PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte januar 2010 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo"

Transkript

1 PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte januar 2010 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (Lørdag) Martin Hauge, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Asbjørn Sande, medlem/regionleder Vest Wenche Litschi Fausa, medlem/regionleder Midt Arnstein Brochs, medlem/regionleder Nord Anders Østerås, vara region Midt Forfall: Karin L. Christiansen, medlem/regionleder Øst Gjester/ innledere: Eli Merethe Hageberg, påtroppende seksjonsleder hjelpekorps Christine Ursin Steen Lunde, Fagkonsulent Nasjonal beredskap og hjelpekorps (sak 06/10) Referent: Henrik Bøe, Landssekretær Hjelpekorps Møte satt: Fredag kl Saksliste: Protokollsaker: LR 01/10: Godkjenning av protokoller Orienteringssaker: LR 02/10: Faste saker 01: LS 02: Beredskapskomiteen 03: FORF 04: Status fra Regionene/Ressursgruppene 05: Sekretariatets rapport Nye saker: LR 03/10: Beredskapsvakt konseptet i Hordaland Røde Kors Oppfølgingssaker: LR 04/10: Mandat for arbeidsgruppe, startpakke til nye RKH medlemmer LR 05/10: Opplæringsplan ATV, orientering fra RG transport og ambulanse

2 Diskusjonssaker: LR 06/10: Presentasjon av skisse til konsept; frilufts og førstehjelpsaktivitet for ungdom i Røde Kors LR 07/10: Forslag om endring av RKH regelverk, distinksjoner og uniformsreglement Beslutningssaker: LR 08/10: Revidering av retningslinjer for støtte til transportmidler og kompetanseheving, RG transport og ambulanse LR 09/10: Røde Kors lover i bokform (Vovv) LR 10/10: Forslag om revisjon av hjelpekorpsprøven samt uniformsreglement LR 11/10: Rapportering regionledere LR 12/10: Påsken 2010 Eventuelt: LR 13/10: Krav til hjelpekorpsmedlemmer. LR 14/10: Ryggsekktrekk LR 15/10: Strategiveileder samling LR 16/10: Korpsledersamlingen LR 17/10: EM i førstehjelp Saksbehandling: Protokollsaker: LR 01/10 Godkjenning protokoller Det forelå ingen nye AU protokoller fra perioden. Protokoll fra Landsrådsmøte 06/09 ble godkjent pr. e-post i etterkant av møtet. LR 69/09: Faste saker 01: LS Nestleder Lars Otto Laukvik orienterte fra siste landsstyremøte. 02: Beredskapskomiteen Det har ikke vært avholdt møter i komiteen i perioden. 03: FORF Lars Otto Laukvik orienterte fra styremøte i FORF den 11. desember. 04: Status fra regionene og landsrådets representanter i ressursgruppene. Region lederne orienterte om status, aktivitet og arbeid i egen region. Landsrådets representanter i Ressurs gruppene orienterte om arbeidet og status i ressursgruppene. 05: Sekretariatets rapport Seksjonsleder Henrik Bøe, orienterte fra sekretariatet og om status i avdeling for nasjonal beredskap og hjelpekorps. Side 2 av 5

3 Nye saker: LR 03/10: Beredskapsvakt konseptet i Hordaland Røde Kors Regionleder vest og regionleder nord orienterte om pilotprosjektet beredskapsvakt som snart er sluttført i Hordaland Røde Kors. En evalueringsrapport vil bli utarbeidet og anbefalinger mht. videreføring vil bli gitt. Landsrådet tar informasjonen om pilot beredskapsvakt til orientering og ber om at alle landsrådene blir høringsinstanser ved evaluering av konseptet og ved vurdering av hvorvidt konseptet skal utvikles på nasjonalt plan. Oppfølgingssaker: LR 04/10: Mandat for arbeidsgruppe, startpakke til nye RKH medlemmer Regionleder syd, Martin Hauge presenterte forslag til mandat for arbeidsgruppen som er nedsatt for å jobbe med startpakke til nye Røde Kors hjelpekorps medlemmer. Landsrådet godkjenner fremlagte forslag til mandat for arbeidsgruppen. LR 05/10: Opplæringsplan ATV, orientering fra RG transport og ambulanse Regionleder Nord, Arnstein Brochs orienterte om videre prosess og arbeid med utvikling av en nasjonal opplæringsplan for bruk av ATV kjøretøy. Ullensaker Røde Kors har over en periode på 3 år lagt ned et betydelig arbeid i å utvikle kurskonseptet. Landsrådet vil ha en nasjonal opplæringsplan og ønsker at kurskonseptet skal være tilgjengelig for hele hjelpekorps organisasjonen og at det bør finnes et antall instruktører i hver region. Ressursgruppe transport og ambulanse jobber videre med å finne en hensiktsmessig avtale om et nasjonalt konsept. Landsrådet tar informasjonen til orientering. Diskusjonssaker: LR 06/10 Presentasjon av skisse til konsept; frilufts og førstehjelpsaktivitet for ungdom i Røde Kors Med bakgrunn i sak LS i landsstyremøte 11 des presenterte sekretariatet ved fagkonsulent Christine Ursin Steen Lunde, ett første utkast av konsept for en ny frilufts og førstehjelpsaktivitet for ungdom. Landsstyret har bedt om å få en plan for satsingen presentert under landsstyremøte i mars Landsrådet støtter rammene i det fremlagte forslag til konsept, med de innspill og endringsønsker som kom frem i møte. Saken legges frem for landsrådet på nytt før endelig Landsstyre behandling. LR 07/10 Forslag om endring av RKH regelverk, distinksjoner og uniformsreglement Forslag fra D-råd Aust Agder (v/julie Emilie Åsenden) om endring av Røde Kors hjelpekorps regelverk Mht distinksjoner og uniformsreglement ble gjennomgått. Landsrådet vedtar at innspillene oversendes nedsatte arbeidsgruppe for revidering av Røde Kors hjelpekorps regelverk. Side 3 av 5

4 Beslutningssaker: LR 08/10 Revidering av retningslinjer for støtte til transportmidler og kompetanseheving, RG transport og ambulanse Regionleder nord, Arnstein Brochs presenterte på vegne av ressursgruppe transport og ambulanse forslag til justering av retningslinjene for tildeling av kursstøtte til kompetanseheving innen transporttjeneste og retningslinjene for tildeling av tilskudd til anskaffelse av transportutstyr. Landsrådet godkjenner justeringene i retningslinjene for kursstøtte til kompetanseheving innen transporttjeneste samt endringer til retningslinjer for tildeling av tilskudd fra Norges Røde Kors til anskaffelse av transportutstyr, med de endringer som fremkom i møte. LR 09/10 Røde Kors lover i bokform (Vovv) Forslag fra Regionleder midt, Unni Sletvold om å gjeninnføre Røde Kors lover (Vovv) i bokform. Sekretariatet informerte om at dette nylig var besluttet gjennomført i landstyret. Landsrådet bifaller at organisasjonen har besluttet at lovene (Vovv) skal trykkes opp i bokform. LR 10/10 Forslag om revisjon av hjelpekorpsprøven samt uniformsreglement Forslag fra Haugesund Røde Kors hjelpekorps om endring av Røde Kors hjelpekorps regelverk (uniformsreglement) samt endring av hjelpekorpsprøven ble gjennomgått. Landsrådet vedtar at innspillene oversendes respektive nedsatte arbeidsgrupper for revidering av Røde Kors hjelpekorps regelverk og Røde Kors hjelpkorpsprøve. LR 11/10 Rapportering regionledere For å sikre tilstrekkelig oversikt samt systematisk oppfølging av arbeid og fremdrift i alle regioner foreslås det å gjeninnføre gammel ordning med skriftlig rapportering fra region lederne til alle Landsrådsmøter. Landsrådet vedtar å gjeninnføre skriftlig rapportering fra region lederne til Landsrådsmøtene. Sekretariatet utarbeider forslag til en forenklet mal for rapportering. LR 12/10 Påske 2010 Nestleder Lars-Otto Laukvik informerte om planleggingen av årets Informasjonssentral på Golsfjellet. Tema for årets påske samt fjellskikkprisen ble diskutert. Foreløpig innmeldte ønsker til bemanningsplanen ble gjennomgått. Sentralen vil i år være i drift fra den 26. mars til 5. april. Informasjonssentralens oppgave er å holde riksmedia orientert om hendelser i påsken. Dette skjer gjennom pressemeldinger, radio og TV intervjuer, samt besøk på sentralen. Landsrådet anbefaler ovenfor Landsstyrets AU at Landsrådsleder Jahn Petter Berentsen utnevnes som informasjonssentralens leder. Fjellvettreglene ble valgt til årets påske tema. Landsrådet ber sekretariatet tilrettelegger for at det gjennomføres intervjutrening av påske staben i forkant eller under påsketjenesten. Side 4 av 5

5 Eventuelt: LR 13/10 Krav til hjelpekorpsmedlemmer. Landsstyrets har mottatt en henvendelse fra Oppland Røde Kors vedrørende RKH regelverkets krav til godkjente hjelpekorpsmedlemmer. Landsstyret ønsker i sakens anledning en uttalelse fra Landsrådet vedrørende saken. Landsrådet diskuterte saken og ga innspill til sekretariatet som utarbeider et forslag til uttalelse fra Landsrådet. Landsrådet vedtar at sekretariatet utarbeider et forslag til uttalelse på saken, med utgangspunkt i de innspill som fremkom i møte. LR 14/10 Ryggsekktrekk Regionleder Sør, Martin Hauge orienterte om forespørsel fra ett av sine distriktsråd om utarbeidelse av et ryggsekktrekk med hjelpekorpslogo som kan inkluderes i uniformsortimentet. Regionleder Sør har innhentet tilbud og skisse fra fast leverandør Vigeland AS. Landsrådet støtter forslaget og ber sekretariatet i samarbeid med Regionleder Sør se videre på en løsning for innkjøp av ryggsekktrekk som kan tilbys gjennom Røde Kors butikken. Endelig forslag til løsning fremlegges for Landsrådet i møte 02/10. LR 15/10 Strategiveileder samling Planlagt samling for strategi veiledere den 7 til 8 mai må flyttes grunnet 8 mai kampanjen og innsamlingsaksjon denne helgen. Landsrådet ber ressursgruppe strategi finne en alternativ helg for gjennomføring av strategiveiledersamlingen. Landsrådet tar til etterretning at dette vil forsinke fremdriften i implementeringsarbeidet noe. LR 16/10 Korpsledersamlingen Den planlagte årlige korpsledersamlingen kolliderer med melodi grand prix, og det har derfor vist seg vanskelig å finne et egnet sted i Oslo området for avholdelse av årets samling grunnet mangel på hotellrom. Landsrådet ber sekretariatet undersøke alternativt sted for årets korpsledersamling. Fortrinnsvis hotellene i tilknytning til flesland flyplass i Bergen. LR 17/10 EM i førstehjelp Valg av landsrådets representanter til årets EM i førstehjelp ble gjort i møte. Årets EM avholdes i Beograd fra den 8 til 12. Juli. Regionleder Sør og Landsrådets nestleder velges til landsrådets representanter under EM i førstehjelp Jahn Petter Berentsen Lars-Otto Laukvik Unni Sletvold Arnstein Brochs Asbjørn Sande Wenche Litschi Fausa Anders Østerås Martin Hauge Side 5 av 5

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder

Detaljer

PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte 5. 7. okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen

PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte 5. 7. okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte 5. 7. okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (permisjon lørdag 1600 -søndag 0030) Arnstein Brochs,

Detaljer

Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse. Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ!

Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse. Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ! 14. mars 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Mars 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

RØFF VINTER- CAMP 2014

RØFF VINTER- CAMP 2014 18. februar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Februar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps

Revidert regelverk for Røde Kors Hjelpekorps 20. juli 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juli 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Ett år etter

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet 17. desember 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Desember 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Hovedstyret. Permisjon ved redningsaksjoner MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 1-2010. Gardermoen Airport Quality Hotell. Tid: 5-6 februar.

Hovedstyret. Permisjon ved redningsaksjoner MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 1-2010. Gardermoen Airport Quality Hotell. Tid: 5-6 februar. MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 1-2010 Hovedstyret Sted: Gardermoen Airport Quality Hotell Tid: 5-6 februar. Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem Heidi R. Johnsen

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 17. januar 2011 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Wilmine Vaagen wilmine.vaagen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps januar 2011 Innhold Nytt år med nye muligheter Aktuelt for

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN 27. august 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Pilot datahjelp

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Fredag den 20 21. september 2013 Sørmarka Kurs og konferansesenter TILSTEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 2. nestleder Atle Høie Region Øst: Region Vest:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps

BLI MED PÅ TRØKK 14 INVITASJON TIL «FINSEKURS» 2015. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 INVITASJON TIL FAGKURS SKRED. Infobrev Hjelpekorps 12. september 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør: Sara Myhren Kornberg (sara.kornberg@redcross.no) Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer

Infobrev Hjelpekorps. august 2008. Vel overstått sommerferie. Infobrev Hjelpekorps

Infobrev Hjelpekorps. august 2008. Vel overstått sommerferie. Infobrev Hjelpekorps 17. august 2008 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Hjelpekorps august 2008 I dette nummeret: Mobiltelefonene fordelt Kurs i samvirke på

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes Referat fra møte nr. 58 i Nasjonal IKT Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer