Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet?"

Transkript

1 Kan trafikkmedisinske sentra bidra til å løse problemet? Anne-Kristine Schanke Sjefpsykolog, dr.philos. ved Sunnaas sykehus og professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Per-Ola Rike Psykolog og phd-stipendiat ved Sunnaas. Forsker på «Kritiske faktorer for sikker bilkjøring etter hjerneskade" 1

2 Program Helsekrav/lovverk og kognitiv svikt Aktuelle diagnosegrupper, metoder for vurdering og forskningsfunn beskrives Utfordringer knyttet til hvordan helsekravene forstås og tolkes nasjonalt mht. kognitiv svikt oppsummeres Det skisseres ulike modeller for å samordne og sikre en mer tilgjengelig og lik praksis («Trafikkmedisinske sentra») 2 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

3 Regelverk Helsepersonelloven 34: Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. 3 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

4 Førerkortforskriften Vedlegg 1, 2. Krav til helse og førlighet, særlig pkt. 3, 4, 5 og 6 beskriver helsetilstander med relevans for rehabilitering 3. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder 4 Anne-K Schanke 4

5 4. Det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som samtidig kan være farlig i trafikken. 5 Anne-K Schanke 5

6 5. Det må ikke være misbruk av alkohol, eller andre rusmidler og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne 6. Det må ikke være andre sykdoms- tilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn. 6 Anne-K Schanke 6

7 Kognitive førerkortvurderinger ved Sunnaas sykehus har pågått siden 1995 Sunnaas fungerer i prinsippet som et trafikkmedisinsk senter Utfører ca. 600 førerkortvurderinger per år Har egen kompetansegruppe for førerkort (lege, psykolog og ergoterapeut) Har utarbeidet intern klinisk veileder for førerkortvurderinger Fra 1995 d.d. har Sunnaas publisert 8 trafikkmedisinske artikler 2 ergoterapeuter har videreutdanning i trafikkmedisin fra Sverige Har tilknyttet trafikklærer 2 dager per uke til praktiske utprøvinger med pasienter 7 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

8 Praksis i førerkortvurderinger - Sunnaas LEGE PSYKOLOG ERGO/FYSIO PRAKTISK KJØREPRØVE Ingen metode alene synes å være fullgod til å besvare om en person vil være en sikker bilfører. Multidisiplinære tilnærminger er sikrest. Barnes (1997): Driving for disabled people. Critical Reviews in Physical Rehabilitation and Medicine, 9:

9 Sunnaas Tverrfaglig førerkortvurdering Medisinsk undersøkelse Psykologvurdering Ergoterapeut Praktisk kjøreprøve JA NEI TVIL 9

10 Hvilke pasienter er aktuelle for kognitive førerkortvurderinger? Personer med hjerneslag (ca nye tilfeller per år), traumatiske hodeskader, MS, Parkinsons sykdom, ulike former for demens Personer med alvorlige psykiske lidelser der bla. kognitive svikktegn, ukritisk atferd og nedsatt sykdomsinnsikt er fremtredende (for eksempel schizofreni/bipolare lidelse) Yngre personer med medfødte tilstander tilsier at de bør vurderes kognitivt før de starter kjøreopplæring (for eksempel Aspergers syndrom, ADHD, psykisk utviklingshemming, Cerebral Parese, Ryggmargsbrokk etc. Personer med sammensatte tilstander med betydning for kognitiv funksjon 10 Anne-K Schanke 10

11 De ulike pasientgruppene omhandler også yrkessjåfører som lastebilsjåfører, kjørelærere og drosjesjåfører. Det må dermed vurderes hvilke helsekrav som skal oppfylles: Helsekravpyramiden Gruppe 3 (D, D1, DE, Kjøreseddel, kompetansebevis) Gruppe 2 (C, C1, CE etc., kompetansebevis) Gruppe 1 (AM, A, A1, B, M, S, T etc.) 11

12 Hvilke kognitive svikttegn bør vektlegges? De kognitive sviktegnene som er omhandlet i Hdir IS-1437 (nå trukket tilbake) er som følger: Redusert generell oppmerksomhetskapasitet Neglekt svekket oppmerksomhet mot én side Visuell agnosi - vansker med å fortolke synsinntrykk med intakt synssans (cerebral blindhet) Nedsatt reaksjonsevne og psykomotorisk tempo Rom/retningsvansker Apraksi manglende evne til å utføre handlinger tross førlighet og forståelse av det som skal gjøres Redusert hukommelse og simultankapasitet Kritikkløshet, impulsivitet, redusert dømmekraft Manglende sykdomsinnsikt 12 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

13 Hvilke metoder har vi til rådighet? Medisinsk vurdering, herunder spesialistvurderinger som vurdering av øyenlege, psykiater, nevrolog etc. Mentale og kognitive vurderinger Praktisk prøve av kjørelærer eller vurdering ved Trafikkstasjon Bilsimulator og lukkete kjøretester Observasjon av kjøring over tid i naturlig miljø Hvilke av disse er gullstandarden? 13 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

14 Egnethet vs. ferdighet Hvorvidt en person er kognitiv egnet for å kjøre bil er del av den helsefaglige vurdering. Dette er noe annet enn å undersøke pas. ferdigheter som sjåfør, dvs. hvor trygt han betjener bilen. Ofte etterspørres den økologiske validitet mellom kognitiv vurdering og praktisk prøve. Studier viser inkonsistente funn, bla fordi skrivebordstester ikke måler kompensatoriske ferdigheter. De måler svikttegn på organnivå i likhet med flere medisinske undersøkelser. 14 Anne-K Schanke 14

15 Klinisk virksomhet er ledsaget av forskning - studier fra Sunnaas sykehus Sundet, K., Goffeng, L., Hofft,E. (1995). To drive or not to drive: Neuropsychological assessment for driver s license among stroke patients. Scandinavian Journal of Psychology, 36, Schanke, A-K., Grimsmo.J., Sundet,K. (1995). Multippel sklerose og egnethet for bilkjøring. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 115, Schanke, A.K., Østen, P.E., Hofft, E. og Pedersen, O. (1999). Vurdering av kognitiv egnethet for bilkjøring etter hjerneskade. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 119, Mosberg, A., Østen, P.E. Schanke, A.K. (2000). Bilkjøring etter hjerneskade. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 120, Schanke, A.K., Sundet, K. (2000). Comprehensive driving assessment: neuropsychological testing and on-road evaluation of brain injured patients. Scandinavian Journal of Psychology, 41, Schanke, A.K., Rike, P.O, Mølmen, A, Østen P.E. (2008). Driving behaviours after brain injury: A follow up on accident rate and driving pattern. 15 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

16 Oppsummering forskning: Studiene omhandler egenskaper ved pasienter som klareres etter en samlet tverrfaglig vurdering, primært pasienter med hjerneslag og traumatiske hodeskader Man har undersøkt forholdet mellom medisinske og kognitive undersøkelser og praktisk kjøreprøve («økologisk validitet») Samt ulykkesrisiko etter å ha blitt klarert for å fylle helsekravene til å inneha førerkort («oppfølgingsstudier») 16 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

17 17 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

18 Pågående phd-studie ved Sunnaas: Kritiske faktorer for sikker bilkjøring etter hjerneskade Demografiske variabler Medisinsk status Motorisk fungering Perseptuelle ferdigheter Kognitive faktorer ULYKKER Personlighet Kjørestil/holdninger Eksekutive funksjoner (metakognisjon/selvregulering) 18

19 19

20 20

21 Deltakere i phd-studien: 109 pasienter med hjerneslag og traumatiske hodeskader som gjennomgikk en tverrfaglig førerkortvurdering på Sunnaas ble rekruttert De som ble klarert for bilkjøring (54 pasienter) ble fulgt opp etter 1 år bak rattet (oppfølgingsstudie) Metodikk: Omfattende kognitiv testing Spørreskjema som omhandlet hvordan de selv vurderte sin 1) kognitive funksjon 2) personlighetstrekk 3) bilkjøringsevne 4) kjørestil Praktisk kjøreprøve på Sunnaas Etter 1 år: Data på 1) ulykker 2) bruk av kompenserende strategier på veien 3) kjørestil 4) bilkjøringsevne 5) egenopplevd kognitiv funksjon 21

22 Resultater hvordan gikk det bak rattet? Vi fant ikke økt antall ulykker sammenliknet med før sykdommen/skaden, heller ikke mer enn normalbefolkningen Egenvurderinger av egne kjøreferdigheter og kognitive funksjoner i samspill med ulike personlighetstrekk (impulsivitet/spenningssøking) ser ut til å være assosiert med kjøreatferd (aggressiv kjøring, uoppmerksomhet, kjørefeil) Denne kjøreatferden (aggressiv kjøring, uoppmerksomhet, kjørefeil) er igjen relatert til ulykkesinvolvering hos deltakerne Disse faktorene er ikke alltid enkelt å vurdere under korte konsultasjoner eller i strukturerte testsituasjoner 22 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

23 Budskap: For mange pasienter, uavhengig av hva en lege, psykolog, ergoterapeut eller trafikklærer sier - det er pasientens subjektive oppfatninger av egen helse og kjøreevne som ofte styrer kjøreatferden etter en hjerneskade («Hva har disse testene med bilkjøring å gjøre?») Det er derfor viktig å få tak i disse subjektive vurderingene dvs innsikt i egen sykdom Flere peker på at sykdomsinnsikt er assosiert med adekvat kompensering for svikttegn i trafikken (lavere fart, større avstand til bil foran etc) 23 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

24 Kasuseksempel - førerkortvurdering Mann, snart 40 år, involvert i bilulykke hvor han pådro seg en traumatisk hodeskade med bifrontale kontusjoner Slike hodeskader kan føre til personlighetsendringer i form av f.eks. impulsivitet, ukritisk atferd og selvreguleringsvansker Fratatt førerkort ved nevropsykologisk undersøkelse for 2 år tilbake Forteller at han kjører bil fortsatt, ikke uvanlig Bruker vanedannende medikamenter (benzodiazepiner) Tidligere tvangsinnlagt i psykisk helsevern (antisosial personlighetsforstyrrelse?) Bilinteressert 24 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

25 «Hvordan skal volumet på førerkortvurderinger håndteres i fremtiden?» Myndighetene foretar en politisk beslutning mht. hvorvidt man stort sett vil bruke primærhelsetjenesten til å fatte beslutninger, dvs. fastlegene og i hvilken grad man vil henvise til spesialisthelsetjenesten. Prinsipielt dreier det seg hvordan man vurderer trafikkrisiko. Siktemålet med den pågående høringsuttalelse er at helsekravene vil fremgå klarere ut fra forskrift, slik at førerkortsøkere og innehavere av førerkort få økt rettssikkerhet og en mer ensartet behandling. Fylkesmennene vil samtidig kunne få frigjort ressurser til andre viktige oppgaver. Hvis myndighetene ønsker at brorparten av vurderingene skjer i primærhelsetjenesten, bør myndighetene også legge til rette for at det finnes institusjoner som de (for eksempel fastlegene) kan rådføre seg med og som sikrer lik praksis over hele landet 25 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

26 Hvem tar førerkortvurderingene? Økt medisinsk kompleksitet Spesialisthelsetjenester Psykisk helsevern, geriatri, psykogeriatri, rehabilitering, habilitering, osv Primærhelsetjenesten Fastlege 26 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

27 Modeller for å øke kompetanse og sikre likt tilbud Regionale Trafikkmedisinske sentra Tar vurderinger av komplekse/vanskelige tilfeller Ev. flere per region med oppgavedeling av funksjoner/sykdommer hvor man har knyttet til seg aktuell kompetanse. I forhold til kognitiv svikt bør kompetanse innen nevrologi, psykiatri og habilitering være tilgjengelig Sunnaas sykehus HF mener det er viktig å basere seg på eksisterende kliniske miljøer med et tilstrekkelig volum I regi av RHF, ev. HDir? Nasjonal kompetansetjeneste Vurderinger skjer i kommune- og spesialisthelsetjenesten - kompetansetjenesten lager nasjonale retningslinjer, sprer kompetanse, bidrar til lik praksis i hele landet, forsker mm. (Ev. en kombinasjon?) 27 Anne-K Schanke 27

28 Nasjonal kompetansetjeneste for trafikkmedisin Regionale trafikkmedisinske sentre 28 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

29 Nasjonal kompetansetjeneste: Oppnevnes av HOD, forvaltes av HDir, opprettelse søkes av RHF på initiativ fra HF Det finnes nasjonale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester Nasjonale kompetansetjenester har ikke som del av det nasjonale oppdraget å behandle pasienter, men bør ha tilknyttet samlokalisert behandlingsaktivitet som grunnlag for en god kompetansetjeneste 29

30 Nasjonal kompetansetjeneste - oppgaver Bygge opp og formidle kompetanse. Overvåke og formidle behandlingsresultater. Delta i forskning og etablering av forskernettverk. Bidra i relevant undervisning. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. Etablere faglige referansegrupper. Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer. Samordne virksomheten mellom evnt. trafikkmedisinske sentra med siktemål å sikre lik praksis i vurderinger og beslutningsgrunnlag. 30

31 Nasjonal kompetansetjeneste Sunnaas sykehus har tidligere søkt om å påta seg en slik oppgave. Mulig organisering (fritt etter modell fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser): Flere institusjoner inngår i tjenesten, og bidrar med ulik faglig bakgrunn innenfor trafikkmedisin som f.eks. kognitive vurderinger, anfallslidelser, synsvansker, hjertesykdom, psykiatri osv. Hovedansvaret ligger hos en organisasjon f.eks. Sunnaas som samordner kompetanse- og forsknings-arbeidet, drifter nettsider, ev. informasjonstelefon osv. 31 Anne-K Schanke 31

32 Arbeidet med å sikre en mer lik praksis må foregå på flere områder (hentet fra Tidsskriftet, Schanke et al. 2010): Det er behov for klarere retningslinjer fra myndighetene Det må sikres lik praksis på fylkesmannsnivå Det må etableres konsensus om hvordan førerkortvurderinger skal foretas En evidensbasert faglig veileder for psykologer laget Det må utarbeides kurs for fastleger og spesialister samt for psykologer og optikere, som også har meldeplikt etter helsepersonelloven Det må etableres klarere retningslinjer og kriterier for hvor pasienten kan henvises dersom vurderende lege er i tvil. 32 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

33 Sikre lik praksis forts. Tilgangen på spesialistvurderinger bør trolig økes innen de ulike helseregioner Uansett organisering må vurderingene samordnes flerregionalt, slik at det etableres en mer ensartet praksis Dette krever tverregionalt samarbeid mellom profesjonene og i forhold til aktuelle forvaltningsorganer som Helsedirektoratet, Veidirektoratet og fylkesmennene. 33 Anne-Kristine Schanke & Per-Ola Rike

34 34 # hjelmsveis

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis.

Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. Norsk Psykologforenings faglige veileder i førerkortsaker. Regelverk, evidens og praksis. 1 Hvem har utarbeidet veilederen... 4 2 Bakgrunn og målsetning for veilederen... 4 3 Regelverk for vurdering av

Detaljer

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal

Veien til førerkort og egen bil. Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Veien til førerkort og egen bil Phd Gro CC Løhaugen Spesialist i klinisk psykologi Nevropsykolog Leder HABU-Arendal Men først kort om HABU-Arendal 1. HABU, Barnesenteret, SSHF Veien til denne forelesningen.

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348

Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker IS-1348 1 Heftets tittel: Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker Utgitt: 27.09.2011 Bestillingsnummer: Utgitt

Detaljer

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Fridulv Sagberg Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012

Førerkortvurderinger. Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Førerkortvurderinger Dagne Hoprekstad 3.okt.2012 Oversikt Eldre og bilkjøring Legeattest > 70 år Legens meldeplikt Demens og førerkort Aktuelle tester Kjøreferdigheter/komparentintervju Praktisk kjørevurdering

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og sakkyndigrolle... 2 Fagområder i rettspsykologi - bruk av sakkyndige...

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer