Førerkortvurdering. Kaos eller kontroll? Hans J Johansen, nevropsykolog Kysthospitalet, SiV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førerkortvurdering. Kaos eller kontroll? Hans J Johansen, nevropsykolog Kysthospitalet, SiV"

Transkript

1 Førerkortvurdering Kaos eller kontroll? Hans J Johansen, nevropsykolog Kysthospitalet, SiV

2 Innhold Metodiske og praktiske utfordringer Modell for førerseleksjon ved Kysthospitalet Hva utredes Målgrupper Metoder Regionalt samhandlingsprosjekt? Frontlinje kognitive screening og flerstegmodell

3 Helse og sertifikat: Et vanskelig problem Symptomer på kognitiv svikt kommer ofte snikende Tabubelagte symptomer Diagnoser eller alder alene predikerer i liten grad ulykkesrisiko Lite kunnskap om problemstillingen blant mange leger og psykologer? Mangelfulle metoder, mangelfulle beslutningskriterier og rutiner for saksbehandling Mangler omforente standarder, kfr. Nasjonal slagveil. Mange klinikere vegrer seg for å ta opp problemstillingen; bryter med taushetsplikt, kan forstyrre behandlingsrelasjon, mister pasienter? Tap av førekort kan gi negative psykososiale og praktiske konsekvenser problematisk å håndtere for pårørende, og som kan få større belastning etter pasientens tap av førerkort Fungerer meldeplikten etter hensikten? Ofte tidkrevende arbeid med behov for koordinert tverrfaglig innsats; manglende takster som forsvarer ressurssbruken?

4 Erfaringer fra spesialisthelsetjeneste Førerkortvurderinger varierer mye i kompleksitet, regelverket og retningslinjer tidvis uklart og uoversiktlig Utfordringer representert ved gråsoner på mange områder; få helsekrav har clear-cut kriterier. OFTE er det flere helsekrav i spill; høy grad av komorbiditet ved mange tilstander. Økende second-opinion henvendelser. De største utfordringer i gråsonene antakelig knyttet til vurdering av kognitive funksjoner Skal vi følge boka og melde alt blir det en betydelig saksmengde; tennisalbuene, behandling med psykofarmaka og smertestillende, røykere med kols, 4-5 % av voksenpopulasjonen fyller kriterier for ADHD, etc etc Hva betyr det i denne sammenheng at legen skal ikke vurdere dispensasjon?

5 Helsesvikt en av flere førerfaktorer som påvirker kjøreatferd

6 Bilkjøring - en kompleks aktivitet Vurdering av helsekrav og ulykkesrisiko (RR) krever ofte en multidimensjonal tilnærming: Medisinske diagnoser og tilstander (syn og førlighet, epilepsi, synkoper, slag-residivrisiko, demens, rus og medikamenter (dose-respons?), ADHD (mindre risiko enn antatt?), psykose) Grad og art av funksjonssvekkelse (sensorisk, motorisk, kognitivt/mentalt) ass. med tilstand Personlighet, atferd, kjørehistorikk Kompenserende ferdigheter; innsikt,dømmekraft, kjøreerfaring, kognitivt reservoar, personlighet Tilgjengelig kompenserende teknologi på operasjonelt (mekanisk) og taktisk (ADAS & IVIS) nivå (Kompensering ved begrensning i førerkort?)

7 Hva er en god nok fører? Michon: operasjonelt-taktisk-strategisk nivå Etter Barkley & Cox, 2007

8 Hvilke kognitive svikttegn skal vi fokusere mer generelt (listet fra IS-ene)? Redusert generell oppmerksomhet Neglekt svekket oppmerksomhet mot én side, oftest venstre Visuell agnosi nedsatt evne til å gjenkjenne objekter med synssansen Forlenget reaksjonstid Visuospatial svikt nedsatt evne til å forstå og handle i rom Apraksi manglende evne til å utføre handlinger tross førlighet og forståelse av det som skal gjøres Redusert hukommelse Kritikkløshet, redusert dømmekraft Manglende sykdomsinnsikt (anosognosi) Konkrete problemer i trafikken og rapportert endret kjøreatferd

9 Kognisjon og bilkjøring, et tilbakevendende problem Har vi gode og tilgjengelige metoder for påvisning av kognitive svekkelser som kan medføre økt risiko for ulykkesinvolvering i forbindelse med bilkjøring? som sikrer en effektiv forvaltning av helsekravene og lik behandling av personer på tvers av helseregionale og geografiske grenser?

10 Demens og bilkjøring- MMS kriterier fra SH-dir MMS: MMS: MMS: < 20 Oftest tilstrekkelig til kjøring, med mindre andre forhold taler mot Ofte uforenlig med kjøring Videre utredning? Praktisk prøve? Diskvalifiserer for kjøring, dersom fylkeslegen ikke finner meget gode holdepunkter for det.

11 Den Danske Modellen (2007); obligatorisk kognitiv test ifb. Med kørekortattest ved 70 år Anamnese: ansøgeren besvarer spørgsmålet: "Har De problemer med at huske eller orientere Dem?" (ja/nej) Objektivt: 1. at lægen ser, at ansøgeren selv har udfyldt forsiden af helbredsattesten og er orienteret i tid og egne data (orientering). 2. at der udføres en urskiveprøve (rum- og retningssans), og 3. at der udføres en indlæring af 3 ord, som efter afledning skal genkaldes (hukommelse). Ved sværere kognitiv svækkelse skal henvisning til vejledende helbredsmæssig køretest ske, hvis personen ikke af sig selv opgiver at forny kørekortet. samtidig overveje om de kognitive deficit er af en sådan grad, at lægelovens 12 træder i kraft

12 Praktisk prøve; en problematisk gullstandard Det er dokumentert svært ulik praksis mht hvordan praktiske kjøreprøver gjennomføres og hvilke kriterier som legges til grunn i vurderingen (Tamietto et al., 2006; Lidestam et al., 2007) Det trafikale miljø pasienten eksponeres for kan bare i begrenset grad standardiseres eller tilrettelegges. Gjennomføring vil i begrenset grad tilrettelegges for individuelle behov og ønsker når det gjelder tid på døgnet, vegstrekninger/typer trafikk, valg av rute, føreforhold etc. Resultatet vil kunne være influert av mange forhold som ikke omhandler helsesvekkelser, så som mangelfullt oppdaterte trafikale kunnskaper, vansker med omstilling til testbilen, testangst og rustede kjøreferdigheter Pasienten kan ta seg uttalt sammen eller prøven er for overstrukturert til at svikt for eksempel i reguleringsfunksjoner fremkommer, eller av for kort varighet til at eksempelvis vansker med vedvarende oppmerksomhet/trettbarhet avdekkes

13 En problematisk gullstandard Det er etisk betenkelig å eksponere pasienten, sensor og medtrafikanter for de mest risikable og krevende trafikksituasjonene, i motsetning til den rutinepreget trafikkavvikling, hvor det er mest sannsynlig at potensielt manglende innfridde helsekrav kan føre til ulykker. Ift tilstander som synkoper eller anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser som innebærer bevissthetstap eller nedsatte kognitive funksjoner (synkoper, hypoglykemi, epilepsi, narkolepsi, TIA) er prøven uten verdi I IS-1437 beskrives muligheten for å benytte praktisk prøve for å overbevise pasienten om at kjøring bør opphøre. : unødig bruk av ressurser, skape falske forhåpninger når pasient medisinsk sett er uegnet, virke sakskompliserende siden konklusjonen alt er fattet samt sette pasientens og andres liv i fare. Forskning viser at prøven har lav eller manglende prediktiv verdi i fht. Ulykkesinvolvering, retrospektivt så vel som prospektivt (Tamietto et al., 2006; Hoggarth et al, 2009)

14 Prediksjon av ulykkesrisiko Ingen metode alene har vist seg å gi et sikkert svar; må bruke multimodale metoder Praktisk kjøretest problematisert som gullstandard de siste år RR som endepunkt heftet med betydelige metodeproblemer Alvorlige trafikkulykker er i utgangspunktet lavfrekvente hendelser

15 Kaos eller kontroll; den norske modellen.? Førerkort-vurdering.? Kvinnen (79) klarte ikke legens spørsmål - og tapte i håndbak. 79-åringen visste ikke..hvem som var statsminister i Danmark og Sverige,. hvem som vant fotball-vm. fartsgrenser på grusveier og motorveier Da hun i tillegg tapte i håndbak mot legen, nektet han å gi henne fornyet kjøretillatelse, skriver Oppland Arbeiderblad

16 Samhandlingsprosjekt Hvem skal gjøre hva, når og hvordan Primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, trafikkstasjon, fylkesmannen Kompetansenettverk og metodeutvikling Et initiativ innenfor SiV-ST samarbeidet

17 Mandat fra ST/SiV Formål Å sikre en felles faglig plattform for førerkortvurderinger gjennom nettverk som grunnlag for dynamisk utvikling av kompetanse. Resultatmål Ha avviklet en nettverkskonferanse for sentrale aktører i sykehusområdet. Det foreligger en metodebok for førerkortvurderinger til bruk både i 1.linjen og i spesialisthelsetjenesten. Det er etablert referansefunksjon i Stavern Gevinstuttak Kvalitetsforbedring. Kompetanseoverføring.

18 Sykdomsgrupper med mulig nevrokognitiv svikt som utgjør høy risiko for involvering i trafikkulykker Hva er behovet for screening undersøkelser? Hva er potensialet i et ulykkesforebyggende perspektiv? Incidens Norge (2006) Andel med førerkort Andel av førere til formell Screening (konservativ) Antall til Screening Norge Regional andel av populasjon i Ve-Bu-Te (14 %) til screening Demens (DAT m.fl.) % 100% Slag % 75 % Traumatisk hjerneskade % 50% Hjernetumor, MS, Parkinson, nyre og lungesykdom mv 2000? 85 % 50% Psykiatri & atferdsvansker, alkohol, medikamentbrukere Og annet?????? SUM

19 Systematisk screening og retten til å ikke bli en falsk positiv Screeningtester er ikke perfekte verktøy; hva er en god balanse eller hestehandel mellom sensitivitet og spesifisitet? Hvor mange skyldige skal få gå fri, eller uskyldige dømt? Kost-nytteanalyse i et samfunnsperspektiv; de alvorlige trafikkulykkene er relativt lavfrekvente også i de relativt sett mest ulykkesutsatte gruppene. En stor andel førere skal dermed lukes ut per ulykke det forebygges mot. For eldre trafikanter øker individuell risiko når de blir myke trafikanter Hvor mange som ut fra egen vurdering velger å avstå fra bilkjøring pga. svikt er heller ikke kjent. Hvor mange av førerne med helsemessig svikt som faktisk kjører og utgjør uakseptabel risiko er dermed ukjent. Studier fra USA viser at ca 30 % av demente fortsetter å kjøre etter langtkommet svikt. Blant slagrammede gjenopptar noe over 30 % bilkjøring (og ca 90% ble ikke vurdert mtp. Helsekrav til bilkjøring)

20 Anbefalinger vedr. screening for kognitive funksjoner Ikke obligatorisk test (evnt ved høy alder) men målrettet på indikasjon Trikotomiserte grenseverdier (uegnet, tvilsone, egnet) som inngår i en helhetlig utredningsmodell Stegvis tilnærming; første nivå vektlegge sensitivitet mest, neste vektlegger spesifisitet Multimodalitet

21 Frontlinje kognitiv screening i en trikotomisert flerstegmodell, under vurdering (veil grenseverdier) Test Kategori Uforenlig Tvilsone Forenlig MMSE-NR Tidsbruk 5-15 min Trails A Trails B Tidsbruk (A+B) 5-10 min Klokketest (Shulman) Tidsbruk 1-3 min

22 Indikasjoner for kognitiv screening høy alder (>75?) gjennomgått cerebral episode, mistenkt eller diagnostisert nevrologisk sykdom (hjerneslag, traumatisk hodeskade, cerebrale tumorer, Parkinson, demens mv), langvarig rusmisbruk, der dette av ulike grunner ikke har vært utredet i spesialisthelsetjenesten Andre tilstander der det mistenkes affeksjon av kognitive funksjoner, som hjerte og lungesykdom, diabetes, psykiske lidelser som schizofreni eller alvorlig depresjon, som kan ha betydning for bilkjøring. Klinikk med fallhistorie, nedsatte ferdigheter i utføring av arbeidsoppgaver eller tap i ADL funksjoner som ikke fullt forklares med fysiske funksjonstap, som kan indikere kognitiv svekkelse. Observasjoner av eller rapporter om tilkomne vansker med bilkjøring, som ulykker og nestenulykker, pårørende er bekymret for å sitte på mv.

23 Kontra indikasjoner Om den primære bekymring knytter seg til affeksjon av høyere ordens mentale/kognitive funksjoner; som regulering av atferd og oppmerksomhet, impulser og emosjoner, dømmekraft og sykdomsinnsikt, bør det henvises direkte til en spesialisert, kognitiv førerkortvurdering. Screeningbatteriet lite sensitivt her. Komparenter? Vurderinger av påvirkning av kognitiv funksjon som det kan være bekymring for i forbindelse med bruk av medikamenter vil kreve mer spesialiserte metoder Det anbefales at annen type helsesvikt som kan være i konflikt med helsekravene er utredet før det påbegynnes screening for kognitiv funksjon, for eksempel psykotiske symptomer, vansker med impulskontroll og atferdsregulering ved psykiske lidelser, rusmisbruk, syn eller anfallslidelser. Dette vil som regel gjøre vurderinger av mer basale kognitive funksjoner overflødig

24 Trinn to, tre.. Har spesialisthelsetjenesten tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ta imot henvisninger fra fastleger i en slik modell (i tillegg til det som allerede gjøres)? Hvordan skal bruken av praktiske kjøretester organiseres/administreres, når vil det være hensiktsmessig? Ut fra diagnosegruppe/regional tilhørighet og kompleksitet i problemstillingen kan det være aktuelt å henvise både til privatpraktiserende spesialister og til offentlige institusjoner for videre utredning feks; Geriatriske/psykogeriatriske avdelinger Rehabiliteringsklinikker Psykiatriske sentre Habiliteringsklinikker Bør denne typen sakkyndighetsvurderinger på sikt skilles ut fra ordinær klinikk i egne sentre?

25 Førerkortvurdering Stavern: En stadiemodell (målgruppe nevrorehab.) 1 Medisinsk anamnese og u.s. (inkl. synsfunksjon) og nevrologisk screening (hemianopsi, epilepsi mv.). Sjekk av NA 0202 (helseattest for førerkort) skal foreligge 2 Screening for neglect, agnosi, apraksi, impressiv afasi, demens (MMSE) og klokketest; klart kontrære svikttegn relevante epikriser skal foreligge 3 Spesialisert kartlegging av fysiske og kognitive funksjoner med særlig relevans for bilkjøring; UFOV, NorSDSA, MVPT-3, TMT-A og B, Hazard Perception test, kjøresimulator (under utprøving); evaluering av innsikt og reguleringsfunksjoner; kartlegging av kjøreatferd og ulykkeshistorie inkludert fall mv., komparentintervju mv 4 Supplerende nevropsykologiske tester for å validere og differensiere forutgående funn og observasjon av innsikt og reguleringsvansker 5 Praktisk kjøreprøve

26 Prosjektet etablering av en metodeplattform med kjøresimulator

27 Vurdering (med kjøresimulator) 1. Medscreening. NA0202! Basal reaksjon og visuell oppmerskomhet simulator 2. Screening av åpenbare kog. svekkelser i konflikt; apraksi, neglect, reguleringssvikt Ved sikre funn på fravær av kontrær svikt avsluttes vurderingen 3. UFOV, NorSDSA, MVPT-3, TMT A og B, Grooved Pegoard, Step test, fysisk funksjon og ergonomi Innsikt og regulering. Atferd. Operasjonelle kjøreferdigheter i simulator (Tilvenningsøvelse) Ved sikre kontrære funn avsluttes vurderingen 4. Testøvelse simulator. Supplerende nevropsykologi. 5. Ved funn på svekkelser med usikker relasjon til helsekravene henvises til praktisk kjøretest ved trafikkstasjon

28 Kognitiv screening Alle tester og supplerende metoder er fritt og lett tilgjengelig Supplerende metoder Strukturert kjøreanamnese (Brækhus & Stroebel) Strukturert komparentintervju (Brækhus & Stroebel) Selvrapportskjema Adelaide Driver Self Efficcacy Scale (norsk oversettelse)

29 Kilder til screeningverktøy MMSE-NR og Klokketest (Shulman versjon); Trailmaking A og B er tilgjengelig fra Skjema for kjøreanamnese og komparentintervju; Egenrapportskjema ADELAIDE;

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis.

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. 1 Hvem har utarbeidet veilederen... 4 2 Bakgrunn og målsetning for veilederen... 4 3 Regelverk for vurdering av

Detaljer

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Førerkortvurderinger Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Oversikt Eldre og bilkjøring Legeattest > 70 år Legens meldeplikt Demens og førerkort Aktuelle tester Kjøreferdigheter/komparentintervju Praktisk kjørevurdering

Detaljer

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Er gamle, syke og svake - men bil skal dem ha Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og sakkyndigrolle... 2 Fagområder i rettspsykologi - bruk av sakkyndige...

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF

Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF Høringsuttalelse vedrørende forslag til utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Oslo universitetssykehus HF Akutt psykiatrisk avdeling Generell styrke ved retningslinjene Dette er ett stort

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling

Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling PSY-2901: Hovedoppgave til graden cand. psychol. Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø Mai 2012 Skrevet av Mariken

Detaljer

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang IS-1370 Flere eksemplarer av denne rapporten kan bestilles fra trykksak@shdir.no eller på telefon 810 20 050 IS-1370 Sosial - og helsedirektoratet

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer