringer på hele saksområdet som gjelder førerkort og helse, med konsekvenser for den enkelte førerkortinnehaver, fastleger/behandlende leger og Vegvesenets trafikkstasjoner. Det vil av den grunn være avgjørende at forarbeidet er grundig og vel gjennomtenkt, slik at nye bestemmelser på området blir tydelige og enkle å forstå og bruke. Etter vår mening er forslaget på mange vis mer detaljert og styrende enn praksis er i dag. Forskjellen er at grensen for når helsekravene er oppfylt for de ulike førerkortklasser forskyves omtrent tilsvarende dispensasjonspraksis som gjelder i dag. Flere sykdomsgrupper/tilstander enn tidligere er lagt til i det nye forslaget, og det legges opp til styrende begrensninger av varighet og vilkår i førerkortet i større grad enn praksis er i dag, - dette til tross for at helsekravene er oppfylt. Vi kommer tilbake til dette under kommentarene til de enkelte kapitler. For enkelte sykdomsgrupper faller det nye forslaget urimelig ut. Som eksempel kan vi nevne at det i dag er en stor gruppe yrkessjåfører som kjører buss og drosje som har diabetes type 2 og behandles kun med tabletter. Denne gruppen har i alle år fått dispensasjon for førerkort gruppe 3, men i det nye forslaget utelukkes denne muligheten. Siden forslaget er veldig detaljert, tar vi kun for oss noen av kapitlene og gir kommentarer til det vi anser for mest nødvendig. 2.3 Kapittel 3. Helseundersøkelse, utstedelse av helseattest m.v. Om vilkårene for å gi dispensasjon; «særlig tungtveiende grunner» og «åpenbart urimelig» vil gi en tilstrekkelig innsnevring av dispensasjonsadgangen, gjenstår å se. Se for øvrig våre kommentarer til kapittel 2.4 og 2.12 om yrkessjåførerene som per i dag får dispensasjon, men som med det nye forslaget ikke oppfyller helsekravene og ikke skal kunne søke om dispensasjon. Dermed vil de også miste jobben sin. Dette gjelder blant annet såkalte «enøyde» med førerkort gruppe 2 og personer med E-post: Tlf.: , Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal

2 diabetes type 2 som er bussjåfører eller drosjesjåfører. Vil disse for eksempel falle inn under «særlig tungtveiende grunner» eller «åpenbart urimelig»? Noe som kan skape problemer i det nye forslaget er ulike helsetilstander der førerkortinnehaver i utgangspunktet tilfredsstiller helsekravene for førerkort gruppe 1, men med de nye bestemmelsene skal ha begrenset varighet på førerkortet. Dette gjelder tilstander som bl.a. TIA, hjerneslag, MS med mer. Hvem skal følge med på om førerkortinnehavere med disse tilstandene blir meldt og faktisk leverer helseattest til Vegvesenet for å få begrenset varigheten på et allerede gyldig førerkort? De oppfyller jo helsekravene, og skal da ikke meldes fylkesmannen? Det står i forslagsteksten at «førerkortsøker har selv et ansvar for å vurdere om han eller hun har en sykdom eller helsesvekkelse som krever helseattest». Det er rimelig å anta at en slik bestemmelse ikke kommer til å fungere godt. 2.4 Kapittel 4 Syn Her må legges til grunn at rent generelt er vurderinger/attester fra øyeleger vanskelige å tolke da de bruker begreper/beskrivelser som ikke står i forskriftsteksten (synskravene) eller Helsedirektoratets retningslinjer (IS-2070). Ad 9: Hvordan tenker man seg at mørkeadaptasjon skal måles av fastlegene? Ad 11: Teksten her må være helt tydelig. Hvem er det som kan unntas fra bestemmelsene, og skal det i så fall gis dispensasjon av fylkesmannen? 2.5 Kapittel 5 Hørsel 2.6 Kapittel 6 Kognitiv svikt 2.7 Kapittel 7 Nevrologiske sykdommer 17 Spesielle bestemmelser ved noen nevrologiske sykdommer: Punkt 1-6 i tabellen: TIA (transitorisk iskemisk attakk) og hjerneslag. Her foreslås for gruppe 1 at helsekrav er oppfylt etter en til seks måneder avhengig av remisjon m.m. Helseattest kan deretter gis for inntil x antall år av gangen i x antall år, før den kan gis med vanlig varighet. Dette er innskjerping av tidligere bestemmelser. De fleste av disse sakene meldes vanligvis ikke fordi førerkortinnehaver får muntlig kjøreforbud i inntil seks måneder. Per i dag gjelder at de som har førerkort gruppe 1 beholder dette på vanlige vilkår og med vanlig gyldighet dersom kjøreforbudet oppheves etter ny vurdering. Vil det nye forslaget innebærer at alle i denne gruppen må meldes fylkesmannen uansett slik at førerkortet inndras? Og så skal de kunne søke om tilbakelevering etter en, tre eller seks måneder? Slike bestemmelser vil medføre merarbeid for leger og kostnader for førerkortinnehavere. Hvis ikke fylkesmennene skal varsles, hvem skal fylkesmannen.no/aa Side 2

3 det da meldes fra til for å få begrenset førerkortet til vedkommende? Skal legen melde fra direkte til Vegvesenet? Eller politiet? Punkt 7 i tabellen: Multippel sclerose (MS) Forslaget for førerkort gruppe 1 er at helsekrav er oppfylt dersom det etter medisinsk vurdering er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjonsevne, og at helseattest kan gis for ett år av gangen eller lenger, dersom nevrolog anbefaler det. Forslaget innebærer i praksis at alle personer med MS, uansett grad eller symptomer, må meldes fra om fordi førerkortet skal ha begrenset varighet. Dette er en innstramming i forhold til dagens praksis. Mange personer med MS fyller helsekravene for gruppe 1 og har førerkort med vanlig varighet. Den dagen tilstanden deres tilsier at de ikke bør kjøre bil lenger, meldes dette fra om til fylkesmannen. Forslaget virker urimelig og lite hensiktsmessig, og vil medføre merarbeid for leger og kostnader for førerkortinnehavere. 2.8 Kapittel 8 Epilepsi og epilepsilignende anfall Inndeling av anfallstyper ved epilepsi virker grei. Ad begrepet «strukturelle endringer i hjernen» - innbefatter det tumor/postoperative endringer og epilepsikirurgi? Dette bør spesifiseres. Begrepet årlig risiko for anfall er ikke et godt begrep i vurderingene her. Vi stiller oss spørrende til begrepet fordi det er lite kjent og brukt, med andre ord et dårlig verktøy. Hvilken risikovurdering vises det til? 2.9 Kapittel 9 Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelse av annen årsak enn epilepsi, hjertesykdom og diabetes Separate bestemmelser om bevissthetsforstyrrelser av annen årsak enn epilepsi virker hensiktsmessig. Når det gjelder bestemmelser om risikovurdering på 20 og 2 prosent, se kommentarer til kapittel 2.8. Etter vår mening bør synkope som har skjedd under bilkjøring eller annen høyrisikoaktivet inn i tabellen (ikke oppfylte helsekrav som bør meldes fylkesmannen) Kapittel 10 Søvnsykdommer Hva menes med følgende tekst: Risikoen for trafikkulykker er større ved søvnsykdommer enn der påvirkning av legemidler eller alkohol er årsaksfaktor? Hva ligger bak en slik generell påstand, og gjelder det alle søvnsykdommer? Flere yrkessjåfører får i dag diagnosen søvnsykdom, og det er viktig at nye fylkesmannen.no/aa Side 3

4 bestemmelser her er grundig fundert slik at ikke alt for mange mister førerkortert og dermed jobben sin Kapittel 11 Hjerte- og karsykdommer 2.12 Kapittel 12 Diabetes mellitus Kommentarer til at personer med diabetes type 2 som kun bruker tabletter ikke skal inneha førerkort gruppe 3: Flere buss- og drosjesjåfører har fått dispensasjon og vil miste jobben sin med nye regler. Fra til fikk 135 personer i Aust- Agder med diabetes type 2 dispensasjon for førerkort gruppe 3, og 53 personer fikk dispensasjon for kjøreseddel. Med den lave risikoen denne gruppen har, finner vi det urimelig at de ikke skal fylle helsekravene for førerkort gruppe 3. Til sammenligning kan personer med diabetes type 1 få førerett for gruppe 2 og skal kunne kjøre store kjøretøy som vogntog. Dersom forslaget blir gjort gjeldende, vil denne gruppen da falle inn under dispensasjonsadgang «særlig tungtveiende grunner» og «åpenbart urimelig»? 2.13 Kapittel 13 Psykiske lidelser, personlighetsforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, hyperkinetiske forstyrrelser og utviklingshemminger Ad 35 punkt 5 i tabellen (personlighetsforstyrrelse): Forslaget til tekst: Helsekrav oppfylt dersom a) dømmekraften vurderes god under stress. Vår kommentar: Hvem skal vurdere dette? Fastlegen har sjelden slik kunnskap om pasienten. Ad 35 punkt 6 i tabellen (ADHD): ADHD utgjør så stor andel av de som må ha legeattest ved søknad om førerkort/fornyelse av førerkort at tilstanden burde hatt et eget kapittel i ny forskrift, med mer klargjørende tekst. Det er vanskelig nok for fastleger og trafikkstasjoner å forstå legeattesten slik den er utformet i dag, og enda mer uklart i forslaget til ny. Hva menes med at helsekrav er oppfylt ved a) innsikt i kravene under 34? Hva betyr dette og hvem skal ha denne innsikten? Helsekrav oppfylt ved d) god kognitiv funksjonsevne. Skal dette undersøkes ved kognitiv testing eller nevropsykologisk vurdering? Det er urimelig korte tidsintervaller på varighet av førerkort gruppe 1 (inntil to år), - uten rom for skjønnsutøvelse. Skal de m.a.o. måtte fornye førerkort gruppe 1 hvert andre år livet ut? Vi må være klar over at dette gjelder et stort antall førerkortsøkere/innehavere. fylkesmannen.no/aa Side 4

5 Det blir litt paradoksalt at førerkort for personbil må fornyes hvert andre år for personer med ADHD, og at de samme personer skal kunne få utstedt førerkort gruppe 2 og 3 og dermed kunne kjøre vogntog, buss og utrykningskjøretøy. Vi foreslår to år ved førstegangsutstedelse, og senere uten begrensning, dersom det ikke er noe ved helsetilstanden som skulle tilsi annet. Når det gjelder førerkort gruppe 2 og 3 foreslår vi at varigheten settes til to år første gang, og fem år senere (vanlig praksis i dag). Det bør kanskje skilles mellom førerkort gruppe 2 og 3 når det gjelder ADHD? I dag er det strengere dispensasjonspraksis for gruppe 3 enn 2, og slik bør det vel være? 2.14 Kapittel 14 Bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen 37 Helsekrav ved bruk av noen midler som kan påvirke kjøreevnen Ad punkt 1 og 2 i tabellen: Ulike diagnoser på alkoholbruk med ulike bestemmelser kan bli vanskelig å skille på for fastlegen som skal vurdere dette. Diagnostikk i undergrupper blir styrende? Vi tror det kan bli en utfordrende øvelse å skulle skille disse to. Ad punkt 5 i tabellen: Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler døgndoser: Hva med legemiddelet Klonazepam brukt som antiepileptisk medikasjon? Skal ikke disse kunne kjøre bil med de nye reglene? Skal de i så fall kunne søke om dispensasjon? 2.15 Kapittel 15 Respirasjonssvikt 2.16 Kapittel 16 Svekket førlighet 2.17 Kapittel 17 Nyresykdommer Ad 43 Helsekrav ved nyresykdom: Det virker lite hensiktsmessig/urimelig å skulle begrense varigheten på førerkortet når førerkortinnehaver i utgangspunktet fyller helsekravene, se tidligere kommentarer om unødvendig begrensning av førerkortets varighet Kapittel 18 andre sykdommer og helsesvekkelser 2.19 Kapittel 19 Overgangsbestemmelser og ikrafttreden Det bør gis overgangsbestemmelser som åpner for å søke om fornyelse av dispensasjon i en begrenset periode etter ikrafttreden av nytt regelverk. Tre år vil være fylkesmannen.no/aa Side 5

6 en hensiktsmessig overgangsperiode, og «tungtveiende grunner» kan være et hensiktsmessig vilkår for å gi fornyet dispensasjon i en overgangsperiode. Et tilleggsmoment her: De som innehar gyldig vedtak om dispensasjon når nye bestemmelser trer i kraft, bør kunne inneha denne til den løper ut på dato. Med hilsen Elizabeth Bakke ass.fylkeslege (e.f.) Sissel Tornes seniorrådgiver (e.f.) Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Saksbehandler: Sissel Tornes, telefon: Kopi til: Helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavsplass, 0130 Oslo fylkesmannen.no/aa Side 6

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Vår ref. LM Oslo, 15. mars 2015 Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE

10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE ADHD Norge v/generalsekretær Tor Eikeland Arnstein Arnebergs vei 30 1366 LYSAKER Vår ref. Deres ref. Dato: 10/259-19-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM PERSONER MED ADHD OG FØRSTEGANGSTJENESTE Likestillings-

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008)

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innst. O. nr. 56 (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til:

Dato: 05.6.2014. Saksnr.: Opphever: FOR-2001-10-19 nr. 1309. Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 02-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger? Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Bakgrunn Ryggforeningen ved Skoliosegruppa får stadig spørsmål om ytelser og rettigheter for oss med skoliose. Begrepet kronikersaken

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt?

Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? (http://teamrich.files.wordpress.com/2008/10/obesity.jpg) Helsesertifikat for offshorenæringen Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? MASTEROPPGAVE I SAMFUNNSSIKKERHET

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Veien til førerkort og egen bil Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Men først kort om HABU-Arendal 1. HABU, Barnesenteret, SSHF Veien til denne forelesningen.

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer