Epilepsi og førerkort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Epilepsi og førerkort"

Transkript

1 J

2 HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: Mail: BETJENT Mandag og Tirsdag ( ) Torsdag ( ) FORFATTERE Dr. med. Torkel Steen ISBN REVIDERT November 2011 Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet. Kontakt EpiFon1 for å få noen å prate med. Her finner du trenede likemenn som selv har diagnosen eller er pårørende til noen med epilepsi. Alle likemenn har tausehetsplikt. - en orientering om praktiske forhold Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene. Ca. 1% av befolkningen vil til enhver tid ha epilepsi. Prognosen ved epilepsi er som oftest god. Med dagens medisiner blir ca. 70% av pasientene anfallsfrie. Blant de ca. 30% som har liten eller ingen effekt av medisinene, kan noen opereres med vellykket resultat. Epilepsi er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer eller syndromer som har tilbakevendende epileptiske anfall som en fellesnevner. Anfallene kan arte seg svært forskjellig. Enkelte opplever perioder med korte bevissthetstap, mens andre får krampeanfall. En bilfører som får epileptisk anfall utsetter seg selv og andre for fare. Derfor har førerkortforskriften bestemmelser om epilepsi og andre anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser. Det er bevissthetsforstyrrelsen, ikke diagnosen, som er avgjørende. Anfallsfri periode - observasjonstid Førerkortforskriften krever at det går en viss tid fra siste anfall til du kan kjøre. Denne observasjonstiden er forskjellig for ulike førerkortklasser: Klasse A1/A (motorsykkel), B (personbil), S (snøscooter), M (moped og mopedbil) og T (traktor): Ett års anfallsfrihet. Klasse C1 (lett lastebil, van over 3,5 tonn), C (lastebil over 7,5 tonn): 10 års anfallsfrihet og 10 år uten epilepsimedikamenter. Klasse D1 (minibuss), D (buss), kjøreseddel for drosje eller buss og kompetansebevis for utrykningskjøring: Ingen anfall etter fylte 18 år. Hvis du hadde siste anfall før du fylte 18 år, må det dessuten gå minst 10 år fra anfallet til du kan få disse klassene. Du kan heller ikke ha brukt antiepileptika de siste 10 årene. Klasse E (tilhenger til de andre klassene) har samme helsekrav som kjøretøyet. Inndragning av førerkort etter anfall Legen har lovbestemt plikt til å melde fra til fylkesmannen om anfall. Fylkesmannen melder videre til politiet, som inndrar førerkortet. Saksbehandlingen kan ta tid, men kjøring er ulovlig fra meldingen er gitt, uansett om politiet somler med å inndra førerkortet. Husk at risikoen for nytt anfall er størst den første tiden etter anfallet. Noen leger vil i spesielle tilfeller la være å sende melding, og bare advare deg muntlig. En slik advarsel gjør førerkortet ditt ugyldig, selv om det ikke er inndratt. Førerkortinnehaver har dessuten selv plikt til å levere inn førerkortet etter anfall. Klage på inndragning Politiet kan ikke tilbakelevere førerkort uten at fylkesmannen har gitt dispensasjon. Det har derfor liten hensikt å klage på politiets inndragningsvedtak. Dersom du og din lege mener det er forsvarlig å kjøre på tross av anfallet, bør du heller søke fylkesmannen om dispensasjon. Får du dispensasjon, er det en formsak å få tilbake førerkortet hos politiet. Tilbakelevering av førerkort etter observasjonstidens utløp Etter at du har vært anfallsfri i observasjonstiden kan du få tilbake førerkortet ved å levere helseattest (blankett NA 0202) til politiet. Saken 1

3 behøver som regel ikke å gå via fylkesmannen dersom helseattesten er fullstendig og korrekt utfylt. Sjekk at legen har fylt ut alle rubrikkene. Den må være utfylt av, eller ha påtegning fra, nevrolog. Dersom helseattesten viser at du har vært anfallsfri i observasjonstiden (og fyller de andre helsekravene), kan politiet levere tilbake førerkortet. Førerkortet vil ofte bli gitt med tidsbegrensning og på visse vilkår, f.eks. at du tar medisiner som foreskrevet, går til kontroller eller er avholdende fra alkohol (dersom alkohol utløser anfall hos deg). Du kan klage over vilkår og tidsbegrensning, men tenk over om det er verd bryet. Holder du deg anfallsfri, kan legen heller anbefale lengre tidsbegrensning neste gang. Etter fem års anfallsfrihet kan man varig førerkort for førerklassene, A, B, S, M og T. Førerkort før observasjonstiden er ute - Dispensasjon Hvis du ønsker å kjøre før observasjonstiden er ute, må du ha dispensasjon fra førerkortforskriften. Spør legen din om han eller hun mener det er forsvarlig at du kjører. Husk at et anfall bak rattet kan koste liv. Hvis legen mener det er risikofylt å kjøre, er det nesten alltid bortkastet å søke dispensasjon. Gjør det klart for legen hvilke førerkortklasser du trenger. Søknad om dispensasjon sendes til fylkesmannen. Det er du selv, ikke legen, som må søke. Søknaden skrives som et vanlig brev. Du kan gjerne la noen hjelpe deg, men du må undertegne selv. Det er nesten alltid medisinske, ikke juridiske, forhold som avgjør. Advokathjelp er sjelden nødvendig. Søknaden må klargjøre hvilke(n) førerkortklasse(r) du ønsker, og hvorfor. Det er en fordel om du kan dokumentere behovet, f.eks. med attest fra arbeidsgiver eller liknende. En grundig attest fra den nevrologen som kjenner deg, må også sendes inn. Attesten må angi tidspunkt for siste anfall, type anfall, evt. omstendighetene omkring, resultat av evt. spesialundersøkelser som EEG, cerebral CT/MR, antatt årsak, vurdering av faren for nye anfall og evt. behov for og etterlevelse av anfallsforebyggende behandling. Legen hjelper deg best ved å gi en saklig, faglig uttalelse om risikoen for nye anfall. Det er likevel ikke nevrologen som avgjør om du skal få dispensasjon. Fylkesmannen bruker søknaden og attesten(e) for å vurdere om ditt behov for førerkort står i forhold til risikoen for nye anfall. Hvis fylkesmannen gir dispensasjon, er det en formsak å få førerkortet tilbake fra politiet. Det må ofte produseres et nytt ved trafikkstasjonen. Ny førerprøve er sjelden nødvendig. Risikoen for anfall avtar med tiden. Muligheten for å få dispensasjon er derfor ofte best om du ikke søker for tidlig. På den annen side er det ofte bortkastet arbeid å søke når det bare er noen få måneder igjen av observasjonstiden. Klage over avslag på dispensasjonssøknad Hvis du får avslag på dispensasjonssøknaden hos fylkesmannen, kan du klage. Det må skje innen tre uker etter at du mottok avslaget. Klagen sendes til fylkesmannen, som vurderer saken en gang til. Klagen har best sjanser til å føre frem dersom du begrunner behovet for førerkort, og hvis din lege kan legge frem nye medisinske opplysninger som tilsier en annerledes vurdering. Hvis du mener fylkesmannen har oversett noe, eller har gjort viktige feilvurderinger, bør du skrive det i klagen. Også i klagesaker er medisinske forhold viktigere enn juss. Fylkesmannen hjelper deg med klagen dersom du ønsker det. Hvis du ikke rekker å skaffe legeattest eller annen dokumentasjon innen klagefristen, kan du be om forlenget klagefrist, eller skrive en midlertidig klage, og be om at avgjørelsen utsettes til du får ettersendt det som mangler. Dersom fylkesmannen ikke vil omgjøre vedtaket, går saken direkte videre til Helsedirektoratet. Direktoratets avgjørelse er endelig. Dispensasjonsregler for de ulike førerkortklassene KLASSE A, B, S, M OG T Det er vanskelig å få dispensasjon fra kravet om ett års anfallsfrihet dersom du har epilepsi. Det må være spesielle medisinske forhold som gjør at legen kan begrunne at du har lav risiko for nye anfall. Hvis du ikke får klar anbefaling om det av legen, er det oftest ikke vits å søke. Hvis du får dispensasjon, må du regne med å undertegne en erklæring om at du godtar visse vilkår, se tidligere avsnitt. I regelverket åpnes det for å søke dispensasjon i spesielle tilfeller: Ved et første, enkeltstående, uprovosert anfall kan man få førerkortet tilbake etter 6 måneder. Unnskyldelig bortfall av medikamentell anfallsbeskyttelse For eksempel ved forsøk på seponering av medisin, men hvor medisin er påbegynt igjen. Gjelder ikke egenseponering. Kan få dispensasjon etter 3 måneders anfallsfrihet. Fremprovosert, enkeltstående anfall Ved kjent, ekstraordinær faktor som ikke vil oppstå under kjøring, for eksempel alkoholkonsum, kan man få førerkortet tilbake så snart årsaken er kjent, og man vet at det ikke vil oppstå ved kjøring. Anfall som kun har opptrådt under søvn Når mønstret er bekreftet over ett år. Krever grundig nevrologisk vurdering og klar tilrådning. Anfall som aldri har påvirket bevissthet eller kjøreevne Gjelder kun ved spesielle anfallstyper hvor det er bevist at bevisstheten aldri er svekket under anfallet. Anfallsmønstret må være stabilt i ett år. For å få dispensasjon kreves grundig vurdering fra spesielt kompetent nevrolog. KLASSE C1/C Tunge kjøretøy kan forårsake stor skade. Derfor frarådes personer med epilepsi å bli yrkessjåfører, også de som svært sjelden har anfall. Du kan ikke regne med dispensasjon for disse klassene, heller ikke for fornyelse. Hvis du må ha spesialkjøretøy pga. bevegelseshemning, og dette er registrert som minibuss, kan du regne med dispensasjon for ditt eget kjøretøy som om det hadde vært personbil. Ved fremprovosert, enkeltstående anfall hvor årsaken er en kjent, ekstraordinær faktor som ikke vil oppstå under kjøring, for eksempel alkoholkonsum, kan man få søke om dispensasjon etter ett år. Det er en forutsetning at man vet at det ikke vil kunne oppstå ved kjøring. Personer som hadde førerkort til klasse C1/C før forbudet mot bruk av antiepileptika for førere av disse klassene, trådde i kraft (juli 2010), kan søke om dispensasjon ved fornyelse av førerkortet. Da er det særlig viktig å vise til behovet for fortsatt førerkort i disse klassene, for eksempel attest fra arbeidsgiver. KLASSE D1/D OG KJØRESEDDEL FOR DROSJE ELLER BUSS. KOMPETANSEBEVIS FOR UTRYKNINGSKJØRETØY For å være drosje- eller bussjåfør, må du ha kjøreseddel. For å kjøre utrykningskjøretøy under utrykning, må du ha kompetansebevis. Helsekravene er de samme som for bussførerkort, og reglene praktiseres på samme måte. Det vil si at man ikke kan ha hatt 2 3

4 epileptisk anfall etter fylte 18 år. Personer med epilepsi bør derfor ikke velge disse yrkene. Yrker som krever førerkort I noen yrker er man avhengig av førerkort. Tenk gjennom det når du velger yrke eller søker jobb, spesielt hvis du ikke føler deg sikker på å være anfallsfri over lang tid. Det er særlig usikkert å satse på yrker som krever førerkort ut over kl. A, B, S, M eller T. Situasjoner som ikke gir grunnlag til dispensasjon? Det er også en del situasjoner som regelverket tydelig peker på at ikke skal gis dispensasjon for. Det skal blant annet ikke gis dispensasjon ved holdepunkter for slurv med medikamentinntaket. Det gis heller ikke dispensasjon for anfall med innledende varsler / aura, siden bevisstheten er svekket selv under auraen. kjøre før observasjonstidens utløp, kan du søke fylkesmannen om dispensasjon. Det gis få dispensasjoner før ett års anfallsfrihet. Personer med epilepsi kan ikke regne med dispensasjon for førerkort for lastebil, drosje, buss eller utrykningskjøring. Hvor kan jeg lese mer? Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker: Fylkesvis informasjon: At anfall blir utløst av lysflimmer eller hyperventilering er heller ikke grunnlag for dispensasjon, da dette fort kan forekomme under kjøring. At man ved undersøkelse har hatt normal standard EEG eller normal CT/ MR av hjernen utelukker heller ikke nye anfall. Påbegynt antiepileptisk behandling eller epilepsikirurgi er heller ingen garanti mot nye anfall. Oppsummering Etter anfall må det som regel gå ett år før du har lov å kjøre moped, MC, personbil, varebil eller traktor. For andre kjøretøy er det lengre observasjonstid. Du har plikt til å levere inn førerkortet etter anfall. Etter observasjonstidens utløp kan du få førerkortet tilbake ved å levere legeattest på blankett NA 0202 til politiet. Ønsker du å 4 5

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W VÅRE BROSJYRER: Norsk Epilepsiforbund Kort om epilepsi Epileptiske anfall og epilepsisyndromer Epilepsi hos barnehage og skolebarn Epilepsi og utdanning Epilepsi og sosiale rettigheter Epilepsi og fysisk aktivitet Epilepsi og autisme Epilepsi og utviklingshemming Epilepsi og alkohol Epilepsi og graviditet Plutselig uventet død ved epilepsi Epilepsi hos eldre Epilepsi hos menn Epilepsi hos kvinner Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Epilepsi og ansettelse Epilepsi og tannhelse For deg som er taxi- eller buss-sjåfør Epilepsi og samliv Epilepsi og svømming Barn med epilepsi J Avsender: Norsk Epilepsiforbund Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

For deg som er taxi- eller buss-sjåfør

For deg som er taxi- eller buss-sjåfør T HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Stine Jakobsson Strømsø, generalsekretær, Norsk Epilepsiforbund

Detaljer

Plutselig uventet død ved epilepsi

Plutselig uventet død ved epilepsi M HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dag Aurlien, overlege, Stavanger universitetssykehus,

Detaljer

Epilepsi og fysisk aktivitet

Epilepsi og fysisk aktivitet G HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Epilepsi og ansettelse

Epilepsi og ansettelse R HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Seniorrådgiver Eva H. Johnsen ISBN 978-82-93215-11-0

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

Epilepsi og utdanning

Epilepsi og utdanning E HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Epilepsi og tannhelse

Epilepsi og tannhelse S HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Spesialtannlege dr. odont Kari Stohaug,TAKO senteret

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Epileptiske anfall og epilepsisyndromer

Epileptiske anfall og epilepsisyndromer C Epileptiske anfall og epilepsisyndromer HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Epilepsi og sosiale rettigheter

Epilepsi og sosiale rettigheter F HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Kristin Moskvil, sosionom, Avdeling for kompleks

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis.

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. 1 Hvem har utarbeidet veilederen... 4 2 Bakgrunn og målsetning for veilederen... 4 3 Regelverk for vurdering av

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer