PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte 5. 7. okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen"

Transkript

1 PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (permisjon lørdag søndag 0030) Arnstein Brochs, medlem/regionleder Nord Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder Øst Jahn Petter Berentsen, medlem/regionleder Vest Karl Johan Gjevænes., medlem/regionleder Midt Hilde Hallerud, varamedlem, region Vest Wenche L. Fausa, varamedlem, region Midt Knut Nilsen, varamedlem, region Nord Roar Elde, Leder Ressursgruppe Samband under sakene 40/07 og 42/07 Eli Merethe Hageberg, GS stab og Svein Erik Asen, Landstyret - under lovsaker, som medlemmer i arbeidsgruppe som skal vurdere evt. Lovendringer Fra Sekretariatet: Morten Grøtvedt (fredag lørdag) Erling Kvernevik (lørdag) Camilla Haugsten (lørdag - søndag) Anne Jorun Kjær (lørdag - søndag) Arnulv Torbjørnsen (søndag) Lørdag 6. okt. (kl ) tok Landsrådet en pause i forhandlingen hvor Linda Paulsen, Landsstyret og Øyvind Granlund, sekretariatet gjennomførte en Dialogkonferanse forberedelser til Landsmøtets hovedprogram. Parallelt med Landsrådsmøtet gjennomførte Camilla Haugsten og Anne Jorun Kjær et eget møte (i fbm sak 55/07) om Hjelpekorpsstrategien med følgende tidligere Landsrådsledere/Landsrådssekretærer: Steinar Lægland Eli Merethe Hageberg Arvid Ryen Arne Kalstadstuen Referent: Morten Grøtvedt / Erling Kvernevik Møte satt: Fredag 5. okt kl Leder Ole Gladsø åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Side 1 av 11

2 SAKSLISTE: Protokollsaker: LR 36/07 Godkjenning av AU protokoll Orienteringssaker: LR 37/07 Faste saker 01: LS 02: Ambulansekomiteen 03: Beredskapskomiteen 04: FORF Oppfølgingssaker saker:: 05: Samspill med sekretariatet og Landsrådets arbeidsform Beslutningssaker: LR 38/07 Sekretariatets rapport LR 39/07 Landsrådets rapporter LR 40/07 Ressursgruppene: 01: Status arbeidet i ressursgruppene 02: Fokus: Ressursgruppe Samband LR 41/07 Mandat ressursgruppene behov for oppdatering og konkretisering av oppdrag LR 42/07 Endring i regelverket mht Samband LR 43/07 DISKO Status og videre framdrift LR 44/07 Vannrespons status og tiltak 2007/2008 LR 45/07 Godkjenningskrav instruktører vannredning LR 46/07 Felles alarmnummer LR 47/07 Godkjenning av Veileder for gjennomføring av Hjelpekorpsprøven LR 48/07 Hjelpekorpsprøven - endring evt oppbevaring av gjennomførte prøver, fra korps til D-rådet. LR 49/07 Retningslinjer NM oppnevning av arbgr for å videreføre tidligere arbeid, inkl veileder LR 50/07 Retningslinjer for valg av valgkomite for valg av Landsråd LR 51/07 Stemmerett (Innspill fra Arne Fausa) LR 52/07 Dokument fra Ambulansekomiteen LR 53/07 Motorferdsel i utmark LR 54/07 Budsjett 2008 LR 55/07 Strategi , beslutning og visjon. Hovedmål og prioritering av tiltak Eventuelt: LR 56/07 ARRANGØR NM KOMMENDE ÅR Side 2 av 11

3 BEHANDLING: LR 36/07 Protokoll LR AU : Saken utsatt LR 37/07 ORIENTERINGSSAKER - 01 Landsstyret: Ole Gladsø orienterte fra Landsstyrets siste møte (14.09) - 02 Ambulansekomiteen: Unni Sletvold Unni Sletvold orienterte fra ambulansekomiteens møtevirksomhet. Komiteen arbeider videre med saker initiert i sin rapport, men det er ikke noe konkret å forholde seg til pt. På bakgrunn av denne status trekkes sak 52/07 fra sakslisten Beredskapskomiteen: Ole Gladsø Ole Gladsø orienterte om at i Beredskapskomiteen er fokus nå på de distriktsvise beredskapssamlinger, samt den sentrale beredskapssamlingen i november. LR-leder/NK vurderer å delta under starten av den samlingen FORF: Ole Gladsø Ole Gladsø orienterte fra FORFs arbeide med en strategi for de frivillige redningsorganisasjonene og HRS prosjekt What if, som begge skal legges fram for Justisministeren - 05 Samspill med sekretariatet og Landsrådets arbeidsform Erling Kvernevik og Ole Gladsø orienterte om det pågående arbeidet med organiseringen av sekretariatet for å oppnå bedre levedyktighet : Landsrådet tar orienteringen til etterretning. Møtet avsluttet fredag kl 2230 Side 3 av 11

4 Møtet satt lørdag 6. okt. kl 0830 LR 38/07 Sekretariatets rapport Landsrådet tar rapporten til etterretning. Rapporten beskriver at enheten har deltatt i mange oppgaver på oppdrag fra resten av HK uten at dette er kommunisert med Landsrådet. Landsrådet etterlyser en rapport som i større grad synliggjør både hele sekretariatet og den enkelte saksbehandlers utførte oppgaver som er relatert til Landsrådets handlingsprogram. LR 39/07 Landsrådets rapporter Rapportene synliggjør aktivitetene og kvaliteten på tjenesten i distriktene godt, og at det er stor og god aktivitet. Landsrådet merker seg at den største organisatoriske utfordringene for tiden er i Finnmark. Det er en bedring i innrapportering fra D-rådene, men fortsatt er dette en utfordring. Landsrådet oppfatter noen tilbakemeldinger som bekymringsmeldinger mht kompetansen i administrative fag, noe som bl.a. kan medføre at korpsene ikke benytter de refusjonsordninger som finnes. LR 40/07 Status arbeidet i resursgrupper Gjennom LR-medlemmenes egne rapporter fremkom at det i de fleste ressursgrupper er god aktivitet for tiden. NK Lars Otto Laukvik supplerte med informasjon om at gruppene har sendt inn planer for aktiviteter og (med unntak av to) budsjettinnspill for Landsrådet tar statusrapportene til etterretning. LR 41/07 Mandat ressursgruppene behov for oppdatering og konkretisering av oppdrag LR har tidligere vedtatt at det må ha større fokus på Ressursgruppene og at LR må være klarere i sin bestilling til gruppene. Videre er det viktig at det legges til rette for at ressursgruppene deltar på leder- og fagsamlinger. Gjennom dialog med gruppene er det tydeliggjort at det er behov for oppdatering og konkretisering av mandat og oppdrag. Side 4 av 11

5 : Landsrådet oppnevner Karin L. Christiansen, Wenche L. Fausa og Magnus Kvaal som arbeidsgruppe som får i oppdrag å forberede en sak til LR-møtet i november. 42/07 Endring i regelverket mht Samband Regelverket har de siste år kun vært oppdatert med nye frekvenser, nummerplaner er fjernet, og sambandslederne lokalt og på distriktet har fått en klarere rolle. Samtidig har anarkiet vokst ute i korpsene, og respekten for samband og sambandsprosedyrer sunket til et nivå som kan sammenlignes med mobiltelefoni. Repeatere står fortsatt over det ganske land uten tonestyring, samtidig som tettheten av repeatere øker. Ressursgruppe Samband har utarbeidet nytt regelverk for sambandstjenesten i Norge Røde Kors Hjelpekors, med vedlegg som omhandler repeaterlogikk og nummerplaner/systembeskrivelser. : Landsrådet vedtar at Direktiv for Sambandstjenesten med tilhørende vedlegg erstatter hele kapittelet om samband i dagens Regelverk for Hjelpekorps. LR 43/07 DISKO Status og videre framdrift Ole Gladsø refererte innsendt statusrapport fra prosjektleder Kenneth Gulbrandsøy, samt informerte om at konseptet er presentert for eksterne interessenter i forskjellige fora. Noen av disse målgruppene har signalisert interesse for nærmere informasjon om produktet. Landrådet tar orienteringen til etterretning. Landsrådet vil benytte disse positive tilbakemeldingene i fbm arbeidet med å få forankret videre drift i Norges Røde Kors, samt hos eksterne aktører. LR 44/07 Vannrespons status og tiltak 2007/2008 Jahn Petter Berentsen orienterte om prosessen og utviklingsarbeidet hvor han berømmet Eivind Petersen for utarbeidelsen av dokumentasjonen. Dokumentet omfatter hele bredden av vannrespons, basert på opprinelig prosjektbeskrivelse fra høsten 05, og videreutvikling basert på Landsstyrets vedtak om utvikling, sak LS Side 5 av 11

6 : Landsrådet tar orienteringen til etterretning og avventer en anbefaling fra styringsgruppen etter dennes møte Landsrådet er tilfreds med at dokumentasjonen så langt er på vei til å oppfylle Landsstyrets bestilling mht innhold. Landsrådet ber videre styringsgruppen i fht prosjektplanens høye ambisjonsnivå om en grundig begrunnelse for dette nivå, samt å beskrive konsekvenser ved et redusert ambisjonsnivå eller en langsommere utrullingsplan ved evt begrensninger i rammene for gjennomføring. LR 45/07 Godkjenningskrav instruktører vannredning Saken er trekt av Styringsgruppe Vannrespons. Saken vil bli innarbeidet i en innstilling fra Styringsgruppen på et senere tidspunkt LR 46/07 Felles Alarmnummer Det har vært reist spørsmål om muligheten å etablere et landsdekkende alarmnummer for Røde Kors Hjelpekorps. Tilbakemeldingene fra besøkene ved LRS-ene og tilbakemelding fra D-rådsledersamling tilsier at det innledende arbeid med å etablere et landsomfattende felles alarmnummer avsluttes. Tilbakemeldingene er at dagens system med egne alarmnummer i de enkelte distrikter fungerer godt organisasjonen er ikke moden for en endring på nåværende tidspunkt. LR 47/07 Godkjenning av Veileder for gjennomføring av Hjelpekorpsprøven Veilederen skal bidra med oppklarende informasjon til sensorer, slik at det er en felles forståelse for gjennomføringen av den teoretiske og praktiske prøven. Veilederen er basert på gjeldende statutter for hjelpekorpsprøven. Landsrådet vedtar fremlagte forslag til veileder og ber sekretariatet om å sende veilederen til distriktsrådene og distriktskontorene, samt å få den lagt ut på Korsveien. Side 6 av 11

7 LR 48/07 Hjelpekorpsprøven endring i oppbevaring av gjennomførte prøver fra Korps til D-rådet Det er et ufravikelig krav at alle aktive medlemmer av hjelpekorps skal ha gjennomgått hjelpekorpsprøven hvert tredje år. De lokale hjelpekorps ved leder har ansvar for at dette blir gjennomført og skal lokalt oppbevare gjennomførte prøver. Per i dag blir ikke dette rapportert videre i linjen, noe som har medført at vi ikke har oversikt over hvem og hvor mange som har tatt prøven. Ved bestått hjelpekorpsprøve følger det et ID-kort, som kvalitetssikring for tjeneste i 1.hjelp. Etter innføring av nye rutiner for utstedelse av ID-kort designes disse nå lokalt og godkjennes av distriktenes D-råd. Som følge av dette foreslås at bestemmelsene om oppbevaring av gjennomførte prøver endres slik at dette nå blir D- rådenes ansvar. D-rådene må videre føre en fortløpende oversikt over gjennomførte hjelpekorpsprøver og etablere rutiner for oppbevaring. Regionlederne skal følge opp sine distrikter ved å be D-råd om å rapportere inn antall beståtte prøver. Sekretariatet anbefaler at det innføres et kartoteksystem som sikrer oversikt over gjennomførte prøver i distriktene. Landrådet vedtar nye rutiner for oppbevaring av gjennomførte prøver ved distriktskontoret. Landsrådet ber ressursgruppe førstehjelp om å utarbeide retningslinjer for tiltaket som skal implementeres i bestemmelsene, informere distriktsrådene og distriktskontorene om endringen, samt legge ut endringene på Korsveien. LR 49/07 Retningslinjer NM oppvevning av arbeidsgruppe for å videreføre tidligere tidligere arbeid, inkl veileder Landsrådet vedtok i sak LR 06/07 et utarbeidet forslag til veileder for arrangør av NM for Hjelpekorps. Landsrådet anbefalte NM-komiteen 2007 om å benytte veilederen under årets arrangement. Landsrådet ba sekretariatet om å ferdigstille veilederen til LR møtet I oktober 2007, etter evaluering av NM Dag Thomas Johansen har vært engasjert av sekretariatet for å utføre dette arbeidet. Evalueringen fra NM 2007 er ikke integrert i den utarbeidede veilederen, slik det var ønsket av landsrådet i vedtak LR 06/07b. Fristen for dette saksfremlegget tillot ikke en slik integrering. Etter NM 2007 har Landsrådet mottatt en oppfordring fra Hordaland RKH D-råd om å revidere retningslinjene på nytt da de mener at det fortsatt er uklarheter som kan oppleves som forskjellsbehandling, eller grunnlag for tvil. Spesielt er de opptatt av at det ikke skal være åpning for varierende tolkninger av retningslinjene fra arrangør til arrangør. Landsrådet ser at dette forholdet må gjennomgås, og ønsker samtidig at veilederen fanger opp evt endringer i retningslinjene før den vedtas. : Landsrådet oppnevner en arbeidsgruppe under ledelse av Unni Sletvold, som får i oppdrag å evaluerer statuttene for NM for Hjelpekorps, kvalitetssikre disse mht varierende tolkningsmuligheter, samt vurdere om fremlagt forslag til veileder ivaretar evt. endringer. Side 7 av 11

8 Evalueringen skal gjennomføres på bakgrunn av Hordalands RKHs brev, samt føringer fra Landsrådet. Som medlemmer i arbeidsgruppen forespørres Dag Thomas Johansen og leder NM-komiteen 2007 Lars Ove Flaten. LR 50/07 Retningslinjer for valg av valgkomité på valg av Landsråd I dagens retningslinjer for valg av Landsråd beskriver pkt 2 valg av valgkomité slik: 2. På et møte mellom landsmøtene og senest ett år før valgmøtet, velger distriktsrådslederne en valgkomité, bestående av leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer, i Besøkstjenestens valgkomité skal det være 2 besøksvenner og 1 visitor, samt 2 varamedlemmer, hvorav 1 besøksvenn og 1 visitor. Landsrådet mener at Retningslinjene pkt 2 ikke klart nok uttrykker hvem som er valgbare til valgkomiteen. Per i dag er det tatt for gitt at stedfortreder/nestleder er valgbar. Det er ønskelig at dette kommer klart til uttrykk i retningslinjene : Landsrådet ønsker å endre Retningslinjene og foreslår overfor arbeidsgruppen som vurderer evt. lovendringer for Landsmøtebehandling i 2008 følgende presiserende formulering av Retningslinjenes pkt 2: 2. På et møte mellom landsmøtene og senest ett år før valgmøtet, velger distriktsrådslederne en valgkomité, bestående av leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer, i Besøkstjenestens valgkomité skal det være 2 besøksvenner og 1 visitor, samt 2 varamedlemmer, hvorav 1 besøksvenn og 1 visitor. Valgbare kandidater til valgkomité for Landsråd Hjelpekorps er den under valgmøtet sittende D-rådsleder og nestleder(e). LR 51/07 Stemmerett på spesialavdelingene sine årsmøter I forbindelse med at et lokalt Røde Kors reviderte sine lover, ønsket årsmøtet at 28 i lovverket skulle ha en annen ordlyd, med spesiell fokus på hvem som skal ha stemmerett på spesialavdelingenes årsmøter: Kun medlemmer som er aktive og oppfyller minstekrav til aktive medlemmer i RKH, jfr regelverk for Hjelpekorps, har stemmerett på Hjelpekorpsets årsmøte Forslaget til lover ble godkjent av årsmøtet, og sendt distriktsstyret for godkjenning. Ettersom dette var et avvik fra lovnormen vedtok distriktsstyret å be om en uttalelse fra Norges Røde Kors. som svarte: Bestemmelsen som NN RK har i 28 strider mot lovene i NRX og lovnomen for lokalforeningen. I følge lovene til NRX, 14, jfr lovnormen 9,har alle medlemmer over 15 år stemmerett. NN RK kan ikke begrense denne retten til kun å gjelde medlemmer som er aktive og oppfyller minstekrav til aktive medlemmer i RKH Side 8 av 11

9 : Landsrådet vedtar å aktivt gi innspill arbeidsgruppen som vurderer evt. lovendringer i fbm Landsmøte 2008, for å belyse innmeldte sak. Saken utvides til også å omfatte medlemskap i flere korps samtidig også med tillitsverv i flere korps. Landsrådet oppnevner Ole Gladsø og Unni Sletvoll som arbeidsgruppe for å utarbeide disse innspillene. LR 52/07 Dokument fra Ambulansekomiteen Saken er trekt settes opp igjen når ny dokumentasjon er mottatt fra Ambulansekomiteen. LR 53/07 Motorferdsel i utmark Oppnevnt referansegruppe (Sak 31/07) har delt saken i to: A) Motorisert ferdsel i verna områder for frivillige organisasjoner i redningstjenesten Denne saken har aktualisert seg gjennom flere år. Landsrådet for hjelpekorpsene har ved flere anledninger blitt klar over at hjelpekorpsene lokalt har hatt svært begrensede muligheter til å kunne nytte motoriserte kjøretøyer i verna områder, når det ikke gjaldt reelle rednings- og/eller ambulanseoppdrag. Det har på flere plasser vært nesten umulig å få til kjentmannskjøringer, eller i beste fall for få slike turer. Når referansegruppa tar opp kjentmannsturer som tema i denne debatten, så menes det ikke bare kjennskap til de forskjellige traseene inn og i verneområdene, men for hjelpemannskapenes sin sikkerhet er det langt viktigere å ha god kjennskap til snøforhold som rasfare, åpne elver og vann, vindhull, osv., for å nevne noen av de utfordringene som oppstår etter et uvær eller værforandring, og er helt uavhengig av trasekjennskap. B) Høringssvar til forslag til ny lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag Direktoratet for naturforvaltning (DN) har på oppdrag fra miljøverndepartementet utarbeidet forslag til ny lov (regelverk) for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Høringsfristen er satt til Oppnevnt referansegruppe har gått igjennom forslaget og avgitt svar til Landsrådet. : LR sak 53 A / 07 Landsrådet tar referansegruppas orientering til etterretning. Landsrådet uttrykker bekymring over at sekretariatet ikke har videresendt det foreslåtte brevet til fylkeskommunene. Landsrådet ber sekretariatet, uten opphold, kontakte direktoratet for naturforvaltning (DN) og Miljøverndepartementet for å innlede forhandlinger om nye retningslinjer for hjelpekorpsene bruk av snøscooter i verna område. Side 9 av 11

10 Om forhandlingene med DN ikke fører frem kontaktes Stortingets energi- og miljøkomité for å bringe saken inn for Stortinget. Prosessen ledes av tillitsvalgte i landsrådet med bistand fra deler av referansegruppa og sekretariatet i NRKors LR sak 53 B / 07 Landsrådet ber administrasjonen på grunnlag av referansegruppens utredning utferdige et høringssvar til DN Landsrådets AU og saksordfører gjennomgår (pr E-post) høringssvaret før dette sendes til Landsstyrets arbeidsutvalg (LS AU) Landsrådet ber LS AU om å påtegne og sende høringssvaret innen LR 54/07 Budsjett 2008 Lars-Otto orienterte om budsjettarbeidet så langt og innkomne forslag fra ressursgruppene. : Landsrådet gir AU fullmakt til å gjennomføre budsjettprosessen i samarbeid med sekretariatet. Møtet avsluttet lørdag kl 1915 Møtet satt søndag 7. okt. kl 0900 LR 55/07 Strategi , Beslutning av visjon, Hovedmål og prioritering av tiltak. PROTOKOLL FOR DENNE SAKEN ETTERSENDES - OG SETTES INN I ENDELIG PROTOKOLL Side 10 av 11

11 EVENTUELT LR 56/07 ARRANGØR NM KOMMENDE ÅR Landsrådet vedtar at NM for Hjelpekorps gjennomføres i følgende regioner de neste år: 2008: Mjøs-regionen (hvor det er besluttet at Hedmark er arrangør med støtte fra Oppland) 2009: Nord-regionen 2010: Midt-regionen (Sør-Trøndelag ønsker å være arrangør) 2011: Vest-regionen Møtet hevet: Søndag 7. okt kl Ole Gladsø Lars Otto Laukvik Karin L. Christiansen Jahn Petter Berentsen Karl Johan Gjævenes Unni Sletvold Arnstein Brochs Wenche L. Fausa Knut J. Nilsen Hilde Hallerud Side 11 av 11

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo

PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo PROTOKOLL 01/10 Landsrådsmøte 29.- 30. januar 2010 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (Lørdag) Martin Hauge, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

PROTOKOLL 04/07 Landsrådsmøte 24. 25. nov 2007 Color Line Kiel

PROTOKOLL 04/07 Landsrådsmøte 24. 25. nov 2007 Color Line Kiel PROTOKOLL 04/07 Landsrådsmøte 24. 25. nov 2007 Color Line Kiel Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder (AU) Lars-Otto Laukvik, nestleder (AU) Arnstein Brochs, medlem/regionleder Nord Karl Johan Gjævenes.,

Detaljer

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder

Detaljer

PROTOKOLL 06/08 Landsrådsmøte 6.- 8. des. 2008 Kiel ferga

PROTOKOLL 06/08 Landsrådsmøte 6.- 8. des. 2008 Kiel ferga PROTOKOLL 06/08 Landsrådsmøte 6.- 8. des. 2008 Kiel ferga Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/regionleder

Detaljer

PROTOKOLL 04/08 Landsrådsmøte 12.- 14. sept. 2008 Oslo

PROTOKOLL 04/08 Landsrådsmøte 12.- 14. sept. 2008 Oslo PROTOKOLL 04/08 Landsrådsmøte 12.- 14. sept. 2008 Oslo Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/regionleder

Detaljer

PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand

PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand PROTOKOLL 03/09 Landsrådsmøte 5.- 7. juni 2009 Kristiansand Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/regionleder

Detaljer

I dette nummeret finner du mer om disse sakene:

I dette nummeret finner du mer om disse sakene: Infobrev mai 2008 Nr 05/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik Otto.Laukvik(a) (a)redcross.no (a) = @ I dette

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

Infobrev 06/07. Vinteren står for døra Er korpset ditt klar til innsats?

Infobrev 06/07. Vinteren står for døra Er korpset ditt klar til innsats? 13. oktober Troms: Seks personer skadd i skred Seks personer er fraktet til sykehus etter et snøskred i Lyngen Vinteren står for døra Er korpset ditt klar til innsats? I denne utgaven kan finner du mer

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015. Distriktsråd Røde Kors Hjelpekorps PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 23.10 2015 Sted: Radisson Blu hotell, Bodø, 23. oktober 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Lars Ruuth Kim Lindstrøm

Detaljer

REDNINGSTJENESTENS BRUK AV SNØSCOOTER I VERNEOMRÅDER. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar EKSTRA 2013. Infobrev Hjelpekorps

REDNINGSTJENESTENS BRUK AV SNØSCOOTER I VERNEOMRÅDER. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar EKSTRA 2013. Infobrev Hjelpekorps 5. februar 2013 Innhold Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps februar EKSTRA 2013 EKSTRAUTGAVE Rundskriv om

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 14.09.2012 Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Tina Gullsvåg, nestleder Distriktsråd Ungdom Inge Sneberg,

Detaljer

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver

Fra distriktskontoret: Hilde Gunn Kristiansen, Daglig leder og Mona Lisa Skipnes, Rådgiver PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 28. oktober 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder Vigdis Pedersen, medlem Terje Dahl, varamedlem Elin Evensen,

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009 16. oktober 2008 I dette nummeret: Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2009 Sven Mollekleiv har tatt over

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00. Faste medlemmer som møtte: Marianne Holmli

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00. Faste medlemmer som møtte: Marianne Holmli Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Jakt- og Fiskesenteret, Flå Dato: 5.12.12 Tid: Møtestart kl. 9.00 Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagenrud Kjell Kruke Vidar

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 16.09.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Lars Ruuth Kim Lindstrøm Forfall Rozina Bein Jan-Ove Edvardsen Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL 06/09 Landsrådsmøte 5.- 6. desember 2009 Oslo

PROTOKOLL 06/09 Landsrådsmøte 5.- 6. desember 2009 Oslo PROTOKOLL 06/09 Landsrådsmøte 5.- 6. desember 2009 Oslo Tilstede: Jahn Petter Berentsen, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Dag Thomas Sagen Johannesen, medlem/regionleder Syd Unni Sletvold, medlem/regionleder

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016 Bergen, 28. oktober 2014 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.5/2014-2016 Dato: 23.-24. oktober Sted: Scandic Bergen City Møtetid: kl. 17:00 21:00 og 09:30 11:00 Navn Tilstede Forfall Merknad Andris Hamre,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret Møtet ble gjennomført på Distriktskontoret, fra kl PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 19.2.2016 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Terje Dahl Rozina Bein Kim Lindstrøm Alf Bjarne Hansen Forfall Lars Ruth Jostein Tilrem Paulsen

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Til stede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mars 2014 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 21. februar 2012 kl 19.00 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/ Bergen, 2009-10-22 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR. 11/2008-2010 Dato: 16.-17. oktober 2009 Sted: Scandic Hotel Bergen City Møtetid: Fredag kl. 18:00 20:30 og lørdag kl. 09:00 12:30 Navn Tilstede Forfall

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008)

Lover for Røde Kors. (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) Lover for Røde Kors (av oktober 1865 og senere endringer, sist av 5.10.2008) KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på

Detaljer

Møtebok Offentlig versjon!

Møtebok Offentlig versjon! MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Fredag 4. april 2014, kl 10:00 18:00 Sted: NK, Stortingsgata 22, Oslo Tilstede: Inger-Johanne Molven, Per Arthur Christensen, Marit Sehl, Stein T.B. Høyer, Tom

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.

Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10. Norske Elghundklubbers Forbund Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) Dato: 9.9.2014 Tid: Møtestart kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015

STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 STYREPROTOKOLL 20-21.oktober 2015 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Leif Helge Kongshaug, Vermund Lyngstad (dag 1), John Skogmo, Torill Helgerud Magnus Johnsen, Per Øyvin Sola Inger Johanne

Detaljer

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011

LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 KAPITTEL I FORMÅL EMBLEM LOVER FOR RØDE KORS Vedtatt av Landsmøtet 2011 1. Norges Røde Kors er stiftet 22. september 1865 på grunnlag av den resolusjon som ble vedtatt på Den internasjonale Konferanse

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 27. september kl. 18.00 Sted: Sagene samfunnshus, møterom Trinserud Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Tilstede: Einar, Axel, daglig leder Agenda 1. Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA

Innkalling til rådsmøte 17. oktober 2012/ FRNA Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/499 Deres referanse: Innkalling til rådsmøte 17. oktober

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen F-salen, Selbu Møtedato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Fra sak: Til sak: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Henrik Vinje

Detaljer

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 20. september 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2

Detaljer

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte.

Rune Bloch-Johnsen ønsket alle velkommen til 3 styremøte. MØTEREFERAT Styremøte nr :3 Sted :Lakkegata 3 Oslo Møtedato :3.4.2013 Referent Møtedeltakere Fravær : Tom Kenneth Rudihagen : Rune Bloch-Johnsen, Tom Kenneth Rudihagen, Per Arne Thanem, Jostein Ranøyen,

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

REGELVERK FOR NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS

REGELVERK FOR NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS REGELVERK FOR NORGES RØDE KORS HJELPEKORPS Regelverk Røde Kors Hjelpekorps revidert 04.10.2013 Side 1 av 66 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Om regelverket... 5 1.1. Forholdet mellom Røde Kors Hjelpekorps regelverk

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

God påske! Infobrev mars 2008. Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Otto.

God påske! Infobrev mars 2008. Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Otto. Infobrev mars 2008 Nr 02/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon,, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik Otto.Laukvik(a) (a)redcross.no (a) = @ God

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 Tid: 27. mars 2012 klokken 09 til 12 Sted: Styremedlemmer: Forfall: Hotel Skt. Petri, København Knut Aarbakke Siri Johnsen Margot Vågdal Anne

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo FS Protokoll 04/10 Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato:

Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato: Protokoll Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato: 18.11.2016 01/16: Konstituering av landsmøtet 1. Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket alle hjertelig velkommen og gratulerte Norges

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Styreperioden 2012-2014. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 1/ 2012 28. juni 2012 Ullevål

Styreperioden 2012-2014. Protokoll. Forbundsstyrets møte nr. 1/ 2012 28. juni 2012 Ullevål Styreperioden 2012-2014 Forbundsstyrets møte nr. 1/ 2012 28. juni 2012 Ullevål Tilstede: Forbundsstyret: Stein-Gunnar Bondevik, Johanna Drivenes Kløvfjell, Petter Bjørbæk, Sigrid Anna Eggen, May-Brith

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til Protokoll fra sentralstyremøte den 25.01.14. 26.01.14 Mental Helse Ungdoms hovedkontor, Storgata 38, 0182 Oslo. Tilstede: Adrian Lorentsson, Caroline Bernhardsen, Carina Lund, Frode Kämpe, Dona Gashi,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Bystyresalen Sandefjord kommune Møtedato: 14.04.2015 Tid: 11:45 12:15 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for

Detaljer