Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn"

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 12/45873 VEDTAK: Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Før sluttbehandling må det arbeides videre med planforslaget på følgende områder: - Fasaden mot øst mykes opp ved nedtrapping, tilbaketrekking eller oppbryting. - Det må sikres en løsning med materialbruk som gir et godt inntrykk sett fra Breidablikveien og Rismoveien. - Møteplassene utenfor inngangspartiet i nordvest og ved inngangspartiet til Trøndelag Folkemuseum ved bussholdeplassen i Breidablikveien fastsettes i plankart og sikres ved rekkefølgebestemmelse. - Utforming av attraktiv fasade, med transparente flater, inngangsdører og utadvendte funksjoner ut mot Gamle Oslovei og Breidablikveien sikres ved planens bestemmelser. - Kvaliteten på uterom utredes nærmere. - Byggegrenser for boliglamellene legges inn, samt bestemmelser som sikrer sykkelparkering og vannledningen i Gamle Oslovei. - Teknisk løsning for P-kjeller under fortau i Gamle Oslovei må godkjennes av Trondheim kommune. FLERTALLSMERKNAD Ap, SV, Sp, KrF, H, FrP, V: Det må vurderes å tilrettelegge for privat-offentlig servicetilbud som legekontor etc. for nærmiljøet. Behandling: Sissel Trønsdal (Ap) fremmet merknad pva Ap, SV, KrF, Sp: Det må vurderes å tilrettelegge for privat-offentlig servicetilbud som legekontor etc. for nærmiljøet Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. H, FrP, V sluttet seg til merknaden fra Ap m fl. Saksprotokoll for Bygningsrådet

2 Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift Saksprotokoll for Bygningsrådet

3 Saksframlegg Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Arkivsaksnr.: 12/45873 Forslag til vedtak: Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Før sluttbehandling må det arbeides videre med planforslaget på følgende områder: - Fasaden mot øst mykes opp ved nedtrapping, tilbaketrekking eller oppbryting. - Det må sikres en løsning med materialbruk som gir et godt inntrykk sett fra Breidablikveien og Rismoveien. - Møteplassene utenfor inngangspartiet i nordvest og ved inngangspartiet til Trøndelag Folkemuseum ved bussholdeplassen i Breidablikveien fastsettes i plankart og sikres ved rekkefølgebestemmelse. - Utforming av attraktiv fasade, med transparente flater, inngangsdører og utadvendte funksjoner ut mot Gamle Oslovei og Breidablikveien sikres ved planens bestemmelser. - Kvaliteten på uterom utredes nærmere. - Byggegrenser for boliglamellene legges inn, samt bestemmelser som sikrer sykkelparkering og vannledningen i Gamle Oslovei. - Teknisk løsning for P-kjeller under fortau i Gamle Oslovei må godkjennes av Trondheim kommune. Sammendrag Planforslaget åpner for realisering av forretnings-, service- og boligformål samt utvidelse av en eksisterende bensinstasjon sørøst for krysset mellom Gamle Oslovei og Breidablikveien. Området skal utvikles som et lokalsenter, i henhold til Kommuneplanens arealdel (KPA). Størrelsen på forretningen er innenfor hva det er åpnet for ved KPA. Uterom knyttet til boligene er lagt på taket av forretningen. Boligene vil bestå av tre lameller på 3, 3 og 2 etasjer hvor de nederste etasjene eventuelt kan benyttes til serviceformål. Byggets høyde har vært diskutert under arbeidet med planforslaget. Byggets høyde er trappet ned mot naboboligene som ligger i sør, og boliglamellen på to etasjer ligger ut mot Breidablikveien. Dette som resultat av dialog med antikvariske myndigheter og Trøndelag Folkemuseum som ligger på motsatt side av Breidablikveien. KPA fastsetter at detaljregulering i lokalsentrene skal skje med bakgrunn i en overordnet plan. Primært hadde det vært ønskelig med en plan for hele kvartalet, men naboer motsatte seg privat regulering av sine eiendommer. Rådmannen har ikke prioritert å produsere en områdeplan for kvartalet eller lokalsenteret. Til erstatning for en slik overordnet plan, lagde byplankontoret en prinsippskisse og en liste over hvilke hensyn som måtte tas i planarbeidet. Disse hensynene Saksfremlegg - arkivsak 12/

4 enkeltvis kan ses å være innfridd, men forslagsstiller har ikke funnet en god helhetlig løsning for fasaden ut mot Statoil i øst. Forretningsbygget er lagt helt inn til eiendomsgrensen inn mot Statoil. Utbyggingen på NorgesGruppens eiendommer er lagt helt inn mot eiendomsgrensen, noe som resultere i en høy vegg på ca 40 meters lengde mot øst. Denne veggen vil bli en død flate som blir godt synlig fra Breidablikveien og Rismoveien. Proporsjonene i veggen forsterkes ved at den er synlig på skrå nedenfra og opp for de som kommer opp Breidablikveien. Forslagsstiller mener utbygging helt ut til tomtegrensen er nødvendig for å få til høy nok utnyttelse av tomten og at det er urimelig å kreve samtidig utbygging på deler av Statoils tomt fordi de ikke har planer om utbygging i dag. Rådmannen foreslår derfor at det arbeides videre med løsningen inn mot Statoil, samt at det arbeides videre med møteplass, attraktiv fasade og uterom, før planforslaget sluttbehandles. Dette planforslaget vil forhindre mulighetene for å utvikle et helse- og velferdssenter i dette kvartalet innenfor Byåsen lokalsenter. Rådmannen har kartlagt behov for offentlige tjenester i et langsiktig perspektiv, og den aktuelle tomta er en av fire tomter som vurderes som mulig tomt for et nytt helse- og velferdssenter i nordre del av Byåsen. De tre andre tomtene ligger alle i friområde / marka. Bygging av et nytt helse- og velferdssenter ligger noe fram i tid, og rådmannen mener det kan virke urimelig å båndlegge området når det nå er konkrete utbyggingsinteresser på eiendommen. Det er imidlertid viktig å være klar over at dette betyr at en gir avkall på en mulig framtidig tomt for et helse- og velferdssenter, i tilknytning til lokalsenteret på nordre Byåsen. Bakgrunn Komplett planforslag er innsendt Planforslaget er utarbeidet av PLAN arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS (Sverresborg Eiendom AS). Planområdet omfatter disse eiendommene gn.r/bnr.: 425/2, 425/5, 425/6, 425/8 og 425/391 som eies av Sverresborg Eiendom AS og grunneiendommen gnr./bnr. 425/83 som eies av Statoil. Det berørte vegarealet i Gamle Oslovei, Breidablikveien og Rismoveien omfatter i tillegg deler av eiendommene: gnr./bnr.: 422/396 og 445, 423/13, 87, 501 og 502, 424/249 og 425/3, 4 og 302. Gjeldende reguleringsplan for området er R0542C for området begrenset av Olav Nordhagens vei, Gamle Oslovei, Breidablikveien og Rismoveien vedtatt Området er regulert til byggeområde for boliger, forretning- servicestasjon og blandet formål forretning/bolig. Høring og offentlig ettersyn Oppstart av planarbeidet ble varslet Planbeskrivelse Saksutredningen bygger på forslagstillers beskrivelse av planforslaget, men det er gjort endringer for å belyse planforslaget bedre. Forslagstiller har akseptert endringene. Saksfremlegg - arkivsak 12/

5 Tidligere vedtak og planpremisser Forholdet til overordnet plan Planområdet ligger innenfor lokalsenter gitt ved bestemmelsesområde i Kommuneplanens arealdel (KPA-2012). I henhold til KPA-2012 skal lokalsentre planlegges helhetlig og ha høy arealutnyttelse, tydelige senterfunksjoner og offentlig torg eller park. Lokalsentre skal samlokalisere boliger, varehus og andre funksjoner. Handels- og serviceområdet skal lokaliseres sentralt og samlet innenfor bestemmelsesområdet. For lokalsenteret på Byåsen tillates etablert til sammen m 2 forretningsareal. Innenfor lokalsenteret på Byåsen fins i dag m 2 forretningsareal på Byåsen Butikksenter. KPA-2012 åpner derfor for ytterligere m 2 forretningsareal. Planforslaget innebærer etablering av m 2 forretningsareal. Det er ikke utarbeidet en helhetlig plan for lokalsenteret på Byåsen. Til erstatning for en helhetlig plan, utarbeidet byplankontoret et situasjonskart og faglige råd for utvikling av det framtidige lokalsenteret på Byåsen og tilpasning til det framtidige lokalsenteret. Blant annet måtte det tas hensyn til Borgen på Sverresborg, det øvrige uteområdet ved Trøndelag Folkemuseum, byggehøyde inn mot eksisterende boliger i sør og øst, etablering av en samlende møteplass / torg, trafikkavvikling i krysset mellom Gamle Oslovei og Breidablikveien samt en god helhetlig løsning for kvartalet. Situasjonskartet og faglige råd ble gitt ved byplankontorets tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte for planarbeidet, datert Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet viser at det ikke er ras- eller skredfare knyttet til planforslaget. På bensinstasjonstomta kan det være forurenset grunn. Statoils virksomhet i området forutsetter en rekke sikringstiltak knyttet til brann og eksplosjonsfare. Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Planområdet, eksisterende forhold Figur 1 Planområdet ligger i sørøstre kvartal av krysset mellom Gamle Oslovei og Breidablikveien, vis a vis Trøndelag folkemuseum og Byåsen butikksenter. Saksfremlegg - arkivsak 12/

6 Beskrivelse av planforslaget Planområdet Planområdet har et samlet areal på ca 9,42 daa. På området ligger det i dag to eneboliger, en tomannsbolig og en restaurant med bolig. Planområdet for øvrig består av Statoil bensinstasjon og trafikkareal. I nord ligger Breidablikveien og Trøndelag Folkemusem. I nordvest ligger Gamle Oslovei og Byåsen Butikksenter. Figur 2 Illustrasjon av planforslaget viser forretningsareal med boliger oppå, mulig utbygging av bensinstasjonen og uteområder. Planlagt arealbruk Planforslaget er på totalt ca 9,42 daa fordelt til følgende formål: Bebyggelse og anlegg (Pbl 12-5 punkt 1) Kombinert formål Bolig/forretning/tjenesteyting/bevertning (1800) Kombinert formål Bensinstasjon/kontor (1800) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl 12-5 punkt 2) Kjøreveg (2011) Fortau (2012) Annen veggrunn grøntareal (2019) Kollektivholdeplass (2073) Grønnstruktur (Pbl 12-5 punkt 3) Turveg (3031) Hensynssone (Pbl 12-6) Frisikt (140) Bestemmelsesområde (Pbl 12-7) Utforming og bruk av arealer - #1 Leskur til bussholdeplass - #2 Privat parkering under offentlig fortau Områdene omkring er preget av en variert bebyggelsesstruktur med boligbebyggelse av mindre skala i sør og høyere boligblokker i vest. Byåsen Butikksenter har et lavmælt arkitektonisk uttrykk. Inne på området for Trøndelag Folkemuseum fins bevaringsverdig bebyggelse av nasjonal verdi, blant annet en stavkirke og selve borgen en fjellknaus med rester etter Kong Sverres festningsverk. Planens avgrensning Etter anbefaling fra Trondheim kommune ble det varslet oppstart av regulering for hele kvartalet Saksfremlegg - arkivsak 12/

7 Breidablikveien Rismoveien Olaf Nordhagens vei Gamle Oslovei. Bakgrunnen for dette var at det var ønskelig å se på en større del av lokalsenteret under ett. Statoil har ikke motsatt seg regulering av deres tomt, så lenge planforslaget ikke er til hinder for dem. Øvrige eiendommer i kvartalet ønsket ikke at planforslaget skulle omfatte deres eiendommer. Disse eiendommene inngår derfor ikke i planforslaget. Planlagte byggeområder Planområdet er todelt. På de eiendommene NorgesGruppen eier langs Gamle Oslovei, planlegger man en nærbutikk (dagligvare) og annen nærservice, mulighet for noe tjenesteyting, samt boliger. På Statoil sin eiendom legges det opp til et potensial for utvikling av tomta til bensinstasjon og tjenesteyting og bevertning. Bensinstasjon/kontor (Statoiltomta) Statoil har ingen planer om utbygging utover dette. Tiltakshaver er i dialog med Statoil om videre samarbeid for nytt servicebygg ut mot Breidablikveien, som vist i illustrasjonsplanen. Bolig/forretning/tjenesteyting/bevertning (NorgesGruppen sine eiendommer) Planforslaget åpner for nybygg i inntil 4 etasjer, sett fra Gamle Oslovei, høyest mot Gamle Oslovei i vest. Bebyggelsen plasseres inntil nye byggegrenser, med unntak av mot Statoil. Grensen er satt 11 meter fra midtlinje veg i Gamle Oslovei. Dette for å holde mulighetene åpne for å anlegge kollektivfelt langs Gamle Oslovei. Mot Breidablikveien er byggegrensen satt ut i fra eksisterende bebyggelse lenger ned i veien, og mot boligene i sør 4 meter fra eiendomsgrensene. Planforslaget åpner for sammenhengende bebyggelse mellom Statoil og Gamle Oslovei 1. Parkering etableres (delvis) under bakken i to plan. U1, på nivå med dagens Statoilstasjon forbeholdes forretningsvirksomhet. Her tillates en dagligvarebutikk (nærbutikk), samt annen nærservice. Taket over første etasje danner et sammenhengende uterom over bakken, som boligbebyggelsen plasseres oppå i en lamellstruktur. Andre etasje foreslås som en kombinasjon av tjenesteyting, bevertning og bolig, og etasjene over kun bolig. Slik prosjektet foreligger, er det planlagt ca 21 boenheter. Høyder og utnyttelsesgrad Bensinstasjon/tjenesteyting (Statoiltomta) Det åpnes for framtidig etablering av m 2 BRA bensinstasjon/tjenesteyting. Det er lagt inn høydebegrensninger for gesims ved kote +151,6 og +155,0, trappet ned mot øst. Bolig/forretning/tjenesteyting/bevertning (NorgesGruppen sine eiendommer) Totalt vil bebyggelsen framstå som en bygning med inntil 4 etasjer, sett fra Gamle Oslovei. Første etasje har en bruttohøyde på 5,75 meter for å gi plass til konstruksjonen, tekniske installasjoner til forretningsetasjen og opparbeidelse av utearealer på tak samt sikre en god takhøyde for dagligvareforretningen. Sett fra øst vil bygningen ha en sokkeletasje for parkering. Under denne ligger ytterligere ett plan for parkering (boligparkering). Bygget vil framstå med tre gesimshøyder; - ca kote + 156,3 for forretningsvolumet med uterom og boliger oppå ,3 for boligvolum i to etasjer ut mot Breidablikveien og Trøndelag Folkemuseum ,3 for boligvolum i tre etasjer nedtrappet mot boligene sør for planområdet. Det sørligste boligvolumet over forretningsetasjen ligger 8 meter innenfor gesimsen. Saksfremlegg - arkivsak 12/

8 Området tomta ligger i er langt fra ensartet. Det er flere framtredende landskapsformasjoner og store høydeforskjeller både på og rundt tomta. Omkringliggende bygningsmasse er svært sammensatt, både i uttrykk og skala. I seg selv mener forslagsstiller at tomta kunne tålt en høyere utnyttelse og høyde enn det som foreslås. Etter samrådsfasen har forslagsstiller redusert omfanget av planlagt bebyggelse. Særlig har prosessen med antikvariske myndigheter vært avgjørende, og de forslag og innspill som er mottatt er i stor grad innarbeidet i prosjektet. Forholdet til Sverresborgen er vurdert under konsekvenser og virkninger av planforslaget. Sverresborgen ligger på kote Det er i bestemmelsene satt krav til en maksimal utnyttelse på totalt m 2 BRA. Forretning tillates i inntil m 2 BRA, og det er stilt krav i forslaget til bestemmelser om minimum og maksimum antall boliger (minimum 15, maksimum 26). Minimumskravet til antall boliger er satt noe lavere enn det som kreves for rene boligutbygginger i KPA (minimum 6 boenheter per dekar i rene boligområder som skal ha høy tetthet). Utforming og forholdet til Statoil Forslagsstiller legger opp til en attraktiv fasade, med funksjoner som henvender seg mot Gamle Oslovei og krysset mellom Gamle Oslovei og Breidablikveien. På bakgrunn av tidligere volumstudier (uten artikulasjon av fasade) har rådmannen uttrykt bekymring for at det vil bli etablert en høy og lang vegg mot Statoil, uten tilstrekkelig tilpasning til omgivelsene. Rådmannen har derfor ikke villet anbefale en utbygging uten rekkefølgebestemmelse som sikrer samtidig utbygging mot Breidablikveien på Statoiltomta. Forslagsstiller har forståelse for at rådmannen ikke vil ha en død fasade mot øst, hvor det eneste man ser er åpne parkeringsplasser og en ubrutt og lang vegg uten variasjon. Forslagsstiller motsetter seg imidlertid en rekkefølgebestemmelse som anbefalt, da det i praksis vil si en båndlegging av NorgesGruppens eiendommer inntil Statoil ønsker å bygge ut. Selv om det pågår en dialog med Statoil for å få til et nytt servicebygg som skissert, mener forslagsstiller at det er urimelig å pålegge NorgesGruppen ansvaret for samtidig utbygging på nabotomten for å kunne få lov til å bygge forretning på sin eiendom. Saksfremlegg - arkivsak 12/

9 Figur 3 Illustrasjon av mulig utforming av vegg mot øst, sett fra Breidablikveien. I illustrasjonen er prosjektet sett i fugleperspektiv, fasaden mot øst kan gi en noe annet inntrykk for de som kommer opp Breidablikveien. I planforslaget er det lagt inn en bestemmelse som omhandler oppdeling og variasjon i detaljering og materialbruk. Figur 3 viser, ifølge forslagsstiller, hvordan sprang i fasaden, materialbruk og vegetasjon kan gi østfasaden en utforming som kommuniserer med omgivelsene. Variasjon, samt vinduer i den delen som ikke må være lukket pga brann- og eksplosjonsfare, gir bygget en mer menneskelig målestokk. Forslagsstiller mener at prosjektet ikke er avhengig av samtidig utbygging på bensinstasjonstomta for å tilpasse seg omgivelsene. Parkering Bensinstasjon/kontor (Statoiltomta) Parkering ved eventuell framtidig utbygging forutsettes lagt under bakken eller på plan 1. Bolig/forretning/tjenesteyting/bevertning (NorgesGruppen sine eiendommer) All parkering foreslås lagt under bebyggelsen i to nivåer. Parkering for kunder skjer i U1 med innkjøring lengst nordøst fra Breidablikveien, for beboere og eventuelt ansatte i U2 med innkjøring fra Risemoveien. Antall parkeringsplasser er i tråd med reglene for ytre sone for parkeringsdekning i KPA Boligparkering Det er krav om minimum 1,2 plasser for bil per 70 m 2 BRA eller boenhet for bolig. Foreløpige skisser tilsier at det blir ca 50 plasser for bil i U2. Det gir i teorien nok plasser for m 2 BRA eller 42 boenheter. Det er høyere enn de m 2 BRA/15-26 boenheter i prosjektet. Også sykkelparkering får plass i U2. Parkering for forretning Det er krav om minimum 1,5, maksimum 4 plasser for bil per 100 m m 2 BRA gir et krav om 35 til 92 plasser. Foreløpige skisser for bygget tilsier at det blir ca 60 plasser for bil i U1, noe som ligger godt innenfor kravet. Det vil bli etablert ladestasjoner for el-bil i henhold til For sykkel er kravet 1 plass per 100 m 2 BRA. Det gir et minimumskrav på 23 plasser. 10 plasser er foreslått etablert ved hovedinngang, resten legges i U1. Parkering under fortau Planforslaget tillater parkeringsanlegg under bakken fram til eksisterende eiendomsgrense mot Gamle Oslovei og Breidablikveien, for å få til tilstrekkelig antall plasser. Denne parkeringen blir liggende under offentlig fortau, og er avmerket som eget bestemmelsesområde (#2) i plankartet. OK kjeller må høydemessig legges slik at den ikke hindrer etablering av fortauet, krav om dette er tatt med i forslaget til bestemmelser. Utsiling kan være en hensiktsmessig løsning for å unngå setningsforskjeller i fortau. Det går en 300 mm vannledning i Gamle Oslovei som må sikres. Rådmannen har i utgangspunktet akseptert denne løsningen, under forutsetning av godkjenning av den valgte tekniske løsningen. Adkomst for gående og syklende Fra Gamle Oslovei eller Breidablikveien kan man gå inn i Gamle Oslovei 1 på tre forskjellige nivåer. Forretningen får hovedadkomst fra hjørnet ut mot krysset mellom Gamle Oslovei og Breidablikveien på nivå med forgjengerfelt som krysser Gamle Oslovei, samt muligheter for sekundær(e) adkomster fra Gamle Oslovei ved ca kote + 150,55. Det legges opp til to hovedadkomster for boligene én fra Gamle Oslovei og én fra Breidablikveien. Saksfremlegg - arkivsak 12/

10 Varelevering Varelevering planlegges med separat innkjøring fra Gamle Oslovei på nivå med plan 1. Avkjørselen vil bli utformet slik at den ikke kan benyttes for personbiler. Utkjøring planlegges via adkomstveien til Risemoveien på nivå med U2. Det planlegges innvendig lastebilheis mellom plan 1 og U2 for å få til dette. Det er etter innspill fra Politiet lagt inn en reguleringsbestemmelse om at det ikke tillates varelevering med kjøretøy større enn lastebil, type L. Løsningen gjør at man får et enkelt system hvor rygging unngås. Renovasjon og nettstasjon Planforslaget åpner for renovasjon ved bunntømte containere. Nettstasjon plasseres etter avtale med Trønderenergi. Utearealer og møteplass Taket over første etasje er et sammenhengende uteareal. Et hovedpremiss for organiseringen av boligbebyggelsen er å få til et best mulig uteareal for boligene sammenhengende, med sol, lys og skjermet fra trafikk. Forskriftskravene for støynivå på uteoppholdsareal vil bli tilfredsstilt. Med boliger blir kravet til uteareal m 2. Utearealet på det skisserte forslaget består av ca m 2 felles takterrasse. I tillegg vil det tilstrebes å etablere private uteplasser i form av terrasser/balkonger for alle boenhetene. Disse kan plasseres mot sør, slik at man kan få sol både fra øst, sør og vest (mesteparten av dagen). Lokalisering av uterom over bakkeplan vurderes av forslagsstiller som en bedre løsning enn å legge dette til terrengnivå i dette tilfellet. Man kan da lettere oppnå en kombinasjon av høyere utnyttelse, gode solforhold, samt bedre skjerming fra tilstøtende trafikkarealer (støy) og bensinstasjonsdrift. Løsningen er vurdert å være i tråd med KPA 30.4, som åpner for lokalisering av uterom på tak i områder med krav til høy utnytting. Planområdet ligger nært Bymarka og Trøndelag Folkemuseum. Det er i KPA krav om offentlig torg eller park her omtalt som møteplass. Forslagsstiller har vurdert at det ikke lar seg gjøre å integrere en god offentlig møteplass på NorgesGruppens eiendommer, og samtidig få til et realistisk byggeprosjekt. Det området som ligger mest sentralt i lokalsenteret på tiltakshavers egne eiendommer er nordvendt. Her, ved inngangen til forretningen, foreslås det etablert en liten møteplass henvendt mot krysset. For å få til en offentlig tilgjengelig møteplass med gode solforhold, foreslås det derfor å etablere en møteplass i tilknytning til Trøndelag Folkemuseum sin gamle hovedinngang fra Breidablikveien. Dette er en løsning som forslagsstiller og museet har blitt enig om. Møteplassen er lagt inn som rekkefølgekrav i bestemmelsene til planforslaget. Fotgjengersmett Etter anbefaling fra kommunen er det tilrettelagt for et forgjengersmett innenfor planområdet mellom Gamle Oslovei og Risemoveien. Terrenget er for bratt til at det kan anlegges fortau hele veien, den bratteste delen av passasjen forslås derfor regulert til turvei. Planlagte offentlige områder I forslaget er det lagt inn offentlig fortau, samt offentlig vegareal og kollektivholdeplass. Det er i dag ikke behov for kollektivfelt i Gamle Oslovei. I en midlertidig situasjon kan det derfor Saksfremlegg - arkivsak 12/

11 være aktuelt å bygge holdeplass, samt beholde sykkelfelt i vegbanen. Med en slik løsning vil total vegbredde ved holdeplassen bli 7.5 meter, og fortausbredden reduseres til 3,5 meter. I krysset Gamle Oslovei - Breidablikveien foreslås vegarealet utvidet i forhold til eksisterende situasjon. Sporingsanalyser utført a ViaNova ligger til grunn for dette. Dette for at buss skal kunne kjøre sørfra langs Gamle Oslovei og svinge ned Breidablikveien uten å komme over i motgående kjørefelt. For å sikre god framkommelighet også vinterstid når brøytekanter kan redusere vegbredden, er stopplinjen i Breidablikveien planlagt/foreslått trukket 5 meter fra gangfeltet. I Breidablikveien foreslås bussholdeplassen flyttet 40 meter lengre øst, for å gi plass til venstresvingefelt inn mot avkjørsel til U1 samt kryss med Gamle Oslovei. Drosjeholdeplass beholdes med kun små justeringer i forhold til dagens situasjon. Fortau langs Risemoveien foreslås regulert med 3 meters bredde. Det er lagt inn rekkefølgekrav om at fortauet skal være ferdig opparbeidet med bredde 2,0 m i forbindelse med byggetiltak på NorgesGruppens eiendom. Fortauet skal opparbeides med bedde 3,0 m i forbindelse med byggetiltak på Statoiltomta. Trafikkforhold Krysset Gamle Oslovei Breidablikveien Fjellseterveien Sverresborg allé er i dag signalregulert. Risemoveien er en boliggate med antatt lav trafikkbelastning. Dagens trafikkbelastning - årsdøgntrafikk (ÅDT) - på Gamle Oslovei og Breidablikveien er i følge Statens Vegvesen (NVDB) henholdsvis og kjøretøy per døgn. Gamle Oslovei 1, 3 og 5B har avkjørsel fra Breidablikveien. Gamle Oslovei 5 har avkjørsel fra Gamle Oslovei. Det er imidlertid regulert adkomst til boligene i nr. 3 og 5B fra Risemoveien, over eiendommen gnr./bnr. 425/83 (bensinstasjon). Muligheter for opparbeidelse av denne adkomsten foreslås videreført. Barn og unge, skoleveg Størstedelen av planområdet ligger helt i utkanten av Nyborg skolekrets. Tilstøtende fortau er dermed skolevei kun for barneskolebarn bosatt innenfor planområdet. Planlagt gjennomføring Miljøvern og grunnforhold Aktsomhetskartet for forurenset grunn tilsier ikke at det er spesielle hensyn å ta, utover selvstendig undersøkelsesplikt. Rambøll har gjennomført både geotekniske og miljøtekniske undersøkelser for deler av planområdet, og massene er dokumentert rene. Grunnen under bensinstasjonen er ikke undersøkt, men det er lagt inn krav i reguleringsbestemmelsene om miljøtekniske undersøkelser av grunnen før igangsetting. Energi og oppvarming Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Det må etableres ny strømforsyning for prosjektet. Ny nettstasjon integreres i bygningsmassen. Saksfremlegg - arkivsak 12/

12 Konsekvenser og virkninger av planforslaget Høyde og utforming Foreslått bebyggelse vil bli mer synlig enn dagens bebyggelse. Terrenget heller slik at den nye bebyggelsen får begrenset fjernvirkning. Horisontlinja vil ikke bli brutt før man kommer nært bebyggelsen. Den høyeste delen av bebyggelsen vil komme til å ligge på høyde med boligblokkene på vestsiden av Gamle Oslovei. Sett fra øst rager bymarka over prosjektet. Konsekvenser for kulturminner og kulturlandskap Det middelalderske forsvarsanlegget på Sverresborg er et kulturminne av nasjonal verdi. Den nye bebyggelsen vil ikke bli i nærheten av så høy som borgen på Sverresborg. Kotehøyde på øverste gesims i prosjektet vil være + 166,3, og borgen har kotehøyde Borgen ligger mer enn 250 meter fra planlagt bebyggelse. Som tilbakemelding på samrådsmaterialet hvor det var skissert høyere bebyggelse enn det som nå forslås uttalte Riksantikvaren følgende: Vår vurdering er at den planlagte utbyggingen med volum, høyder og form som skissert og foreliggende planer, ikke vil virke utilbørlig skjemmende på forsvarsanlegget på Sverresborg, jf. kml. 3 første ledd, under forutsetning av at material- og fargevalg på de nye bygningene bidrar til at de føyer seg godt inn i omgivelsene sett fra borgen. Byggets utforming ivaretar dette, ifølge forslagsstiller. I tillegg til forsvarsanlegget er hele museumsområdet et bevaringsverdig kulturmiljø. Museumsparken inneholder flere kulturminner, blant annet Haltdalen Stavkirke. Blyberget og Vullumsgården ligger i nærområdet, de har høy antikvarisk verdi. På tross av nærhet til disse kulturminnene og kulturlandskapet, er planområdet og andre tilgrensende eiendommer definert som bestemmelsesområder for lokalsenter og kollektivåre i KPA der det forventes en høy utnyttelse. Innspillene fra samrådsfasen er ikke enstemmige når det gjelder holdningen til hva som må kunne tillates av høyde og volum. Forslagsstiller har valgt å følge fylkeskommunens kulturminnefaglige råd. Anbefalingen om å redusere høyden til to boligetasjer over forretningsvolumet mot krysset er fulgt, og også høyden på de to andre boligvolumene er redusert med en etasje, ned til tre. Anbefalingene om utforming er også innarbeidet i prosjektet, blant annet av hensyn til museet. Sol- og skyggestudier viser at høyden på det nye bygget i svært liten grad vil skyggelegge museumsparken. Høyde og volum overstiger ikke det man må regne med i en fortettet lokalsenterstruktur. Konsekvenser for boligeiendommer sør og øst for planområdet Figurene nedenfor viser utdrag fra vedlagte solstudier for den aktuelle utbyggingen av eiendommen til NorgesGruppen. Vedlagt solstudie viser solforhold også ved eventuell utbygging på Statoiltomta. Utbygging i tråd med planforslaget skaper få eller ingen konsekvenser tidlig eller midt på dagen. Den 21. mars vil det for noen klokkeslett falle skygge inn på deler av museumsormådet. Ved en eventuell utbygging på Statoiltomta vil det falle skygge inn på deler av eiendommene til naboene i øst på kvelden også den 23. juni (se vedlagt solstudie). Det er sannsynlig at NorgesGruppens prosjekt vil ta noe mer ettermiddags- og kveldssol fra disse eiendommene når sola står lavere. For naboene i sør er det kun solforholdene på kvelden som vil kunne bli påvirket. Konsekvensene er vurdert å ligge innenfor det man må kunne forvente ved fortetting i et lokalsenter. Etablering av takterrasse på et høyere nivå enn naboenes hager kan føre til noe innsyn. Inntrukket rekkverk på takterrassen kan redusere til nabobebyggelsen. Saksfremlegg - arkivsak 12/

13 Forholdet til Statoil Utgangspunktet har hele tiden vært fortsatt bensinstasjondrift, etter ønske fra Statoil selv. Planforslaget innebærer muligheter for en høyere utnyttelse av eiendommen, og etablering av tjenesteyting i tillegg til mer bensinstasjon. Bebyggelsen som planlegges på felt B/F/T/Be innebærer ingen hinder for at Statoil senere kan bygge seg helt inntil fasade øst. Konsekvensene for annen utbygging er ikke studert. 23. mars kl mars kl mars kl juni kl juni kl juni kl Biologisk mangfold og verdifull vegetasjon Det forventes ingen endring av det biologiske mangfoldet i området i forhold til i dag. Barn og unges interesser Planområdet er ikke i bruk av barn til lek i dag. Tilstøtende veger er i mindre grad brukt som skoleveg nye boenheter vil ikke gi en vesentlig endring i denne situasjonen. Skolebarn vil kunne gå på fortau langs Gamle Oslovei helt fram til Nyborg barneskole. Trafikk Trafikkanalyse viser at trafikkvekst som følge av tiltaket blir 340 kjøretøy/døgn. Trafikkvekst vil i Saksfremlegg - arkivsak 12/

14 hovedsak være tilknyttet adkomst til kundeparkering. Det er utført en kapasitetsberegning av avkjørselen for å vurdere avvikling i rushtid. Beregningen viser at krysset fremdeles har god avvikling. I mest belastet time vil gjennomsnittlig 4-5 kjøretøyer vente på å kjøre ut fra parkeringsarealet. Trafikkvekst i Risemoveien begrenser seg til trafikk tilknyttet nye boliger. Det er kun trafikk tilknyttet boligene, beregnet til 90 kjøretøyer pr dag som vil benytte Risemoveien i tillegg til varelevering (utkjøring) og renovasjon. Gang- og sykkeltrafikk Planforslaget vil føre til mer ryddige fortau og gangforbindelser og et fotgjengersmett på privat grunn med trapper mellom Rismoveien og Gamle Oslovei. ROS-analyse Naturfarer Skredfare Det er utført grunnboringer på det aktuelle området for utbygging. Det er generelt liten dybde til fjell på området, løsmassemektigheten varierer fra 0,7 til 12 meter. Løsmassene består hovedsakelig av fast leire/silt eller friksjonsmasser. Planlagt utbygging vil ikke medføre økt rasfare, hverken på eller omkring området. Miljøbelastninger Rambøll har gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse for deler av planområdet. Prøvetatte masser er dokumentert rene, og det er ikke mistanke om forurensning i øvrige masser på NorgesGruppens eiendommer. Opprettholdt drift av bensinstasjon antas å ikke utgjøre noen endring i miljøbelastninger. Ved utbygging må grunnen sjekkes, dette er det lagt inn krav om i forslaget til bestemmelser. Menneske- og naturbaserte farer Brann/ulykker Planforslaget åpner for adkomst for brannbil på to sider av bolig- og forretningsbygget, i tillegg til hjørnet mot sørvest. Sweco har vurdert vannkapasiteten i området å være tilfredsstillende. Brannog sikkerhetsrådgiving AS (BSR) har gjort en overordnet risikovurdering av brann- og eksplosjonssikringstiltak med hensyn på bensinstasjonen. Foreslåtte sikringstiltak går i hovedsak på brannmotstand for ny bebyggelse. Støy og støv Planområdet berøres av støy og støv fra tilstøtende veger, men den nye bebyggelsen vil delvis fungere som en skjerm mot denne belastningen. Da boligene og utearealene er løftet opp fra bakken, er ikke veistøv vurdert ytterligere. Støy fra varelevering begrenses ved at det vil bli innvendig varemottak. Felles uteoppholdsareal på takterrasse får tilfredsstillende støynivå uten tiltak, med unntak av mot Gamle Oslovei der skjerming må påregnes. Beregningene viser at også balkonger mot sør i etasjene over, nært Gamle Oslovei vil få behov for støyskjerming. Det vil ikke bli lagt ensidige leiligheter mot denne siden. Dette er det stilt krav om i bestemmelsene. Saksfremlegg - arkivsak 12/

15 Det viser seg at det vil være vanskelig å oppfylle krav om en stille side for alle boenheter. Som avbøtende tiltak er det i bestemmelsene stilt krav om at alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt side over 55 db (gul sone) må ha balansert mekanisk ventilasjon. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha solavskjerming. KPA 21.2 oppfylles delvis: Siden planområdet ligger i en fortettingssone kan etablering av boliger tillates i rød støysone, med de begrensninger som er gitt i bestemmelsene. Ingen boenheter er ensidige, men en (helt) stille side vil kun oppnås for ca 2/3 av boenhetene. Trafikksikkerhet - vrimlefase ViaNova har vurdert at vrimlefase for fotgjengere i lyskrysset Gamle Oslovei Breidablikveien Fjellseterveien Sverresborg allé vil redusere konfliktene mellom kjørende og gående. Innføring av vrimlefase er en tilrettelegging for gående og er anbefalt av byplankontoret fordi dette krysset ligger i sentrum av et framtidig lokalsenter. Økonomiske konsekvenser for kommunen Det anlegges nytt offentlig vegareal. Drift av vegarealet får økonomiske konsekvenser for kommunen. Drift av møteplass ved Trøndelag Folkemuseum må avklares videre. Samråds- og medvirkningsprosessen Oppstartsmøte ble avholdt Oppstart ble varslet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert og Fylkesmannen forutsetter at det legges opp til en utnyttingsgrad i samsvar med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Det er en utfordring for lokalsenteret Byåsen at området deles av Gamle Oslovei og Breidablikveien. Det forutsettes lett tilgjengelighet uten bil, samt at parkeringsrestriksjonene i tråd med kommuneplanens arealdel innarbeides i bestemmelsene. Det oppfordres til å anlegge parkering i parkeringskjeller. Fylkesmannen påpeker at det er viktig å legge opp til høy arealutnyttelse. Minimumskrav til utnyttelse må innarbeides i bestemmelsene. Det er grunn til å tro at det er forurensninger i grunnen etter bensinstasjonsdriften. Dersom bensinstasjon skal rives må det gjøres en miljøteknisk undersøkelse av grunnen, og ryddes opp i dette. Krav om miljøteknisk undersøkelse må innarbeides i bestemmelsene dersom det ikke gjennomføres slike undesøkelser før planen legges ut til offentlig ettersyn. Støy må vurderes i tråd med Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Det må vurderes om etablering av mer handel og service i området fører til økt støy i eller utenfor planområdet. Støygrensene i T-1442/2012 må tallfestes i bestemmelsene til reguleringsplanen, for å sikre ivaretakelse av hensyn til støy for privat uteopphold for boliger. Rådmannens kommentar: ViaNova Trondheim AS har foretatt trafikkanalyse og støyvurdering. Trafikkforhold, støy og forurensning redegjøres for i eget avsnitt under konsekvenser og virkninger av planforslaget. Det er lagt inn krav til støygrenser i bestemmelsene til planforslaget. Arealutnyttelse er redegjort for i planbeskrivelsen. Det er satt minimumskrav til utnyttelse i Saksfremlegg - arkivsak 12/

16 bestemmelsene, i form av minimum antall boliger. Det er lagt inn krav om miljøtekniske undersøkelser av grunnen før det kan gis tillatelse til byggetiltak. Parkeringsrestriksjoner iht. kommuneplanens arealdel er lagt inn i bestemmelsene. All parkering vil bli anlagt i P-kjeller/underetasje. Sør-Trøndelag fylkeskommune datert og Forslaget synes ikke å komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Det er ingen automatisk fredede kulturminner innen området. Bebyggelse som skal rives bør fotodokumenteres. Innspillet fra fylkeskommunen går i hovedsak på at forsvarsanlegget Sverresborg må hensyntas. Momenter som må vurderes er høyde, estetisk utforming, og at området ikke blir planlagt med aktiviteter som kan virke forstyrrende på museet og det fredede kulturminnet. Befaring i området klargjorde at utbyggingen mest sannsylig ikke vil være synlig fra størsteparten av museumsområdet. STFK har vurdert at det likevel vil bli et dominerende element i søndre del av museumsparken. Deres kulturminnefaglige råd er at høyden reduseres, spesielt på den nordlige delen av bebyggelsen. Det foreslås at det i tillegg til forretningsetasjen(e) bygges maksimalt to boligetasjer. Videre har STFK vurdert at det er en fordel om fasadene formgis slik at en unngår store ubrutte flater, samt at de gis et åpent preg og menneskelig målestokk. Beplantning nevnes også som viktig av STFK. Til slutt bes det om at store tekniske installasjoner eller vifter ikke plasseres ut mot gaterommet, av hensyn til mulig støy for museet. Riksantikvaren har kommet med et faglig innspill til fylkeskommunens uttalelse, vedrørende Sverresborg middelalderske forsvarsanlegg: Vedlegg til STFKs innspill faglig innspill fra Riksantikvaren datert og Riksantikvaren understreker at Sverresborg forsvarsanlegg er et kulturminne av nasjonal verdi. Automatisk fredede kulturminner er sårbare for endringer i omgivelsene. Riksantikvaren påpeker at omfattende tiltak i nærheten av det middelalderske forsvarsanlegget vil kunne vurderes som utilbørlig skjemmende for kulturminnet, og dermed rammes av kulturminnelovens bestemmelser. Planlagte utbyggingen vil ikke virke utilbørlig skjemmende på forsvarsanlegget Sverresborg, under forutsetning av at material- og fargevalg på de nye bygningene bidrar til at de føyer seg godt inn i omgivelsene sett fra borgen. Rådmannens kommentar: Det er lagt inn krav i bestemmelsene om at bebyggelse som skal rives må fotodokumenteres først. Det er lagt inn bestemmelser om utforming av bebyggelsen for å sikre at bebyggelsen ikke virker dominerende sett fra kulturminnet forsvarsanlegget Sverresborgen, og for å unngå store ubrutte flater. Omfanget av bebyggelsen er redusert, og anbefalingen om å ikke bygge mer enn 2 boligetasjer over forretningen mot krysset er innarbeidet i planforslaget. Høyde og utnyttelse redegjøres for i beskrivelse av planforslaget. Sverresborg Trøndelag folkemuseum datert Museet ønsker at volum og høyde dempes av hensyn til museets parkområde og Wullumsgården. Det er foreslått å trekke nordligste boligvolum lengre mot sør, samt noen konkrete tiltak for å dempe virkningen av forretningsvolumet. (Det vises til innspillet i sin helhet.) Det bes også om en vurdering av presedensvirkning i vedrørende høyde på framtidige utbygginger langs Breidablikveien. Rådmannens kommentar: Omfanget av bebyggelsen er redusert, høyde og utnyttelse redegjøres for i beskrivelse av planforslaget. Saksfremlegg - arkivsak 12/

17 Fortidsminneforeningen datert Det er viktig å ta hensyn til Sverresborgen og muesumsanlegget. Fortidsminneforeningen sier at de støtter intensjonen om fortetting, men mener at planforslaget ikke tar hensyn til Haltdalen stavkirke og kystkulturavdelingen til museumet. De oppfordrer til en halvering av volum og høyde. Rådmannens kommentar: Omfanget av bebyggelsen er redusert, høyde og utnyttelse redegjøres for i planbeskrivelsen Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS datert og TBRT minner om adkomst og tilrettelegging for brannvesenet, slokkevannforsyning og vannkapasitet. Tilrettelagt adkomst. Minimum kjørbar adkomst fram til hovedinngang og angrepsvei i første etasje. Forskrifts- og hensiktsmessig plassering av brannkummer og slokkevannskapasitet. Det må iverksettes tiltak som hindrer brannspredning mellom byggverk der avstanden er under 8 meter. Brannsikkerhet og rømning forutsettes ivaretatt i henhold til forskriftskrav. Eventuell lagring og bruk av farlig stoff (som f.eks boliggass) som kommer inn under Forskrift om håndterig av farlig stoff, må risikovurderes. Dekke over parkering under fortau må vies spesiell oppmerksomhet, særlig med tanke på oppstilling av utrykningskjøretøy. Det må enten være radiodekning inne i byggverkene, eller tilrettelegges med teknisk installasjon for TBRTs eget samband. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i TBRT s kommuner. Hele eller deler av området vil bli vurdert registrert som et særskilt brannobjekt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven 13. Rådmannens kommentar: Sweco har utarbeidet et notat datert som bekrefter tilstrekkelig kapasitet på slokkevann for planområdet. Brann- og sikkerhetsrådgiving AS (BSR) har gjort en overordnet risikovurdering av brann- og eksplosjonssikringstiltak med hensyn på bensinstasjonen. Bortsett fra dette, mener forslagsstiller at forhold som går på brannsikkerhet må ivaretas i den påfølgende byggesak. Adkomst og tilrettelegging for brannvesenet er beskrevet under konsekvenser og virkninger av planforslaget. Trønderenergi Nett datert Det er sannsynlig at det vil bli behov for en ny nettstasjon på eiendommen. Rådmannens kommentar: Se møte hvor plassering av ny nettstasjon ble avklart. Politiet datert Innspillet fra politiet går i hovedsak på trafikkforhold. De ønsker seg blant annet en nærmere vurdering av innkjøringen fra Breidablikveien. Politiet er opptatt av fremkommelighet for bussen, kollektivløsning, varelevering, og krysset mellom Gamle Oslovei og Breidablikveien. Rådmannens kommentar: Innspillene er innarbeidet i planforslaget. Saksfremlegg - arkivsak 12/

18 Statens Vegvesen datert Statens Vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten knyttet til innkjøringen for kunder til forretningen fra Breidablikveien. De anbefalte en alternativ løsning for atkomst (fra Risemoveien), alternativt å legge inn venstresvingfelt i vestgående kjøreretning dersom atkomsten opprettholdes. Rådmannens kommentar: Løsning med venstresvingfelt er innarbeidet i planforslaget. AtB datert AtB har kommet med tilbakemelding på trafikkvurderingene som er gjort så langt: For å unngå at busser som kjører Gamle Oslovei og skal svinge til høyre inn Breidablikveien kommer over i motgående kjørefelt bør vegarealet utvides i forhold til dagens situasjon. I tillegg foreslår AtB at stopplinjen for motgående trafikk i Breidablikveien trekkes 5 meter tilbake. Videre mener de at Breidablikveien burde gjøres om til forkjørsveg og at fartsgrensen burde reduseres til 30 km/t. (Den er i dag 40 km/t). Rådmannens kommentar: Vegarealet er planlagt utvidet, og stopplinjen trekkes 5 meter tilbake i Breidablikveien, som foreslått. ViaNova Trondheim AS har oppdatert trafikkvurderingen. Hilde Kath. Stav og Jon S. Bratset, naboer i Risemoveien 5 datert Stav og Bratset ønsker først og fremt mer informasjon om prosjektet, som vil berøre dem som en av de nærmeste naboene til planområdet. De er bekymret for innsyn og å miste lys, utsikt og kveldssol. I tillegg er de bekymret for at bebyggelsen vil bli høy og massiv, føre til økt trafikk i området, og at deres bolig vil få forringet sin verdi som følge av planforslaget. Rådmannens kommentar: Høyde og volum er redegjort for i planbeskrivelsen, samt at det er gjort solstudier. Trafikkforhold redegjøres for i eget avsnitt under konsekvenser og virkninger av planforslaget. Felles innspill fra eiere av Risemoveien 6, Olav Nordhagens vei 1, samt Gamle Oslovei 7, 9 og 11b (Bjørn Larsen m.fl.) datert Naboene er redd for at ny bebyggelse blir for dominerende i området, og mener at tillatt byggehøyde i kvartalet ikke må overstige eksisterende bebyggelse i kvartalet. Det uttrykkes også bekymring for hvordan planforslaget vil kunne påvirke trafikksituasjonen. De ønsker at trafikken generert fra forretningsformål styres utenfor boligområdet og Risemoveien. Det bemerkes at det ikke er behov for flere matbutikker i området. Avkjørsler fra Gamle Oslovei til nummer 7 og 9 ønskes opprettholdt, samt at de er opptatt av konsekvenser for bomiljøet og boligverdiene. Rådmannens kommentar: Høyde og volum er redegjort for og det er gjort solstudier og trafikkanalyse. Hensikten med planforslaget er etablering av en dagligvarebutikk, som kommer inn under arealformålet forretning. Kommuneplanens arealdel åpner for nyetablering av inntil m 2 forretning uten at det foretas ytterligere handelsanalyser. Magni Onsøien, nabo i Breidablikveien 134 datert Onsøien er primært opptatt av trafikken i Breidablikveien og Risemoveien. Rådmannens kommentar: virkninger av planforslaget. Trafikkforhold redegjøres for i eget avsnitt under konsekvenser og Saksfremlegg - arkivsak 12/

19 Naboer i Risemoveien 3A og 3B datert Innspillene går på bekymringer knyttet til høyde, solforhold, innsyn, støy og trafikk. Det vises til innspillet i sin helhet. Rådmannens kommentar: Høyden på bebyggelsen er redusert. ViaNova Trondheim AS har foretatt trafikk- og støyvurderinger. Alle tema som tas opp er redegjort for under beskrivelsen av planforslaget og konsekvenser og virkninger av planforslaget. Beboere i området v/bjørn S. Larsen datert Mange beboere i området har gått sammen om et felles innspill. Det uttrykkes et ønske om en større plan (områderegulering), og hva de mener bør vektlegges i en slik plan. Av tilbakemeldinger på selve planforslaget er det kommentarer som går på følgende tema: - høyde, utnyttelse og utforming - type næringsvirksomhet (det er allerede flere dagligvarebutikker i området) - trafikkforhold (gang- og sykkelveger, varelevering, økning i trafikken, trafikksikkerhet med mer) - parkering - møteplass og utearealer - plantype Rådmannens kommentar: ViaNova Trondheim AS har foretatt trafikk- og støyvurderinger. Trondheim kommune fant det ikke nødvendig å utarbeide overordnet plan (områderegulering) i denne omgang. Etablering av dagligvarehandel (og ikke andre lokalsenterfunksjoner isteden) er selve utgangspunktet for planen. Planforslaget utelukker imidlertid ikke andre handelstilbud (detaljhandel) for framtida dette er markedsstyrt. Øvrige tema som tas opp er redegjort for under beskrivelsen av planforslaget og konsekvenser og virkninger av planforslaget. Samråd og møter Planforslaget ble oversendt for samråd Det ble samtidig kalt inn til samrådsmøte for offentlige myndigheter, foreninger og organisasjoner. Antikvariske myndigheter ble i tillegg invitert til et særmøte, og forslagsstiller inviterte naboer og interesserte til åpent møte. Det ble bedt om skriftlige innspill til planforslaget innen Antikvariske myndigheter fikk utvidet frist til Det var også før dette avholdt flere møter med berørte parter. I tillegg til uformelle møter med naboene innenfor det varslede planområdet, er det avholdt møter med Renholdsverket , Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og , samt møte om trafikk med Politiet, Statens Vegvesen og kommunen Samrådsmøte ble avholdt , og nabomøte Med antikvariske myndigheter ble det avholdt to særmøter; og Ut over dette har det også vært uformelle møter og dialog mellom forslagsstiller og AtB, Trønderenegi Nett og drosjeselskapene i Trondheim. Renholdsverket Det ble diskutert hvordan renovasjon kan løses for prosjektet. Renholdsverket bekreftet i tilbakemelding at valgte løsning/plassering kan aksepteres. Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Saksfremlegg - arkivsak 12/

20 Tema for møtene var etablering av felles møteplass for lokalsenteret, samt planforslagets forhold til folkemuseet som nabo med antikvarisk verdi. AtB Plassering av busstopp samt kurvatur i krysset ble drøftet. AtB hadde ingen kommentarer til foreslått løsning for busstopp i Gamle Oslovei. De var positive til foreslått forbedring krysset, spesielt høyresving fra Gamle Oslovei og ned Breidablikveien som er problematisk med dagens løsning. Tidlig dialog med naboer Tiltakshaver har avholdt møter med naboene i sør, innenfor kvartalet. Eiendommene inngikk i planområdet ved varsel om oppstart, etter anbefaling fra kommunen. Dialogen resulterte i at eiendommene ble tatt ut av planen, etter ønske fra naboene. Åpent nabomøte Planforslaget ble presentert av forslagsstiller. Tilbakemeldinger og spørsmål gikk i hovedsak på tema knyttet til trafikk, støy, høyder og utnyttelsesgrad. TrønderEnergi Nett Det ble gjennomført et møte hvor plassering av ny nettstasjon ble avklart. Antikvariske myndigheter og Tema for begge møtene var høyde, volum og utforming, sett i forhold til kulturminner og kulturlandskap. Spesielt ble hensynet til Sverresborgen og museumsanlegget vektlagt. Det ble også gjennomført befaring på museumsområdet. Trafikkmøte Med bakgrunn i skriftlige innspill ble det avholdt særmøte om trafikk hvor Politiet, byplankontoret og Statens Vegvesen deltok. Tema for møte var feltinndeling, bussholdeplass og avkjørsel fra Breidablikveien og feltinndeling og varelevering for Gamle Oslovei. Det ble enighet om å gå for alternativ løsning for Breidablikveien med venstresvingfelt for avkjøring til kundeparkeringen, med noen justeringer. Rådmannens vurdering Kommuneplanens arealdel for legger opp til utvikling av et lokalsenter omkring krysset Gamle Oslovei Breidablikveien. Rådmannen finner at det er i tråd med intensjonene for lokalsenter å legge til rette for en større forretning i det aktuelle kvartalet og at området samtidig utnyttes til andre formål som service og bolig. Til erstatning for en overordnet plan for området, utviklet rådmannen en liste over hensyn som måtte tas og en tilhørende prinsippskisse. Innenfor rammen av en helhetlig løsning mente rådmannen at ville være akseptabelt å bygge ut på NorgenGruppens eiendom helt ut til eiendomsgrensene i øst og sør. Blant annet måtte det tas hensyn til borgen på Sverresborg, det øvrige uteområdet ved Trøndelag Folkemuseum, byggehøyde inn mot eksisterende boliger i sør og øst, etablering av en samlende møte-plass / torg, trafikkavvikling i krysset mellom Gamle Oslovei og Breidablikveien samt en god helhetlig løsning for kvartalet. Saksfremlegg - arkivsak 12/

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 19.06.2014 Dato

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Sak: 111/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r20150001, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/45991 Vedtak: Bystyret

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Ingeborg Aas' veg 4, detaljregulering, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Ingeborg Aas' veg 4, detaljregulering, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 05.04.2016 Sak: 65/16 Tittel: Saksprotokoll: Ingeborg Aas' veg 4, detaljregulering, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/56592 Vedtak: Bygningsrådet

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Drivhusvegen, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 163/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Drivhusvegen, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 163/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 10.12.2015 Sak: 163/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Drivhusvegen, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/44150 Vedtak: Bystyret vedtar forslag

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Lagmann Lindboes vei 24, r , offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Lagmann Lindboes vei 24, r , offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 31.01.2017 Sak: 13/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Lagmann Lindboes vei 24, r20150040, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/20912

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Magnus Den Godes gate 22, r , offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Magnus Den Godes gate 22, r , offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 07.02.2017 Sak: 28/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Magnus Den Godes gate 22, r20150020, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/24305

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.05.2017 Sak: 89/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Egganvegen 1 og 3, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/48859 Vedtak: Bystyret vedtar

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 19.06.2014 Sak: 103/14 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 199/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/1234 Vedtak:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3035/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -36 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Sandbakkvegen 2 og

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 01.09.2015 Sak: 123/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m. fl., offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Grilstadfjæra felt B3, detaljregulering, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Grilstadfjæra felt B3, detaljregulering, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 04.10.2016 Sak: 191/16 Tittel: Saksprotokoll: Grilstadfjæra felt B3, detaljregulering, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/61189 Vedtak Bygningsrådet

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging».

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 2 3 FELLES BESTEMMELSER 3.1 Kulturvern 3.2 Støy Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7

Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Planbestemmelser Plan 5034 REG.PL. FOR NORHEIM NÆR.PARK NOREVEGEN 7 Arkivsak: 10/2234 Arkivkode: PLAN 5034 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR NORHEIM NÆRINGSPARK, NOREVEGEN 7 Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Brudalsvegen 1B og 1C, detaljregulering, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Brudalsvegen 1B og 1C, detaljregulering, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.04.2017 Sak: 53/17 Tittel: Saksprotokoll - Brudalsvegen 1B og 1C, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 16/6396 Vedtak: Bystyret vedtar forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1479/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1479/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1479/17 Vår saksbehandler Anne Torres Mollan -68 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Lade allé 73, detaljregulering,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2503/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2503/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2503/15 Vår saksbehandler Bjarte Hugdal Lykke -20 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato 19.8.2015 Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Trollafjæra,

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Granåsen gård østre del, del av gnr/bnr 49/1, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Granåsen gård østre del, del av gnr/bnr 49/1, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.03.2016 Sak: 63/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Granåsen gård østre del, del av gnr/bnr 49/1, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer