Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan Vedtatt av kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedleggshefte. Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015"

Transkript

1 Vedleggshefte Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan Vedtatt av kommunestyret

2 Innhold Side Del 1 Handlingsplan Vedlegg 1 Formannskapets vedtak i sak 173/12 3 Vedlegg 2 Mandat for kommuneutviklingskomiteen ( ) 4 Vedlegg 3 Parkeringspolitikk handlingsplan for sentrumsområdet 6 Vedlegg 4 Parkeringspolitikk handlingsplan utenfor sentrumsområdet 9 Vedlegg 5 Forslag til nye parkeringsbestemmelser (kommuneplan) 12 Vedlegg 6 Handlingsplan for HC-biler, El-biler og motoriserte tohjulinger 21 Vedlegg 7 Handlingsplan for sykkelparkering 22 Vedlegg 8 Prispolitikk anbefaling 23 Del 2 Andre dokumenter Vedlegg 9 Økonomiske konsekvenser av handlingsplanen 24 Vedlegg 10 Sak i KU-komiteen Forslag til parkeringsselskap 26 Vedlegg 11 Sak i KU-komiteen Envegskjørt gatepar Grønnegt/ Strandgt. 34 Vedlegg 12 Notat fra adm. til en foreslått endring av prispolitikk 39 Vedlegg 13 Driftsregnskap for parkering Handlingsplan Side 2

3 Vedlegg 1 Formannskapets vedtak i sak 173/12: Formannskapet gir kommuneutviklingskomiteen i oppgave å utarbeide en handlingsplan for parkeringspolitikk i Hamar kommune. Planen legges fram for formannskapet. Det tas utgangspunkt i kommunale mål for parkering hentet fra veg- og transportplanen fra 2009 og fra kommuneplanens samfunnsdel fra høsten Planleggingen skal i hovedsak gjennomføres i Mandat og arbeidsoppgaver framgår av vedlegg 2. Formannskapet stiller kr. til disposisjon for arbeidet. Midlene dekkes fra utredningsmidler hvor det er igjen kr av årets bevilgning. I tillegg er det en overført bevilgning på kr Eventuelt behov for midler ut over dette må avklares med formannskapet. Kommuneutviklingskomiteen skal legge opp til medvirkning og innspill fra organisasjoner og virksomheter, som berøres. Mandatet utvides til også å bedre parkeringsforholdene til scootere/motorsykler herunder utrede gratis parkering for disse. Enstemmig vedtatt. Handlingsplan Side 3

4 Vedlegg 2: MANDAT FOR KOMMUNEUTVIKLINGSKOMITEEN ( ) Forankring i følgende mål: Arbeidsoppgave /mandat Merknad Parkeringspolitikken skal bidra til et levende sentrum Foreslå parkeringsløsninger som er nødvendig for å bidra til et levende sentrum. Har byen tilstrekkelig antall plasser for korttidsparkering? Hvor mye betyr parkering for levende sentrum? Bør noe av ansattes parkering i sentrum flyttes Parkeringspolitikken skal virke dempende på bilbruken. På langs sikt bør parkering inn i P- hus og P-kjellere i sentrum. Merknad: Verdifulle sentrumsarealer skal sikres for byutvikling. Det skal etableres anlegg for langtidsparkering langs innfartsvegene utenfor sentrumssonen og ved skysstasjonen. Kommunen skal søke å få til et samarbeid med eiere av private P- plasser slik at det kan gjennomføres en enhetlig parkeringspolitikk. Kommunen må ha ordninger som bidrar til realisering av felles Foreslå hva slags parkeringspolitikk som bidrar til å dempe bilbruken på en god måte for byen. Foreslå hvordan kommunen skal oppnå at flere av både kommunale og private P-plasser i sentrum kommer i P-hus og P-kjellere. Foreslå hvordan kommunen kan nå målet om anlegg for langtidsparkering langs innfartsvegene enten i egen regi eller etter avtale med private. Foreslå hvordan samarbeidet med eiere av private P-plasser kan gjennomføres og hvordan dette kan bidra til å oppnå en enhetlig parkeringspolitikk. Foreslå hvordan kommunen kan få flere felles parkeringsanlegg tilrettelagt for sambruk ut? Hvordan skal en oppnå å dempe bilbruk i forbindelse med arbeidsreiser, reiser for å handle, fritidsreiser m.m.? Hvordan redusere unødvendig kjøring for å finne P- plass? Bør antall P-plasser ved bedrifter reduseres? Hvordan sørge for at målet oppnås gjennom reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og byggesaker? Hvordan påvirke slik at flere eksisterende plasser legges innendørs? Hvordan bidra til god økonomi for P-hus og P-kjellere. Hvordan kan kommunen sikre økonomi til bygging? Hvilke parkeringstiltak må gjennomføres samtid for å oppnå god bruk av anlegget? Bør det åpnes for sambruk av korttids- og langtidsparkering? Kan ny teknologi som automatiske P-hus og infotavler om ledig plass eller fullt P-hus utnyttes? Hvordan samarbeide med Europark? Hvordan samarbeide med andre private, som har plasser for handlende eller ansatte? Bør styring skje gjennom reguleringsplaner, utbyggingsavtaler og byggesaksbehandling? Hvordan Handlingsplan Side 4

5 parkeringsanlegg. I boligområder skal det reguleres slik at fremmedparkering og trafikk begrenses. Bestemmelse i kommunens parkeringsvedtekter. Bestemmelse i kommunens parkeringsvedtekter. Bestemmelse i kommunens parkeringsvedtekter Andre forhold. Tillegg fra formannskapet 18.april 2012 framfor mange private plasser forbehold egne grupper av handlende eller arbeidstakere. Foreslå økonomiske modeller. Foreslå parkeringspolitikk i boligområder. Drøfte parkeringsløsninger for personer med nedsatt funksjonsevne. Drøfte lokalisering av plasser, utforming og prispolitikk. Foreslå en strategi for å oppnå flere sykkelparkeringsplasser i byen. Vurdere om parkeringsvedtektene med hensyn til kjøpesentre bør endres. Andre forhold knyttet til parkeringspolitikk kan også vurderes. Vurdere parkeringsforhold for scootere / motorsykler sikre økonomi til gjennomføring? Hvordan oppnå løsninger gjennom frivillig samarbeid? Vurdere frikjøpsordningen for parkering. Hvilke løsninger er gode når målet er å flytte parkering for arbeidsreisende ut av sentrum? Er det mulig å få all langtidsparkering inn i bygg eller må det fortsatt tillates parkering i boliggater? Er det aktuelt å ta i bruk boligsoneparkering i byen? Hvordan rette opp mangler i forhold til kommunens parkeringsvedtekter på eksisterende P-plasser? På nye plasser forutsettes det at bestemmelser følges. Er parkeringsvedtektene med hensyn til sykkelparkering anvendbare? Hva kan gjøres for å oppnå flere parkeringsplasser for sykkel der det mangler i dag? Bør kommunen ha hjemmel til å kreve P-hus eller P- kjeller ved kjøpesentre utenfor sentrum. Bør kommunen ha hjemmel for å sette et maksimalt tak for antall parkeringsplasser? Frikjøpsordningen, prispolitikk m.m. Utrede gratis parkering for disse. Gratis parkering noen utvalgte steder i dag. Handlingsplan Side 5

6 Vedlegg 3 PARKERINGSPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR PARKERING I SENTRUMSSONEN Tiltak Merknad Fordel Mulig ulempe Viktigste mål eller verdi som oppfylles Gradvis fjerne plasser ytterst på 8-metersplanet når P-hus Vestre torg åpnes Alternativ bruk av avløst areal må planlegges Redusere biltrafikk gjennom sentrum. Bedre sjøfront. Mangel på p-plasser? Kostnader. Redusere biltrafikk gjennom sentrum (mål) Redusere antall heldagsplasser i sentrum for arbeidsreisende. Medvirke til parkeringshus og parkeringskjellere i sentrum for korttidsparkering Medvirke til å etablere felles parkeringsanlegg i stedet for egne for hver enkelt grunneier. I samarbeid med private. Fjerne langtidsplasser i bakgårder, på ubebygde tomter og private P- plasser. Eventuelt stille krav i bestemmelser til arealplaner. Samarbeid med private utbyggere og grunneiere. Langsiktig arbeid. Mulig prosjekt Grønnegata 92, Østre gt. v. lærerhøgskolen, Fuglsettomta. Stille krav eller påvirke gjennom behandling av reguleringsplaner. For øvrig påvirke til frivillig samarbeid. Begrense bilkjøring i sentrum. Kan bruke frigjort areal til attraktive utearealer eller til korttidsparkering. Gjøre arealer på bakkenivå mer attraktive i bymiljøet eller frigjøre arealer til utbygging. P-hus og P- kjellere kan også bli attraktive for brukere (god skilting, beskyttet mot været). Reduserer behovet for antall plasser til ca.70 %. Felles plasser er arealbesparende. Folk som jobber i byen må lenger ut eller reise på annen måte. Mye høyere kostnader enn ved overflateparkering. Kan være utfordrende å etablere. Prisnivå pluss/ minus kr. pr. plass. Ingen bortsett fra at slikt samarbeid er utfordrende å gjennomføre. Begrense bilkjøring i sentrum. Det skal etableres anlegg for langtidsparkering langs innfartsveger utenfor sentrum. (mål) Parkering inn i P-hus og P- kjellere i sentrum. Bidra til levende by. (mål) Frigjøre arealer til annen bruk. Realisere felles parkeringsanlegg (mål). Handlingsplan Side 6

7 Innføre tvungent frikjøp av parkeringsplasser ved utbygging i hele eller deler av sentrum Helhetlig plan for varelevering og ordninger for håndverkere. Elektronisk system for betaling ved inn- og utkjøring til P-plass. Automatisk registrering av parkeringstid og automatisk betaling. Elektronisk system for å registrere belegg på P- plasser. Samarbeide med Rom Eiendom om P-hus for pendlere og evt. innfartsparkering til byen langs Stangevegen. Vurdere om noen kansteinplasser skal fjernes til fordel for annen bruk av arealene. Vurdere progressiv prising og reduksjon av maks. parkeringstid til mindre enn 3 timer. Er innført i Stavanger sentrum. Videreføre det som inngår i handlingsplan Samme system som ved passering av bomstasjoner på veg. Krever utvikling av systemet før det kan tas i bruk. Krever utvikling av systemet. Rom Eiendom skal bygge næringsbygg kombinert med P-hus etter vedtatt reguleringsplan. Mulig samarbeid med kommunen? Vil normalt komme som følge av andre planer. For eksempel sykkelruter, varelevering, busstrafikk. Aktuelt hvis det er mangel på plasser enten lokalt i ei gate/ område eller for hele sentrum. Mer styring med at kommunale mål for parkering oppnås. Kan gjøre forholdene enklere og reglene mer tilpasset ønsker utenfra. Enklere å parkere og betale. Sikre god oversikt over situasjonen og utnytte systemet for å skilte elektronisk ledige plasser. Mer parkering innendørs. Parkering beskyttet mot vær. Fordel for andre formål enn parkering. Sikre tilgang på flere ledige plasser hvis behov. Krever økt kommunalt engasjement for bygging av p-anlegg. Kan føre til at noen kantsteinsplasser må bort. Ingen Ingen Samarbeid mellom partene kan være utfordrende å få til. Færre plasser sentralt i byen. Lengre gangavstand eller høyere pris for enkelte. Begrense bilkjøring i sentrum. Ordning som bidrar til å realisere felles p-anlegg. (mål) God service og godt omdømme. God service og godt omdømme. God service og godt omdømme. Parkering i P-hus og P- kjellere i sentrum. Etablere anlegg for langtidsparkering langs innfartsvegene utenfor sentrumssonen og ved skysstasjonen. Vil handle om prioritering av trafikantgrupper, dvs. hvilke mål som er viktigst for den enkelte gate. Levende by. Tilgjengelighet. Handlingsplan Side 7

8 Justere prisnivå på parkering slik at det er mulig å finansiere og drifte P-hus i byen. Etablere plasser flere plasser for scootere og motorsykler Gjennomføre reisevaneundersøkelse Aktuelt fra 2014 når P-hus på Vestre torg er ferdig. Hamar har lav sats på dagparkering. Tiltak fra handlingsplan 2013 er gjennomført. Ikke gjennomført tiltak fra handlingsplan Bedre økonomi for P-hus. En fordel at flere bruker tohjulinger til byen. Å kjenne reisemiddelfordelingen er et nyttig grunnlag for planlegging av tiltak. Dyrere for kunder. Avvisende effekt? Ingen Reisevaneundersøkelse krever økonomiske ressurser og at det avsettes tid i organisasjonen. Parkerings skal i større grad skje i P-hus. Begrense bilkjøring i sentrum. Handlingsplan Side 8

9 Vedlegg 4 PARKERINGSPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR PARKERING UTENFOR SENTRUMSSONEN Tiltak Merknad Fordel Mulig ulempe Viktigste mål eller verdi som oppfylles Prioritet 1 (2015/ 2016): Bygge kommunalt P-hus på Johannesenløkka langs Vangsvegen, som vist i veg- og transportplanen fra Kommunal eiendom. Vurdere tomt for P-hus langs Stangevegen. Utvide sone for avgiftsparkering ut til P- husene, som vist i veg- og transportplan fra Finansieres kommunalt eller i samarbeid med private. Kommunal drift. Mulighetsstudie utarbeides i Veg- og transportplanen viser P-hus ved Stangevegen 72: Alternativt samarbeid med Rom Eiendom ved jernbanen. Gjennomføres senest når hvert enkelt P-hus tas i bruk. Redusere unødvendig biltrafikk inn i sentrum. P- huset planlegges for dagparkering. En fordel å avklare tomtespørsmålet slik at en kommer videre med en konkret plan for å bygge P-hus. Øke bruken av P-husene og motvirke uheldig gratisparkering i boliggater. Kan bidra til å redusere biltrafikk, dvs. Kostnader. Høyere pris på dagparkering enn i dag. Kan i verste fall gjøre det mindre attraktivt med næringsetableringer i sentrum, hvis det finnes gode alternativer utenfor sentrum. Krever ressurser til samarbeid med grunneier. Høyere kostnader ved å parkere i utkanten av sentrum. Kan virke avvisende og føre til mindre besøk og Redusere unødvendig biltrafikk inn i sentrum. Redusere unødvendig biltrafikk inn i sentrum. Redusere unødvendig biltrafikk inn i sentrum. Begrense fremmedparkering og trafikk i boliggater. Handlingsplan Side 9

10 Vurdere soneparkering i boliggater. Skilting av antall ledige plasser i P-hus og andre P- anlegg langs innfartsveger. Prioritet 2 (2017/ 2018): Planlegge og bygge P-hus langs Stangevegen etter avtale med grunneier på eiendommen Stangevegen 72, som vist i veg- og transportoplanen fra Vurdere tomt for P-hus langs Furnesvegen, som vist i veg- og transportplanen fra Eventuelt gjennomføre mulighetsstudie. Innføre ordning med utleiesykler ved P-hus utenfor sentrum. Samarbeide med Rom Eiendom og Plasser kan for eksempel kjøpes av bosatte og næringsdrivende i området. Innført noen få steder i landet. Alternativt samarbeide med Rom Eiendom, som har plikt til å etablere ca.200 parkeringsplasser for reisende kombinert med ny næringsbebyggelse. Tomt som er vist i veg- og transportplan fra 2009 ligger på privat eiendom. Tomta har bebyggelse i dag. Gjennomføres når hvert enkelt P-hus er ferdig. Kan inngå i bysykkelordning. Vurdere parkering for togreisende ved Hamar, økt andel kollektivtrafikk og sykkel. Hindre fremmedparkering og ulemper av trafikk for bosatte. Redusere unødvendig bilkjøring. Gjøre det enklere for de som skal parkere. Redusere unødvendig biltrafikk inn i sentrum. Redusere unødvendig biltrafikk inn i sentrum. P- huset planlegges for dagparkering. Gjøre det raskere å komme til sentrum eller arbeidssted. Fordele biltrafikk på en miljømessig god måte etableringslyst i byen avhengig av prisnivå. Kan bli mangel på plasser for arbeidsreisende. Lettest å innføre når nytt P-anlegg i nærheten tas i bruk. Kan også være et bevisst valg for å redusere biltrafikk. Kostnader. Høyere pris på dagparkering enn i dag. Mindre attraktivt med næringsetableringer i sentrum hvis prisen blir for høy? Kostnader. Høyere pris på heldagsparkering enn i dag. Mindre attraktivt med næringsetableringer i sentrum hvis prisen blir for høy? Krever administrasjon. Ingen spesielle ulemper. Redusere fremmedparkering og trafikk. Redusere unødvendig bilkjøring. God service og godt omdømme. Redusere unødvendig biltrafikk inn i sentrum. Redusere unødvendig biltrafikk inn i sentrum. Redusere unødvendig kjøring. God service og godt omdømme. For Hamars del: Redusere unødvendig Handlingsplan Side 10

11 nabokommuner om parkeringsanlegg for togpendlere. Samarbeide med nabokommuner og eventuelt fylkeskommunen om en regional parkeringspolitikk med henvisning til Smatplanen for Hamarregionen. Prioritet 3 (2018 eller senere): Tilrettelegge for gratis eller lavkost dagparkering ved Vikingskipet. Vurdere ordning med overgang til sykkel eller buss (minibusser?) Stange og Brumunddal stasjoner samlet. Interessen for samarbeid kartlegges. Særlig aktuelt hvis ny parkeringslov blir vedtatt (mulighet for kommuner til å innføre avgiftsparkering på kommunale og private P- plasser samt regulere parkeringstid). Alternativt tilbud til avgiftsbelagte plasser nærmere sentrum. Tiltaket krever avtale med HOA. mellom de 3 stasjonene. Større regional bevissthet i forhold til parkering. Ikke nødvendigvis de samme løsninger alle steder. Synliggjøre miljømessige konsekvenser av tiltak og at parkering koster selv om det ikke er avgifter for å parkere. Redusere bilkjøring. Gratistilbud eller lavkost. Ingen spesielle ulemper, men krever at kommuner har en felles forståelse. Ingen spesielle ulemper for kommunen. biltrafikk inn i sentrum. Begrense fremmedparkering i boliggater. For Hamars del: Redusere unødvendig biltrafikk i sentrum uten at det går ut over levende by og etableringslyst. Redusere bilkjøring ved arbeidsreiser og evt. til tog. God service for de som ønsker gratisparkering. Handlingsplan Side 11

12 Vedlegg 5 Forslag til nye parkeringsbestemmelser (kommuneplanbestemmelse) Vedlegg 1 - Parkering ( Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-9 punkt 5) Bestemmelsene gjelder for behandling av plan- og byggesaker ved nybygg, hovedombygging eller bruksendring. 1 Formål og definisjoner. Formål Hensikten med parkeringsbestemmelsene er: Sikre nødvendige arealer og gode løsninger for parkering og varelevering Stimulere til økt bruk av sykkel og kollektivtransport. Stimulere til sentrumsutvikling. Begrense bilbruk, men ikke mulighetene for bilhold. Bidra til effektiv arealutnytting ved at parkeringen i sentrum kanaliseres til p- hus og p-kjellere. Stimulere til fellesløsninger og sambruk for god utnytting av p-plassene. Sikre tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Definisjoner Alt areal oppgis i bruksareal (BRA) etter Norsk Standard BRA defineres nærmere i punkt 2.19 om grad av utnytting i kommuneplanens arealdel (generelle bestemmelser og retningslinjer). Sone A i disse bestemmelsene defineres som arealer vist som sentrumsformål og bybebyggelse i kommuneplankartet. Sone B defineres som alle områder i kommunen utenfor sone A. Hovedveg og samleveg defineres i henhold til vedtatt veg- og transportplan for Hamar. 2 Saksbehandling I reguleringsplaner skal det gjøres rede for plassering av parkeringsanlegg for motorkjøretøyer og sykler, for varelevering (lasting/lossing/manøvrering) og avkjørsel. Anleggene må vises i sin sammenheng med kjøreveger, gangveger og friareal. Tomteplaner som grunnlag for byggesøknad skal vise garasjeanlegg og oppstillingsplasser for kjøretøyer. Det skal dokumenteres at løsninger for varelevering /lasteareal og avfallshåndtering ikke kommer i konflikt med gang- /sykkelsoner eller boliginngang. Handlingsplan Side 12

13 Gjennom reguleringsplan kan det treffes bestemmelser om flere eller færre parkeringsplasser enn den generelle normen når trafikkforholdene på stedet etter faglige vurderinger tilsier det. Kommunen vurderer i hvert tilfelle om behovet for oppstillingsplasser er tilfredsstillende ivaretatt. 3 For hele kommunen gjelder: Parkeringsplasser for bebyggelse skal dekkes i form av felles anlegg for flere eiendommer, individuelt anlegg på eget byggeområde eller gjennom frikjøp, dersom annet ikke er bestemt gjennom reguleringsplan. På felles anlegg kan kravene til antall plasser i visse tilfelle settes lavere (se disse bestemmelsene). Parkeringsplassene skal ikke være til hinder for varelevering og henting av avfall. Boligparkering skal prioriteres ved fordeling av godkjent areal til parkering, hvis ikke annet er bestemt gjennom reguleringsplan. Fremmedparkering i boliggater skal begrenses. Eiendommer mot hovedveg eller samleveg skal ha snuplass på egen eiendom. Parkeringsareal skal utformes etter Statens vegvesens håndbok 017. Det henvises også til kommuneplanens bestemmelser om estetikk, arkitektur og byforming. For varelevering henvises det til egen bransjestandard utarbeidet av LUKS. 5 prosent av plassene skal reserveres for bevegelseshemmede. Disse skal plasseres nær hovedinngang/ målpunkt og gangvegsystemer. I anlegg under tak må det tas hensyn til tilstrekkelig høyde. Etter særlig begrunnelse kan det gis dispensasjon ned til 3 % for store parkeringsanlegg. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonevne bør uttale seg på forhånd. Et nødvendig antall plasser skal tilrettelegges for: Elbil, med mulighet for lading. Motorsykler og scootere Etter særlig begrunnelse kan det søkes dispensasjon for eksempel at det finnes fellesanlegg, som er åpent til bruk, i nærheten. Handlingsplan Side 13

14 I områder avsatt til sentrumsformål og bybebyggelse i kommuneplanens arealdel skal all parkering etableres i p-kjellere eller p-hus. I reguleringsplan kan det fastsettes at all parkering skal skje i p-kjellere eller p-hus også utenfor det området som er nevnt foran. Et begrenset antall plasser pr. eiendom kan legges på bakkeplan hvis det godkjennes i reguleringsplan. Slike plasser skal ha kort parkeringstid og være beregnet på spesielle behov (bevegelseshemmede varelevering m.m.). Alle parkeringsplasser med fordelingen mellom ulike kategorier, som bil, sykkel og motorsykkel/ scootere, skal vises på egen parkeringsplan, som skal følge søknad om plan eller tiltak (jfr. pkt.2 Saksbehandling). Sykkelplasser skal ha stativ og være nærmere inngang enn bilparkeringen. Større anlegg bør ha tak over syklene. Der det ikke er tilstrekkelig areal for både lek og parkering skal areal for lek prioriteres. Når nybygg/ ombygging fører til at eksisterende parkeringsplasser må fjernes, skal disse plassene erstattes og komme i tillegg til behovet for ny bebyggelse. Dette gjelder der plassene er nødvendige eller har inngått som en forutsetning for godkjenning av annen bebyggelse / virksomhet. Ved bruksendring stilles det krav til nye plasser hvis nytt bruksformål tilsier høyere krav enn tidligere bruksformål. Krav tilsvarende tidligere bruksformål kan trekkes fra hvis ikke annet er bestemt gjennom reguleringsplan eller annet følger av tidligere byggesak. 4 Frikjøp av parkeringsplass I stedet for parkeringsplass på egen tomt kan det innbetales et beløp pr. manglende plass til kommunen i samsvar med kommunens gebyrregulativ. Beløpet skal være innbetalt før byggearbeidene tillates igangsatt. Kommunen skal benytte penger fra frikjøp til bygging av offentlig parkeringsanlegg (pbl. 28-7). Kommunen kan innføre tvungen frikjøp/bankgaranti for nærmere angitte bydeler eller bykvartaler. Normene for tvungen frikjøp skal ta utgangspunkt i de reelle kostnadene ved å opparbeide plasser i p-hus. For Strandsonen, som skal omformes til ny bydel, gjelder tvungen frikjøp, og det tillates ikke frikjøpsbeløp som er vesentlig lavere enn de reelle kostnadene ved å opparbeide p-hus plasser. Handlingsplan Side 14

15 Frikjøp skal normalt ikke aksepteres utenfor sone A (sentrum og bybebyggelse) med mindre det foreligger planer for etablering av offentlig parkeringsanlegg i rimelig nærhet. 5 Krav til antall parkeringsplasser Følgende krav til biloppstillingsplasser og sykkelparkering gjelder: 5.1 Boliger Biler (antall plasser pr. boenhet): Sone A sentrumformål og områder til bybebyggelse i kommuneplanen: Parkeringsplasser pr. bolig Beboere Gjester Sum pr. boenhet Individuell parkering Minimumskrav Boliger med felles 1 0,2 1,2 parkering Minimumskrav Boenhet mindre enn 60 0,5 0 0,5 m2 ved felles parkering I sone A er det tillatt å bygge inntil 20 % flere parkeringsplasser enn vist i tabellen. Beregnet antall plasser avrundes oppover til nærmeste hele tall. For enebolig gjelder ikke denne begrensningen på antall plasser oppad. Sone B utenfor sone A: Parkeringsplasser pr. bolig Minimumskrav Individuell parkering Minimumskrav Boliger med felles parkering Minimumskrav Boenhet mindre enn 60 m2 ved felles parkering Beboere Gjester Sum ,2 1,2 0,5 0 0,5 I sone B i tettbebyggelse er det tillatt å bygge inntil 30 % flere plasser enn vist i tabellen. I sone B utenfor tettbebyggelse er det tillatt å bygge flere plasser uten maksimumsbegrensning. Begrensingen gjelder heller ikke for eneboliger i tettbebyggelse. Beregnet antall plasser avrundes oppover til nærmeste hele tall. Med tettbebyggelse menes byggeområder vist i kommuneplanen. Sykler (antall plasser pr. boenhet): Antall sykkelplasser pr. Sone A Sone B Handlingsplan Side 15

16 boenhetlig Individuell parkering Minimum 3 Minimum 3 Felles parkering Minimum 2 Minimum 2 Boenhet mindre enn 60 m2 Minimum 1,2 Minimum 1,2 Sykkelparkeringen skal plasseres nærmere inngang enn 40 m. 5.2 Kontor, forretning, industri og annen type bebyggelse: Parkeringstilbud skal etableres permanent eller midlertidig før det gis brukstillatelse for virksomheten. Biler ( minimum antall plasser pr. 100 m2): Virksomhet Sone A sentrum/ og Sone B utenfor sone A områder til bybebyggelse i flg. komm.plan Kontor 1,2 2,0 Forretning 1,2 2,0 Industri 1,0 1,0 Annen type bebyggelse Se nedenfor Se nedenfor I sone A er det tillatt å bygge 15 % flere plasser enn vist i tabellen. I sone B i tettbebyggelse er det tillatt å bygge 25 % flere plasser enn vist i tabellen. I sone B utenfor tettbebyggelse er det tillatt å bygge flere plasser uten maksimumsbegrensning. Med tettbebyggelse menes byggeområder vist i kommuneplanen. For forretninger under 800 m2 kan maksimumskravene fravikes etter en konkret vurdering. Kundeparkering skal ligge nærmere hovedinngang enn parkering for ansatte. Sykler (antall plasser pr. 100 m2): Virksomhet Sone A sentrum/ og Sone B utenfor sone A områder til bybebyggelse i flg. komm.plan Kontor 1,5 1,5 Forretning 1,5 1,5 Industri 1,5 1,0 Sykkelparkering skal være nærmere hovedinngang enn 40 meter. 5.3 Andre typer bebyggelse Handlingsplan Side 16

17 Institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teatre, skoler, idrettsanlegg, sykehus og andre bygningsanlegg hvor spesielle forhold gjør seg gjeldende skal ha tilstrekkelig med oppstillingsplass for biler og tilfredsstillende ut- og innkjøringsforhold. Fastsettelse av p-krav skal avklares i planprosessen og på grunnlag av en vurdering av behov fra tiltakshaver. Veiledende normer: Arealbruk Grunnlag (P-plass pr:) Sone A sentrum og bybegyggelse i flg. komm.plan Sone B utenfor sone A Hotell 100 m Restaurant 10 seter 1 2 Gatekjøkken 10 årsverk Barne- og 10 årsverk ungdomsskole Videregående 10 årsverk skole, høyskole Barnehage 10 årsverk Kino, teater, kirke, 10 seter forsamlingslokale Idrettsanlegg 10 tilskuerplass Mosjonslokale 100 m2 1 2 Sjukehjem 10 senger Bensinstasjon, 10 årsverk service Bilverksted 10 årsverk Krav til sykkelparkering ved andre typer virksomhet eller reisemål Viktige kollektivknutepunkt/bussholdeplasser, sentrale plasser i sentrum, skoler, kulturhus og lignende skal ha gode parkeringsmuligheter, fortrinnsvis under tak. Sykkelparkering skal ligge nærmere hovedinngang/ målpunkt enn 40 meter. 6 Redusert krav til p-plasser ved sambruk. For felles parkeringsanlegg kan kommunen redusere parkeringskravet i forhold til normene for kontor, forretning, industri og annen type virksomhet med inntil 25 % hvis det kan dokumenteres et redusert behov for plasser (for eksempel hvis virksomheter har besøkstopper til forskjellige tider). Dette gjelder ikke for boliger der redusert krav er innebygd i normene. Slik form for sambruk må oppfylle følgende vilkår: - Avtale om parkeringsanlegg utenfor egen eiendom må være tinglyst. Handlingsplan Side 17

18 - Parkeringsanlegg skal være permanent og i samsvar med vedtatt arealplan. - Parkeringsanlegg skal være bygget, eller under bygging. 7 Lokalisering, utforming og drift av parkeringsplasser og anlegg Alle p-hus skal anlegges i tilknytning til offentlig veg. Parkeringsanlegg skal tilpasses områdets struktur (både funksjonelt, volummessig, estetisk/fasade og materialbruk). Drift av p-hus og øvrig parkering samt midlertidige parkeringsløsninger bør dekkes av brukere av parkeringsplasser. Parkering skal ikke etableres som overflateparkering i gårdsrom i kvartalsbebyggelsen med unntak av det som er nevnt i pkt.3. Innfartsparkering i parkeringshus skal etableres rundt sentrum ved de fire innfartsvegene Stangevegen, Vangsvegen, Furnesvegen og Storhamargata. Parkeringshusene skal være allment tilgjengelig og skal ikke ha reserverte plasser. 8 Parkeringsbestemmelser for områder som omfattes av kommunedelplan for Strandsonen For alle delområder: For Strandsonen stilles parkeringskrav som for sentrum jf. pkt 2. Parkeringskrav må ikke løses fullt ut i det enkelte prosjekt, men kan dekkes av plasser utenfor prosjektet. Det er en forutsetning at disse plassene er bygd, eller under bygging, og at det manglende antall parkeringsplasser er sikret i tinglyst avtale. Det presiseres at som tinglyst erstatningsplass godtas kun parkeringsanlegg av permanent karakter. Under omforming til ny bydel kan det imidlertid i spesielle tilfeller godtas midlertidige løsninger for de plassene som er forutsatt opparbeidet i p- hus. Espern/Godsområdet All parkering skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus gjennom tvungen frikjøp, men deler av boligparkeringen kan dekkes i egen kjeller/underetasje. Det kan tillates varelevering på gateplan. Korttidsparkering og besøksparkering kan skje på gateplan med inntil 10% av normen for gjeldene formål. Dette inkluderer plasser for bevegelseshemmede. Disse plassene kommer i tillegg til normen, jf. pkt 2 i dette vedlegg og omfattes ikke av den tvungne frikjøpsordningen. Jernbanebrygga Handlingsplan Side 18

19 Hotell skal minimum ha 0,15 plasser pr. rom og 0,3 plasser pr. ansatt. Parkering for hotell skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus gjennom tvungen frikjøp, men deler av parkeringsbehovet for hotell kan dekkes i egen kjeller/underetasje. Storsal/kulturbygg skal ha tilstrekkelig med p-plasser. Eksakt antall bestemmes av kommunen. Alle øvrige formål innenfor området (Jernbanebrygga) skal skje i offentlig tilgjengelige p- hus gjennom tvungen frikjøp. Det kan tillates varelevering på gateplan. Korttidsparkering og besøksparkering kan skje på gateplan med inntil 10% av normen for gjeldene formål. Dette inkluderer plasser for bevegelseshemmede. Disse plassene kommer i tillegg til normen, jf. punkt 2 i dette vedlegg, og omfattes ikke av den tvungne frikjøpsordningen. Tjuvholmen Parkering for friområde skal skje på bakkeplan. Parkering til formål næring skal skje i kjeller/underetasje hvis det tilrettelegges for parkering på egen grunn. Minimum 5 plasser pr m2 (BRA) skal imidlertid basere seg på tvungen frikjøp for formål næring. Trekanten Parkering kan skje på bakkeplan. Ved formål jernbane, skal det være avsatt minimum 20 plasser innenfor planområdet. Ved annet formål gjelder bestemmelser om parkeringskrav i hht arealbruksformål, jfr. pkt 2 i dette vedlegg. Skysstasjonen Parkering skal skje i offentlig tilgjengelige p-hus nær skysstasjonen, eventuelt også utenom området, i den grad dette er funksjonelt og praktisk mulig. Det skal legges til rette for minimum 200 parkeringsplasser i tilknytning til terminalen, evt. i kombinasjon med innfartsparkering. Ved annet formål gjelder bestemmelser om parkeringskrav i hht arealbruksformål jfr. pkt 2 i dette vedlegg. Nedre del av sentrum innen strandsoneplanen ( dvs Brygga, Strandgateparken, Basarbygningen med mer.) Parkeringsbehovet for næringsbebyggelsen skal dekkes på tilstøtende områder, primært gjennom offentlig tilgjengelige p-hus. Behovet for korttidsparkering dekkes innenfor planområdet. Antall plasser skal vurderes i forbindelsen med utarbeidelse av en samlet plan for sentrumsrommet. 9 Områdebestemmelser for områder som omfattes av reguleringsplan Åkersvikvegen Handlingsplan Side 19

20 For kontor og forretninger er normen minimum 15 plasser pr m 2 (BRA). Ved sambruk er normen minimum 13 plasser pr m 2 (BRA). For områdene FK1a, lb, 2, 3 og 4 (jf. reguleringsplan) skal minimum 5 plasser pr m 2 basere seg på prinsippet om tvungen frikjøp/bankgaranti. Frikjøpsbeløpet bestemmes av kommunestyret og skal være innbetalt før byggearbeidene tillates igangsatt. Drift av offentlige parkeringsplasser skal dekkes av brukerne. 10 Oppheving av tidligere parkeringsvedtekter Disse bestemmelsene trer i kraft ved vedtak av kommuneplanens arealdel. Fra samme tid oppheves parkeringsbestemmelser vedtatt som en del av kommuneplanens arealdel av kommunestyret i sak 119/11. Handlingsplan Side 20

Vedlegg 1 - Parkering (Planlovens 11-9 punkt 5)

Vedlegg 1 - Parkering (Planlovens 11-9 punkt 5) Vedlegg 1 - Parkering (Planlovens 11-9 punkt 5) 1 FORMÅL OG DEFINISJONER.... 1 2 KRAV TIL TRAFIKKAREAL OG PARKERINGSPLASSER FOR NY BEBYGGELSE... 1 3 REDUSERT KRAV TIL P-PLASSER VED SAMBRUK... 3 4 FRIKJØP

Detaljer

Vedlegg 1 - Parkering ( Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-9 punkt 5)

Vedlegg 1 - Parkering ( Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-9 punkt 5) Kommuneplanens arealdel Bestemmelser og retningslinjer Høringsdokument Vedlegg 1 - Parkering ( Hjemmel: Plan- og bygningslovens 11-9 punkt 5) Bestemmelsene gjelder for behandling av plan- og byggesaker

Detaljer

Handlingsplan for parkering 2014-2017

Handlingsplan for parkering 2014-2017 Handlingsplan for parkering 2014-2017 Trenger byen en P-politikk? Planprosessen Oppdrag fra formannskapet 2012 Bygge på kommuneplanens mål for parkering Egen handlingsplan utarbeidet for2013 Nesten alle

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Områder i og utenfor sentrum 7 1.0 Innledning 7 2.0 Status for parkering i byen noen utfordringer

Detaljer

Hamar kommune - Handlingsplan for parkering

Hamar kommune - Handlingsplan for parkering Saknr. 14/8988-2 Saksbehandler: Per Olav Bakken Hamar kommune - Handlingsplan for parkering 2014-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet viser til Regional samferdselsplan 2012-2021 som ble vedtatt av

Detaljer

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Alstahaug kommunestyre. Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer,

Detaljer

VELKOMMEN til seminar om parkering

VELKOMMEN til seminar om parkering VELKOMMEN til seminar om parkering -Presentasjon av deltakerne og forventninger til dagen -Kort om virkemidler -Runde : Slik gjør vi det i noen kommuner -Erfaringer fra Skaun: P-hus, pendlerparkering mm

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Revidering av parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune

Revidering av parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Høringsforslag Revidering av parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune Normene skal være veiledende for fastsettelse av parkeringsdekning

Detaljer

Parkeringskravene har hjemmel i plan- og bygningslovens 69 og erstatter tidligere kommunal vedtekter til denne lovparagrafen.

Parkeringskravene har hjemmel i plan- og bygningslovens 69 og erstatter tidligere kommunal vedtekter til denne lovparagrafen. Forord Denne veilederen supplerer og utdyper bestemmelser og retningslinjer om parkeringskrav som ble vedtatt av Trondheim bystyre i kommuneplanens arealdel 2007-2018. Veilederen kan brukes ved utforming

Detaljer

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune.

Forskrift om parkeringsvedtekter for Bodø kommune. Notat til oppfølging Byplankontoret Vedlegg 2 Jørn Roar Moe Byplankontoret Dato:...17.12.2008 Saksbehandler:...Geir Steinar Hanssen Telefon direkte:...75 55 53 58 Deres ref.:... Løpenr.:...54541/2008 Saksnr./vår

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Høringsutgave 28.10.2014

Høringsutgave 28.10.2014 Høringsutgave 28.10.2014 Kommuneplanens arealdel 2014 2036 PARKERINGSVEILEDER FOR DRAMMEN KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1 BYPLAN 2014 2 Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer

Detaljer

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner Mai 2017 VEDLEGG 1 EKSEMPLER FRA ANDRE KOMMUNER 1.1 Gjøvik kommune Kommuneplanens arealdel ble godkjent

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

Krav til parkering - veileder. Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 15

Krav til parkering - veileder. Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Vedlegg 15 Krav til parkering - veileder Kommuneplanens arealdel 01-04 Vedlegg 15 Side Forord Denne veilederen supplerer og utdyper bestemmelser og retningslinjer om parkeringskrav gitt ved kommuneplanens arealdel

Detaljer

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Innhold Parkeringsbestemmelser for.... 4 1. Parkeringskrav... 4 2. Generelle krav... 5 a. Utforming av bilparkeringsplasser...

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep

Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Bybolig 07 20.11.2007 Jan Usterud Hanssen 26.11.2007 Side 1 Litt om bilhold, parkering og parkeringspolitikk Boligparkering: situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune

Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler. Petter Christiansen Fagseminar Akershus fylkeskommune Oversikt over parkeringspolitiske virkemidler Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar Akershus fylkeskommune 28.02.2017 Hva parkeringspolitikken kan påvirke Side 2 Side 3 - Parkeringsnormer - Krav til

Detaljer

Endring av parkeringstakster, prøveordning

Endring av parkeringstakster, prøveordning Arkivsak-dok. 15/06650-1 Saksbehandler Emilie Cosson-Eide Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 2015-2019 26.11.2015 Bystyret 2015-2019 10.12.2015 Endring av parkeringstakster, prøveordning

Detaljer

Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer

Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer Sammendrag: Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer TØI rapport 1266/2013 Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2013, 59 sider Parkeringspolitikken dreier seg både

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06

NOTAT. Kommuneplanutvalget Steen Jacobsen, leder for administrasjonens Sentrumsgruppe 02.05.06 Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen Direkte tlf.: 32 23 26 04 Dato: 03.05.2006 L.nr. 8978/2006 - Arkiv: 2006/845-140/&17 Notat Parkeringskrav i Sentrumplanen Til : Fra : Dato : Kommuneplanutvalget

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Parkering! Er det noe å satse på?

Parkering! Er det noe å satse på? Parkering! Er det noe å satse på? - selv om det er et komplisert og kontroversielt virkemiddel? Jan Usterud Hanssen Trafikdage i Aalborg 25. august 2010 06.09.2010 Side 1 Parkeringspolitikken i dag I hvilken

Detaljer

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE

PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE PARKERINGSBESTEMMELSER FOR LYNGDAL KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 3.9.2015 lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Innhold Parkeringsbestemmelser for.... 4 1. Parkeringskrav... 4 2. Generelle

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Parkering virkemidler og effekter

Parkering virkemidler og effekter Tiltak Formål Effekter Behov for supplerende tiltak Minimumsnormer Maksimumsnormer Kombinasjon av min- og maksnormer Pålegger utbyggere å anlegge parkeringsplasser. Dette medfører økt byggekostnad Sikre

Detaljer

Parkeringspolitikk etter plan- og bygningsloven

Parkeringspolitikk etter plan- og bygningsloven 17.01.2018 Tove Hellem og Kari Elisabeth Paulsen, Trondheim kommune, Byplankontoret Parkeringspolitikk etter plan- og bygningsloven Foto: Carl Erik Eriksson Kommunal parkeringspolitikk Godkjenne parkering

Detaljer

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo

Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo Sammendrag: Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo TØI rapport 1243/2012 Forfattere: Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Oslo 2012, 97 sider Nasjonale føringer tilsier at bilbruken i

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Parkering for Eidsvoll Prinsipper for parkering

Parkering for Eidsvoll Prinsipper for parkering Parkering for Eidsvoll Prinsipper for parkering 19.05.2017 Trivsel og vekst i Grunnlovsbygda Innhold Bakgrunn... 2 Regionale føringer... 2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus... 2 Grunnlag

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering.

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering. Narvik kommune Dato for siste revisjon: 20.08.2007 Vedtatt av Narvik bystyre:.0.2007 Trer i kraft fra kunngjøring: 0..2007 Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer,

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum

Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest sentrum Notat Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/1302-8/L10 Til: Maria Wirkola 78 40 25 50 maria.wirkola@hammerfest.kommune.no 13.11.2011 Tilleggsnotat til overordnet parkeringsstrategi for Hammerfest

Detaljer

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16868-1 Dato: 23.11.2010 SAMORDNET PARKERINGSPOLITIKK I BUSKERUDBYEN INNSTILLING TIL: Formannskapet, Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra

Parkeringsrestriksjoner Plassmyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.04.2011 14619/2011 2011/2376 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/26 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/110 Bystyret 16.06.2011 Parkeringsrestriksjoner

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerud Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud TØI-rapport 1239/2012 Jan Usterud Hansen Petter Christiansen Tanja

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/55 Bystyret 25.04.2013 Revisjon

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L4 &00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L4 &00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: L4 &00 Arkivsaksnr.: 02/00633-031 Dato: 28.06.2002 BYGNINGSVEDTEKTER - ENDRING AV PARKERINGSNORMER OPPFØLGING AV VEDTATT PARKERINGSSTRATEGI SAK TIL

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2014/7511-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Parkeringsavgift 2015 og mindre endringer i eksisterende parkeringsordning Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for tekniske saker 04.02.09 sak 2/09 Formannskapet 10.02.09 sak 20/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801252 : O: : L81-111 : May Haukalid Jonassen Behandles av utvalg:

Detaljer

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER

PARKERING SANDNES RÅDHUS SAMT TILLIGGENDE OMRÅDER Arkivsak-dok. Sak 41 14 Saksbehandler: Saksbehandler: Odd arne Vagle Janne Andorsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til: Rådmannen

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien

Barnehage og skole, Skoleveien FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien Gnr. 38, bnr. 423, Hana PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN MAI 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Høringsbrev / nabovarsel Søknad om redusert parkeringskrav for Kunnskaps- og kulturtorget Vestsida

Høringsbrev / nabovarsel Søknad om redusert parkeringskrav for Kunnskaps- og kulturtorget Vestsida Etternavn Bedrift eller organisasjon Gateadresse 4B 0000 Stedsnavn Oslo, 7.3.2014 Høringsbrev / nabovarsel Søknad om redusert parkeringskrav for Kunnskaps- og kulturtorget Vestsida På grunnlag av ny faglig

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM. Sluttrapport

TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM. Sluttrapport TIME KOMMUNE PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM Sluttrapport 1 PARKERINGSUTREDNING BRYNE SENTRUM TIME KOMMUNE SLUTTRAPPORT Emne: Parkeringsutredning Kommentar: Forfatter Nøkkelord Ivar Fett Utredning, parkering,

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

NOTAT PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE, ANTALL BILOPPSTILLINGSPLASSER OG DRIFTSKONSEPT. 1. Parkering for forflytningshemmede

NOTAT PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE, ANTALL BILOPPSTILLINGSPLASSER OG DRIFTSKONSEPT. 1. Parkering for forflytningshemmede NOTAT Oppdrag Vågsgaten P-hus Kunde Sandnes parkering KF Notat nr. 2 Til Kjell Veire, Sandnes parkering KF Fra Kopi Kjell Ivar Ødegård Sven Tysdal, Sandnes kommune Odd Arne Vagle, Sandnes kommune PARKERING

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 12/3276-6 Dato: 10.05.2012 BEBOERPARKERING - INNFØRING OG FORSKRIFT INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for byutvikling og kultur 05.06.2012

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen Virkemidler og strategi for plangjennomføring kommunens rolle

Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen Virkemidler og strategi for plangjennomføring kommunens rolle Eierskapsenheten Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen Virkemidler og strategi for plangjennomføring kommunens rolle Virkemidler for gjennomføring Planen viser at det er behov for betydelige investeringer

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Saksbehandler: Solveig Bergstrøm Arkiv: GBNR 114/1124 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Solveig Bergstrøm Arkiv: GBNR 114/1124 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Solveig Bergstrøm Arkiv: GBNR 114/1124 Arkivsaksnr.: 14/4530-10 Dato: 03.09.2014 114/1124, ØVRE STORGATE 42, TILBYGG OG OMBYGGING TIL FORRETNING, DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel. Tiltak som skal avhjelpe trafikkutfordringer i og til Innbygda i «høysesong»

Rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel. Tiltak som skal avhjelpe trafikkutfordringer i og til Innbygda i «høysesong» Rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel Tiltak som skal avhjelpe trafikkutfordringer i og til Innbygda i «høysesong» Kommuneplanens arealdel Revidert februar 2014 I forrige arealplan lå det inne

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Agenda. Velkommen v/ordfører Tuva Moflag Prosess Forankring Hvorfor funksjons- og designplan? Spørsmål

Agenda. Velkommen v/ordfører Tuva Moflag Prosess Forankring Hvorfor funksjons- og designplan? Spørsmål Agenda Velkommen v/ordfører Tuva Moflag rosess Forankring Hvorfor funksjons- og designplan? Visjoner for byen vår remisser rinsipielle løsninger Spørsmål Funksjons- og designplan for gater, torg og parker

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Arkivsak ID: 13/15381 J.post ID: 13/178697 Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Delegert for plansaker 07.10.2013 2985/13 Adresse - Tiltak: Fornebu Arena - parkering Gnr/Bnr: 41/143

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer