Firmapost Sendt: 13. mars :12 Firmapost - VD Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firmapost Sendt: 13. mars 2015 13:12 Firmapost - VD Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav."

Transkript

1 Fra: Firmapost Sendt: 13. mars :12 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Vedlegg: Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav.pdf Fra: Hans Torvald Haugo Sendt: 13. mars :45 Til: Firmapost Emne: Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Se vedlegg for Norges Optikerforbunds høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav. Med vennlig hilsen Hans Torvald Haugo Generalsekretær og fagsjef Norges Optikerforbund/Synsinformasjon Tlf Mob Tenk på miljøet før du printer...

2 Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Oslo 13. mars 2015 Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Norges Optikerforbunds høringssvar vil i hovedsak dreie seg om de syn- og øyehelserelaterte elementene av høringen. Etter vårt syn er høringen tidvis uryddig i forhold til optikers formelle rolle når det gjelder syn og førerkort. Optikere har i dag via NA-0202 Optikerattest ansvar for måling og vurdering relatert til synsstyrke, synsfelt og avklaring rundt plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye. Samfunnet har behov for å benytte optikers kompetanse mer enn i dag, også relatert til førerett. Leses høringen bokstavelig, skal optikere i fremtiden kun vurdere brytningsfeil. Noen forhold relatert til synsfunksjonen er ufullstendig, feilaktig eller mangelfullt beskrevet i høringen, se kommentarer lenger bak i høringssvaret (blant annet mørkeadaptasjon, blending og kontrast). Generelt: Høringen viser til at dagens helsekrav er til dels skjønnspregede. Helsedirektoratet ønsker å konkretisere kravene ytterligere, la fastlegene stå for en større del av grensevurderingene og derved redusere behovet for dispensasjonssøknader hos Fylkesmannen. Norges Optikerforbund støtter at førstelinjehelsetjenesten kan ta et større samfunnsansvar i forbindelse med førerkort, også når det gjelder grensetilfeller. Det legges opp til en tydeliggjøring av førerkortforskriften, og forslag til nytt Vedlegg 1 lister dette opp skjematisk. Skal dette være praktisk, bør alle elementene implementeres i et digitalt verktøy som alle som utfører helsekontroller relatert til førerkort kan logge seg på og benytte. En slik digital plattform bør over tid kunne integreres inn mot fremtidig kjernejournal mm. Målet med høringsforslagene er å redusere antallet trafikkulykker i fremtiden. Endringer som gjennomføres, bør normalt ha dokumentert effekt samt diskuteres i høringen. Flere av endringsforslagene fyller ikke disse kriteriene. Forslagene vil til dels frata optikere oppgaver de ufører i dag. Disse pålegges i stedet øyelegene, som en del av spesialisthelsetjenesten. Dette er ufornuftig bruk av ressurser. Forslagene er ikke i tråd med politiske intensjoner, Samhandlingsreformens mål eller helsemyndighetenes ønsker om oppgavefordeling.

3 Grensevurderinger syn: Generelt legges det opp til at fastlege som en del av førstelinjehelsetjenesten skal ta et større ansvar. Når det gjelder synsfunksjonen legges det opp til at øyelege skal gjøre grensevurderingene. Øyelegene er en del av spesialisthelsetjenesten og har allerede stor arbeidsbelastning. Høringen burde sett på mulighetene for i større grad å benytte optikers kunnskap relatert til synsfunksjonen. Optikere kan utføre en større del av denne jobben. Høringen er ved flere synsrelaterte krav lite konkret og legger ansvar for subjektive vurderinger over på spesialisthelsetjenesten. Dette kan unngås ved konkretisering rundt synsrelaterte forhold. Det er samfunnstjenlig med færre subjektive vurderinger samt at muligheten for å fordele ansvar mellom flere helseprofesjoner bedres. Målet bør være å ha en forskrift som er presis og tydelig, slik at antallet grensevurderinger innen synsfunksjonen blir færrest mulig. Dette er enklere å forholde seg til både for helsetjenesten og den enkelte som søker om førerett. Tidligere endringer: Norges Optikerforbund minner om at vi tidligere har vært negative til å flytte aldersgrensen for obligatorisk helsesjekk for sjåfører fra 70 til 75 år. Statens vegvesen uttrykte sommeren 2014 en bekymring i media rundt at personer i aldersgruppen 70+ representerer omtrent 1 av 5 omkomne i trafikken. Synet kan være et medvirkende element til disse tallene. I forbindelse med tidligere høringer, har Norges Optikerforbund vært i kontakt med Helsedirektoratet og poengtert at kravene til synsfelt og angitt undersøkelsesmetode (Donders) ikke samsvarer. Donders metode egner seg ikke til å finne utfallene det er satt krav til, spesielt de sentrale utfallene. Donders metode egner seg best til å finne kvadrantutfall. Helsedirektoratet har sagt at de vil vurdere å se på ulike forhold relatert til synsfelt. Vi kan ikke se at dette er en del av høringen. Settes det ikke krav i selve forskriften, bør forhold relatert til synsfelt fremkomme tydelig og presist i ny veileder. Samkjørte endringer: Det skal i ettertid av etableringen av forskriften utarbeides ny veileder, ny helseattest samt ny forskrift til Helsepersonellovens 34. Disse tilhørende elementene må komme raskt på plass. Ved siste revisjon av helsekravene relatert til syn, tok det alt for lang tid før nytt og tilpasset «NA-0202 Optikerattest» var på plass (nærmere to år). Veilederen må innenfor syn være fornuftig og konkret. Dagens veileder er ikke klar og tydelig på alle punkter.

4 Behov for klare definisjoner: Forskriften har to synsrelaterte begreper som bør defineres klarere, da dette har betydning for vurderingene som gjøres opp mot førerkort: Plutselig synstap Betydelig reduksjon av syn på ett øye Obligatorisk synsundersøkelse: I flere land i Europa er det satt krav til obligatorisk synsundersøkelse før en person kan få førerkort. Det nærmeste vi kommer i Norge er kravene satt i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve mm (trafikkopplæringsforskiften) Norges Optikerforbund mener at denne måten å undersøke synsfunksjonen på har åpenbare mangler i forhold til undersøkelsens intensjon. Helsedirektoratet bør vurdere andre måter å tilfredsstille EUs krav om obligatorisk synsundersøkelse på. Se våre kommentarer til 3. Egenerklæring om helse. Spesifikke kommentarer: I høringen diskuteres ansvarliggjøring av publikum og helsepersonell. Norges Optikerforbund mener at et klart og entydig regelverk når det gjelder syn gjør det enklere for myndighetene å ansvarliggjøre helsepersonell relatert til plikter i forhold til førerett. Norges Optikerforbunds oppfatning er at mange optikere opplever at de oppfattes som «strenge» i sine vurderinger sammenliknet med andre helsepersonell. Slik sett ønsker optikere å være en premissleverandør for størst mulig trafikksikkerhet. Optikere organisasjonen har vært i kontakt med har etterlyst et strengere og mer presist regelverk relatert til syn. Utover dette har Norges Optikerforbund kommentert ulike deler av forslaget til førerkortforskriftens Vedlegg 1. Kommentarene ligger vedlagt i kronologisk rekkefølge. Vennlig hilsen Hans Torvald Haugo Fagsjef Norges Optikerforbund

5 Vedlegg Norges Optikerforbund spesifikke kommentarer til Vedlegg 1 Helsekrav til førerett: Kapittel 1 definisjoner: 1. Definisjoner: Her burde optiker vært nevnt på samme måte som lege, med en presisering at optiker kan fylle ut informasjon relatert til synet. I høringens utredning blandes tidvis begrepene «helseattest» og «optikerattest». Forslag til nytt underpunkt: f) Optikerattest: Øyehelseerklæring utfylt av optiker på standardisert skjema fastsatt av Helsedirektoratet. Kapittel 2 Generelle bestemmelser: 2. Generelle krav til helse: Meldeplikten i Helsepersonellovens 34 er lik for leger, psykologer og optikere. Norges Optikerforbund ønsker å påpeke at ansvaret i forhold til meldeplikt er betydelig større for optikere sammenliknet med høringens forslag når det gjelder ansvar og oppgaver i forhold til å bekrefte forhold relatert til synsfunksjonen. Som for leger og psykologer, bør det være en større sammenheng mellom Helsepersonellovens plikter og ansvar relatert til førerett, også for optikere. 3. Egenerklæring om helse: Det angis at der det ikke kreves legeundersøkelse, skal det sammen med egenerklæring gjennomføres en synstest som bestemt i Trafikkopplæringsforskriftens 29-2, tredje ledd. Her angis det at kandidatens syn testes ved at kjennemerke må kunne leses på 20 meters avstand. Norges Optikerforbund ønsker å presisere at dette verken er en god eller nøyaktig måte å undersøke synsstyrke på. Undersøkelsen på den enkelte vegstasjon utføres trolig blant annet under variable lysforhold, variabel avstand og uten god kunnskap om måling av synsskarphet (visusmåling). Vi er heller ikke kjent med om dagens kjennemerker tilsvarer visuskravet satt innen EU, ved kontroll på 20 meter. Det er nylig publisert en undersøkelse fra England som viser til at måling av visus på et bilskilt ikke samsvarer med måling på Snellen-tavler. I en gruppe sjåfører der synet lå på grensen til det tillatte, fant man at 14-15% av disse bestod skilt-testen, men samtidig ikke bestod visuskravet på standardisert Snellen-tavle, som er det satte EU-kravet. Dette betyr at ved bruk av dagens undersøkelsesmetode i Norge kan rundt 1 av 7 sjåfører med syn ned mot visusgrensen, få førerett, selv med for dårlig syn.

6 Kapittel 3 Helseundersøkelse, utstedelse av helseattest m.v.: 4. Helseattest med legeuttalelse kreves: Se også våre kommentarer knyttet til definisjoner under 1. Norges Optikerforbund støtter at helseattesten ikke skal være mer enn tre måneder gammel. Veilederen eller forskriften bør også sin noe om hvor gammel informasjon som fylles inn i helseattesten kan være, eller om denne alltid skal være av ny dato (normalt samme dato som signering). 5. Undersøkelsen av førerkortsaker: Norges Optikerforbund støtter at undersøkelse, målinger og vurderinger relatert til helsekravene for føring av motorvogn, er og skal være en del av pasientens journal. Dette er presisert spesielt i Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer. 6. Plikt til å gi informasjon: Norges Optikerforbund støtter at det skal forskriftsfestes at førerkortsøker har en plikt til å gi god og riktig informasjon til helsepersonellet. Krav til legitimasjon virker fornuftig. Det bør i forskriften settes krav til hvordan helsepersonellet skal dokumentere at ID er kontrollert. I selve teksten står det «legeundersøkelsen». Vi mener at kravene her også gjelder optiker og psykolog. Ordet «legeundersøkelsen» kunne vært byttet ut med «helseundersøkelsen» eller «lege, psykolog eller optiker». Ordet «lege» går også igjen videre i teksten, som burde vært mer profesjonsnøytral på dette punktet. Kapittel 4 Syn: 9. Helsekravene til syn er oppfylt når førerkortsøker fyller følgende krav til synsfunksjonen: Pkt 2 Synsfelt: Norges Optikerforbund har ved ulike anledninger påpekt at Donders metode, som er angitt som undersøkelsesmetode i dagens veileder, ikke egner seg til å stadfeste synsfeltskravene på god måte. Donders metode (føre et objekt utenfra og inn i synsfeltet, ett øye av gangen) vil på en grov måte angi ytterkantene på synsfeltet. Metoden, slik den er beskrevet i opprinnelig form, er ikke egnet til å finne sentrale utfall som er en viktig del av synsfeltskravet. Dette gjøres best med andre metoder og/eller utstyr. Dette burde høringen diskutert. Synsfeltskravet er binokulært. De fleste målemetodene for synsfelt som benyttes klinisk i dag, utføres monokulært. Veilederen bør vise til dette, slik at ikke nye, udokumenterte metoder for synsfeltsmåling, vokser frem. Det at to av tre klagesaker innen syn relateres til synsfelt, viser at dette er utfordrende, både for helsepersonellet og den som har synsfeltsbegrensninger.

7 Pkt 3 Dobbeltsyn: Begrepet «noen måneder» burde byttes ut med mer konkret informasjon. Optikere kan på samme måte som øyeleger gjøre gode funksjonelle vurderinger av en persons syn. Optiker bør på lik linje med øyelege kunne gjøre vurderinger relatert til dobbeltsyn. Punktet sier ikke noe om dobbeltsynet kan være tilstede, eller om det menes at personen tolererer dobbeltsynet godt. «Gjennomført tilfredstillende kompenserende tiltak» bare viser til tiltak, ikke til pasientens opplevelse av eget syn, som er det viktige i forhold til å føre kjøretøy. Teksten bør endres samt at veilederen bør være klar og tydelig relatert til dobbeltsyn. Pkt 4 Mørkeadaptasjon: Høringen angir at det ikke er noen gode tester for å måle mørkeadaptasjon. Høringen burde tatt for seg de ulike metodene å undersøke dette på, og drøfte fordelene og ulempene med de ulike metodene, spesielt da dette er et relativt nytt element relatert til førerett. Adaptasjon er sanseapparatets og øyets evne til å tilpasse seg forskjellige lysintensiteter eller lysnivåer. Mørkeadaptasjon er enkelt sagt evnen til å se under dårlige lysforhold. Det er kjent at evnen til å se under varierende lysforhold er ulik fra person til person, og at evnen til å tilpasse seg lysnivået reduseres ved økende alder. Derfor er mørkeadaptasjon en viktig parameter relatert til trafikksikkerhet, spesielt i Norge hvor vi har en lang og mørk vintersesong, mange tuneller og en økende andel eldre. Norges Optikerforbund har ved enkle søk funnet frem til ulike metoder for å utrede en persons mørkeadaptasjon (ikke uttømmende): Cone Adaptation Test Dark Adaptation Threshold Adapted Humphrey fiels Analyser Ulike tilpassede microperimetere Birch-Hirsfield photometer Biopthometer AdaptDx dark adaptometer (Maculogix) The Goldmann-Weekers Machine LKC Technologies Scotoptic Sensitivety Tester-1 Noen av disse egner seg best til forskning, andre er av eldre dato. Det er metoder på listen som benyttes i klinisk praksis, også i Norge. Dette betyr at det finnes måleverdier myndighetene kan ta stilling til. Måten høringen behandler dette på, viser at norske myndigheter ikke har noe stort ønske om å følge opp denne delen av synsfunksjonen på den måten EU har intensjoner om. I høringen foreslås det for førerkortgruppe 1 krav til «tilfredstillende» mørkeadaptasjon, mens det i førerkortgruppe 2 og 3 angis «god». Høringen viser ikke til hva disse begrepene representerer. Hvis ikke dette defineres på annen måte, blir det opp til den enkelte som undersøker og vurderer å sette standard. Dette er uheldig og ikke i tråd med høringens intensjon om å presisere og konkretisere.

8 Pkt 5 Blendingsfølsomhet: I dag er det ingen satt «gullstandardmetode» for måling av blendingsfølsomhet. Samtidig er det heller ingen «gullstandarddefinisjon» av hva dette egentlig er. Imidlertid finnes det mange tester som ser på effekten av blending, for eksempel det håndholdte instrumentet Brightness Acuity Tester (BAT) hvor synsskarphet/visus måles i motlys. Det finnes også ulike tester av kontrastfølsomhet under ulike bledningsforhold. Photostress Recovery Test (PRT) er en enkel måte å få et inntrykk av en pasients blendingsfølsomhet, da den viser hvor raskt en person gjenoppnår visus etter å ha blitt blendet. Apparatet C-Quant er et instrument som måler mengden lysspredning i øyet ved hjelp av psykofysiske metoder. Denne type måling er ikke objektiv, men gir muligheten for å kvantifiserer det okulære strølyset med høy repeterbarhet. Det er flere forhold som påvirker en persons blendingsfølsomhet: tårefilm, øyets overflate, øyets optiske medier, forhold på netthinnen, det sensoriske systemet mm. Ofte vil personen selv kunne si noe om egen blendingsfølsomhet, men dette er ingen god parameter for fornuftig håndtering relatert til førerett. Høringen angir lav bledningsfølsomhet for alle førerkortklasser. Høringen legger som for mørkeadaptasjon opp til en subjektiv vurdering, uten å diskutere dette nærmere. Høringen burde diskutert dette på en god og bred basis og vært tydeligere og mer konkret i sin anbefaling. Pkt 6 Kontrastfølsomhet: Det finnes mange metoder for å måle kontrastfølsomhet. Fra enkle visustavler med redusert kontrast, til mer avanserte metoder som gir oversikt over kontrastfølsomheten over et større spekter av følsomhetskurven. Noen av mulighetene listes opp her (ikke uttømmende): Pelli Robson Contrast Sensitivity Chart Vector Vision: Contrast Sensitivity Function (CSF) Vistech VCTS 6000/6500 Medical Digital Vision (MD-vision) LEA Low Contrast Grating Acuity test FACT contrast sensitivity chart Hiding Heidi Contrast Sensitivity Test Cambridge Contrast Sensitivity Chart Kay Pictures at Decreasing Contrast I førerkortgruppe 1 er det krav til god kontrastfølsomhet, uten at dette definert. For førerkortgruppe 2 og 3 er det sagt at helsekravet ikke oppfylles ved svekkes kontrastfølsomhet. Begrepet «svekket kontrastfølsomhet» og «god» må defineres, og det bør kunne foreslås hvilke målemetoder som skal/bør benyttes. Høringen er igjen utydelig i sin anbefaling.

9 Pkt 7 Plutselig betydelig reduksjon av syn på ett øye: For at dette skal ha noen mening, må det lages en definisjon på hva betydelig reduksjon av syn på ett øye innebærer. Uten, vil ikke helsepersonell ha et godt grunnlag for å vurdere om dette er tilfelle eller ikke. Norges Optikerforbund mener at optikere, så vel som lege og øyelege, kan være med å gjøre vurderinger og attestere for at tilfredsstillende generell synsfunksjon er tilstede, etter en hendelse med visustap på ett øye. Det settes en karantenetid innen førerkortgruppe 2 og 3. Dette viser med enda større tydelighet at begrepet «plutselig betydelig reduksjon» må defineres nærmere. Spesielt yrkessjåfører bør ha mer konkrete parametere å forholde seg til, enn angitt i høringen. Pkt 8 Plutselig tap av syn på ett øye: Det er sjelden at noen mister synet på ett øye over natten. En definisjon av begrepet er derfor på sin plass, slik begrepet «plutselig» ikke tolkes ulikt. Norges Optikerforbund mener at optikere, så vel som lege og øyelege, kan være med å gjøre vurderinger og attestere for at tilfredsstillende generell synsfunksjon er tilstede, etter en hendelse med tap av syn på ett øye. Forslaget innebærer en betydelig innstramming sett i forhold til tidligere håndheving innen førerkortgruppe 2 og 3, noe som fordrer en fornuftig overgangsordning for eksempel for yrkessjåfører. 10. Krav til optisk korreksjon: Her er det en endring mht bruk av kontaktlinser som ikke er drøftet på noen måte i høringen. Muligheten for å bruke kontaktlinser for personer med mer enn pluss åtte dioptrier er fjernet fra tidligere regelverk. Norges Optikerforbund er ikke kjent med at bruk av kontaktlinser på mer enn pluss åtte har ført til uheldige situasjoner i trafikken. Høringen burde drøfte hvorfor en slik endring gjennomføres, noe den ikke gjør. Endringen oppfattes som unødvendig, spesielt da bakgrunnen ikke er kommentert eller behovet for den er drøftet eller dokumentert. 11. Vurdering ved ikke oppfylte synskrav: Paragrafen legger opp til et mellomnivå: øyelege kan gjøre vurderinger som det kanskje burde vært opp til Fylkeslegen å vurdere. Synsstyrke og synsfelt nevnes spesielt, samt at synet ikke kan være svekket på grunn av andre forhold. Skal denne paragrafen fungere på en god måte i praksis vil det kreve en meget god og presis veileder. 12. Vurdering ved progressiv øyesykdom: Norges Optikerforbund antar, selv om ikke dette er nevnt spesifikt, at punktet omfatter både lege, optiker og øyelege og at disse vurderingene gjelder alle yrkesgruppene.

10 13. Vurdering av brytningsfeil I dagens NA-0202 har optikere ansvar for måling og vurdering relatert til synsstyrke, synsfelt og avklaring rundt plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye. Som angitt tidligere i dette høringssvaret, mener Norges Optikerforbund at høringsteksten kan tolkes slik at optikere heretter kun skal gjøre vurderinger relatert til brytningsfeil alene. Norges Optikerforbund mener at optikere i tiden fremover må ta et større ansvar innen øyehelse enn i dag på flere felt, også innenfor vurdering relatert til førerett. Vi synes derfor at paragraf 13 burde vært utformet for å åpne for muligheter i stedet for å oppleves som unødvendig begrensende. Tolkes paragrafen bokstavelig (sammen med mye av det andre som står i høringen), vil alle som skal søke om førerett under 75 år enten måtte gå til lege eller øyelege for å få førerkort. Paragrafteksten samsvarer ikke med dagens innhold i NA-0202 Optikerattest. Norges Optikerforbund ser ingen fornuft i at optikere ikke skal kunne videreføre det ansvar vi har hatt frem til nå. Høringen argumenterer heller ikke hvorfor dette foreslås. Allerede i dag er spesialisthelsetjenesten overbelastet, dette gjelder også øyelegene noe de selv viser til blant annet i KONUS-rapporten. Allmenlegeforeningen har i sitt høringssvar påpekt at høringsforslaget gjør at legene vil bruke mer tid på attestarbeidet. Økt arbeidsmengde må vurderes opp mot nytteverdi. Bedre bruk av optikere enn angitt i høringen vil være med på å rette opp noe av dette. Skjemaet som optikere benytter kunne endre navn fra «optikerattest» til «øyehelseattest» med en definisjon av hvilke helsepersonellgrupper som har rett til å benytte skjemaet. I lys av endringer i helsetjenesten kan en tenke seg at det i fremtiden er andre helsepersonellgrupper enn kun leger og optikere som får ansvar for å gjøre denne type vurderinger.

I tillegg til rutineundersøkelse (se kapittel 1 Rutineundersøkelse) bør følgende informasjon i anamnesen vektlegges:

I tillegg til rutineundersøkelse (se kapittel 1 Rutineundersøkelse) bør følgende informasjon i anamnesen vektlegges: 6 Syn og førerkort (Opprettet januar 2008, revidert 31.01.08, 09.04.08, 25.04.13 og 28.09.16) Nytt regelverk for helsekrav til førerkort gjelder fra 1. oktober 2016. En viktig intensjon med endringene

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Firmapost Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315.

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315. Fra: Firmapost Sendt: 16. mars 2015 07:31 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Svar på høring om helsekrav Vedlegg: Svar på høring Helsekrav 120315.docx Fra: Ellen Margrethe Ramstad [mailto:ellen@atl.no]

Detaljer

Hjelpeskjema til ny helseattest

Hjelpeskjema til ny helseattest Hjelpeskjema til ny helseattest Ny helseattest tas i bruk fra og med 1. oktober 2016. For å sikre likebehandling har vi laget et hjelpeskjema som gir anbefalinger om hva konsekvensen av eventuelt manglende

Detaljer

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298)

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298) 1 Høringsnotat Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Vegdirektoratet 15.12.2014 2 3 Innhold Innledning...

Detaljer

Viktighet: Høy. Vedlagt høringsinnspill fra ADHD Norge. Marianne Oftedahl Generalsekretær Web http://adhdnorge.no Mob +47 91325820

Viktighet: Høy. Vedlagt høringsinnspill fra ADHD Norge. Marianne Oftedahl Generalsekretær Web http://adhdnorge.no Mob +47 91325820 Fra: Firmapost Sendt: 16. mars 2015 07:25 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Forslag til endring i i førerkortforskriften - innspill fra ADHD Norge Vedlegg: Høring om endring av førerkortforskriften

Detaljer

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298)

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298) Høringsoppsummering Høringsoppsummering av forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Helsedirektoratet 13.06.2016

Detaljer

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF.

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Om førerkort Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Hvem kan kjøre bil? I Norge er det ingen som har lov til å kjøre bil alene før man er 18 år.

Detaljer

Avdelingsdirektør Bente Moe,

Avdelingsdirektør Bente Moe, Helse meg her og helse meg der- Hvilken betydning har helsen for føreretten? Avdelingsdirektør Bente Moe, Seniorrådgiver Nils Moe, Seniorrådgiver Ole Bjørn Herland, Seniorrådgiver Christopher Le Kjøring

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning IS-1442 Helsekrav til førerkort - en veiledning Heftets tittel: Helsekrav til førerkort - en veiledning Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1442 Sosial-

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Statens vegvesen Oslo 01.06.10 Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Norsk Epilepsiforbund (NEF) og Norsk Epilepsiselskap

Detaljer

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Kjetil Lenes, seniorrådgiver tlf.: 32 26 69 20 Helseavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Kjetil Lenes, seniorrådgiver tlf.: 32 26 69 20 Helseavdelingen Fra: Firmapost Sendt: 13. mars 2015 10:11 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Høringsuttalelse til forslag om endring av førerkortforskriftens vedlegg 1 om helsekrav Vedlegg: Høringsuttalelse

Detaljer

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege FØRERKORT DIABETES MELLITUS Eli Løkken ass. fylkeslege Disposisjon Dagens bestemmelser og dispensasjonspraksis Forslag til endringer gjeldende fra 01.01.16 Overgangsordninger Myndighetskrav Vegtrafikkloven

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift

Detaljer

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav.

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Til: - Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo, 15. mars 2015 Ref.: 186/15/AH/ph Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg

Detaljer

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven 26, 27 og 29

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven 26, 27 og 29 Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen postboks 8142 Dep 0033 Oslo firmapost@vegvesen.no Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik Deres referanse: 15/257542-27 Vår dato: 30.09.2016

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og førerkort

Psykisk utviklingshemming og førerkort Psykisk utviklingshemming og førerkort Kan personer med diagnose psykisk utviklingshemming ta førerkort? Nye helsekrav for førerkort Nye helsekrav gjeldende fra 01.10.2016 Forskrift om førerkort. Tilgjengelig

Detaljer

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort Generelt om attester ved diabetes Diabetes og førerkort Generelt om attester Varsom, nøyaktig og objektiv krav til attester og erklæringer fra helsepersonell Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helse-

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) vedlegg 4 om førerkortkoder Vegdirektoratet

Detaljer

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Helsedirektoratet FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Innledning. For å få førerkort for motorkjøretøy stiller førerkortforskriften opp visse helsekrav Dersom disse

Detaljer

Høringsoppsummering. Statens vegvesen

Høringsoppsummering. Statens vegvesen Statens vegvesen Høringsoppsummering Tilleggshøring til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav overgangsregel for helseattester Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 06.03.13 Kontaktperson

Detaljer

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT Ass. fylkeslege Aud H. Garmann Askevold 10.02.2016 NY FØRERKORTFORSKRIFT NÅR TRER DEN I KRAFT OG HVA INNEHOLDER DEN Hva inneholder den?? Når trer den i kraft???

Detaljer

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014 Møre og Romsdals-modellen Aktiv bruk av Vegtrafikkloven 34 Samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkesmannen og politiet. FTU og Trygg trafikk er viktige bidragsytere Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Kirsti Grødum Virksomhetens adresse: Kirkebakken. 13, 3921 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 31.01.13

Detaljer

https://helsedirektoratet.no/forerkort

https://helsedirektoratet.no/forerkort https://helsedirektoratet.no/forerkort 1 For leger https://www.fylkesmannen.no/documents/dokument%20fmro/helse%20o g%20sosial/skjema%20og%20malar/f%c3%b8rarkort-veileder_is-1437.pdf 2 Publikumsveiledning

Detaljer

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til 10-6.

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til 10-6. Forslag til endringsforskrift - togframføringsforskriften Del I innføring av helsekrav Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Nytt punkt 5. Forskriften kapittel 10 gjelder ombordpersonell

Detaljer

Forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn Høring - forslag til endring i forskrift

Forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn Høring - forslag til endring i forskrift Saknr. 12/8201-2 Ark.nr. Q80 Saksbehandler: Øystein Sjølie Forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn Høring - forslag til endring i forskrift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Høring - Endring av førerkortforskriften - Vedlegg 1 om helsekrav

Høring - Endring av førerkortforskriften - Vedlegg 1 om helsekrav STATENS HUS Helse- og omsorgsavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77 Telefaks: 75 52 09 77,

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forslag til endring i forskrift om førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret c Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2014/4 Deres ref.: 13/443 Dato: 25.03.2014 Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Bioteknologinemnda

Detaljer

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det?

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Optiker Tambartun Kompetansesenter Syns- og lyslaboratoriet en liten, men viktig del av Tambartun Etablert i 1995 Professor Arne Valberg, Institutt for

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 26.3.2015 Nr. 18/507 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF 2015/EØS/18/52 av 25. august 2009 om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med under

Detaljer

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte

Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Endring av forskrift om bruk av bilbelte legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. september 1979

Detaljer

Høringssvar - Forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Høringsfrist: 150315

Høringssvar - Forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Høringsfrist: 150315 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Tone Indergaard 77 64 21 48 10.03.2015 2014/7115-2 737.1 Deres dato Deres ref. 12.12.2014 2014/153083-001 Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

I tillegg til de generelle retningslinjene for en rutineundersøkelse bør følgende vektlegges:

I tillegg til de generelle retningslinjene for en rutineundersøkelse bør følgende vektlegges: 4 Undersøkelse av barn (Opprettet 2005, revidert 23.04.15) Ved undersøkelse av barn skal man tilstrebe å utføre samme undersøkelser som beskrevet i kapittel 1 Rutineundersøkelse, men optikeren må bruke

Detaljer

Øyet og synsfunksjonen

Øyet og synsfunksjonen Syn den viktigste sansen? Øyet og synsfunksjonen KROSS 2014 Helle K. Falkenberg Optiker & førsteamanuensis Institutt for optometri og synsvitenskap Synet gir informasjon om verdenen vi lever i Synspersepsjon

Detaljer

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 9.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)

Høringsnotat Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Sammenhengen mellom synsevne og alder

Sammenhengen mellom synsevne og alder Sammenhengen mellom synsevne og alder Sammenfatning av litteraturgjennomgang Alf Glad Veg- og trafikkavdelingen Vegdirektoratet Statens vegvesen Innledning Bakgrunnen for dette litteraturstudiet er det

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig

Detaljer

Arbeidstilsynets veiledning, Arbeid ved dataskjerm (bestillingsnummer 540), gir en mer detaljert oversikt enn selve forskriften.

Arbeidstilsynets veiledning, Arbeid ved dataskjerm (bestillingsnummer 540), gir en mer detaljert oversikt enn selve forskriften. 5 Databriller (Opprettet 2005, revidert 11.02.15) Arbeidslivets normer og regler for arbeidstakers syn relatert til arbeid ved dataskjerm reguleres i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOR-2011-12-06-1355).

Detaljer

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Vår ref. LM Oslo, 15. mars 2015 Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT

HØRINGSNOTAT 25.09.2015 HØRINGSNOTAT Ny høring av forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) førerkortforskriften kapittel 12 - helsekrav diabetes Vegdirektoratet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov

Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov Til Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 oslo Oslo, 7. juni 2012 Ref: 594/TBP/ph Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov Norsk Psykologforening takker

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring i førerkortforskriften Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 28.08.2014 1 Innledning I denne høringen foreslås det endring av gyldighetstid

Detaljer

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f Statens jernbanetilsyn 1 Skjema til bruk ved helseundersøkelse etter forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane,

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 13/443 Vår ref.: 13/10923-5 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal, Siri Utkilen Dato: 26.03.2014 Høringsuttalelse: Forslag

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 16/00046 30.08.2016 Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Ansvarlig myndighet:

Detaljer

Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten- Rett verktøy for gode prioriteringer? Elizabeth Nygaard

Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten- Rett verktøy for gode prioriteringer? Elizabeth Nygaard Prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten- Rett verktøy for gode prioriteringer? Elizabeth Nygaard Helse i utvikling 2016 Prioriteringsveiledere Er verktøy som skal bidra til felles forståelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2012 SAK NR 088-2012 FORSLAG TIL ENDRINGER I PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN OG IMPLEMENTERING AV PASIENTRETTIGHETSDIREKTIVET

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - Forslag til endringer i førerkortforskriften - fritak for gebyr ved bestått teoriprøve på første forsøk m.m.

Statens vegvesen. Høring - Forslag til endringer i førerkortforskriften - fritak for gebyr ved bestått teoriprøve på første forsøk m.m. Statens vegvesen Se egen liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Silje Alund - 22073065 2009/025443-004 08.10.2009 Høring - Forslag

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter:

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C/D Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth Berg G11 13.01.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth Berg G11 13.01.2015 ENHET FOR HELSETJENESTER Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse- og omsorgsavdelingen Postboks 513 Lundsiden 4605 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth

Detaljer

Høring på veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering

Høring på veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 13/00318-6 20.08.2014 Høring på veileder til forskrift

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Høringssvaret er skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus.

Høringssvaret er skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus. Fra: Firmapost Sendt: 13. mars 2015 09:27 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Høringsinnspill 2014153083-001, "Forslag til nytt vedlegg 1 til førerkortforskriften? Helsekrav" Vedlegg:

Detaljer

Høring - øyeleges adgang til å utløse takster når pasient er henvist fra optiker (optikers henvisningsadgang til øyelegespesialist)

Høring - øyeleges adgang til å utløse takster når pasient er henvist fra optiker (optikers henvisningsadgang til øyelegespesialist) postmottak@hod.dep.no emh@hod.dep.no Oslo 11.06.08 Høring - øyeleges adgang til å utløse takster når pasient er henvist fra optiker (optikers henvisningsadgang til øyelegespesialist) Viser til høringsnotat

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Lars-Erik Kjellesvig - 22073232 2010/141853-001

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF Sak 26/12 Høring ny Helseforetakslov STYRET Saksbehandler Asbjørn Hofsli Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/601 Dato for styremøte 22.03.12 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Rus og førerkort - helsekrav Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Forskriftens krav Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4:

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild Fylkeslege Jan Vaage Rusrelaterte oppgaver Opptrappingsplanen for rusfeltet Folkehelsearbeid Rettighetsklager på

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Alta kommune. Helse Finnmark HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Endelig versjon 5. juni 2012. Tjenesteavtale nr 7 mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF om samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom Alta kommune

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Litt historikk Blendingsproblematikk er ikke noe nytt fenomen Menneskene har i uminnelige

Detaljer

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering

Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Fagsjef Stab Helse Christian Fossum Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg, 8. april 2015 Gjennomgang av mottatte innspill pa utkast til revisjonsrapport SIHF Rehabilitering Aller først må vi berømme den innsats

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Att: ekspedisjonssjef Granly Lars Audun Oslo, 04.04. 2013 Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Detaljer

Kontorsted: Bilen. Trafikksikkerhet som HMS

Kontorsted: Bilen. Trafikksikkerhet som HMS Kontorsted: Bilen Trafikksikkerhet som HMS Fart Oppmerksomhet Sikring av last 1 Trafikksikkerhet som HMS Magne Tommy Brobakken Politiet Trygg Trafikk Statens vegvesen 2 Trafikksikkerhet som HMS Stikkord

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

Kandidatoppgave 2012

Kandidatoppgave 2012 Kandidatoppgave 2012 Lena Knudsen Liv Marit Sjo Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2012 Trafikklærerutdanningen, Stjørdal 1 300 000 bilister kjører rundt med for dårlig syn (www.tryggtrafikk.no,

Detaljer

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide 1 Helsedirektoratet v/rådgiver Kjersti Kellner Dato 4. februar 2014 Deres ref.: 13/10865-1 Kjersti Kellner Vår ref.: MPH Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger. Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud

Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger. Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud I can barely hear,i can barely see,i can barely walk. Things could have been worse though.

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen -22073861 2013/024838-017

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9143 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Tilbakemelding

Detaljer