PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte juni 2008 Alta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta"

Transkript

1 PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder Øst Jahn Petter Berentsen, medlem/regionleder Vest Arnstein Brochs, medlem/regionleder Nord Karl Johan Gjævenes, medlem/ regionleder Midt Forfall: Nils Henrik Jenssen, medlem/regionleder Syd (regionsamling) Knut J. Nilsen, vara/region Nord (sykmeldt) Gjester/ innledere: Gunn Schultz, Leder for Ressursgruppe Opplæring (sak 40/08) Referent Henrik Bøe, Landssekretær Hjelpekorps Møte satt: Lørdag 7. juni kl Saksliste: Protokollsaker: LR 32/08: Godkjenning AU protokoller Orienteringssaker: LR 33/08: Faste saker 01: LS 02: Ambulansekomiteen 03: Beredskapskomiteen 04: FORF 05: Redaksjonskomiteen 06: Landsrådets rapporter 07: Sekretariatets rapport 08: Arbeidet i Ressursgruppene LR 33/08: Nye saker 09: Organisering sekretariatet + forventning leveranse 10: Status Vannrespons 03: Beredskapskomiteen 11: Status HAPRO NRKH/LR : Budsjett 2009 rammer sentralt 13: Status DISKO + Øvelse Trondheim

2 14: Avtale med ICE Bredbånd til Hjelpekorpsene 15: Resultater av høring standardiserte prosedyrer i Skredredning 16: Status arbeid med standardiserte prosedyrer i redning i krevende lende 17: Status Ledersamlingen Oppfølgingssaker: LR 34/08: Priser på aktuelle produkter til startpakke samt gjennomgang av produktinnhold LR 35/08: Forventninger til ressursgruppenes resultatoppnåelse LR 36/08: Status sak 69/07 Føringer for gjennomføring av kartlegging mht. utfordringer i D-rådene. LR 37/08: Status samhandling med Ambulansekomiteen, herunder saksforvaltning og LS behandling av innmeldt sak om Ambulansekomiteens plassering. Beslutningssaker: LR 38/08: Prosedyre for behandling av høringer. LR 39/08: Reorganisering av ressursgruppe vann/sjø LR 40/08: Ressursgruppe opplæring informasjon og føringer for det videre arbeidet LR 41/08: Fremtidig gjennomføring av DM/NM LR 42/08: Hjelpkorpsstrategien Videre implementering og ny prosjekt organisering. LR 43/08: Taushetserklæring, forslag fra Sør-Trøndelag RKH om signering hvert 3. år i fbm RKH prøve. LR 44/08: Endringer oppdatering av regelverket med hensyn til uniformer. LR 45/08: Gjennomgang av NM-veilederen. Justering i forbindelse med statuttene for NM Hjelpekorps LR 46/08: Forslag til endringer i Hjelpekorpsprøven. LR 47/08: HOP ; Oppfølging av innspill som skal behandles i LS Juni LR 48/08: Kriterier for støtte fra fond for lokale aktiviteter, alt. Øk. støtteordninger transportutstyr. LR 49/08: Budsjettramme 2009 Saksbehandling: Protokollsaker: LR 32/08 Godkjenning AU protokoller : Landsrådet godkjenner AU protokoller nr. 04/08, 05/08 og 06/08. Orienteringssaker: LR 33/08: Faste saker 01: LS Landsrådsleder Ole Gladsø informerte om siste Landsstyremøte som ble avholdt den 4. april Hjelpekorpsstrategien ble vedtatt mens behandlingen av Ambulansekomiteens organisatoriske innplassering ble utsatt til Landsstyremøte den 21. juni : Ambulansekomiteen Se egen sak, LR 37/08. 03: Beredskapskomiteen Landsrådsleder Ole Gladsø ga en orientering om sist avholdte møte i Beredskapskomiteen den 5. juni Hovedtema for møte var hva har komiteen oppnådd og veien videre. Side 2 av 10

3 04: FORF Landsrådsleder Ole Gladsø orienterte om status i arbeidet knyttet til What if rapporten. Denne er nå overlevert justisministeren og det arbeides aktivt med oppfølging på flere plan. Som en direkte følge av rapporten kom det en god dobbeltsidig redaksjonell omtale av rapporten på trykk i Aftenpostens morgennummer den 22. mai Det ble også gitt en kort orientering om What if seminaret som ble avholdt i Bodø den april Landsrådsleder orienterte også om at FORF vil lyse ut sin sekretariatsfunksjon i nær fremtid. 05: Redaksjonskomiteen Landsrådsleder Ole Gladsø orienterte om arbeidet i redaksjonskomiteen, og at forslag til hovedprogram, frivillighetspolitikk og lover nå er overlevert Landsstyret for behandling i LS møte den 21. juni. 06: Landsrådets rapporter Landsrådsmedlemmenes rapporter ble gjennomgått og utdypet av Regionledere, Nestleder og Landsrådsleder. 07: Sekretariatets rapport Sekretariatets rapport ble gjennomgått av Landssekretær, og punkt 4 i rapporten vedrørende invitasjon om deltakelse i det Israelske EMS mesterskapet ble drøftet spesielt. Landsrådet anbefaler her at man forespør ressursgruppe førstehjelp om å sende observatører for å vurdere eventuell deltakelse kommende år. 08: Arbeidet i Ressursgruppene Se egen sak, LR 35/08. 09: Organisering sekretariatet + forventning leveranse En kort orientering ble gitt av Landssekretær om det pågående arbeidet med organisering og struktur for ny seksjon Nasjonal Beredskap. 10: Status Vannrespons Se egen sak, LR 39/08. 11: Status HAPRO NRKH/LR 2008 Det ble gitt en status fra Landssekretæren vedrørende regnskapet pr mai Landsrådet ber i denne sammenheng om regnskapet spesifiseres ned på hver enkelt aktivitet i tråd med tidligere vedtak. 12: Budsjett 2009 rammer sentralt Landsrådsleder Ole Gladsø orienterte om budsjettprosessen for Overordnede rammer behandles i Landsstyremøte den 21. juni og det er i denne sammenheng viktig at man til dette møte har rammene klare for satsningsområder og større prosjekter som planlegges i : Status DISKO + Øvelse Trondheim Nestleder Lars-Otto Laukvik redegjorde for status i DISKO prosjektet, og øvelsen som ble gjennomført med DISKO i Trondheim forrige helg. 14: Avtale med ICE Bredbånd til Hjelpekorpsene Nestleder Lars-Otto Laukvik informerte om avtalen som er inngått med ICE om bredbånd til Hjelpekorpsene. 15: Resultater av høring standardiserte prosedyrer i Skredredning Side 3 av 10

4 Orienteringen fra Ressursgruppe Skred ble gjennomgått. 16: Status arbeid med standardiserte prosedyrer i redning i krevende lende Orienteringen fra Ressursgruppe Krevende lende ble gjennomgått, og man oppfordrer Ressursgruppe Krevende lende til å følge opp arbeidet med prosedyrene i henhold til utarbeidet plan. 17: Status Ledersamlingen Regionleder Karin L. Christiansen ga en orientering om status i planleggingen av ledersamlingen. Lite er planlagt grunnet mange andre aktiviteter i perioden, men arbeidet vil bli fulgt opp. : Orienterings sakene ble tatt til etterretning. Mht pkt 15 ber Landsrådet om bli forelagt en revidert versjon av retningslinjene på Landsråds møtet i september. Oppfølgingssaker: LR 34/08: Priser på aktuelle produkter til startpakke samt gjennomgang av produktinnhold Sekretariatet har i perioden ikke hatt kapasitet til å gjennomføre kostnadsberegningen av de foreslåtte produktene fra arbeidsgruppen. En grundigere gjennomgang av produktinnhold og samkjøring med ressursgruppe krevende lende er som en følge av dette heller ikke gjennomført av arbeidsgruppen. Forslaget som foreligger er derfor identisk med hva som ble presentert i LR møte 02/08 - sak 25/08, og det er følgelig fortsatt behov for en grundigere gjennomgang av alle produktene som ligger i pakken samt en kostnadsberegning på denne. : Landsrådet ber sekretariatet og arbeidsgruppen om å følge opp vedtaket gjort i Landsrådsmøte 02/08 (sak 25/08), og ber samtidig sekretariatet om å stille nødvendige ressurser til disposisjon for å bistå arbeidsgruppen i arbeidet med kostnadsberegning av startpakken. Frist: Landsrådsmøtet i september 2008 LR 35/08: Forventninger til ressursgruppenes resultatoppnåelse : Saken utsettes til Landsrådsmøte i september LR 36/08: Status sak 69/07 Føringer for gjennomføring av kartlegging mht. utfordringer i D-rådene. Landsrådet ønsker å gjennomføre en kartlegging av behov og ønsker blant d-rådene. Dette for å få en tydelig forståelse for D-rådenes utfordringer, og samhandlingen i de enkelte distrikter. Kartleggingen skal resultere i en konkret handlingsplan for Landsrådet. Landsrådet ber Regionleder Vest, Jahn Petter Berentsen utarbeider en skisse for hvordan kartleggingen best kan gjennomføres. Frist: Landsrådsmøtet i september 2008 LR 37/08: Status samhandling med Ambulansekomiteen, herunder saksforvaltning og LS behandling av innmeldt sak om Ambulansekomiteens plassering. Landsrådet registrerer at Generalsekretæren har trukket sakene vedrørende Ambulansekomiteens organisatoriske plassering, Hvite biler samt Materiellpool, fra sakslisten på kommende Landsstyremøte den 21. juni Landsrådet støtter beslutningen om at sakene vedrørende Hvite biler og Materiellpool må behandles på et senere tidspunk, men ser ikke at dette bør få noen konsekvenser for behandlingen av Ambulansekomiteens organisatoriske innplassering som tidligere har blitt utsatt flere ganger. Side 4 av 10

5 Landsrådet støtter utsettelsen av behandling av konseptene Hvite biler og Materiellpool, men mener at dette skal skilles fra spørsmålet om organisatoriske forhold. Landsrådet ber om at saken om Ambulansekomiteens organisatorisk plassering besluttes på Landstyremøtet møte den 21. juni 2008, da en ytterligere utsettelse vil kunne få alvorlige konsekvenser for forvaltningen av Hjelpekorpsrelaterte fagområder. Beslutningssaker: LR 38/08: Prosedyre for behandling av høringer. Landsrådet har den senere tid erfart at dagens prosedyre for behandling av høringer må gjennomgås. Dette for å sikre at landsrådet har tilstrekkelig tid til å behandle og gi innspill til innholdet i eventuelle høringssvar. Lang saksbehandlingstid i ledermøte og i LS/AU medfører at det i enkelte tilfeller blir svært knapp tid for Landsrådet til å utarbeide sine innspill. Landsrådet sitter som hovedregel på fagkompetansen på de høringer som omhandler Hjelpekorpset, og mener derfor at kravet om behandling i Landsstyrets AU bør fjernes fra prosedyren. Det er fra høring til høring, viktig at det blir den enkelte høringsfrist som blir førende for de frister man setter og at man tilstreber at mest mulig av tilgjengelig tid settes av til fagbehandling. Landsrådet anmoder kommunikasjonsavdelingen v/ politikk seksjonen, om å gjennomgå og revidere gjeldende prosedyre for høringer. Formålet er å sikre at prosedyrene gir Landsrådet en forsvarlig faglig saksbehandlingstid av fremtidige høringer. Landsrådet ber spesielt om at man vurderer nødvendigheten av at høringer må behandles i Landsstyrets AU Frist: Landsrådsmøtet i september 2008 LR 39/08: Reorganisering av ressursgruppe vann/sjø Protokollene fra Landsrådets AU møter den 18.april (sak LRAU 17/08) og 15.mai (sak LRAU 23/08) vedrørende reorganisering av ressursgruppe vann/sjø ble gjennomgått og drøftet av Landsrådets medlemmer. Landsrådet godkjenner forslaget til reorganisering av ressursgruppe vann/sjø som foreslått i protokoller (nr. 05/08 & 06/08) fra Landsrådets AU møter datert 18.april og 15.mai. LR 40/08: Ressursgruppe opplæring informasjon og føringer for det videre arbeidet Leder for Ressursgruppe Opplæring Gunn Schultz, redegjorde for status og planer for arbeidet med ny opplæringsplan for Hjelpekorpset. Landsrådet tar orienteringen til etterretning, og gir Ressurs Gruppe Opplæring følgende føringer for det videre arbeidet: o Ressurs Gruppe Opplæring skal på vegne av Norges Røde Kors Hjelpekorps Landsråd utvikle og forvalte kurs/kompetansetiltak for Hjelpekorpsene i forbindelse med samkjøringen med Røde Kors Skolen o Landsrådet ber Ressurs Gruppe Opplæring om å utrede alternative modeller for gjennomføring av lederopplæringen i Hjelpekorpsene, samt anbefale en modell. o Landsrådet ber Ressurs Gruppe Opplæring utarbeide program for en felles samling for alle resursgruppene med tema; hvordan iverksette det felles kursopplegg som Ressurs Gruppe Opplæring utarbeider etter godkjenning av Landsrådet. Landsrådet legger tiltaket inn i HAPRO og budsjettet for o Landsrådet beslutter at fagmodulen i Røde Kors skolen skal betegnes Hjelpekorps og ikke redning. Side 5 av 10

6 LR 41/08: Fremtidig gjennomføring av DM/NM Nestleder Lars-Otto Laukvik redegjorde for utfordringer og muligheter knyttet til fremtidig gjennomføring av DM/NM. Det er store forskjeller mellom distrikter og regioner, og Landsrådet ønsker å følge opp dette med D-rådene. Gjennomføring av DM/NM settes opp på dagsorden for D-råds samlingen i september Regionleder Arnstein Brochs og Unni Sletvold utarbeider forslag til innhold og opplegg for temaet. LR 42/08: Hjelpkorpsstrategien Videre implementering og ny prosjekt organisering. Landssekretær Henrik Bøe og Landsrådsleder Ole Gladsø redegjorde for status og planer for det videre arbeidet med implementering av Hjelpekorpsstrategien. Det er store utfordringer knyttet til prosjektorganiseringen, og implementeringsprosjektet står i dag uten en prosjektleder. Landsrådet gir Landsrådets Arbeidsutvalg fullmakt til snarest mulig å vedta prosjektorganisering og prosjektplan for implementering av Hjelpekorpsstrategien, etter forslag fra sekretariatet. Landsrådet ber i denne sammenheng sekretariatet, i tråd med vedtak fattet av Landstyret i sak , tilrettelegge for administrativ oppfølging i sekretariatet. Konkret ber Landsrådet om at Landstyrets vedtak følges opp i tråd med følgende føringer: o Landstyrets vedtak sees i sammenheng med budsjettdirektivet om at det skal være økt bevissthet på forholdstallet mellom antall ansatte og frivillige i våre aktiviteter [ ], o Landsrådet ber Generalsekretær/avdelingsledelsen om å iverksette nødvendige tiltak for å etterleve gitt informasjon vedr. intensjonene om dedikerte personalressurser ved Hovedkontoret og ved Distriktskontorene for Hjelpekorpsenes funksjonsområde. o Landsrådet ber Generalsekretæren om å følge opp Landstyret vedtak for gjennomføring av strategien mht administrativ kapasitet og prosjektledelse i tråd med oppgavene i LR-vedtak 30/08 pkt 6: Dedikert personressurs med informasjon og kommunikasjons som fagfelt og med ansvar for arbeidsoppgaver av typen: Presentasjonsmateriell; forberede stoff til ulike media; samle statistikk om aksjoner og hjelpekorpsaktivitet; oppdatert medlemsdatabase; tilpasse eksisterende rapporteringsskjemaer; videreutvikle informasjonskanaler (inkludert bruk av elektroniske verktøy) etc. Dedikert personressurs med ansvar for samfunnskontakt, herunder eksterne samarbeidspartnere, og som fungerer som politisk rådgiver som kan jobbe direkte opp mot sentrale myndigheter for å jobbe for: Bedre rammevilkår; fritak fra arbeid/utdannelse for deltakelse på kurs, trening og aksjoner; studiekompetanse for lederutdannelse, etc. Utarbeidelse av en felles mal for ulike nivå om hvordan utarbeide og hvordan jobbe etter et handlingsprogram, gjerne i forbindelse med en egen administrasjonsmodul/kurs. Inkludert i dette et fokus på roller og samarbeid mellom tillitsvalgte og sekretariat (både sentralt og distrikt). Vurdere mulighet for frikjøp av tillitsvalgte for gjennomføring av tiltak. I Landsrådets vedtak (30/08) om gjennomføring er det beskrevet sentrale tiltak for oppstart av implementering av Hjelpekorpsstrategien: o 2008 brukes til å etablere og/eller tilpasse allerede eksisterende verktøy for rapportering; eksempelvis skjema for årsrapportering, registrering av antall medieoppslag m.m. o I 2008 skal det legges grunnlag for måling av delmål. Videre at de utøvende ledd selv definerer sine mål for 2009, 2010 og periodisk frem til Landsrådet har selv tatt Landsstyrets vedtak og budsjettdirektivet til følge ved å fremme krav om økt budsjettramme i forbindelse med budsjettprosessen Side 6 av 10

7 Som en direkte følge av arbeidet med den vedtatte Hjelpekorpsstrategien har Landsrådet gjort vedtak som tilsier økt administrativ kapasitet ved Hovedkontoret. Aktuelle saker/tiltak som krever økt kapasitet er bland annet: høringer, diskoprosjektet, vannresponsprosjektet, informasjonstiltak, helseundersøkelse hos Hjelpekorpsene i distriktene, utarbeidelse av startpakke til nye korps, Røde Kors Butikken (innkjøp og logistikk), ID-kort, Portalen, Medlems-/kompetansebase, NM regelverk, revidering Hjelpekorpsprøven og veiledning til lokale ledd mht støtteordninger. LR 43/08: Taushetserklæring, forslag fra Sør-Trøndelag RKH om signering hvert 3. år i fbm RKH prøve. Landsrådet behandlet forslaget fra Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps om signering av taushetserklæring hvert 3. år, i forbindelse med avlegging av Hjelpekorpsprøve. Landsrådet vedtar at taushetserklæring skal signeres hvert 3. år i forbindelse med avlegging av Hjelpekorpsprøven. Landsrådet ber Sekretariatet om å innarbeide vedtaket i regelverket, samt å informere Hjelpekorpsene, D-rådene, Ressursgruppene og Distriktskontorene om vedtaket, herunder at informasjon om vedtaket legges ut på Korsveien. LR 44/08: Endringer oppdatering av regelverket med hensyn til uniformer. Regionleder Mjøs, Unni Sletvold gjennomgikk regelverket med hensyn til nødvendige endringer i statutter for uniformering. Landsrådet vedtar fremlagt forslag til revidering av regelverket med hensyn til uniformering med de endringer som fremkom under møtet. Vedtatt revidert Regelverk for Hjelpekorps er vedlagt protokollen (vedlegg 1).Landsrådet ber Sekretariatet om å innarbeide vedtaket i regelverket, samt å informere Hjelpekorpsene, D-rådene og Ressursgruppene om vedtaket, herunder at informasjon om vedtaket legges ut på Korsveien. LR 45/08: Gjennomgang av NM-veilederen. Justering i forbindelse med statuttene for NM Hjelpekorps Regionleder Mjøs, Unni Sletvold gjennomgikk statuttene for NM med hensyn til nødvendige endringer. Landsrådet vedtar fremlagt forslag til revidering av statutter for NM med de endringer som fremkom under møtet. Vedtatt revidert Regelverk for Hjelpekorps er vedlagt protokollen (vedlegg 1). Landsrådet ber Sekretariatet om å innarbeide vedtaket i regelverket, samt å informere Hjelpekorpsene, D- rådene, Ressursgruppene og NM-komiteen om vedtaket, herunder at informasjon om vedtaket legges ut på Korsveien. LR 46/08: Forslag til endringer i statutter for Hjelpekorpsprøven. Regionleder Øst, Karin L. Christiansen gjennomgikk statuttene for Hjelpekorpsprøven med hensyn til nødvendige endringer. Landsrådet vedtar de foreslåtte endringene til statutter for Hjelpekorpsprøven med de endringer som fremkom under møtet. Vedtatt revidert Regelverk for Hjelpekorps er vedlagt protokollen (vedlegg 1). Landsrådet ber Sekretariatet om å innarbeide vedtaket i regelverket, samt å informere Hjelpekorpsene, D- rådene, Ressursgruppene og distriktskontorene om vedtaket, herunder at informasjon om vedtaket legges ut på Korsveien. Side 7 av 10

8 LR 47/08: Frivillighetspolitikk, HOP og Lovendringsforslag; Oppfølging av innspill som skal behandles i LS Juni Landsrådet gjennomgikk redaksjonskomiteens reviderte forslag til hovedprogram, lover og frivillighetspolitikk etter gjennomført høringsrunde. Landsrådet støtter de fremlagte forslag til formulering av: o Frivillighetspolitikken o HOP med følgende endring i HOP : Landsrådet spilte i høringsrunden inn et ønske om et nytt innledende punkt under kjerneområde 4 (som et punkt nr 3). Redaksjonskomiteen har inkludert punktet i øvrig tekst. Landsrådet mener at resultatet er blitt for utydelig og dermed for lite forpliktende. Landsrådet vedtar derfor på nytt å fremme forslag om at følgende setning skal settes inn som punkt nr 3 i den innledende teksten: o Alle deler av Røde Kors organisasjonen i Norge er til for å sette de frivillige best mulig i stand til å hjelpe de som trenger bistand fra Røde Kors. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av Lover for Norges Røde Kors i møte 21. juni 2008 følgende: Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at det skal være større enhetlighet mht begrepsbruk på sentralt og distriktsnivå slik: o I forhold til funksjon skal Hjelpekorpsenes organisasjonsledd på sentralt og distriktsnivå betegnes henholdsvis Landsråd Hjelpekorps og Distriktsråd Hjelpekorps. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at: o Begrepet spesialavdeling opprettholdes. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at: o Organisering av alenestående spesialavdelinger videreføres. Alenestående spesialavdelinger gis anledning til å søke distriktsstyret om å bli godkjent som alenestående spesialavdeling med lokalforenings rettigheter og plikter. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at det ikke skal være krav om felles struktur på alle nivå, men at: o Hjelpekorpsenes ledelse på lokalt nivå skal betegnes styre. Styret i lokalt Hjelpekorps har selvstendig ansvar for Hjelpekorpsets funksjon og oppgaver i tråd med formålsparagrafen i Norges Røde kors og rollen i den Norske redningstjenesten. Landsrådet vedtar videre å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at: o Hjelpekorpsene lokalt på sitt årsmøte selv skal beslutte om de vil velge eget styre, eller være med i et felles styre i lokalforeningen (med rolle som beskrevet i forslaget til lover 19). Hvis Hjelpekorpset lokalt på sitt årsmøte velger å være med i et felles styre skal Hjelpekorpset på sitt årsmøte velge en ledergruppe på tre tillitsvalgte som forestår den daglige drift av Hjelpekorpsets virksomhet i tråd med Regelverk for Røde Kors Hjelpekorps. Lederne betegnes Korpsleder, Operativ leder og Administrativ leder. Side 8 av 10

9 Dette vedtaket må sees i sammenheng med ovenstående vedtak mht opprettholdelse av begrepet og organisasjonsleddet spesialavdeling, alenestående eller under lokalforening. et vil medføre en gjennomgang av begrepsbruk i andre paragrafer, eksempelvis 18, 19, 21, 23 m.fl. Landsrådet støtter forslaget til lovendring mht valg med følgende tilføyelse: Valg av rådene gjøres av representanter for aktiviteten: o Landsrådene velges av distriktsrådslederne og sittende Landsråd o Distriktsrådene velges av lokale hjelpekorps styreledere og sittende D-råd o Lokale hjelpekorps styre velges av de aktive medlemmene innen de respektive spesialavdelingene Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at det primært etableres et hovedstyre. Subsidiært støtter Landsrådet at Landsstyret fortsatt er det øverste organet mellom to landsmøter forutsatt at rollen til det sentrale råd tydelig styrkes. Generalsekretærens forslag til tillegg til lovteksten i 39 ivaretar dette med hensyn til rådgiving, men er for lite forpliktende med hensyn til at Det Sentrale Råd skal kunne gi Landsstyret føringer om gjennomføring av HOP. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet at Distriktsårsmøtene skal valgfritt avholdes hvert år eller hvert annet år. Landsrådet vedtar å fremme til Landsstyrets behandling av lovutkastet forslag til ny 31 en endring i de to siste avsnitt slik: o Landsrådene velges på egne valgmøter sammensatt av distriktsrådene/landsrådene etter nærmere regler gitt av Landsmøtet. o Bestemmelser om landsrådenes sammensetning, funksjonstid og virksomhetsområde besluttes av Landsmøtet. Landsrådet vedtar videre at dersom Landsstyret i sin innstilling til Landsmøtet ikke innarbeider Landsrådets vedtak, skal Landsrådet fremme disse sakene for behandling under Landsmøte LR 48/08: Kriterier for støtte fra fond for lokale aktiviteter, alt. Øk. Støtteordninger transportutstyr. Som en konsekvens av at støtte til båt og båtutstyr nå er unntatt fra utstyr det gis anledning til å søke støtte til gjennom sentrale ordninger (Fond for lokal aktivitet og Tilskudds ordning for transportutstyr ) eksisterer det ingen mulighet for å søke støtte til båt/båtutstyr i dag. Dette får alvorlige konsekvenser ettersom vann er et vedtatt satsningsområdene for Hjelpekorpset. : Landsrådet anbefaler sterkt at støtte til kjøp av båt og båtutstyr snarest mulig inkluderes i listen over utstyr det gis anledning til å søke støtte til i fond for lokal aktivitet, eller i tilskudds ordning for transportutstyr. Landsrådet søker å finne en løsning for å kunne gi noe støtte til kjøp av båt og båtutstyr til de konkrete søknadene som allerede er mottatt i 2007/2008. En eventuell løsning blir å regne som et ekstraordinært engangstiltak for å avhjelpe den akutte situasjonen, og eventuelle nye søknader vil ikke kunne behandles før båt og båtutstyr igjen er inkludert i etablerte sentrale støtteordninger. Landsrådet vil i samråd med styringsgruppe vannrespons vurdere hvordan støtte til båt skal innlemmes i støtteordninger sentralt. Side 9 av 10

10 LR 49/08: Budsjettramme Landsrådet diskuterte overordnede rammer og prosess for budsjett 2009, som skal behandles i Landsstyremøte den 21. juni. Landsrådet gir LR AU fullmakt til å fremme forslag til budsjettramme for Landsråd Hjelpekorps for 2009 på bakgrunn av føringer gitt under møtet. Landsrådet ber LR AU om å vektlegge kompetanseutvikling og satsingsområder som er forankret i Hjelpekorpsstrategien. Ole Gladsø Lars-Otto Laukvik Jahn Petter Berentsen Unni Sletvold Karin L. Christiansen Karl Johan Gjævenes Arnstein Brochs Side 10 av 10

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE Formålet med Norges Røde Kors Hjelpekorps 3 1. Om regelverket 3 1.1 Forholdet mellom RKH regleverk og VOVV 3 2. Kvalitetskrav for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

RØFF VINTER- CAMP 2014

RØFF VINTER- CAMP 2014 18. februar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Februar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN 27. august 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Pilot datahjelp

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE

OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK SALTDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT November 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00.

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. STRATEGISAK SKAL BEHANDLES i VAM IKS STYRE 25.11.2010 Strategisaken består av en overordnet

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer