IS Helsekrav til førerkort - en veiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning"

Transkript

1 IS-1442 Helsekrav til førerkort - en veiledning

2 Heftets tittel: Helsekrav til førerkort - en veiledning Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1442 Sosial- og helsedirektoratet Kommunale helsetjenester Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Sosial- og helsedirektoratet v/ Trykksakekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling. Oppgi bestillingsnummer: IS

3 Innhold Helsekrav til førerkort - en veiledning 1 1 Generelt om helsekrav til førerkort 4 2 Unntak fra helsekravene mulighet til individuelle vurderinger 5 3 Helseattester ved søknad om (fornyelse av) førerkort 6 4 Helsepplysninger som oftest kreves ved søknad om dispensasjon fra helsekravene 7 5 Ofte stilte spørsmål om helsekrav og førerkort 9 Hvordan vet jeg om jeg fyller helsekravene? 9 Hva er konsekvensene av at helsekravene ikke er oppfylt? 9 Hva gjør jeg dersom jeg ikke fyller helsekravene, men ønsker å få eller beholde førerkort? 10 Hva gjør jeg når min lege har sendt melding til Fylkesmannen, men jeg er uenig? 10 Kan jeg klage dersom jeg får avslag på dispensasjonssøknad hos Fylkesmannen? 10 Kan jeg søke på nytt etter å ha fått endelig avslag på dispensasjonssøknad? 10 Hva er saksbehandlingstiden? 11 Vil jeg bli innkalt til legeundersøkelse hos Fylkesmannen? 11 Må jeg bruke advokat til dispensasjonssaker eller klagesaker? 11 Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i legeattesten? 11 Kan legen gi meg dispensasjon fra helsekravene? 11 Hvorfor er det ikke min lege som avgjør om jeg får førerkort? 11 Kan jeg klage på legen som har sendt melding om mitt førerkort? 12 Jeg har besvimt og førerkortet er inndratt, men legene finner ikke årsaken. 12 Hvor kan jeg lese mer? 12 3

4 1 Generelt om helsekrav til førerkort Denne orienteringen til publikum er ment som en generell orientering, og verken erstatter eller modifiserer forskriftens krav eller gjeldende retningslinjer. Den gir en kortfattet oversikt over de vanligste spørsmål og problemstillinger. Førerkortforskriften stiller visse krav til syn, helse, hørsel og førlighet for den som skal føre motorkjøretøy. Kravene er strengere jo større og tyngre kjøretøyet er, og når det skal drives yrkesmessig persontransport. Kravene skal sikre at fører har tilstrekkelig helse til å kunne kjøre sikkert. Helsesvikt kan være en sikkerhetsrisiko i trafikken på ulike måter. Nedsatt synsskarphet (visus) kan føre til at føreren ikke oppdager andre trafikanter, skilt eller signaler i tide. Innskrenket synsfelt kan nedsette evnen til å bli oppmerksom på og reagere på hendelser til sidene for der vi har festet blikket. Noen sykdommer kan gi anfall med illebefinnende eller bevissthetstap. Dette kan gjelde hjertesykdommer, diabetes, epilepsi og epilepsiliknende tilstander. Personer som har mistet bevisstheten eller besvimt har en viss risiko for å få et nytt bevissthetstap. Det kreves derfor en viss observasjonstid før man får lov å kjøre igjen. Noen sinnslidelser (psykiatriske sykdommer) kan føre til manglende dømmekraft og farlig kjøring. Noen medikamenter, spesielt beroligende og sterke smertestillende midler, nedsetter kjøreevnen på liknende måte som alkohol. Rusmisbrukere er betydelig overrepresentert i skadestatistikken. Dersom kraft og styring i armer og ben er nedsatt, kan evnen til å manøvrere kjøretøyet være redusert. Førerkortforskriften har derfor bestemmelser om bl.a. disse forholdene. Bestemmelsene er gitt av hensyn til sikkerheten. De vil derfor nødvendigvis begrense enkeltpersoners mulighet til å kjøre. Bestemmelsene er forsøkt utformet slik at sikkerheten kan ivaretas med minst mulig begrensning av enkeltpersoners frihet. De norske helsekravene er harmonisert med EUs helsekrav til sjåfører. Sosial- og helsedirektoratet har det faglige ansvaret for helsekravene og praktiseringen av dem. 4

5 2 Unntak fra helsekravene mulighet til individuelle vurderinger Risikoen ved en sykdomstilstand kan være ulik hos ulike personer. Lett hjertesykdom kan for eksempel medføre nesten ingen økt risiko, mens alvorlig hjertesykdom kan gi stor fare for akutt illebefinnende. Diabetes kan hos noen gi ganske høy risiko for lavt blodsukker, mens det hos andre kan være lav risiko. Førerkortforskriften kan ikke gjøres så detaljert at den dekker ethvert, individuelt tilfelle. Derfor kan det gis dispensasjon (unntak) fra førerkortforskriftens helsekrav. Det er Fylkesmannen som vurderer om dispensasjon kan gis. Dispensasjon kan kun gis når Fylkesmannen mener at vedkommende kan kjøre uten nevneverdig økt risiko. Det legges også en viss vekt på søkerens behov, men det er hensynet til sikkerheten som veier tyngst. Dispensasjon innebærer dermed ikke at man ser bort fra sikkerhetsrisikoen, men at man mener tilstanden ikke medfører uakseptabel risiko hos den aktuelle søkeren. Sosial- og helsedirektoratet behandler klage over avslag på dispensasjonssøknad. 5

6 3 Helseattester ved søknad om (fornyelse av) førerkort Tabell 1 Problemstilling Søknad om kl. A, B, S, M eller T Opplysninger som kreves Egenattest på NA 202. Legeattest på samme blankett kreves dersom vegmyndigheten ber om det. Ved diabetes som behandles med insulin eller tabletter: Legeattest på NA 202 og tilleggsattest på NA 202b, fra din faste lege eller spesialist i indremedisin Når det har vært anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser: Attest fra spesialist i nevrologi eller indremedisin. Ved fornyelse av førerkort er attest fra søkerens faste lege tilstrekkelig, dersom det ikke har vært anfall siden førerkortet ble utstedt eller fornyet. Søknad om kl. C, D, kjøreseddel eller kompetansebevis for utrykningskjøring Søknad om dispensasjon fra helsekrav Hvis synsfeltet ikke er normalt, eller hvis det er grunn til å mistenke øyesykdom (utover brytningsfeil), kreves attest fra spesialist i øyesykdommer. Legeattest på NA 202. Eventuelt spesialistattest. Ved diabetes kreves alltid tilleggsattest på NA 202b (og det må søkes om dispensasjon fra helsekravene). Legeattest på NA 202. Spesialistattest angående den aktuelle tilstand. Se tabell 2. 6

7 4 Helsepplysninger som oftest kreves ved søknad om dispensasjon fra helsekravene I tillegg til helseopplysningene må søker redegjøre for sitt behov for den/de aktuelle førerkortklasser. Dokumentasjon av spesielle behov kan være en fordel, for eksempel attest fra arbeidsgiver. Tabell 2 Problem Nedsatt syn (visus, synsskarphet) Innskrenket synsfelt (synsfeltutfall) Anfall med bevissthetstap Hjertesykdom Diabetes Medikamentoverforbruk Rusmisbruk Medikamentassistert rehabilitering (LAR) Psykiske problemer Helseopplysninger som oftest kreves Attest fra øyelege. Attest fra øyelege med synsfeltdiagrammer. Attest fra vurdering i kjøresimulator kan være aktuelt i spesielle tilfelle. Attest fra relevant spesialist, oftest i indremedisin eller nevrologi Attest fra spesialist i indremedisin eller hjertesykdommer eller fra sykehuspoliklinikk. Det kreves oftest døgnregistrering av hjerterytmen, ekkokardiografi (ultralyd av hjertet) og arbeidsbelastning med EKG (A- EKG, sykkeltest, tredemølletest). Attest fra den legen som behandler/kontrollerer din diabetes, eller fra spesialist i indremedisin eller endokrinologi. Attest fra din faste lege, der det fremgår hvor mye av hvilke medisiner du har fått utskrevet. Attest fra den eller de behandlere som hjelper deg. Eventuelt også attest fra arbeidsgiver. Attest fra den lege eller institusjon som administrerer din behandling, med resultat av prøver med tanke på sidemisbruk. Attest fra den lege eller spesialist som er ansvarlig for behandling og kontroller. 7

8 Førlighetsproblemer Attest fra lege om funksjonsnivået og om tilstanden er stabil. Praktisk kjørevurdering foretas hos Trafikkstasjonen. 8

9 5 Ofte stilte spørsmål om helsekrav og førerkort Hvordan vet jeg om jeg fyller helsekravene? Hva er konsekvensene av at helsekravene ikke er oppfylt? Hva gjør jeg dersom jeg ikke fyller helsekravene, men ønsker å få eller beholde førerkort? Hva gjør jeg når min lege har sendt melding til Fylkesmannen, men jeg er uenig? Kan jeg klage dersom jeg får avslag på dispensasjonssøknad hos Fylkesmannen? Kan jeg søke på nytt etter å ha fått endelig avslag på dispensasjonssøknad? Hva er saksbehandlingstiden? Vil jeg bli innkalt til legeundersøkelse hos Fylkesmannen? Må jeg bruke advokat til dispensasjonssaker eller klagesaker? Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i legeattesten? Kan legen gi meg dispensasjon fra helsekravene? Hvorfor er det ikke min lege som avgjør om jeg får førerkort? Kan jeg klage på legen som har sendt melding om mitt førerkort? Jeg har besvimt og førerkortet er inndratt, men legene finner ikke årsaken Hvor kan jeg lese mer? Hvordan vet jeg om jeg fyller helsekravene? Du kan lese kravene på nettet eller på baksiden av legeattestskjemaet (NA 202), og sammenlikne med din helsetilstand. Når lege gir deg helseattest for førerkort på blankett NA 202, skal legen krysse av for hvilke krav du fyller. Det er de faktiske forhold som avgjør om kravene er oppfylt. Din lege kan altså ikke fastslå at kravene er oppfylt dersom du har en sykdom eller tilstand som strider mot kravene. Ved tvil er det Fylkesmannen som avgjør. Dersom du er i tvil om helsekravene er oppfylt, bør du kontakte Fylkesmannen så tidlig som mulig. Det er uheldig å bruke tid og penger på føreropplæring dersom du ikke fyller kravene. Hva er konsekvensene av at helsekravene ikke er oppfylt? Når du ikke fyller kravene, har du ikke førerett til den aktuelle førerkortklassen. Dette innebærer at du verken kan ha, få utstedt eller fornyet førerkort i den eller de aktuelle klasser. Du har plikt til å levere førerkortet til politiet dersom tilstanden antas å være langvarig (antatt varighet over 6 mnd). Din lege, psykolog eller optiker har også plikt til å advare deg skriftlig, med kopi til Fylkesmannen. Fylkesmannen skal vurdere meldingen og eventuelt melde videre til politiet, som vil inndra førerkortet. 9

10 Hva gjør jeg dersom jeg ikke fyller helsekravene, men ønsker å få eller beholde førerkort? Du må søke Fylkesmannen om dispensasjon. Du skriver hvorfor du trenger førerkortet i den aktuelle klassen og hvorfor du mener du skal få dispensasjon. Du må vedlegge attest fra din faste lege, og ofte også attest fra spesialist. Dersom du ikke klarer å skrive søknaden selv, kan du få hjelp av en venn, familie eller andre, men du må undertegne selv. Du kan også få hjelp hos Fylkesmannen dersom du er i tvil om hvordan du skriver søknaden. Hva gjør jeg når min lege har sendt melding til Fylkesmannen, men jeg er uenig? Det er svært sjelden legen sender melding uten at det er grunnlag for det. I noen tilfelle kan meldingen være sendt på grunnlag av en misforståelse. Du kan da skrive til Fylkesmannen og forklare hvorfor du mener meldingen er feilaktig. Fylkesmannen vil da ofte måtte kontakte legen for å få flere opplysninger, eventuelt ved utskrift av journal. I noen tilfelle er det da klart at det har skjedd en feil, og Fylkesmannen kan da fastslå at kravene er oppfylt, og trekke tilbake sin melding til politiet. Oftest er meldingen sendt på korrekt grunnlag. Du kan da søke om dispensasjon fra det helsekravet du ikke fyller. Dette er nesten alltid den beste fremgangsmåten. Kan jeg klage dersom jeg får avslag på dispensasjonssøknad hos Fylkesmannen? Du har klagerett etter forvaltningsloven. Du må klage innen tre uker fra Fylkesmannens vedtak kom frem til deg. Dersom du ikke rekker det, for eksempel fordi det tar tid å få ny legeattest, kan du sende en foreløpig klage eller be om utsettelse av klagefristen. Klagen sendes til Fylkesmannen. Du bør skrive hvorfor du mener Fylkesmannens vedtak bør omgjøres og legge ved eventuelle nye opplysninger. Opplysninger som ble sendt med søknaden, behøver ikke sendes inn på nytt. Fylkesmannen kan da omgjøre eller opprettholde sitt vedtak. Hvis det opprettholdes sendes saken automatisk videre til Sosial- og helsedirektoratet, som avgjør klagesaken. Sosial- og helsedirektoratets vedtak kan ikke påklages videre. Kan jeg søke på nytt etter å ha fått endelig avslag på dispensasjonssøknad? Du kan søke på nytt. Men hvis du ikke har nye opplysninger å komme med, er det svært usannsynlig at Fylkesmannen vil fatte et annet vedtak. Gjentatte søknader, uten nye, vesentlige opplysninger, har derfor ingen hensikt. 10

11 Hva er saksbehandlingstiden? Fylkesmennene har som mål at dispensasjonssøknader er behandlet innen seks uker. I noen tilfelle kan stor saksmengde føre til lengre saksbehandlingstid. Det kan også ta vesentlig lengre tid dersom det må innhentes flere legeattester. Det er derfor klokt å søke i god tid dersom det gjelder en fornyelse, eller hvis det av andre grunner er viktig for deg med avgjørelse innen en viss tidsfrist. Saksbehandlingstiden i Sosial- og helsedirektoratet er som regel 4-6 uker. Er saken komplisert eller hvis det må innhentes nye opplysninger, må du regne med lengre saksbehandlingstid. Vil jeg bli innkalt til legeundersøkelse hos Fylkesmannen? Nei. Fylkesmannen bygger sine avgjørelser på undersøkelser foretatt av din vanlige lege og eventuelle spesialister. Må jeg bruke advokat til dispensasjonssaker eller klagesaker? Det er intet i veien for å bruke advokat, men oftest er det ikke nødvendig. Saken avgjøres i hovedsak på grunnlag av de medisinske vurderingene. Det er svært sjelden juridiske forhold fører til omgjort vedtak. Hvis du er usikker på hvordan du skal skrive søknaden, kan du få hjelp hos Fylkesmannen. Hvis du får hjelp av andre, for eksempel familiemedlemmer, må du huske på å undertegne selv. Hvis du vurderer å bruke advokat, bør du be om et prisoverslag på forhånd. Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i legeattesten? Du står fritt til å få en vurdering fra en annen lege og sende inn ny attest. Fylkesmannen vil legge størst vekt på de faktiske forhold som er fremkommet i undersøkelsene. Det er derfor liten vits i å oppsøke en ny lege bare for å få en annen tilrådning. Hvis det derimot gjøres nye undersøkelser, som kan gi nye, vesentlige opplysninger, kan det ha betydning for Fylkesmannens vurdering av saken. Det er Fylkesmannen, ikke legen, som avgjør om du får dispensasjon. Kan legen gi meg dispensasjon fra helsekravene? Nei, legen kan kun uttale seg om de faktiske forhold og gi sin faglige vurdering. Det er Fylkesmannen som avgjør om du får dispensasjon. Hvorfor er det ikke min lege som avgjør om jeg får førerkort? Legers vurderinger er ulike. Noen er ganske strenge mens andre er svært liberale. Førerkortforskriftens krav gjelder alle, og er gitt av hensyn til sikkerheten. For å sikre en mest mulig lik, forutsigbar vurdering, er det helsemyndighetene som avgjør slike saker. Legens oppgave er å gi en korrekt fremstilling av fakta i helseattesten, og eventuelt en risikovurdering. 11

12 Kan jeg klage på legen som har sendt melding om mitt førerkort? Du kan klage, men det vil bare føre frem dersom legen har opptrådt uaktsomt eller vist grov faglig uforstand. Det er som regel mer hensiktsmessig å søke om dispensasjon fra helsekravene. Jeg har besvimt og førerkortet er inndratt, men legene finner ikke årsaken. Ofte vil alle undersøkelser være normale hos personer som har tendens til bevissthetstap. Det betyr dessverre ikke at det ikke kan komme flere bevissthetstap. Eksempelvis vil EEG kunne være normalt hos en person med kjent epilepsi, når det registreres utenom anfall. CT eller MR av hjernen er normalt hos nesten alle. Utredning av bevissthetstap krever ofte en grundig spesialistvurdering. På den måten kan man ofte komme frem til en antatt årsak til bevissthetstapet og dermed kunne uttale seg om sannsynligheten for at du får et nytt. For førerkortsaken er det derfor oftest en fordel dersom legen har kommet til en antatt diagnose. At det ikke kan stilles noen diagnose, vil ofte gjøre det vanskelig å levere tilbake førerkortet. Grunnlaget for å levere tilbake førerkortet vil enten være tiden som har gått fra siste bevissthetstap, eller at det er gode grunner til å anta spesielt lav risiko for nye tilfelle. Hvor kan jeg lese mer? Fylkesmennene følger veiledningen IS-1348 i sin saksbehandling. Her kan du lese mer om behandlingen av dispensasjonssaker. Sosial- og helsedirektoratet har gitt regler for landets leger ved avgivelse av helseattester i førerkortsaker. Her kan du lese mer om hvordan helsekravene tolkes og hvilke opplysninger som kreves ved ulike tilstander. Førerkortforskriften Noen fylkesmenn har egne orienteringssider om helsekrav og førerkort 12

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 1.07.2010 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Epilepsi og førerkort

Epilepsi og førerkort J HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dr. med. Torkel Steen ISBN 978-82-93215-03-5 REVIDERT

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

FSAN/UVB Dykkerlegens kontor

FSAN/UVB Dykkerlegens kontor FSAN/UVB Dykkerlegens kontor Innhold GENERELL INFORMASJON Innholdsfortegnelse 3 Timeplan 5 FORSKRIFT OG VEILEDER Helsekravforskriften 7 Veileder til helsekravforskriften 15 EDTC Fitness to dive standard

Detaljer

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Veien til førerkort og egen bil Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Men først kort om HABU-Arendal 1. HABU, Barnesenteret, SSHF Veien til denne forelesningen.

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis.

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. 1 Hvem har utarbeidet veilederen... 4 2 Bakgrunn og målsetning for veilederen... 4 3 Regelverk for vurdering av

Detaljer

Alternativ forside 1A. Bare spør! en pasienthåndbok testutgave

Alternativ forside 1A. Bare spør! en pasienthåndbok testutgave Alternativ forside 1A Bare spør! en pasienthåndbok testutgave Inspirasjon til boken er hentet fra det danske pasientsikkerhetsprogrammet, og vi takker Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden for

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer