MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til eventuelt tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Gruppemøtene starter kl. 08:15. Orientering om Himdalen (KLDRA) ved IFE v/sikkerhetssjef Ole Reistad Kl 12:00 Lunsj SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 29/15 REFERATER FORMANNSKAPET Formannskapet: 30/15 SKOLEEIERANALYSEN I AURSKOG-HØLAND /15 OVERORDNET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) - TILLEGGSLISTE 32/15 HØRING - FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS FRIST: /15 SUPPLERINGSVALG TIL VALGKOMITEEN FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER 34/15 ORDFØRER ORIENTERER FORMANNSKAPET /15 RÅDMANNEN ORIENTERER FORMANNSKAPET /15 EVENTUELT FORMANNSKAPET

2 Plansaker: 37/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BYGGEFORBUD I 100-METERSBELTET - TILBYGG PÅ HYTTE OG NY UTEBOD PÅ EIENDOMMEN 182/3/1 38/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR BRÅTE, NATTRAVNLIA OG PENGEÅSEN, FOR PÅBYGG PÅ TANNKLINIKK PÅ 120/173 39/15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV KÅRBOLIG PÅ 76/4, HEMNES Bjørkelangen, Jan A. Mærli ordfører

3 SAK NR.: 29/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 2201/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/525 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 REFERATER FORMANNSKAPET Vedlegg: 1. Høringer 2. Referat fra møte i Bygdebokkomiteen Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av riving av låve på Vestre Bunæs klage tillatelse 4. Protokoll fra møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5. Protokoll fra møte fra eldrerådet 6. Protokoll fra møte fra lokalt samarbeidsutvalg for fastlegeordningen Rådmannens innstilling:. Referatene tas til orientering.

4 SAK NR.: 30/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 612/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/156 Saksbeh.: Christian Holmedahl Arkivnøkkel.: 009 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for oppvekst og utdanning /15 Formannskapet /15 Kommunestyret / SKOLEEIERANALYSEN I AURSKOG-HØLAND 2014 Vedlegg: 1. Forslag til gjennomføring høsten Oppfølging av skoleeieranalysen 2014 notater fra arbeidsgruppa 3. Skoleeieranalysen 2014 Saksopplysninger: Komite for oppvekst og utdanning har i samarbeid med administrasjonen gjennomført skoleeieranalysen i desember Skoleeieranalysen er et refleksjons- og analyseverktøy til bruk i utarbeidelse og oppfølging av tilstandsrapporten. Det skal være en hjelp til å ivareta opplæringslovens krav om et forsvarlig kvalitetssikringssystem, jfr Opplæringslovens Den skal bidra til en prosess der ulike aktører som representerer skoleeier, diskuterer ansvarsområder og kvalitetsutvikling. Samt bidra til å forbedre arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen gjennom en bevisstgjøring av kommunens forbedringspotensial. Skoleeierrepresentanter (både politisk og administrativt nivå) har gjennomført analysen: Informantgruppen skulle vurdere kommunen opp mot tegn på god praksis (del B- elektronisk undersøkelse): Komité for oppvekst og utdanning(7) Rådmannen Ordfører Skolefaglig administrasjon(2) I komite 1. desember nedsatte man en arbeidsgruppe som skulle oppsummere resultater og vurderinger, før saken ble skrevet og analysen ble lagt fram for komiteen. Arbeidsgruppa var slik sammensatt: Fra administrasjonen: Grethe Rønning og Christian Holmedahl Fra komiteen: Per Bernhard Jacobsen, Line Halvorsrud, Jon Vollset

5 Arbeidsgruppas vurderinger ligger til grunn for videre behandling av skoleeieranalysen og forslag til tiltak. Relevante bestemmelser: Opplæringslovens Ansvarsomfang Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 14-1 fjerde ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. Føyd til med lov 27 juni 2003 nr. 69 (ikr. 1 aug 2003, etter res. 27 juni 2003 nr. 774), endra med lover 2 juli 2004 nr. 69 (ikr. 1 sep 2004, etter res. 2 juli 2004 nr. 1064), 19 juni 2009 nr. 94 (ikr. 1 aug 2009, etter res. 19 juni 2009 nr. 675). Vurderinger: Som det fremgår av saksopplysningene over skal komiteen drøfte arbeidsgruppa innspill. Ut fra dette skal komiteen komme fram til prioriterte satsningsområder. Videre vurderinger må derfor framkomme av komiteens arbeid og endringer i skoleeieranalysen. Økonomiske vurderinger: Det antas at det ikke må iverksettes tiltak på skoleeiernivå som vil få økonomiske konsekvenser utover allerede vedtatte budsjett. Rådmannens innstilling:. Gjennomgangen av analysen skjer i selve komitemøtet. På bakgrunn av dette defineres forslag til tiltak under analysens punkt D. Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Representantene Line Halvorsrud (SV) og Inger Lise Nøstvik (H) fremsatte følgende fellesforslag til pkt. D konklusjoner og prioriteringer: «1. Det legges til rette for bedre kommunikasjon og tilbakemelding mellom de ulike nivåene i kommunen, herunder: - Avklaring av roller/ansvar/myndighet 5

6 - Mål for læringsresultater - Dokumentasjon av skolenes utviklingsarbeid - Kvalitetsforbedrende tiltak 2. Det tas initiativ til et møte mellom komitè og rektorene på våren, ut fra en bestilling fra komiteen på hva de ønsker å høre om (for eksempel ressursbehov). 3. Ny politisk komitè gis skolering/kompetansehevning i skolefaglige områder.» Ved votering ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Som konklusjon og prioritering i pkt D i skoleeieranalysen 2014 foreslås: 1. Det legges til rette for bedre kommunikasjon og tilbakemelding mellom de ulike nivåene i kommunen, herunder: - Avklaring av roller/ansvar/myndighet - Mål for læringsresultater - Dokumentasjon av skolenes utviklingsarbeid - Kvalitetsforbedrende tiltak 2. Det tas initiativ til et møte mellom komitè og rektorene på våren, ut fra en bestilling fra komiteen på hva de ønsker å høre om (for eksempel ressursbehov). 3. Ny politisk komitè gis skolering/kompetansehevning på skolefaglige områder. 6

7 SAK NR.: 31/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 816/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 13/3395 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: X20 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Komite for helse og rehabilitering /15 Komite for oppvekst og utdanning /15 Komite for teknisk drift og kultur /15 Formannskapet /15 Kommunestyret / OVERORDNET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) - TILLEGGSLISTE Vedlegg: 1. ROS-analyse for drivstofflevering ved strømbrudd 2. ROS-analyse for flytrafikk Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kommunestyresak nr. 36/14 fra møte om overordnet og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Saksopplysninger: Kommunestyret behandlet i møte 16. juni 2014 (sak nr. 36/14) overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Aurskog-Høland kommune. Kommunestyret fattet vedtak om at en i tillegg skal utrede: a) Hva er dimensjonering og utforming av drivstofflagring i planene? b) Vurdering av flyulykke med bakgrunn i at vi ligger i innflygningssonen til Gardermoen. Rådmannen har valgt å utarbeide ROS for disse hendelsene tilsvarende det som er gjort for øvrige uønskede hendelser. Når det gjelder dimensjonering og utforming av drivsstofflagring er i tillegg mulighetene for drivstofflevering ved strømstans vurdert. Relevante bestemmelser: 2 i forskrifter om kommunal beredskapsplikt

8 Vurderinger: Drivstofflagring: Det går fram av ROS-analysen at det er lite lagring av drivstoff for beredskap. Dette har sammenheng med at det ikke har vært noen hendelser med mangel på drivstoff, og at drivstoff har begrenset levetid. Det er som et tiltak foreslått at kommunen går til anskaffelse av en beredskapstank til bruk i kommunale funksjoner. Flytrafikk i luftrommet over kommunen Det er første gang det er utarbeidet en ROS for flytrafikken. Kommunen kan i liten grad påvirke flytrafikken, men kommunen må være forberedt på at et havari kan skje. Luftfartstilsynet sier imidlertid i e-post til kommunen at et havari er meget usannsynlig. Kommunens planer om å få rutiner for etablering av et pårørende og evakueringssenter vil kunne være en viktig ressurs i en gitt situasjon. En egen sak om dette blir lagt fram for kommunestyret senere. Økonomiske vurderinger: Anskaffelse av beredskapstank for drivstoff må vurderes nærmere i budsjettsammenheng. Rådmannens innstilling:. Risiko- og sårbarhetsanalyse for drivstofflevering ved strømbrudd og flytrafikk tas til orientering. Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING: Risiko- og sårbarhetsanalyse for drivstofflevering ved strømbrudd og flytrafikk tas til orientering. Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Representanten Line Halvorsrud (SV) fremmet følgende tillegg til innstillingen på bakgrunn av forslag fra representanten Jon Vollset: «Det vises til tidligere ROS-analyse i kommunestyresak nr. 36/14 fra møte om mobiltelefondekningen, og vil anbefale at denne saken purres opp.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Risiko- og sårbarhetsanalyse for drivstofflevering ved strømbrudd og flytrafikk tas til orientering med følgende tillegg: Det vises til tidligere ROS-analyse i kommunestyresak nr. 36/14 fra møte om mobiltelefondekningen, og vil anbefale at denne saken purres opp. 8

9 Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: Risiko- og sårbarhetsanalyse for drivstofflevering ved strømbrudd og flytrafikk tas til orientering. 9

10 SAK NR.: 32/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 2333/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/60 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: N11 &13 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 HØRING - FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS Vedlegg: 1. Framkommelighetsstrategi for buss i Akershus, dokumentets sammendrag. 2. Pkt Beskrivelse og vurdering av anbefalte tiltak. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Høringsbrev fra Akershus fylkeskommune mottatt om framkommelighetsstrategi for buss i Akershus. Framkommelighetsstrategi for buss i Akershus, rapport 4. juli Saksopplysninger: Fra Akershus fylkeskommune har vi fått oversendt til høring Fremkommelighetsstrategi for buss i Akershus. Det er Statens vegvesen og Ruter som har utarbeidet strategien, og den skal legges til grunn for fremtidige prioriteringer i Samferdselsplanens handlingsprogram. Framkommelighetsstrategien synliggjør en rekke tiltak som vil forbedre fremkommeligheten for buss i Akershus. Strategien presenterer tiltak både på lang og kort sikt, og mange tiltak krever store inngrep og investeringer. Strategien ligger etter rådmannens vurdering på overordnet nivå, der et langsiktig mål er full fremkommelighet med egne kollektivtraseer. Mål for framkommelighet regnes i gjennomsnittlig reisehastighet og at 80 % av avgangene skal være i rute. Dette regnes som viktige tiltak for et attraktivt kollektivtilbud. Rådmannen vil konsentrere oppmerksomheten mot den såkalte nord-øst korridoren. Her er følgende strekninger oppført som problemområder: riksvei 159/Lørenskog, rv 22/Fetsund og rv 4/Nittedal. Lillestrøm beskrives på følgende måte: Buss i blandet trafikk påvirkes av bilkø. Mange kryss og fotgjengere hindrer trafikkflyt enda mer. Ugunstige svingebevegelser fra Adolf Tidemandsgate til Parkallen medfører lang

11 kjøretid. Flere kryss er signalregulerte og har buss i flere retninger, som vanskeliggjør prioritering. Kronglete adkomst inn og ut fra bussterminalen gir ekstra kjøretid for pendlende busser. Tett holdeplassavstand i sentrum gir lang reisetid. Lillestrøm er ett av tettstedene som anbefales behandlet særskilt gjennom sentrumspakker, og det refereres til at Skedsmo kommune og Statens vegvesen har startet arbeidet med veg og gateplan for Lillestrøm. Framkommelighetsstrategien foreslår ellers tiltak som er knyttet til strekningsvise tiltak på fylkesveier og knutepunkt. Det sies at pågående arbeid med regional plan for areal og transport vil gi viktige føringer for samarbeid og gjennomføring på tvers av forvaltningsnivåene. Den regionale planen (plansamarbeidet) vil være et grunnlag for videre prioritering av tiltak i handlingsprogram på fylkesveger. Vurderinger: Selv om det er påpekt framkommelighetsproblemer i Lillestrøm er likevel mange av tiltakene knyttet til andre geografiske steder. I vårt nærområde er flere tiltak tenkt gjennomført i Lørenskog/A-hus området. En egen sentrumspakke for Lillestrøm synes bra. For Aurskog-Høland er framkommelighet for rutene 881 og 883 til Lillestrøm, samt rutene 482 og 486 til Oslo av stor betydning. Kommunen bør derfor støtte opp om de overordnede mål i strategien om å opparbeide egne kollektivtraseer. Aurskog-Høland kommune har i en tidligere fase i arbeidet med framkommelighetsstrategien meldt inn følgende: a) Bygging av kollektivfeltet Kringenkrysset Fetsund bru øst Dette er et tiltak som bidrar til et attraktivt og effektivt kollektivtilbud selv om strekningen ikke er mer enn ca 400 meter. Erfaringsmessig er det rushtidskø mot Fetsund bru på østfra, og et kollektivfelt kan anlegges ved uten større kostnader. Ved åpning av ny rv. 22 bortfaller etter all sannsynlighet kollektivfeltet for buss og dette vil medføre at bussen ikke har noen fortrinn framfor privatbilistene. Ved anlegg av kollektivfelt Kringenkrysset Fetsund bru øst vil bussen ha et konkret fortrinn på en strekning som inntil ny kryssing av Glomma vil være en flaskehals. b) Gjenopprettelse av bussholdeplass ved Fetsund bru øst (Sundet) Nåværende runde om holdeplassen Sundet ved Fet rådhus medfører for reisende retning Lillestrøm 3 a 4 minutters forlenget kjøretid. c) Framkommelighet i Lillestrøm sentrum Det anbefales vurdert om busser i østlig retning skal benytte Solheimsgaten Nittedalsgaten fremfor Adolph Tidemandsgate ut fra Lillestrøm. Denne endringen er allerede gjennomført fra , og erfaringene vurderes som gode. Rådmannen kan konstatere at tiltakene under pkt. a) og b) ikke er tatt med i framkommelighetsstrategien, og vil derfor anbefale disse blir tatt med i det videre arbeid. Økonomiske vurderinger: 11

12 Saken har ingen økonomiske konsekvenser for Aurskog-Høland kommune. Konklusjon: Rådmannen foreslår at vi avgir uttalelse i forhold til det som har betydning for oss. Rådmannens innstilling:. Aurskog-Høland kommune er opptatt av god framkommelighet for rutene 881 og 883 til Lillestrøm, samt rutene 482 og 486 til Oslo og tilbake. Kommunen støtter derfor opp om de overordnede mål for å bedre framkommeligheten for buss i byer og tettsteder. Aurskog-Høland kommune anbefaler at følgende konkrete tiltak innarbeides i strategien: 1. Bygging av kollektivfeltet Kringenkrysset Fetsund bru øst Dette er et tiltak som bidrar til et attraktivt og effektivt kollektivtilbud, og er begrunnet i saktegående rushtidskø mot Fetsund bru øst. 2. Gjenopprettelse av bussholdeplass ved Fetsund bru øst (Sundet) Nåværende runde om holdeplassen Sundet ved Fet rådhus medfører for reisende retning Lillestrøm 3 a 4 minutters forlenget kjøretid. 12

13 SAK NR.: 33/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 2336/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 12/340 Saksbeh.: Dagfinn Lunner Arkivnøkkel.: 037 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 SUPPLERINGSVALG TIL VALGKOMITEEN FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNES AKSJESELSKAPER Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Formannskapssakn r. 121/14 fra møte valg av valgkomitè for A-H-Ks aksjeselskaper Saksopplysninger: Det er behov for å gjøre nyvalg til valgkomiteen for kommunens aksjeselskaper. Formannskapet behandlet sak om valg til komiteen i møte 10. juni 2014 (sak nr. 121/14) med følgende utfall: Til valgkomiteen for valg av styremedlemmer til kommunens aksjeselskaper A-H Utbyggingsselskap AS, Neverstua AS og ASVO Bjørkelangen AS velges: - For valgperioden : Arild Henriksen Som leder velges: Svein Brokke for perioden frem til Som nestleder velges: Cathrine Brekken Kolstad for perioden frem til Som varamedlemmer velges: Karin Gulbrandsen for perioden frem til Bernt Øystein Vormeland for perioden frem til Dette betyr at valgperioden for følgende går ut : Leder Svein Brokke Varamedlem Karin Gulbrandsen Varamedlem Bernt Ø. Vormeland Det må etter dette velges: - Ett nytt fast medlem for perioden To nye varamedlemmer for perioden Blant de faste medlemmene må det velges en leder Det bør vurderes om ett av varamedlemmene skal velges for 2 år for bedre kontinuitet.

14 Rådmannen vil stille spørsmål om valgene skal gjøres inn i ny valgperiode. Det er nåværende kommunestyre som har delegert myndighet til formannskapet å velge medlemmer til valgkomiteen. Relevante bestemmelser: Formannskapet er delegert myndighet til å velge medlemmer til valgkomiteen. Jfr. vedtak i kommunestyret (sak nr. 14/12) Vurderinger: Det vises til spørsmålet om valget skal gjøres inn i ny kommunevalgperiode. Rådmannens innstilling:. Som nytt medlem til valgkomiteen velges:. Valget gjelder for perioden til. Som nytt varamedlem til valgkomiteen velges:. Valget gjelder for perioden til. Som nytt varamedlem til valgkomiteen velges:. Valget gjelder for perioden til. Som leder i valgkomiteen velges:. 14

15 SAK NR.: 34/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 2203/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/526 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 ORDFØRER ORIENTERER FORMANNSKAPET

16 SAK NR.: 35/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 2205/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/527 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 RÅDMANNEN ORIENTERER FORMANNSKAPET

17 SAK NR.: 36/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 2206/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/528 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 EVENTUELT FORMANNSKAPET

18 SAK NR.: 37/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 1755/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 13/2547 Saksbeh.: Kristiane Berg Arkivnøkkel.: GA 182/3, 1 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BYGGEFORBUD I 100- METERSBELTET MOT VANN OG VASSDRAG TILBYGG TIL HYTTE OG NY UTEBOD PÅ EIENDOMMEN 182/3/1 Vedlegg: 1. Søknad om dispensasjon fra Ann Kristin G. Axten og Michael Axten, datert Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Situasjonskart datert Situasjonskart datert Fotografier tatt av kommunen under besiktigelse Fotografier tatt av tiltakshaver Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Øvrige tegninger vedlagt byggesaken Saksopplysninger: Det er mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens byggeforbud mot vann og vassdrag, for gjenoppføring av revet anneks som nytt tilbygg til eksisterende hytte på eiendommen gnr. 182, bnr. 3, fnr. 1. Tiltakshaver søker også om dispensasjon fra kommuneplanen for å føre opp en mindre utebod på inntil 15 m 2 på hytteeiendommens nordøstre side. Det foreligger allerede en gitt dispensasjon for oppføring av et mellombygg mellom hytte og det nå revne annekset. Vedtaket ble fattet av formannskapet den 7. oktober Etter tips om at det ble bygget i strid med tidligere gitt dispensasjon og tillatelse til tiltak, foretok kommunen en besiktigelse på eiendommen den Det ble da avdekket at annekset var revet i sin helhet, og at tiltakshaver var i ferd med å gjennoppføre annekset som et nytt tilbygg til hytta uten at nødvendige tillatelser og dispensasjon forelå (se vedlagte forklarende situasjonskart, datert ). Kommunen orienterer for ordens skyld om at

19 denne ulovligheten følges opp i en egen sak. Tiltakshaver søker nå om dispensasjon, i et ønske om å formalisere det påbegynte tiltaket i ettertid. Dispensasjonssøknaden begrunnes med at annekset underveis viste seg å være i svært dårlig forfatning og at det nyoppførte tilbygget ikke vil bli større enn annekset som nå er revet og tilbygget det ble gitt tillatelse til i Søker viser også til at tiltaket ligger på baksiden av hytta sett fra vannet og derfor vil være lite synlig fra vannet. Det vises også til at det går en kommunal vei mellom tiltaket og vannet, hvilket tilsier at allmennhetens tilgang til vannet ikke blir påvirket. Søker viser til de samme forhold når det gjelder den omsøkte uteboden. Søknad om dispensasjon samt tillatelse til tiltak er nabovarslet. Det er ikke innkommet merknader fra berørte naboer. Verken Akershus fylkeskommune eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommet med innsigelser til det omsøkte tiltaket. Akershus fylkeskommune legger til grunn i sin uttalelse at det ikke er noen kjente fornminner i området. Fylkeskommunen oppfordrer imidlertid om at kommunen ved en eventuell innvilgelse av dispensasjonssøknaden, gjør tiltakshaver oppmerksom på at alle fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Relevante bestemmelser: Kommuneplanens punkt 3.1 slår fast at det i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag, skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Videre følger det av samme punkt, annet avsnitt, at andre tiltak enn fasadeendring ikke kan settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Av naturmangfoldloven 7 følger det at prinsippene i 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Plan- og bygningslovens kapittel 19 fastsetter at kommunen kan innvilge søknader om dispensasjon fra godkjente planer: Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 19

20 bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.. Vurderinger: Plan- og bygningsloven fastsetter at dispensasjon ikke kan innvilges dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Det viktigste hensyn bak kommuneplanens bestemmelse i punkt 3.1 om byggeforbud i 100-metersbeltet vurderes å være: Sikre allmenhetens tilgang til vann og vassdrag. Naturhensyn, herunder hindre forurensning, samt uheldig påvirkning av vann, vassdrag og dyreliv. Andre samfunnsinteresser. Hytta har ikke direkte strandlinje. Mellom hytta og sjøen går det en kommunal vei og et jorde. Det er rådmannens vurdering at ingen av de omsøkte tiltakene vil påvirke allmennhetens tilgang til sjøen i særlig grad. Etter naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i lovens 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder ved forvaltning av fast eiendom. Kommunen har vurdert naturmangfoldloven 8-12 i tilknytning til omsøkt tilbygg. Det er i den forbindelse gjort søk i tilgengelige databaser for natur og miljø uten funn. Det er rådmannens vurdering at tiltaket heller ikke ellers medfører inngrep som vesentlig påvirker naturmangfoldet i området, og således at naturmangfoldloven 8 12 ikke vil være til hinder for å innvilge omsøkt dispensasjon. Naturhensyn, samfunnsinteresser og allmennhetens tilgang til områdene vurderes ikke å bli berørte av tiltaket. De omsøkte tiltakene vurderes således ikke å påvirke de hensyn byggeforbudssonen mot vann og vassdrag er ment å ivareta. Det er etter dette rådmannens vurdering at dispensasjon bør kunne innvilges. Økonomiske vurderinger: Avgjørelsen om å gi eller ikke gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel medfører ikke kostnader for kommunen. Alternativer og konsekvenser: Formannskapet kan komme frem til at den omsøkte dispensasjonen ikke tilsidesetter hensynene bak kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud i 100-metersbeltet, og at fordelen ved å innvilge dispensasjonen er klart større enn ulempene. Formannskapet kan da innvilge dispensasjonssøknaden. Kommunen vil da ha hjemmel til å godkjenne det omsøkte tiltaket i den etterfølgende behandlingen. 20

21 Formannskapet kan avslå den omsøkte dispensasjonssøknaden. Et slikt vedtak kan begrunnes med at hensynet bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse jfr. 1-1 og/eller at kommuneplanens bestemmelse i punkt 3.1 blir vesentlig tilsidesatt. Avslaget kan også begrunnes med at fordelen ved å innvilge dispensasjonen ikke er vesentlig større enn ulempene. Dersom søknad om dispensasjon avslås, vil tiltakshaver ikke kunne gjennomføre sitt omsøkte tilbygg, da kommunen vil mangle hjemmel for å godkjenne tiltaket. Konklusjon: Rådmannen finner at omsøkt dispensasjon ikke tilsidesetter hensynet bak kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud i 100-metersbeltet i vesentlig grad, og at fordelen ved å innvilge omsøkt dispensasjon er vesentlig større enn ulempene. Rådmannen finner etter dette grunnlag for å innvilge dispensasjonssøknad med hjemmel i plan- og bygningslovens Rådmannens innstilling:. 1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud i 100- metersbeltet, jfr. planens punkt 3.1, godkjennes i henhold til søknad datert Omsøkt dispensasjon vurderes ikke å tilsidesette de hensyn kommuneplanens bestemmelse skal i vareta. Fordelen ved å innvilge dispensasjonen vurderes som klart større enn ulempene. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven

22 SAK NR.: 38/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 2166/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/364 Saksbeh.: Henry Michael Ødegaard Arkivnøkkel.: GA 120/173 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR BRÅTE, NATTRAVNLIA OG PENGEÅSEN, FOR PÅBYGG PÅ TANNKLINIKK PÅ 120/ 173 Vedlegg: 1. Søknad datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Gjeldende reguleringsplan Saksopplysninger: Eksisterende tannklinikk på boligfeltet har behov for å utvide grunnet tiltagende kariusproblemer i Hemnesområdet. Det er også behov for tilrettelegging for rullestolbrukere. I og med at tannklinikk er noe annet enn boligformål, krever utvidelsen en dispensasjon fra reguleringsplanen, derav søknaden. Naboer er varslet. Det foreligger ingen merknader. Relevante bestemmelser: Plan- og bygningslovens 19-2: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» Vurderinger: Det foreligger samfunnsmessige grunner som tilsier at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.

23 Rådmannens innstilling:. Formannskapet godkjenner søknaden datert om dispensasjon fra reguleringsplanen for Pengeåsen, Nattarvnlia og Bråte for påbygg på tannklinikken på gnr.120, bnr.173. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser innen 3 uker. 23

24 SAK NR.: 39/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 2167/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/65 Saksbeh.: Henry Michael Ødegaard Arkivnøkkel.: GA 76/4 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet /15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV KÅRBOLIG PÅ GNR.76, BNR.4, HEMNES Vedlegg: 1. Søknad datert Oversiktskart 3. Detaljkart Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Uttalelse fra Statens vegvesen datert Uttalelse fra fylkesmannen datert Saksopplysninger: Omsøkte kårbolig ligger i et område med muligheter for spredt boligbygging på nærmere angitte kriterier. Det søkes om dispensasjon fra følgende to kriterier: Fradeling kan ikke skje nærmere dyrka mark enn 30 meter. Byggegrense mot fylkesvei er 50 meter. Søknaden innebærer ingen endringer i arealbruken, utover at eksisterende kårbolig blir skilt ut som egen boligtomt. Naboer er varslet. Det foreligger ingen merknader. Uttalelsene fra overordnet myndighet inneholder heller ingen merknader. Relevante bestemmelser: Plan- og bygningslovens 19-2.

25 Vurderinger: Oppføring av kårbolig er ikke lenger aktuelt på landbrukseiendommer. Tidligere oppførte kårboliger tillates fradelt dersom forholdene ellers ligger til rette for det. I denne saken foreligger ingen merknader verken fra naboer eller overordnet myndighet. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Rådmannens innstilling:. Formannskapet godkjenner søknaden datert om dispensasjon fra avstandskravene i kommuneplanens arealplanbestemmelser punkt 3.2, vilkårene a) og g), for fradeling av kårbolig gnr.76, bnr.4. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser innen 3 uker. 25

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG TID: 02.02.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 07.10.2013 kl. 16:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.02.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:30 Fra saknr.: 1/15 Til saknr.: 7/15 Av utvalgets

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.03.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:15 Fra saknr.: 14/15 Til saknr.: 21/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.03.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2013 Fra kl. 10:00 Til kl. 11.15 Fra saknr.: 49/13 Til saknr.: 58/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.02.2012 Fra kl. 11:35 - Til kl. 14:30. Fra saknr.: 14/12 Til saknr.: 22/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 11:54 Fra saknr.: 117/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2013 Fra kl. 16:00 Til kl. 16:25 Fra saknr.: 143//13 Til saknr.: 150/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2012 Fra kl. 10:00 Til kl.14:00 Fra saknr.: 35/12 Til saknr.: 49/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 201006275 : O: : 72-261 : Alf Gyland : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.02.11

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvild Eriksen Nestleder KP Thorbjørn Johnsen Leder H Grethe Lill Olsen Medlem KP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingvild Eriksen Nestleder KP Thorbjørn Johnsen Leder H Grethe Lill Olsen Medlem KP Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 22.05.2012 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone - lovgivning og utredning Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 25.11.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2016/805-4 Saksbehandler: Johann Petur Johannsson Saksframlegg 1748 gnr 39 bnr 25 - Søknad om dispensasjon for bruksendring Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 20.08.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

Klage på avslag - dispensasjon for overskridelse av maks. tillatt BYA, Osan, Soløyvannet

Klage på avslag - dispensasjon for overskridelse av maks. tillatt BYA, Osan, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.11.2012 70450/2012 2012/5166 47/51 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Klagenemnda 11.12.2012 Klage på avslag - dispensasjon for overskridelse

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 16.09.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 12.25 Fra saknr.: 154/12 Til saknr.: 170/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2014 Fra kl. 10:15 Til kl. 12:00 Fra saknr.: 59/14 Til saknr.: 73/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.06.2013 kl. 13:00 STED: LEIKVIN, LØKEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

FORMANNSKAP /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot bygging i 100 m sonen, gnr 2 bnr 18, Gutvik, Leka kommune.

FORMANNSKAP /12 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot bygging i 100 m sonen, gnr 2 bnr 18, Gutvik, Leka kommune. LEKA KOMMUNE Dato: 25.10.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.2012 Saknr.

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 17.01.2008 FRA SAKSNR: 01/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 04/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6

Saksframlegg. Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksframlegg Ark.: GNR 84/15 Lnr.: 8047/15 Arkivsaksnr.: 15/1351-6 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt OLAF MELBØ. LILLEHAMMER- SØKNAD OM TILTAK FOR ULOVLIG OPPFØRTE TILBYGG TIL HYTTE PÅG/BNR 84/15 I GAUSDAL

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.10.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 6/ UTSATT 18/12

Saksnr Utvalg Møtedato 6/ UTSATT 18/12 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.05.2012 2010/477 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen 77 02 30 00 Saksnr Utvalg Møtedato 6/12 Teknisk utvalg 02.03.2012 UTSATT 18/12 Teknisk utvalg

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

PLANUTVALG Saknr Tittel:

PLANUTVALG Saknr Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: PLANUTVALG 05.10.10 Saknr Tittel: 19/10 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100 m sonen og fra kommuneplanens arealdel gnr 5 brn1 Votering:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Asbjørn Lillenes Nessvegen 46 7632 ÅSENFJORD Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2015/2147 Dato: 13.07.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

Dispensasjon etter pbl. kapittel 19. Ann-Kristin Ødegaard seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Dispensasjon etter pbl. kapittel 19. Ann-Kristin Ødegaard seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Dispensasjon etter pbl. kapittel 19. Ann-Kristin Ødegaard seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland De «nye» dispensasjonsreglene trådte i kraft 1. juli 2009. Tidligere dispensasjonspraksis førte til en uheldig

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011 BRUK AV NML. 8 12 I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN -DISPENSASJON Pia Karine Hem 26. september 2011 PBL. 1-1, 1. og 2. ledd: Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1382 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUST OG FRITIDBOLIG FRA EIENDOM GNR 55 BNR 3 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 26.01.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 22:30 Fra saknr.: 34/14 Til saknr.: 39/14 Av utvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Flerbrukshallen AMFI Møtedato: 08.12.2014 Fra kl. 15:00 Til kl. 16:30 Fra saknr.: 212/14 Til saknr.: 223/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 30.06.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen

Detaljer

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

32/14 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA PLANFORMÅL I KOMMUNEPLANENS AREALDEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 15/2174-4 Arkivnr.: GNR 32/14 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer