Redaksjonskomiteens innstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redaksjonskomiteens innstilling"

Transkript

1 Redaksjonskomiteens innstilling

2 Sak 5. Revidering av Langtidsplan Redaksjonskomiteens innstilling

3 Ansatte tilretteleggere Overordnet Hensyntatt i Rammebudsjett og Røde Kors mot 2020 Avvist i Langtidsplan og Hovedprogram Barn og unge, trygge lokalsamfunn

4 1.3 Røde Kors mandat og samfunnsrolle Forslagsnummer: 5.5 Linjenummer: 60 Forslag Endre den heile setningen på linje 60 Dette innebærer også at vi enda sterkere må synliggjøre ovenfor det offentlige hvilke uløste humanitære oppgaver som er viktige, og som samfunnet må hjelpe oss med å løse. Redaksjonskomiteens innstilling AVVIST

5 2.2 Trygge lokalsamfunn Forslagsnummer: LTP: 5.4 og HOP 6.2 og 6.14 Redaksjonskomiteens innstilling 2.2 Trygge lokalsamfunn for barn og unge Redaksjonskomiteens innstilling VEDTAS

6 2.1 Forebygge og respondere for å redde liv Forslagsnummer 5.1 Redaksjonskomiteens innstilling Dette skal være Røde Kors' bidrag til å bygge trygge lokalsamfunn i et bredt beredskapsperspektiv. Redaksjonskomiteens innstilling VEDTAS (skrevet inn i 2.1)

7 3.1 Vi utvikler en sterk, endringsvillig og behovsrettet organisasjon Forslagsnummer 5.3 Redaksjonskomiteens innstilling Alle valgte organer er ansvarlig overfor medlemmene som velger dem, for at vedtatte målsettinger blir fulgt opp og at gode resultater oppnås Redaksjonskomiteens innstilling VEDTAS

8 3.3 Vi styrker lokal kapasitet, bygger god organisasjonskultur og videreutvikler god ledelse Forslagsnummer: 5.2 Linjenummer: I linje 193 etter...som yter frivillig innstas settes inn følgende: Forslag: Ansatte tilretteleggere, rapporterende direkte til lokalforeningsstyret eller administrert fra distriktskontoret vil bidra til bedre humanitære aktiviteter i de lokale ledd. Redaksjonskomiteens innstilling AVVIST

9 Forslagsnummer: 5.6 Linjenummer: Vi styrker lokal kapasitet, bygger god organisasjonskultur og videreutvikler god ledelse Forslag: «Vårt samarbeid med søsterforeninger, både nasjonalt og mellom distrikt, er tuftet på felles læring og på eierskap til egen organisasjonsutvikling der vi bidrar til målrettede utviklingsprosesser gjennom støtte og kompetansebygging Redaksjonskomiteens innstilling AVVIST

10 Revidering av langtidsplan Sak 5 Forslag til vedtak: Landsmøtet 2017 vedtar revidert langtidsplan for Norges Røde Kors for perioden

11 Sak 6. Hovedprogram Redaksjonskomiteens innstilling

12 Forslagsnummer: 6.4 Redaksjonskomiteens innstilling Røde Kors sin største ressurs er frivilligheten. Redaksjonskomiteens innstilling VEDTAS

13 Forslagsnummer: 6.2 og 6.14 Redaksjonskomiteens innstilling 2.2 Trygge lokalsamfunn for barn og unge Redaksjonskomiteens innstilling VEDTAS

14 Forslagsnummer 6.2 og 6.3 Redaksjonskomiteens innstilling - tilby aktiviteter som bidrar til tilhørighet og er trygge arenaer for barn og unge som Barnas Røde Kors, Ferie for alle, Fellesverket, leksehjelp, og gatemegling, samt aktiviteter i regi av Røde Kors Ungdom Redaksjonskomiteens innstilling VEDTAS

15 Forslagsnummer: 6.1 Linjenummer: 69, 87, 99, 123, 140 og 164 Forslag: Legge til ordene "blant annet" i hver linje, slik at hver setning blir lydene: "Dette gjør vi blant annet ved å:» Redaksjonskomiteens innstilling AVVIST

16 Forslagsnummer: 6.8 Redaksjonskomiteens innstilling: - samarbeide med lokale og nasjonale organer for å tilrettelegge for at flere barn og unge har en fritidsaktivitet å delta på Redaksjonskomiteens innstilling VEDTAS (flyttes til 3.2)

17 Forslagsnummer: 6.7 Forslag: - arbeide for at Norge etterlever FNs barnekonvensjon for alle barn, herunder gjennom deltagelse i Forum for barnekonvensjonen Redaksjonskomiteens innstilling AVVIST

18 Forslagsnummer: 6.5 Forslag: ordlyden "sørge for" erstattes med "legge til rette for" i følgende setninger: 2.1 linje 77 Legge til rette for at frivillige og ansatte har kompetanse innenfor fysisk og psykososial førstehjelp. 3.3 linje 167 Legge til rette for at alle ledere har kompetanse i beredskapsarbeid 3.3 linje 171 Legge til rette for at frivillige får opplæring, kommer raskt i aktivitet og blir inkludert i organisasjonen. Redaksjonskomiteens innstilling AVVIST

19 Forslagsnummer: 6.6 Linjenummer: Følgende nye punkt tas inn etter 176: Forslag: - arbeide for at lokale ledd som har ønske og kapasitet til det får tilgang på ansatte tilretteleggere Redaksjonskomiteens innstilling AVVIST

20 Forslagsnummer: 6.9 Forslag: (HOP 3.3 Vi styrker lokal kapasitet, bygger god organisasjonskultur og videreutvikler god ledelse.) Forslag til nytt strekpunkt: - synliggjøre betydningen, verdien og nødvendigheten av frivillig arbeid overfor myndigheter og arbeidsgivere. Redaksjonskomiteens innstilling VEDTAS (flyttes til 2.3)

21 Forslagsnummer: 6.10 Linjenummer: 121 Forslag: nytt punkt under overskrift: Vi utvikler en sterk, endringsvillig og behovsrettet organisasjon - være en tilpasningsdyktig organisasjon hvor endringsprosesser skjer raskt. Redaksjonskomiteens innstilling VEDTAS (flyttes til 3.3)

22 Forslagsnummer: 6.11 Linjenummer: 102, 103, 141 Forslag: Linje 102 og 103 endres til - Bidra til sosial inkludering av mennesker med ulike utfordringer i hverdagen Linje 141 endres til Avdekke humanitære utfordringer i lokalsamfunnet og sette fokus på menneskene. Redaksjonskomiteens innstilling AVVIST

23 Forslagsnummer: 6.12 Linjenummer: 134 Forslag: Linje 134 tas ut av hovedprogrammet og legges inn i langtidsbudsjettet Redaksjonskomiteens innstilling AVVIST

24 Forslagsnummer: 6.13 Linjenummer: Forslag: Linje 147 til 150 flyttes til kapittel 3.1 Redaksjonskomiteens innstilling AVVIST

25 Forslagsnummer: 6.15 Redaksjonskomiteens forslag: - ha gode støtteverktøy for å sikre kunnskapog kompetanseoverføring Redaksjonskomiteens innstilling VEDTAS (flyttes til 3.1)

26 Hovedprogram Sak 6 Forslag til vedtak: Landsmøtet 2017 vedtar hovedprogram for Norges Røde Kors for perioden

27 Sak 7. Rammebudsjett Redaksjonskomiteens forslag

28 Punkt 7 Forslag 7.2 og 7.3 Forslag 7.2: Distriktenes rammetilskudd videreføres med justering for lønns- og prisvekst. Forslag 7.3: Distriktenes rammetilskudd blir videreført med justering for lønns- og prisvekst (samt at «tekst i punkt 7 i landsstyret sitt framlegg vert justert i høve dette»). Redaksjonskomiteens innstilling er å opprettholde landsstyrets forslag

29 Forslag 7.1 Punkt 8: Det skal prioriteres støtte til ansatte tilretteleggere som arbeider med drift og utvikling av lokal humanitær aktivitet, hvis forsvarlig innenfor organisasjonenes totale økonomiske situasjon. Støtte til humanitær aktivitet skal være målrettet, slik at prioritert aktivitet stimuleres der lokale behov og kapasitet er avklart.

30 Forslag 7.4 Punkt 5 Forslag om å se på begrepet «infrastruktur» Redaksjonskomiteens innstilling er: Ved ekstraordinære hendelser kan landsstyret disponere fondets kapital: a) Som en buffer ved katastrofer som nødvendiggjør ekstraordinær innsats b) Til store strategiske investeringer, eksempelvis nye inntektskilder eller infrastruktur, som vil gi større effektivitet i det humanitære arbeidet

31 Rammebudsjett Sak 7 Forslag til vedtak: Landsmøtet 2017 tar til etterretning at det, på grunn av det økende gapet mellom frie inntekter og bruken av disse, er viktig at rammebudsjettet gir landsstyret nødvendig handlingsrom i neste landsmøteperiode til å møte aktuelle behov og tilpasse budsjettene til den enhver tid økonomiske situasjonen. Landsmøte understreker videre betydningen av målrettet støtte til humanitær aktivitet på distrikts- og lokalnivå innenfor økonomisk bærekraftige budsjetter. For å ivareta dette vedtar landsmøte følgende rammebudsjett for landsmøteperioden : Landsstyrets forslag til vedtak fortsetter

32 Rammebudsjett Sak 7 Forslag til vedtak fortsetter: 1. De årlige budsjettene skal være i balanse når det gjelder bruken frie midler (annen formålskapital). 2. Hovedprogrammets mål skal gis prioritet ved behandlingen av de årlige budsjettene. Konkretisering av hovedprogrammets mål skal gjøres gjennom «Mot felles mål» prosessen. 3. Årlige budsjetter kan fremmes med underskudd dersom tidligere års regnskap og inneværende års prognoser tilsier et vesentlig overskudd (eksklusiv avkastning på finanskapitalen) av frie midler (annen formålskapital). 4. Kun beregnet realavkastning av finanskapitalen skal brukes, slik at realverdien av finanskapitalen opprettholdes og legger grunnlag for varig humanitær aktivitet. Landsstyrets forslag til vedtak fortsetter

33 Rammebudsjett Sak 7 Forslag til vedtak fortsetter: 5. Ved ekstraordinære hendelser kan landsstyret disponere fondets kapital: a) Som en buffer ved katastrofer som nødvendiggjør ekstraordinær innsats b) Til store strategiske investeringer som vil gi større effektivitet i det humanitære arbeidet 6. De årlige budsjettene skal fremlegges med en innsamlingsprosent i henhold til retningslinjer utarbeidet av Innsamlingskontrollen. 7. Det skal tilstrebes størst mulig forutsigbarhet i de årlige budsjettene, inkludert ramme for overføring av midler til distrikter og lokale ledd. Ordningen med rammetilskudd til distriktene videreføres, men landsstyret skal likevel foreta vurderinger av fordelingene, inkludert justering for lønns- og prisvekst, gjennom årlige budsjettvedtak, blant annet sett i lys av samfunnsutviklingen og organisasjonens økonomiske situasjon forøvrig. Landsstyrets forslag til vedtak fortsetter

34 Rammebudsjett Sak 7 Forslag til vedtak fortsetter: 8. Det skal prioriteres støtte til ansatte tilretteleggere som arbeider med drift og utvikling av lokal humanitær aktivitet, hvis forsvarlig innenfor organisasjonenes totale økonomiske situasjon. Støtte til humanitær aktivitet skal være målrettet, slik at prioritert aktivitet stimuleres der lokale behov og kapasitet er avklart. 9. Ved innføring av nasjonale satsinger og administrative systemer, skal landsstyret synliggjøre og avklare finansiering og gevinstuttak i alle deler av organisasjonen. 10. Landsstyret skal innhente råd fra Det sentrale råd og landsrådene før vedtak om det enkelte års handlingsprogram og budsjett.

35 Sak 8. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag

36 Forslag 8.5 til endringer av 4, 2. ledd Som støtteaktør i krigstid stiller Røde Kors seg til rådighet som humanitær støtteaktør for totalforsvaret av landet etter bestemmelser som gis av Kongen eller den han bemyndiger

37 Forslag 8.3 til endringer av 22, 3. og 4. ledd 3. ledd: Avdelingene skal ledes av et lokalråd. Unntaksvis kan lokalforeningens årsmøte beslutte at styret oppnevner ressurspersoner for aktivitetene inntil et lokalråd er valgt. 4. ledd: Aktivitetene skal gjennomføres i henhold til gjeldende handlingsprogram og budsjett som er vedtatt av lokalforeningens årsmøte samt bestemmelser for aktivitetene.

38 Forslag 8.6 til endringer 24, 2. ledd Distriktene kan legge til rette for at det gis et humanitært tilbud fra Røde Kors i alle distriktets kommuner.

39 Forslag 8.7 til endringer av 14, 17, 28, 33 Forslaget om endringer i bruk av ordene «Bestemmelser», «retningslinjer» og «instrukser» i 14, 17, 28 og 33 anbefaler redaksjonskomiteen at avvises.

40 Forslag 8.8 til endringer av 42 Siden forslaget gjelder Det sentrale råd sin praktiske organisering foreslås det at paragrafen tas inn i Bestemmelsene for Det sentrale råd. Forslaget foreslås derfor avvist.

41 Forslag Redaksjonskomiteens innstilling er at følgende oversendes landsstyret: «Landsmøtet ber landsstyret om å prioritere iverksetting av tiltak og utarbeidelse av en målrettet veileder for hvordan organisasjonen skal behandle situasjoner hvor medlemmer opptrer på en måte som kan skade Røde Kors.»

42 Forslag 8.1 til endringer av 25 og 27 Redaksjonskomiteens innstilling er: Forslaget vurderes av landsstyret i forslaget til organisasjonsmodell, ref. «sak Røde Kors 2020» Landsstyret åpner for dispensasjoner i forbindelse med godkjennelse av lovene til distriktene

43 Lover for Røde Kors Sak 8 Forslag til vedtak: Landsmøtet 2017 vedtar lover for Røde Kors Landsmøtet ber landsstyret om å prioritere iverksetting av tiltak og utarbeidelse av en målrettet veileder for hvordan organisasjonen skal behandle situasjoner hvor medlemmer opptrer på en måte som kan skade Røde Kors. Landsmøtet ber om at landsstyret tar forslaget fra Buskerud Røde Kors om endringer i 25 0g 27 med i det videre arbeidet med ny organisasjonsmodell, ref. «sak Røde Kors 2020» og ber landsstyret åpne for dispensasjoner i forbindelse med godkjennelse av lovene til distriktene.

44 Sak 9. a) Røde Kors mot 2020 Redaksjonskomiteens innstilling

45 Forslag 9A.1 Røde Kors mot 2020 Redaksjonskomiteens innstilling er: Røde Kors skal arbeide aktivt for at lokale humanitære behov blir møtt. For å realisere dette skal Landsstyret og distriktsstyrene, innenfor organisasjonens totale økonomiske situasjon, prioritere ansatteressurser som bidrar til utvikling og praktisk tilrettelegging av de humanitære aktivitetene i lokalleddene. Lokalforeninger og distrikter det gjelder er selv best i stand til å vurdere om det er grunnlag for å slå sammen lokalforeninger eller distrikter.

46 Røde Kors mot 2020 Forslag til vedtak Røde Kors er en organisasjon som kontinuerlig må tilpasse seg de humanitære utfordringene, frivilligheten og samfunnet. Røde Kors skal arbeide aktivt for at lokale humanitære behov blir møtt. For å realisere dette skal landsstyret og distriktsstyrene, hvis forsvarlig innenfor organisasjonens totale økonomiske situasjon, prioritere ansatteressurser som bidrar til utvikling og praktisk tilrettelegging av de humanitære aktivitetene i lokalleddene. Landsmøtet 2017 ber landsstyret i kommende landsmøteperiode bygge videre på organisasjonsdiskusjonene i inneværende periode, for å se hvordan Røde Kors kan forenkle sin struktur, tilpasse seg aktuelle samfunnsendringer og best mulig legge til rette for lokal humanitær aktivitet. Landsmøtet ber landsstyret utarbeide forslag til organisasjonsmodell i løpet av 2018 og legge opp til en bred involvering i alle deler av organisasjonen, med sikte på vedtak i Lokalforeninger og distrikter det gjelder er selv best i stand til å vurdere om det er grunnlag for å slå sammen lokalforeninger eller distrikter. Landsmøtet 2017 oppfordrer til at det i perioden testes ulike modeller for organisering der det er ønske om det, for å danne erfaringer fram mot Landsmøtet i 2010.

47 Sak 9. b) Røde Kors Frivillighetspolitikk Redaksjonskomiteens innstilling

48 Forslag 9B.1 Røde Kors i Norge forplikter seg til å: 2. kulepunkt Kontakte nye frivillige så raskt som mulig og helst to uker etter at de har meldt seg som frivillige.

49 Røde Kors frivillighetspolitikk Sak 9B Forslag til vedtak: Landsmøtet 2017 vedtar ny frivillighetspolitikk for Røde Kors, hvor ambisjonen er å kontakte nye frivillige så raskt som mulig, og få alle nye frivillige snarest mulig ut i aktivitet.

50 Sak 9. c) Bestemmelser for Det sentrale råd Redaksjonskomiteens innstilling

51 Forslagsnr: 9C.1 Punkt: 2 Redaksjonskomiteens innstilling: Rådet er Røde Kors' høyeste faglige, rådgivende organ Det sentrale råd skal gi råd og bistand til landsstyret i utvikling av langtidsplan og hovedprogram, årlige handlingsprogram og budsjettforslag, samt ved tiltak som krever organisasjonens allmenne oppslutning. Det sentrale råd skal ivareta landsforeningens formål og hovedprogram ved sine drøftelser og råd til landsstyret.

52 Redaksjonskomiteens innstilling: a) bidra til at de lokale ledds aktiviteter og behov blir ivaretatt. b) bidra til forståelse av Røde Kors/Røde Halvmåne som en internasjonal bevegelse i hele Røde Kors-Norge. c) være et bindeledd mellom de lokale organisasjonsledd og landsstyret. d) ivareta distriktenes muligheter som koordinerende organisasjonsledd e) med bakgrunn i Røde Kors idégrunnlag og hovedprogram behandle og uttale seg om humanitære samfunnsspørsmål, nasjonalt og internasjonalt f) velge leder og nestleder av Rådet. Disse blir automatisk hhv. Styremedlem og varamedlem i landsstyret, jf. Lover for Røde Kors 29 Rådet skal medvirke til egne arbeidsoppgaver og kan ta egne initiativ i saker som krever organisasjonens allmenne oppslutning. Rådets drøftinger skal være kjennetegnet av åpenhet og involvering. Forslagsnr: 9C.1 Punkt: 3

53 Forslagsnr: 9C.1 Punkt: 5 Redaksjonskomiteens innstilling: For å ivareta Rådets rolle som organisasjonens høyeste rådgivende organ, ivareta rollen som koordinerende ledd, og være en aktiv medspiller til landsstyret, sendes dagorden og sakspapirer til landsstyremøtet til rådets medlemmer samtidig som innkalling til landsstyret. Generalsekretæren kan innhente råd fra Rådet i forbindelse med utarbeiding av landsstyresaker som angår årlige budsjetter og handlingsplaner, samt øvrige saker som krever organisasjonens allmenne oppslutning.

54 Forslagsnr: 9C.1 Punkt: 6 Redaksjonskomiteens innstilling: Rådet innkalles til møter av leder for rådet. Rådet har minimum to faste møter pr år, og dagsorden til disse møtene sendes ut to uker på forhånd. Hvert av rådets medlemmer kan anmode om at Det sentrale råd blir kalt sammen, og rådet skal kalles sammen når tre eller flere medlemmer ber om det. Dagsorden sendes ut sammen med innkallingen. Det skrives referat fra Rådets møter, der rådene som gis tydelig fremgår.

55 Redaksjonskomiteens innstilling: Forslagsnr: 9C.1 Punkt: 7 Minimum en fra landsstyrets presidentskap, samt generalsekretæren skal være tilstede på Rådets møter. Rådet kan anmode om at ett eller flere av de øvrige landsstyremedlemmer innkalles til Rådets møter i saker hvor det er ønskelig eller nødvendig. Slike spørsmål avgjøres av presidenten i samråd med leder av Rådet.

56 Forslagsnr: 9C.1 Punkt: 8 Redaksjonskomiteens innstilling: Generalsekretæren plikter å sørge for at Rådet får nødvendig sekretærstøtte til å ivareta sin rolle.

57 Bestemmelser for Det sentrale råd Sak 9C Forslag til vedtak: Landsmøtet 2017 vedtar bestemmelser for Det sentrale råd.

58 Sak 9. d) Valgordning - landsmøte Landsmøtet 2017 vedtar valgordning landsmøtet.

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008)

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) Lover for Røde Kors (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Vedtak og orienteringer av varig verdi

Vedtak og orienteringer av varig verdi Vedtak og orienteringer av varig verdi VOVV oppdatert februar 2013 Side 1 av 123 Røde Kors-prinsippene HUMANITET Røde Kors formål er å forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt å sikre respekt

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Kommentarer til Lover for Røde Kors

Kommentarer til Lover for Røde Kors Kommentarer til Lover for Røde Kors Sist oppdatert etter landsstyrets møte 12. des. 2014 1. Ifølge bestemmelsene skal Røde Kors drive sin virksomhet i samsvar med Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

Vedtak og orienteringer av varig verdi. Må ved lederskifte leveres til den nye lederen

Vedtak og orienteringer av varig verdi. Må ved lederskifte leveres til den nye lederen Vedtak og orienteringer av varig verdi Må ved lederskifte leveres til den nye lederen VOVV, oppdatert Januar 2010 1 2 Røde Kors prinsippene HUMANITET Røde Kors formål er å forebygge og lindre menneskelig

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 Tid: 27. mars 2012 klokken 09 til 12 Sted: Styremedlemmer: Forfall: Hotel Skt. Petri, København Knut Aarbakke Siri Johnsen Margot Vågdal Anne

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Sentralstyret Frist for gjennomføring av årsmøter, innsending av årsberetning, årsregnskap og budsjett Forslag til endring i NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6 om årsmøter, pkt 18.7, 29.7 og 30.7 om

Detaljer

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Pb. 2744, St. Hanshaugen 0131 Oslo Tlf. 23 33 27 18 Epost: mbu@metodistkirken.no LOVER Vedtatt på MBUs ordinære Landsmøte 16. april 1994, og erstatter tidligere

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Elin Persson 22.11. Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner)

Elin Persson 22.11. Trond Håskjold Observatør 22.11: Ann Berit Hultin (skriver masteroppgave om styrearbeid i frivillige organisasjoner) Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 22. 23, november 2014 hhv kl. 12.00 17.00/10.00-14.00 Sted: Norges korforbund Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn Birkeland NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 18.02.2015 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Kirsti Jaråker, Bodil Kristine Høstmælingen, Jostein O. Mo og Unn

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00.

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. STRATEGISAK SKAL BEHANDLES i VAM IKS STYRE 25.11.2010 Strategisaken består av en overordnet

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Radisson Blu-hotell, Bodø fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 22.04.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Rozina Bein Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR AFGHANISTANKOMITEEN Vedtatt av Landsmøtet 8.juni 2013

VEDTEKTER FOR AFGHANISTANKOMITEEN Vedtatt av Landsmøtet 8.juni 2013 VEDTEKTER FOR AFGHANISTANKOMITEEN Vedtatt av Landsmøtet 8.juni 2013 A. ORGANISASJONENS NAVN OG FORMÅL. 1. Organisasjonens navn og organisering 2. Organisasjonens hovedformål 3. Organisasjonens delmål B.

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG.

Vedtekter for. Marys Venner. Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Vedtekter for Marys Venner Stiftet 15.november 1979 1. FORMÅL, ORGANISASJONENS IDEGRUNNLAG. Organisasjonen Marys Venner er partipolitisk, sosialt og religiøst nøytral. Marys Venner arbeider for å hjelpe

Detaljer