Fylkesmannen i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Telemark"

Transkript

1 Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Grete Mork Sammendrag Tilsynet er et av de egeninitierte tilsyn fra Fylkesmannen i Telemark i Fagområde øye er det største fagområde i avtalepraksis i spesialisthelsetjenesten. I nasjonal sammenheng står fagområdet alene for nær 1/3 av alle spesialistkontaktene i avtalepraksis. I Telemark er det før 2013 ikke tilsynserfaringer fra tilsyn med avtalespesialister på dette fagfeltet. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de aktuelle områdene for tilsynet: Mottak og håndtering av henvisninger Hvordan forsvarlighet i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans/fastlege/sykehus, og i utredning og behandling av pasientene Helsepersonells oppfyllelse av plikter knyttet til føring av journal og oppbevaring av pasientopplysninger Opplysninger/meldinger til fylkesmannen vedrørende manglende oppfyllelse av førerkortforskriftens helsekrav Organisering og rutiner som sørger for at disse forhold kvalitetssikres Ved tilsynet ble det ikke funnet forhold som ga grunnlag for avvik. Det ble gitt 2 merknader: Merknad 1: Epikriser kan på bedre måte tydeliggjøre for fastlegene hva beskrivelse av spesialundersøkelsesresultater innebærer. Kort epikrisetid bør etterstrebes også ved tilstander som ikke medfører behov for rask oppfølging fra fastlege. 1

2 Merknad 2: Spesialisten bør på mer systematisk måte dokumentere i journal at førerkortvurderinger er foretatt ved alle former for svikt påvist ved synsfeltundersøkelser, selv om konklusjonen er at førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt. Dato: Yngve Holmern leder av tilsynsteamet Steffen Torsnes medlem av tilsynsteamet 2

3 Innhold Sammendrag Innledning Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet omfattet Funn Regelverk Dokumentunderlag Deltakere ved tilsynet

4 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med avtalespesialisten i perioden Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte, egeninitierte tilsyn i Øyesykdommer er det største fagområde i avtalepraksis i spesialisthelsetjenesten. I nasjonal sammenheng står fagområdet for nær 1/3 av alle spesialistkontaktene i avtalepraksis, og for flere kontakter enn sykehuspoliklinikker. I Telemark er fordelingen 50:50 mellom avtalepraksis og sykehuspoliklinikker mht. spesialistkontakter på øyefeltet. (Kilde: IS-2013 Aktivitetsdata for avtalespesialister 2011). Det er tidligere ikke gjennomført planlagte tilsyn til somatiske avtalespesialister i Telemark. Ved dette tilsynet er de forhold som søkes belyst: Mottak og håndtering av henvisninger Hvordan forsvarligheten i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans/fastlege/sykehus, og i utredning og behandling av pasientene Helsepersonells oppfyllelse av plikter knyttet til føring av journal og oppbevaring av pasientopplysninger Opplysninger/meldinger til fylkesmannen vedrørende manglende oppfyllelse av førerkortforskriftens helsekrav Organisering og rutiner som sørger for at disse forhold kvalitetssikres Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten 2. Formålet med tilsynet er å vurdere om kravene i lovgivningen ivaretas, og om avtalespesialisten på systematisk måte sikrer kvalitet i tjenesten ut fra prinsipper som er nedfelt i internkontrollforskriften. Tilsynet er gjennomført ved granskning av forhåndsinnhentet informasjon og stedlig dokumentgjennomgang, intervju med avtalespesialisten og besiktigelse av praksislokalene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen tilstandsvurdering av spesialistens arbeid utenom de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Avtalespesialisten er cand. med. fra Universitet i Oslo 1985 og har legeautorisasjon fra Hun arbeidet flere år innen allmennmedisin og yrkesmedisin, arbeidsmedisin og trygdemedisin før hun spesialiserte seg i øyesykdommer. Er spesialist i yrkesmedisin 1997, i arbeidsmedisin i 1997 og i øyensykdommer i Foreliggende avtale med Helse SørØst RHF er fra Spesialisten kom inn i aktuelle avtalepraksis i 2009 etter senior-overgangsbestemmelsene i Rammeavtalen mellom Regionale 4

5 helseforetak og Legeforeningen, og har drevet den selv som enepraksis siden nyåret 2011, i 80% stilling, driftstilskudd klasse 3. Spesialisten har nylig brakt i erfaring at informasjonen til NPR (norsk pasient register) som bakgrunn for tilbakemelding ikke har fungert siden hun overtok som ene-avtaleinnehaver fra Spesialisten opplyser at det er stor pågang ev pasienter, og at det gjennomgående er om lag 25 pasienten pr. kontordag 4 dager pr. uke. Spesialisten prioriterer henvisninger, slik at det for lidelse som trenger rask behandling gis time i løpet av 1-2 uker. Det legges opp til at barn som er henvist i alle fall mottas i løpet av 2 mnd. For andre saker kan ventetid på time være flere mnd. Praksisen drives fra romslige lokaler i Seljord sentrum, aktuelle lokaler har vært i bruk siden primo Lokalene er tilgjengelig for rullestolbrukere,- handicap toalett i tilknytning til inngangspartiet. Oppslag om åpningstider og telefontider utenfor døra. Informasjon om egenandeler og lignende fins på venterommet. Det er eget lekerom for barn. Praksisen har etablert journalsystemet File Maker, en Mac/Windows-kombatibel database. Praksisen har ikke tilgang til helsenett, og henvisninger fra fastleger kommer derfor ikke elektronisk. Henvisningers innhold føres inn i datajournal, selve papirhenvisningen følger regninger pr. disc til Helfo. Det har siste 2 år vært anskaffet omfattende teknisk utstyr til praksisen, bl.a. SOCT, bærbar autorefraktor og utstyr for laserbehandling. Avtalespesialisten har ansatt off.godkjent optiker i ca 45% stilling. Sekretærfunksjon i 60 % stilling er under utvidelse. 3. Gjennomføring Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: Tilsynsvarsel ble utsendt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Åpningsmøte ble avholdt Intervjuer 1 person ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det ble gjennomført befaring ved virksomhetens lokaler, og legen informerte om det tekniske utstyrets anvendelsesområder. Sluttmøte ble avholdt Hva tilsynet omfattet Tilsynet omfattet følgende områder: Mottak og håndtering av henvisninger. 5

6 Hvordan forsvarlighet i pasientbehandlingen sikres ved samhandling med henvisende instans/fastlege/sykehus, og i utredning og behandling av pasientene. Helsepersonellets oppfyllelse av plikter knyttet til føring av pasientjournal og oppbevaring av pasientopplysninger. Opplysninger/meldinger til fylkesmannen vedrørende manglende oppfyllelse av førerkortforskriftens helsekrav Organisering og rutiner som sørger for at disse forhold kvalitetssikres. 5. Funn Ved tilsynet framkom ikke forhold som ga grunn til å fastslå avvik i forhold til lover eller forskrifter på de områdene tilsynet omfattet. Det ble gitt 2 merknader: Merknad 1: Epikriser kan på bedre måte tydeliggjøre for fastlegene hva beskrivelse av spesialundersøkelsesresultater innebærer. Kort epikrisetid bør etterstrebes også ved tilstander som ikke medfører behov for rask oppfølging fra fastlege. Merknaden baseres på følgende: Ved journalgjennomgang framkom at epikriser inneholder beskrivelse av de spesifikke undersøkelser med angivelser av forkortelser og tallverdier som kan være vanskelig for ikke-spesialister å vite hva innebærer. Selv om epikrisene også inneholder konklusjon om diagnose og anvisning av tiltak videre, vil mer utførlig beskrivelse av undersøkelsene som er gjennomførte og hva tallverdier innebærer, lette forståelsen. Spesialisten opplyser at hun har fått tilbakemelding i møte med fastleger, at noen synes forkortelser og mer tekniske forhold er deler av epikrisen det kan være vanskelig å forstå. Avtalespesialisten opplyser at hun sender epikriser i løpet av 1-2 uker når det dreier seg om tilstander fastlegen skal følge opp. I andre tilfeller tar det lenger tid. Kommentar til merknad 1: Av journalforskriften 9 framgår at epikrise skal sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging. Det forventes at journalene (inklusiv epikrise) føres slik at annet helsepersonell og tilsynsmyndigheter skjønner innholdet. Det er i selve forskrift-teksten ikke fastsatt en fast frist for når en epikrise må være sendt. I kommentar til forskriften står Under enhver omstendighet bør epikrisen sendes innen rimelig tid, normalt innen en uke. Merknad 2: Spesialisten bør på mer systematisk måte dokumentere i journal at førerkortvurderinger er foretatt ved alle former for svikt påvist ved synsfeltundersøkelser, selv om konklusjonen er at førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt. Merknaden baseres på følgende: 6

7 Journalgjennomgang viser eksempel på undersøkelse av synsfelt, uten at det konkret framgår av journal vurdering av om evt. funn har konsekvenser for førerkort. Man kommer ved journalgjennomgangen ikke over beskrivelse av funn som innebærer brudd på førerkortforskriftens helsekrav, og som derfor ville ha utløst meldeplikt til fylkesmannen. I intervju opplyser spesialisten at hun informerer pasienten og fastlegen når det gjøres funn som medfører at man nærmer seg grensen for førerkortforskriftens helsekrav, uten at dette alltid journalføres. Spesialisten er inneforstått med at funn som innebærer brudd på førerkortforskriftens helsekrav skal meldes fylkesmannen. Hun fikk nylig kopi av brev fra fylkesmann om at en pasient hadde fått dispensasjon som følge av hennes spesialistuttalelse. Kommentar til merknad 2: Under henvisning til helsepersonelloven 34 og IS-1437 (Veileder for utfylling av helseattest for førerkort m.v.) skal lege, psykolog og optiker melde fra til fylkesmannen dersom pasient ikke oppfyller helsekravene i førerkortforskriften, og tilstanden forventes å vare mer enn 6 måneder. Dette er en personlig plikt, også for spesialister. Disse bestemmelsene begrunnes med trafikksikkerhet. Ved siden av svikt i synsstyrke, som oftest meldes av fastleger eller optikere, er lidelser som medfører synsfeltutfall de viktigste når det gjelder å kunne føre kjøretøy på trygg måte. Har man førerkort, vil det å vite om man fortsatt oppfyller helsekravene være av betydning for pasienter med øyensykdommer som affiserer synsfelt. Når helsekrav ikke er oppfylt, får pasienten beskjed om det, det går melding til fylkesmannen og dette journalføres. Fyller man kravene i slike tilfeller, vil også det være viktig for pasienten å få vite, - og at det er gitt en slik informasjon til pasienten forventes journalført. 6. Regelverk Lov av nr 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenester mm. Lov av nr 64 om helsepersonell mv. Lov av nr 61 om spesialisthelsetjenesten mm. Lov av nr 63 om pasient- og brukerrettigheter. Lov av om helseregistre og behandling av helseopplysninger. Forskrift av nr 1385 om pasientjournal. Forskrift av nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 7. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet: Kopi av avtale av med Helse Sør-Øst RHF. Dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket: 20 pasientjournaler, fordelt på pågående og avsluttede pasientkontakter. Kopi av standardbrev for innkalling til time, med informasjon om leddene i en øyelege-spesialistundersøkelse, om kontorsted, egenandel og informasjon om at man ikke kan kjøre bil nærmeste 2 timer etter undersøkelser som innebærer bruk av øyendråper som gir forbigående utvider pupille og gir uklart syn. 7

8 Kopi av standardbrev ved flytting av time. Avtalespesialistens skriftlige beskrivelse av sin praksis, i brev overlevert ved start av tilsynsbesøket. Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Varselbrev av Brev av fra fylkesmannen med bekreftelse av ny dato for tilsynsbesøket (etter ønske fra avtalespesialisten) mottatt hos fylkesmannen kopi av avtale mellom avtalespesialisten og Helse Sør-Øst. Programbrev av Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Deltaker fra Åpningsmøte Intervju Sluttmøte virksomheten Avtalespesialisten x x x Fra tilsynsmyndighetene deltok: Seniorrådgiver/jurist Steffen Torsnes Ass.fylkeslege Yngve Holmern (leder av tilsynsteamet) 8

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Helsestasjonen hjelp i rett tid?

Helsestasjonen hjelp i rett tid? Oppsummering av landsomfattende tilsyn med helsestasjoner 2013 Helsestasjonen hjelp i rett tid? RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2014 APRIL 2014 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 4/2014 Helsestasjonen hjelp

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet)

Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering. med veiledning (sjølmeldingstilsynet) Internserien 2/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen spørreskjema med

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE

VAR REF: / OUR REF: 2012165 L NVE Etter liste HELSETlL5Y11ET tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene e 9 HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Dato: 10 MAR 2013 Unntatt offqq ^...^... Saksbeb... Ark.nr...30...w1..-.. Kopi:... DERES REF: /

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer