Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport 1/2014. Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport 1/2014. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Rapport 1/2014 Årsrapport 2013

2 Sammenfatning Administra*vt - Sigve Indregard fratredde s0llingen 30. juni Anders Gram Giskemo 0ltredde s0llingen 21. august Elev- og lærlingombudet åpner for en samlokalisering med elev- og lærlingombudet i Akershus i Utadre.et virksomhet høsten skolebesøk ved 26 videregående skoler i Oslo. Innhold er foredrag om rehgheter og ansvar, seminar om elevrådsarbeid og/eller samtale med skoleledelse. - Godt samarbeid med flere aktøren i Oslo, spesielt elev- og lærlingombudet i Akershus. - Foredrag om lærlingers rehgheter og ansvar på lærlingsamlinger i regi av UDE - Stor og økende bruk av neoressurser (elevombud.no). Plan om å gjøre neosiden mobil0lpasset primo Henvendelser - Rekordantall henvendelser i Ingen påfallende mønstre i henvendelsene Erfaringer - ReHghetene 0l elever og lærlinger i all vesentlighet godt ivaretao - Skoleledelse kan ved enkelte skoler støoe yoerligere opp under elevdemokra0et - Ombudet er kri0sk 0l praksis ved enkelte hvor elever ikke slipper inn i klasserommet. - Noen 0lfeller av brudd på reoen 0l gra0s opplæring - Et økende behov for psykiske helsetjenester - Flere aktører i Osloskolen forteller ombudet at kvaliteten på opplæringen, og dermed rehghetssituasjonen 0l elevene, kan forringes på enkelte skoler som en følge av bestemte aspekter ved skolepoli0kken i kommunen Vedlegg - Et underforbruk på kroner fra budsjeoet på kroner. - Oversikt over planlagt virksomhet i 2014 Publisert dato: Utgiver: Elev- og lærlingombudet i Oslo Lille Grensen Oslo Forsidefoto: Detaljbilde fra ventilasjonsanlegget på Bjørnholt skole, 2, Jo Christian Oterhals

3 Innhold 1.Innledning 4 2.Elev- og lærlingombudsordningen Administrativt! Arbeidsområde og metoder! 5 3.Utadre<et virksomhet Skolebesøk og opplæring av elevråd! Samarbeid! Foredrag og kunnskapsdannelse! Lærlingsamlinger! Netttjenester! Distribusjon av årsmeldingen! 11 4.Henvendelser 13 5.AkBviteter våren Erfaringer Låste dører for elevene?! Gratis opplæring! Psykiske helsetjenester! Forebyggende aksjoner med narkohunder! Elevmedvirkning i læringsmiljøet! Ytterligere støtte fra skoleledelse for et bedre elevdemokrati! Rettighetssituasjonen til elever i Oslo kommune på lang sikt! 18 7.Vedlegg Mandat! Handlingsplan ! Regnskap! Oversikt over henvendelser! Planlagt virksomhet 2014! 28 3

4 Kapittel 1 Innledning Bystyrets ombud for elever og lærlinger avleverer med de=e sin årsmelding for Rapporten redegjør for ombudets akeviteter i For. Elev- og lærlingombudet i Oslo ble oppre=et ved bystyrevedtak 25.mai 2005, i første omgang som en prøveordning. Prøveordningen ble gjennomført i perioden I 2010 ble det gjennomført en evaluering av ordningen, og bystyret vedtok 16. juni at ordningen skulle gjøres permanent f.o.m. 1. januar Undertegnede er e=er utlysning Elsa= i sellingen for den første ordinære åremålsperioden, seks år fra 21. august Rapporten redegjør for elev- og lærlingombudets virksomhet fra 21. august og ut Elev- og lærlingombudets mandat, vedta= av bystyret, er trykket som vedlegg A. Den fireårige handlingsplanen, utarbeidet av elev- og lærlingombudet, er videreført fra Edligere år og trykket som vedlegg B. Regnskap er trykket som vedlegg C, og viser et underforbruk på kroner fra budsje=et på kroner. Ombudets rolle er å være bystyrets ombud for elever og lærlinger: en uavhengig aktør, frikoblet fra poliesk og administraev ledelse, som skal bistå elever og lærlinger i revghetsspørsmål, lære opp Ellitsvalgte for elever og lærlinger, spre informasjon og verktøy om regelverk og medvirkning, selvstendig bidra El økt grad av medvirkning på skoler og lærebedriwer, og rapportere El bystyret om Elstanden og oppfølgingen av bystyrets vedtak. Denne årsrapporten er ombudets vikegste rapporteringseltak El bystyret. Ombudet er ikke et Elsynsorgan, og bedriver derfor ikke formelle Elsyn med skolene og lærebedriwene. Vurderingene som gis i denne rapporten baserer seg på helhetsinntrykk, mo=a=e henvendelser, offentlig Elgjengelig informasjon og egne undersøkelser. God lesning! Med hilsen Anders Gram Giskemo elev- og lærlingombud 4

5 Kapittel 2 Elev- og lærlingombudsordningen 2.1 AdministraBvt Sigve Indregard fratredde sin selling 30. juni Elev- og lærlingombudet hadde sommerstengt mens anse=elsesprosessen av et ny= ombud pågikk. Undertegnede overtok jobben som elev- og lærlingombud den 21. august Elev- og læringsombudet er ansa= på åremål og har én sellingsressurs i 100 % selling. Ombudet har siden 2009 leid kontorlokaler av Helse og sosialombudet i Oslo, i Lille Grensen 7. Ombudet har eget budsje= og koststed. Personaloppfølging og økonomisk- administraev oppfølging, herunder regnskapsføring og budsje=ering, ivaretas av bystyrets sekretariat. Ordføreren har oppfølgingsansvar ovenfor ombudet, og har delegert myndigheten for det daglige personalansvaret El direktøren i bystyrets sekretariat i notat av 24. september MerkanEle funksjoner kny=et El post, it- infrastruktur, kontormaskiner og kontorhold kjøpes av Helse- og sosialombudet. Ombudet har gode erfaringer med lokaliseringen, som ivaretar ombudets behov uten å bidra El for sterk kollegialitet mellom ombudet og de etater og funksjoner ombudet skal kontrollere. Ombudsordningen er, i henhold El mandatet, uavhengig av polieske og adminstraeve myndigheter. Ombudet åpner for samlokalisering med elev- og lærlingombudet i Akershus i 2014, grunnet prakeske, faglige og rent kollegiale årsaker. 2.2 Arbeidsområde og metoder Elev- og lærlingombudets mandat omfa=er videregående opplæring, både i private og offentlige skoler. Voksenopplæringen og skoler godkjent e=er privatskolelova kapi=el 6a (videregående skoler som gir yrkesre=et opplæring som ikke blir gi= ved videregående offentlige skoler) dekkes ikke av ombudets mandat. Ombudet arbeider først og fremst med informasjonseltak, Eltak for å styrke medvirkningen i opplæringen, og med konkret veiledning El enkeltelever, lærlinger og lærekandidater. Ombudet er ikke Ellagt noen beslutningsmyndighet. 5

6 Ombudet legger stor vekt på å være synlig ved skolene, og har denne høsten prioritert å gjennomføre skolebesøk. Det er vikeg og naturlig for ombudet å være i nær kontakt med elever, lærlinger og lærekandidater. Ombudet veileder elever og lærlinger inn i normale klageprosesser med tanke på ordinære konfliktløsningsmekanismer på lavest mulig administraeve nivå. Uten egen beslutningsmyndighet er det en fare for at ombudet blir en «blindvei» for elevene og lærlingene. I Ellegg er det et mål for ombudet å semulere El at forvaltningsorganene (skolene, bedriwene og opplæringskontorene) styrker sin behandling av klager og andre henvendelser. Når ombudet velger å gå direkte inn i en sak er fordi to kriterier er oppfylt; de ordinære behandlingsmekanismene er u=ømt; og det fremstår for ombudet at regelverket er uklart eller bru=. Ombudet blir regelmessig kontaktet av elever i grunnskolen, som regel gjennom deres foreldre. Så lenge det ikke går på bekostning av kvaliteten på ombudets øvrige virksomhet velger ombudet å besvare konkrete spørsmål om grunnskolen, uten å gå for dypt inn i sakene. Den vikegste årsaken El at ombudstjenesten er avgrenset El videregående er historisk; den har sin opprinnelse i andre fylkeskommuner som ikke har ansvar for grunnskolen. Ved enkelte Elfeller opplever ombudet at det er unaturlig med de=e skillet i Oslo kommune. Hvorvidt ombudets virksomhet skal utvides El også å omfa=e elever i grunnskolen som målgruppe kan vurderes på sikt. 6

7 Kapittel 3 Utadrettet virksomhet 3.1 Skolebesøk og opplæring av elevråd Denne høsten har ombudet gjennomført skolebesøk ved alle offentlige videregående skoler i Oslo, med unntak av Eikelund videregåene skole. De=e teller 30 besøk på 26 offentlige videregående skoler. Av de private videregående skolene har ombudet kun vært på besøk på Wang Toppidre=. 1 Innholdet i skolebesøkene varierer e=er skolens behov og prakeske forhold. Ombudet prioriterer å møte flere aktører på skolene, både elever, elevråd, administraev ledelse og lærerpersonale. Det har vært spesielt vikeg for ombudet å bli kjent med elevene i Osloskolen de=e halvåret samt å etablere gode samarbeidsrelasjoner El de administraeve ledelsene ved skolene. I tråd med mandatet gjennomfører ombudet informasjonseltak på skolene ved å holde foredrag om elevers revgheter og ansvar i videregående opplæring. Ombudet får god responds på innholdet i foredraget fra både elever, lærere og administraev ledelse. Ombudet gjennomfører også seminarer om elevrådsarbeid for elevrådsstyrene, som er Edkrevende, men ombudet opplever disse seminarene som fruktbare for elevrådsstyrene. Seminarene spesielt, men også foredragene, er gode Eltak for å styrke elevenes medvirkning i opplæringen. Utover de=e har ombudet gjennomført forsøk med åpent kontor ved enkelte skoler. Det viser seg at de=e er en tjeneste elevene ikke beny=er seg av i stor nok grad El å forsvare Eden det opptar for ombudet. Ordning med åpent kontor på skolene kommer derfor El å bli en nedprioritert praksis. Ombudet har også ha= samtaler med adminstraev ledelse ved de aller fleste videregående skolene, og har opplevd disse som posieve og konstrukeve. Gode relasjoner El skoleledelsen mener ombudet er vikeg, e=ersom en svært vikeg suksessfaktor for et vellykket elevdemokrae over Ed er en posev og engasjert ledelse. Det har vært noe krevende å få El skolebesøkene. Noen skoler svarte ikke på ombudets henvendelse, og det har vært nødvendig med flere purremeldinger for å få i stand skolebesøk. Ombudet har forståelse for at skolehverdagen er travel, men håper at blir mindre krevende å avtale skolebesøk i kommende år. På den annen side har det store flertallet av skolene vært svært samarbeidsvillige og imøtekommende. 1 De øvrige private skolene som blir dekket av ombudets mandat skal besøkes i løpet av våren

8 Ombudet har et ønske om at skolebesøkene blir gjennomført systemaesk hvert skoleår, men vil Elpasse virksomheten e=er behovet på den enkelte skole. 3.2 Samarbeid Ombudet har ta= flere inieaev El samarbeid for medvirkning i skolen. Fra 2013 vil ombudet særlig trekke frem følgende samarbeidsinnstanser: - Elev- og lærlingombudet i Akershus Ombudet har ha= stor ny=e av samtaler og samarbeid med elev- og lærlingombudet i Akershus, Andreas Nilsson, både når det gjelder tanker om ombudsrollen og rent prakeske arbeidsmetoder. Ombudet og Nilsson deler en rekke oppfatniner om hvordan arbeidet som elev- og lærlingombud skal uløres. De=e innebærer blant annet å være synlig på skolene. Ombudet og Nilsson har e=er invitasjon gjennomført et besøk El Oslo poliedistrikt for å gjøre en vurdering av poliedistriket som lærebedriw. Utover de=e er ombudet og Nilsson er enige om at det prakesk, faglig og rent kollegialt ville vært fordelakeg med en samlokalisering av kontorene, og ombudet åpner for å undersøke mulighetene for de=e i Elevorganisajonen i Oslo Lokalavdelingen av Elevorganisajsonen er åpenbart en vikeg samarbeidspartner for ombudet. Ombudet har delta= på EO Oslos skoleringskonferanse, «ElevrådsløWet», og holdt en appell under den årlige «Elevrådskonferansen» om vikegheten av gode samarbeidsruener mellom ledelse og elevråd. Ombudet har også ha= kontaktmøte med Elevorganisasjonen sentralt. Ombudet sikter mot videre samarbeid med Elevorganisasjonen også i Utdanningsetaten Ombudet har ha= et godt samarbeid med Utdanningsetaten denne høsten, og avholdt møter med flere kontaktpersoner. Ombudet inviterte seg selv på besøk re= e=er anse=elsen, og ble ta= godt imot. I løpet av høsten har ombudet avholdt kontaktmøter med blant annet direktør Astrid Søgnen, områdedirektør Patrick Stark og flere i fag- og yrkesavdelingen. Ombudet er også en fast foredragsholder på Utdanningsetatens samlinger for lærlinger. Ombudet har sa= pris på godt samarbeid med områdedirektør Patrick Stark, som også inviterte ombudet El å presentere seg på ledersamling i regi av Utdanningsetaten. Det har vært et mål å etablere kontakter i etaten for å muliggjøre et godt samarbeid. 8

9 - Ombudene for elever og lærlinger (ELON) Ombudet har ha= utby=e av samlinger med de øvrige elev- og lærlingombudene. I høst deltok ombudet på en samling i Tønsberg i regi av elev- og lærlingombudet i Veslold. På samlingene har ombudene diskutert arbeidsmetoder og faglige spørsmål kny=et El virket som elev- og lærlingombud. Det er planlagt to samlinger i Ombudet var også deltakende observatør når elev- og lærlingombudet i Møre- og Romsdal, Monica Molvær, inviterte El en samling av alle elevrådene i Møre- og Romsdal i oktober. Utover de=e har ombudene jevnlig kontrakt over e- post, telefon og via en felles facebook- side. - UngOrg Ombudet har ha= kontaktmøter med UngOrg og UngInfo denne høsten og deltok som fasilitator på Ungdomshøringen 2013 som omhandlet frafallsproblemaekk i videregående opplæring. Ombudet planlegger videre samarbeid i Elevmedvirkningsne=verket Ombudet inviterte sammen med Redd Barna El møte i et elevmedvirkningsne=verk, med deltakere fra Barneombudet, UngOrg, Bufdir, Foreldreutvalget for Grunnutdanningen og Elevorganisasjonen. På møtet diskuterte vi og avklarte funksjonen El ne=verket som en arena for utveksliing av erfaringer, informering om ulike prosjeker og samarbeid generelt. Flere møter skal avholdes i løpet av Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet i Oslo har invitert ombudet og Elevorganisasjonen i Oslo El jevnlige kontaktmøter; en diskusjonsarena som ombudet har sa= stor pris på. Flere kontaktmøter skal avholdes i Barneombudet Ombudet har ha= kontaktmøter med Barneombudet denne høsten. - Ung.no (Bufdir) Ombudet besvarer spørsmål om utdanningsrevgheter i Barne- ungdoms- og familiedirektoratets svartjenste for ungdom, 9

10 3.3 Foredrag og kunnskapsdannelse Ombudet har bidra= med erfaringer, foredrag og kunnskapsdannelse på flere arenaer, blant annet: - Foredrag om elevers revgheter og ansvar i videregående opplæring - Seminarer om elevrådsarbeid og elevmedvirkning - Delta= på lærlingsamlinger i regi av Utdanningsetaten - Elevmedvirkningsne=verket med Elevorganisasjonen, Barneombudet, Redd Barna, UngOrg, Voksne for Barn, Ung.no (Bufdir) og FUG. - Presentasjon på «ElevrådssløWet» - Appell på «Elevrådskonferansen» - Fasilitator på Ungdomshøringen Elevrådssamling i Møre- og Romsdal i samarbeid med elev- og lærlingombudene i Akershus og Møre- og Romsdal - Elevrådsskolering på Ås videregående skole i samarbeid med elev- og lærlingombudet i Akershus 3.4 Lærlingsamlinger Ombudet har en fast programpost på Utdanningsetatens samlinger for nye første- årslærlinger. Det ble avholdt seks slike samlinger høsten 2013, og ombudet deltok på fem. På samlingene orienterer ombudets om hva lærlingene kan bruke ombudet El, samt holder et kort foredrag om lærlingenes revgheter jamfør opplæringslova. Ombudet møter om lag 1000 lærlinger i året gjennom disse samlingene. I løpet av en toårsperiode er ombudet i kontakt med de aller fleste lærlingene i Oslo. Ombudets brosjyre re=et mot lærlinger distribueres El alle lærlingene både ved førsteårsamlingene og på andreårssamlinger. 3.5 Ne<tjenester Ombudet har en omfa=ende ne=virksomhet. I Elegg El ne=stedet elevombud.no driver ombudet en facebook- side, en twi=er- og besvarer spørsmål om utdanningsrevgheter i Barne- ungdoms- og familiedirektoratets svartjenste for ungdom, ung.no. Ne=stedet er hyppig brukt, med besøk fra unike gjester i løpet av De=e er en klar økning fra Edligere år, som figur 3.1 og 3.2 viser. Bruken av ne=siden i 2013 fortse=er trenden med økende bruk som har vært gjeldende siden siden ble oppre=et. Ombudet antar at det e=erspørselen e=er en slik tjeneste, god markedsføring av det forrige elev- og lærlingombudet, le= Elgjengelige ressurser på ne=siden og en generelt økende ne=bruk som er hovedårsakene El 10

11 utviklingen. Videre antar ombudet at det vil være hensiktsmessig å Elpasse ne=siden El ne=lesere på mobiltelefoner, og har allerede sa= i gang et inieaev for å få ne=siden mobilelpasset. Innholdet på ne=siden redigeres og oppdateres forløpende. De mest brukte ressursene på siden er oversikten over revgheter El elever og lærlinger, klageveileder og brevmaler. Det er vikeg at de besøkende raskt blir sluset inn på den informasjonen de trenger, og Eltaket med mobilelpassing blir svært vikeg i denne sammenheng. Ne=siden har også et kontaktskjema som gir brukerne anledning El å spørre ombudet dirkete og få svar på e- post. 3.6 Distribusjon av årsmeldingen Årsmeldingen blir distrubuert El ledelsen, kontaktlærer for elevrådet og elevrådet ved de videregående skolene i Oslo. I Ellegg distribueres den El Utdanningsetaten, byrådsavdeldingen for kunnskap og utdanning, Elevorganiasjonen i Oslo, Elevorganisajonen i Norge, Utdanningsforbundet i Oslo, Barneombudet, Kunnskapsdeptartementet, Utdanningsdirektoratet, Ung.no (Bufdir), UngOrg og de øvrige elev- og lærlingombudene i Norge Figur 3.1: Antall besøk, Antall besøk 11

12 40000 Figur 3.2: Antall unike gjester, Antall unike gjester 12

13 Kapittel 4 Henvendelser Ombudet tar imot henvendelser fra elever og lærlinger, og de=e er grunnlaget for mye av ombudets arbeid. Varsling om forhold på skoler og bedriwer har ved flere anledninger sa= i gang et videre arbeid for å oppklare praksis og regelverk. Ombudet griper sjelden direkte inn i saker, men fungerer som en rådgiver og kompetent samtalepartner for lærlinger og elever som er usikre på regelverk og behandling de møter i hverdagen. Ombudet registerer innkomne henvendelser når de gjelder konkrete fakta eller refererer El El konkrete forhold i opplæringen, i motsetning El hypoteeske spørsmål. Den siste kategorien er det mange av i muntlig kontakt med elever og lærlinger, men også per e- post. Henvendelsene som er registrert her, er altså henvendelser El ombudet som omhandler et konkret forhold i opplæringssituasjonen. I 2013 registrerte ombudet 112 henvendelser, opp fra 71 i både 2012 og Året 2013 ble derfor et rekordår i antall henvendelser, det forrige rekordåret var 2008 med 102 henvendelser. Ombudet antar at økningen i henvendelser henger sammen med økt kjennskap El elev- og lærlingombudet i Oslo samt økt bruk av ne=siden. Se figur 4.1 c) for grafisk fremselling. Ombudet har mo=a= langt flere henvendelser enn de=e, men noen er ikke konkrete nok El å registeres og noen gjelder andre fylker. Ombudet kan ikke vise El noe påfallende mønster i henvendelene, disse gjelder de fleste forhold innen både arbeidsre= og opplæringsre=. 2 3 De fleste henvendelsene fra elever omhandler vurderings- og fraværsspørmål. For lærlinger er det forhold kny=et El lære- og arbeidskontrakt, trivsel på arbeidsplassen og hevinger av kontrakt. Ombudet mener at antall henvendelser er ikke nødvendigvis et godt mål på hvilke ulordringer som preger Osloskolen. Figur 4.1 a) - d) viser også hvilke grupper rapportører Elhører, hvilke kanaler kontakten skjer gjennom og Edspunkt på året. Ombudet fungerer også som ekspert i panelet El ung.no, Barne-, ungdoms- og familieetatens svartjeneste for ungdom, som det forrige elev- og lærlingombudet i Oslo også gjorde. Ombudet ble invitert inn i panelet medio desember og besvarte totalt 20 spørsmål i denne tjenesten i Anslagvis vil antallet besvarelser i et normalt år være mellom 300 og 500. Svarene publiseres fortløpende på ne=stedet, slik at de kan gjenbrukes. Tjenesten har rundt 1,5 millioner sidevisninger og unike brukere per måned. Ombudet mener de=e er en vikeg arena for å 2 Utover et tydelig sesongbasert mønster. 3 Se vedlegg D for hvilke kategorier henvendelsene fordeler seg e=er. 13

14 spre kunnskap og kompetanse om revgheter og plikter blangt unge, og det er grunnen El at ombudet velger å delta i panelet selv om tjenesten ikke er eksklusiv for Oslo. Det kan også være en kanal for å vise El ombudets egen ne=side og ressursene som finnes der. Figur 4.1: StaBsBkk over henvendelser a) E=er kilde b) E=er rapportør c) E=er år d) E=er måned

15 Kapittel 5 Aktiviteter våren 2013 Ombudet ønsket å legge El et kapi=el om elev- og lærlingombudets akeviterer vårhalvåret 2013, da det ville være naturlig å inkludere en oversikt over akevitene fra denne perioden i årsrapporten. Dessverre har det ikke vært mulig å oppdrive god nok informasjon El å kunne skrive et ulyllende kapi=el som gir en reserdig og fullstendig beskrivelse av elev- og lærlingombudets virke denne perioden. Til undertegnedes kjennskap har det forrige elev- og lærlingombudets arbeid denne perioden vært i tråd med Edligere års virke. Utover de=e føles det ikke naturlig for undertegnede å kommentere akevitene fra perioden. 15

16 Kapittel 6 Erfaringer I henhold El mandatet skal ombudet «kontrollere at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får sine revgheter ivareta=, og gi Elbakemelding El polieske og administraeve myndigheter i Oslo om hvordan deres vedtak følges opp, fra et elev- og lærlingperspekev». De=e kapi=elet i årsrapporten er e= av ombudets virkemidler for å gjøre denne rapporteringen. I de=e kapi=elet trekker ombudet frem erfaringer med saker som berører elevenes revgheter. Undertegnede har kun vært i virke som elev- og lærlingombud et halvt år når denne rapporten skrives, og det er begrenset hvilke slutninger undertegnede med sikkerhet kan trekke om revghetssituasjonen El elever og lærlinger i Oslo kommune. InnEl ombudet har en bredere og dypere innsikt i Elstanden vil ombudet være forsikeg med å trekke konklusjoner. I all vesentlighet virker det likevel åpenbart at revghetene El elever og lærlinger er godt ivareta= i Oslo kommune. Det finnes likevel områder hvor ombudet mener at Osloskolen kan forbedre seg, basert på erfaringene fra Låste dører for elevene? Ombudet har registrert at enkelte skoler låser dørene El klasserommet ved skole- og Emestart for å øke arbeidroen i klasserommet og dermed forbedre undervisningsforutsetningene for læreren. Slik se= er «låst dør»- praksisen et Eltak for å forbedre læringsmiljøet. Tiltaket kan Elsvarende bli se= på som et refsingseltak, altså bortvisning fra undervisningen. Ombudet har bli= kontaktet av elever som lurer på lovligheten av denne praksisen. Ombudet er kriesk El praksisen slik den gjennomføres ved enkelte skoler. Det er avgjørende at Eltaket ansees som et opplæringseltak og ikke et refsingseltak for elevene. «Låst dør»- praksis som refsingseltak: Å hindre elever fra å komme inn i klasserommet ved å låse inngangsdøren kan regnes som et refsingseltak og dermed bortvisning; skolens mest alvorlige reaksjon overfor forseelser. De=e innebærer at elevens re= El opplæring se=es El side for en begrenset periode. Prinsipielt mener ombudet at elever ikke kan bortvises fra undervisning på grunn av en (enkeltstående) forsentkomming, da andre Eltak bør vurderes først. Elever skal få mulighet El å forklare seg muntlig for vedkommende som skal ta avgjørelse om bortvisning. Når eleven møter en låst dør betyr det per definisjon at kommunen/skolen har overla= beslutningen om bortvisning El læreren. Den låste døren impliserer naturligvis at eleven 16

17 ikke får mulighet El å forklare seg om forsentkommingen. Ombudet mener de=e er et problem, og mener det må være en ordning for at elevene skal få forklare seg dersom praksisen skal være lovlig. «Låst dør»- praksis som opplæringseltak: Det må være et alternaevt undervisningsopplegg for de elevene som møter en stengt dør. Ombudet erfarerer at de=e Elbudet owe innebærer åpent bibliotek eller lignende med få eller ingen faglærere Elstede, og mener at et slikt alternaevt Elbud ikke er godt nok. Oppsummert er ombudet prinsipielt kriesk El praksisen ut i fra elevperspekev. Hvordan elevene opplever Eltaket er vikeg, og de fleste elever opplever de=e som et refsingseltak. Dersom Eltaket beny=es ved en skole mener ombudet at et minstekrav må være at følgende kriterier oppfylles: 1) et fullgodt faglig og pedagogisk alternaev El undervisning, 2) mulighet for eleven å få forklare seg rundt forholdet og 3) elevrådet bør inkluderes i prosessen med å komme frem El kompromisser. Ombudet kommer El å følge opp saken. Det skal nevnes at ombudet har full forståelse for at skolene som iverkse=er slike Eltak har store ulordringer kny=et El arbeidsro i klasserommet. Fra et elevperspekev er det likevel nødvendig for ombudet å problemaesere praksisen og understreke nødvendigheten av en prioritering av alternaev opplæring der slike Eltak iverkse=es. 6.2 GraBs opplæring Ombudet har registrert at prinsippet om graes videregående opplæring ikke følges overalt. Blant annet gjelder de=e IB- linjen på Berg videregående skole, hvor elevene må betale for trykte læremidler. På generelt grunnlag ønsker ombudet å understreke vikegheten av at også videregående skoler i nedleggingsfasen har ressurser nok El å Elby elevene sine en fullgod opplæring i tråd med revghetene sine. E=er godt engasjement fra elevene på ambulanselinjen ved Holtet videregående skole ryddet skolen på imponerende vis fort opp i praksisen om at elevene selv må=e dekke utgiwer kny=et El praksisopphold. 6.3 Psykiske helsetjenester De aller fleste skoleledelser ombudet har vært i kontakt med melder om et økt behov for psykiske helsetjeneseter som en følge av en økning av elever med psykiske problemer. Ombudet vil understreke vikegheten av å være i forkant av denne utviklingen ved å prioritere et bredere Elbud av psykiske helsetjenester El elevene ved de videregående skolene i kommunen. 6.4 Forebyggende aksjoner med narkohunder 17

18 I Edligere år har saken med forebyggende aksjoner med narkohunder ved skolene oppta= ombudet. Saken ligger foreløpig inne El vurdering i JusEsdepartementet. Ombudet avventer videre utvikling i saken, og er foreløpig Elfreds med at det ikke foregår ulovlige aksjoner i Oslo kommune. 6.5 Elevmedvirkning i læringsmiljøet Flere elever ombudet er i kontakt med nevner at deres mulighet El medvirkning re=et mot læringsmiljøet er begrenset. Ombudet mener at elever i større grad og med stort hell kan inkluderes i prosessen rundt valg av undervisnings- og vurderingsmetoder. De=e forutse=er en betydelig innsats fra skolene, men også ansvar og betydelig engasjement og vilje fra elevenes side. Ombudet vil derfor oppfordre skoler El å iverkse=e Eltak for å øke graden av elevmedvirkning i læringsmiljøet. 6.6 Y<erligere stø<e fra skoleledelse for et bedre elevdemokrab Ombudet registerer at den sannsynligvis vikegste suksessfaktoren for et fungerende elevdemokrae over Ed er en posiev, engasjert og villig skoleledelse. Flere videregående skoler i Oslo har overrasket ombudet med et meget godt elevdemokrae. Alle disse skolene har det El felles at skoleledelsen er en akev bidragsyter El og stø=e for elevrådet. Mange skoler kan stø=e elevrådene i større grad, blant annet ved å bidra med opplæring og skolering i elevrådsarbeid. Ombudet bidrar mer enn gjerne i slike sammenhenger. Ombudet vil også oppmode skoleledelsene El å være en ektra stø=e for elevråd som vil arbeide med Eltak re=et mot læringsmiljø. 6.7 ReXghetssituasjonen Bl elever i Oslo kommune på lang sikt Basert på samtaler med sentrale aktører i Osloskolen må ombudet ut i fra et elevperspekev få u=rykke sin bekymring over den langsikege effekten av enkelte aspekt ved skolepoliekken i Oslo kommune. Kildene El ombudet forteller at finansieringsmodellen i videregående opplæring kan føre El større forskjeller i opplæringselbudet mellom skolene og en forringelse av opplæringskvaliteten ved de skolene med få søkere. Dersom konkurransen skolene imellom ikke skjer på like vilkår vil skoler med et mindre posievt rykte gjenta=e år komme mindre heldig ut. Forskjellene vil øke systemaesk og ramme elevene ved enkelte videregående skoler. Den negaeve trenden vil kunne føre El en befeseng av ryktene og en påfølgende vond spiral. Ombudet mener poliekken er problemaesk se= fra et elevperspekev og bekymrer seg for kvaliteten El opplæringselbudet fremedige elever i Osloskolen får. 18

19 Vedlegg 7.1 Mandat Bystyret oppre=et ordningen med elev- og lærlingombud i Oslo i sak 203/05, i møte den 25. mai Ordningen med elev- og lærlingombudet ble gjort permanent f.o.m 1. januar Elev- og lærlingombudets mandat ble vedta= 15. desember 2010 av Oslo bystyre, i sak 426/2010. I denne saken ble ombudets mandat gi= som følger: 1. Ombudet er bystyrets ombud for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring. Ombudets virksomhet skal omfa=e både offentlige skoler og skoler godkjent e=er privatskoleloven. Ombudets virksomhet skal ikke omfa=e skoler e=er 6A i privatskoleloven og voksenopplæringen. 2. Ombudet skal samarbeide med alle parter i videregående opplæring. Ombudet skal skape møteplasser for å diskutere medvirkning og dykeggjøre elever, lærlinger og lærekandidater El akev medvirkning i læringsarbeidet. 3. Ombudet skal være en informasjonsressurs og veileder for elever, lærlinger, lærekandidater og andre som ønsker informasjon og hjelp kny=et El revgheter og plikter i videregående opplæring. 4. Ombudet skal gjennomføre opplæring og gi stø=e El elevellitsvalgte i elevråd og elevorganisasjoner. 5. Ombudet skal kontrollere at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får sine revgheter ivareta=, og gi Elbakemelding El polieske og administraeve myndigheter i Oslo om hvordan deres vedtak følges opp, fra et elev- og lærlingperspekev. 6. Ombudet skal være organisert som en egen enhet og uløre si= arbeid på fri= og selvstendig grunnlag, uavhengig av administraev og poliesk ledelse i kommunen. 7. Ombudet skal legge frem en årlig rapport for sin virksomhet og utarbeide en handlingsplan med mål og Eltak over fireårsperioder. I kultur- og utdanningskomiteens behandling av saken i møte 11. mai 2005 ble følgende merknader vedlagt saken, og flertallsmerknadene ansees derfor også som styrende for ombudets virksomhet: «Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, V, RV og KrF er glade for at et enstemmig bystyre bevilget penger El å oppre=e en ombudsordning for elever og lærlinger i Oslo kommune fra høsten E=er at pareene A, SV, V og KrF i flere år har vært pådrivere for å få oppre=et en slik ordning, ser disse medlemmer ser frem El at de=e blir en realitet fra og med denne høsten. Disse medlemmer ønsker å gi honnør El Elevorganisasjonen som også har vært pådrivere for at Oslo Kommune skal prøve ut en ordning med ombud for elever og lærlinger. Tilsvarende ordning har eksistert i bl.a. Nordland og Akershus fylkeskommune og gi= gode resultater. Disse medlemmer finner det naturlig at det nye ombudet også blir ombud for elever ved de private videregående skolene. Disse medlemmer mener at oppre=elsen av et ombud for elever og lærlinger vil klare å se=e fokus på elevenes læringsmiljø og elevdemokrae ved den enkelte skole. Til tross for at Utdanningsetaten har arbeidet med å styrke elevdemokraeet, er det fortsa= flere skoleledere i Oslo som ikke i Elstrekkelig grad tar på alvor at elevene skal kunne påvirke sin egen hverdag og utvikling. Disse medlemmer er oppta= av at Oslo kommune i sterkere grad enn i dag vektlegger elevenes revgheter i skolen. Disse medlemmer går på denne bakgrunn inn for å oppre=e en ordning med 19

20 elev- og lærlingombud i Oslo, og at ombudet skal være fullt operaevt fra og med skolestart høsten Disse medlemmer vil peke på at det allerede er oppre=et egne elevombud i flere av landets fylker. Det er således ubeenget posievt at et elev- og lærlingombud nå etableres i Oslo, og at det blir samlokalisert med ombudet i Akershus. Disse medlemmer vil understreke at det allerede eksisterer et omfa=ende lovverk som er ment å sikre revghetene El lærlinger og elever. Skolene og utdanningsetaten følger imidlered ikke alled opp si= ansvar kny=et El ivaretakelse av elevenes revgheter, og disse medlemmer mener derfor at et ombud vil kunne bidra El å sikre elevenes og lærlingenes revgheter enda bedre enn i dag. Disse medlemmer mener at det er hensiktsmessig at forretningsutvalget får arbeidsgiveransvaret for elev- og lærlingombudet, for dermed å styrke inntrykket av å være bystyrets ombud for elever og lærlinger. Disse medlemmer synes det er naturlig at ombudet årlig legger frem rapport om sin virksomhet, og stø=er Elevorganisasjonen i at ombudet i Ellegg utarbeider en handlingsplan med satsningsområder og konkrete Eltak. I tråd med de=e fremmes det forslag om en endring i byrådets forslag El vedtak på de=e punkt. Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, RV og KrF registrerer at mange av arbeidsoppgavene El ombudet overlapper med Elevorganisasjonens oppgaver, og synes det er naturlig at det blir nevnt i mandatet at ombudets rolle ikke er å ta over elevorganisasjonenes rolle, men holde fokus på elevene og lærlingene i samarbeid med elevorganisasjonene. Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, V, RV og KrF ser med Elfredshet at byrådet har valgt å legge ved høringsu=alelsene El denne sak, slik at komiteens medlemmer kan se hvilke innspill som er kommet fra de berørte parter. Det er også gledelig å se at flere av innspillene er ta= inn i byrådssaken, som bl.a. at ombudet er gi= E=elen «Elev- og lærlingombud». Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, V og RV har i Ellegg merket seg at Elevorganisasjonen har noen interessante synspunkter på hvilke kvalifikasjoner et elev- og lærlingombud bør ha. Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, V, RV og KrF viser El at Utdanningsetaten og Elevorganisasjonen understreker at ombudet både skal samarbeide og være brobygger mellom alle parter, det vil si for skolene, elevorganisasjonen, poliekere og administrasjonen. Disse medlemmer mener at det også er vikeg å ivareta Elevorganisasjonens ønske om at ombudet skal være i spesielt nær kommunikasjon med dem for å få en hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgaver. Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV konstaterer at Elevorganisasjonen ønsker at ombudet også skal gjelde for ungdomsskoleelever. Disse medlemmer ser at det kan bli meget omfa=ende og stø=er byrådet i at ombudsordningen, i alle fall i denne omgang, kun skal omfa=e elever i videregående skoler. Byrådet bes imidlered vurdere om det er hensiktsmessig å utvide ordningen. Komiteens mindretall, medlemmene fra A, SV og RV viser El at byrådet innseller på at det skal oppre=es en referansegruppe i Elknytning El ombudet. Disse medlemmer mener at det er vikeg at elevorganisasjonene selv oppnevner sin representant i denne gruppa. Komiteens flertall, medlemmene fra A, SV, V, RV og KrF vil understreke at et elev- og lærlingombud skal ivareta flere ulike funksjoner, herunder bidra El kunnskap og informasjon om elevenes revgheter i skolen. Ombudet skal også fungere som en brobygger mellom elever, poliekere og skoleledelse. 20

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2013. Årsrapport 2012

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2013. Årsrapport 2012 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Rapport Rapport 1/2013 Årsrapport 2012 Publisert dato: 22. mars 2013 Satt i 11pt Meta Serif Utgiver: Elev- og lærlingombudet i Oslo Lille Grensen 7 0159 Oslo www.elevombud.no

Detaljer

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013

Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Årsmelding for Elev- og lærlingombudet, Oppland 2012-2013 Innledning Store deler av arbeidsåret 2012 sto Oppland uten et fungerende elev- og lærlingombud, pga. fødselspermisjon. Dette medfører redusert

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01.01.2008-02.03.2012. Alle dokumenter med type I eller U og journaldato i angitt periode.

Offentlig journal. Periode: 01.01.2008-02.03.2012. Alle dokumenter med type I eller U og journaldato i angitt periode. Oslo kommune, Elev- og lrlingombudet Skrevet ut: 02.03.2012 Offentlig journal Periode: 01.01.2008-02.03.2012 Alle dokumenter med type I eller U og journaldato i angitt periode. 2008/23-1 U.off. Dok.dato:

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Årsmelding Skoleåret 2011/2012

Årsmelding Skoleåret 2011/2012 Årsmelding Skoleåret 2011/2012 www.elevombudene.no/telemark Innholdsfortegnelse 1. Ombudsordningen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandat... 3 2. Informasjonsarbeid... 5 2.1 Fronter... 5 2.2 Web... 5 2.3 Facebook...

Detaljer

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2012. Årsrapport 2011

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2012. Årsrapport 2011 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Rapport Rapport 1/2012 Årsrapport 2011 Publisert dato: 16. april 2012 Satt i 11pt Meta Serif Utgiver: Elev- og lærlingombudet i Oslo Lille Grensen 7 0159 Oslo www.elevombud.no

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Årsmelding elev- og lærlingombudet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Årsmelding elev- og lærlingombudet Østfold FYLKESKOMMUNE 2012 Årsmelding elev- og lærlingombudet INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1 Innledning... 3 Kap. 2 Ombudsordningen... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Økonomi... 4 Kap. 3 Informasjonsarbeid... 6 3.1

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for barn og utdanning Notat til bystyrets organer Til: Finanskomiteen Dato: 27.10.2006 Fra: Byråden for barn og utdanning Vår ref (saksnr): 200604006-3 Arkivkode: 024 Notat

Detaljer

Elev- og lærlingombudet. Årsmelding 2012

Elev- og lærlingombudet. Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen mars 2013 Innhold 1. OMBUDSORDNINGEN... 4 1.1 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 1.2 Ombudets plassering... 4 1.3 1.3 Økonomi... 4 2. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

Årsrapport Oktober 2007 Februar 2008

Årsrapport Oktober 2007 Februar 2008 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Oslo Årsmelding Årsrapport Oktober 2007 Februar 2008 1 Om rapporten I henhold til mandatet skal Elev- og lærlingombudet i Oslo

Detaljer

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu Skolemiljøutvalget Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu 1 Skolens elever utgjør 20 % av befolkningen, men de representerer 100 % av fremtiden. Staten gir

Detaljer

Historisk tilbakeblikk. -vår «sprøyte» så langt

Historisk tilbakeblikk. -vår «sprøyte» så langt Historisk tilbakeblikk -vår «sprøyte» så langt Fylkestinget vedtok i desember 2006 at Sør-Trøndelag fylkeskommune starter et arbeid mot seksualisert trakassering i skolen. Arbeidet må ta utgangspunkt i

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2013/2014

Årsmelding. Skoleåret 2013/2014 Årsmelding Skoleåret 2013/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 3 2.1 Fronter... 4 2.2 Web... 4 2.3 Sosiale medier... 4 2.4 Profileringsmateriell... 4 2.5

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2011

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2011 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2011 Innhold 1. Innledning 2 2. Ombudsordningen 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Ombudets plassering 3 2.3 Økonomi 3 3. Informasjonsarbeid 4 3.1 Web og edialog 4 3.2 Facebook

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport 1/2015. Årsrapport 2014

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport 1/2015. Årsrapport 2014 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Rapport 1/2015 Årsrapport 2014 Sammenfatning Administra*vt - Elev- og lærlingombudet har arbeidet for en samlokalisering med elev- og lærlingombudet i Akershus - Samlokalisering

Detaljer

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2011

Oslo kommune Elev- og lærlingombudet. Rapport. Rapport 1/2011 Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Rapport Rapport 1/2011 Årsrapport 2010 Publisert dato: 2. mars 2011 Satt i 11pt Meta Serif Utgiver: Elev- og lærlingombudet i Oslo Lille Grensen 7 0159 Oslo www.elevombud.no

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

www.tromsfylke.no Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli Bodø 28. mai 2015

www.tromsfylke.no Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli Bodø 28. mai 2015 Fylkesutdanningssjef Sedolf Slettli Bodø 28. mai 2015 Status og utfordringer for Troms 2006 «Dårligst på alt» - på tross av mange svært dyktige ansatte Dyrest i landet Skåret dårlig på nasjonale målinger

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2013

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2013 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2013 Innhold 1. Innledning 4 2. Sammendrag og hovedanbefalinger 5 3. Ombudsordningen 7 3.1 Bakgrunn 7 3.2 Ombudets plassering 7 3.3 Økonomi 7 4. Informasjonsarbeid

Detaljer

Elevrådsskolering Høsten 2013

Elevrådsskolering Høsten 2013 Elevrådsskolering Høsten 2013 Skal ivareta elever og lærlingers rettigheter Hjelper enkeltelever i konkrete spørsmål "Jeg har det skikkelig kjipt på skolen, men det virker som om ingen bryr seg" "Læreren

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs).

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs). Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo. Telefon: 23 13 81 00 Epost: oslo@udf.noweb: www.udf.no/oslo Facebook: www.facebook.com/udfoslotwitter: www.twitter.com/udfoslo Du mottar denne e-post

Detaljer

Innhold. Forsidebilde: Videregående skoler, www.kreativetrondelag.no. Foto: STFK

Innhold. Forsidebilde: Videregående skoler, www.kreativetrondelag.no. Foto: STFK Årsrapport 2010 / 2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for opprettelsen av elev- og lærlingombud i Sør-Trøndelag... 3 3. Elev- og lærlingombudets virksomhet juli 2010 til mai 2011... 4 3.1 Informasjonsarbeid...

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Elev- og lærlingombudet

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Elev- og lærlingombudet TELEMARK FYLKESKOMMUNE Elev- og lærlingombudet Fra Elev- og lærlingombudet i Telemark Som elev- og lærlingombud er jeg så heldig at jeg kan tilbringe mye av arbeidstiden min ute blant elever og lærlinger

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående

Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående BEBY /15 Bergen bystyre Egeninitiert forslag fra Ungdommens bystyre om overgangen fra ungdomsskole til videregående LLEN ESARK-022-201432944-12 Hva saken gjelder: Ungdommens bystyre (UB) sendte 261114

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01.01.2008-17.06.2013. Alle dokumenter med type I eller U og journaldato i angitt periode.

Offentlig journal. Periode: 01.01.2008-17.06.2013. Alle dokumenter med type I eller U og journaldato i angitt periode. Oslo kommune, Elev- og lrlingombudet Skrevet ut: 17.06.2013 Offentlig journal Periode: 01.01.2008-17.06.2013 Alle dokumenter med type I eller U og journaldato i angitt periode. 2008/23-1 U.off. Dok.dato:

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid

Retningslinjer om rusforebyggende arbeid Retningslinjer om rusforebyggende ID UTS.F.2.5 Versjon 1.00 Gyldig fra 06.08.2014 Forfatter Tone Vangen Verifisert Godkjent Øystein Johannessen Side 1 av5 Retningslinjer om rusforebyggende og håndtering

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

0. Innhold i rapporten

0. Innhold i rapporten årsrapport 2009 / 2010 0. Innhold i rapporten 1. Innledning 2. Bakgrunn for opprettelsen av elev- og lærlingombud i Sør-Trøndelag 3. Elev- og lærlingombudets virksomhet juli 2009 til juni 2010 3.1 Informasjonsarbeid

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Elevrådskokeboka. Nyttige tips til deg som driver med elevråd

Elevrådskokeboka. Nyttige tips til deg som driver med elevråd Elevrådskokeboka Nyttige tips til deg som driver med elevråd Elevrådet er elevenes eget organ på skolen, og står fritt til å ta opp saker av interesse for elevene. Ingen andre enn elevrådet selv kan bestemme

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE INTRODUKSJON AV VIRKSOMHETEN Håkvik barneskole er en 1-7 skole med ca 150 elever. Skolen ligger 12 km sør for Narvik sentrum i naturskjønne omgivelser i gangavstand til skog,

Detaljer

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi...

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi... Årsrapport 2011 / 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 2 Organisering og drift... 1 2.1 Økonomi... 1 2.2 Bemanning... 1 2.3 Mandat... 2 3 Veiledningsarbeid... 3 3.1 Henvendelser... 3 3.2 Informasjon...

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Håndbok for elevrådskontakt

Håndbok for elevrådskontakt Oslo kommune Elev- og lærlingombudet Håndbok for elevrådskontakt Nyttige tips for deg som er elevrådskontakt 2 Publisert dato: 28.07.2015 Utgiver: Elev- og lærlingombudene i Norge (2015) www.elevombud.no

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

OMBUDET FOR ELEVER OG LÆRLINGER ÅRSMELDING 2014

OMBUDET FOR ELEVER OG LÆRLINGER ÅRSMELDING 2014 OMBUDET FOR ELEVER OG LÆRLINGER ÅRSMELDING 2014 Innhold 1. Innledning 4 2. Sammendrag og hovedanbefalinger 5 3. Ombudsordningen 7 3.1 Bakgrunn 7 3.2 Ombudets plassering 7 3.3 Økonomi 7 4. Informasjonsarbeid

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1 Kommunstyret 11. desember 2014 10.12.2014 1 Mobbesak ved Grua skole Saken kom fram gjennom leserbrev i avisen Hadeland med påfølgende nyhetsartikkel 12. september 2014 En mor valgte å ta barnet sitt ut

Detaljer

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon

STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN. Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon STANDARDREGLEMENT FOR DRIFTSSTYRENE I OSLOSKOLEN Kapittel 1 Skolenes og voksenopplæringssentrenes styre og administrasjon 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrenes organisering

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Hordaland 2015/2016 Side 1 av 10 Innhold Kapittel Side 1. Elevinspektør og elev og lærlingombud 3 2. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 3 3. Helse

Detaljer

RUTINE FOR KLAGESAKER

RUTINE FOR KLAGESAKER ELVERUM KOMMUNE RUTINE FOR KLAGESAKER Handlingsplan Elverum ungdomsskole Sist revidert: 03.01.2013 Atle Teksum/rektor Rutinene beskriver handlingsplanen for Elverum ungdomsskole samt lovforankret bakgrunn.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer