Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy"

Transkript

1 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon, refleksjon og oppsummering skal du bli bevisst hvordan kjøring og samhandling med tunge kjøretøy skiller seg fra kjøring med personbil hvordan tungbilføreren kan skape et positivt forhold til andre trafikantgrupper at andre trafikanter kan overvurdere tungbilførerens muligheter til å manøvrere kjøretøyet i vanskelige situasjoner, og at dette kan føre til at andre misforstår eller ikke samarbeider slik tungbilføreren forventer at interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres at trafikkulykker nesten uten unntak skyldes menneskelige feilhandlinger Du skal vite at tungbilføreren må sette seg inn i et omfattende regelverk, herunder helsekrav, alderskrav og andre regler om førerkort som gjelder generelt for alle tungbilklasser lover og forskrifter om kjøre- og hviletid, fartsskriver, kjøring i utlandet, pliktmessig avhold, fartsregler, fartsbegrensere, yrkestransport

2 8 Førerkortboka Klasse D1 og D1E Minibuss Innledning Figur 1.1 Trinnvis modell for alle førerkortklassene (Kilde: www. vegvesen.no) Myndighetenes ønske om en mer helhetlig behandling av hele føreropplæringen og undersøkelser som viser at unge uerfarne førere er særlig utsatt for ulykker, er bakgrunnen for de til dels store endringene vi fikk i opplæringen i alle førerkortklasser i januar Alle som skal utvide førerkortet sitt fra klasse B (personbil) til tyngre klasser, dvs. C1 og C1E (lett lastebil og lett lastebil med tilhenger), C og CE (stor lastebil og stor lastebil med tilhenger), D1 og D1E (minibuss og minibuss med tilhenger), D og DE (buss og buss med tilhenger), må følge denne modellen. Skal du utvide førerkortet i forbindelse med arbeidet som yrkessjåfør, vil denne boka sammen med NKIs bokserie for yrkessjåførutdanningen dekke pensum for å få yrkesbevis. Skal du bruke minibussen bare til privat kjøring, er det nok med denne boka. Denne boka dekker førerkortklassene D1 og D1E. Tanken bak er at du gjennom teoretisk og praktisk opplæring skal kunne bruke boka aktivt som et redskap til å få en mest mulig effektiv opplæring og en best mulig progresjon gjennom de ulike trinnene. Når du har vært gjennom boka og tatt for deg alle spørsmålene til hvert trinn, vil du ha tilstrekkelige kunnskaper til å framstille deg til teoriprøven i klasse D1. Prøven tar du ved en av trafikkstasjonene til Statens vegvesen. Figur 1.2 Læreplan for førerkortklassene D1 og D1E (Kilde:

3 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy 9 De fire trinnene i opplæringen er: Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime Trinn 3 Trafikal del, avsluttes med en obligatorisk veiledningstime Trinn 4 Avsluttende opplæring kurs i ulykkesberedskap sikkerhetskurs på veg Skal du utvide til andre klasser, kommer det flere tillegg. Da må du også gjennomføre kurs i sikring av last og sikkerhetskurs på bane. Har du et utvidet førerkort fra før, får du fritak for noen av delene. Spør trafikkskolen eller trafikkstasjonen om dette. Teoriprøven må være avlagt før du kan ta praktisk førerprøve, og kan tas når som helst under opplæringen. Teorikurs er ikke obligatorisk. Boka dekker som nevnt pensum for klassene D1 og D1E. 1.1 Kjøring med tunge kjøretøy Fra lite til stort kjøretøy Hva har jeg gjort før? De fleste som skal utvide til førerkort klasse D1, har hatt førerkort en stund. Når du tar førerkortet for første gang, er du svært bevisst i trafikken. Etter hvert som tida går, blir dette gradvis visket bort. Etter hvert som du har gjennomført og blitt godkjent på de ulike trinnene, skal skolene registrere dette på Vegvesenets dataregister (TSK-registeret). Det er for å ha kontroll på at opplæringen foregår etter læreplanen for klasse D1. En del trafikkskoler har med en utskrift fra registeret som ligger sammen med elevens opplæringskort når eleven skal ta praktisk førerprøve. Obligatorisk opplæring for klassene D1 og D1E Figur 1.3 Klasse D1 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy 3 timer Trinn 2 Veiledning 1 time Trinn 3 Veiledning 1 time Trinn 4 Kurs i ulykkesberedskap 9 timer Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg 4 timer Klasse D1E Trinn 2 Veiledning 1 time Trinn 3 Veiledning 1 time Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg 4 timer Trinn 4 Sikring og merking av last 2 timer

4 10 Førerkortboka Klasse D1 og D1E Minibuss Figur 1.4 De fleste legger seg til en egen kjørestil basert på erfaring. Denne kjørestilen blir formet umerkelig. Kjennetegnet er at du ikke lenger tenker så bevisst på hvorfor du kjører som du gjør. Handlingene blir mer automatiske. Kjøremåten blir ofte «den som passer best» i øyeblikket. Mange kjenner seg nok igjen når vi påstår at tankene gjerne er langt borte fra trafikken. Det kan være radio, planlegging av møter, bekymringer eller en ivrig samtale med medpassasjerer som opptar føreren. Stress og mas gjør at vi har dårlig tid og ønsker å komme fort fram til bestemmelsesstedet. Farten og tålmodigheten blir deretter. Planlegging og forberedelse i trafikken blir mer eller mindre overlatt til automatikken. Har du noen gang tatt deg i at du ikke husker den siste strekningen du har tilbakelagt? Du kan ikke sikkert si om du har møtt biler eller ikke. Da har underbevisstheten bestemt kjøringen. Bevisstgjøringen og den styrte planleggingen har vært helt borte. Hva skjer når jeg skal begynne å kjøre et større kjøretøy? Overgangen fra lite til stort kjøretøy gir mange nye forutsetninger for deg som sjåfør. Kjøretøyet blir lengre, bredere, høyere og tyngre og dermed naturligvis vanskeligere å manøvrere i trafikken. I tillegg har mange minibusser mindre motorkraft i forhold til vekta og dårligere bremser enn personbiler. Dette innebærer at kjøretøyet akselererer tregere og har lengre stoppstrekning. Trafikal planlegging er viktig dersom du skal kunne kjøre mest mulig sikkert, behagelig og økonomisk. Personlig kjørestil Kjøremåten er ulik fra person til person. Du kan for eksempel kjenne igjen den utålmodige sjåføren som er ivrig etter å komme fort fram

5 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy 11 den forsiktige typen som har lite kjøreerfaring og ikke liker å kjøre i stor trafikk «rykk og napp»-typen som ikke kjenner etter hvordan kjøremåten virker inn på passasjerene eller lasten (holder stor fart i svinger med tilhørende krenging og ubehag, stor fart fram mot kryss for så å bråbremse, osv.) Hvordan kjører jeg selv? Kjøremåten gjenspeiler seg ofte i sittestillingen du har, for eksempel lett henslengt i setet med den ene hånda på rattet og den andre «limt» fast til girspaken, eller med begge hendene på midtspilene i rattet. En slik kjørestil viser en dårlig holdning til sjåføroppgaven. Det bidrar til å gjøre andre trafikanter usikre på kjøringen din. Førere av tyngre kjøretøy blir ofte sett på som forbilder i trafikken. Det er viktig at du med kjørestilen din er bevisst denne rollen. Kommunikasjon i trafikken Å kjøre bil er det samme som å kommunisere med andre. Det er viktig at alle snakker samme språk. En vesentlig del av dette lagspillet går ut på å være problemløser i stedet for problemskaper. Å kommunisere med andre og gjøre det bedre for dem i trafikken, ikke bare prøve å komme raskest mulig fram, krever mer av en tungbilsjåfør enn av en personbilsjåfør. Husk at du må kjøre slik at de andre forstår hva du har til hensikt å gjøre. Det bygger på erfaring. Du lærer deg å vurdere andres atferd gjennom fartsnivå, plassering og øyekontakt. Feil kommunikasjon = farlige situasjoner Bevisstgjør deg selv Kjøremåten din som tungbilsjåfør har stor betydning for andre trafikanter. Kjøringen må derfor være planlagt og preget av gjennomtenkte handlinger. Du bør kjøre mykt Figur 1.5 Kommunikasjon i trafikken er viktig.

6 12 Førerkortboka Klasse D1 og D1E Minibuss Figur 1.6 og behagelig slik at det blir flyt og minst mulig stans i trafikken. Da kan det være nødvendig å slippe andre fram i stedet for å presse på. Hold ikke på retten din bare for rettens skyld. Som minibussjåfør må du også tenke gjennom hvordan passasjerene oppfatter kjøringen din. Er den behagelig? Passasjerene merker rykk og krengninger bedre enn du selv som sjåfør. Tenk også på slitasjen av kjøretøyet. Er det andre fordeler med kjøremåten som er beskrevet ovenfor? Kjøreprosessen Kjøreprosessen beskriver de ulike elementene som bilkjøring består av: Du sanser: Du innhenter informasjon. Du oppfatter: Du bearbeider informasjonen og finner ut hva det du ser, kan bety for deg. Du tar en avgjørelse: Det danner grunnlaget for hvilke beslutninger du tar. Du handler: Du utfører det du har besluttet. Kjøretøyet reagerer: Til slutt får du «svar på tiltale» gjennom kjøretøyet eller andre trafikanters reaksjon. Reaksjonen er et resultat av hva du eller andre har gjort, og danner grunnlag for å si om du tok en riktig eller feil beslutning. Det viktigste med bilkjøring er at du oppfatter trafikksituasjonen raskt og riktig. Du sanser, oppfatter, avgjør og handler hele tida mens du kjører. Det er en vedvarende prosess som vi kaller kjøreprosessen. Denne prosessen kan du påvirke. Hvordan kan jeg påvirke kjøreprosessen? Hva virker inn på kjøreprosessen? Bilkjøring er avhengig av dagsformen, og lovgivningen vitner om at disse faktorene blir tatt alvorlig. Myndighetene har fastsatt egne regler om pliktmessig avhold og forskrifter om kjøre- og hviletid for de fleste yrkessjåfører. Se trinn 3. I tillegg slår vegtrafikkloven uttrykkelig fast at du ikke har lov til å kjøre dersom du er påvirket, syk,

7 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy 13 svekket, sliten eller trøtt slik at dette går ut over kjøreevnen din. Du må huske at du ofte kjører med mange personer i minibussen, det er ditt ansvar. Når du kjører minibuss, er det flere andre faktorer som kan føre til redusert oppmerksomhet i forhold til de ytre omgivelsene, og som dermed kan gi lengre reaksjonstid, for eksempel oppmerksomhet i forhold til turteller valg av riktig gir plassbehov i forhold til lengde og bredde konsentrasjon om plassering på vegen forstyrrelser fra eventuelle passasjerer Reaksjonstida hos en «normal» bilfører regnes å være ca. ett sekund, men den kan selvsagt variere. Når vi vet at kjøretøyet flytter seg ca. 22 m på ett sekund ved en fart på 80 km/t, skjønner du at reaksjonstida ofte er avgjørende for utfallet av en trafikksituasjon. I tillegg må du huske på at du kjører et tyngre kjøretøy som trenger lengre stoppstrekning. Alle disse faktorene virker inn på den trafikale reaksjonstida, som er tida som går fra en situasjon oppstår til du utfører en eller flere handlinger. Det er viktig å bygge på tidligere erfaringer. Du må lære deg å gjenkjenne situasjoner som er vanskelige og krever særlig oppmerksomhet. For å oppnå dette må du være konsentrert om oppgaven og omgivelsene rundt deg i trafikken. Du sanser Første punkt i kjøreprosessen er å innhente informasjon, altså se om det er andre trafikanter som vil «fortelle» deg noe. Bruker Figur 1.7

8 14 Førerkortboka Klasse D1 og D1E Minibuss de tegn, eller har de plassert seg slik at de viser hva de har tenkt å gjøre? Når du kjører minibuss, har du god oversikt over trafikkbildet. Du ser tidlig over bakketopper, og utsikten i kryss er mindre hemmet av vegetasjon, fotgjengere, parkerte biler og andre trafikanter. Siden du kan se over de mindre bilene foran deg, har du godt overblikk over alt som skjer lenger framme på vegen. Du oppfatter Det er viktig at du har god kunnskap om trafikkreglene, da oppfatter du lettere hva de andre har tenkt å gjøre. Du får større forståelse. Hva har trafikkreglene med dette å gjøre? Du avgjør Kunnskapene dine påvirker kjøremåten din. Du handler I dette tilfellet handler du ut fra hva de andre har fortalt deg. Du sammenfatter det med dine egne kunnskaper om regelverket, og resultatet blir en riktig og god kjøremåte. Som eksempel kan vi nevne kjøring fram mot og gjennom et vegkryss eller en rundkjøring (se figur 1.7 på side 13): Hva ser du etter? Hva har betydning for kjøremåten din? Har kjøremåten din betydning for andre? Hvordan avpasser du farten? Hvordan plasserer du kjøretøyet? Hvordan kommuniserer du med trafikken som kommer fra høyre i et kryss? Kjører du med tydelig plassering og tegngivning? Er du helt bevisst på hvem du skal vente på? Hvordan kommuniserer du med trafikken som kommer rundt fra venstre i en rundkjøring? Tenk gjennom dette neste gang du skal ut og kjøre. En slik tenkemåte bør du bruke uansett hvilket kjøretøy du fører. Da blir det morsomt å kjøre bil. Du har et stort ansvar for mange mennesker både i og utenfor bussen. De fleste firmaer har i dag innarbeidde regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er laget rutiner for hvilken atferd som kreves. Hele tida må du tenke på ansvaret ditt. Du er og skal være et forbilde for firmaet ditt. Hvordan kan jeg være et forbilde for firmaet mitt i trafikken? 1.2 Forståelse for regler og krav Førerkort Oversikt over førerkortklassene Se tabellen på side 15. Vær oppmerksom på at førerkort i klassene C, C1, D og D1 bare kan utstedes til personer som har bestått førerprøven klasse B førerkort i klassene BE, CE, C1E, DE og D1E bare kan utstedes til personer som har bestått førerprøven for henholdsvis klassene B, C, C1, D og D1 Du må avlegge separat førerprøve for hver førerkortklasse du skal ta, med disse unntakene: Førerkort i klassene CE, C1E, DE og D1E gir rett til førerkort klasse BE. Førerkort klasse CE gir rett til førerkort klasse DE/D1E hvis du har førerkort klasse D/D1 fra før. Det samme gjelder hvis du tar førerkort klasse D/D1 etter at du har tatt klasse CE. Førerkort klasse C1E gir rett til førerkort klasse D1E hvis du allerede har eller seinere tar førerkort klasse D1.

9 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy 15 Førerkortklasse Alder AM A Tohjulsmoped, kode 146 Tre- eller firehjulsmoped, kode 147. Avgrenset til t.o.m.150 kg Tre- eller firehjulsmoped, kode 147. Uavgrenset kg Motorsykkel, direkte erverv Motorsykkel, etappevis via A2 16 år 18 år 24 år 20 år A1 Lett motorsykkel 16 år A2 Mellomtung motorsykkel 18 år B Personbil, varebil 18 år C Lastebil Lastebil med yrkessjåføropplæring: 140 timer Lastebil med yrkessjåføropplæring: 280 timer 21 år 18 år C1 Lett lastebil 18 år D Buss Buss med yrkessjåføropplæring: 140 timer Buss med yrkessjåføropplæring: 280 timer 24 år 21*/23 år 21 år D1 Minibuss 21 år BE Tilhenger til klasse B 18 år CE DE Tilhenger til klasse C Tilhenger til klasse C med yrkessjåføropplæring: 140 timer Tilhenger til klasse C med yrkessjåføropplæring: 280 timer Tilhenger til klasse D Tilhenger til klasse D med yrkessjåføropplæring: 140 timer Tilhenger til klasse D med yrkessjåføropplæring: 280 timer 21 år 18 år 24 år 21*/23 år 21 år D1E Tilhenger til klasse D1 21 år S T Snøscooter begrenset til klasse 1 Snøscooter ubegrenset Traktor, begrenset totalvekt Traktor ubegrenset totalvekt 16 år 18 år 16 år 21 år** *21 åring kan kjøre buss i rute som er maks 50 km lang **Traktor ubegrenset totalvekt har krav om 21 år eller 2 års erfaring Førerkort klasse C Førerkort klasse C gjelder for motorvogn som har tillatt totalvekt over 3500 kg og ikke mer enn åtte passasjerplasser i tillegg til førerplassen. (Se figur 1.8.) Førerkortet gjelder også for vogntog bestående av motorvogn i klasse C og tilhenger/tilhengerredskap med tillatt totalvekt ikke over 750 kg klasse B motorredskap og vogntog bestående av motorredskap og tilhenger/tilhengerredskap med tillatt totalvekt ikke over 750 kg Førerkort klasse C1 Førerkort klasse C1 gjelder for bil med tillatt totalvekt over 3500 kg, men ikke over 7500 kg, og for kjøring med tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg. (Se figur 1.9.)

10 16 Førerkortboka Klasse D1 og D1E Minibuss Figur 1.8 Førerkort klasse C Figur 1.9 Førerkort klasse C1

11 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy 17 Førerkort klasse D Førerkort klasse D gjelder for motorvogn til persontransport som har flere enn åtte passasjerplasser i tillegg til førerplassen. (Se figur 1.10.) Førerkortet gjelder også for klasse B kombinertbil leddbuss i Norge vogntog bestående av motorvogn i klasse D/kombinertbil/motorredskap og tilhenger/tilhengerredskap med tillatt totalvekt ikke over 750 kg klasse D1 Førerkort klasse D1 Førerkort klasse D1 gjelder for buss som er registrert for ikke flere enn 16 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. (Se figur 1.11.) Førerkortet gjelder også for klasse B motorvogn for persontransport som har mer enn 8, men maksimalt 16 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. For norske førerkort gjelder i tillegg den begrensningen at motorvogna kan ha en maksimal lengde på 8 m vogntog bestående av motorvogn i klasse D1 og tilhenger/tilhengerredskap med tillatt totalvekt ikke over 750 kg Figur 1.10 Førerkort klasse D Figur 1.11 Førerkort klasse D1 Førerkort klasse E (CE, C1E, DE, D1E ) Førerkort klasse E er nødvendig for å trekke tilhenger og tilhengerredskap med tillatt totalvekt over 750 kg (unntak i klasse B når vogntogets tillatte totalvekt ikke overstiger 3500 kg). Førerprøven for motorvogn må være bestått før du kan kjøre opp med tilhenger. Du må ta separat teoriprøve i tillegg til den praktiske prøven for å utvide førerkortet fra klasse C til CE (vogntog). Ved utvidelse til klasse DE tar du bare praktisk prøve. Figur 1.12 Førerkort klasse D1E

12 18 Førerkortboka Klasse D1 og D1E Minibuss Alder Du må være 18 år for å kunne ta førerkort klasse C. Vær ellers oppmerksom på at ved godstransport som omfattes av forskrift om kjøre- og hviletid mv. (se trinn 3), må føreren av kjøretøy eller vogntog med tillatt totalvekt over 7500 kg være fylt 21 år eller ha eksamensbevis for fullført yrkesopplæring for fører av kjøretøy i godstransport på veg. Du må være 21 år for å ta førerkort i klasse D1. Ordinært førerkort i klassene C, D, CE og DE utstedes for fem år. For en person som har fylt 70 år, gjelder førerkortet for ett år om gangen. Krav til helse Myndighetene stiller strenge krav til helsa for at du skal kunne få førerkort i klassene C, D, C1 og D1. Du må derfor levere legeattest på fastsatt skjema både ved førstegangsutstedelse og ved fornyelse av førerkortet. Legeattesten må ikke være eldre enn seks måneder. Nærmere opplysninger om krav til helse finner du i førerkortforskriften. legeattest på fastsatt skjema (NA 0202). Du finner skjemaet på (se figur 1.16). De nødvendige papirene får du på trafikk skolen, på trafikkstasjonen eller hos politiet. Førerkortet kan kreves forevist når du leverer søknaden. Du må betale gebyr på trafikkstasjonen både for den teoretiske og den praktiske førerprøven før du avlegger prøvene, og gebyr ved utstedelse av førerkortet. Utstedelse av førerkort På trafikkstasjonen får du tatt fotografi. Førerkortet blir ikke lenger utlevert på trafikkstasjonen, men du får utstedt et midlertidig førerbevis med en måneds gyldighet. Du må ta med dette ved kjøring og også ha legitimasjon med bilde. Midlertidig kjørebevis gjelder bare for kjøring i Norge. Figur 1.14 Midlertidig førerbevis Figur 1.13 Krav om legeattest Søknad om utvidelse av førerkortet I god tid før du skal avlegge førerprøven, leverer du til trafikkskolen eller til Statens vegvesen (trafikkstasjonen): søknad om utvidelse av førerkort på fastsatt skjema Figur 1.15 Førerkort

13 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy 19 Utkj_NA_0201_Bokmaal :16 Side 1 Statens vegvesen Søknad om førerkort Sendes den trafikkstasjonen hvor førerprøven skal avlegges Kjøreskole: Sett x i ruten som passer. Bruk trykte bokstaver. Etternavn - fornavn - mellomnavn Adresse (gate-/veg eller postboksnr.) Fødselsnr (11 sifre) Tlf. nr. Postnr. Poststed Kommune Eventuell annen adresse i de siste 2 år Søknaden gjelder Førerkort første gang Utvidelse Innbytte utl. førerkort Fornyelse Tilbakelevering Annet Fylles ut av søkeren se informasjon på baksiden A1 A T Lett motorsykkel Motorsykkel Traktor M kode 145 M kode 146 To-hjuls moped Jeg søker førerkort for Har De tidligere vært nektet førerkort eller har De noen gang fått førerkortet inndratt eller beslaglagt? Har De i de siste 2 år vært ilagt straff eller domfelt for beruselse? Besvares når førerkort Har førerkort er utstedt tidligere. (For for klasse innbytte av utenlandsk førerkort kan flere opplysninger kreves) utstedt av Fylles ut ved prøve for tilbakelevering av Inndratt dato inndratt førerkort 1. Bruker De briller/kontaktlinser når De kjører? Inndratt av (politikammer) Jeg ønsker førerkort utstedt på Bokmål Nynorsk Egenattest om helse 2. Har De nedsatt synsstyrke, eller nedsatt sidesyn, på ett eller begge øyne? 3. Har De hatt anfall med bevissthetstap i løpet av de siste 12 mnd.? 4. Har De hatt eller vært behandlet for alvorlig sinnslidelse? 5. Bruker De noe medikament fast eller regelmessig (angi i tilfelle hvilke nedenfor) 6. Misbruker De alkohol eller andre rusmidler? 7. Bruker De insulin og/eller tabletter mot diabetes mellitus? Hvis ja, må også «Tilleggsattest for søkere med diabetes mellitus» (NA 0202b) innleveres. Skjemaet skal utfylles av din faste lege 8. Har De nedsatt førlighet i armer og/eller ben? 9. Er det andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre Dem uskikket til å føre motorvogn? Hvis ja, må legeattest innleveres Utfyllende opplysninger: M kode 147 S B Tre- eller firehjuls moped Beltemotorsykkel Person-/varebil (B)E Tilhenger til klasse B Ja Ja Inndratt for hvilken tid Legeattest kreves ved søknad om førerkort i kl. C1(E), C(E), kl. D1(E), D(E) eller kjøreseddel, eller hvis De har besvart ett eller flere av spørsmålene nedenfor med «Ja». Dersom kun spørsmål nr. 1 eller 2 er besvart med «Ja», er attest fra offentlig godkjent optiker tilstrekkelig for kl. A, B(E), S, T, M. Ja C1 (C1)E C Bil mellom kg Tilhenger til klasse C1 Lastebil Tilhenger (C)E til klasse C D Buss (D)E Tilhenger til klasse D D1 Minibuss Tilhenger (D1)E til klasse D 1. Bevis for utrykningskompetanse Nei Nei Nei Jeg erklærer at jeg kjenner førerkortforskriftens helsekrav. Opplysningene ovenfor er fullstendige. Jeg er klar over at det er straffbart å gi feilaktige opplysninger. Sted og dato Blankett nr. NA-0201 Utkj_NA_0201_Bokmaal GRYTTING AS :16 Side 2 Søkerens underskrift Legeattest. (Blankett nr. NA 0202) Ved søknad om førerkort i klasse A1, A, B, BE, M, T eller S kreves ikke legeattest med mindre trafikkstasjonen p.g.a. egenattesten eller av andre grunner er i tvil om søkeren fyller helsevilkårene. For klasse C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E kreves alltid legeattest, også ved fornyelse. Ved søknad om utvidelse innen disse klasser kreves legeattest i visse tilfelle. Ved visse sykdommer kreves tilleggserklæring fra spesialist. Nærmere regler om helse- og legeattestkrav m.v. er gitt i førerkortforskriften. Informasjon Skattekortets talong eller annet offentlig dokument som viser søkerens fulle navn og fødselsnummer. Ved søknad om førerkort i ny klasse eller ved fornyelse vedlegges eller forevises søkerens førerkort. Står fødselsnummeret i dette førerkort kreves ikke annen legitimasjon av fødselsnummeret. Bevis for gjennomgått opplæring. Før førerprøven avlegges, må det legges fram dokumentasjon som viser at søkeren har gjennomgått obligatorisk opplæring som kreves for vedkommende førerkortklasse: Fotografi leveres ved utstedelse av førerkort, om det ikke allerede er lagret elektronisk. Gebyr: Det skal betales eget gebyr på forhånd for hver teoretisk og hver praktisk førerprøve, samt for utstedelse av førerkortet, jfr. førerkortforskriften Nærmere opplysninger om førerkortkrav m.v. finnes i førerkortforskriftene. Trafikkstasjonen kan gi svar på spørsmål. Figur 1.16 Legeattest på fastsatt skjema (Kilde: www. vegvesen.no).

14 20 Førerkortboka Klasse D1 og D1E Minibuss Figur 1.17 Trafikkstasjon Det nye førerkortet blir sendt til den returadressen du har oppgitt, hvis du har levert inn det forrige førerkortet ditt. Beholder du det gamle førerkortet med gjenstående gyldighetstid, blir det nye førerkortet sendt til trafikkstasjonen. Her får du utlevert kortet mot å levere inn det gamle førerkortet. For oversikt over overgangsordninger og nærmere opplysninger om de enkelte førerkortklassene viser vi til førerkortforskriften. Du kan også kontakte Statens vegvesen. Førerkortforskriften og andre aktuelle lover og forskrifter finner du på Internett: Førerprøven På trafikkstasjonen får du oppgitt tidspunktet for å ta førerprøven. Husk at du må avlegge separate prøver for hver førerkortklasse. Teoretisk prøve I den teoretiske delen av førerprøven skal du svare på et sett spørsmål. Prøvene avlegges elektronisk, og du markerer det eller de alternativene som er rett(e). Se figur Har du lese- eller skrivevansker, har du rett til lengre tid på prøven, eller du kan søke om å avlegge en tilsvarende muntlig prøve. Førerkortkandidatene må beherske norsk. Du må ha bestått den teoretiske prøven for å kunne avlegge den praktiske prøven. Bestått teoretisk prøve gjelder i tre år, også hvis du får underkjent den praktiske prøven. Dersom du stryker til den teoretiske prøven, får du tidligst avlegge ny prøve etter 14 dager. Praktisk prøve Den praktiske delen av førerprøven består av daglig kontroll av kjøretøyet før kjøring sikkerhetskontroll av kjøretøyet kjøreprøve under varierende forhold manøvreringsprøve (rygging) Alle disse momentene vil bli grundig gjennomgått ved trafikkskolen din.

15 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy 21 Dersom du stryker til den praktiske prøven, får du tidligst avlegge ny prøve etter at det er gått fire uker. Trafikkskolelæreren kan være med i bilen under prøven, om du ønsker det (jf. trafikkopplæringsforskriftens 29-6). Figur 1.18 Teoriprøverom Kjøreseddel Skal du ha som jobb som sjåfør, må du i tillegg til førerkort skaffe deg kjøreseddel. Det søker du om hos politiet. Du kan bruke samme legeattest som ved søknad om førerkort. Se figur Figur 1.19 Sikkerhetskontroll inngår i den praktiske prøven. Figur 1.20 Kjøreseddel

16 22 Førerkortboka Klasse D1 og D1E Minibuss Sammendrag Vær bevisst på hva som skiller kjøring med tunge kjøretøy fra kjøring med lette kjøretøy. Trinnvis modell for opplæringen gjelder for alle førerkortklassene. Førerprøven kan ikke gjennomføres før du har vært gjennom alle fire trinnene. Tenk gjennom hvordan du kjører selv. Basert på erfaring legger vi oss til vår egen kjørestil. Hvilken type sjåfør er du? Kommunikasjon i trafikken er nøkkelen til at du kan kjøre med høyest grad av sikkerhet, fremkommelighet og flyt. Ett sekund er vanlig reaksjonstid. Hva blir reaksjonsstrekningen da i 30, 50 og 80 km/t? Det finner du ut ved å dele farten på 3,6. For eksempel vil reaksjonsstrekningen i 40 km/t bli 40 : 3,6 = 11,1 m. Førerkort klasse D1 gjelder for buss som er registrert for ikke flere enn 16 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Helsekravene til førerkort klasse D1 er strenge. Du må levere inn en helseattest i tillegg til søknad om utvidelse av førerkortet. Attesten skrives av lege. Du må være minst 21 år gammel for å kunne kjøre minibuss. Husk krav til yrkessjåførutdanningen (140 timer undervisning) dersom du skal bruke førerkortet i et yrke. Husk krav til kjøreseddel (helse og vandel) dersom du skal kjøre personer mot vederlag. Refleksjonsoppgaver 1.A Hva legger du i ordet refleksjon? 1.B Hva vil du si forskjellene på å kjøre minibuss og å kjøre personbil? 1.C Hvilke farer mener du det er i forbindelse med løse gjenstander (last) i en minibuss? 1.D Kjøring er det samme som kommunikasjon. Hvilket språk bruker du i trafikken? 1.E Hvilke tanker gjør du deg om det å snakke i mobiltelefonen samtidig som du fører en minibuss? 1.F Hva mener du om de kravene som stilles til din helsetilstand når du skal kjøre minibuss? 1.G Hvilken rolle har du som sjåfør i en minibuss med passasjerer? 1.H Har du egentlig noen «retter» i trafikken eller bare plikter? Flervalgsoppgaver 1.1 Kan du med din egen kjørestil fortelle hva du mener? * a) Ja, kjørestilen min forteller andre om atferden min. * b) Nei, den har ingen betydning. * c) Nei, de andre tenker ikke på hvordan jeg kjører. * d) Bare passasjerene mine legger merke til kjørestilen min.

17 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Når du skal utvide førerkortet ditt til en tyngre klasse, kan du da selv avgjøre hvor mange timer du skal bruke? * a) Ja * b) Trafikkskolen bestemmer det. * c) Det finnes forskrifter som sier hvor mange timer som er obligatorisk, men i tillegg kan timetallet variere fra person til person. * d) Jeg trenger bare de obliga toriske timene. 1.3 Må du gjennomføre lastsikringskurs når du skal skaffe deg førerkort for minibuss? * a) Ja, det er et krav i alle klasser. * b) Nei, det kreves bare når jeg skal utvide til D1E. * c) Jeg må ha kurs for sikring av last inne i bussen. * d) Ja, hvis du skal bruke førerkortet i yrkessammenheng. 1.4 Hvor mange timer varer kurset i ulykkesberedskap? * a) 2 timer * b) 9 timer * c) 7 timer * d) 8 timer 1.5 Når vi kjører bil er det visse prosesser som settes i gang i kroppen vår. Hva er det trur du? * a) sansing og handling * b) sansing, oppfatning, avgjørelse og handling * c) oppfatning og handling * d) bare å oppfatte trafikkmiljøet 1.6 Du har førerkort for minibuss klasse D1. Kan du da kjøre minibuss med henger? * a) Ja. Når du har førerkort for minibuss, kan du trekke så stor henger som bussen er registrert for. * b) Ja, du kan trekke en henger inntil 750 kg tillatt totalvekt. * c) Ja, hvis bussen og hengeren ikke overstiger 7500 kg. * d) Ja, du kan trekke en henger inntil 300 kg. 1.7 Kreves det sikkerhetskurs på bane før du kan avlegge førerprøve for minibuss? * a) Nei, det kreves ikke for minibuss. * b) Ja, det kreves alltid når du skal utvide førerkortet til en tyngre klasse. * c) Bare hvis du skal ha løyve på minibussen. * d) Nei, det er bare krav om ordinært glattkjøringskurs som i klasse B.

18 24 Førerkortboka Klasse D1 og D1E Minibuss 1.8 Hvis du holder på med opplæring for D1 eller andre førerkortklasser har du noe selvstendig ansvar? * a) Nei, læreren har alt ansvaret. * b) Ja * c) Nei, det er bare skolens faglige leder som har ansvar. * d) Ja. Ettersom du har førerkort for klasse B, har du alt ansvar. 1.9 Dersom du har en reaksjonstid på 1 s og kjører i 80 km/t, hvor mange meter flytter minibussen seg da? * a) ca. 14 m * b) ca. 25 m * c) ca. 22 m * d) ca. 10 m 1.10 Hvor mange passasjerer kan du maksimalt ta med når du kjører minibuss? * a) 16 passasjerer * b) 15 passasjerer * c) 10 passasjerer * d) 17 passasjerer 1.11 Hvor kan du skaffe deg kjøreseddel? * a) På trafikkstasjonen * b) Hos politiet * c) Hos samferdselssjefen i fylket * d) Søknad må sendes Vegdirektoratet Du kjører persontransport mot vederlag uten godkjenning. Kan det få økonomiske konsekvenser for deg? * a) Ja * b) Nei * c) Hvis du er over 18 år går det bra. * d) Hvis firma jeg kjører for sier det er ok, så er det ikke problem Du har nå førerkort for minibuss D1. Hva kan du kjøre? * a) Kun minibuss med inntil 10 passasjerer * b) Lastebil inntil 7500 kg * c) Minibuss med henger inntil 750 kg tillatt totalvekt * d) Har jeg førerkort for minibuss, er det ingen begrensing på lengde på minibussen.

19 Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Ulykker kan komme til å skje med din minibuss. Hvilke ulykker tror du er mest vanlig med minibuss. * a) Ulykker på tørt føre * b) Ulykker på glatt føre * c) Utforkjøringsulykker * d) Ryggeulykker 1.15 Når du skal kjøre minibuss som yrkessjåfør, hvilke dokumenter må du ha med? * a) Førerkort og vognkort * b) Kun førerkort * c) Førerkort, vognkort, løyvedokumenter og kjøreseddel * d) Førerkort, vognkort og kjøreseddel

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord 7 Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Etter trafikalt grunnkurs kontaktet vi en trafikkskole og tok de første kjøretimene. Vi tok noen timer på trafikkskolen, øvde privat, tok nye timer osv. Det var en

Detaljer

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning

Oktober Førerkortklasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning Oktober 2013 Førerkortklasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening - en veiledning 2 Hensikten med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er ment å være en enkel veiledning til deg som ønsker å bli

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig

Detaljer

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping 24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping Tema Siste endringene i førerkortforskriften Førerkortklasser Helseattest

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter:

KVELDSKURS KLASSE C/D. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C/D, og inviterer deg med dette til neste kveldskurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb 41, Dyrskueveien 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C/D Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18-2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 8 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

KVELDSKURS KLASSE C1/D1

KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Romerike Buss og Trailerskole AS Dyrskueveien 18 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Mailadr: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 KVELDSKURS KLASSE C1/D1 Vi viser til hyggelig henvendelse

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse: WWW.SVEIN-SVENDSEN.NO Velkommen til en av Norges største trafikkskoler! Takker for at du valgte oss som din samarbeidspartner på veien til ditt Bil førerkort. Her vil du få litt generell informasjon om

Detaljer

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Lykke til med førerkort antena1wheel.mpeg antena1wheel.mpeg 2 Regler og informasjon Kontaktskjema for skolen Skolens regler for kjøretimer og avbestilling m.m. Kursets

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet...med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Modeller for føreropplæring

Modeller for føreropplæring Modeller for fører Moped TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 TRINN 4 FØRERPRØE teorikurs Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp og mørkekjøringsdemostrasjon Opplæring på avsperret område Opplæring Avsluttende Opplæring

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m Innhold Sidetall i arbeidsboka Sidetall i fasit Trinn 2... 4 Trafikkopplæring og førerkort - side 9... 4 Øvingskjøring - side 9... 4 Førerprøve - side 0... 4 Trafikkulykker - side... 4 Fysiske lover og

Detaljer

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Hovedmål for opplæring klasse B kode 96 og BE, jf 12-1 Etter å ha gjennomført føreropplæring i klasse BE, skal eleven ha den kompetansen som trengs for

Detaljer

Skolereglement og priser

Skolereglement og priser Trafikalt Grunnkurs Trafikalt Grunnkurs gjelder for de som er yngre enn 25 år, og som skal ta førerkort for første gang. Du må være fylt 15 år for å kunne delta på Trafikalt Grunnkurs. Det er 4 obligatoriske

Detaljer

YSK - 1 Vegtransporten og samfunnet Oppgaver

YSK - 1 Vegtransporten og samfunnet Oppgaver YSK - 1 Vegtransporten og samfunnet - 2017 Oppgaver 1.1 Sjåførens rolle, og betydning for samfunnet Oppgave 1 Finn ET riktig svar. Dette YSK kurset gir deg yrkessjåførkompetanse men hva innebærer dette?

Detaljer

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning IS-1442 Helsekrav til førerkort - en veiledning Heftets tittel: Helsekrav til førerkort - en veiledning Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1442 Sosial-

Detaljer

Føreropplæringen fra

Føreropplæringen fra Føreropplæringen fra 1.1.2005 DISPOSISJON Ny føreropplæring bakgrunn Prinsipper Trinnvis modell Obligatoriske veiledningstimer Rapportering når trinnet er gjennomført Trinn 2 Tekniske ferdigheter Trinn

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK OPPLÆRING Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped Vegdirektoratet Mai 2002 INNHOLD Kap. 1 Innledning 3 1.1 Orientering om førerkort klasse M kode 147 3 1.2 Hovedmål

Detaljer

Førerkort klasse B ny læreplan 2005

Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Evaluering av endringer i ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Den nasjonale føreropplæringskonferansen, Trondheim

Detaljer

Endringer som følge av tredje førerkortdirektiv blir behandlet i høringsdokumentets del I.

Endringer som følge av tredje førerkortdirektiv blir behandlet i høringsdokumentets del I. FORORD Vegdirektoratet sender med dette ut forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften til offentlig høring. Bakgrunnen for endringene er tredje førerkortdirektiv (2006/126/EF)

Detaljer

Prisliste Transportkompetanse Haugesund AS

Prisliste Transportkompetanse Haugesund AS Prisliste Transportkompetanse Haugesund AS Tjeneste Veil. pris NLF Avtalekunde YSK Ukeskurs 9750,- 8000,- 8000,- YSK Helgekurs 11750,- 10000,- 10000,- Fagbrev yrkessjåfør 11500,- 10000,- 10000,- Sikring

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m. m.-implementering av direktiv 2006/126/EF

Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m. m.-implementering av direktiv 2006/126/EF Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m. m.-implementering av direktiv 2006/126/EF Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Generelt Tema og hovedmomenter fra trinn 2 forutsettes videreført i trinn 3 og 4, samtidig som de er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt til den teoretiske

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. I forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 gjøres følgende endringer: Hjemmelsangivelse skal lyde: Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Epilepsi og førerkort. Helsekravene du må vite om

Epilepsi og førerkort. Helsekravene du må vite om J Epilepsi og førerkort Helsekravene du må vite om FØRERKORTKLASSER Helsekravene knyttet til epilepsi og førerkort skiller mellom: Førerkortklasse 1: AM, S, T, A1, A2, A, B, BE (personbiler, mopeder, motorsykler,

Detaljer

Karsten Nikolaisen, Statens vegvesen, Region Nord

Karsten Nikolaisen, Statens vegvesen, Region Nord Sal B MC opplæring og veien videre Karsten Nikolaisen, Statens vegvesen, Region Nord Forum for trafikkpedagogikk Mc opplæring status og veien videre - Karsten Nikolaisen Statens vegvesen, Region nord Innhold

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Veke Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: 34-35 Introduksjon av faget- samla gruppe 36 og 38-40 Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen

Detaljer

Ny opplæring. Tunge førerkortklasser

Ny opplæring. Tunge førerkortklasser Ny opplæring Tunge førerkortklasser Obligatorisk opplæring tunge klasser før 01.01.2005 PÅ VEG Klasse C1 0 timer Klasse C1E 0 timer Klasse C 0 timer Klasse CE 0 timer Klasse D1 0 timer Klasse D1E 0 timer

Detaljer

Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved. HiNT trafikkskole

Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved. HiNT trafikkskole Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved HiNT trafikkskole Stjørdal august 2015 Innhold Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved HiNT Trafikkskole... 1 Orientering om vår trafikk-

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring

KRAVSPESIFIKASJON. Føreropplæring KRAVSPESIFIKASJON Føreropplæring 1 Veiledning til Leverandør Kravspesifikasjonen er inndelt i hhv. Generelle krav føreropplæring og deretter påfølgende krav som gjelder for de enkelte førerkortklasser/kompetansebevis

Detaljer

Endring av gebyrer i forskrifter som knytter seg til kjøretøy og førerkort m.m.

Endring av gebyrer i forskrifter som knytter seg til kjøretøy og førerkort m.m. Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av gebyrer i forskrifter som knytter seg til kjøretøy og førerkort m.m. Høring om forslag til endring i - Forskrift 19. januar 2004 nr.

Detaljer

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF.

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Om førerkort Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Hvem kan kjøre bil? I Norge er det ingen som har lov til å kjøre bil alene før man er 18 år.

Detaljer

Epilepsi og førerkort

Epilepsi og førerkort J HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dr. med. Torkel Steen ISBN 978-82-93215-03-5 REVIDERT

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forslag til endring i forskrift om førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Førerkortboka. Jarl Ove Glein Ståle Lødemel

Førerkortboka. Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Førerkortboka Jarl Ove Glein Ståle Lødemel KLASSE B TESTOPPGAVER IM1519-Førerkortboka Testoppgaver 07-06-06 13:21 Side 2 NKI Forlaget 2006 Utgiver: NKI Forlaget Hans Burums vei 30 Postboks 111, 1319 Bekkestua

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

I forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 gjøres følgende endringer:

I forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forskrift 19. januar 2004 nr 298 om førerkort m.m. I forskrift 1. oktober 2004 nr 1339 gjøres følgende

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Begynn med føreropplæringen allerede nå!

Begynn med føreropplæringen allerede nå! Begynn med føreropplæringen allerede nå! Ulykkesrisiko Som du ser på bildet under er bilførere i alderen 18-24 år den mest ulykkesutsatte gruppen. Selv om antall drepte i trafikken

Detaljer

Sikkerhets kurs på bane i ny innpakning Nytt og bedre?

Sikkerhets kurs på bane i ny innpakning Nytt og bedre? Sikkerhets kurs på bane i ny innpakning Nytt og bedre? 1 Hva sier forskningen? Forskning fra flere land har vist at «glattkjøringskurs» ikke har noen effekt på ulykkesrisikoen, eller har negativ effekt.

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.

Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. VEDLEGG 1 Forslag til endringer i forskrift om førerkort m.m. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet... 2013 med hjemmel i vegtrafikkloven

Detaljer

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202 - Kan

Detaljer

Modulbasert opplæring

Modulbasert opplæring Modulbasert opplæring KLASSE B Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Kurset skal inneholde følgende temaer: Tema 1: Trafikkopplæringen Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk Tema 3: Mennesket i trafikken Tema

Detaljer

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Hicham El Houssaini Trafikant- og kjøretøyavdelingen Vegdirektoratet 29.10.2014 Kompetanseheving for taxisjåfører Statens vegvesen satt i gang

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE.

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys,

Detaljer

Hvordan informere publikum om førerkortklassenes krav, og hvilke førerkortklasser som inngår i hverandre.

Hvordan informere publikum om førerkortklassenes krav, og hvilke førerkortklasser som inngår i hverandre. Kandidatoppgave Hvordan informere publikum om førerkortklassenes krav, og hvilke førerkortklasser som inngår i hverandre. How to inform the public regarding requirements in each license class, and which

Detaljer

ATLs Bransjestandard Kvalitetsbeskrivelse

ATLs Bransjestandard Kvalitetsbeskrivelse ATLs Bransjestandard Kvalitetsbeskrivelse Utarbeidet etter en ISO-9002 mal Bedriftspresentasjon av Trafikkskolesentret AS Trafikkskolesentret AS 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 1.1 Kvalitetsbeskrivelse

Detaljer

Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon Deres referanse: 2012/ U Vår dato:

Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon Deres referanse: 2012/ U Vår dato: Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Postboks 8142 Dep 0033 Oslo firmapost@vegvesen.no Saksbehandler: Stig Anders Ohrvik, telefon 417 64 826 Deres referanse: 2012/085289-130U

Detaljer

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet

Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Sal D Tungbilopplæringen status og veien videre Jan E. Isachsen og Lennart Garnes, Vegdirektoratet Forum for trafikkpedagogikk Tungbilopplæring status og veien videre Jan Edv. Isachsen Lennart Garnes Trafikantseksjonen

Detaljer

Førerkortklasse D og DE

Førerkortklasse D og DE Håndbok Håndbok 258 Læreplan Førekortklasse D og DE Veiledning Læreplan Førerkortklasse D og DE 258 12.04 Læreplan Førerkortklasse D og DE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer av 20.04.2005.

Detaljer

Høringsutkast læreplan. Førerkort. klasse D

Høringsutkast læreplan. Førerkort. klasse D Høringsutkast læreplan Førerkort klasse D Vegdirektoratet 30.04.2004 1 Innhold klasse D Kap l INNLEDNING 3 Bakgrunn 3 Utvikling av førerkompetanse 3 Temaer i føreropplæringen 4 Progresjonen 5 Obligatorisk

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve.

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve. Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve Høring om forslag til endring i: - forskrift 25. januar

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - Forslag til gebyrendringer i 7 forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m.

Statens vegvesen. Høring - Forslag til gebyrendringer i 7 forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet ngrid M Heggebø Lutnæs / 15/227614-1 05.11.2015

Detaljer

Hjelpeskjema til ny helseattest

Hjelpeskjema til ny helseattest Hjelpeskjema til ny helseattest Ny helseattest tas i bruk fra og med 1. oktober 2016. For å sikre likebehandling har vi laget et hjelpeskjema som gir anbefalinger om hva konsekvensen av eventuelt manglende

Detaljer

Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering

Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Veke Farnes skule 2016-2017 Trafikk 10. klasse Anette Svori, Øystein Wangen og Marianne Haug Moen Kompetansemål Elevane skal kunne: 33 Introduksjon av faget- samla gruppe 34-35, Sjå eigen plan under! Trafikalt

Detaljer

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort Generelt om attester ved diabetes Diabetes og førerkort Generelt om attester Varsom, nøyaktig og objektiv krav til attester og erklæringer fra helsepersonell Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helse-

Detaljer

Sikkerhetskontroll BE

Sikkerhetskontroll BE 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys, Bremselys,Baklys og skiltlys

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)

Forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endringsforskrift til forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) Vegdirektoratet

Detaljer

Firmapost Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315.

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 16. mars 2015 07:31 Firmapost - VD VS: Svar på høring om helsekrav Svar på høring Helsekrav 120315. Fra: Firmapost Sendt: 16. mars 2015 07:31 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Svar på høring om helsekrav Vedlegg: Svar på høring Helsekrav 120315.docx Fra: Ellen Margrethe Ramstad [mailto:ellen@atl.no]

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Høringsinstansene (se vedlagte liste) Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Anita Bergflødt - 22073583 2010/234723-021

Detaljer

Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis

Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis Førerkortforskriften og fylkesmennenes dispensasjonspraksis v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther, Buskerud Kurs i trafikkmedisin 6-7/2 2007 MÅL Øke forståelsen for viktigheten av å ha god kjennskap til helsekrav

Detaljer

din kunnskapspartner 20.12.2010 1

din kunnskapspartner 20.12.2010 1 20.12.2010 1 Obligatoriske veiledningstimer Veiledning eller kjøretest? Formativ eller Summativ vurdering? Vurdering for eller vurdering av læring? Lærer instruktør testlærer sensor eller veileder? Stein

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

En ny tid med traktor!

En ny tid med traktor! En ny tid med traktor! 2003 1 Ny tid med traktor fra 01.01.2005! Førerkortforskriften Opplæringsforskriften Læreplan 2003 2 Hvor står vi i dag når det gjelder traktor? Førerkort forskrifter Opplæringsforskrifter

Detaljer

Psykisk utviklingshemming og førerkort

Psykisk utviklingshemming og førerkort Psykisk utviklingshemming og førerkort Kan personer med diagnose psykisk utviklingshemming ta førerkort? Nye helsekrav for førerkort Nye helsekrav gjeldende fra 01.10.2016 Forskrift om førerkort. Tilgjengelig

Detaljer

Retningslinjer for øvingselever ved. Nord universitet trafikkskole

Retningslinjer for øvingselever ved. Nord universitet trafikkskole Retningslinjer for øvingselever ved Nord universitet trafikkskole Innhold Informasjon til deg som er tatt inn som øvingselev ved Nord universitet trafikkskole... 1 Orientering om vår trafikk- og bilføreropplæring...

Detaljer

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B

Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Fasit Arbeidsbok Førerkortboka klasse B 2. utgave 2005 ISBN 82-562-6364-4 Trinn 2 Førerkortet 1 a, b, d, e 2 a, b, c, e 3 a, d, e 4 a, b, e 5 b, c, d, e 6 a, c, e Vogntogoppgaver

Detaljer

Statens vegvesen. Høringsnotat om forslag til midlertidig endring av aldersgrense for lærlinger til bussfaget

Statens vegvesen. Høringsnotat om forslag til midlertidig endring av aldersgrense for lærlinger til bussfaget Statens vegvesen Høringsinstansene (se vedlagte liste) Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Jon Andresen - 22073559 2010/041742-072 29.05.2012

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

HØRINGSOPPSUMMERING ENDRING AV FØRERKORTFORSKRIFTEN INNFØRING AV 5 ÅRS GYLDIGHET FOR TUNGE KLASSER M.M.

HØRINGSOPPSUMMERING ENDRING AV FØRERKORTFORSKRIFTEN INNFØRING AV 5 ÅRS GYLDIGHET FOR TUNGE KLASSER M.M. HØRINGSOPPSUMMERING ENDRING AV FØRERKORTFORSKRIFTEN INNFØRING AV 5 ÅRS GYLDIGHET FOR TUNGE KLASSER M.M. Vegdirektoratet sendte forslag til endring av førerkortforskriften på høring av 19. mai 2008 med

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse C1 og C1E

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse C1 og C1E Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E Veiledning Håndbok V854 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse C og CE

Læreplan Førerkortklasse C og CE Vegdirektoratet 2016 Læreplan Førerkortklasse C og CE VEILEDNING Håndbok V856 V856 LÆREPLAN FØRERKORTKLASSER Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet

Detaljer

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknadspapirer ORIENTERING TIL DEG SOM SØKER OM SPESIELL PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se vedlagte kopi

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Førerkortklasse C og CE

Førerkortklasse C og CE Håndbok C Håndbok 257 Læreplan Førekortklasse C og CE Veiledning Læreplan Førerkortklasse C og CE 257 12.04 Læreplan Førerkortklasse C og CE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer av 20.04.2005.

Detaljer

Høy grad av automatisering Middels grad av elektroniske tjenester

Høy grad av automatisering Middels grad av elektroniske tjenester Vegetatens «digitale modenhet» Høy grad av automatisering Middels grad av elektroniske tjenester «Vi skal være der brukerne er» Dette skal skje gjennom at vi: etablerer selvbetjeningsløsninger for de tjenestene

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER

FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER FØRERKORT, TABLETTER, NYE REGLER ROGALAND LEGEFORENING 06.02.2013 Fylkesmannen i Rogaland v/ass. fylkeslege Harald Bjarne Hellesen BEGREPET HELSEKRAV Helsekravpyramiden 3 Helsekravene i kortversjon Kl.

Detaljer

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Selbu kommune 7580 Selbu Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Selbu kommune Sektor helse og sosial 7580 Selbu Besøksadresse: Nestansringen 18, 7580 Selbu Tlf: 73 81 67 00 Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser. Kåre Robertsen

Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser. Kåre Robertsen Prosjekt Revidering av læreplaner tunge klasser Kåre Robertsen Deltagende i prosjektet Mandat / oppdraget ü Tydeliggjøre målformuleringene ü Sikre læreren didaktisk handlingsrom ü Gjennomgå innholdet ü

Detaljer

Leger og førerkortvurdering

Leger og førerkortvurdering Leger og førerkortvurdering Tirsdag 24.3.2015 Ass. fylkeslege Sven Anders Haugtomt Det er denne lappen det dreier seg om Plan Regler Roller (ansvar, myndighet og oppgaver) Piller og rus Demens Regler Vegtrafikkloven

Detaljer