Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet"

Transkript

1 Fylkesmannen, fastlegen og førerkortet Kurs i offentlig helsearbeide for turnusleger v/rådgiver Kjetil Lenes

2 Hvem gjør hva med førerkort? (Fast)legen - Utsteder førerkortattester, særlig NA Kan bli kontaktet direkte av politiet - Har alltid helsekravene for førerkort i bakhodet - Avgir melding om helsekravene ikke er oppfylt Trafikkstasjonen - Utsteder førerkort Politiet - Utsteder kjøreseddel - Inndrar førerkort evt. kjøreseddel

3 Hvem gjør hva med førerkort? Fylkesmannen - Vurderer meldinger om personer som ikke oppfyller helsekravene - Anbefaler eventuelt politiet å inndra førerkort - Behandler søknader om dispensasjon fra helsekravene Overliggende direktorat - Har roller bl.a. som klageinstanser

4 Fylkesmannen i Buskerud behandlet 1791 førerkortsaker i 2013* 586 meldinger om ikke oppfylte helsekrav (inndragningssaker) 976 dispensasjonssaker (enkeltvedtak etter søknad om dispensasjon fra helsekrav) Klager på vedtak i dispensasjonssaker Uttalelser til trafikkstasjon/politi + råd og veiledning til leger, publikum, trafikkstasjon og politiet * saksdokumenter inn, ut

5 Fylkesmannen og førerkortet Vi ser på dette kun som et trafikksikkerhetsspørsmål Hva tap av førerkort betyr for den enkeltes helse er irrelevant Men vi skjeler til det om mulig

6 Konklusjon innledning Fylkesmannen bruker kort tid per sak Legen har en nøkkelrolle som premissleverandør Legen skal (i denne sammenheng) ikke tenke på pasientens beste eller være dennes advokat Gode vurderinger essensielt Gode attester essensielt

7 Krav til attester, legeerklæringer o.l. Helsepersonelloven 15 Den som utsteder attester, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring o.l. skal være korrekte og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven 6, skal ikke utstede attest, legeerklæring o.l.

8 Meldeplikt Helsepersonelloven 34 Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. Husk at «hele kjeden» er meldepliktig!

9 Legens kunnskapskilder Førerkortforskriftens helsekrav helsekrav Helsedirektoratets veileder IS-2070 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) Fylkesmannens hjemmesider fylkesmannen.no/forerkort_buskerud

10 Hva vi forventer oss av dere Kloke vurderinger om å melde/ikke melde, evt. når melde Banale lidelser? Kan seksmånedersregelen anvendes? Meldinger som gir nok, men ikke for mye informasjon Gode attester, både på NA0202 og ellers

11 NA 0202 Slik skal det gjøres

12 En god attest Hva slags forhold har du til pasienten Hva er hensikten med attesten Relevante objektive fakta/funn Din tolkning av disse Konklusjon (I førerkortsammenheng: Din anbefaling) Husk hvem som er mottaker!

13

14 Førerkortforskriften Førerkortklassene lavere klasser gruppe 1 Gjeldende fra og med : Klasse A1 = Lett motorsykkel Klasse A = Tung motorsykkel Klasse B = Personbil Klasse S = Beltemotorsykkel Klasse T = Traktor Klasse M kode 145 = Tohjuls moped Klasse M kode 146 = Tohjuls moped * Klasse M kode 147 = Tre- og firehjuls moped (mopedbil) Gyldighet inntil fylte 75 år, etter dette fornyelse for 1-3 år i samsvar med legeattest Samme helsekrav, forskjellig minstealder (E = tilhenger) * Gjelder også tre- og firehjuls moped med egenvekt inntil 150 kg

15 Førerkortforskriften Førerkortklassene høyere klasser: Gruppe 2 Klasse C1 = Lett lastebil Klasse C = Lastebil Gruppe 3 Klasse D1 = Minibuss Klasse D = Buss + kjøreseddel for buss og drosje + kompetansebevis for utrykningskjøring 5 års gyldighetstid inntil fylte 66 år Mellom 66 og 70 år, kun til fylte 70 år 1 års gyldighetstid etter fylte 70 år Stort sett samme helsekrav (E = tilhenger)

16 Søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav: Søknaden skal skrives av førerkortkandidaten selv, evt. ved fullmektig, ikke av legen må inneholde begrunnelse med angivelse av behovet for førerkort i den / de aktuelle førerkortklasse(r) ha vedlagt legeattest, fortrinnsvis på skjema NA 0202 (for diabetes også skjema NA 0202b) avhengig av problemstilling evt. ha vedlagt spesialisterklæring(er) med konklusjon/tilrådning!

17 Førerkortforskriftens vedlegg om helsekrav 1 Generelle bestemmelser om helse Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av medikamenter ikke er i stand til å kjøre på trygg måte. Når innehaver av førerkort som følge av langvarig svekkelse av helse eller førlighet er i tvil om fortsatt kjøring kan skje på trygg måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse.

18 Helsekrav alle klasser I forhold til Synsstyrke og synsfelt Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser Sinnslidelser, mental retardasjon, personlighetsavvik, nedsatt impulskontroll m.v. Misbruk av rusmidler Bruk av beroligende eller bedøvende midler Andre sykdomstilstander Førlighet

19 Tilleggskrav høyere klasser (gruppe 2 og 3) I forhold til dobbeltsyn diabetes mellitus (medikamentbehandlet) hjertesykdom m.v. hørsel (klasse D1+D) strengere krav m.h.t. synsstyrke/synsfelt, anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelse, førlighet

20 De enkelte helsekrav For alle førerkortklasser gjelder: Det må ikke være andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn. (Vedlegg om helsekrav 2 nr 6)

21 Anfall

22 Anfall For alle førerkortklasser gjelder: Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder. (Vedlegg om helsekrav 2 nr 3)

23 Helsekrav etter førerkortgruppe Gruppe 1 (M, T, S, A1, A og B) Ett års anfallsfrihet ( 2 nr 3) Gruppe 2 (C1 og C) 10 års anfalls- og medikamentfrihet ( 3 nr 5) Gruppe 3 (D1, D og kjøreseddel) Ikke anfall etter fylte 18 år ( 4 nr 1) Det gis ikke dispensasjon for gruppe 2 og 3 ved behandlingskrevende epilepsi

24 Typer anfall Epileptiforme Synkope Per definisjon et sirkulatorisk problem, global sirkulatorisk svikt til hjernen. Dispensasjonsadgang varierer med årsak og etter hvor godt denne er klarlagt. Uklassifiserbare/andre årsaker Funksjonelle TIA (kanskje) Migrene Hypoglykemi Dårlig anamnese?

25 Alvorlig vs. banal synkope Banal synkope sjelden forekommende tilstrekkelig lang forvarselsfase har ikke gitt skader ikke opptrådt under høyrisikoaktivitet

26 Anfall som er irrelevante i trafikksikkerhetssammenheng bevissthetstap ved hjernerystelse krampeliknende fenomener under innledning eller oppvåkning av narkose besvimelse ved skade/blodtap vasovagal synkope (uten utvikling til grand mal preget anfall) ved blodprøvetaking Klinisk skjønn: kan dette skje igjen i trafikksammenheng? Alt må ikke meldes

27 Hjerte Denne mannen var som kjent bussjåfør!

28 Hjerte Det må ikke være symptomgivende hjertesykdom, tegn på koronarsykdom, koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom. Må alltid ha spesialisterklæring C1 for de over 70 Livsstil en del av vurderingsgrunnlaget ICD

29 Mental funksjon

30 Endret mental funksjon I form av kognitiv svikt, neglekt eller annet MMS, klokketest, TMT A og B Praktisk kjørevurdering Nevropsykolog Screen pasientene deres! Spesialenhet for førerkortvurderinger kan være aktuelt (Sunnaas sykehus, Kysthospitalet Stavern) Holder kanskje på å forsvinne!

31 Vurderingsprøve Ved mistanke om at en førerkortinnehaver ikke lenger innehar tilstrekkelig helse til å kunne kjøre på en forsvarlig måte, kan man be om en vurderingsprøve ved trafikkstasjonen. Anmodningen må gå gjennom Fylkesmannen, som igjen kan henvise til trafikkstasjonen, eller be politiet om å fremstille føreren for praktisk kjøreprøve ved trafikkstasjonen. Svaret går tilbake til legen som gjør sin endelige vurdering

32 Rus

33 Rusmiddellidelser «Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler» Veilederen: avhengighet/skadelig bruk Vi sliter alle med å tolke dette, men får gjøre så godt vi kan Ikke overlat meldingen til spesialisthelsetjenesten, men husk også seksmånedersregelen

34 Rusmiddellidelser Husk at rusfrihet må dokumenteres og tilbakefall meldes Vi gir avslag på fornyet dispensasjon ved mangelfull dokumentasjon Hvordan og hvor ofte det skal testes avhenger av rusproblemet Vær konkrete og ta stilling i attestene deres

35 Medikamenter

36 Medikamentbruk og førerkort Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne ( 2 nr 5) beroligende eller bedøvende midler doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne

37 Førerkortforskriftens helsekrav og retningslinjer for forsvarlig medikamentbruk ved bilkjøring IS-2070 (Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker siste utgave 2013) Helsedirektoratets hjemmeside:

38 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker (IS-1348) Spesifikke grenser for når helsekrav er oppfylt, noen eksempler på grenser: Helsekrav oftest oppfylt Vanligvis ikke dispensasjon Diazepam 10 mg > 20 mg Klonazepam 0,5 mg > 1 mg Zopiklon 7,5 mg > 15 mg Osv.. Grensene halveres ved to preparater, 1/3 ved tre osv.

39 Opiater Vi regner med reell tilvenning hos smertepasienter. Ved monoterapi godtar vi opp til tilsvarende 300 mg morfin i.v. døgn for gruppe 1. For gruppe 2 og 3 setter vi stort sett ei grense rundt 150 mg kodein/døgn.

40 Farlige medisiner uten grenser For en del medikamenter vil det være opp til spesialisten å avgjøre om medikamentbruken er forsvarlig Antipsykotika, antidepressiva og antiepileptika Vi vil kunne kreve eksplisitt vurdering av dette Det er viktig at spesialist og fastlege begge har oversikt over pasientens totale forbruk, opiater eller benzodiazepiner i tillegg?

41 Lyrica Ikke B-preparat Men sannsynligvis vanedannende og med misbrukspotensiale I førerkortsammenheng ser vi nærmest på det på det som et benzodiazepin Dispensasjonsterskelen heves ved samtidig Lyricabruk Strengere krav til oppfølging og kontroll

42 Medikamentbruk attest ved dispensasjonssøknad Detaljerte opplysninger om medikamentbruken (døgndose, fordeling gjennom døgnet, evt. variasjoner) Indikasjonen Evt. planer om endring av medikamentbruken Andre relevante opplysninger Vurdering av påvirkningsgraden

43 Hovedpunkter for vurdering av medikamentbruk og bilkjøring bruk som ikke reduserer årvåkenhet og kjøreevne godgjort at søker kan kjøre sikkert på tross av medikamentbruken mer restriktiv for høyere klasser Påvirkningsgrad avhengig av alder, sykdom, smertetilstand, annen legemiddelbruk, tilvenning Unngå kjøring under innstilling og doseøkning, og inntil reaksjon på legemidlet er kjent

44 God tur hjem

45

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 1.07.2010 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Veien til førerkort og egen bil Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Men først kort om HABU-Arendal 1. HABU, Barnesenteret, SSHF Veien til denne forelesningen.

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Epilepsi og førerkort

Epilepsi og førerkort J HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dr. med. Torkel Steen ISBN 978-82-93215-03-5 REVIDERT

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis.

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. 1 Hvem har utarbeidet veilederen... 4 2 Bakgrunn og målsetning for veilederen... 4 3 Regelverk for vurdering av

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet?

Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet? Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet? Anne-Kristine Schanke Sjefpsykolog, dr.philos. ved Sunnaas sykehus og professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Per-Ola Rike

Detaljer

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)

Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Veileder IS-1879 Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) Publikasjonens tittel: Veileder til Forskrift

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK K FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK K FORENING Årgang 9 nr. 3-- 2001 Utgivelsesdato: 19. november 2001. Utgitt av Norsk flymedisinsk forening. Redaksjon: Lars Tjensvoll Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK K FORENING TEMA: FORTSETTER

Detaljer

Ny helsekravforskrift og veileder. 1 - Classification: Internal 2011-05-01

Ny helsekravforskrift og veileder. 1 - Classification: Internal 2011-05-01 Ny helsekravforskrift og veileder 1 - Classification: Internal 2011-05-01 Ny helsekravforskrift 2 - Classification: Internal 2011-05-01 3 - Classification: Internal 2011-05-01 4 - Classification: Internal

Detaljer

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege

Førerkort og diabetes. Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege Førerkort og diabetes Emnekurs diabetes, 22.-23. september 2014 Siri Carlsen PhD stipendiat/overlege «Diabetes-syk mann (21) tiltalt for bildrap» Dagbladet, 12.nov 2010 «En hvit varebil kolliderte med

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

FSAN/UVB Dykkerlegens kontor

FSAN/UVB Dykkerlegens kontor FSAN/UVB Dykkerlegens kontor Innhold GENERELL INFORMASJON Innholdsfortegnelse 3 Timeplan 5 FORSKRIFT OG VEILEDER Helsekravforskriften 7 Veileder til helsekravforskriften 15 EDTC Fitness to dive standard

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Førerkortvurderinger Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Oversikt Eldre og bilkjøring Legeattest > 70 år Legens meldeplikt Demens og førerkort Aktuelle tester Kjøreferdigheter/komparentintervju Praktisk kjørevurdering

Detaljer

mister autorisasjon Også vernepleiere

mister autorisasjon Også vernepleiere Anine Terland er vernepleier med hovedfag i helsefag og master i helseadministrasjon og ledelse. Hun har mange års erfaring med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket.

Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42,

Detaljer

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet.

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer