3. KVARTALSRAPPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. KVARTALSRAPPORT 2013"

Transkript

1 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Økonomisk hovedoversikt Sektorene Driftsrisiko Medarbeidere Organisering Prosjekter Prosjektrisiko Tema: Fjære ungdomsskole og Fevik nye 1-10 skole Tema: Velferdsteknologisk satsning i Grimstad Tema: IKT-benchmarking Sektor: Kultur og oppvekst Sektor: Samfunn og miljø Sektor: Selvfinansierende (VARF) Sektor: Helse og sosial

3 1. Sammendrag Grimstad kommune har et resultat på +32,8 mill. kroner per 3. kvartal På samme tid i fjor var resultatet +50,1 mill. kroner. Det er per 3. kvartal 2013 budsjettert med et resultat på +34,2 mill. kroner. Budsjettavviket per 3. kvartal er -1,4 mill. kroner, og dette utgjør -0,1 % av kommunens samlede inntekter. Rådmannen legger opp tiltak slik at kommunen samlet sett vil holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet ved årets slutt. Det er noe usikkerhet rundt dette målet. Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på -10,0 mill. kroner. Helse- og sosialsektoren og kultur- og oppvekstsektoren har negative budsjettavvik, sektor for samfunn og miljø og fellesområdet har positivt avvik. Støttefunksjonene og trossamfunn er i økonomisk balanse. Netto lønnsutgifter er 603,8 mill. kroner per 3. kvartal. Det er en økning på 7,9 % i forhold til samme periode i fjor. Denne økningen forklares med lønnsøkning fra 2012 til 2013 på ca 3,5 % per 3 kvartal, samt en økning i antall ansatte på 63,9 brutto årsverk og 4,7 % (se eget kapittel om medarbeidere). Avvik i forhold til budsjett er - 6,2 mill. kroner, da det ikke er budsjettert med en så stor årsverksutvikling. Sykefraværet er 8,4 prosent per 3. kvartal og det er en økning på 1,4 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på mer enn 16 %. 2

4 2. Økonomisk hovedoversikt Tall i Resultat hittil i år per 3. kvartal Budsjett hittil i år per 3. kvartal kroner endring % periodisert avvik % hele året Rammetilskudd , , Inntektsutjevning , , Skatteinntekter , , Eiendomsskatt , , Driftsinntekter , , Sum inntekt , , Netto lønn , , Driftsutgifter , , Avskrivninger Sum kostnad , , Brutto driftsres , , Avskrivninger Finans kostnad , Netto driftsres , , Avsetninger Resultat , ,1 449 Grimstad kommune har et resultat på +32,8 mill. kroner per 3. kvartal På samme tid i fjor var resultatet +50,1 mill. kroner. Det er per 3. kvartal 2013 budsjettert med et resultat på +34,2 mill. kroner. Budsjettavviket per 3. kvartal er -1,4 mill. kroner, og dette utgjør -0,1 % av kommunens samlede inntekter. Rådmannen legger opp tiltak slik at kommunen samlet sett vil holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet ved årets slutt. Det er noe usikkerhet rundt dette målet. Rammetilskudd, inntektsutjevning og skatteinntekter utgjør kommunens frie inntekter. Per 3. kvartal 2013 utgjorde dette 773,1 mill. kroner. Dette er en økning på 46,5 mill. kroner i forhold til samme periode i Justeres det for nye oppgaver som ble tilført gjennom statsbudsjettet 2012, er den justerte veksten i de frie inntektene 42,0 mill. kroner eller 5,8 %. Denne veksten ivaretar innbyggerveksten og lønns- og prisstigning. Rammetilskuddet er 360,6 mill. kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 19,5 mill. kroner eller 5,7 % i forhold samme periode i fjor. Avvik i forhold til budsjett er 0,6 mill. kroner per 3. kvartal. Inntektsutjevningen er 13,9 mill. kroner per 3. kvartal. Dette er en reduksjon på 0,4 mill. kroner eller 2,6 % i forhold samme periode i fjor. Avvik i forhold til budsjett er -6,1 mill. kroner per 3. kvartal og må ses sammenheng med økte skatteinntekter i Grimstad kommune samt vekst for alle landets kommuner. Skatteinntektene er 399,0 mill. kroner per 3. kvartal. Dette er en økning på 27,4 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor, eller 7,4 %. Avvik i forhold til budsjett er +6,4 mill. kroner. Per 3. kvartal ligger Grimstad på 91,3 % av landsgjennomsnittlige skatteinntekter. Det positive budsjettavviket i skatteinntekter må ses i sammenheng med det negative avviket i rammetilskudd, som skyldes skatteutjevning. Det samlede avviket i frie inntekter utgjør +0,9 mill. kroner. Eiendomsskatten er 34,1 mill. kroner per 3. kvartal. Dette er en økning på 2,7 mill. kroner eller 8,4 % i forhold til samme periode i fjor. Økningen skyldes at kommunestyret økte formuesgrunnlaget i 2013 med ytterligere 10 % i forhold til tidligere år. Avvik i forhold til periodisert budsjett er +0,3 mill. kroner. 3

5 Andre driftsinntekter er 244,69 mill. kroner per 3. kvartal. Det er en økning på 11,8 mill. kroner og utgjør 5,1 % i forhold til samme periode i fjor. Avvik i forhold til periodisert budsjett er 11,5 mill. kroner. Dette positive avviket knyttes direkte til driftsenhetene og sektorene, og må ses i sammenheng med avvik innen for lønn og andre driftsutgifter. Det vises til sektorenes kommentarer for ytterligere forklaringer. Netto lønnsutgifter er 603,8 mill. kroner per 3. kvartal. Det er en økning på 7,9 % i forhold til samme periode i fjor. Denne økningen forklares med lønnsøkning fra 2012 til 2013 på ca 3,5 % per 3 kvartal, samt en økning i antall ansatte på 63,9 brutto årsverk og 4,7 % (se eget kapittel om medarbeidere). Avvik i forhold til budsjett er - 6,2 mill. kroner, da det ikke er budsjettert med en så stor årsverksutvikling. Det vises til sektorenes kommentarer for ytterligere forklaringer. Andre driftsutgifter er 384,8 mill. kroner per 3. kvartal. Det er en økning på 5,1 % i forhold til samme periode i fjor. Avvik i forhold til periodisert budsjett er -18,3 mill. kroner. Det vises til sektorenes kommentarer for ytterligere forklaringer. Det er ikke regnskapsført avskrivninger i dette kvartalet. Avskrivninger er en årsoppgjørsdisposisjon og håndteres etter årsskiftet. Det er budsjettert med 54,3 mill. kroner i total avskrivning. Det er bokført 30,4 mill. kroner i finanskostnader per 3. kvartal. Det er en økning i forhold til samme periode i fjor. Det er i hovedsak utbytte, renteutgifter og renteinntekter som er bokført. Beløpene er ført etter kontantprinsippet og vil bli avstemt i årsoppgjøret. Avvik i forhold til periodisert budsjett er +10,3 mill. kroner. 2.1 Overheng og helgetillegg Budsjett 2012 ble ikke justert for endring i sats for helgetillegg (3 mill. kroner) og overheng lønnsoppgjør fra 2011 til 2012 (5,9 mill. kroner). Rådmannen har i budsjett 2013 lagt inn kompensasjon for manglende justering av til sammen 8,9 mill. kroner, fordelt slik: Støttefunksjonene + 0,3 mill. kroner Helse og sosialsektoren + 5,6 mill. kroner Sektor for samfunn og miljø + 0,8 mill. kroner Kultur og oppvekstsektoren + 2,2 mill. kroner For 2013 er dette tilført sektorene fra fellesområdet, avsatte midler til lønnsoppgjør. Budsjett 2014 er korrigert tilsvarende. 2.2 Statsbudsjett Ressurskrevende brukere. Regjeringen Stoltenberg la inn i forslag til statsbudsjett en reduksjon i kompensasjon av utgifter knyttet opp mot ressurskrevende brukere, med virkning fra Kompensasjonen ble justert ned fra 80 til 77,5 %. For Grimstad kommune utgjør dette ca 0,9 mill. kroner og er justert inn i budsjett Ettersom den nye regjeringen har reversert forslaget, faller grunnlaget for justering i budsjett 2014 bort. Dette er også kommentert som avvik på drift Dette avviket vil da bortfalle. Frie inntekter I Nasjonalbudsjettet 2014 er de frie inntektene oppjustert med 1,8 mrd. kroner fra Revidert nasjonalbudsjett 2013, som følge av høyere anslåtte skatteinntekter. Av dette tilfaller ca 1,4 mrd. Kroner kommunesektoren. Dette er anslag på skatteinngang på landsnivå og kan ikke regnes som 4

6 sikre. Rådmannen vurderer det likevel som sannsynlig at Grimstad kommune vil få en økt skatteinngang på 4 mill. kroner for Private barnehager I vedtatt statsbudsjett 2013 ble minimumstilskuddet til private barnehager økt fra 92 til 94 % fra 1. august I revidert nasjonalbudsjett sommer 2013 ble det lagt inn en ytterligere økning fra %. Denne siste økningen medfører en ekstra kostnad høsten 2013 beregnet til kr ,- som ikke er kompensert i kultur og oppvekstsektorens budsjettrammer. Kommunens rammetilskudd er i juli termin 2013 kompensert med kr ,- fra staten. Avviket mellom kr og kr ,- er en reell underkompensasjon av Grimstad kommune. Rådmannen tilfører kultur- og oppvekstsektoren med 0,9 mill. kroner for Rådmannens budsjettforslag for 2014 har tatt høyde for denne økningen. 5

7 3. Sektorene Tall i 1000-kroner Resultat hittil i år per 3. kvartal Budsjett hittil i år per 3. kvartal endring % periodisert avvik % hele året Støttefunksjoner , , Fellesområdet , , Helse og sosial , , Kultur/oppvekst , , Samfunn/miljø , , Trossamfunn , , Sum netto drift , , Finans , , Res. eks. selvf , Selvfinans Resultat , ,1-449 Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på -10,0 mill. kroner. Helse- og sosialsektoren og kultur- og oppvekstsektoren har negative budsjettavvik, sektor for samfunn og miljø og fellesområdet har positivt avvik. Støttefunksjonene og trossamfunn er i økonomisk balanse. Støttefunksjonene er i økonomisk balanse per 3. kvartal. Støttefunksjonene forventer ikke å kunne holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Fellesområdet har et avvik på 2,6 mill. kroner per 3. kvartal. Fellesområdet forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -15,1 mill. kroner per 3. kvartal. Sektoren forventer å ha et merforbruk i forhold til budsjett ved årets slutt per 3. kvartal. Sektoren har utarbeidet en handlingsplan for å redusere kostnader. Kultur- og oppvekstsektoren har et avvik i forhold til budsjett på -2,7 mill. kroner. Det forventes at denne sektoren vil ha et mindre merforbruk. Sektoren har utarbeidet en handlingsplan for å redusere kostnader i løpet av året. Samfunns- og miljøsektoren har et samlet avvik i forhold til budsjett på +5,3 mill. kroner per 3. kvartal. Sektoren forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet og ha et mindre forbruk i forhold til budsjett ved årsslutt. Trossamfunn drives i henhold til budsjett per 3. kvartal. Trossamfunn vil ha et merforbruk på 0,6 mill. kroner ved årets utgang. 6

8 4. Driftsrisiko Det er gjennomført en risikoanalyse for å avdekke risikoen knyttet til kommunens drift. Hensikten med analysen er å fremskaffe bedre grunnlag for beslutninger. På bakgrunn av analysen gjennomføres det risikoreduserende tiltak. Dette er en del av kommunens risikostyring. Risikoanalysen bygger på: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva er sannsynligheten for at hendelsen inntreffer? 3. Hvilke konsekvenser kan hendelsene medføre? Risikoanalysen er en frittstående analyse og en del av kommunens totale risikostyring. Det er benyttet en kvalitativ analyse og vurdering, hvor frekvensene og konsekvensene av hendelsene klassifiseres i høy, middels og lav i en risikomatrise. I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risiko for hver sektor, og for kommunen totalt sett. Økt innsikt om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett. Risikomatrise: 7

9 Forklaringer og tiltak til risikoelementene over: 1. Grimstad kommune overtok Dømmesmoen sommeren Etter konsekvensjustering 1. kvartal 2013 vurderes driften av uteområdene å være under kontroll. I 2013 har lokalitetene på Dømmesmoen vært under ombygging for å tilpasses Familiens hus. Det vil være slik at driftskostnadene når det gjelder bygningsmassen vil øke, når ombyggingen nå er ferdig og en går over i en driftsfase. Denne situasjonen er ytterligere kommentert i rådmannens forslag til budsjett for Tiltak: Rådmannen har lagt inn økte driftskostnader i budsjett for Det kostnadsnivået kommunen har i dag er ikke bærekraftig sett i lys av inntektene. Skal kommunen klare å bedre det økonomiske resultatet, kreves det driftsomlegging i tillegg til ordinær driftsoppfølging. Tiltak: Strukturert månedlig oppfølging av alle sektorer og enkelte enheter er iverksatt og risikoen er redusert. Særskilt tiltaksplan for helse- og sosialsektoren er utarbeidet. Det arbeides med ytterligere tiltak for nødvendig driftsomlegging innenfor rammene av forsvarlig drift i tilknytning til budsjett 2014 og handlingsprogram Skatteinngang og rammetilskudd. Regjeringen Solberg har oppjustering skatteanslaget nasjonalt med 1,8 mrd. Kroner. Dette betyr at forventet skatteinngang for Grimstad kommune kan bli noe større enn det som ligger inne i budsjett. Dette er ikke sikre tall men kun anslag. Rådmannen velger likevel å legge inn en økning på skatt og rammetilskudd på 4 mill. kroner. Tiltak: Budsjettregulering 4. Budsjettrammene for kultur og oppvekst- og helse- og sosialsektoren er hardt presset. Økning av tjenestebehovet for enkelte brukere eller brukergrupper kan bli vanskelig å håndtere for disse sektorene innenfor vedtatt budsjett. Barnevernet har overtatt omsorgsansvaret for stadig flere barn. Tiltak: Overvåking av endringer i behov for de enkelte brukergruppene. 5. Den samlede finansielle risikoen til kommunen anses som lav per 3. kvartal. 6. Det er vedtatt utbytte fra Agder Energi på 18,3 mill. kroner i Dette samsvarer med budsjett. 8

10 5. Medarbeidere Definisjoner: Alle årsverkstall er økonomiske størrelser fra hva som er utbetalt, ikke en summering av faktiske kontrakter. Refusjoner er ikke tatt med som motvekt for å vise faktisk bemanning. Faste årsverk: Basert på alle med fast ansettelsesavtale i sin gitte stillingsbrøk. Tallet inkluderer også sykemeldte innenfor sykepengeåret. Tidsavgrensede årsverk: Tallet er basert på alle ansatte med tidsavgrensede ansettelsesavtaler i en gitt stillingsbrøk. Dette vil være vikarer for ansatte ved bla. sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, samt lærlinger. Variable årsverk: Dette er utbetalte timer hittil i år omgjort til årsverk. Det vil si både timelønnede omregnet til årsverk, og overtidstimer omregnet til årsverk. Med andre ord all utbetalt variabel lønn fra kommunen. For å kunne sammenligne både tidsavgrensede stillinger og timer i forhold til faste stillinger på en riktigst mulig måte, er disse omregnet til årsverk. Brutto årsverk: Viser totalt forbruk av årsverk i løpet av perioden. Dette inkluderer faste årsverk + tidsavgrensede ansettelser + variabel lønn (timelønnede og overtid) omregnet til årsverk. Av denne grunn er brutto årsverk en ressursstørrelse, som ikke direkte kan henføres til det antall medarbeidere en kan telle på arbeidsplassen. Årsverksanalyse På neste side viser vi på en ny måte utviklingen i årsverk i bedre lesbare diagrammer. Personaldata Resultater hittil i år per 3. Kvartal Endring % Faste årsverk 1081,8 1030,0 51,8 5 Brutto årsverk 1422,5 1358,6 63,9 4,7 Nærværs-% 91,6 93,0-1,4 - Variable årsverk Resultater hittil i år per 3. Kvartal Endring % Overtids årsverk 14,9 18,0-3,1-17,2 Timelønns årsverk 165,3 151,2 14,1 9,3 Sum variable å.v. 180,2 169,2 11,0 6,5 Nedenfor følger figurer som viser årsverksutviklingen de siste årene, pr måned. Det er en figur for hver hovedkategori av årsverk i tillegg til en figur for brutto årsverk. Legg merke til at det er meget stor forskjell i de vertikale aksene på figurene, der tidsavgrensede årsverk er drøye 10 prosent og variable årsverk kun er 1 prosent av brutto årsverk. Figurene viser med tydelighet at det er stabilitet i årsverksutviklingen i De endringer som skjedde i 2012 er forklart tidligere. I brutto årsverk er det lagt inn de faktiske tall pr måned, i motsetning til tabellen ovenfor som inneholder et estimat på årsverksvirkningen av timelønn. Figuren viser en nedgang i brutto årsverk for tredje kvartal 9

11 Det er stabilitet som preger utviklingen av faste årsverk i år og for tredje kvartal, med en faktisk svak nedgang. Det vil naturlig være noen endringer i forbindelse med sommeren. Disse har gjerne sammenheng med avslutning og start av skoleår. Det vil også være slik at det gjerne kommer virkninger av oppsigelser og tilsettinger på denne tiden av året. Figurene viser økonomiske størrelser, slik at reduksjoner kan skyldes slike ting som stopp av lønn etter ett år med sykepenger, og hvor det er inne vikar på en tidsavgrenset kontrakt. Alle endringer av faktisk fast bemanning skal være forklart under den enkelte sektor og enhet. Vi ser av figuren at det er foretatt en opprydding av tidsavgrensede årsverk over tid, slik at det samlet sett er en nedgang. Vi ser at det har vært en reduksjon av tidsbegrensede årsverk tredje kvartal, og en samlet reduksjon for året som helhet. Det er viktig å huske på at de aller fleste av disse årsverkene er knyttet til en eller annen form for fravær, og fraværet er redusert over tid. Variable årsverk henger i stor grad sammen med behovet for vikarer, der hvor vi av ulike årsaker ikke lager tidsbegrensede arbeidsavtaler. Et behov som vil være større i ferieperioder, og spesielt påske, mai, sommer, jul. Mønsteret for dette kvartalet og hele 2013 ligner på tidligere år. På bakgrunn av upresise tall på fravær kan variabel lønn tyde på et noe høyere fravær i år. Det arbeides for øvrig med enda bedre periodisering av variabel lønn for Alle tall er knyttet opp til utbetalte kroner. Det alt vesentligste av reelle økninger vil være forklart i sektorer og enheter på bakgrunn av aktivitet og personellbehov. Sykefraværsanalyse Fra 1. april koblet vi sammen forsystemet RS (Tieto RessursStyring) med Agresso Lønn og personal. Det er en feil i overføring av fravær mellom systemene. Derfor er fraværet for kommunen for høyt og det samme er fraværet for helse- og sosialsektoren for de enheter som bruker RS. Det er likevel en bekymring for fraværet spesielt innenfor pleie og omsorg. Selv med for høye tall har kommunen fremdeles et forholdsvis lavt sykefravær sammenlignet med andre kommuner med 8,4 % hittil i år, mot 7,1 % i fjor. Vi ser av figuren nedenfor at det er en tydelig annen tendens fra 1. april

12 Sammenlignet med 3. kvartal 2012 er fraværet hittil i år lavere for administrative støtteenheter (4,12 % mot 5,83 %). Fraværet er høyere for samfunns- og miljøsektoren (9,08 % mot 6,82). Fraværet er marginalt lavere for kultur- og oppvekstsektoren (6,23 % mot 6,84 %). For helsefraværet med feil tall 11,76 % i år mot 7,64 % i og sosialsektoren er Brann- og feiertjenesten, bygg- og eiendomstjenesten (renhold) og Langemyr skole har også økt fravær. Det vil bli iverksatt tiltak for både å kartlegge og arbeide med korttidsfraværet i enhetene. Kommunen vil etter all sannsynlighet kommer til å følge det mønsteret for sykefraværsutvikling gjennom året som gjelder på tvers av alle bransjer og sektorer i Norge. Så snart feilen i overføring mellom RS og Agresso er løst vil korrekte tall bli ettersendt. På den positive siden er det fremdeles 17 enheter med sykefravær på 5,6 prosent eller lavere hittil i år. Dette er meget hyggelig, og verdt å lære av. Denne prosenten er det langsiktige målet for kommunen. Det er viktig å huske at vårt mål er likt det nasjonale målet for sykefravær for hele arbeidslivet. På bakgrunn av arbeidets art, yrkesgrupper og kjønnssammensetning vil alltid kommunene ha større sykefravær en deler av privat sektor og statsadministrasjonen. For øvrig arbeider partene i arbeidslivet med ny IA-avtale, og som kan ha betydning for både nasjonale mål og for hvilke mål vi bør sette oss for 2014 og fremover. Kjønns- og alderssammensetning Det er svært stabile tall på både fordeling mellom kjønn, og alderssammensetningen for kommunens medarbeidere. Dette gir seg og utslag i at vi øker i lønnsutgifter på grunn av ansiennitet og opprykk i minstelønnstabellen. 11

13 6. Organisering I dette kapittelet rapporterer vi organisatoriske endringer og konsekvenser, i tillegg forventet utvikling. Organisasjonskartet viser kommunens overordnede struktur, med sektorer og støtteavdelinger. Tredje kvartal har vært preget av organisasjonsmessig stabilitet. Eventuelle små justeringer er kommentert under de respektive sektorer og enheter. 12

14 7. Prosjekter Handlingsprogrammet for legger opp til et investeringsnivå på 530 mill. kroner over 4 år. Dette er store prosjekter som har betydelig risiko i seg selv, og som vil ha avgjørende betydning for kommunens drift i mange tiår framover. Det vurderes derfor som viktig å ha god kontroll over disse prosjektene fra foranalyse til ferdigstillelse og mottagelse i kommunens driftsorganisasjon. Kommunen har på bakgrunn av dette utviklet et system og rutiner for prosjektstyring. Disse systemene bygger på kjente prosjektstyringsmetodikker og kommunens prosjektmanual. Dette anses som et trinn i en prosess der bevisstheten og statusen til prosjektstyring og prosjektarbeid blir mer framtredende. Under vises en samlet oversikt over det enkelte prosjekt sin status. Fevik skole Langemyr skole - rehabilitering Landviktun bo- og omsorgssenter Dømmesmoen - ombygging og rehab. Parkering i fjell - Grimstad sentrum Boligfelt Ramshaugvn - Homborsund Ung Arena - "Fagskolen" IKT-prosjekter Vann og avløpsinvesteringer Mandat og omfang Avtaler Ressurser og kompetanse Fremdrift Økonomi I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Ikke i henhold til plan, mål nås ikke 13

15 Fevik skole: I budsjett 2013 er investeringene satt til 122 mill. kroner, slik at den totale kostnadsrammen for Fevik skole blir 220 mill. kroner. Pågrunn av et mindreforbruk i 2012,ble budsjettet for 2013 økt til 122,2 mill. kroner. Prosjektet holder sin vedtatte fremdriftsplan med ferdigstillelse i desember Kostnadsrammen på 220 mill. kroner ser ut til å holde, selv om det har kommet noen mindre kostnader inn i sluttfasen. Langemyr skole: Rehabiliteringen av Langemyr skole har et budsjett på 15,5 mill. kroner. Arbeidet på hovedbygget startet i april og vil etter fremdriftsplanen bli avsluttet i løpet av året. Flere uforutsette forhold har dukket opp i rehabiliteringsarbeidet, blant annet knyttet til råte på vitale konstruksjoner og tidligere materialvalg (asbest). Rehabilitering av bassengdelen viser seg dyrere enn antatt, og vil ikke kunne realiseres innenfor den kostnadsrammen det er lagt opp til. Det legges derfor opp til at en konsentrerer seg om arbeidet på hovedbygget, og at en vil komme tilbake til bassengdelen i forbindelse med budsjett Landviktun(16) bo- og omsorgssenter: Landviktun 7 er ferdigstilt og byggeregnskapet avsluttes i desember Arbeidene med Landviktun 16 ble ferdigstilt i mars 2013 ihht. fremdriftsplan og innenfor vedtatte kostnadsramme. Langemyr skole og Holvikaboligen flyttet midlertidig inn i bygget i april. Byggeregnskapet legges fram for kommunestyret i desember2013. Dømmesmoen ombygging: Prosjektet har en budsjettramme på7,5 mill. kroner. Arbeidet startet opp i april og vil ble avsluttet i høst ihht. fremdriftsplanen. Åpning av Familiens hus ble foretatt 30. oktober. Den reduserte rammen i forhold til rådmannens forslag i budsjett 2013 har medført at det kun er det mest nødvendige arbeidet som har blitt gjennomført. Byggefelt Ramshaugveien i Homborsund: Boligområdet ble ferdigstilt i juni 2013,og tomtene ble lagt ut for salg. Ung Arena Fagskolen: Budsjettet i dette prosjektet er på 4 mill. kroner. Arbeidet startet opp i mars, og Ung Arena ble åpnet i september. Noe mindre arbeid gjenstår uten at det hindrer driften. Prosjektet vil holde seg innenfor vedtatte kostnader. Selvfinansierende tjenester: Reservevann til Lillesand Dette prosjektet er ikke igangsatt, fordi Lillesand kommune ikke er klar til gjennomføring. Lillesand ønsker å legge ledningen i gang/ sykkelstien som er planlagt langs Kaldvellfjorden. Det ser ut til at bygging av denne veien kan dra ut i tid, og de vurderer nå å legge ledningen i Kaldvellfjorden. Fordelingskum Egra Bygging av ny fordelingskum for vann på Egra blir ikke påbegynt i år. Dette fordi arealet hvor kummen skal ligge, er under privat regulering. Vann og kloakk Morholt - Gleden For vann og kloakk Morholt Gleden, er det kun utført mindre arbeider. Deler av midlene til dette prosjektet ble overført til sanering av vannledning på Tjore, som var planlagt sanert i P.g.a. gjentatte vannbrudd på denne ledningen, måtte denne prioriteres. Morholt Gleden vil dermed bli foreslått lagt inn i budsjett for Vei Grømheia Dette prosjektet blir ikke gjennomført, fordi en grunneier ikke ville avstå grunn. Reguleringsplanen er eldre enn 10 år, og da er det ikke anledning til ekspropriasjon. 14

16 Kommunestyret gjorde i oktober vedtak om at det skal utarbeides en reguleringsplan. Planen vil dermed bli foreslått lagt inn i budsjettet for De øvrige prosjektene innenfor VAR-området er meldt å være i rute. Felles IKT-prosjekt (Arendal, Froland og Grimstad kommune samt Aust-Agder fylkeskommune) Det pågår også i 2013 flere felles IKT-prosjekt innenfor IKT-samarbeidet. Ansvar for prosjektgjennomføring ligger hos kommunene. IKT Agder tar driftsansvaret for IKT-systemene når prosjektene avsluttes. Grimstad sin andel i fellesprosjektene utgjør 1,5 mill. kr. inneværende år. Total budsjettramme vil bli overholdt. Mine eiendommer Mine eiendommer er et prosjekt hvor man via internett kan få informasjon om eiere av en eiendom, kommunale dokumenter og planer som knyttet til eiendommen, samt grunnlag for kommunale eiendomsgebyr. Prosjektet er under ferdigstillelse, og planlegges i drift før nyttår. Skole - FEIDE For skolene foreligger det statlig pålegg om innføring av ny identitet- og påloggingsløsning for elever og ansatte. Dette følges opp i det såkalte FEIDE-prosjektet. Prosjektet er i rute. ID og pålogging Det har i lengre tid pågått prosesser for å forbedre løsninger for pålogging og identifisering av brukere i datanettet. Fra 2013 ble ansvar for dette arbeidet overført til IKT Agder. IKT Agder har nå foretatt anbud og anskaffelse av ny teknisk løsning, og ny leverandør (Atea) ble valgt sommeren IKT Agders plan videre er pilotering for ansatte fra nyttår 2014, og produksjonssetting av løsningen for ansatte fra mars Deretter skal elever over på ny løsning fra sommeren 2014, og løsningen skal kobles til pålogging for innbyggere tidlig i Web Det jobbes kontinuerlig med forbedring av presentasjon av tjenester og informasjon i kommunens innbyggerportal. I oktober ble det tatt i bruk ny søkemotor, og statistikk brukes aktivt for å forbedre søkefunksjonen og søkeresultater. Krav til kommunale websider har endret seg betydelig de siste årene. Slik innbyggerportalen fremstår i dag, tilfredsstiller den bl.a. ikke alle krav til tilpasset design for mobil og nettbrett satt av direktoratet (DIFI). Det pågår derfor et arbeid med å oppgradere dagens webpubliseringsløsning slik at den vil kunne levere ønsket funksjonalitet. Helse og omsorg Grimstad kommune vil i 2013 ferdigstille prosjektet meldingsutveksling, som innfører en digital kommunikasjon mellom kommunen og sykehuset (SSHF). Løsningen er en slags epost-løsning som går på sikker linje (Norsk helsenett). Prosjektet følger fremdriftsplanen og fra 2014 vil løsningen være i drift. I 2014 vil det arbeides videre med løsning som kobler legekontor i kommunen sammen med sykehus og helseinstitusjoner. Kommunen vil ha en koordinerende rolle i dette arbeidet. IKT-prosjekt Grimstad kommune Mobildekning Prosjektet Digitale distrikts-agder (DDA), som skal sørge for god mobiltelefoni-dekning i begge Agder-fylkene, er nå i gang med å utbedre mobilsendere i Grimstad fra 2G til 3G. Det settes også opp nye mobilmaster i kommunen, bl.a. ble det driftssatt ny mobilmast på Sylvbuheia 1. august. WebTV Prosjektet er avsluttet og systemet er nå i ordinær drift, med en løsning som også er tilpasset ipad. 15

17 Skole-IKT Prosjekt som gir lærere tilgang til administrativt datanett på linje med andre ansatte i kommunen er gjennomført som planlagt. Dette gjør at lærere kan benytte de samme digitale tjenester som andre ansatte, som min side med fraværsmarkering, tilgang til egen lønnsslipp og utfylling av reiseregninger. Helse Prosjektet PDA håndholdte PC-er i helse- og omsorgstjenester: det har vært problem med driftsstabiliteten på PDA-ene (gjelder de fleste kommunene som benytter løsningen). Leverandøren har nå lansert en oppgradert løsning, tilpasset en ny type PDA-er (basert på Windows 8), dette vil bli vurdert som et mulig prosjekt for Prosjekt sikring av barne- og elevmapper Dette prosjektet skal sørge for økt sikkerhet knyttet til barne- og elevmapper med sensitivt innhold. Prosjektet er noe forsinket. Ferdigstilling og opplæring av brukere vil fortsette i IKT-strategi Et utkast til oppdatert IKT-strategi har vært på høring administrativt. Saken blir lagt frem for politisk behandling i desember. 16

18 7.1 Justering av investeringsbevilgningene Som et ledd i prosjektstyringen og for å få bedre investeringsoversikt i 2013, ønsker rådmannen å justere investeringsrammene for Fordelen er at bevilgningen og det faktiske investeringsnivået i 2013 samsvarer med det som kommunestyret fastsetter. Tabellene viser kun prosjekter som har justeringer 3. kvartal De prosjektene som går som planlagt, er ikke presentert. JUSTERING AV INVESTERINGSBEVILGNINGENE HP Justering Endring av Endret fordeling Justering 3. KVARTAL kv 2013 ramme 2013 mellom år 3. kvartal Egenkapitalinnskudd KLP (882001) IKT-Nye skole-pc'er Nye Fevik skole Langemyr skole, rehabilitering (69722) Langemyr skole, basseng (697221) Storgaten barnehage, offentlige pålegg ( ) Kvalifiseringstjenesten Frivoll, off. pålegg ( ) Fjære barneskole, ombygging ( ) Enøk-investeringer ( ) Grømheia, vei ( ) Sauehaven Myråsen, utvikling av tomter ( ) Oppretting/offentlige pålegg Ibsenhuset ( ) Boliger til psykiatri ( ) Sjøfartsmuseum i Hasseldalen, inventar Hesneskanalen, bro ( ) Parkering i fjell (68561) Sum justeringer 3. kvartal: VAR: Vann, Diverse mindre anlegg ( ) Avløp, Diverse mindre anlegg ( ) Avløp, Ombygging div mindre pumpestasjoner ( ) Vann og avløp, Ulenes fellesføring høyspent Vann, Egra, ny hovedfordelingskum ( ) Avløp, Shellbrygga pumpestasjon Avløp, Utskiftning av traktorgraver ( ) Renovasjon, Nedgravd container sentrum ( ) Sum justeringer 3. kvartal, VAR: Sum totale justeringer De fleste justeringene i 3. kvartal omfatter justeringer mellom år. Det vil si at justeringene foretas i forhold til fremdriften på prosjektene og vil ikke ha noen konsekvens for det enkeltes prosjekt totale ramme. Endring av fordeling mellom år viser en reduksjon på -51,2 mill kroner, herav -3,8 mill kroner for VAR prosjektene. Vi får en reduksjon i bevilgningen av den totale rammen på -0,5 mill kroner. Sum justeringer totalt i 3. kvartal viser en reduksjon i 2013 på -51,7 mill kroner. Finansiering av endret investeringsramme beløper seg slik: Endring finansiering: Justering VAR Vann - Lånemidler Justering VAR Avløp - Lånemidler Justering VAR Renovasjon - Lånemidler: -600 Justering andre prosjekter - lånemidler inkl mva kompensasjon: Justering ubundet investeringsfond - Egenkapitalinnskudd KLP 100 SUM:

19 8. Prosjektrisiko Hensikten med risikostyring av prosjekter er å sikre bedre og mer effektiv prosjektgjennomføring. Dette for å prioritere ressursene riktig, og bidra til økt verdiskapning og gode prosjektresultater. Dette gjøres ved blant annet å holde oversikt og identifisere kritiske risikoområder. Økt innsikt om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett. I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risikorapportering i det enkelte prosjekt. Prosjektleder har totalansvaret for rapporteringen. På bakgrunn av dette gjør rådmannen en overordnet risikovurdering som er presentert i risikomatrisen under. Dette baseres på en vurdering av overordnede risikoelementer med konsekvenser og sannsynlighet. Risikomatrise: Sannsynlighet 6 4 kompliserte prosjekter Prosjektkompetanse 5 2 Forprosjekt og foranalyser Systemer knyttet til beslutninger i prosjekter Oppdragsbeskrivelser og bestillinger Prosjektorganisering 3 1 Konsekvens Lav risiko - I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Middels risiko - Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Høy risiko - Ikke i henhold til plan, mål nås ikke 18

20 Forklaringer og tiltak til risikoelementene over: 1. Kommunen har noen svakheter i beslutningssystemene knyttet til endringer i prosjektene. Dette gjelder både for politisk nivå, kommunens ledelse og i selve prosjektet. Tiltak: Forbedre beslutningsgrunnlaget, spesielt i politiske saker. Innføre og konkretisere prosjektmanualen som er vedtatt. 2. Enkelte prosjekter må beskrives og dokumenteres bedre før beslutning. Tiltak: Øke forståelsen i kommunen for at kompliserte prosjekter krever mer tid til planlegging og analyse. Bedre prosjektmetodikken og stille krav til innholdet i forprosjektene før beslutning. 3. Bedre prosjektorganiseringen og styringsstruktur. Tiltak: Det er etablert styringsgrupper og prosjektgrupper for alle investeringsprosjekter. Fortsatt økt fokus på prosjektledelse og prosjektorganisering. 4. Kommunen har i dag flere store, kompliserte prosjekter. Dette fører til økt kompleksitet i prosjektgjennomføringen, og dette kan gi seg utslag i forsinkelser og økte prosjektutgifter. Tiltak: Mer bevisst holdning i forhold til å dele opp prosjekter i nye hovedprosjekter og delprosjekter. 5. Prosjektbestillingene må bli mer presise. Dette for å endre fokus fra oppdragsklargjøring til prosjektleveranse. Tiltak: Klarere krav til innholdet i mandater og oppdragsbeskrivelser. 6. Kommunen har bedret sin prosjektkompetanse. Det er fortsatt få personer i kommunen som har prosjektledererfaring. Tiltak: Tilby prosjektlederopplæring til egne ansatte Fokus på prosjektkompetanse ved nyrekruttering 19

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 3. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 7 6. Driftsrisiko... 11 7. Medarbeidere...

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2012

1. KVARTALSRAPPORT 2012 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Resultat- og måloppnåelse... 6 6. Driftsrisiko...

Detaljer

1. Sammendrag. Sykefraværet er på 8,6 prosent per 1. tertial og det er på samme nivå som samme periode i fjor.

1. Sammendrag. Sykefraværet er på 8,6 prosent per 1. tertial og det er på samme nivå som samme periode i fjor. Rapport 1. tertial 2014 2 Grimstad kommune årsrapport 2013 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Økonomisk hovedoversikt... 5 3. Sektorene... 7 4. Driftsrisiko... 8 5. Medarbeidere... 10 6. Budsjett og faste årsverk...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

PS 65/13 BUDSJETT 2014 HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 2013/2941-11

PS 65/13 BUDSJETT 2014 HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 2013/2941-11 PS 65/13 BUDSJETT 2014 HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 2013/2941-11 Vedtak: 1. SKATTØRE 2014 Kommunestyre vedtar maksimalt skattøre. 2. EIENDOMSSKATT 2014 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Tertialrapport 2. tertial 2015

Tertialrapport 2. tertial 2015 Tertialrapport 2. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Side

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 2. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 6 6. Driftsrisiko... 8 7. Medarbeidere...

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

2. KVARTALSRAPPORT 2012

2. KVARTALSRAPPORT 2012 2. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

1. SKATTØRE 2012 Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2011).

1. SKATTØRE 2012 Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2011). Budsjettvedtak Vedtatt i kommunestyret 19. desember 2011 1. SKATTØRE 2012 Kommunestyret vedtar maksimalt skattøre (Stortingets vedtak i desember 2011). 2. EIENDOMSSKATT 2012 a) Kommunestyret vedtar å sette

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP 05.11.08 Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtedato: 12.05.09 Møtested: Formannskapsalen Møtetid: 14:00 19:00 Møtet ble ledet av nestleder Jørgen Dalaker Til stede: Kjell Gunnar Eskildt,

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder

Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk. IKT Agder IKS. IKT samarbeid i Region vest. Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder Interkommunalt selskap for AAFK, FK, AK ogfk Asle K Fossberg Daglig leder IKT- Agder IKT Agder IKS IKT samarbeid i Region vest Disposisjon Kort om meg selv, IKT Agder og våre kunder Bakgrunn for IKT satsingen

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for oppvekst Rådmannen Dato: 28. juni 2011 Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Bakgrunn Det vises til rådmannens svar på representanten

Detaljer

Visningsarena for velferdsteknologi Grimstad Smartrom

Visningsarena for velferdsteknologi Grimstad Smartrom Visningsarena for velferdsteknologi Grimstad Smartrom Kapittel: Hensikt 1 HENSIKT... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2 PROSJEKTETS ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektgruppe... 4 2.2 Referansegruppe /-personer... 4 3 PLASSERING...

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2015

Tertialrapport 1. tertial 2015 Tertialrapport 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Bilder:

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

IKT-kostnadsbenchmark for kommuner Sluttrapport

IKT-kostnadsbenchmark for kommuner Sluttrapport IKT-kostnadsbenchmark for kommuner Sluttrapport Prosjekt Digital Innsikt Oktober 2013 Agenda Mandat og presiseringer Tilnærming og metode Sammendrag Totalkostnad- og effektivitetsanalyse Analyse per kostnadstype

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer