PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte juni 2008 Alta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta"

Transkript

1 PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder Øst Jahn Petter Berentsen, medlem/regionleder Vest Arnstein Brochs, medlem/regionleder Nord Karl Johan Gjævenes, medlem/ regionleder Midt Forfall: Nils Henrik Jenssen, medlem/regionleder Syd (regionsamling) Knut J. Nilsen, vara/region Nord (sykmeldt) Gjester/ innledere: Gunn Schultz, Leder for Ressursgruppe Opplæring (sak 40/08) Referent Henrik Bøe, Landssekretær Hjelpekorps Møte satt: Lørdag 7. juni kl Saksliste: Protokollsaker: LR 32/08: Godkjenning AU protokoller Orienteringssaker: LR 33/08: Faste saker 01: LS 02: Ambulansekomiteen 03: Beredskapskomiteen 04: FORF 05: Redaksjonskomiteen 06: Landsrådets rapporter 07: Sekretariatets rapport 08: Arbeidet i Ressursgruppene LR 33/08: Nye saker 09: Organisering sekretariatet + forventning leveranse 10: Status Vannrespons 03: Beredskapskomiteen 11: Status HAPRO NRKH/LR : Budsjett 2009 rammer sentralt 13: Status DISKO + Øvelse Trondheim

2 14: Avtale med ICE Bredbånd til Hjelpekorpsene 15: Resultater av høring standardiserte prosedyrer i Skredredning 16: Status arbeid med standardiserte prosedyrer i redning i krevende lende 17: Status Ledersamlingen Oppfølgingssaker: LR 34/08: Priser på aktuelle produkter til startpakke samt gjennomgang av produktinnhold LR 35/08: Forventninger til ressursgruppenes resultatoppnåelse LR 36/08: Status sak 69/07 Føringer for gjennomføring av kartlegging mht. utfordringer i D-rådene. LR 37/08: Status samhandling med Ambulansekomiteen, herunder saksforvaltning og LS behandling av innmeldt sak om Ambulansekomiteens plassering. Beslutningssaker: LR 38/08: Prosedyre for behandling av høringer. LR 39/08: Reorganisering av ressursgruppe vann/sjø LR 40/08: Ressursgruppe opplæring informasjon og føringer for det videre arbeidet LR 41/08: Fremtidig gjennomføring av DM/NM LR 42/08: Hjelpkorpsstrategien Videre implementering og ny prosjekt organisering. LR 43/08: Taushetserklæring, forslag fra Sør-Trøndelag RKH om signering hvert 3. år i fbm RKH prøve. LR 44/08: Endringer oppdatering av regelverket med hensyn til uniformer. LR 45/08: Gjennomgang av NM-veilederen. Justering i forbindelse med statuttene for NM Hjelpekorps LR 46/08: Forslag til endringer i Hjelpekorpsprøven. LR 47/08: HOP ; Oppfølging av innspill som skal behandles i LS Juni LR 48/08: Kriterier for støtte fra fond for lokale aktiviteter, alt. Øk. støtteordninger transportutstyr. LR 49/08: Budsjettramme 2009 Saksbehandling: Protokollsaker: LR 32/08 Godkjenning AU protokoller : Landsrådet godkjenner AU protokoller nr. 04/08, 05/08 og 06/08. Orienteringssaker: LR 33/08: Faste saker 01: LS Landsrådsleder Ole Gladsø informerte om siste Landsstyremøte som ble avholdt den 4. april Hjelpekorpsstrategien ble vedtatt mens behandlingen av Ambulansekomiteens organisatoriske innplassering ble utsatt til Landsstyremøte den 21. juni : Ambulansekomiteen Se egen sak, LR 37/08. 03: Beredskapskomiteen Landsrådsleder Ole Gladsø ga en orientering om sist avholdte møte i Beredskapskomiteen den 5. juni Hovedtema for møte var hva har komiteen oppnådd og veien videre. Side 2 av 10

3 04: FORF Landsrådsleder Ole Gladsø orienterte om status i arbeidet knyttet til What if rapporten. Denne er nå overlevert justisministeren og det arbeides aktivt med oppfølging på flere plan. Som en direkte følge av rapporten kom det en god dobbeltsidig redaksjonell omtale av rapporten på trykk i Aftenpostens morgennummer den 22. mai Det ble også gitt en kort orientering om What if seminaret som ble avholdt i Bodø den april Landsrådsleder orienterte også om at FORF vil lyse ut sin sekretariatsfunksjon i nær fremtid. 05: Redaksjonskomiteen Landsrådsleder Ole Gladsø orienterte om arbeidet i redaksjonskomiteen, og at forslag til hovedprogram, frivillighetspolitikk og lover nå er overlevert Landsstyret for behandling i LS møte den 21. juni. 06: Landsrådets rapporter Landsrådsmedlemmenes rapporter ble gjennomgått og utdypet av Regionledere, Nestleder og Landsrådsleder. 07: Sekretariatets rapport Sekretariatets rapport ble gjennomgått av Landssekretær, og punkt 4 i rapporten vedrørende invitasjon om deltakelse i det Israelske EMS mesterskapet ble drøftet spesielt. Landsrådet anbefaler her at man forespør ressursgruppe førstehjelp om å sende observatører for å vurdere eventuell deltakelse kommende år. 08: Arbeidet i Ressursgruppene Se egen sak, LR 35/08. 09: Organisering sekretariatet + forventning leveranse En kort orientering ble gitt av Landssekretær om det pågående arbeidet med organisering og struktur for ny seksjon Nasjonal Beredskap. 10: Status Vannrespons Se egen sak, LR 39/08. 11: Status HAPRO NRKH/LR 2008 Det ble gitt en status fra Landssekretæren vedrørende regnskapet pr mai Landsrådet ber i denne sammenheng om regnskapet spesifiseres ned på hver enkelt aktivitet i tråd med tidligere vedtak. 12: Budsjett 2009 rammer sentralt Landsrådsleder Ole Gladsø orienterte om budsjettprosessen for Overordnede rammer behandles i Landsstyremøte den 21. juni og det er i denne sammenheng viktig at man til dette møte har rammene klare for satsningsområder og større prosjekter som planlegges i : Status DISKO + Øvelse Trondheim Nestleder Lars-Otto Laukvik redegjorde for status i DISKO prosjektet, og øvelsen som ble gjennomført med DISKO i Trondheim forrige helg. 14: Avtale med ICE Bredbånd til Hjelpekorpsene Nestleder Lars-Otto Laukvik informerte om avtalen som er inngått med ICE om bredbånd til Hjelpekorpsene. 15: Resultater av høring standardiserte prosedyrer i Skredredning Side 3 av 10

4 Orienteringen fra Ressursgruppe Skred ble gjennomgått. 16: Status arbeid med standardiserte prosedyrer i redning i krevende lende Orienteringen fra Ressursgruppe Krevende lende ble gjennomgått, og man oppfordrer Ressursgruppe Krevende lende til å følge opp arbeidet med prosedyrene i henhold til utarbeidet plan. 17: Status Ledersamlingen Regionleder Karin L. Christiansen ga en orientering om status i planleggingen av ledersamlingen. Lite er planlagt grunnet mange andre aktiviteter i perioden, men arbeidet vil bli fulgt opp. : Orienterings sakene ble tatt til etterretning. Mht pkt 15 ber Landsrådet om bli forelagt en revidert versjon av retningslinjene på Landsråds møtet i september. Oppfølgingssaker: LR 34/08: Priser på aktuelle produkter til startpakke samt gjennomgang av produktinnhold Sekretariatet har i perioden ikke hatt kapasitet til å gjennomføre kostnadsberegningen av de foreslåtte produktene fra arbeidsgruppen. En grundigere gjennomgang av produktinnhold og samkjøring med ressursgruppe krevende lende er som en følge av dette heller ikke gjennomført av arbeidsgruppen. Forslaget som foreligger er derfor identisk med hva som ble presentert i LR møte 02/08 - sak 25/08, og det er følgelig fortsatt behov for en grundigere gjennomgang av alle produktene som ligger i pakken samt en kostnadsberegning på denne. : Landsrådet ber sekretariatet og arbeidsgruppen om å følge opp vedtaket gjort i Landsrådsmøte 02/08 (sak 25/08), og ber samtidig sekretariatet om å stille nødvendige ressurser til disposisjon for å bistå arbeidsgruppen i arbeidet med kostnadsberegning av startpakken. Frist: Landsrådsmøtet i september 2008 LR 35/08: Forventninger til ressursgruppenes resultatoppnåelse : Saken utsettes til Landsrådsmøte i september LR 36/08: Status sak 69/07 Føringer for gjennomføring av kartlegging mht. utfordringer i D-rådene. Landsrådet ønsker å gjennomføre en kartlegging av behov og ønsker blant d-rådene. Dette for å få en tydelig forståelse for D-rådenes utfordringer, og samhandlingen i de enkelte distrikter. Kartleggingen skal resultere i en konkret handlingsplan for Landsrådet. Landsrådet ber Regionleder Vest, Jahn Petter Berentsen utarbeider en skisse for hvordan kartleggingen best kan gjennomføres. Frist: Landsrådsmøtet i september 2008 LR 37/08: Status samhandling med Ambulansekomiteen, herunder saksforvaltning og LS behandling av innmeldt sak om Ambulansekomiteens plassering. Landsrådet registrerer at Generalsekretæren har trukket sakene vedrørende Ambulansekomiteens organisatoriske plassering, Hvite biler samt Materiellpool, fra sakslisten på kommende Landsstyremøte den 21. juni Landsrådet støtter beslutningen om at sakene vedrørende Hvite biler og Materiellpool må behandles på et senere tidspunk, men ser ikke at dette bør få noen konsekvenser for behandlingen av Ambulansekomiteens organisatoriske innplassering som tidligere har blitt utsatt flere ganger. Side 4 av 10

5 Landsrådet støtter utsettelsen av behandling av konseptene Hvite biler og Materiellpool, men mener at dette skal skilles fra spørsmålet om organisatoriske forhold. Landsrådet ber om at saken om Ambulansekomiteens organisatorisk plassering besluttes på Landstyremøtet møte den 21. juni 2008, da en ytterligere utsettelse vil kunne få alvorlige konsekvenser for forvaltningen av Hjelpekorpsrelaterte fagområder. Beslutningssaker: LR 38/08: Prosedyre for behandling av høringer. Landsrådet har den senere tid erfart at dagens prosedyre for behandling av høringer må gjennomgås. Dette for å sikre at landsrådet har tilstrekkelig tid til å behandle og gi innspill til innholdet i eventuelle høringssvar. Lang saksbehandlingstid i ledermøte og i LS/AU medfører at det i enkelte tilfeller blir svært knapp tid for Landsrådet til å utarbeide sine innspill. Landsrådet sitter som hovedregel på fagkompetansen på de høringer som omhandler Hjelpekorpset, og mener derfor at kravet om behandling i Landsstyrets AU bør fjernes fra prosedyren. Det er fra høring til høring, viktig at det blir den enkelte høringsfrist som blir førende for de frister man setter og at man tilstreber at mest mulig av tilgjengelig tid settes av til fagbehandling. Landsrådet anmoder kommunikasjonsavdelingen v/ politikk seksjonen, om å gjennomgå og revidere gjeldende prosedyre for høringer. Formålet er å sikre at prosedyrene gir Landsrådet en forsvarlig faglig saksbehandlingstid av fremtidige høringer. Landsrådet ber spesielt om at man vurderer nødvendigheten av at høringer må behandles i Landsstyrets AU Frist: Landsrådsmøtet i september 2008 LR 39/08: Reorganisering av ressursgruppe vann/sjø Protokollene fra Landsrådets AU møter den 18.april (sak LRAU 17/08) og 15.mai (sak LRAU 23/08) vedrørende reorganisering av ressursgruppe vann/sjø ble gjennomgått og drøftet av Landsrådets medlemmer. Landsrådet godkjenner forslaget til reorganisering av ressursgruppe vann/sjø som foreslått i protokoller (nr. 05/08 & 06/08) fra Landsrådets AU møter datert 18.april og 15.mai. LR 40/08: Ressursgruppe opplæring informasjon og føringer for det videre arbeidet Leder for Ressursgruppe Opplæring Gunn Schultz, redegjorde for status og planer for arbeidet med ny opplæringsplan for Hjelpekorpset. Landsrådet tar orienteringen til etterretning, og gir Ressurs Gruppe Opplæring følgende føringer for det videre arbeidet: o Ressurs Gruppe Opplæring skal på vegne av Norges Røde Kors Hjelpekorps Landsråd utvikle og forvalte kurs/kompetansetiltak for Hjelpekorpsene i forbindelse med samkjøringen med Røde Kors Skolen o Landsrådet ber Ressurs Gruppe Opplæring om å utrede alternative modeller for gjennomføring av lederopplæringen i Hjelpekorpsene, samt anbefale en modell. o Landsrådet ber Ressurs Gruppe Opplæring utarbeide program for en felles samling for alle resursgruppene med tema; hvordan iverksette det felles kursopplegg som Ressurs Gruppe Opplæring utarbeider etter godkjenning av Landsrådet. Landsrådet legger tiltaket inn i HAPRO og budsjettet for o Landsrådet beslutter at fagmodulen i Røde Kors skolen skal betegnes Hjelpekorps og ikke redning. Side 5 av 10

6 LR 41/08: Fremtidig gjennomføring av DM/NM Nestleder Lars-Otto Laukvik redegjorde for utfordringer og muligheter knyttet til fremtidig gjennomføring av DM/NM. Det er store forskjeller mellom distrikter og regioner, og Landsrådet ønsker å følge opp dette med D-rådene. Gjennomføring av DM/NM settes opp på dagsorden for D-råds samlingen i september Regionleder Arnstein Brochs og Unni Sletvold utarbeider forslag til innhold og opplegg for temaet. LR 42/08: Hjelpkorpsstrategien Videre implementering og ny prosjekt organisering. Landssekretær Henrik Bøe og Landsrådsleder Ole Gladsø redegjorde for status og planer for det videre arbeidet med implementering av Hjelpekorpsstrategien. Det er store utfordringer knyttet til prosjektorganiseringen, og implementeringsprosjektet står i dag uten en prosjektleder. Landsrådet gir Landsrådets Arbeidsutvalg fullmakt til snarest mulig å vedta prosjektorganisering og prosjektplan for implementering av Hjelpekorpsstrategien, etter forslag fra sekretariatet. Landsrådet ber i denne sammenheng sekretariatet, i tråd med vedtak fattet av Landstyret i sak , tilrettelegge for administrativ oppfølging i sekretariatet. Konkret ber Landsrådet om at Landstyrets vedtak følges opp i tråd med følgende føringer: o Landstyrets vedtak sees i sammenheng med budsjettdirektivet om at det skal være økt bevissthet på forholdstallet mellom antall ansatte og frivillige i våre aktiviteter [ ], o Landsrådet ber Generalsekretær/avdelingsledelsen om å iverksette nødvendige tiltak for å etterleve gitt informasjon vedr. intensjonene om dedikerte personalressurser ved Hovedkontoret og ved Distriktskontorene for Hjelpekorpsenes funksjonsområde. o Landsrådet ber Generalsekretæren om å følge opp Landstyret vedtak for gjennomføring av strategien mht administrativ kapasitet og prosjektledelse i tråd med oppgavene i LR-vedtak 30/08 pkt 6: Dedikert personressurs med informasjon og kommunikasjons som fagfelt og med ansvar for arbeidsoppgaver av typen: Presentasjonsmateriell; forberede stoff til ulike media; samle statistikk om aksjoner og hjelpekorpsaktivitet; oppdatert medlemsdatabase; tilpasse eksisterende rapporteringsskjemaer; videreutvikle informasjonskanaler (inkludert bruk av elektroniske verktøy) etc. Dedikert personressurs med ansvar for samfunnskontakt, herunder eksterne samarbeidspartnere, og som fungerer som politisk rådgiver som kan jobbe direkte opp mot sentrale myndigheter for å jobbe for: Bedre rammevilkår; fritak fra arbeid/utdannelse for deltakelse på kurs, trening og aksjoner; studiekompetanse for lederutdannelse, etc. Utarbeidelse av en felles mal for ulike nivå om hvordan utarbeide og hvordan jobbe etter et handlingsprogram, gjerne i forbindelse med en egen administrasjonsmodul/kurs. Inkludert i dette et fokus på roller og samarbeid mellom tillitsvalgte og sekretariat (både sentralt og distrikt). Vurdere mulighet for frikjøp av tillitsvalgte for gjennomføring av tiltak. I Landsrådets vedtak (30/08) om gjennomføring er det beskrevet sentrale tiltak for oppstart av implementering av Hjelpekorpsstrategien: o 2008 brukes til å etablere og/eller tilpasse allerede eksisterende verktøy for rapportering; eksempelvis skjema for årsrapportering, registrering av antall medieoppslag m.m. o I 2008 skal det legges grunnlag for måling av delmål. Videre at de utøvende ledd selv definerer sine mål for 2009, 2010 og periodisk frem til Landsrådet har selv tatt Landsstyrets vedtak og budsjettdirektivet til følge ved å fremme krav om økt budsjettramme i forbindelse med budsjettprosessen Side 6 av 10

7 Som en direkte følge av arbeidet med den vedtatte Hjelpekorpsstrategien har Landsrådet gjort vedtak som tilsier økt administrativ kapasitet ved Hovedkontoret. Aktuelle saker/tiltak som krever økt kapasitet er bland annet: høringer, diskoprosjektet, vannresponsprosjektet, informasjonstiltak, helseundersøkelse hos Hjelpekorpsene i distriktene, utarbeidelse av startpakke til nye korps, Røde Kors Butikken (innkjøp og logistikk), ID-kort, Portalen, Medlems-/kompetansebase, NM regelverk, revidering Hjelpekorpsprøven og veiledning til lokale ledd mht støtteordninger. LR 43/08: Taushetserklæring, forslag fra Sør-Trøndelag RKH om signering hvert 3. år i fbm RKH prøve. Landsrådet behandlet forslaget fra Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps om signering av taushetserklæring hvert 3. år, i forbindelse med avlegging av Hjelpekorpsprøve. Landsrådet vedtar at taushetserklæring skal signeres hvert 3. år i forbindelse med avlegging av Hjelpekorpsprøven. Landsrådet ber Sekretariatet om å innarbeide vedtaket i regelverket, samt å informere Hjelpekorpsene, D-rådene, Ressursgruppene og Distriktskontorene om vedtaket, herunder at informasjon om vedtaket legges ut på Korsveien. LR 44/08: Endringer oppdatering av regelverket med hensyn til uniformer. Regionleder Mjøs, Unni Sletvold gjennomgikk regelverket med hensyn til nødvendige endringer i statutter for uniformering. Landsrådet vedtar fremlagt forslag til revidering av regelverket med hensyn til uniformering med de endringer som fremkom under møtet. Vedtatt revidert Regelverk for Hjelpekorps er vedlagt protokollen (vedlegg 1).Landsrådet ber Sekretariatet om å innarbeide vedtaket i regelverket, samt å informere Hjelpekorpsene, D-rådene og Ressursgruppene om vedtaket, herunder at informasjon om vedtaket legges ut på Korsveien. LR 45/08: Gjennomgang av NM-veilederen. Justering i forbindelse med statuttene for NM Hjelpekorps Regionleder Mjøs, Unni Sletvold gjennomgikk statuttene for NM med hensyn til nødvendige endringer. Landsrådet vedtar fremlagt forslag til revidering av statutter for NM med de endringer som fremkom under møtet. Vedtatt revidert Regelverk for Hjelpekorps er vedlagt protokollen (vedlegg 1). Landsrådet ber Sekretariatet om å innarbeide vedtaket i regelverket, samt å informere Hjelpekorpsene, D- rådene, Ressursgruppene og NM-komiteen om vedtaket, herunder at informasjon om vedtaket legges ut på Korsveien. LR 46/08: Forslag til endringer i statutter for Hjelpekorpsprøven. Regionleder Øst, Karin L. Christiansen gjennomgikk statuttene for Hjelpekorpsprøven med hensyn til nødvendige endringer. Landsrådet vedtar de foreslåtte endringene til statutter for Hjelpekorpsprøven med de endringer som fremkom under møtet. Vedtatt revidert Regelverk for Hjelpekorps er vedlagt protokollen (vedlegg 1). Landsrådet ber Sekretariatet om å innarbeide vedtaket i regelverket, samt å informere Hjelpekorpsene, D- rådene, Ressursgruppene og distriktskontorene om vedtaket, herunder at informasjon om vedtaket legges ut på Korsveien. Side 7 av 10

8 LR 47/08: Frivillighetspolitikk, HOP og Lovendringsforslag; Oppfølging av innspill som skal behandles i LS Juni Landsrådet gjennomgikk redaksjonskomiteens reviderte forslag til hovedprogram, lover og frivillighetspolitikk etter gjennomført høringsrunde. Landsrådet støtter de fremlagte forslag til formulering av: o Frivillighetspolitikken o HOP med følgende endring i HOP : Landsrådet spilte i høringsrunden inn et ønske om et nytt innledende punkt under kjerneområde 4 (som et punkt nr 3). Redaksjonskomiteen har inkludert punktet i øvrig tekst. Landsrådet mener at resultatet er blitt for utydelig og dermed for lite forpliktende. Landsrådet vedtar derfor på nytt å fremme forslag om at følgende setning skal settes inn som punkt nr 3 i den innledende teksten: o Alle deler av Røde Kors organisasjonen i Norge er til for å sette de frivillige best mulig i stand til å hjelpe de som trenger bistand fra Røde Kors. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av Lover for Norges Røde Kors i møte 21. juni 2008 følgende: Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at det skal være større enhetlighet mht begrepsbruk på sentralt og distriktsnivå slik: o I forhold til funksjon skal Hjelpekorpsenes organisasjonsledd på sentralt og distriktsnivå betegnes henholdsvis Landsråd Hjelpekorps og Distriktsråd Hjelpekorps. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at: o Begrepet spesialavdeling opprettholdes. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at: o Organisering av alenestående spesialavdelinger videreføres. Alenestående spesialavdelinger gis anledning til å søke distriktsstyret om å bli godkjent som alenestående spesialavdeling med lokalforenings rettigheter og plikter. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at det ikke skal være krav om felles struktur på alle nivå, men at: o Hjelpekorpsenes ledelse på lokalt nivå skal betegnes styre. Styret i lokalt Hjelpekorps har selvstendig ansvar for Hjelpekorpsets funksjon og oppgaver i tråd med formålsparagrafen i Norges Røde kors og rollen i den Norske redningstjenesten. Landsrådet vedtar videre å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at: o Hjelpekorpsene lokalt på sitt årsmøte selv skal beslutte om de vil velge eget styre, eller være med i et felles styre i lokalforeningen (med rolle som beskrevet i forslaget til lover 19). Hvis Hjelpekorpset lokalt på sitt årsmøte velger å være med i et felles styre skal Hjelpekorpset på sitt årsmøte velge en ledergruppe på tre tillitsvalgte som forestår den daglige drift av Hjelpekorpsets virksomhet i tråd med Regelverk for Røde Kors Hjelpekorps. Lederne betegnes Korpsleder, Operativ leder og Administrativ leder. Side 8 av 10

9 Dette vedtaket må sees i sammenheng med ovenstående vedtak mht opprettholdelse av begrepet og organisasjonsleddet spesialavdeling, alenestående eller under lokalforening. et vil medføre en gjennomgang av begrepsbruk i andre paragrafer, eksempelvis 18, 19, 21, 23 m.fl. Landsrådet støtter forslaget til lovendring mht valg med følgende tilføyelse: Valg av rådene gjøres av representanter for aktiviteten: o Landsrådene velges av distriktsrådslederne og sittende Landsråd o Distriktsrådene velges av lokale hjelpekorps styreledere og sittende D-råd o Lokale hjelpekorps styre velges av de aktive medlemmene innen de respektive spesialavdelingene Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at det primært etableres et hovedstyre. Subsidiært støtter Landsrådet at Landsstyret fortsatt er det øverste organet mellom to landsmøter forutsatt at rollen til det sentrale råd tydelig styrkes. Generalsekretærens forslag til tillegg til lovteksten i 39 ivaretar dette med hensyn til rådgiving, men er for lite forpliktende med hensyn til at Det Sentrale Råd skal kunne gi Landsstyret føringer om gjennomføring av HOP. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at Distriktsårsmøtene skal valgfritt avholdes hvert år eller hvert annet år. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet forslag til ny 31 en endring i de to siste avsnitt slik: o Landsrådene velges på egne valgmøter sammensatt av distriktsrådene/landsrådene etter nærmere regler gitt av Landsmøtet. o Bestemmelser om landsrådenes sammensetning, funksjonstid og virksomhetsområde besluttes av Landsmøtet. Landsrådet vedtar videre at dersom Landsstyret i sin innstilling til Landsmøtet ikke innarbeider Landsrådets vedtak, skal Landsrådet fremme disse sakene for behandling under Landsmøte LR 48/08: Kriterier for støtte fra fond for lokale aktiviteter, alt. Øk. Støtteordninger transportutstyr. Som en konsekvens av at støtte til båt og båtutstyr nå er unntatt fra utstyr det gis anledning til å søke støtte til gjennom sentrale ordninger (Fond for lokal aktivitet og Tilskudds ordning for transportutstyr ) eksisterer det ingen mulighet for å søke støtte til båt/båtutstyr i dag. Dette får alvorlige konsekvenser ettersom vann er et vedtatt satsningsområdene for Hjelpekorpset. : Landsrådet anbefaler sterkt at støtte til kjøp av båt og båtutstyr snarest mulig inkluderes i listen over utstyr det gis anledning til å søke støtte til i fond for lokal aktivitet, eller i tilskudds ordning for transportutstyr. Landsrådet søker å finne en løsning for å kunne gi noe støtte til kjøp av båt og båtutstyr til de konkrete søknadene som allerede er mottatt i 2007/2008. En eventuell løsning blir å regne som et ekstraordinært engangstiltak for å avhjelpe den akutte situasjonen, og eventuelle nye søknader vil ikke kunne behandles før båt og båtutstyr igjen er inkludert i etablerte sentrale støtteordninger. Landsrådet vil i samråd med styringsgruppe vannrespons vurdere hvordan støtte til båt skal innlemmes i støtteordninger sentralt. Side 9 av 10

10 LR 49/08: Budsjettramme Landsrådet diskuterte overordnede rammer og prosess for budsjett 2009, som skal behandles i Landsstyremøte den 21. juni. Landsrådet gir LR AU fullmakt til å fremme forslag til budsjettramme for Landsråd Hjelpekorps for 2009 på bakgrunn av føringer gitt under møtet. Landsrådet ber LR AU om å vektlegge kompetanseutvikling og satsingsområder som er forankret i Hjelpekorpsstrategien. Ole Gladsø Lars-Otto Laukvik Jahn Petter Berentsen Unni Sletvold Karin L. Christiansen Karl Johan Gjævenes Arnstein Brochs Side 10 av 10

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (Lørdag) Martin Hauge, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

PROTOKOLL 04/08 Landsrådsmøte 12.- 14. sept. 2008 Oslo

PROTOKOLL 04/08 Landsrådsmøte 12.- 14. sept. 2008 Oslo PROTOKOLL 04/08 Landsrådsmøte 12.- 14. sept. 2008 Oslo Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/regionleder

Detaljer

PROTOKOLL 06/08 Landsrådsmøte 6.- 8. des. 2008 Kiel ferga

PROTOKOLL 06/08 Landsrådsmøte 6.- 8. des. 2008 Kiel ferga PROTOKOLL 06/08 Landsrådsmøte 6.- 8. des. 2008 Kiel ferga Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/regionleder

Detaljer

PROTOKOLL 04/07 Landsrådsmøte 24. 25. nov 2007 Color Line Kiel

PROTOKOLL 04/07 Landsrådsmøte 24. 25. nov 2007 Color Line Kiel PROTOKOLL 04/07 Landsrådsmøte 24. 25. nov 2007 Color Line Kiel Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder (AU) Lars-Otto Laukvik, nestleder (AU) Arnstein Brochs, medlem/regionleder Nord Karl Johan Gjævenes.,

Detaljer

PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte 5. 7. okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen

PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte 5. 7. okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte 5. 7. okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (permisjon lørdag 1600 -søndag 0030) Arnstein Brochs,

Detaljer

PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand

PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/regionleder

Detaljer

I dette nummeret finner du mer om disse sakene:

I dette nummeret finner du mer om disse sakene: Infobrev mai 2008 Nr 05/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik Otto.Laukvik(a) (a)redcross.no (a) = @ I dette

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009 16. oktober 2008 I dette nummeret: Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009 Sven Mollekleiv har tatt over

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

PROTOKOLL 06/09 Landsrådsmøte 5.- 6. desember 2009 Oslo

PROTOKOLL 06/09 Landsrådsmøte 5.- 6. desember 2009 Oslo PROTOKOLL 06/09 Landsrådsmøte 5.- 6. desember 2009 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Dag Thomas Sagen Johannesen, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 19.2.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Lars Ruth Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom

Detaljer

Vedtekter. NITO Studentene

Vedtekter. NITO Studentene Vedtekter NITO Studentene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 Formål NITO Studentene har til formål å arbeide for ingeniør- og teknologistudenter. NITO Studentene skal ivareta deres interesser i studentpolitiske

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 16.09.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Forfall Rozina Bein Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008)

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) Lover for Røde Kors (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus (leder) Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder) Liv

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013)

Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013) Regler for NM for Hjelpekorps (Vedtatt av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i møte 27.-28. april 2013) Hjelpekorpset skal inneha og videreutvikle en kompetanseplan for Røde Kors Hjelpekorps, i tråd med samfunnets

Detaljer

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 INNKALLING Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 Tid: Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 11.00 Sted: Dagsorden: Saker til behandling: Asker rådhus Godkjenning av innkalling og dagsorden Ordinære

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2009 16. juli 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2009 I dette nummeret: NM info 2 556 aksjoner første halvår

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 Tid: 16. januar kl 11-19 og 17. januar kl 09-15.30 Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Sekretariatet: Bristol

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane, Pål-Rune Winther Jørgensen, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 20. september 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

- mye mannskap, mange timer

- mye mannskap, mange timer 17. januar 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2012 Innhold T.O. - Nytt fra sekretariatet Skredfaglige

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00. Faste medlemmer som møtte: Marianne Holmli

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00. Faste medlemmer som møtte: Marianne Holmli Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud Kjell Kruke Vidar

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008 15. desember 2008 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps desember 2008 I dette nummeret: Landsrådsleder hilser Invitasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 Tid: 10. juni 2015 Sted: Styremedlemmer: Telefonmøte Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson, nestleder Margot Vågdal Torill Monstad Vidar

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 10. september 2008 kl. 10.00-16.00 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg, Pål Hansen (til 13.15) og Åsne Haugli. Jørn Wad møtte under

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps. august 2008. Vel overstått sommerferie. Infobrev Hjelpekorps

Infobrev Hjelpekorps. august 2008. Vel overstått sommerferie. Infobrev Hjelpekorps 17. august 2008 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps august 2008 I dette nummeret: Mobiltelefonene fordelt Kurs i samvirke på

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Espen Saxhaug Kristoffersen Gro

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Sentralstyret Frist for gjennomføring av årsmøter, innsending av årsberetning, årsregnskap og budsjett Forslag til endring i NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6 om årsmøter, pkt 18.7, 29.7 og 30.7 om

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten

Detaljer

REGELVERK FOR NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS

REGELVERK FOR NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS REGELVERK FOR NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS Regelverk Røde Kors Hjelpekorps revidert 04.10.2013 Side 1 av 66 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Om regelverket... 5 1.1. Forholdet mellom Røde Kors Hjelpekorps regelverk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Til stede: Navn: Tittel: Ulf Meyer (Ikke sak 17 og 22) I tillegg møtte: Kenneth Lien Steen Daglig leder Anne Grethe Terjesen (søndag) Forfall:

Til stede: Navn: Tittel: Ulf Meyer (Ikke sak 17 og 22) I tillegg møtte: Kenneth Lien Steen Daglig leder Anne Grethe Terjesen (søndag) Forfall: Protokoll Utvalg : Landsstyret Møtedato : 16.-17. januar 2016 Møtested : Karl Johans gate 6, Oslo Tidspunkt : Kl. 10.00 lørdag 14.00 søndag Til stede: Navn: Tittel: Anne Sanchez Sund Jostein Jakobsen Ulf

Detaljer

Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika mars Arbeidsgruppe II: Organisasjon

Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika mars Arbeidsgruppe II: Organisasjon Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika 1. 3. mars 2013 Arbeidsgruppe II: Organisasjon Innhold ORG 1/13: Forslag om endringer i vedtektene 2 ORG 2/13: Forslag om endringer i styrets instruks...

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 17. og 18. februar 2010 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 17.2.2010 kl. 10.00 til 18.2.2010 kl 14.15. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 71 Åpning av landsstyremøtet

Detaljer

Referat fra styremøte Shortcar førerforening august 2015

Referat fra styremøte Shortcar førerforening august 2015 Referat fra styremøte Shortcar førerforening august 2015 Tid: Tirsdag 18/08 2015 kl. 19.00 Sted: Harestua Tilstede: Innkalt observatør: Forfall: Johansen, Julius Slatlem, Gudbrand Løken, Hans Petter Frydenlund,,

Detaljer

Protokoll - styremøte

Protokoll - styremøte Protokoll - styremøte 2016-04 Møtet ble holdt i Fjordgata 1, Trondheim, 8. 9. september 2016 Styret: Leder Nils R. Sandal Administrasjonen: Morten Christiansen Gunn Otnes Merete Wilhelmsen sak 2016 32

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2012 8. mars 2012 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2012/18025-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Under møtets del 2 deltok også: Egon Leonhardsen, leder Knut Arnestad, nestleder Mona

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord

Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl på Scandic Park Hotell Sandefjord Protokoll styremøte 2/16-18, lørdag 18. juni 2016 kl 0900-1515 på Scandic Park Hotell Sandefjord Til stede: Trude Halvorsen, Rune Huseby, Trude Tansø, Arne Svardal, Inger Johanne Warholm, Merete Danielsen,

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer