Dette er en pliktbestemmelser som pålegges fører av kjøretøy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er en pliktbestemmelser som pålegges fører av kjøretøy."

Transkript

1 1

2 Dette er en pliktbestemmelser som pålegges fører av kjøretøy. 2

3 Dette er en pliktbestemmelse som pålegges fører av kjøretøy gjennom vegtrafikkloven. Denne er konkretisert i førerkortforskriftens vedlegg 1, 2 neste slide. 3

4 Helsekrav til førere av motorvogn fremkommer av førerkortforskriften Vedlegg 1 Helsekrav. I Vedlegg 1 Helsekrav omtales både generelle bestemmelser og spesifikke betemmelser i forhold til ulike helsetilstander. 4

5 Kan bli aktuelt dersom personer motsetter seg legeundersøkelse, eller dersom «saken» starter primært hos politiet. 34 første ledd kalles for beslagsbestemmelsen (sammenlign 33 nr. 5), mens andre ledd er inndragningsbestemmelsen. Beslag er beregnet på en akutt situasjon der politiet tar førerkortet i påvente av at saken skal undersøkes nærmere, mens inndragning gjøres nå saken er undersøkt og politiet finner at vedkommende ikke skal ha førerkort. I beslagssituasjonen kan politiet pålegge legeundersøkelse og ny førerprøve, for å avklare kjøreevnen. 5

6 Listen over hvilke helsepersonell plikten gjelder for, er uttømmende. Det anses hensiktsmessig av hensyn til trafikksikkerheten at de helsepersonellgruppene som normalt undersøker for de tilstandene som vil kunne ha en negativ innvirkning på trafikksikkerheten, har meldeplikt etter denne bestemmelsen. Når tilstanden som innebærer at helsekravene ikke er oppfylt mer enn 6 måneder utløses plikten til å sende melding til fylkesmannen. Opplysningsplikten etter bestemmelsen er en selvstendig plikt for hvert enkelt helsepersonell. Der flere har den samme kunnskapen, fritas ikke den enkelte for plikten. Med andre ord har hvert enkelt helsepersonell en opplysningsplikt også der andre helsepersonell har samme kunnskap. Alle ha en selvstendig plikt til å melde i fra og dersom det ikke meldes, vil følgelig dette kunne få konsekvenser 6

7 for alle dem med kunnskap som unnlot å melde. Kommentarer til førerkortforskriftens Vedlegg 1, 2: I hovedregelen er det fører som er gitt hovedansvaret for ikke å føre motorvogn når vedkommende selv må forstå at han/hun ikke kan føre motorvogn på trafikksikker måte. Dette er i bestemmelsens andre ledd fulgt opp med et krav om den som har grunn til å tvile på om han/hun kan kjøre på trafikksikker måte, plikter å avstå fra videre kjøring og ta kontakt med lege for legeundersøkelse før videre kjøring finner sted. I tredje ledd er det gitt en bestemmelse om leges meldeplikt (opplysningsplikt) når legen finner at vedkommende ikke lenger fyller helsekravene. Dette er en oppfølging av meldepliktbestemmelsen i helsepersonellovens Det er gitt en egen meldepliktforskrift med detaljerte regler om når og hvordan det skal meldes at innehaver av førerkort ikke lenger tilfredsstiller helsekravene. Meldepliktforskriften finnes her på Lovdata: 6

8 Det kan være ubehagelig å gi attest eller sende melding som kan få negative konsekvenser for pasienten. At legen er objektiv og saklig, og forholder seg til regelverket, er imidlertid avgjørende for den trafikksikkerhetsmessige effekten av helsekravene for førerkort. 7

9 - Viktig at lege, optiker og psykolog er bevist sin rolle som sakkyndig i førerkortsaker. Dette innebærer at man følgelig gir uttalelser/erklæringer i tråd med helsepersonelloven 15 og følger det «oppdraget» de er gitt fra myndighetene. 8

10 Helsepersonelloven 40 pålegger helsepersonell å dokumentere «de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov.» Skriftlig orientering til pasienten vil øke sannsynligheten for at oppfordringen om ikke å kjøre følges. 9

11 Når fylkesmannen mottar skriftlig melding om at helsekravene ikke er oppfylt vil fylkesmannen gjøre en faglig vurdering av meldingen. Om helsekravet ikke er oppfylt, og varighet mer enn 6 måneder, vil fylkesmannen sende anmodning om tilbakekall av førerett til politiet, samt brev til pasienten hvor han anmodes om å levere inn førerkortet til politi. 10

12 Pasienten skal få kopi av både legens melding til fylkesmannen, og fylkesmannens ev. anmodning til politiet. 10

13 11

14 Kan sikkert være greit å omtale 6 om søkers plikt til å gi informasjon, som lyder: Søker om førerett skal ved legeundersøkelsen legge fram gyldig legitimasjon med navn, fødselsnummer (11 siffer), eller D-nummer for de som ikke har norsk fødselsnummer, og bilde, med mindre legen fra tidligere er godt kjent med pasienten. Der attest for synsfunksjon utfylles av optiker, gjelder tilsvarende legitimasjonsplikt overfor optiker. Søkeren er pliktig til å gi legen så fullstendige opplysninger som mulig om sin helsetilstand. Det skal gå fram av egenerklæringen at søkeren ved sin underskrift samtykker i at legen kan innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra spesialist og tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering. 12

15 Så lenge helsekravene er oppfylt, er altså pasienten i utgangspunktet ikke skikket til å kjøre bil. Kjøring vil derfor være ulovlig, og vil kunne ha strafferettslige konsekvenser (og økonomisk ansvar) i forbindelse med skade. Dispensasjonsadgang er regulert i forskriftens 7: 7. Dispensasjon Dispensasjon fra bestemmelsene i kapittel 4 til 18 skal bare gis der det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon. Søkers behov for førerett skal ikke inngå i vurderingen. Søknad om dispensasjon avgjøres av Fylkesmannen på søkerens bosted. Klage på Fylkesmannens vedtak sendes Helseklage Bestemmelsen i 7 om dispensasjon er utformet som en skjønnsmessig vurdering ved bruk av skjønnstemaet «åpenbart urimelig». Dette er imidlertid ikke et skjønnstema som åpner for et forvaltningsskjønn, eller et skjønn som er underlagt forvaltningens frie skjønn, som ikke kan overprøves av domstolene. Dette er ment som et rettsanvendelsesskjønn eller et lovbundet skjønn, der domstolene kan overprøve skjønnsutøvelsen fullt ut. Bestemmelsen skal ikke benyttes til å opprettholde den dispensasjonspraksisen som har utviklet seg etter det regelverket som avløses av dette regelverket. Dispensasjonsmuligheten er i det nye regelverket sterkt innskrenket sammenlignet med det tidligere regelverket. Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil som bare skal benyttes innenfor EU-direktivenes minstekrav til helse og med vektlegging av trafikksikkerhet. Dispensasjon skal bare gis helt unntaksvis. Dette ligger i det rettslige skjønnstemaet «åpenbart urimelig». Åpenbart urimelig gir en høyere terskel for å dispensere enn om man skulle brukt skjønnstemaet «særlig tungtveiende grunner». Helsedirektoratet har uttalt at man ser for seg at det på landsbasis i vil være aktuelt i størrelsesorden 5-15 saker per år. 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 Si gjerne i forkant at første kasuistikk for synsfelt er en kasuistikk som er laget snevre for å belyse synsfeltreglene. De er derfor ikke nødvendigvis 100% medisinsk korrekt. Dette da det trolig vil være mulig å fylle synsfeltkravene med ett øye for førerkortgruppe 1. Men hvor kasuistikken legger opp til at dette ikke er mulig, selv om synsfeltutfallet er monookulært. De må bare akseptere en viss «medisinsk slingringsmonn» og fokusere på de angitte gradene for synsfeltutbredelsen. 18

21 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Forskriftsbestemmelse 9, punkt 1B: «Minst 0,5 for begge øyne samlet eller 0,5 for ett øye». Så helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei. Må du sende melding til fylkesmannen? Tilstanden vil trolig være varig, så ja. Dersom man vurderer at tilstanden kan bli forbedret kan man avvente melding. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Her kan man ev. benytte unntaksbestemmelsen i 11. Det krever ytterligere undersøkelser av øyelege og ev. kjørevurdering før helseattest kan utstedes med info om at helsekrav er oppfylt langt nok til at 11 kan brukes. 19

22 Aktuelle paragraf lyder: 11. Vurdering ved ikke oppfylte krav til synsstyrke eller synsfelt I helt spesielle tilfeller, og etter uttalelse fra øyelege, kan det gis førerett i førerkortgruppe 1 selv om kravene til synsstyrke eller synsfelt ikke er oppfylt. Synsfunksjonen må ikke være ytterligere svekket på grunn av andre forhold. Kjørevurdering må være gjennomført etter anmodning fra Fylkesmannen, og førerett må være anbefalt av trafikkstasjonen. 19

23 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2 og 3? Forskriftsbestemmelse 9, punkt 1C: «Minst 0,8 for det ene øyet og 0,1 for det andre øyet». Så helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Tilstanden vil trolig være varig, så ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? For førerkortgruppe 2 og 3 kan unntaksbestemmelsen i 11 ikke benyttes. 20

24 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Forskriftsbestemmelse «9, punkt 2B: «minst 120 grader vidt i horisontalplanet, 50 grader til hver side og 20 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram og ingen utfall innenfor en radius på 20 grader ved blikk rett fram». Så helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Avhengig av hvor sikker man er på at tilstanden vil vedvare. Dersom ja melding. Dersom nei, kan ikke pasienten kjøre inntil neste kontroll. Da ev. sende melding om tilstanden ikke er normalisert. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Her kan man ev. benytte unntaksbestemmelsen i 11. Det krever ytterligere undersøkelser av øyelege og ev. kjørevurdering før helseattest kan utstedes med info om at helsekrav er oppfylt langt nok til at 11 kan brukes. 21

25 Aktuelle paragraf lyder: 11. Vurdering ved ikke oppfylte krav til synsstyrke eller synsfelt I helt spesielle tilfeller, og etter uttalelse fra øyelege, kan det gis førerett i førerkortgruppe 1 selv om kravene til synsstyrke eller synsfelt ikke er oppfylt. Synsfunksjonen må ikke være ytterligere svekket på grunn av andre forhold. Kjørevurdering må være gjennomført etter anmodning fra Fylkesmannen, og førerett må være anbefalt av trafikkstasjonen. 21

26 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? Forskriftsbestemmelse «9, punkt 2C: «minst 160 grader vidt i horisontalplanet, 70 grader til hver side og 30 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett fram og ingen utfall innenfor en radius på 30 grader ved blikk rett fram». Så helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring med vogntog ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Tilstanden vil trolig være varig, så ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? For førerkortgruppe 2 og 3 kan unntaksbestemmelsen i 11 ikke benyttes. 22

27 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? Forskriftsbestemmelse 9, punkt 5B: «Helsekravet er oppfylt etter seks måneder dersom optiker eller øyelege attesterer for tilfredsstillende generell synsfunksjon og det deretter er gjennomført kjørevurdering med anbefaling om førerett.» Så helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei. Må du sende melding til fylkesmannen? Når helsekravet er oppfylt innen seks måneder er det ikke nødvendig å sende melding. Dette vil være nødvendig dersom helsesvikten vedvarer utover seks måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Seks måneder tilvenningstid, deretter gjennomført kjørevurdering. (Selv om visuskravene for førerkortgruppe 1 isolert sett er oppfylt). Forutsetning at visuskravet da er oppfylt. 23

28 24

29 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnenhelsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» 36, punkt 4: «Helsekrav oppfylt ved bruk av: Oksazepam inntil 30 mg/døgn. Helsekrav er også oppfylt ved bruk av: Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn (dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring).» 37. Bruk av flere legemidler opplistet i 36. Ved bruk av to legemidler opplistet i 36, reduseres angitt døgndose med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i 36. Så helsekravet er ikke oppfylt som følge av kombinasjonsbruk som gjør at dosegrensen er overskredet både for oxsazepam og zopiklon. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. 25

30 Må du sende melding til fylkesmannen? Dersom behandlingen viser seg å bli langvarig må du sende melding. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Legemiddelbehandling må endres. 25

31 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» 36, punkt 6B: Opioider kortvarig smertebehandling Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig medisinering gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser. Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring. Så helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Dersom behandlingen viser seg å bli langvarig må du sende melding. Tilstanden vil 26

32 trolig kun være kortvarig, så nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Kjøring kan gjenopptas når behandlingen avsluttes. 26

33 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» 36, punkt 5B: Opioider kronisk smertebehandling Helsekrav oppfylt dersom det er klar medisinsk indikasjon det er minst en uke etter siste doseøkning det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg morfinekvivalenter per os legemidlene er langtidsvirkende, og det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid Helsekravet er oppfylt. I tråd med førerkortveilederen framgår det at korttidsvirkende kan få «langtidsvirkning» dersom de tas tilstrekkelig ofte. Det er planlagt revisjon på dette tidspunktet. Kan vedkommende kjøre inntil videre? 27

34 Med angitte legemiddel, og veiledertekst per 25. oktober 2016 vurderes helsekravet som oppfylt. Kjøringen kan da fortsette. Må du sende melding til fylkesmannen? Helsekravet vurderes som oppfylt. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? 27

35 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» 36, punkt 5C: Opioider kronisk smertebehandling «Helsekrav ikke oppfylt.» Helsekravet er ikke oppfylt. Kjøring med buss er følgelig ikke tillatt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Dersom behandlingen ikke planlegges endret må du sende melding. Tilstanden vil trolig være varig. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Endret legemiddelbehandling. 28

36 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» 36, punkt 4B: Benzodiazepiner og benzodiazepinliknende legemidler «Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.» (enn oxsazepam, diazepam, nitrazepam, zopiklon og zolpidem). Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Trolig. Dersom man tror at behandlingen vil vedvare, og behandlingen ikke vil endres, så må man sende melding. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? 29

37 Endret legemiddelbehandling. 29

38 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» 36. punkt 4C: Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk i en periode på maksimum fem dager av: Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn, Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller Nitrazepam inntil 10 mg /døgn, dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner. Helsekravet vil ikke være oppfylt dersom han bruker legemidlet i forbindelse med kjøring av vogntog. Dette har du derimot gitt orientering om. Dette må dokumenteres. Kan vedkommende kjøre inntil videre? 30

39 Helsekravet vil ikke være oppfylt dersom han bruker legemidlet i forbindelse med kjøring av vogntog. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, her planlegges det nedtrapping. Bruken er uansett ikke relatert til kjøring med vogntog. Bør for øvrig minne om 8 timers kjøreforbud i forbindelse med kjøring med førerkortgruppe 1. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Så lenge han ikke benytter dette i forbindelse med kjøring av vogntog, kan han fortsette med det. 30

40 31

41 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» 36. Punkt 1B: Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. Helseattest kan deretter gis for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk. Helseattest kan deretter gis med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet. Helsekravet er ikke oppfylt pga. bruk av alkohol som gir utslag i biologiske markører (og i denne kasuistikken alkoholutløst pankreatitt). 32

42 Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Utgangspunkt for beregning av tidspunkt for meldeplikt er når legen ved undersøkelse finner at det foreligger en helseskadelig bruk (undersøkelses- og konstateringstidspunktet). Det skal ikke medregnes i 6-månedersregelen for meldeplikt at det har vært skadelig bruk før man oppsøkte lege, selv om det er sannsynliggjort at det har pågått skadelig bruk over tid. Etter en individuell vurdering kan likevel meldeplikt utløses, dersom legen anser at helsekravene i 36 ikke vil være oppfylt innen 6 måneder fra undersøkelsestidspunktet. Dersom det tar tid fra man oppsøker lege, til behandlings- og oppfølgingsopplegg settes i gang, f.eks. på grunn av ventetid på plass eller individuelle forhold, vil meldeplikten utløses, for da vil ikke vilkåret om at man må ha vært fulgt opp og ha testet negativt i 6 måneder være oppfylt før det har gått mer enn 6 måneder. I tillegg blir vil det være meldeplikt dersom legen/psykologen etter en individuell vurdering anser at pasienten ikke kommer til å oppfylle helsekravene innen 6 måneder. Om det i aktuelle situasjon er meldeplikt eller ikke vil bero på legens vurderinger, plan for videre oppfølging osv. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Dokumentasjon av opphør av skadelig alkoholbruk i minst seks måneder. 32

43 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» 36. Punkt 3B: Helsekrav oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege og ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen Helseattest kan deretter gis med inntil ett års varighet i tre år, og deretter med inntil fem års varlighet så lenge behandling pågår. Ved avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis for inntil fem år. Etter 8 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med vanlig varighet. 33

44 Helsekravet er ikke oppfylt. Må behandles stabilt i 12 måneder. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Dokumentere fortsatt rusfrihet og stabil behandling i 12 måneder. Helseattest kan da utskrives for 1 år av gangen. 33

45 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» 36. Punkt 3C: Helsekrav ikke oppfylt. Etter 10 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med vanlig varighet. Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Vedkommende må ha gyldig førerett. Dette krever enten dispensasjon eller at han fyller helsekravene. Helsekravene vil ikke være oppfylt før 10 år etter avsluttet substitusjonsbehandling. Har kan en overgangsbestemmelse være aktuelt: 45. Overgangsregler dispensasjon 34

46 Vedtak om dispensasjon som er truffet i medhold av vedlegg 1 før , gjelder frem til dispensasjonen løper ut. En slik tidsbegrenset dispensasjon som løper ut etter , kan fornyes dersom det foreligger tungtveiende grunner og det etter en medisinsk vurdering ikke anses å utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Det kan fastsettes vilkår til dispensasjonen som sikrer nødvendig oppfølging. En dispensasjon etter første ledd kan ikke gis varighet utover Dette vil likevel kun være gyldig til Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, da vedkommende har dispensasjon fra før. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Kan kjøre inntil dispensasjonen utløper. 34

47 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.» 36. Punkt 2B. Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver. Helseattest kan deretter gis for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet. Helsekravet er ikke oppfylt pga. regelmessig bruk av illegale rusmidler over en lengre tidsperiode. Kan vedkommende kjøre inntil videre? 35

48 Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei ikke så lenge vedkommende innenfor seks måneder igjen fyller helsekravet. Dersom han ikke oppfyller bestemmelsene i løpet av oppfølgingen, må tilstanden meldes. Utgangspunkt for beregning av tidspunkt for meldeplikt er når legen ved undersøkelse finner at det foreligger en helseskadelig bruk (undersøkelses- og konstateringstidspunktet). Det skal ikke medregnes i 6-månedersregelen for meldeplikt at det har vært skadelig bruk før man oppsøkte lege, selv om det er sannsynliggjort at det har pågått skadelig bruk over tid. Etter en individuell vurdering kan likevel meldeplikt utløses, dersom legen anser at helsekravene i 36 ikke vil være oppfylt innen 6 måneder fra undersøkelsestidspunktet. Dersom det tar tid fra man oppsøker lege, til behandlings- og oppfølgingsopplegg settes i gang, f.eks. på grunn av ventetid på plass eller individuelle forhold, vil meldeplikten utløses, for da vil ikke vilkåret om at man må ha vært fulgt opp og ha testet negativt i 6 måneder være oppfylt før det har gått mer enn 6 måneder. I tillegg blir vil det være meldeplikt dersom legen/psykologen etter en individuell vurdering anser at pasienten ikke kommer til å oppfylle helsekravene innen 6 måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Når rusfrihet er dokumentert i minst seks måneder. 35

49 36

50 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 20, punkt 1B: Enkeltstående uprovosert anfall: «Helsekrav oppfylt etter ett år uten anfall dersom nevrolog vurderer lav årlig risiko for nytt anfall. Ved vurdering av anfallsrisiko skal det legges vekt på om det er påvist epileptiform aktivitet ved EEG og om det er påviste strukturelle endringer i hjernen som kan være årsak til anfallet.» Helsekravet er følgelig ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja, helsekravet vil ikke være oppfylt i en periode på mer enn seks måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? 37

51 Etter ett år dersom nevrolog mener anfallsrisiko er lav. 37

52 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 20, punkt 4C om to eller flere epileptiske og epilepsilignende anfall: Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall og uten anti-epileptisk behandling. Helseattest kan deretter gis for inntil ett år i to år, før den kan gis med vanlig varighet. Helsekravet er ikke oppfylt for førerkortgruppe 3. Kan vedkommende kjøre inntil videre Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Framgår av sitert forskriftsbestemmelse. 38

53 Helsekrav oppfylt etter ti år uten anfall og uten anti-epileptisk behandling. Helseattest kan deretter gis for inntil ett år i to år, før den kan gis med vanlig varighet. 38

54 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 22. Punkt 1B: Helsekrav oppfylt etter seks måneder uten anfall dersom det er lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis for inntil to år av gangen, før den kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall. Helsekrav ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei helsekravet er oppfylt etter seks måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Seks måneders anfallsfrihet og lav risiko for nye anfall. 39

55 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 22. Punkt 1C: Helsekrav oppfylt etter to år uten anfall dersom relevant spesialist vurderer svært lav årlig risiko for nytt anfall. Helseattest kan deretter gis for inntil ett år av gangen, før den kan gis med vanlig varighet fem år etter siste anfall. Helsekrav ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei når helsekravet ikke er oppfylt kan kjøring ikke finne sted. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja helsekravet er ikke oppfylt i en periode på minst seks måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? To års anfallsfrihet og lav risiko for nye anfall. 40

56 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 22. Punkt 3B om reflekssynkope, vasovagal synkope, situasjonssynkope, carotid sinus-synkope og ortostatisme: «Helsekrav oppfylt». Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Kan kjøre «umiddelbart». 41

57 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 27 punkt 7B: Helsekrav oppfylt en uke etter vellykket implantasjon av pacemaker, dersom tilstanden følges opp av relevant spesialist. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei ikke før tilstanden er vellykket behandlet. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei ikke når riktig diagnose straks ble avklart og behandling gitt. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Vellykket implantasjon og oppfølgende kontroller. 42

58 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? 27 punkt 7C: Helsekrav oppfylt fire uker etter vellykket implantasjon av pacemaker, dersom tilstanden følges opp av relevant spesialist. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei ikke før tilstanden er vellykket behandlet. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei ikke når riktig diagnose straks ble avklart. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Vellykket implantasjon, fire uker observasjon og oppfølgende kontroller. 43

59 44

60 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 26. Punkt 3B: Helsekrav oppfylt ved utskrivelse dersom a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning b) det ikke er malign arytmi og c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Umiddelbart. 45

61 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 26. Punkt 3C: Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning b) det ikke er malign arytmi c) arbeids-ekg er normalt ved 75 % belastning d) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og e) funksjonsklasse er I eller II Helseattest kan deretter gis for inntil ett år, før den kan gis med vanlig varighet. Det kreves bruk av medikamentell behandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei, etter fire uker. Må du sende melding til fylkesmannen? 46

62 Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Etter fire uker. 46

63 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 26. Punkt 2B: Helsekrav oppfylt etter fire uker dersom a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning b) det ikke er malign arytmi og c) det ikke er hjertesvikt i funksjonsklasse IV Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Etter fire uker, forutsatt vilkår ok. 47

64 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 26. Punkt 2C: Helsekrav oppfylt etter seks uker dersom a) det ikke er angina i hvile eller ved emosjonell belastning b) det ikke er malign arytmi c) arbeids-ekg er normalt ved 75 % belastning d) ejeksjonsfraksjon er over 35 % og e) funksjonsklasse er I eller II Helseattest kan deretter gis for inntil ett år, før den kan gis med vanlig varighet Det kreves bruk av medikamentell behandling som reduserer risiko for videreutvikling av sykdommen. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? 48

65 Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Etter seks uker, forutsatt vilkår ok. 48

66 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 28, punkt 2C: om sekundærprofylaktisk ICD: Helsekrav ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Ikke adgang til kjøring av gruppe 2 (eller 3) for pasienter med ICD. 49

67 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 31, bokstav C: Helsekrav oppfylt dersom føreren a) ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene b) har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre c) følger legens råd og anbefalinger d) kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes og e) har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene Helseattest kan gis med inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet. Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss. 50

68 Helsekravet er oppfylt, også for gruppe 3 med diabetes type 1. Dette er en liberalisering fra tidligere. Men merk at det ikke kan utstedes kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja, men ikke for kompetansebevis for utrykningskjøring. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, ja for kompetansebevis for utrykningskjøring. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Ikke relevant. 50

69 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 30. Generelle helsekrav ved diabetes Personer med diabetes som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer der dette medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. Helseattest kan gis med inntil fem års varighet for førerkortgruppe 1 og inntil tre års varighet for førerkortgruppe 2 og 3. Fyller helsekravet. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? 51

70 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 31, bokstav C (siste ledd) siden vedkommende bruker legemiddel som kan gi hypoglykemi: Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss. Fyller ikke helsekravet for å inneha kjøreseddel for persontransport for buss. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei. (Men kan kjøre buss men da ikke i yrkes medfør. Altså der det kreves kjøreseddel for persontransport). Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Ikke før ev. insulinbehandling er seponert (og pasienten ikke bruker andre legemidler som kan gi hypoglykemi) 52

71 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 31, bokstav C (siste ledd) siden vedkommende bruker legemiddel som kan gi hypoglykemi: Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss. Fyller helsekravet siden han ikke har behov for kjøreseddel for buss. Dette med forbehold om at øvrige vilkår i 31 kolonne C er oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Kan kjøre med en gang. 53

72 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 3? 32. Helsekrav for førerkortgruppe 2 og 3 etter hypoglykemi med behov for bistand fra andre Personer som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, og som i løpet av de siste 12 månedene har hatt et anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre, kan etter en individuell vurdering gis helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 dersom: a) relevant spesialist bekrefter at endret behandlings- og kontrollopplegg har ført til at risikoen for nytt anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav og at det er gjennomført kontinuerlig vevsglukosemåling av minst 5 dagers varighet b) det har vært minimum tre måneders observasjonstid etter endring av behandlingsog kontrollopplegget og c) vilkårene i 31 kolonne C bokstav b til e for å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 er oppfylt. Helseattest kan gis med inntil ett års varighet første gang, deretter med inntil tre års varighet. Helseattest etter første ledd kan ikke gis for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss. 54

73 Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, ikke hvis førerkortet kan utstedes innenfor seks måneder. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Kan heller ikke få utstedt legeattest for buss/utrykningskjøretøy, jf. 31 C andre ledd og

74 55

75 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 15: Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko. Basert på utkast til veileder per i 13. april: TMT-A utover 111 sek indikerer svikt, det samme gjør TMT-B utover 301. Her bør foreleser legge inn ytterligere «hjelpeinformasjon» fra veilederteksten. Basert på informasjonen i veilederen er det grunnlag for å konkludere med at helsekravet ikke er oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei her er det sannsynlig at helsekravet ikke er oppfylt. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja, trolig. Men bør vurdere å vente til neste konsultasjon er unnagjort. Da vil man ha mer informasjon å bygge meldingen på. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? 56

76 Med gitte funn tilsier veilederteksten at det ikke vil være grunnlag for kjørevurdering. Dersom legemiddelbehandling, eller videre utredning skulle vise et noe bedre kognitivt nivå, kan man vurdere å gjennomføre praktisk kjørevurdering. 56

77 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 34. Punkt 1B: Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved a) stabil tilstand i tre måneder b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og d) god kognitiv funksjonsevne Helseattest kan deretter gis med inntil to års varighet, før den etter to år kan gis med vanlig varighet. Helsekravet er ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, ikke dersom man antar at helsekravet igjen vil være oppfylt før seks måneder. 57

78 (Altså at vilkårene i overstående punkt er oppfylt). Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Se vilkårene i sitert forskriftstekst. 57

79 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? 34. Punkt 1C: Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved a) stabil tilstand i ett år b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og d) god kognitiv funksjonsevne Helseattest kan deretter gis med inntil to års varighet, før den etter to år kan gis med vanlig varighet.. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, her er helsekravet oppfylt. (Altså at vilkårene i overstående punkt er oppfylt). 58

80 Førerkortet for gruppe 2 kan også gis med normal gyldighet. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Se vilkårene i første spørsmål. 58

81 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? 34. Punkt 3C: Helsekrav oppfylt etter vurdering av relevant spesialist ved a) stabil tilstand uten maniske episoder i tre år b) god etterlevelse og oppfølging av behandlingen fra pasienten c) ingen bivirkninger av legemidler som kan påvirke trafikksikkerheten og d) god sykdomsinnsikt Helseattest kan deretter gis for inntil ett år av gangen i to år, før den kan gis med vanlig varighet. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei. Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. 59

82 Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Se vilkårene i første spørsmål. 59

83 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 34, punkt 6B: Helsekrav oppfylt etter klar anbefaling fra behandlende lege/psykolog dersom a) det ikke er samtidig sykdom som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko og b) det er god kognitiv funksjonsevne Helseattest kan gis med inntil to års varighet, før den etter to år kan gis med vanlig varighet. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Ja, så fremt det er gitt en klar anbefaling om dette. Må du sende melding til fylkesmannen? Nei. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Se vilkår i angitt forskriftsbestemmelse. 60

84 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 41. Helsekrav ved svekket førlighet Helsekrav er oppfylt dersom førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om evnen til å føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben, herunder nedsatt gripeevne. Dersom lege har vurdert at en person ikke fyller helsekravet etter første ledd og tilstanden er stabil, herunder at personen bruker ortopedisk protese, avgjør vegmyndigheten, eventuelt ved gjennomføring av kjørevurdering, om førerett likevel kan gis og om det er behov for bruk av ekstrautstyr eller annen tilpasning av kjøretøyet. Dersom det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det. Ved tvil om helsekravet etter første ledd er oppfylt, kan lege anmode Fylkesmannen om kjørevurdering ved trafikkstasjonen før det gis helseattest. Helsekravet er ikke oppfylt. 61

85 Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? I utgangspunktet utløses først meldeplikt om ikke oppfylte helsekrav for pasienter som allerede har førerett. Det vil nok således i aktuelle tilfelle ikke innebære et brudd på meldeplikten om melding ikke sendes. Trolig vil man heller ikke ha melderett, da taushetsfritaket i forskriften gjelder der det er meldeplikt. Uavhengig av dette må man på helseattesten krysse av for at det foreligger en stabil førlighetsnedsettelse og behov for vurdering av trafikkstasjonen før førerett ev. kan gis. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Trafikkstasjonen avgjør om førerett likevel kan gis, ev. etter tilpasning av kjøretøyet. (jf. 41, andre ledd). 61

86 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 16 Helsekrav ved nevrologiske sykdommer Helsekrav er ikke oppfylt når nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep gir endret funksjon av det sentrale eller perifere nervesystem med svekket balanse, svekket koordinasjon, svekkede psykomotoriske funksjoner, svekkede kognitive funksjoner eller visuell neglekt og svekkelsen medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. 17. punkt 6B: Helsekrav oppfylt dersom nevrolog vurderer at det er tilfredsstillende fysisk og kognitiv funksjonsevne. Helseattest kan gis for inntil ett år av gangen, eller lenger dersom nevrolog anbefaler det. 41. Helsekrav ved svekket førlighet Helsekrav er oppfylt dersom førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om evnen til å føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller 62

87 redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben, herunder nedsatt gripeevne. Dersom lege har vurdert at en person ikke fyller helsekravet etter første ledd og tilstanden er stabil, herunder at personen bruker ortopedisk protese, avgjør vegmyndigheten, eventuelt ved gjennomføring av kjørevurdering, om førerett likevel kan gis og om det er behov for bruk av ekstrautstyr eller annen tilpasning av kjøretøyet. Dersom det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det. Ved tvil om helsekravet etter første ledd er oppfylt, kan lege anmode Fylkesmannen om kjørevurdering ved trafikkstasjonen før det gis helseattest. Helsekravet ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? «Dersom det er grunn til å tro at førlighetssvekkelsen vil forverres eller er progressiv, kan det gis helseattest, eventuelt etter kjørevurdering, for inntil ett år, eller for lengre tid dersom relevant spesialist anbefaler det.» Bør her vurdere kjørevurdering før helseattest utgis, og tilstanden må være tilstrekkelig stabilisert. 62

88 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 1? 17, punkt 2B: TIA eller hjerneslag med a) remisjon innen en uke og b) b) atrieflimmer uten synkoper Helsekrav oppfylt etter tre måneder med stabil antikoagulasjon. Helseattest kan deretter gis for inntil to år av gangen i fire år, før den kan gis med vanlig varighet. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Nei, ikke dersom man antar at kraftsvikten og koordinasjonen vil bedre seg. Trolig riktig å se an. 63

89 Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Dersom tilstanden normaliserer seg kan kjøring gjennoptas etter tre måneder, jf. 17. Dersom ikke, må det gjøres en vurdering i tråd med 41 (om førlighet). 63

90 Er helsekravet oppfylt for førerkortgruppe 2? 29, punkt 11C: Helsekrav oppfylt ved symptomfrihet og aortaaneurismet har en diameter mindre enn 5,5 cm. Helseattest kan gis for inntil ett år av gangen. Helsekravet ikke oppfylt. Kan vedkommende kjøre inntil videre? Nei Må du sende melding til fylkesmannen? Ja. Hva skal eventuelt til for at kjøring kan gjenopptas? Kirurgisk inngrep. 64

Førerkortforskriftene

Førerkortforskriftene Førerkortforskriftene Nye regler Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) Hjerte- og karsykdommer ( 25-29 helsekrav til førerkort) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?tittel=hjerte-ogkarsykdommer-10664

Detaljer

Avdelingsdirektør Bente Moe,

Avdelingsdirektør Bente Moe, Helse meg her og helse meg der- Hvilken betydning har helsen for føreretten? Avdelingsdirektør Bente Moe, Seniorrådgiver Nils Moe, Seniorrådgiver Ole Bjørn Herland, Seniorrådgiver Christopher Le Kjøring

Detaljer

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege FØRERKORT DIABETES MELLITUS Eli Løkken ass. fylkeslege Disposisjon Dagens bestemmelser og dispensasjonspraksis Forslag til endringer gjeldende fra 01.01.16 Overgangsordninger Myndighetskrav Vegtrafikkloven

Detaljer

Førarkort og opioidbruk. Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger

Førarkort og opioidbruk. Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger Førarkort og opioidbruk Geir Sverre Braut, SUS 15. september 2016 Landskonferanse, Stavanger Utdrag frå helsepers.l. 15 Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest,

Detaljer

Førerkortforskriften. Helsekrav

Førerkortforskriften. Helsekrav Førerkortforskriften Helsekrav Nye helsekrav utover en generell helseundersøkelse Sansefunksjoner (syn/hørsel). Kognitiv funksjon, psykisk lidelse og adferdforstyrrelse. Førlighet. Legemiddelforbruk og

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Fastsatt av Vegdirektoratet 13.06.2016 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr.

Fastsatt av Vegdirektoratet 13.06.2016 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. Forskrift om endring i førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 13.06.2016 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196 EØS-henvisning: EØS-avtalen

Detaljer

FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra ) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016

FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra ) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016 FØRERKORT Gjeldende og nye helsekrav (fra 01.07.16) Legens rolle. Meldeplikt. Turnuskurs for leger 20. april 2016 Helsekravene for førerkort Forskrift om førerkort m.m. fastsatt av vegdirektoratet 19.01.2004

Detaljer

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315.

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315. Fra: Firmapost Sendt: 16. mars 2015 07:31 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Svar på høring om helsekrav Vedlegg: Svar på høring Helsekrav 120315.docx Fra: Ellen Margrethe Ramstad [mailto:ellen@atl.no]

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR ) om førerkort

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR ) om førerkort Høringsnotat Forslag til endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) om førerkort Vegdirektoratet 29. juni 2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ENDRING AV BESTEMMELSER OM ANTIPSYKOTIKA,

Detaljer

Nye helsekrav til førarkort frå 1. oktober ass. fylkeslege M. Haugen

Nye helsekrav til førarkort frå 1. oktober ass. fylkeslege M. Haugen ass. fylkeslege M. Haugen 14.06.16 1 Fylkesmannen i Hordaland arrangerer heildagskurs i Bergen (Statens hus) 29. september 2016 kl. 0900-1530 påmelding Fylkesmannen i Hordaland kurs og konferansar 2 Fylkesmannen

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

Hjelpeskjema til ny helseattest

Hjelpeskjema til ny helseattest Hjelpeskjema til ny helseattest Ny helseattest tas i bruk fra og med 1. oktober 2016. For å sikre likebehandling har vi laget et hjelpeskjema som gir anbefalinger om hva konsekvensen av eventuelt manglende

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Fastsatt av Vegdirektoratet xx.xx.2015 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr.

Fastsatt av Vegdirektoratet xx.xx.2015 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 og delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. Forskrift om endring i førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet xx.xx.2015 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196 EØS-henvisninger: EØS-avtalen

Detaljer

Leger og førerkortvurdering

Leger og førerkortvurdering Leger og førerkortvurdering Tirsdag 24.3.2015 Ass. fylkeslege Sven Anders Haugtomt Det er denne lappen det dreier seg om Plan Regler Roller (ansvar, myndighet og oppgaver) Piller og rus Demens Regler Vegtrafikkloven

Detaljer

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav.

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Til: - Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo, 15. mars 2015 Ref.: 186/15/AH/ph Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg

Detaljer

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV Kurs for turnusleger 07.04.2017 Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Marit Sjøgren Andersen Hvorfor helsekrav? 28. Juni 2007: Møteulykke mellom vogntog og to personbiler

Detaljer

Høring - Endring av førerkortforskriften - Vedlegg 1 om helsekrav

Høring - Endring av førerkortforskriften - Vedlegg 1 om helsekrav STATENS HUS Helse- og omsorgsavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland Telefon: 75 53 15 00 Telefaks: 75 52 09 77 Telefaks: 75 52 09 77,

Detaljer

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Tone Indergaard Assisterende fylkeslege Tromsø 05.05.2017 Renate Bugge Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Troms Hva skal vi snakke om? Fylkesmannens

Detaljer

Vedlegg Høringsoppsummering

Vedlegg Høringsoppsummering Statens vegvesen Vedlegg Høringsoppsummering Forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 25. oktober

Detaljer

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298)

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298) Høringsoppsummering Høringsoppsummering av forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Helsedirektoratet 13.06.2016

Detaljer

Høringssvar - Forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Høringsfrist: 150315

Høringssvar - Forslag til endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav - Høringsfrist: 150315 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Tone Indergaard 77 64 21 48 10.03.2015 2014/7115-2 737.1 Deres dato Deres ref. 12.12.2014 2014/153083-001 Statens vegvesen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo

Detaljer

Førerkor(orskri+ens vedlegg 1 Helsekrav kap.4 Syn 9-13

Førerkor(orskri+ens vedlegg 1 Helsekrav kap.4 Syn 9-13 Førerkor(orskri+ens vedlegg 1 Helsekrav kap.4 Syn 9-13 Emnekurs i øyesykdommer Nidaroskongressen 20.oktober 2017 Ass fylkeslege KrisIne Asmervik Foto: Beate Sundgård 2 Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

Fastlegens rolle i førerkortsaker

Fastlegens rolle i førerkortsaker Fastlegens rolle i førerkortsaker MED SÆRLIG VEKT PÅ NYE HELSEKRAV FRA 01.10.2016 SENIORRÅDGIVER KJETIL LENES Førerkortfeltet - et minefelt Generelt bemerkes at ansvarsfordelingen mellom politiet og helsemyndighetene,

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 26.3.2015 Nr. 18/507 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF 2015/EØS/18/52 av 25. august 2009 om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med under

Detaljer

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298)

1 19. 2004 298 (FOR-2004-01-19-298) 1 Høringsnotat Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) - førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav. Vegdirektoratet 15.12.2014 2 3 Innhold Innledning...

Detaljer

UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR.

UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR. UTFORDRINGER I ALLMENNPRAKSIS VED BRUK AV VANEDANNENDE LEGEMIDLER HOS FASTLEGER FASTLEGE PYRAMIDEN LEGEKONTOR LARVIK JANNE KR. AASE HANSEN UTFORDRINGER VED FØRERKORTREGELVERKET Hverdagen som fastlege Hva

Detaljer

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Rus og førerkort - helsekrav Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Forskriftens krav Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4:

Detaljer

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort Generelt om attester ved diabetes Diabetes og førerkort Generelt om attester Varsom, nøyaktig og objektiv krav til attester og erklæringer fra helsepersonell Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helse-

Detaljer

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning IS-1442 Helsekrav til førerkort - en veiledning Heftets tittel: Helsekrav til førerkort - en veiledning Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1442 Sosial-

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og førerkort

Psykisk utviklingshemming og førerkort Psykisk utviklingshemming og førerkort Kan personer med diagnose psykisk utviklingshemming ta førerkort? Nye helsekrav for førerkort Nye helsekrav gjeldende fra 01.10.2016 Forskrift om førerkort. Tilgjengelig

Detaljer

Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016)

Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) Veiledere Førerkort veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) IS-2541 Sist endret 2.6.2017 Om veilederen Førerkortveilederen er en veileder til førerkortforskriftens vedlegg 1, helsekrav som

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

Epilepsi og førerkort. Helsekravene du må vite om

Epilepsi og førerkort. Helsekravene du må vite om J Epilepsi og førerkort Helsekravene du må vite om FØRERKORTKLASSER Helsekravene knyttet til epilepsi og førerkort skiller mellom: Førerkortklasse 1: AM, S, T, A1, A2, A, B, BE (personbiler, mopeder, motorsykler,

Detaljer

Helseattest førerkort

Helseattest førerkort Kurs i offentlig helsearbeid for LiS1 Helseattest førerkort Langesund 26. Oktober 2017 Disposisjon 1. 3 aktuelle paragrafer 2. Hva skal undersøkes 3. Veiledning i Førerkortveilederen 4. Kasuistikker Paragrafer

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endring i: - Forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) - Forskrift 16. april 2008 nr. 362 om

Detaljer

Helsekrav til førerkort

Helsekrav til førerkort Helsekrav til førerkort Kognitiv utredning og tester Heine Hagenberg Forskjellige klasser = forskjellige krav Førerkortene deles i tre klasser, helsekravene til førerkort er trinnvis strengere gjennom

Detaljer

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk

Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember Psykiske lidelser Medikamentbruk Førerkortsaker DPS Aust-Agder 12. desember 2013 Psykiske lidelser Medikamentbruk Fylkesmannens rolle i førerkortsaker Regelverk og retningslinjer Litt tall fra Aust-Agder Psykiske lidelser - hva omfattes

Detaljer

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT

KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT KOMMUNELEGEMØTE 2016 FØRERKORT NY FORSKRIFT Ass. fylkeslege Aud H. Garmann Askevold 10.02.2016 NY FØRERKORTFORSKRIFT NÅR TRER DEN I KRAFT OG HVA INNEHOLDER DEN Hva inneholder den?? Når trer den i kraft???

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

FØRERKORT. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland

FØRERKORT. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland FØRERKORT Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland November 2012 MELDEPLIKT SYN ADHD MEDIKAMENTER / RUSMISBRUK / LAR ANFALLSLIDELSER GENERELL HELSEVEKKELSE DIABETES GEOGRAFISK BEGRENSET

Detaljer

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV

FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV FØRERKORTFORSKRIFTENS HELSEKRAV Grunnkurs i allmennmedisin 17.4.2013. Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Marit Anda HELSEKRAV Hvorfor helsekrav? 4 Førerkortforskriftens vedlegg 1- Helsekrav 1. Generelle

Detaljer

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild Fylkeslege Jan Vaage Rusrelaterte oppgaver Opptrappingsplanen for rusfeltet Folkehelsearbeid Rettighetsklager på

Detaljer

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Helsedirektoratet FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Innledning. For å få førerkort for motorkjøretøy stiller førerkortforskriften opp visse helsekrav Dersom disse

Detaljer

Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø

Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø Førerkort og diabetes. Hvordan orientere seg i de nye reglene? Tor Claudi Medisinsk klinikk Nordlandssykehuset Bodø http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/retningslinjer/forerkort Legeattest (helseattest)

Detaljer

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF.

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Om førerkort Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Hvem kan kjøre bil? I Norge er det ingen som har lov til å kjøre bil alene før man er 18 år.

Detaljer

HØRINGSNOTAT

HØRINGSNOTAT 25.09.2015 HØRINGSNOTAT Ny høring av forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) førerkortforskriften kapittel 12 - helsekrav diabetes Vegdirektoratet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Epilepsi og førerkort

Epilepsi og førerkort J HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dr. med. Torkel Steen ISBN 978-82-93215-03-5 REVIDERT

Detaljer

Trafikkmedisin og førerkort

Trafikkmedisin og førerkort Trafikkmedisin og førerkort Primærmedisinsk uke 2014 22. oktober Cato Innerdal Ass. fylkeslege Fylkesmannen i Møre og Romsdal Program Trafikkmedisin og førerkort Aktuelle kasuistikker Primærmedisinsk uke

Detaljer

Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis

Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther, Buskerud Kurs i trafikkmedisin 6-7/2 2007 MÅL Øke forståelsen for viktigheten av å ha god kjennskap til helsekrav

Detaljer

FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER

FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER ROGALAND LEGEFORENING 06.02.2013 Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Harald Bjarne Hellesen BEGREPET HELSEKRAV Helsekravpyramiden 3 Helsekravene i kortversjon Kl.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2014

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2014 FØRERKORTVURDERING Jens Christian Bechensten Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oktober 2014 HVEM GJØR HVA I FØRERKORTSAKER? Politiet tilbakekaller førerrett Fylkesmannen behandler søknad om dispensasjon

Detaljer

Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling

Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling Førerkortproblematikk ved medikamentell smertebehandling Oppdatert 17.11.16 Finn Robert Lund Anestesilege Sykehuset Telemark FRL Primærmedisinsk uke utgave 17.11.16 Varden 09.04.2015 Druidprosjektet 2011.

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2013

Fylkesmannen i Oppland FØRERKORTVURDERING. Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland. Oktober 2013 FØRERKORTVURDERING Jens Christian Bechensten Rådgiver Fylkesmannen i Oppland Oktober 2013 HVEM GJØR HVA I FØRERKORTSAKER? Politiet tilbakekaller førerrett Fylkesmannen behandler søknad om dispensasjon

Detaljer

Orientering til legen

Orientering til legen Orientering til legen Bakgrunn for legeundersøkelsen Personell som ber om denne legeundersøkelsen (Helseattest for arbeid i tau) ønsker å sertifisere seg eller å opprettholde et gyldig personell sertifikat

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014 Møre og Romsdals-modellen Aktiv bruk av Vegtrafikkloven 34 Samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkesmannen og politiet. FTU og Trygg trafikk er viktige bidragsytere Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo Rett til ratt? Oslo 14. april 2015 10:15-10:40 Psykisk syk bak rattet Hva gjøres innen psykisk helsevern for å hindre at alvorlig syke kjører bil? Jørgen G. Bramness SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning)

Detaljer

Vedlagt følger oversendelsesbrev og høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Høringsuttalelsen sendes kun elektronisk.

Vedlagt følger oversendelsesbrev og høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Høringsuttalelsen sendes kun elektronisk. Fra: Firmapost Sendt: 13. mars 2015 10:38 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Forslag til nytt vedlegg 1 i førerkortforskriften - Helsekrav - høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Legemiddel Assistert Rehabilitering

Legemiddel Assistert Rehabilitering Medikamenter Ved doseendring av psykoaktive medikamenter, skal pasienten ikke kjøre bil. Pas. har fortsatt et selvstendig ansvar for å opptre forsvarlig! Opiater Opioider er ok, hvis stabil bruk over lang

Detaljer

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften

Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Statens vegvesen Oslo 01.06.10 Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Svar på høring av forslag til forskrift om endring i førerkortforskriften Norsk Epilepsiforbund (NEF) og Norsk Epilepsiselskap

Detaljer

Mr Parkinson bak rattet

Mr Parkinson bak rattet Mr Parkinson bak rattet Prosjektnummer: 2011/1/0279 Førerkortforskriftens vedlegg 1 Helsekrav 1. Generelle bestemmelser om helse. Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist

Detaljer

Enkelte fakta om diabetes og. Yrkesvalg, dykking, førerkort

Enkelte fakta om diabetes og. Yrkesvalg, dykking, førerkort Enkelte fakta om diabetes og Yrkesvalg, dykking, førerkort Yrkesvalg og diabetes. Vanskeligheter med noen yrker Politi Arbeid som krever flysertifikat Flygeledere Sjømenn i utenriksfart Oljeinstallasjoner

Detaljer

I tillegg til rutineundersøkelse (se kapittel 1 Rutineundersøkelse) bør følgende informasjon i anamnesen vektlegges:

I tillegg til rutineundersøkelse (se kapittel 1 Rutineundersøkelse) bør følgende informasjon i anamnesen vektlegges: 6 Syn og førerkort (Opprettet januar 2008, revidert 31.01.08, 09.04.08, 25.04.13 og 28.09.16) Nytt regelverk for helsekrav til førerkort gjelder fra 1. oktober 2016. En viktig intensjon med endringene

Detaljer

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Vår ref. LM Oslo, 15. mars 2015 Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Hva er legens rolle i førerkortsaker? Ved førstekonsulent Elin Berger Hvilke krav stilles til den som skal føre motorvogn? Vegtrafikkloven: 21. Alminnelige

Detaljer

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen Vi finner informasjon på Helsedirektoratets hjemmeside https://helsedirektoratet.no/forerkort https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen 1 og på Lovdata https://lovdata.no/dokument/sf/forskrift/2004-01-19-298#kapittel_15

Detaljer

Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger. Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud

Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger. Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud Helsekrav i forhold til førerkortvurderinger Legespesialist Peter O Horndalsveen Hukommelsesklinikken, SIHF Sanderud I can barely hear,i can barely see,i can barely walk. Things could have been worse though.

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Kjetil Lenes, seniorrådgiver tlf.: 32 26 69 20 Helseavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Kjetil Lenes, seniorrådgiver tlf.: 32 26 69 20 Helseavdelingen Fra: Firmapost Sendt: 13. mars 2015 10:11 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Høringsuttalelse til forslag om endring av førerkortforskriftens vedlegg 1 om helsekrav Vedlegg: Høringsuttalelse

Detaljer

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Sted Dato Foreleser Tittel Fylkesmannen i XX Hvilke krav stilles til den som skal føre motorvogn? Vegtrafikkloven: 21. Alminnelige plikter (første

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

https://helsedirektoratet.no/forerkort

https://helsedirektoratet.no/forerkort https://helsedirektoratet.no/forerkort 1 For leger https://www.fylkesmannen.no/documents/dokument%20fmro/helse%20o g%20sosial/skjema%20og%20malar/f%c3%b8rarkort-veileder_is-1437.pdf 2 Publikumsveiledning

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

Forskrift om krav til helse.. av betydning for sikkerheten ved jernbane, sprovei, tunnelbane og forstadsbane

Forskrift om krav til helse.. av betydning for sikkerheten ved jernbane, sprovei, tunnelbane og forstadsbane Forskrift om krav til helse.. av betydning for sikkerheten ved jernbane, sprovei, tunnelbane og forstadsbane Ole Jørgen Hommeren Spes. Arbeidsmedisin Spes i Psykiatri fra 1.8.2007 1 Virkeområder *utfører

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkortklassar Gruppe 1 eller dei låge klassane - Allmenne transportbehov det næraste vi komer på ein «menneskerett! AM145 Moped,

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Veileder IS-2070 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Heftets tittel: Utgitt: 03/2013 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Bestillingsnummer: IS-2070

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk

Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Helsekrav til førerkort en innføring i nytt regelverk Bø 22.09.2016 Jan-Arne Hunnestad Ass. fylkeslege Fylkesmannen i Kasuistikker Hvordan er resten av kurset bygd opp? Består av kasuistikker. Kasuistikkene

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken

Klagesaker. ass. fylkeslege Eli Løkken Klagesaker ass. fylkeslege Eli Løkken Disposisjon Definisjoner mv rettighetsklage og tilsynssak Hva det klages på Saksbehandling og arbeidsdeling Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Roller og oppgaver

Detaljer

Sammen for økt trafikksikkerhet En rapport fra førerkortprosjektet

Sammen for økt trafikksikkerhet En rapport fra førerkortprosjektet 2015 Sammen for økt trafikksikkerhet En rapport fra førerkortprosjektet Førerkortprosjektet kom i stand etter ønske om mer kunnskap hos politiet og Statens Vegvesen om betydningen av førerens helse i et

Detaljer

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege Førerkort og diabetes Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege «Diabetes-syk mann (21) tiltalt for bildrap» Dagbladet, 12.nov 2010 «En hvit varebil kolliderte med

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 10. februar 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 10. februar 2017 10.02.2017 nr. 6 Lov om endringer

Detaljer

Vegtrafikkloven 34 Politiets oppgaver Politidirektoratets erfaringer fra klagesaker

Vegtrafikkloven 34 Politiets oppgaver Politidirektoratets erfaringer fra klagesaker Vegtrafikkloven 34 Politiets oppgaver Politidirektoratets erfaringer fra klagesaker Seniorrådgiver Unni Norum Juridisk forvaltningsseksjon Politidirektoratet 34 et viktig virkemiddel i trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Førerkortvurderinger i HABU og HAVO

Førerkortvurderinger i HABU og HAVO Førerkortvurderinger i HABU og HAVO Innlegg på lederkonferanse 13.09.17 Bjørg Øygarden, Seksjon for voksenhabilitering, SSA Utgangspunkt i Vegtrafikkloven 24: «Den som skal få førerkort må være edruelig,

Detaljer

Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven. 1. Innledning og bakgrunn. 2. Gjeldende rett

Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven. 1. Innledning og bakgrunn. 2. Gjeldende rett Høringsnotat om endringer i vegtrafikkloven 1. Innledning og bakgrunn Høringsnotatet dreier seg om forslag til to endringer i vegtrafikkloven. Bakgrunnen for forslagene er Samferdselsdepartementets løpende

Detaljer

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser HØRINGSNOTAT Bakgrunn 1. februar 2012 ble det innført en rekke endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Formålet var å øke trafikksikkerheten, og å likebehandle forbudet mot ruspåvirket

Detaljer

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Nevrokirurgi Ikke-rumperte cerebrale aneurismer

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 1.07.2010 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer