3. KVARTALSRAPPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. KVARTALSRAPPORT 2013"

Transkript

1 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Økonomisk hovedoversikt Sektorene Driftsrisiko Medarbeidere Organisering Prosjekter Prosjektrisiko Tema: Fjære ungdomsskole og Fevik nye 1-10 skole Tema: Velferdsteknologisk satsning i Grimstad Tema: IKT-benchmarking Sektor: Kultur og oppvekst Sektor: Samfunn og miljø Sektor: Selvfinansierende (VARF) Sektor: Helse og sosial

3 1. Sammendrag Grimstad kommune har et resultat på +32,8 mill. kroner per 3. kvartal På samme tid i fjor var resultatet +50,1 mill. kroner. Det er per 3. kvartal 2013 budsjettert med et resultat på +34,2 mill. kroner. Budsjettavviket per 3. kvartal er -1,4 mill. kroner, og dette utgjør -0,1 % av kommunens samlede inntekter. Rådmannen legger opp tiltak slik at kommunen samlet sett vil holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet ved årets slutt. Det er noe usikkerhet rundt dette målet. Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på -10,0 mill. kroner. Helse- og sosialsektoren og kultur- og oppvekstsektoren har negative budsjettavvik, sektor for samfunn og miljø og fellesområdet har positivt avvik. Støttefunksjonene og trossamfunn er i økonomisk balanse. Netto lønnsutgifter er 603,8 mill. kroner per 3. kvartal. Det er en økning på 7,9 % i forhold til samme periode i fjor. Denne økningen forklares med lønnsøkning fra 2012 til 2013 på ca 3,5 % per 3 kvartal, samt en økning i antall ansatte på 63,9 brutto årsverk og 4,7 % (se eget kapittel om medarbeidere). Avvik i forhold til budsjett er - 6,2 mill. kroner, da det ikke er budsjettert med en så stor årsverksutvikling. Sykefraværet er 8,4 prosent per 3. kvartal og det er en økning på 1,4 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på mer enn 16 %. 2

4 2. Økonomisk hovedoversikt Tall i Resultat hittil i år per 3. kvartal Budsjett hittil i år per 3. kvartal kroner endring % periodisert avvik % hele året Rammetilskudd , , Inntektsutjevning , , Skatteinntekter , , Eiendomsskatt , , Driftsinntekter , , Sum inntekt , , Netto lønn , , Driftsutgifter , , Avskrivninger Sum kostnad , , Brutto driftsres , , Avskrivninger Finans kostnad , Netto driftsres , , Avsetninger Resultat , ,1 449 Grimstad kommune har et resultat på +32,8 mill. kroner per 3. kvartal På samme tid i fjor var resultatet +50,1 mill. kroner. Det er per 3. kvartal 2013 budsjettert med et resultat på +34,2 mill. kroner. Budsjettavviket per 3. kvartal er -1,4 mill. kroner, og dette utgjør -0,1 % av kommunens samlede inntekter. Rådmannen legger opp tiltak slik at kommunen samlet sett vil holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet ved årets slutt. Det er noe usikkerhet rundt dette målet. Rammetilskudd, inntektsutjevning og skatteinntekter utgjør kommunens frie inntekter. Per 3. kvartal 2013 utgjorde dette 773,1 mill. kroner. Dette er en økning på 46,5 mill. kroner i forhold til samme periode i Justeres det for nye oppgaver som ble tilført gjennom statsbudsjettet 2012, er den justerte veksten i de frie inntektene 42,0 mill. kroner eller 5,8 %. Denne veksten ivaretar innbyggerveksten og lønns- og prisstigning. Rammetilskuddet er 360,6 mill. kroner per 2. kvartal. Dette er en økning på 19,5 mill. kroner eller 5,7 % i forhold samme periode i fjor. Avvik i forhold til budsjett er 0,6 mill. kroner per 3. kvartal. Inntektsutjevningen er 13,9 mill. kroner per 3. kvartal. Dette er en reduksjon på 0,4 mill. kroner eller 2,6 % i forhold samme periode i fjor. Avvik i forhold til budsjett er -6,1 mill. kroner per 3. kvartal og må ses sammenheng med økte skatteinntekter i Grimstad kommune samt vekst for alle landets kommuner. Skatteinntektene er 399,0 mill. kroner per 3. kvartal. Dette er en økning på 27,4 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor, eller 7,4 %. Avvik i forhold til budsjett er +6,4 mill. kroner. Per 3. kvartal ligger Grimstad på 91,3 % av landsgjennomsnittlige skatteinntekter. Det positive budsjettavviket i skatteinntekter må ses i sammenheng med det negative avviket i rammetilskudd, som skyldes skatteutjevning. Det samlede avviket i frie inntekter utgjør +0,9 mill. kroner. Eiendomsskatten er 34,1 mill. kroner per 3. kvartal. Dette er en økning på 2,7 mill. kroner eller 8,4 % i forhold til samme periode i fjor. Økningen skyldes at kommunestyret økte formuesgrunnlaget i 2013 med ytterligere 10 % i forhold til tidligere år. Avvik i forhold til periodisert budsjett er +0,3 mill. kroner. 3

5 Andre driftsinntekter er 244,69 mill. kroner per 3. kvartal. Det er en økning på 11,8 mill. kroner og utgjør 5,1 % i forhold til samme periode i fjor. Avvik i forhold til periodisert budsjett er 11,5 mill. kroner. Dette positive avviket knyttes direkte til driftsenhetene og sektorene, og må ses i sammenheng med avvik innen for lønn og andre driftsutgifter. Det vises til sektorenes kommentarer for ytterligere forklaringer. Netto lønnsutgifter er 603,8 mill. kroner per 3. kvartal. Det er en økning på 7,9 % i forhold til samme periode i fjor. Denne økningen forklares med lønnsøkning fra 2012 til 2013 på ca 3,5 % per 3 kvartal, samt en økning i antall ansatte på 63,9 brutto årsverk og 4,7 % (se eget kapittel om medarbeidere). Avvik i forhold til budsjett er - 6,2 mill. kroner, da det ikke er budsjettert med en så stor årsverksutvikling. Det vises til sektorenes kommentarer for ytterligere forklaringer. Andre driftsutgifter er 384,8 mill. kroner per 3. kvartal. Det er en økning på 5,1 % i forhold til samme periode i fjor. Avvik i forhold til periodisert budsjett er -18,3 mill. kroner. Det vises til sektorenes kommentarer for ytterligere forklaringer. Det er ikke regnskapsført avskrivninger i dette kvartalet. Avskrivninger er en årsoppgjørsdisposisjon og håndteres etter årsskiftet. Det er budsjettert med 54,3 mill. kroner i total avskrivning. Det er bokført 30,4 mill. kroner i finanskostnader per 3. kvartal. Det er en økning i forhold til samme periode i fjor. Det er i hovedsak utbytte, renteutgifter og renteinntekter som er bokført. Beløpene er ført etter kontantprinsippet og vil bli avstemt i årsoppgjøret. Avvik i forhold til periodisert budsjett er +10,3 mill. kroner. 2.1 Overheng og helgetillegg Budsjett 2012 ble ikke justert for endring i sats for helgetillegg (3 mill. kroner) og overheng lønnsoppgjør fra 2011 til 2012 (5,9 mill. kroner). Rådmannen har i budsjett 2013 lagt inn kompensasjon for manglende justering av til sammen 8,9 mill. kroner, fordelt slik: Støttefunksjonene + 0,3 mill. kroner Helse og sosialsektoren + 5,6 mill. kroner Sektor for samfunn og miljø + 0,8 mill. kroner Kultur og oppvekstsektoren + 2,2 mill. kroner For 2013 er dette tilført sektorene fra fellesområdet, avsatte midler til lønnsoppgjør. Budsjett 2014 er korrigert tilsvarende. 2.2 Statsbudsjett Ressurskrevende brukere. Regjeringen Stoltenberg la inn i forslag til statsbudsjett en reduksjon i kompensasjon av utgifter knyttet opp mot ressurskrevende brukere, med virkning fra Kompensasjonen ble justert ned fra 80 til 77,5 %. For Grimstad kommune utgjør dette ca 0,9 mill. kroner og er justert inn i budsjett Ettersom den nye regjeringen har reversert forslaget, faller grunnlaget for justering i budsjett 2014 bort. Dette er også kommentert som avvik på drift Dette avviket vil da bortfalle. Frie inntekter I Nasjonalbudsjettet 2014 er de frie inntektene oppjustert med 1,8 mrd. kroner fra Revidert nasjonalbudsjett 2013, som følge av høyere anslåtte skatteinntekter. Av dette tilfaller ca 1,4 mrd. Kroner kommunesektoren. Dette er anslag på skatteinngang på landsnivå og kan ikke regnes som 4

6 sikre. Rådmannen vurderer det likevel som sannsynlig at Grimstad kommune vil få en økt skatteinngang på 4 mill. kroner for Private barnehager I vedtatt statsbudsjett 2013 ble minimumstilskuddet til private barnehager økt fra 92 til 94 % fra 1. august I revidert nasjonalbudsjett sommer 2013 ble det lagt inn en ytterligere økning fra %. Denne siste økningen medfører en ekstra kostnad høsten 2013 beregnet til kr ,- som ikke er kompensert i kultur og oppvekstsektorens budsjettrammer. Kommunens rammetilskudd er i juli termin 2013 kompensert med kr ,- fra staten. Avviket mellom kr og kr ,- er en reell underkompensasjon av Grimstad kommune. Rådmannen tilfører kultur- og oppvekstsektoren med 0,9 mill. kroner for Rådmannens budsjettforslag for 2014 har tatt høyde for denne økningen. 5

7 3. Sektorene Tall i 1000-kroner Resultat hittil i år per 3. kvartal Budsjett hittil i år per 3. kvartal endring % periodisert avvik % hele året Støttefunksjoner , , Fellesområdet , , Helse og sosial , , Kultur/oppvekst , , Samfunn/miljø , , Trossamfunn , , Sum netto drift , , Finans , , Res. eks. selvf , Selvfinans Resultat , ,1-449 Samlet sett har alle sektorene (sum netto driftsutgifter) et avvik i forhold til periodisert budsjett på -10,0 mill. kroner. Helse- og sosialsektoren og kultur- og oppvekstsektoren har negative budsjettavvik, sektor for samfunn og miljø og fellesområdet har positivt avvik. Støttefunksjonene og trossamfunn er i økonomisk balanse. Støttefunksjonene er i økonomisk balanse per 3. kvartal. Støttefunksjonene forventer ikke å kunne holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Fellesområdet har et avvik på 2,6 mill. kroner per 3. kvartal. Fellesområdet forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet. Helse- og sosialsektoren har et avvik på -15,1 mill. kroner per 3. kvartal. Sektoren forventer å ha et merforbruk i forhold til budsjett ved årets slutt per 3. kvartal. Sektoren har utarbeidet en handlingsplan for å redusere kostnader. Kultur- og oppvekstsektoren har et avvik i forhold til budsjett på -2,7 mill. kroner. Det forventes at denne sektoren vil ha et mindre merforbruk. Sektoren har utarbeidet en handlingsplan for å redusere kostnader i løpet av året. Samfunns- og miljøsektoren har et samlet avvik i forhold til budsjett på +5,3 mill. kroner per 3. kvartal. Sektoren forventer å holde seg innenfor rammen av årsbudsjettet og ha et mindre forbruk i forhold til budsjett ved årsslutt. Trossamfunn drives i henhold til budsjett per 3. kvartal. Trossamfunn vil ha et merforbruk på 0,6 mill. kroner ved årets utgang. 6

8 4. Driftsrisiko Det er gjennomført en risikoanalyse for å avdekke risikoen knyttet til kommunens drift. Hensikten med analysen er å fremskaffe bedre grunnlag for beslutninger. På bakgrunn av analysen gjennomføres det risikoreduserende tiltak. Dette er en del av kommunens risikostyring. Risikoanalysen bygger på: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva er sannsynligheten for at hendelsen inntreffer? 3. Hvilke konsekvenser kan hendelsene medføre? Risikoanalysen er en frittstående analyse og en del av kommunens totale risikostyring. Det er benyttet en kvalitativ analyse og vurdering, hvor frekvensene og konsekvensene av hendelsene klassifiseres i høy, middels og lav i en risikomatrise. I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risiko for hver sektor, og for kommunen totalt sett. Økt innsikt om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett. Risikomatrise: 7

9 Forklaringer og tiltak til risikoelementene over: 1. Grimstad kommune overtok Dømmesmoen sommeren Etter konsekvensjustering 1. kvartal 2013 vurderes driften av uteområdene å være under kontroll. I 2013 har lokalitetene på Dømmesmoen vært under ombygging for å tilpasses Familiens hus. Det vil være slik at driftskostnadene når det gjelder bygningsmassen vil øke, når ombyggingen nå er ferdig og en går over i en driftsfase. Denne situasjonen er ytterligere kommentert i rådmannens forslag til budsjett for Tiltak: Rådmannen har lagt inn økte driftskostnader i budsjett for Det kostnadsnivået kommunen har i dag er ikke bærekraftig sett i lys av inntektene. Skal kommunen klare å bedre det økonomiske resultatet, kreves det driftsomlegging i tillegg til ordinær driftsoppfølging. Tiltak: Strukturert månedlig oppfølging av alle sektorer og enkelte enheter er iverksatt og risikoen er redusert. Særskilt tiltaksplan for helse- og sosialsektoren er utarbeidet. Det arbeides med ytterligere tiltak for nødvendig driftsomlegging innenfor rammene av forsvarlig drift i tilknytning til budsjett 2014 og handlingsprogram Skatteinngang og rammetilskudd. Regjeringen Solberg har oppjustering skatteanslaget nasjonalt med 1,8 mrd. Kroner. Dette betyr at forventet skatteinngang for Grimstad kommune kan bli noe større enn det som ligger inne i budsjett. Dette er ikke sikre tall men kun anslag. Rådmannen velger likevel å legge inn en økning på skatt og rammetilskudd på 4 mill. kroner. Tiltak: Budsjettregulering 4. Budsjettrammene for kultur og oppvekst- og helse- og sosialsektoren er hardt presset. Økning av tjenestebehovet for enkelte brukere eller brukergrupper kan bli vanskelig å håndtere for disse sektorene innenfor vedtatt budsjett. Barnevernet har overtatt omsorgsansvaret for stadig flere barn. Tiltak: Overvåking av endringer i behov for de enkelte brukergruppene. 5. Den samlede finansielle risikoen til kommunen anses som lav per 3. kvartal. 6. Det er vedtatt utbytte fra Agder Energi på 18,3 mill. kroner i Dette samsvarer med budsjett. 8

10 5. Medarbeidere Definisjoner: Alle årsverkstall er økonomiske størrelser fra hva som er utbetalt, ikke en summering av faktiske kontrakter. Refusjoner er ikke tatt med som motvekt for å vise faktisk bemanning. Faste årsverk: Basert på alle med fast ansettelsesavtale i sin gitte stillingsbrøk. Tallet inkluderer også sykemeldte innenfor sykepengeåret. Tidsavgrensede årsverk: Tallet er basert på alle ansatte med tidsavgrensede ansettelsesavtaler i en gitt stillingsbrøk. Dette vil være vikarer for ansatte ved bla. sykdom, permisjon, prosjekt- og engasjementstillinger, samt lærlinger. Variable årsverk: Dette er utbetalte timer hittil i år omgjort til årsverk. Det vil si både timelønnede omregnet til årsverk, og overtidstimer omregnet til årsverk. Med andre ord all utbetalt variabel lønn fra kommunen. For å kunne sammenligne både tidsavgrensede stillinger og timer i forhold til faste stillinger på en riktigst mulig måte, er disse omregnet til årsverk. Brutto årsverk: Viser totalt forbruk av årsverk i løpet av perioden. Dette inkluderer faste årsverk + tidsavgrensede ansettelser + variabel lønn (timelønnede og overtid) omregnet til årsverk. Av denne grunn er brutto årsverk en ressursstørrelse, som ikke direkte kan henføres til det antall medarbeidere en kan telle på arbeidsplassen. Årsverksanalyse På neste side viser vi på en ny måte utviklingen i årsverk i bedre lesbare diagrammer. Personaldata Resultater hittil i år per 3. Kvartal Endring % Faste årsverk 1081,8 1030,0 51,8 5 Brutto årsverk 1422,5 1358,6 63,9 4,7 Nærværs-% 91,6 93,0-1,4 - Variable årsverk Resultater hittil i år per 3. Kvartal Endring % Overtids årsverk 14,9 18,0-3,1-17,2 Timelønns årsverk 165,3 151,2 14,1 9,3 Sum variable å.v. 180,2 169,2 11,0 6,5 Nedenfor følger figurer som viser årsverksutviklingen de siste årene, pr måned. Det er en figur for hver hovedkategori av årsverk i tillegg til en figur for brutto årsverk. Legg merke til at det er meget stor forskjell i de vertikale aksene på figurene, der tidsavgrensede årsverk er drøye 10 prosent og variable årsverk kun er 1 prosent av brutto årsverk. Figurene viser med tydelighet at det er stabilitet i årsverksutviklingen i De endringer som skjedde i 2012 er forklart tidligere. I brutto årsverk er det lagt inn de faktiske tall pr måned, i motsetning til tabellen ovenfor som inneholder et estimat på årsverksvirkningen av timelønn. Figuren viser en nedgang i brutto årsverk for tredje kvartal 9

11 Det er stabilitet som preger utviklingen av faste årsverk i år og for tredje kvartal, med en faktisk svak nedgang. Det vil naturlig være noen endringer i forbindelse med sommeren. Disse har gjerne sammenheng med avslutning og start av skoleår. Det vil også være slik at det gjerne kommer virkninger av oppsigelser og tilsettinger på denne tiden av året. Figurene viser økonomiske størrelser, slik at reduksjoner kan skyldes slike ting som stopp av lønn etter ett år med sykepenger, og hvor det er inne vikar på en tidsavgrenset kontrakt. Alle endringer av faktisk fast bemanning skal være forklart under den enkelte sektor og enhet. Vi ser av figuren at det er foretatt en opprydding av tidsavgrensede årsverk over tid, slik at det samlet sett er en nedgang. Vi ser at det har vært en reduksjon av tidsbegrensede årsverk tredje kvartal, og en samlet reduksjon for året som helhet. Det er viktig å huske på at de aller fleste av disse årsverkene er knyttet til en eller annen form for fravær, og fraværet er redusert over tid. Variable årsverk henger i stor grad sammen med behovet for vikarer, der hvor vi av ulike årsaker ikke lager tidsbegrensede arbeidsavtaler. Et behov som vil være større i ferieperioder, og spesielt påske, mai, sommer, jul. Mønsteret for dette kvartalet og hele 2013 ligner på tidligere år. På bakgrunn av upresise tall på fravær kan variabel lønn tyde på et noe høyere fravær i år. Det arbeides for øvrig med enda bedre periodisering av variabel lønn for Alle tall er knyttet opp til utbetalte kroner. Det alt vesentligste av reelle økninger vil være forklart i sektorer og enheter på bakgrunn av aktivitet og personellbehov. Sykefraværsanalyse Fra 1. april koblet vi sammen forsystemet RS (Tieto RessursStyring) med Agresso Lønn og personal. Det er en feil i overføring av fravær mellom systemene. Derfor er fraværet for kommunen for høyt og det samme er fraværet for helse- og sosialsektoren for de enheter som bruker RS. Det er likevel en bekymring for fraværet spesielt innenfor pleie og omsorg. Selv med for høye tall har kommunen fremdeles et forholdsvis lavt sykefravær sammenlignet med andre kommuner med 8,4 % hittil i år, mot 7,1 % i fjor. Vi ser av figuren nedenfor at det er en tydelig annen tendens fra 1. april

12 Sammenlignet med 3. kvartal 2012 er fraværet hittil i år lavere for administrative støtteenheter (4,12 % mot 5,83 %). Fraværet er høyere for samfunns- og miljøsektoren (9,08 % mot 6,82). Fraværet er marginalt lavere for kultur- og oppvekstsektoren (6,23 % mot 6,84 %). For helsefraværet med feil tall 11,76 % i år mot 7,64 % i og sosialsektoren er Brann- og feiertjenesten, bygg- og eiendomstjenesten (renhold) og Langemyr skole har også økt fravær. Det vil bli iverksatt tiltak for både å kartlegge og arbeide med korttidsfraværet i enhetene. Kommunen vil etter all sannsynlighet kommer til å følge det mønsteret for sykefraværsutvikling gjennom året som gjelder på tvers av alle bransjer og sektorer i Norge. Så snart feilen i overføring mellom RS og Agresso er løst vil korrekte tall bli ettersendt. På den positive siden er det fremdeles 17 enheter med sykefravær på 5,6 prosent eller lavere hittil i år. Dette er meget hyggelig, og verdt å lære av. Denne prosenten er det langsiktige målet for kommunen. Det er viktig å huske at vårt mål er likt det nasjonale målet for sykefravær for hele arbeidslivet. På bakgrunn av arbeidets art, yrkesgrupper og kjønnssammensetning vil alltid kommunene ha større sykefravær en deler av privat sektor og statsadministrasjonen. For øvrig arbeider partene i arbeidslivet med ny IA-avtale, og som kan ha betydning for både nasjonale mål og for hvilke mål vi bør sette oss for 2014 og fremover. Kjønns- og alderssammensetning Det er svært stabile tall på både fordeling mellom kjønn, og alderssammensetningen for kommunens medarbeidere. Dette gir seg og utslag i at vi øker i lønnsutgifter på grunn av ansiennitet og opprykk i minstelønnstabellen. 11

13 6. Organisering I dette kapittelet rapporterer vi organisatoriske endringer og konsekvenser, i tillegg forventet utvikling. Organisasjonskartet viser kommunens overordnede struktur, med sektorer og støtteavdelinger. Tredje kvartal har vært preget av organisasjonsmessig stabilitet. Eventuelle små justeringer er kommentert under de respektive sektorer og enheter. 12

14 7. Prosjekter Handlingsprogrammet for legger opp til et investeringsnivå på 530 mill. kroner over 4 år. Dette er store prosjekter som har betydelig risiko i seg selv, og som vil ha avgjørende betydning for kommunens drift i mange tiår framover. Det vurderes derfor som viktig å ha god kontroll over disse prosjektene fra foranalyse til ferdigstillelse og mottagelse i kommunens driftsorganisasjon. Kommunen har på bakgrunn av dette utviklet et system og rutiner for prosjektstyring. Disse systemene bygger på kjente prosjektstyringsmetodikker og kommunens prosjektmanual. Dette anses som et trinn i en prosess der bevisstheten og statusen til prosjektstyring og prosjektarbeid blir mer framtredende. Under vises en samlet oversikt over det enkelte prosjekt sin status. Fevik skole Langemyr skole - rehabilitering Landviktun bo- og omsorgssenter Dømmesmoen - ombygging og rehab. Parkering i fjell - Grimstad sentrum Boligfelt Ramshaugvn - Homborsund Ung Arena - "Fagskolen" IKT-prosjekter Vann og avløpsinvesteringer Mandat og omfang Avtaler Ressurser og kompetanse Fremdrift Økonomi I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Ikke i henhold til plan, mål nås ikke 13

15 Fevik skole: I budsjett 2013 er investeringene satt til 122 mill. kroner, slik at den totale kostnadsrammen for Fevik skole blir 220 mill. kroner. Pågrunn av et mindreforbruk i 2012,ble budsjettet for 2013 økt til 122,2 mill. kroner. Prosjektet holder sin vedtatte fremdriftsplan med ferdigstillelse i desember Kostnadsrammen på 220 mill. kroner ser ut til å holde, selv om det har kommet noen mindre kostnader inn i sluttfasen. Langemyr skole: Rehabiliteringen av Langemyr skole har et budsjett på 15,5 mill. kroner. Arbeidet på hovedbygget startet i april og vil etter fremdriftsplanen bli avsluttet i løpet av året. Flere uforutsette forhold har dukket opp i rehabiliteringsarbeidet, blant annet knyttet til råte på vitale konstruksjoner og tidligere materialvalg (asbest). Rehabilitering av bassengdelen viser seg dyrere enn antatt, og vil ikke kunne realiseres innenfor den kostnadsrammen det er lagt opp til. Det legges derfor opp til at en konsentrerer seg om arbeidet på hovedbygget, og at en vil komme tilbake til bassengdelen i forbindelse med budsjett Landviktun(16) bo- og omsorgssenter: Landviktun 7 er ferdigstilt og byggeregnskapet avsluttes i desember Arbeidene med Landviktun 16 ble ferdigstilt i mars 2013 ihht. fremdriftsplan og innenfor vedtatte kostnadsramme. Langemyr skole og Holvikaboligen flyttet midlertidig inn i bygget i april. Byggeregnskapet legges fram for kommunestyret i desember2013. Dømmesmoen ombygging: Prosjektet har en budsjettramme på7,5 mill. kroner. Arbeidet startet opp i april og vil ble avsluttet i høst ihht. fremdriftsplanen. Åpning av Familiens hus ble foretatt 30. oktober. Den reduserte rammen i forhold til rådmannens forslag i budsjett 2013 har medført at det kun er det mest nødvendige arbeidet som har blitt gjennomført. Byggefelt Ramshaugveien i Homborsund: Boligområdet ble ferdigstilt i juni 2013,og tomtene ble lagt ut for salg. Ung Arena Fagskolen: Budsjettet i dette prosjektet er på 4 mill. kroner. Arbeidet startet opp i mars, og Ung Arena ble åpnet i september. Noe mindre arbeid gjenstår uten at det hindrer driften. Prosjektet vil holde seg innenfor vedtatte kostnader. Selvfinansierende tjenester: Reservevann til Lillesand Dette prosjektet er ikke igangsatt, fordi Lillesand kommune ikke er klar til gjennomføring. Lillesand ønsker å legge ledningen i gang/ sykkelstien som er planlagt langs Kaldvellfjorden. Det ser ut til at bygging av denne veien kan dra ut i tid, og de vurderer nå å legge ledningen i Kaldvellfjorden. Fordelingskum Egra Bygging av ny fordelingskum for vann på Egra blir ikke påbegynt i år. Dette fordi arealet hvor kummen skal ligge, er under privat regulering. Vann og kloakk Morholt - Gleden For vann og kloakk Morholt Gleden, er det kun utført mindre arbeider. Deler av midlene til dette prosjektet ble overført til sanering av vannledning på Tjore, som var planlagt sanert i P.g.a. gjentatte vannbrudd på denne ledningen, måtte denne prioriteres. Morholt Gleden vil dermed bli foreslått lagt inn i budsjett for Vei Grømheia Dette prosjektet blir ikke gjennomført, fordi en grunneier ikke ville avstå grunn. Reguleringsplanen er eldre enn 10 år, og da er det ikke anledning til ekspropriasjon. 14

16 Kommunestyret gjorde i oktober vedtak om at det skal utarbeides en reguleringsplan. Planen vil dermed bli foreslått lagt inn i budsjettet for De øvrige prosjektene innenfor VAR-området er meldt å være i rute. Felles IKT-prosjekt (Arendal, Froland og Grimstad kommune samt Aust-Agder fylkeskommune) Det pågår også i 2013 flere felles IKT-prosjekt innenfor IKT-samarbeidet. Ansvar for prosjektgjennomføring ligger hos kommunene. IKT Agder tar driftsansvaret for IKT-systemene når prosjektene avsluttes. Grimstad sin andel i fellesprosjektene utgjør 1,5 mill. kr. inneværende år. Total budsjettramme vil bli overholdt. Mine eiendommer Mine eiendommer er et prosjekt hvor man via internett kan få informasjon om eiere av en eiendom, kommunale dokumenter og planer som knyttet til eiendommen, samt grunnlag for kommunale eiendomsgebyr. Prosjektet er under ferdigstillelse, og planlegges i drift før nyttår. Skole - FEIDE For skolene foreligger det statlig pålegg om innføring av ny identitet- og påloggingsløsning for elever og ansatte. Dette følges opp i det såkalte FEIDE-prosjektet. Prosjektet er i rute. ID og pålogging Det har i lengre tid pågått prosesser for å forbedre løsninger for pålogging og identifisering av brukere i datanettet. Fra 2013 ble ansvar for dette arbeidet overført til IKT Agder. IKT Agder har nå foretatt anbud og anskaffelse av ny teknisk løsning, og ny leverandør (Atea) ble valgt sommeren IKT Agders plan videre er pilotering for ansatte fra nyttår 2014, og produksjonssetting av løsningen for ansatte fra mars Deretter skal elever over på ny løsning fra sommeren 2014, og løsningen skal kobles til pålogging for innbyggere tidlig i Web Det jobbes kontinuerlig med forbedring av presentasjon av tjenester og informasjon i kommunens innbyggerportal. I oktober ble det tatt i bruk ny søkemotor, og statistikk brukes aktivt for å forbedre søkefunksjonen og søkeresultater. Krav til kommunale websider har endret seg betydelig de siste årene. Slik innbyggerportalen fremstår i dag, tilfredsstiller den bl.a. ikke alle krav til tilpasset design for mobil og nettbrett satt av direktoratet (DIFI). Det pågår derfor et arbeid med å oppgradere dagens webpubliseringsløsning slik at den vil kunne levere ønsket funksjonalitet. Helse og omsorg Grimstad kommune vil i 2013 ferdigstille prosjektet meldingsutveksling, som innfører en digital kommunikasjon mellom kommunen og sykehuset (SSHF). Løsningen er en slags epost-løsning som går på sikker linje (Norsk helsenett). Prosjektet følger fremdriftsplanen og fra 2014 vil løsningen være i drift. I 2014 vil det arbeides videre med løsning som kobler legekontor i kommunen sammen med sykehus og helseinstitusjoner. Kommunen vil ha en koordinerende rolle i dette arbeidet. IKT-prosjekt Grimstad kommune Mobildekning Prosjektet Digitale distrikts-agder (DDA), som skal sørge for god mobiltelefoni-dekning i begge Agder-fylkene, er nå i gang med å utbedre mobilsendere i Grimstad fra 2G til 3G. Det settes også opp nye mobilmaster i kommunen, bl.a. ble det driftssatt ny mobilmast på Sylvbuheia 1. august. WebTV Prosjektet er avsluttet og systemet er nå i ordinær drift, med en løsning som også er tilpasset ipad. 15

17 Skole-IKT Prosjekt som gir lærere tilgang til administrativt datanett på linje med andre ansatte i kommunen er gjennomført som planlagt. Dette gjør at lærere kan benytte de samme digitale tjenester som andre ansatte, som min side med fraværsmarkering, tilgang til egen lønnsslipp og utfylling av reiseregninger. Helse Prosjektet PDA håndholdte PC-er i helse- og omsorgstjenester: det har vært problem med driftsstabiliteten på PDA-ene (gjelder de fleste kommunene som benytter løsningen). Leverandøren har nå lansert en oppgradert løsning, tilpasset en ny type PDA-er (basert på Windows 8), dette vil bli vurdert som et mulig prosjekt for Prosjekt sikring av barne- og elevmapper Dette prosjektet skal sørge for økt sikkerhet knyttet til barne- og elevmapper med sensitivt innhold. Prosjektet er noe forsinket. Ferdigstilling og opplæring av brukere vil fortsette i IKT-strategi Et utkast til oppdatert IKT-strategi har vært på høring administrativt. Saken blir lagt frem for politisk behandling i desember. 16

18 7.1 Justering av investeringsbevilgningene Som et ledd i prosjektstyringen og for å få bedre investeringsoversikt i 2013, ønsker rådmannen å justere investeringsrammene for Fordelen er at bevilgningen og det faktiske investeringsnivået i 2013 samsvarer med det som kommunestyret fastsetter. Tabellene viser kun prosjekter som har justeringer 3. kvartal De prosjektene som går som planlagt, er ikke presentert. JUSTERING AV INVESTERINGSBEVILGNINGENE HP Justering Endring av Endret fordeling Justering 3. KVARTAL kv 2013 ramme 2013 mellom år 3. kvartal Egenkapitalinnskudd KLP (882001) IKT-Nye skole-pc'er Nye Fevik skole Langemyr skole, rehabilitering (69722) Langemyr skole, basseng (697221) Storgaten barnehage, offentlige pålegg ( ) Kvalifiseringstjenesten Frivoll, off. pålegg ( ) Fjære barneskole, ombygging ( ) Enøk-investeringer ( ) Grømheia, vei ( ) Sauehaven Myråsen, utvikling av tomter ( ) Oppretting/offentlige pålegg Ibsenhuset ( ) Boliger til psykiatri ( ) Sjøfartsmuseum i Hasseldalen, inventar Hesneskanalen, bro ( ) Parkering i fjell (68561) Sum justeringer 3. kvartal: VAR: Vann, Diverse mindre anlegg ( ) Avløp, Diverse mindre anlegg ( ) Avløp, Ombygging div mindre pumpestasjoner ( ) Vann og avløp, Ulenes fellesføring høyspent Vann, Egra, ny hovedfordelingskum ( ) Avløp, Shellbrygga pumpestasjon Avløp, Utskiftning av traktorgraver ( ) Renovasjon, Nedgravd container sentrum ( ) Sum justeringer 3. kvartal, VAR: Sum totale justeringer De fleste justeringene i 3. kvartal omfatter justeringer mellom år. Det vil si at justeringene foretas i forhold til fremdriften på prosjektene og vil ikke ha noen konsekvens for det enkeltes prosjekt totale ramme. Endring av fordeling mellom år viser en reduksjon på -51,2 mill kroner, herav -3,8 mill kroner for VAR prosjektene. Vi får en reduksjon i bevilgningen av den totale rammen på -0,5 mill kroner. Sum justeringer totalt i 3. kvartal viser en reduksjon i 2013 på -51,7 mill kroner. Finansiering av endret investeringsramme beløper seg slik: Endring finansiering: Justering VAR Vann - Lånemidler Justering VAR Avløp - Lånemidler Justering VAR Renovasjon - Lånemidler: -600 Justering andre prosjekter - lånemidler inkl mva kompensasjon: Justering ubundet investeringsfond - Egenkapitalinnskudd KLP 100 SUM:

19 8. Prosjektrisiko Hensikten med risikostyring av prosjekter er å sikre bedre og mer effektiv prosjektgjennomføring. Dette for å prioritere ressursene riktig, og bidra til økt verdiskapning og gode prosjektresultater. Dette gjøres ved blant annet å holde oversikt og identifisere kritiske risikoområder. Økt innsikt om risiko i hele organisasjonen er også et mål som har betydning for hvordan risikobildet håndteres totalt sett. I første omgang etableres det et enkelt opplegg knyttet til risikorapportering i det enkelte prosjekt. Prosjektleder har totalansvaret for rapporteringen. På bakgrunn av dette gjør rådmannen en overordnet risikovurdering som er presentert i risikomatrisen under. Dette baseres på en vurdering av overordnede risikoelementer med konsekvenser og sannsynlighet. Risikomatrise: Sannsynlighet 6 4 kompliserte prosjekter Prosjektkompetanse 5 2 Forprosjekt og foranalyser Systemer knyttet til beslutninger i prosjekter Oppdragsbeskrivelser og bestillinger Prosjektorganisering 3 1 Konsekvens Lav risiko - I henhold til plan og målsetninger, tiltak ikke nødvendig Middels risiko - Ikke i henhold til plan, det er iverksatt tiltak for å nå målene Høy risiko - Ikke i henhold til plan, mål nås ikke 18

20 Forklaringer og tiltak til risikoelementene over: 1. Kommunen har noen svakheter i beslutningssystemene knyttet til endringer i prosjektene. Dette gjelder både for politisk nivå, kommunens ledelse og i selve prosjektet. Tiltak: Forbedre beslutningsgrunnlaget, spesielt i politiske saker. Innføre og konkretisere prosjektmanualen som er vedtatt. 2. Enkelte prosjekter må beskrives og dokumenteres bedre før beslutning. Tiltak: Øke forståelsen i kommunen for at kompliserte prosjekter krever mer tid til planlegging og analyse. Bedre prosjektmetodikken og stille krav til innholdet i forprosjektene før beslutning. 3. Bedre prosjektorganiseringen og styringsstruktur. Tiltak: Det er etablert styringsgrupper og prosjektgrupper for alle investeringsprosjekter. Fortsatt økt fokus på prosjektledelse og prosjektorganisering. 4. Kommunen har i dag flere store, kompliserte prosjekter. Dette fører til økt kompleksitet i prosjektgjennomføringen, og dette kan gi seg utslag i forsinkelser og økte prosjektutgifter. Tiltak: Mer bevisst holdning i forhold til å dele opp prosjekter i nye hovedprosjekter og delprosjekter. 5. Prosjektbestillingene må bli mer presise. Dette for å endre fokus fra oppdragsklargjøring til prosjektleveranse. Tiltak: Klarere krav til innholdet i mandater og oppdragsbeskrivelser. 6. Kommunen har bedret sin prosjektkompetanse. Det er fortsatt få personer i kommunen som har prosjektledererfaring. Tiltak: Tilby prosjektlederopplæring til egne ansatte Fokus på prosjektkompetanse ved nyrekruttering 19

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 Innhold Innledning... 3 Ressursfordelingsmodell... 3 Helse- og omsorgssektoren... 3 Kultur- og oppvekstsektoren...

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

2. KVARTALSRAPPORT 2013

2. KVARTALSRAPPORT 2013 2. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 5 4. Driftsrisiko... 6 5. Medarbeidere... 8 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2012

1. KVARTALSRAPPORT 2012 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Resultat- og måloppnåelse... 6 6. Driftsrisiko...

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 3. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 7 6. Driftsrisiko... 11 7. Medarbeidere...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

1. Sammendrag. Sykefraværet er på 8,6 prosent per 1. tertial og det er på samme nivå som samme periode i fjor.

1. Sammendrag. Sykefraværet er på 8,6 prosent per 1. tertial og det er på samme nivå som samme periode i fjor. Rapport 1. tertial 2014 2 Grimstad kommune årsrapport 2013 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Økonomisk hovedoversikt... 5 3. Sektorene... 7 4. Driftsrisiko... 8 5. Medarbeidere... 10 6. Budsjett og faste årsverk...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

PS 65/13 BUDSJETT 2014 HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 2013/2941-11

PS 65/13 BUDSJETT 2014 HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 2013/2941-11 PS 65/13 BUDSJETT 2014 HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 2013/2941-11 Vedtak: 1. SKATTØRE 2014 Kommunestyre vedtar maksimalt skattøre. 2. EIENDOMSSKATT 2014 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Tertialrapport 2. tertial 2015

Tertialrapport 2. tertial 2015 Tertialrapport 2. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune. Side

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 2. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 6 6. Driftsrisiko... 8 7. Medarbeidere...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 96 913 97 479-566 271 563 35,7 % -442 35,8 % 20 Barnehage 65 840

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100

NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: Gradering: Klassering: 100 HVALER KOMMUNE Rådmannen NOTAT Saksnr.: 2012/1462 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 11237/2012 Dato: 14.08.2012 Gradering: Klassering: 100 Til: Alle deltakere på kommunestyrets budsjettkonferanse 2012 Fra: Rådmannen

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP 05.11.08 Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016.

Det ble sist rapportert med regnskap pr til utvalgene i februar 2016. Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr 25.4.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for oppvekst Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer