Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis"

Transkript

1 Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther, Buskerud Kurs i trafikkmedisin 6-7/2 2007

2 MÅL Øke forståelsen for viktigheten av å ha god kjennskap til helsekrav til førerkort DISPOSISJON Oversikt over regelverket Førerkortklassene og førerkortforskriftens helsekrav Legenes rolle som sakkyndige premissleverandører Legenes meldeplikter Fylkesmannens rolle i førerkortsaker Legenes samarbeid med trafikkstasjon, politi og fylkesmann

3 Når jeg dør, håper jeg at jeg sovner stille inn slik som bestefar, og ikke med skrik og hyl slik som alle passasjerene i bussen hans.

4 De viktigste lover og forskrifter som gjelder førerkortsaker: Vegtrafikkloven Førerkortforskriften Yrkestransportlova (kjøreseddel) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy Helsepersonelloven Forskrift om leges melding

5 Vegtrafikkloven Lovhjemmel for førerkortforskriften Gir politiet hjemmel til å kreve at en førerkortinnehaver underkaster seg legeundersøkelse eller fremstiller seg til praktisk kjøreprøve ( 34)

6 Førerkortsaker Helsekrav i forbindelse med å ha: Førerkort (alle klasser) Kjøreseddel for drosje og buss (persontransport mot betaling) Kompetansebevis for utrykningskjøring

7 Instanser som behandler førerkortsaker (1): Trafikkstasjonen/regionvegkontoret - utsteder, fornyer og utvider førerkort - kompetansebevis for utrykningskjøring Politiet - inndrar førerkort evt. kjøreseddel - behandler krav om tilbakelevering* - utsteder og fornyer kjøreseddel * når førerkort/kjøreseddel er inndratt av helsemessige årsaker, må fylkesmannen ha gitt dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav eller helsekravene igjen er oppfylt etter fastsatt observasjonsperiode

8 Instanser som behandler førerkortsaker (2): Behandlende/attestutstedende lege - leverer premissene for forvaltningens vurdering Fylkesmannen - behandler søknader om dispensasjon fra helsekravene - vurderer melding fra lege, psykolog eller optiker etter helsepersonelloven 34 om at helsekravene ikke er oppfylt og avgjør om melding må sendes til politiet med anmodning om inndragning (helt eller delvis) - avgir etter anmodning uttalelse til politiet eller trafikkstasjonen om hvorvidt forskriftens helsekrav er oppfylt

9 Instanser som behandler førerkortsaker (3): Sosial- og helsedirektoratet - behandler klager på vedtak fattet av fylkesmennene etter at fylkesmannen har behandlet saken på nytt Vegdirektoratet - behandler klager på vedtak fattet av trafikkstasjonene/vegkontorene

10 Krav til attester, legeerklæringer o.l. Helsepersonelloven 15 Den som utsteder attester, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring o.l. Skal være korrekte og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven 6, skal ikke utstede attest, legeerklæring o.l.

11 Forskriftsendring pr Forhold mellom ny og gammel førerkortforskrift Helsekrav til førerkortinnehavere er innholdsmessig de samme Formuleringen av kravene er tilnærmet identiske (obs. hjertesykdom og førlighet) Krav til innehavere av kjøreseddel eller kompetansebevis for utrykningskjøring er overført til annen lov/forskrift Gjeldende helseattestblanketter NA 0202, NA 0202b og NA 0202c refererer til gammel forskrift Fylkeslege => fylkesmann Legeloven => helsepersonelloven

12 Førerkortklassene: Førerkortforskriften Klasse A1 = Lett motorsykkel Klasse A = Tung motorsykkel Klasse B = Personbil Klasse S = Beltemotorsykkel Klasse T = Traktor Klasse M kode 147 = Tre- og firehjuls moped Klasse M kode 146 = Tohjuls moped (E = tilhenger) Livsvarig gyldighetstid (egen helseattest etter fylte 70 år) Samme helsekrav, forskjellig minstealder

13 Førerkortklassene: Førerkortforskriften Klasse C1 = Lett lastebil Klasse C = Lastebil Klasse D1 = Minibuss Klasse D = Buss 10 års gyldighetstid inntil fylte 60 år 5 års gyldighetstid mellom 60 og 70 år (til fylte 71 år etter fylte 66 år) + kjøreseddel for buss og drosje + kompetansebevis for utrykningskjøring (E = tilhenger) 1 års gyldighetstid etter fylte 70 år Stort sett samme helsekrav

14 Fylkesmannen i Buskerud behandler ca 1200 førerkortsaker i året Meldinger om ikke oppfylte helsekrav (inndragningsaker) Dispensasjonssaker (enkeltvedtak etter søknad om dispensasjon fra helsekrav) Klage på vedtak i dispensasjonssaker Uttalelser til trafikkstasjon/politi

15 Søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav: Søknaden skal skrives av førerkortkandidaten selv, evt. ved fullmektig, ikke av legen må inneholde begrunnelse med angivelse av behovet for førerkort i de(n) aktuelle førerkortklasse(r) ha vedlagt legeattest, fortrinnsvis på skjema NA 0202 avhengig av problemstilling evt. ha vedlagt spesialisterklæring(er)

16 Førerkortforskriftens vedlegg om helsekrav 1 Generelle bestemmelser om helse Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av medikamenter ikke er i stand til å kjøre på trygg måte. Når innehaver av førerkort som følge av langvarig svekkelse av helse eller førlighet er i tvil om fortsatt kjøring kan skje på trygg måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse.

17 Førerkortforskriftens vedlegg om helsekrav 1 Generelle bestemmelser om helse (forts.) Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf lov om helsepersonell 34, jf 76, jf forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov 48. Førerkortinnehaveren skal innlevere førerkortet til politiet. Dersom melding ikke kreves, er kjøring likevel ikke tillatt, så lenge tilstanden varer.

18 Meldeplikt Helsepersonelloven 34 med forskrift Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.

19 Forskrift av om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav Om 2 Førerkort Legen har plikt til å advare førerkortinnehaver ved helsesvekkelse som har betydning for evnen til å kjøre motorvogn Ved tvil bør legen søke råd hos fylkesmannen

20 Forskrift av om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav Om 2 Førerkort (forts.) Ved midlertidig helsesvekkelse (< 6 mndr) plikter legen å gjøre oppmerksom på kjøreforbud Ved varig helsesvekkelse (> 6 mndr) plikter legen å gi skriftlig advarsel, og opplyse om at innehaver selv plikter å melde fra til fylkesmannen (fylkeslegen) om forholdet. Legen skal samtidig sende melding om slik advarsel til fylkesmannen (fylkeslegen), med vurdering av om førerkortet bør inndras helt eller delvis og med evt. andre opplysninger som belyser forholdet

21 I forhold til Helsekrav alle klasser Synsstyrke og synsfelt Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser Sinnslidelser, mental retardasjon, personlighetsavvik, nedsatt impulskontroll m.v. Misbruk av rusmidler Andre sykdomstilstander Førlighet

22 Tilleggskrav høyere klasser I forhold til dobbeltsyn diabetes mellitus (medikamentbehandlet) hjertesykdom m.v. hørsel (klasse D1+D) strengere krav m.h.t. synsstyrke/synsfelt, anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelse, førlighet

23 Synssvekkelse SYNSSTYRKE - SYNSFELT Klasse M, T, S, A1, A og B Visus minst 0,5 samlet, eller minimum 0,6 på ene øyet når andre < 0,05 Normalt synsfelt på minst ett øye 6 måneders karens ved plutselig synstap på ett øye Klasse C1, C, D1, D og kjøreseddel Visus minst 0,8 på det ene øyet og 0,5 på det andre. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå ovennevnte synsstyrke, må ukorrigert synsstyrke på hvert øye være minst 0,05. Dersom ukorrigert synsstyrke er mindre enn 0,05 på ett eller begge øyne, må synsstyrken som nevnt over oppnås med briller ikke sterkere enn 8 dioptrier, eller med kontaktlinser uavhengig av styrke, forutsatt at disse tolereres godt. Synsfeltet må være normalt på begge øyne Det må ikke være dobbeltsyn

24 Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) Klasse M, T, S, A1, A og B Ett års anfallsfrihet Klasse C1, C, D1, D og kjøreseddel 10 års anfallsfrihet Ikke anfall etter fylte 18 år (D1, D og kjøreseddel)

25 Hjerte/karsykdommer Klasse M, T, S, A1, A og B Ingen særskilte helsekrav (men kan komme inn under begrepet andre sykdomstilstander som kan gjøre fører uskikket til å føre motorkjøretøy) Klasse C1, C, D1, D og kjøreseddel Ikke symptomgivende hjertesykdom, inkludert koronarsykdom i sykehistorien (herunder gjennomgått hjerteinfarkt) og atrieflimmer Ikke vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom

26 Klasse M, T, S, A1, A og B Diabetes mellitus Ingen særskilte helsekrav (men kan komme inn under begrepet andre sykdomstilstander som kan gjøre fører uskikket til å kjøre motorkjøretøy) Anbefalt varighet 5-10 år Klasse C1, C, D1, D og kjøreseddel Det må ikke være diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika Noe lavere terskel for å dispensere fra kravet ved type II diabetes enn ved type I diabetes. Mulighet for å kunne gi dispensasjon for enkeltkjøretøy (familiens minibuss eller campingbil) Husk blankett NA 0202b (Tilleggserklæring for diabetikere)

27 Forskriftskrav psykisk helse Det må ikke være alvorlig sinnslidelse vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken

28 Helsekravet ikke oppfylt Alvorlig sinnslidelse hvis det har forekommet flere psykotiske episoder, eller en psykotisk episode for mindre enn ett år siden Vesentlig mental retardasjon når diagnosen er fastslått Personlighetsavvik når det foreligger nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken

29 Vurderingsmomenter Dømmekraft Impulskontroll Adferdsforstyrrelser Oppmerksomhet Reaksjonsevne Selvinnsikt Tilstandens stabilitet Virkning av medikamentbruk Tidligere kjøreepisoder i psykisk ubalanse med farlig kjøring/uhell eller gjentatte episoder

30 Dispensasjonspraksis Klassene A1 A B S T M Schizofreni med relativt god sosial funksjon uten tidligere kjøreepisoder i psykisk ubalanse neppe noen spesiell trafikksikkerhetsrisiko Manisk pregede psykoser og andre tilstander med endret virkelighetsoppfatning > disp ved fravær av ethvert symptom av betydning over 3-12 måneder (avhengig av tilstandens alvorlighetsgrad og prognose for tilbakefall) Høyere førerkortklasser og kjøreseddel > kun ved svært gode holdepunkter for god prognose, fortrinnsvis ikke førstegangsutstedelser

31 Legeerklæring ved sinnslidelser Vurdering av egnethet som motorvognfører Beskrivelse av tilstanden, samt en vurdering og konklusjon i forhold til risiko i trafikken Attest fra behandlende lege (fastlege/spesialist) Spesialisterklæring: førstegangsvurderinger, pasienter med mer vekslende forløp, høyere førerkortklasser

32 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse ADHD Helsekrav er ikke oppfylt: andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken Oppmerksomhetssvikt/Utagerende atferd/nedsatt impulskontroll

33 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse/adhd Dispensasjon nødvendig hvis diagnostisert behandlingstrengende ADHD, ved: søknad om førerkort første gang eller om ny klasse (alle førerkortklasser) fornyelse av førerkort klasse C1 C D D1 og kjøreseddel

34 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse/adhd Helsekrav kan anses som oppfylt hvis søker allerede har førerkort klasse A B M S T og viser forsvarlig kjøreatferd gjennom å ha kjørt anmerkningsfritt i minst to år (ikke prikkbelastninger, ikke vært innblandet i trafikkuhell, ikke vært under etterforskning for brudd på vegtrafikkloven)

35 Medikamentbruk og førerkort Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne beroligende eller bedøvende midler doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av medikamenter ikke er i stand til å kjøre på trygg måte

36 Aktuelle medikamentgrupper Benzodiazepiner Antidepressiva Antipsykotika Sentralstimulerende midler Antiepileptika Narkotiske analgetika (opioider) Muskelrelakserende midler Antihistaminer Anabole steroider

37 Benzodiazepiner og bilkjøring Brukere av benzodiazepiner om dagen bør ikke kjøre bil Ved bruk av 15 mg eller mer diazepam (tilsv. ca. 40 mg oxazepam) pr. døgn er man som regel uskikket til å kjøre Lavere doser kan også være risikofylte, særlig ved samtidig bruk av andre legemidler

38 Medikamentbruk og dispensasjon bruk som ikke reduserer årvåkenhet og kjøreevne godgjort at søker kan kjøre sikkert på tross av medikamentbruken restriktiv disp.praksis for høyere klasser Påvirkningsgrad avhengig av alder, sykdom, smertetilstand, annen legemiddelbruk, tilvenning Unngå kjøring under innstilling og doseøkning, og inntil reaksjon på legemidlet er kjent

39 Misbruk av alkohol, medikamenter, narkotika Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne Klasse M, T, S, A1, A og B Kroniske rusmiddelmisbrukere vil være påvirket store deler av tiden, og helsekravene er ikke oppfylt Legemiddelassistert rehabilitering (LAR): Kan vurdere dispensasjon etter 6 mnd innstillingsperiode, når det ikke har vært bruk av andre beroligende eller bedøvende midler, og bruk av illegale stoffer har opphørt helt (strenge kontrollkrav). Klasse C1, C, D1, D og kjøreseddel Samme helsekrav, men behandles strengere enn de lette klasser (ikke LAR) Det vil nesten alltid være behov for en spesialistvurdering fra psykiater eller rusmiddelinstitusjon ved påvist misbruk

40 Vilkår for tilbakelevering av førerkortet inndratt etter misbruksproblematikk Dokumentert alkohol-, stoff- eller medikamentfrihet i lengre periode (kombinert klinisk og laboratoriemessig verifikasjon) Eks. gjentatte blod- eller urinprøver, etter gjeldende prosedyrer ved rusmiddeltesting, jf. Sosial- og helsedirektoratets retningslinjer "Kvalitetskrav til rutiner for rusmiddeltesting, hvor positivt analysesvar kan danne grunnlag for iverksetting av alvorlige sanksjoner" (IS-14/2002) eller i medisinsk sammenheng (IS-13/2002) Søkeren må ha forpliktet seg til, og vist at han/hun kan gjennomføre deltakelse i oppfølgende behandling hos behandler/institusjon Førerkort må til å begynne med gis begrenset gyldighet (neppe mer enn 1 år) Høyere førerkortklasser skal vurderes vesentlig strengere Politiet er vedtaksberettiget ved tilbakeleveringer, og bør også kunne vurdere en misbrukers egnethet

41 Demens Ved mer enn helt ubetydelig demens er forskriftens helsekrav ikke oppfylt Antagelig stor underrapportering Vanskelig problemstilling med motstridende hensyn Legens meldeplikt er ubønnhørlig Husk mulighet for å melde tvil fylkesmannen kan henvise til trafikkstasjonen eller be politiet fatte vedtak om fremstilling til praktisk kjøreprøve ved trafikkstasjonen

42 Vurderingsprøve = praktisk kjøreprøve Ved mistanke om at en førerkortinnehaver ikke lenger innehar tilstrekkelig helse til å kunne kjøre på en forsvarlig måte, kan man be om en vurderingsprøve ved trafikkstasjonen. Anmodningen må gå gjennom fylkesmannen, som igjen kan henvise til trafikkstasjonen, eller be politiet om å fremstille føreren for praktisk kjøreprøve ved trafikkstasjonen. Det kan gis geografisk begrenset førerkort.

43 Alderdomssvekkelse Ved mistanke om at en førerkortinnehaver på grunn av generell alderssvekkelse ikke lenger innehar tilstrekkelig helse til å kunne kjøre på en forsvarlig måte, kan man be om en vurderingsprøve ved trafikkstasjonen. Anmodningen må gå gjennom fylkesmannen, som igjen kan henvise til trafikkstasjonen, eller be politiet om å fremstille føreren for praktisk kjøreprøve ved trafikkstasjonen. Det kan gis geografisk begrenset førerkort.

44 Førlighetssvekkelse Førligheten må være tilstrekkelig for sikker manøvrering av motorvognen Når førlighetsreduksjonen antas å være stasjonær, avgjør regionvegkontoret/trafikkstasjonen ved eventuell praktisk prøve om manøvreringsevnen er betryggende, eventuelt med ekstrautstyr på kjøretøyet. Ved stasjonær førlighetssvekkelse er det derfor trafikkstasjonen som fatter endelig vedtak, ikke fylkesmannen.

45 Geografisk begrensning kun når begrensningen sikrer at kjøringen kan skje på trygg måte begrensningen skal i seg selv redusere risikoen knyttet til tilstanden, ikke fordi begrensingen reduserer antall medtrafikanter som utsettes for føreren

46 Geografisk begrensning Aktuelle tilfeller visussvekkelse/synsfeltutfall (eks. kjent vei med enkelt trafikkbilde) diabetes mellitus (eks. korte transportoppdrag som ledd i annen virksomhet) behovet er knyttet til begrensede områder (eks. arbeid i bilverksteder)

47 Samarbeid med trafikkstasjon, politi og fylkesmannen Legene har et stort ansvar ved vurderingen av sine pasienters helse i forhold til bilkjøring Legene er trafikkstasjonens og politiets rådgivere i saker vedrørende førerkort og helse (sakkyndige) Fylkesmannen vil kunne gi veiledning til leger når de er i tvil. Ta gjerne muntlig kontakt for raske avklaringer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 1.07.2010 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Veileder IS-2070 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Heftets tittel: Utgitt: 03/2013 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Bestillingsnummer: IS-2070

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning IS-1442 Helsekrav til førerkort - en veiledning Heftets tittel: Helsekrav til førerkort - en veiledning Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1442 Sosial-

Detaljer

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Veien til førerkort og egen bil Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Men først kort om HABU-Arendal 1. HABU, Barnesenteret, SSHF Veien til denne forelesningen.

Detaljer

Epilepsi og førerkort

Epilepsi og førerkort J HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dr. med. Torkel Steen ISBN 978-82-93215-03-5 REVIDERT

Detaljer

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis.

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. 1 Hvem har utarbeidet veilederen... 4 2 Bakgrunn og målsetning for veilederen... 4 3 Regelverk for vurdering av

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

FSAN/UVB Dykkerlegens kontor

FSAN/UVB Dykkerlegens kontor FSAN/UVB Dykkerlegens kontor Innhold GENERELL INFORMASJON Innholdsfortegnelse 3 Timeplan 5 FORSKRIFT OG VEILEDER Helsekravforskriften 7 Veileder til helsekravforskriften 15 EDTC Fitness to dive standard

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK K FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK K FORENING Årgang 9 nr. 3-- 2001 Utgivelsesdato: 19. november 2001. Utgitt av Norsk flymedisinsk forening. Redaksjon: Lars Tjensvoll Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK K FORENING TEMA: FORTSETTER

Detaljer

Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet?

Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet? Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet? Anne-Kristine Schanke Sjefpsykolog, dr.philos. ved Sunnaas sykehus og professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Per-Ola Rike

Detaljer

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege Førerkort og diabetes Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege «Diabetes-syk mann (21) tiltalt for bildrap» Dagbladet, 12.nov 2010 «En hvit varebil kolliderte med

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet.

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 WHO Region: EURO / Norway Alcohol Legislation Submitted to GSRRS 2008 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4

Detaljer

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav.

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Til: - Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo, 15. mars 2015 Ref.: 186/15/AH/ph Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg

Detaljer

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42,

Detaljer

Ny helsekravforskrift og veileder. 1 - Classification: Internal 2011-05-01

Ny helsekravforskrift og veileder. 1 - Classification: Internal 2011-05-01 Ny helsekravforskrift og veileder 1 - Classification: Internal 2011-05-01 Ny helsekravforskrift 2 - Classification: Internal 2011-05-01 3 - Classification: Internal 2011-05-01 4 - Classification: Internal

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer