I tillegg til rutineundersøkelse (se kapittel 1 Rutineundersøkelse) bør følgende informasjon i anamnesen vektlegges:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg til rutineundersøkelse (se kapittel 1 Rutineundersøkelse) bør følgende informasjon i anamnesen vektlegges:"

Transkript

1 6 Syn og førerkort (Opprettet januar 2008, revidert , , og ) Nytt regelverk for helsekrav til førerkort gjelder fra 1. oktober En viktig intensjon med endringene er at flere som ønsker førerkort skal få hjelp i førstelinjehelsetjenesten når det gjelder vurdering av helsekravene. Dette gjøres generelt via mer spesifikke helsekrav, og mindre rom for tolkning. Dette gjelder også innen syn, der leger og optikere har fått et stort generelt ansvar, mens øyelegen normalt skal vurdere de mer avanserte tilfellene. Norges Optikerforbund oppfordrer sine medlemmer til å styrke samarbeidet med lokale fastleger når det gjelder førerkortvurderinger. Optikerens formelle rolle er å attestere på Helsedirektorates «Helseattest førerett SYN». «Helseattest førerett SYN» er mer omfattende enn tidligere NA 0202 optikerattest. Attesten skal fylles ut etter gitte kriterier. Helsepersonelloven fra 2001 pålegger optikere, leger og psykologer en plikt til å melde fra om helsekravene i den aktuelle førerkortklasse ikke lenger oppfylles. Normalt vil optikerens vurdering av synsfunksjonen være det viktigste elementet, men optiker er også pålagt å være oppmerksom på forhold som generell helse, rusproblematikk og psykisk helse. 6.1 Råd I tillegg til rutineundersøkelse (se kapittel 1 Rutineundersøkelse) bør følgende informasjon i anamnesen vektlegges: Informasjon om førerkort: o Har personen førerkort? o Hvilke klasser gjelder førerkortet? o Er personen yrkessjåfør med spesielle krav til syn? Hvis optisk korreksjon benyttes ved kjøring (briller og/eller kontaktlinser), hvordan fungerer disse i kjøresituasjonen? Oppleves synsproblemer i forbindelse med kjøring, som for eksempel: o Synsforstyrrelser o Varierende dobbeltsyn o Blendingsplager, spesielt ved møtende biler i mørket o Opplevelse av nedsatt mørkeadapsjonsevne Brukes medisiner som kan påvirke syn eller bilkjøring negativt? Andre forhold eller helsetilstander som kan påvirke bilkjøring Undersøkelser relatert til førerkortklasse Førerkortforskriften regulerer følgende synsmessige forhold relatert til førerkort: Synsstyrke (visus) Synsfelt Dobbeltsyn Nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye Tap av syn på ett øye

2 Det er satt krav til: Optisk korreksjon Vurdering av progressiv øyesykdom av betydning for kjøreevne Vurdering av nedsatt kontrastfølsomhet, nedsatt mørkesyn og økt blendingsfølsomhet Optikere skal kjenne de gjeldende regler for de ulike kjøretøyklassene. De fleste kravene har klare avgrensninger i forhold til om førerkort kan gis eller ikke, som for eksempel visuskravet. Når det gjelder vurdering rundt øyesykdommer, kontrastfølsomhet, mørkesyn og blendingsfølsomhet vil beslutningene i større grad være basert ut fra pasientens gitte informasjon, klinisk erfaring og målbare parametere Synsrådgivning Selv om visuskravet oppfylles ukorrigert, bør nytteverdien i en korreksjon vurderes og demonstreres. Optiker bør informere om fordelene ved godt syn i trafikken. Optikeren skal gi hensiktsmessig veiledning ved valg av innfatning og brilleglass (effekt ved høye styrker, nytteverdi med antirefleks m.m.). Optikeren bør også anbefale å fornye brilleglassene dersom disse er slitte og kan gi plager med lysblending på grunn av riper og slitasje. Ved bruk av kontaktlinser ved bilkjøring forutsettes det at disse tolereres godt. Som dokumentasjon av god toleranse godtas attest fra godkjent kontaktlinsetilpasser eller øyelege. Kontaktlinsebrukerne bør anbefales å ha en reservebrille liggende i bilen. Husk også at faktorer som ren bilrute både utvendig og innvendig, skifte av vindusviskere, rengjøring av frontlykter og fjerning av is på vinteren er med på å bedre synsforholdene for bilsjåfører Journalføring Myndighetene poengterer viktigheten av å notere vurderinger som er gjort og hvilke råd som er gitt i forbindelse med førerkort. Sørg for at journalen gir et godt bilde av situasjonen og at forhold rundt meldeplikten overholdes. Journalføring rundt melding sendt Fylkesmannen, dersom dette blir resultatet, poengteres av myndighetene som spesielt viktig Meldeplikt Helsepersonellovens paragraf 34 sier følgende: Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Det er viktig å påpeke at hvis for eksempel visuskravet er oppfylt med godkjent korreksjon, skal det ikke sendes melding til fylkesmannen og heller ikke til trafikkstasjonen. Meldeplikten gjelder kun der helsekravene ikke oppfylles.

3 Optikeren plikter å informere pasienter som ikke tilfredsstiller kravene til førerkort om at de ikke har førerrett. I denne forbindelse skal optikeren opplyse om hvilke helsekrav i førerkortforskriften det vises til. Helsedirektoratet anbefaler at beskjed gis både muntlig og skriftlig. Forventes tilstanden å være kortvarig, ofte regnet inntil 6 måneder, gis midlertidig kjøreforbud. Tilstander som regnes å vare lenger enn seks måneder, krever i tillegg skriftlig melding til Fylkesmannen. Denne type melding er unntatt fra taushetsplikten. Optiker bør i en slik melding vise til hvilken helsekrav som ikke tilfredstilles, og gjerne hvilken paragraf i Førerkorforskriften det vises til slik at Fylkesmannen enklere kan behandle saken. Det er politiet som ber om at førerkortet blir levert rent fysisk. Se vedlegg 1 for forslag til formell informasjon til pasient og kopi som informasjon til Fylkesmannen Merkingen i førerkortet Ved krav til korreksjon ved kjøring merkes førerkortet med kode 01 i felt 12 på baksiden av førerkortet. Dersom kode 01 står helt nederst på førerkortet i felt 12 betyr det at korreksjon er nødvendig i alle klasser. Om kode 01 er plassert i felt 12 bak aktuelle førerkortklasse gjelder korreksjonskravet kun for denne klassen. Se pkt Meldeplikt 6.2 Informasjon Lovforankringen når det gjelder førers helsekrav i trafikken og helsepersonells ansvar i forhold til dette er i hovedsak hjemlet disse stedene: Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) - 21, 24 ledd 4 og 7, 34 Forskrift om førerkort m.m. - Vedlegg 1 Helsekrav Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - 34 Gjeldende veileder vil til enhver tid ligge tilgjengelig på Helsedirektorates nettsider. Veilederen oppdateres kontinuerlig, slik at det er den digitale utgaven en bør forholde seg til. Det er viktig ikke å blande sammen spørsmålene om helsekravene er oppfylt eller ikke, og om dispensasjon innvilges. Helsepersonell skal også være oppmerksomme på mulige inhabilitetsspørsmål i forbindelse med utfylling av attester (jfr Forvaltningsloven 6) og hvis en opptrer som sakkyndig (jfr Helsepersonelloven 27). Hvis en person ikke ønsker å gjennomføre undersøkelser, som optiker mener er nødvendig for å kunne fastslå om kravene til førerkort er tilstede eller ikke, skal det ikke skrives attest. Førerkortsøker har plikt til å la seg undersøke. For mer detaljert informasjon om helsekrav for førerkort: se Forskrift for førerkort (komprimert informasjon i vedlegg 2).

4 Ved utfylling av «Helseattest førerett SYN» bør personalia og personnummeret være påført før underskrift og stempling. Har ikke personen kjent identitet for deg, kreves gyldig identifikasjon. Førerkortattesten er ikke gyldig mer enn 3 måneder etter påskrifts/signeringsdato. Informasjonen som legges i attesten skal være dagens dato. Dersom det er grunn til å anta at helsetilstanden er endret, kan ny attest kreves etter kortere tid enn hva som opprinnelig ble oppgitt i attesten. Det er også viktig å være oppmerksom på at helsepersonell skal korte ned gyldigheten på attesten hvis det er forhold som tilsier at dette er nødvendig eller fornuftig. Fra fylte 75 år er legeattest obligatorisk for fortsatt bibeholdelse av førerkortet. Intervallet mellom legeundersøkelsen bestemmes av lege.

5 6.3 Kilder FOR nr 298: Forskrift om førerkort m.m: Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven): LOV nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven): Helseattest førerett SYN ling%20(2).pdf Førerkortveilederen: Generell informasjon fra Statens vegvesen: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven 6): 6 Helsedirektoratets nettside informasjon relatert til førerkort: Det tas forbehold om endringer i digitale linker. Hvis linkene ikke fungerer, kan dokumentene søkes opp ut fra navn og beskrivelse.

6 Apendiks 1 Utarbeidet for Norges Optikerforbund med bidrag fra: 2008: Trine Johansen Ann Solfrid Iversen Olaug Skrøppa Bjørn Westerfjell 2013: Kathinka Jeber Gro Vikesdal Siv Stordalen Eirik Ross Anne Kollandsrud Bonnie Uchermann Egil B Stensholt Hans Torvald Haugo 2016: Olaug Skrøppa Christine Hægstad Tina Wammer Gro Horgen Vikesdal Hans Torvald Haugo Høringsliste: 2016: Marianne Mathisen Lene Luraas Jan-Magnus Haugen Jon Vegard Barstad Gjelle Denne kliniske retningslinjen har tre vedlegg: Vedlegg 1: Helsedirektoratets utkast til standardbrev - helsekrav ikke oppfylt: Varsel førerkortinnehaver - helsekrav ikke oppfylt Varsel fylkesmannen - helsekrav ikke oppfylt Vedlegg 2: Komprimert informasjon relatert til ulike førerkortklasser, med fokus på synsfunksjonen, hentet fra Førerkortforskriften. Vedlegg 3: Råd fra gjeldende veileder, med kommentarer fra Norges Optikerforbund.

7 Vedlegg 1: Varsel førerkortinnehaver - helsekrav ikke oppfylt Navn: f.nr.: Førerkort Helsekrav for førerett ikke oppfylt skriftlig advarsel mot å føre motorvogn Jeg viser til samtalen i dag, der vi også tok opp spørsmålet om det er forsvarlig at du fortsatt kjører bil. Du fyller for tiden ikke førerkortforskriftens helsekrav for førerkortgruppe Du må derfor la motoriserte kjøretøy stå inntil videre. Vi ble enige om at vi skal vurdere din helsetilstand opp mot retten til å kjøre bil på nytt den Sted: Dato: Signatur HPR-nummer Det er førerkortinnehavers plikt å ikke føre motorvogn når helsekravene for trafikksikker kjøring ikke er oppfylt, jf. vegtrafikklovens 21, jf. også førerkortforskriftens (FOR ) vedlegg 1 2, der det står: «Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på en trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som kan påvirke kjøreevne, eller annen helsesvekkelse.»

8 Vedlegg 1 - fortsetter: Varsel fylkesmannen - helsekrav ikke oppfylt Fylkesmannen i Førerkort Helsekrav for førerett ikke oppfylt - melding etter meldepliktforskriften Navn: f.nr.: (her føres inn navn og fødselsnummer til førerkortinnehaver) Jeg har etter helseundersøkelse av N. N. vurdert at vedkommende ikke fyller helsekravene til førerett i førerkortgruppe. Helsekravene er ikke oppfylt i henhold til kravene i førerkortforskriftens vedlegg 1, helsekrav til førerkort, kapittel X, paragraf Y punkt Z. (her fylles inn relevant bestemmelse fra vedlegg 1 i førerkortforskriften). Kort om helsesvekkelsen og forventet varighet: (her gis nærmere opplysninger om helsetilstanden og hvorfor jeg vurderer det slik at det må sendes melding til fylkesmannen om at de bør kontakte politiet og be om at førerkort inndras. Det opplyses også hvorfor jeg mener at tilstanden vil vare mer enn seks måender). Meldingen sendes i overensstemmelse med lov om helsepersonell 34 og meldepliktforskriften jf. helsepersonellovens 76. Planlagt oppfølging av N. N.: (sett inn dato) N. N. er gjort kjent med denne meldingen ved kopi av dette brevet. N.N har også mottatt skriftlig advarsel mot å føre motorvogn, se vedlagte kopi. Med hilsen Sted: Dato: Signatur HPR-nummer Vedlegg Eventuell spesialistuttalelse Skriftlig advarsel mot å føre motorvogn

9 Vedlegg 2 Hentet fra førerkortforskriften: Ulike førerkortklasser, regler og krav relatert til disse: Forhold relatert til syn og førerkort deles i tre grupper: Generelle krav for alle førerkortklasser (gruppe 1 til 3) Skjerpede krav som gjelder utvidete klasser (gruppe 2 og 3) Særskilte krav til gruppe 3, herunder kjøreseddel for persontransport og kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Førerkortklassene deles inn på følgende måte: Gruppe 1: - AM - to-, tre- og firehjuls moped kode 145 og 146 tohjuls (vanlig) moped kode 147- mopedbil ( småbil registrert som moped) - S - beltemotorsykkel (snøscooter) - T - traktor - A1 - lett motorsykkel - A2 - mellomtung motorsykkel - A - motorsykkel - B - personbil, varebil, inntil 3,5 tonn og høyst 8 passasjerplasser - BE - personbil, varebil, inntil 3,5 tonn og høyst 8 passasjerplasser, inklusive tilhenger Gruppe 2: - C1 - lett lastebil, inntil 7,5 tonn - C1E - lett lastebil, inntil 7,5 tonn, inklusive tilhenger - C - lastebil, over 7,5 tonn - C - lastebil, over 7,5 tonn, inklusive tilhenger Gruppe 3: - D1 - minibuss - D1E - minibuss, inklusive tilhenger - D - buss - DE - buss, inklusive tilhenger Kjøreseddel for persontransport* Kompetansebevis for utrykningskjøring Det er ingen særskilte krav for kjøring med tilhenger (merket med klasse E). Tilhenger/- redskap til kl. B, C, C1, D eller D1 følger trekkvognens førerkortklasse. *Kjøreseddel er dokumentasjon på en offentlig tillatelse til å drive persontransport mot vederlag, med drosje eller buss. Helsekravene er som for kl. D. For kompetansebevis for utrykningskjøring gjelder helsekrav som for kl. D. ATV: Hvilken førerkortklasse som kreves, avhenger av kjøretøyet, og må eventuelt avklares med trafikkstasjonen. Førerkortfri motorvogn fremgår av Førerkortforskriftens 12.

10 Kapittel 4. Syn 9. Helsekrav til synsfunksjon Helsekravene til syn er oppfylt når søker om førerett fyller følgende krav til synsfunksjon: 1. Synsstyrke 2. Synsfelt 3. Dobbeltsyn A B C Nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye Tap av syn på ett øye Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3 Minst 0,5 for begge øyne samlet eller 0,5 for ett øye a) minst 120 grader vidt i horisontalplanet, 50 grader til hver side og 20 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram og b) ingen utfall innenfor en radius på 20 grader ved blikk rett fram. Helsekravet er oppfylt etter tre måneder dersom optiker eller øyelege attesterer at det er gjennomført tilfredsstillende kompenserende tiltak og det deretter er gjennomført kjørevurdering med bestått resultat. Helsekravet er oppfylt når optiker eller øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon. Helsekravet er oppfylt etter seks måneder dersom optiker eller øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon og det deretter er gjennomført kjørevurdering med bestått resultat. Minst 0,8 for det ene øyet og 0,1 for det andre øyet a) minst 160 grader vidt i horisontalplanet, 70 grader til hver side og 30 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram og b) ingen utfall innenfor en radius på 30 grader ved blikk rett fram. Helsekrav ikke oppfylt. Helsekravet er oppfylt etter seks måneder dersom øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon og det deretter er gjennomført kjørevurdering med bestått resultat. Helsekrav ikke oppfylt. 10. Krav til optisk korreksjon Maksimal tillatt korreksjon for førerkortgruppe 2 og 3 ved bruk av briller er pluss åtte dioptrier. Dersom optisk korreksjon (ved bruk av briller, kontaktlinser e.l.) er nødvendig for å oppfylle ovenstående krav, skal det stilles vilkår om at nødvendig korreksjon tåles godt og benyttes under føring av motorvogn.

11 11. Vurdering ved ikke oppfylte krav til synsstyrke eller synsfelt I helt spesielle tilfeller, og etter uttalelse fra øyelege, kan det gis førerett i førerkortgruppe 1 selv om kravene til synsstyrke eller synsfelt ikke er oppfylt. Synsfunksjonen må ikke være ytterligere svekket på grunn av andre forhold. Kjørevurdering må være gjennomført etter anmodning fra Fylkesmannen, og førerett må være anbefalt av regionvegkontoret. 12. Vurdering ved progressiv øyesykdom Progressiv øyesykdom av betydning for kjøreevne skal første gang vurderes av øyelege. Nødvendig oppfølging fastsettes av øyelege ut fra antatt progresjon av tilstanden. 13. Annen vurdering av synsfunksjoner Helsekravet er ikke oppfylt for førerkortgruppe 2 og 3 dersom kontrastfølsomheten er nedsatt. Helsekravet er ikke oppfylt for noen klasse dersom nedsatt kontrastfølsomhet, nedsatt mørkesyn eller økt blendingsfølsomhet medfører trafikksikkerhetsrisiko.

12 Vedlegg 3 Norges Optikerforbunds kommentarer til Forskrift om førerkort m.m. Det er viktig at optikere ikke bare setter seg inn i selve forskriften, men også leser hele veilederens informasjon relatert til synsfunksjonen: Vedlegg 1 Helsekrav Helsedirektoratets veileder er dynamisk, og kan således endres uten at det er gjort endringer i dette vedlegget. 9. Helsekrav til synsfunksjonen Synsstyrke: Måles på minst 5 meters avstand og etter godkjent standard. Måling av synsstyrke (visus) er noe optikere er godt opplært i, og behersker godt. Det er kjent i fagmiljøene at det kan måles ulik synsstyrke hos ulike helsepersonell. Ved et satt krav til måling på 5 meter, bør målingene som utføres bli mer entydige. Synsfelt: Hvis det er indikasjon på synsfeltstutfall hos fastlege, skal føreren undersøkes av optiker eller øyelege. Fastlegen kan benytte Donders i utgangspunktet der det ikke er noen indikasjon på mulige utfall. Hvis pasienten henvises optiker eller øyelege ut fra mistanke, skal det utføres terskeltesting med automatisk perimetri. Ut fra de signalene som er gitt fra Helsedirektoratet kan optikere benytte de apparater de allerede har tilgjengelig for synsfeltsundersøkelse. Optikere som har ulike maskiner eller programvare tilgjengelig, skal benytte de undersøkelsene som egner seg best i forhold til kjøresituasjonen. Norges Optikerforbund anbefaler at optiker sammen med automatisk perimetri, også utfører en korrekt og grundig Donders eller konfrontasjonstest, for bedre oversikt over synsfeltets yttergrenser. Det er per i dag svært få i øyehelsetjenesten som har perimeter som undersøker så langt ut som det angis i forskriften. Det finnes også andre undersøkelser av synsfelt som kan gjøres for bedre oversikt, utover perimetri som er et angitt minimumskrav. Eksempel på dette er Amsler, fingertelling i kvadrant eller liknende. Optikere som ikke har tilgang til automatisk perimetri, kan ikke fylle ut punkt 1 b i «Helseattest førerett SYN» på korrekt grunnlag. Disse bør henvise pasienter til kollegaer som har tilgjengelig utstyr og derved kan gjennomføre egnede undersøkelser. Dobbeltsyn: Hvis føreren har dobbeltsyn skal denne undersøkes av optiker eller øyelege. Vær oppmerksom på at det tolereres dobbeltsyn utenfor 30 grader fra blikkretning rett frem i alle førerkortklasser. Vær oppmerksom på at kravene i forhold til dobbeltsyn er betraktelig strengere for førerkortgruppe 2 og 3, sammenliknet med førerkortgruppe 1. Hvis en sjåfør i førerkortklasse 1 har fått dobbeltsyn, kan optiker være med både å korrigere/behandle dette, samt være med på å bekrefte at kompensasjon er tilfredsstillende.

13 Nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye: Ved nylig konstatert betydelig reduksjon av syn på ett øye skal denne undersøkes av optiker eller øyelege. Betydelig reduksjon er angitt som tap av syn under 0,3. Vær oppmerksom på at kravene i forhold til nylig konstatert reduksjon av syn på ett øye er strengere for førerkortgruppe 2 og 3, sammenliknet med førerkortgruppe 1. For optikere kan bestemmelsen om nylig konstatert betydelig reduksjon av syn virke underlig da kravene til synsstyrke mindre enn 0,3 på affiserte øye, er høyere enn satte krav i alle førerkortgrupper (i førerkortklasse 1 kan man være blind på ett øye, i førerkortklasseklasse 2 og 3 kan man ha ett øye med synsstyrke 0,1). Ut fra dette er det viktig å avdekke om synsstyrken er brått redusert, eller om dette for pasienten har pågått over tid. Dette er avgjørende for om personen kan fortsette å kjøre bil eller ikke. Innhenting av tidligere journalinformasjon eller annet som kan understøtte at endringer i synsfunksjonen har kommet over tid, og derved er tilvent, vil være viktig. Norges Optikerforbund anbefaler derfor optiker til å kontakte Fylkesmannen (Fylkeslegen) for en diskusjon i grensetilfeller som kan oppstå relatert til denne regelen. Tap av syn på ett øye: Tap av syn på ett øye er definert som synsstyrke under 0,1 på det affiserte øyet. Som for punktet over, vil tidligere historikk være viktig her. Dette er et konkret punkt med satte måleverdier. Likevel mener Norges Optikerforbund at det er viktig å ivareta en pasients interesser på best mulig måte. I en tenkt situasjon der en person er født med synsstyrke HØ: 1,0 og VØ: 0,15, vil det være unaturlig å frata denne førerkortet i 6 måneder uten videre. Norges Optikerforbund anbefaler derfor optiker til å kontakte Fylkesmannen (Fylkeslegen) for en diskusjon i grensetilfeller som kan oppstå relatert til denne regelen, og det for eksempel er vanskelig å finne dokumentasjon på historikk. 10. Krav til optisk korreksjon Her er det to satte krav: Styrkekrav i brille maksimalt +8,00DS til førerkortgruppe 2 og 3. Det antas at dette er sfærisk ekvivalent. Optisk korreksjon (briller, kontaktlinser eller liknende) som er nødvendig for å oppfylle førerkortkravene, skal tåles godt og brukes under kjøring. 11. Vurdering ved ikke oppfylte krav til synsstyrke eller synsfelt Det er åpnet for at personer kan søke om førerkort, selv om krav til synsstyrke eller synsfelt ikke er oppfylt. Synsfunksjonen skal ikke være ytterlige svekket av andre tilstander. Føreren selv skal søke om dette, og det kreves attest fra øyelege. Det er viktig å merke seg at dagens regelverk i stor grad er liberalisert fra tidligere (unntak er for eksempel synsfunksjonen og bruk av medikamenter). På grunn av denne generelle liberaliseringen, er det uttalt fra Helsedirektoratet at mulighetene for å få godkjent unntak fra regelen vil være svært begrenset.

14 12. Vurdering ved progressiv øyesykdom Det er viktig å merke seg under dette punktet at det står spesifikt nevnt at øyesykdommen skal ha betydning for kjøreevnen. Ved progressiv øyesykdom (eksempelsvis lett begynnende katarakt) som ikke antas å påvirke kjøreevnen, skal ikke spesialisthelsetjenesten belastes unødvendig. Optiker må, eventuelt i samråd med fastlege eller andre i primærhelsetjenesten, vurdere når øyelege skal involveres. Disse nye førerkortforskriftene viser at primærhelsetjenesten har et viktig ansvar for å følge opp sjåfører, samtidig som at spesialisthelsetjenesten skal være med å sikre best mulig trafikksikkerhet. Norges Optikerforbund mener at andre lover og regler som regulerer helsepersonells yrkesutøvelse ivaretar pasientenes ved behov for henvisning til spesialist. 13. Annen vurdering av synsfunksjoner Her kommer faktorene kontrastfølsomhet, nedsatt mørkesyn og økt blendingsfølsomhet inn. Kravene er ikke spesifisert nærmere enn at det er angitt at faktorene er «nedsatt». Dette betyr at optiker må sette seg godt inn i hva de ulike måleverdiene betyr ved innkjøp av nytt utstyr m.m., samt å lese manualene for å ha god oversikt over når en ut fra alder m.m. kan regne funnene som unormale eller ikke. Funn her må vurderes i sammenheng med andre målinger. Det er viktig å merke seg at dette i mange sammenheng er nye måleparametere, og derfor kan føles unaturlige for mange. Samtidig viser forskning at disse synsevnene er viktige i trafikken. Nedsatt kontrastfølsomhet: Norges Optikerforbund anbefaler måling av minst tre punkter på følsomhetskurven, slik at en får best mulige holdepunkter for om kontrastsynet er normalt eller ikke. Helsedirektoratet anbefaler å måle med Pelli Robson Contrast Sensitivity Chart. Dette er en målemetode som er enkel å bruke og som mange optikere kjenner til. Ut fra hva Norges Optikerforbund er kjent med, har de fleste nyere tavle-systemer innebygde muligheter for kontrastmålinger. Forbundet anbefaler minst måling med høy og lavkontrast. Eksempelvis: Standard synsprøvetavle, sorte bokstaver på hvit bakgrunn (= høykontrast), grå bokstaver (for eksempel 10%) på hvit bakgrunn (= lavkontrast), anbefalt 5 optotyper på samme linje, gjerne logmar hvis tilgjengelig. Nedsatt mørkesyn: Det er ulike metoder for å måle mørkesyn og mørkeadaptasjon. Men disse er ikke like utbredt i klinisk praksis. Anamnesen gir informasjon i forhold til å vurdere nedsatt mørkesyn. En metode som mange kjenner er måling av mesopisk synsstyrke (synsstyrke målt i redusert belysning). En dropp i mesoptisk visus kan være et tegn på at det er noe galt, og pasienten bør utredes, for eksempel videre via en måling av full mørkeadaptasjonskurve.

15 Økt blendingsfølsomhet: Dette er jo for mange kjent. Oppgaven nå blir å finne ut om dette påvirker den enkeltes adferd i trafikken slik at det oppstår uønsket trafikksikkerhetsrisiko. Som for mørkesyn, vil en god anamnese være viktig. En kan ved å skape blending, for eksempel med en pennelykt få indikasjoner på om en person blendes enkelt eller ikke. En skal huske på at når en introduserer en ny måte å måle på, for eksempel ved blending fra en pennelykt, bør man gjøre denne undersøkelsen på mange mennesker for å lære seg hvordan de med normalt syn reagerer.

Førerkor(orskri+ens vedlegg 1 Helsekrav kap.4 Syn 9-13

Førerkor(orskri+ens vedlegg 1 Helsekrav kap.4 Syn 9-13 Førerkor(orskri+ens vedlegg 1 Helsekrav kap.4 Syn 9-13 Emnekurs i øyesykdommer Nidaroskongressen 20.oktober 2017 Ass fylkeslege KrisIne Asmervik Foto: Beate Sundgård 2 Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 13. mars 2015 13:12 Firmapost - VD Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav.

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 13. mars 2015 13:12 Firmapost - VD Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav. Fra: Firmapost Sendt: 13. mars 2015 13:12 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Vedlegg: Høringssvar om endring av

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Hjelpeskjema til ny helseattest

Hjelpeskjema til ny helseattest Hjelpeskjema til ny helseattest Ny helseattest tas i bruk fra og med 1. oktober 2016. For å sikre likebehandling har vi laget et hjelpeskjema som gir anbefalinger om hva konsekvensen av eventuelt manglende

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og førerkort

Psykisk utviklingshemming og førerkort Psykisk utviklingshemming og førerkort Kan personer med diagnose psykisk utviklingshemming ta førerkort? Nye helsekrav for førerkort Nye helsekrav gjeldende fra 01.10.2016 Forskrift om førerkort. Tilgjengelig

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og )

16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og ) 16 Henvisninger (Opprettet 2005, revidert februar 2009 og 05.12.2017) Optiker plikter å henvise pasienten til egnet instans ved funn eller symptomer på tilstander som ikke faller innenfor optikerens arbeidsområde

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Vedlegg Høringsoppsummering

Vedlegg Høringsoppsummering Statens vegvesen Vedlegg Høringsoppsummering Forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 25. oktober

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298)

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298) 1 Høringsnotat Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Vegdirektoratet 15.12.2014 2 3 Innhold Innledning...

Detaljer

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF.

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Om førerkort Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Hvem kan kjøre bil? I Norge er det ingen som har lov til å kjøre bil alene før man er 18 år.

Detaljer

Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis

Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther, Buskerud Kurs i trafikkmedisin 6-7/2 2007 MÅL Øke forståelsen for viktigheten av å ha god kjennskap til helsekrav

Detaljer

Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016)

Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) Veiledere Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) IS-2541 Sist endret 2.6.2017 Om veilederen Førerkortveilederen er en veileder til førerkortforskriftens vedlegg 1, helsekrav som

Detaljer

Epilepsi og førerkort. Helsekravene du må vite om

Epilepsi og førerkort. Helsekravene du må vite om J Epilepsi og førerkort Helsekravene du må vite om FØRERKORTKLASSER Helsekravene knyttet til epilepsi og førerkort skiller mellom: Førerkortklasse 1: AM, S, T, A1, A2, A, B, BE (personbiler, mopeder, motorsykler,

Detaljer

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege FØRERKORT DIABETES MELLITUS Eli Løkken ass. fylkeslege Disposisjon Dagens bestemmelser og dispensasjonspraksis Forslag til endringer gjeldende fra 01.01.16 Overgangsordninger Myndighetskrav Vegtrafikkloven

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315.

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315. Fra: Firmapost Sendt: 16. mars 2015 07:31 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Svar på høring om helsekrav Vedlegg: Svar på høring Helsekrav 120315.docx Fra: Ellen Margrethe Ramstad [mailto:ellen@atl.no]

Detaljer

Avdelingsdirektør Bente Moe,

Avdelingsdirektør Bente Moe, Helse meg her og helse meg der- Hvilken betydning har helsen for føreretten? Avdelingsdirektør Bente Moe, Seniorrådgiver Nils Moe, Seniorrådgiver Ole Bjørn Herland, Seniorrådgiver Christopher Le Kjøring

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endring i: - Forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) - Forskrift 16. april 2008 nr. 362 om

Detaljer

FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER

FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER ROGALAND LEGEFORENING 06.02.2013 Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Harald Bjarne Hellesen BEGREPET HELSEKRAV Helsekravpyramiden 3 Helsekravene i kortversjon Kl.

Detaljer

Arbeidstilsynets veiledning, Arbeid ved dataskjerm (bestillingsnummer 540), gir en mer detaljert oversikt enn selve forskriften.

Arbeidstilsynets veiledning, Arbeid ved dataskjerm (bestillingsnummer 540), gir en mer detaljert oversikt enn selve forskriften. 5 Databriller (Opprettet 2005, revidert 11.02.15) Arbeidslivets normer og regler for arbeidstakers syn relatert til arbeid ved dataskjerm reguleres i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOR-2011-12-06-1355).

Detaljer

Leger og førerkortvurdering

Leger og førerkortvurdering Leger og førerkortvurdering Tirsdag 24.3.2015 Ass. fylkeslege Sven Anders Haugtomt Det er denne lappen det dreier seg om Plan Regler Roller (ansvar, myndighet og oppgaver) Piller og rus Demens Regler Vegtrafikkloven

Detaljer

Førerkortforskriftene

Førerkortforskriftene Førerkortforskriftene Nye regler Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) Hjerte- og karsykdommer ( 25-29 helsekrav til førerkort) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?tittel=hjerte-ogkarsykdommer-10664

Detaljer

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild Fylkeslege Jan Vaage Rusrelaterte oppgaver Opptrappingsplanen for rusfeltet Folkehelsearbeid Rettighetsklager på

Detaljer

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning IS-1442 Helsekrav til førerkort - en veiledning Heftets tittel: Helsekrav til førerkort - en veiledning Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1442 Sosial-

Detaljer

Epilepsi og førerkort

Epilepsi og førerkort J HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dr. med. Torkel Steen ISBN 978-82-93215-03-5 REVIDERT

Detaljer

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT Ass. fylkeslege Aud H. Garmann Askevold 10.02.2016 NY FØRERKORTFORSKRIFT NÅR TRER DEN I KRAFT OG HVA INNEHOLDER DEN Hva inneholder den?? Når trer den i kraft???

Detaljer

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Rus og førerkort - helsekrav Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Forskriftens krav Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4:

Detaljer

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort Generelt om attester ved diabetes Diabetes og førerkort Generelt om attester Varsom, nøyaktig og objektiv krav til attester og erklæringer fra helsepersonell Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helse-

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298)

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298) Høringsoppsummering Høringsoppsummering av forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Helsedirektoratet 13.06.2016

Detaljer

FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra ) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016

FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra ) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016 FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra 01.07.16) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016 Helsekravene for førerkort Forskrift om førerkort m.m. fastsatt av vegdirektoratet 19.01.2004

Detaljer

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Tone Indergaard Assisterende fylkeslege Tromsø 05.05.2017 Renate Bugge Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Troms Hva skal vi snakke om? Fylkesmannens

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping 24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping Tema Siste endringene i førerkortforskriften Førerkortklasser Helseattest

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

Dette er en pliktbestemmelser som pålegges fører av kjøretøy.

Dette er en pliktbestemmelser som pålegges fører av kjøretøy. 1 Dette er en pliktbestemmelser som pålegges fører av kjøretøy. 2 Dette er en pliktbestemmelse som pålegges fører av kjøretøy gjennom vegtrafikkloven. Denne er konkretisert i førerkortforskriftens vedlegg

Detaljer

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Helsedirektoratet FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Innledning. For å få førerkort for motorkjøretøy stiller førerkortforskriften opp visse helsekrav Dersom disse

Detaljer

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen Vi finner informasjon på Helsedirektoratets hjemmeside https://helsedirektoratet.no/forerkort https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen 1 og på Lovdata https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/2004-01-19-298#kapittel_15

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Veien til førerkort og egen bil Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Men først kort om HABU-Arendal 1. HABU, Barnesenteret, SSHF Veien til denne forelesningen.

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 26.3.2015 Nr. 18/507 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF 2015/EØS/18/52 av 25. august 2009 om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med under

Detaljer

Trafikkmedisin og førerkort

Trafikkmedisin og førerkort Trafikkmedisin og førerkort Primærmedisinsk uke 2014 22. oktober Cato Innerdal Ass. fylkeslege Fylkesmannen i Møre og Romsdal Program Trafikkmedisin og førerkort Aktuelle kasuistikker Primærmedisinsk uke

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord 7 Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav.

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Til: - Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo, 15. mars 2015 Ref.: 186/15/AH/ph Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

Førarkort og opioidbruk. Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger

Førarkort og opioidbruk. Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger Førarkort og opioidbruk Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger Utdrag frå helsepers.l. 15 Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 06.03.13 Kontaktperson

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig

Detaljer

Fastlegens rolle i førerkortsaker

Fastlegens rolle i førerkortsaker Fastlegens rolle i førerkortsaker MED SÆRLIG VEKT PÅ NYE HELSEKRAV FRA 01.10.2016 SENIORRÅDGIVER KJETIL LENES Førerkortfeltet - et minefelt Generelt bemerkes at ansvarsfordelingen mellom politiet og helsemyndighetene,

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

Mr Parkinson bak rattet

Mr Parkinson bak rattet Mr Parkinson bak rattet Prosjektnummer: 2011/1/0279 Førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav 1. Generelle bestemmelser om helse. Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist

Detaljer

Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger. Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud

Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger. Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud I can barely hear,i can barely see,i can barely walk. Things could have been worse though.

Detaljer

https://helsedirektoratet.no/forerkort

https://helsedirektoratet.no/forerkort https://helsedirektoratet.no/forerkort 1 For leger https://www.fylkesmannen.no/documents/dokument%20fmro/helse%20o g%20sosial/skjema%20og%20malar/f%c3%b8rarkort-veileder_is-1437.pdf 2 Publikumsveiledning

Detaljer

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV Grunnkurs i allmennmedisin 17.4.2013. Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Marit Anda HELSEKRAV Hvorfor helsekrav? 4 Førerkortforskriftens vedlegg 1- Helsekrav 1. Generelle

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Veileder IS-2070 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Heftets tittel: Utgitt: 03/2013 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Bestillingsnummer: IS-2070

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter:

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C/D Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 9.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR ) om førerkort

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR ) om førerkort Høringsnotat Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) om førerkort Vegdirektoratet 29. juni 2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ENDRING AV BESTEMMELSER OM ANTIPSYKOTIKA,

Detaljer

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Statens vegvesen Oslo 01.06.10 Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Norsk Epilepsiforbund (NEF) og Norsk Epilepsiselskap

Detaljer

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til 10-6.

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til 10-6. Forslag til endringsforskrift - togframføringsforskriften Del I innføring av helsekrav Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Nytt punkt 5. Forskriften kapittel 10 gjelder ombordpersonell

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Førerkortforskriften. Helsekrav

Førerkortforskriften. Helsekrav Førerkortforskriften Helsekrav Nye helsekrav utover en generell helseundersøkelse Sansefunksjoner (syn/hørsel). Kognitiv funksjon, psykisk lidelse og adferdforstyrrelse. Førlighet. Legemiddelforbruk og

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014 Møre og Romsdals-modellen Aktiv bruk av Vegtrafikkloven 34 Samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkesmannen og politiet. FTU og Trygg trafikk er viktige bidragsytere Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens

Detaljer

Førerkort og helse. mange vanskelige vurderinger

Førerkort og helse. mange vanskelige vurderinger 20 Førerkort og helse mange vanskelige vurderinger AV ODD GUNNAR HEITUN Førerkort blir av mange oppfattet som en «menneskerett». Det å være uten førerkort kan skjære dypt i selvbildet, og kan ha stor betydning

Detaljer

YSK - 1 Vegtransporten og samfunnet Oppgaver

YSK - 1 Vegtransporten og samfunnet Oppgaver YSK - 1 Vegtransporten og samfunnet - 2017 Oppgaver 1.1 Sjåførens rolle, og betydning for samfunnet Oppgave 1 Finn ET riktig svar. Dette YSK kurset gir deg yrkessjåførkompetanse men hva innebærer dette?

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Vedlegg 1: Forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. Forskriftstekst

Vedlegg 1: Forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. Forskriftstekst Vedlegg 1: Forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. Forskriftstekst Trafikant- og kjøretøyavdelingen 31. august 2010 1 Forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 1.07.2010 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18-2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 8 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til

Detaljer

Høring - Endring av førerkortforskriften - Vedlegg 1 om helsekrav

Høring - Endring av førerkortforskriften - Vedlegg 1 om helsekrav STATENS HUS Helse- og omsorgsavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77 Telefaks: 75 52 09 77,

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

v/nevropsykolog Hans J Johansen KFMR Kysthospitalet, SiV

v/nevropsykolog Hans J Johansen KFMR Kysthospitalet, SiV Nytt regelverk for vurdering av helsekrav for førerkort. -Hovedtrekk med særlige implikasjoner for vurderinger av kognitive forutsetninger for førerrett v/nevropsykolog Hans J Johansen KFMR Kysthospitalet,

Detaljer

Endringer som følge av tredje førerkortdirektiv blir behandlet i høringsdokumentets del I.

Endringer som følge av tredje førerkortdirektiv blir behandlet i høringsdokumentets del I. FORORD Vegdirektoratet sender med dette ut forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften til offentlig høring. Bakgrunnen for endringene er tredje førerkortdirektiv (2006/126/EF)

Detaljer

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven

Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Oslo 20. nov 2015 Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven Norges

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Kjetil Lenes, seniorrådgiver tlf.: 32 26 69 20 Helseavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Kjetil Lenes, seniorrådgiver tlf.: 32 26 69 20 Helseavdelingen Fra: Firmapost Sendt: 13. mars 2015 10:11 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Høringsuttalelse til forslag om endring av førerkortforskriftens vedlegg 1 om helsekrav Vedlegg: Høringsuttalelse

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven. 1. Innledning og bakgrunn. 2. Gjeldende rett

Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven. 1. Innledning og bakgrunn. 2. Gjeldende rett Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven 1. Innledning og bakgrunn Høringsnotatet dreier seg om forslag til to endringer i vegtrafikkloven. Bakgrunnen for forslagene er Samferdselsdepartementets løpende

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

Legenes utfordringer i dagens praksis og vurderingene av krav til førerkort

Legenes utfordringer i dagens praksis og vurderingene av krav til førerkort Legenes utfordringer i dagens praksis og vurderingene av krav til førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse Helsedirektoratet

Detaljer

FØRERKORT. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland

FØRERKORT. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland FØRERKORT Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland November 2012 MELDEPLIKT SYN ADHD MEDIKAMENTER / RUSMISBRUK / LAR ANFALLSLIDELSER GENERELL HELSEVEKKELSE DIABETES GEOGRAFISK BEGRENSET

Detaljer

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Helseattest førerkort

Helseattest førerkort Kurs i offentlig helsearbeid for LiS1 Helseattest førerkort Langesund 26. Oktober 2017 Disposisjon 1. 3 aktuelle paragrafer 2. Hva skal undersøkes 3. Veiledning i Førerkortveilederen 4. Kasuistikker Paragrafer

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Kirsti Grødum Virksomhetens adresse: Kirkebakken. 13, 3921 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 31.01.13

Detaljer

Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Revurdering og erstatning av utlån

Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Revurdering og erstatning av utlån Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Revurdering og erstatning av utlån Utgangspunkt Bekymringsmelding/varsling: Pårørende Kommunalt ansatte Politi Naboer NAV Hjelpemiddelsentral Andre NAV, 23.04.2014

Detaljer

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f Statens jernbanetilsyn 1 Skjema til bruk ved helseundersøkelse etter forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane,

Detaljer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Prioriteringsveileder - Øyesykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Tilstander i prioriteringsveilederen Tilstandene

Detaljer

Orientering til legen

Orientering til legen Orientering til legen Bakgrunn for legeundersøkelsen Personell som ber om denne legeundersøkelsen (Helseattest for arbeid i tau) ønsker å sertifisere seg eller å opprettholde et gyldig personell sertifikat

Detaljer

Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø

Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer/forerkort Legeattest (helseattest)

Detaljer

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember 2013 Psykiske lidelser Medikamentbruk Fylkesmannens rolle i førerkortsaker Regelverk og retningslinjer Litt tall fra Aust-Agder Psykiske lidelser - hva omfattes

Detaljer

HØRINGSNOTAT

HØRINGSNOTAT 25.09.2015 HØRINGSNOTAT Ny høring av forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) førerkortforskriften kapittel 12 - helsekrav diabetes Vegdirektoratet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nye helsekrav til førarkort frå 1. oktober ass. fylkeslege M. Haugen

Nye helsekrav til førarkort frå 1. oktober ass. fylkeslege M. Haugen ass. fylkeslege M. Haugen 14.06.16 1 Fylkesmannen i Hordaland arrangerer heildagskurs i Bergen (Statens hus) 29. september 2016 kl. 0900-1530 påmelding Fylkesmannen i Hordaland kurs og konferansar 2 Fylkesmannen

Detaljer

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege Førerkort og diabetes Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege «Diabetes-syk mann (21) tiltalt for bildrap» Dagbladet, 12.nov 2010 «En hvit varebil kolliderte med

Detaljer