PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte 5. 7. okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen"

Transkript

1 PROTOKOLL 03/07 Landsrådsmøte okt 2007 Thon Hotell Oslo Airport Gardermoen Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder (permisjon lørdag søndag 0030) Arnstein Brochs, medlem/regionleder Nord Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder Øst Jahn Petter Berentsen, medlem/regionleder Vest Karl Johan Gjevænes., medlem/regionleder Midt Hilde Hallerud, varamedlem, region Vest Wenche L. Fausa, varamedlem, region Midt Knut Nilsen, varamedlem, region Nord Roar Elde, Leder Ressursgruppe Samband under sakene 40/07 og 42/07 Eli Merethe Hageberg, GS stab og Svein Erik Asen, Landstyret - under lovsaker, som medlemmer i arbeidsgruppe som skal vurdere evt. Lovendringer Fra Sekretariatet: Morten Grøtvedt (fredag lørdag) Erling Kvernevik (lørdag) Camilla Haugsten (lørdag - søndag) Anne Jorun Kjær (lørdag - søndag) Arnulv Torbjørnsen (søndag) Lørdag 6. okt. (kl ) tok Landsrådet en pause i forhandlingen hvor Linda Paulsen, Landsstyret og Øyvind Granlund, sekretariatet gjennomførte en Dialogkonferanse forberedelser til Landsmøtets hovedprogram. Parallelt med Landsrådsmøtet gjennomførte Camilla Haugsten og Anne Jorun Kjær et eget møte (i fbm sak 55/07) om Hjelpekorpsstrategien med følgende tidligere Landsrådsledere/Landsrådssekretærer: Steinar Lægland Eli Merethe Hageberg Arvid Ryen Arne Kalstadstuen Referent: Morten Grøtvedt / Erling Kvernevik Møte satt: Fredag 5. okt kl Leder Ole Gladsø åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Side 1 av 11

2 SAKSLISTE: Protokollsaker: LR 36/07 Godkjenning av AU protokoll Orienteringssaker: LR 37/07 Faste saker 01: LS 02: Ambulansekomiteen 03: Beredskapskomiteen 04: FORF Oppfølgingssaker saker:: 05: Samspill med sekretariatet og Landsrådets arbeidsform Beslutningssaker: LR 38/07 Sekretariatets rapport LR 39/07 Landsrådets rapporter LR 40/07 Ressursgruppene: 01: Status arbeidet i ressursgruppene 02: Fokus: Ressursgruppe Samband LR 41/07 Mandat ressursgruppene behov for oppdatering og konkretisering av oppdrag LR 42/07 Endring i regelverket mht Samband LR 43/07 DISKO Status og videre framdrift LR 44/07 Vannrespons status og tiltak 2007/2008 LR 45/07 Godkjenningskrav instruktører vannredning LR 46/07 Felles alarmnummer LR 47/07 Godkjenning av Veileder for gjennomføring av Hjelpekorpsprøven LR 48/07 Hjelpekorpsprøven - endring evt oppbevaring av gjennomførte prøver, fra korps til D-rådet. LR 49/07 Retningslinjer NM oppnevning av arbgr for å videreføre tidligere arbeid, inkl veileder LR 50/07 Retningslinjer for valg av valgkomite for valg av Landsråd LR 51/07 Stemmerett (Innspill fra Arne Fausa) LR 52/07 Dokument fra Ambulansekomiteen LR 53/07 Motorferdsel i utmark LR 54/07 Budsjett 2008 LR 55/07 Strategi , beslutning og visjon. Hovedmål og prioritering av tiltak Eventuelt: LR 56/07 ARRANGØR NM KOMMENDE ÅR Side 2 av 11

3 BEHANDLING: LR 36/07 Protokoll LR AU : Saken utsatt LR 37/07 ORIENTERINGSSAKER - 01 Landsstyret: Ole Gladsø orienterte fra Landsstyrets siste møte (14.09) - 02 Ambulansekomiteen: Unni Sletvold Unni Sletvold orienterte fra ambulansekomiteens møtevirksomhet. Komiteen arbeider videre med saker initiert i sin rapport, men det er ikke noe konkret å forholde seg til pt. På bakgrunn av denne status trekkes sak 52/07 fra sakslisten Beredskapskomiteen: Ole Gladsø Ole Gladsø orienterte om at i Beredskapskomiteen er fokus nå på de distriktsvise beredskapssamlinger, samt den sentrale beredskapssamlingen i november. LR-leder/NK vurderer å delta under starten av den samlingen FORF: Ole Gladsø Ole Gladsø orienterte fra FORFs arbeide med en strategi for de frivillige redningsorganisasjonene og HRS prosjekt What if, som begge skal legges fram for Justisministeren - 05 Samspill med sekretariatet og Landsrådets arbeidsform Erling Kvernevik og Ole Gladsø orienterte om det pågående arbeidet med organiseringen av sekretariatet for å oppnå bedre levedyktighet : Landsrådet tar orienteringen til etterretning. Møtet avsluttet fredag kl 2230 Side 3 av 11

4 Møtet satt lørdag 6. okt. kl 0830 LR 38/07 Sekretariatets rapport Landsrådet tar rapporten til etterretning. Rapporten beskriver at enheten har deltatt i mange oppgaver på oppdrag fra resten av HK uten at dette er kommunisert med Landsrådet. Landsrådet etterlyser en rapport som i større grad synliggjør både hele sekretariatet og den enkelte saksbehandlers utførte oppgaver som er relatert til Landsrådets handlingsprogram. LR 39/07 Landsrådets rapporter Rapportene synliggjør aktivitetene og kvaliteten på tjenesten i distriktene godt, og at det er stor og god aktivitet. Landsrådet merker seg at den største organisatoriske utfordringene for tiden er i Finnmark. Det er en bedring i innrapportering fra D-rådene, men fortsatt er dette en utfordring. Landsrådet oppfatter noen tilbakemeldinger som bekymringsmeldinger mht kompetansen i administrative fag, noe som bl.a. kan medføre at korpsene ikke benytter de refusjonsordninger som finnes. LR 40/07 Status arbeidet i resursgrupper Gjennom LR-medlemmenes egne rapporter fremkom at det i de fleste ressursgrupper er god aktivitet for tiden. NK Lars Otto Laukvik supplerte med informasjon om at gruppene har sendt inn planer for aktiviteter og (med unntak av to) budsjettinnspill for Landsrådet tar statusrapportene til etterretning. LR 41/07 Mandat ressursgruppene behov for oppdatering og konkretisering av oppdrag LR har tidligere vedtatt at det må ha større fokus på Ressursgruppene og at LR må være klarere i sin bestilling til gruppene. Videre er det viktig at det legges til rette for at ressursgruppene deltar på leder- og fagsamlinger. Gjennom dialog med gruppene er det tydeliggjort at det er behov for oppdatering og konkretisering av mandat og oppdrag. Side 4 av 11

5 : Landsrådet oppnevner Karin L. Christiansen, Wenche L. Fausa og Magnus Kvaal som arbeidsgruppe som får i oppdrag å forberede en sak til LR-møtet i november. 42/07 Endring i regelverket mht Samband Regelverket har de siste år kun vært oppdatert med nye frekvenser, nummerplaner er fjernet, og sambandslederne lokalt og på distriktet har fått en klarere rolle. Samtidig har anarkiet vokst ute i korpsene, og respekten for samband og sambandsprosedyrer sunket til et nivå som kan sammenlignes med mobiltelefoni. Repeatere står fortsatt over det ganske land uten tonestyring, samtidig som tettheten av repeatere øker. Ressursgruppe Samband har utarbeidet nytt regelverk for sambandstjenesten i Norge Røde Kors Hjelpekors, med vedlegg som omhandler repeaterlogikk og nummerplaner/systembeskrivelser. : Landsrådet vedtar at Direktiv for Sambandstjenesten med tilhørende vedlegg erstatter hele kapittelet om samband i dagens Regelverk for Hjelpekorps. LR 43/07 DISKO Status og videre framdrift Ole Gladsø refererte innsendt statusrapport fra prosjektleder Kenneth Gulbrandsøy, samt informerte om at konseptet er presentert for eksterne interessenter i forskjellige fora. Noen av disse målgruppene har signalisert interesse for nærmere informasjon om produktet. Landrådet tar orienteringen til etterretning. Landsrådet vil benytte disse positive tilbakemeldingene i fbm arbeidet med å få forankret videre drift i Norges Røde Kors, samt hos eksterne aktører. LR 44/07 Vannrespons status og tiltak 2007/2008 Jahn Petter Berentsen orienterte om prosessen og utviklingsarbeidet hvor han berømmet Eivind Petersen for utarbeidelsen av dokumentasjonen. Dokumentet omfatter hele bredden av vannrespons, basert på opprinelig prosjektbeskrivelse fra høsten 05, og videreutvikling basert på Landsstyrets vedtak om utvikling, sak LS Side 5 av 11

6 : Landsrådet tar orienteringen til etterretning og avventer en anbefaling fra styringsgruppen etter dennes møte Landsrådet er tilfreds med at dokumentasjonen så langt er på vei til å oppfylle Landsstyrets bestilling mht innhold. Landsrådet ber videre styringsgruppen i fht prosjektplanens høye ambisjonsnivå om en grundig begrunnelse for dette nivå, samt å beskrive konsekvenser ved et redusert ambisjonsnivå eller en langsommere utrullingsplan ved evt begrensninger i rammene for gjennomføring. LR 45/07 Godkjenningskrav instruktører vannredning Saken er trekt av Styringsgruppe Vannrespons. Saken vil bli innarbeidet i en innstilling fra Styringsgruppen på et senere tidspunkt LR 46/07 Felles Alarmnummer Det har vært reist spørsmål om muligheten å etablere et landsdekkende alarmnummer for Røde Kors Hjelpekorps. Tilbakemeldingene fra besøkene ved LRS-ene og tilbakemelding fra D-rådsledersamling tilsier at det innledende arbeid med å etablere et landsomfattende felles alarmnummer avsluttes. Tilbakemeldingene er at dagens system med egne alarmnummer i de enkelte distrikter fungerer godt organisasjonen er ikke moden for en endring på nåværende tidspunkt. LR 47/07 Godkjenning av Veileder for gjennomføring av Hjelpekorpsprøven Veilederen skal bidra med oppklarende informasjon til sensorer, slik at det er en felles forståelse for gjennomføringen av den teoretiske og praktiske prøven. Veilederen er basert på gjeldende statutter for hjelpekorpsprøven. Landsrådet vedtar fremlagte forslag til veileder og ber sekretariatet om å sende veilederen til distriktsrådene og distriktskontorene, samt å få den lagt ut på Korsveien. Side 6 av 11

7 LR 48/07 Hjelpekorpsprøven endring i oppbevaring av gjennomførte prøver fra Korps til D-rådet Det er et ufravikelig krav at alle aktive medlemmer av hjelpekorps skal ha gjennomgått hjelpekorpsprøven hvert tredje år. De lokale hjelpekorps ved leder har ansvar for at dette blir gjennomført og skal lokalt oppbevare gjennomførte prøver. Per i dag blir ikke dette rapportert videre i linjen, noe som har medført at vi ikke har oversikt over hvem og hvor mange som har tatt prøven. Ved bestått hjelpekorpsprøve følger det et ID-kort, som kvalitetssikring for tjeneste i 1.hjelp. Etter innføring av nye rutiner for utstedelse av ID-kort designes disse nå lokalt og godkjennes av distriktenes D-råd. Som følge av dette foreslås at bestemmelsene om oppbevaring av gjennomførte prøver endres slik at dette nå blir D- rådenes ansvar. D-rådene må videre føre en fortløpende oversikt over gjennomførte hjelpekorpsprøver og etablere rutiner for oppbevaring. Regionlederne skal følge opp sine distrikter ved å be D-råd om å rapportere inn antall beståtte prøver. Sekretariatet anbefaler at det innføres et kartoteksystem som sikrer oversikt over gjennomførte prøver i distriktene. Landrådet vedtar nye rutiner for oppbevaring av gjennomførte prøver ved distriktskontoret. Landsrådet ber ressursgruppe førstehjelp om å utarbeide retningslinjer for tiltaket som skal implementeres i bestemmelsene, informere distriktsrådene og distriktskontorene om endringen, samt legge ut endringene på Korsveien. LR 49/07 Retningslinjer NM oppvevning av arbeidsgruppe for å videreføre tidligere tidligere arbeid, inkl veileder Landsrådet vedtok i sak LR 06/07 et utarbeidet forslag til veileder for arrangør av NM for Hjelpekorps. Landsrådet anbefalte NM-komiteen 2007 om å benytte veilederen under årets arrangement. Landsrådet ba sekretariatet om å ferdigstille veilederen til LR møtet I oktober 2007, etter evaluering av NM Dag Thomas Johansen har vært engasjert av sekretariatet for å utføre dette arbeidet. Evalueringen fra NM 2007 er ikke integrert i den utarbeidede veilederen, slik det var ønsket av landsrådet i vedtak LR 06/07b. Fristen for dette saksfremlegget tillot ikke en slik integrering. Etter NM 2007 har Landsrådet mottatt en oppfordring fra Hordaland RKH D-råd om å revidere retningslinjene på nytt da de mener at det fortsatt er uklarheter som kan oppleves som forskjellsbehandling, eller grunnlag for tvil. Spesielt er de opptatt av at det ikke skal være åpning for varierende tolkninger av retningslinjene fra arrangør til arrangør. Landsrådet ser at dette forholdet må gjennomgås, og ønsker samtidig at veilederen fanger opp evt endringer i retningslinjene før den vedtas. : Landsrådet oppnevner en arbeidsgruppe under ledelse av Unni Sletvold, som får i oppdrag å evaluerer statuttene for NM for Hjelpekorps, kvalitetssikre disse mht varierende tolkningsmuligheter, samt vurdere om fremlagt forslag til veileder ivaretar evt. endringer. Side 7 av 11

8 Evalueringen skal gjennomføres på bakgrunn av Hordalands RKHs brev, samt føringer fra Landsrådet. Som medlemmer i arbeidsgruppen forespørres Dag Thomas Johansen og leder NM-komiteen 2007 Lars Ove Flaten. LR 50/07 Retningslinjer for valg av valgkomité på valg av Landsråd I dagens retningslinjer for valg av Landsråd beskriver pkt 2 valg av valgkomité slik: 2. På et møte mellom landsmøtene og senest ett år før valgmøtet, velger distriktsrådslederne en valgkomité, bestående av leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer, i Besøkstjenestens valgkomité skal det være 2 besøksvenner og 1 visitor, samt 2 varamedlemmer, hvorav 1 besøksvenn og 1 visitor. Landsrådet mener at Retningslinjene pkt 2 ikke klart nok uttrykker hvem som er valgbare til valgkomiteen. Per i dag er det tatt for gitt at stedfortreder/nestleder er valgbar. Det er ønskelig at dette kommer klart til uttrykk i retningslinjene : Landsrådet ønsker å endre Retningslinjene og foreslår overfor arbeidsgruppen som vurderer evt. lovendringer for Landsmøtebehandling i 2008 følgende presiserende formulering av Retningslinjenes pkt 2: 2. På et møte mellom landsmøtene og senest ett år før valgmøtet, velger distriktsrådslederne en valgkomité, bestående av leder og 2 medlemmer med 2 varamedlemmer, i Besøkstjenestens valgkomité skal det være 2 besøksvenner og 1 visitor, samt 2 varamedlemmer, hvorav 1 besøksvenn og 1 visitor. Valgbare kandidater til valgkomité for Landsråd Hjelpekorps er den under valgmøtet sittende D-rådsleder og nestleder(e). LR 51/07 Stemmerett på spesialavdelingene sine årsmøter I forbindelse med at et lokalt Røde Kors reviderte sine lover, ønsket årsmøtet at 28 i lovverket skulle ha en annen ordlyd, med spesiell fokus på hvem som skal ha stemmerett på spesialavdelingenes årsmøter: Kun medlemmer som er aktive og oppfyller minstekrav til aktive medlemmer i RKH, jfr regelverk for Hjelpekorps, har stemmerett på Hjelpekorpsets årsmøte Forslaget til lover ble godkjent av årsmøtet, og sendt distriktsstyret for godkjenning. Ettersom dette var et avvik fra lovnormen vedtok distriktsstyret å be om en uttalelse fra Norges Røde Kors. som svarte: Bestemmelsen som NN RK har i 28 strider mot lovene i NRX og lovnomen for lokalforeningen. I følge lovene til NRX, 14, jfr lovnormen 9,har alle medlemmer over 15 år stemmerett. NN RK kan ikke begrense denne retten til kun å gjelde medlemmer som er aktive og oppfyller minstekrav til aktive medlemmer i RKH Side 8 av 11

9 : Landsrådet vedtar å aktivt gi innspill arbeidsgruppen som vurderer evt. lovendringer i fbm Landsmøte 2008, for å belyse innmeldte sak. Saken utvides til også å omfatte medlemskap i flere korps samtidig også med tillitsverv i flere korps. Landsrådet oppnevner Ole Gladsø og Unni Sletvoll som arbeidsgruppe for å utarbeide disse innspillene. LR 52/07 Dokument fra Ambulansekomiteen Saken er trekt settes opp igjen når ny dokumentasjon er mottatt fra Ambulansekomiteen. LR 53/07 Motorferdsel i utmark Oppnevnt referansegruppe (Sak 31/07) har delt saken i to: A) Motorisert ferdsel i verna områder for frivillige organisasjoner i redningstjenesten Denne saken har aktualisert seg gjennom flere år. Landsrådet for hjelpekorpsene har ved flere anledninger blitt klar over at hjelpekorpsene lokalt har hatt svært begrensede muligheter til å kunne nytte motoriserte kjøretøyer i verna områder, når det ikke gjaldt reelle rednings- og/eller ambulanseoppdrag. Det har på flere plasser vært nesten umulig å få til kjentmannskjøringer, eller i beste fall for få slike turer. Når referansegruppa tar opp kjentmannsturer som tema i denne debatten, så menes det ikke bare kjennskap til de forskjellige traseene inn og i verneområdene, men for hjelpemannskapenes sin sikkerhet er det langt viktigere å ha god kjennskap til snøforhold som rasfare, åpne elver og vann, vindhull, osv., for å nevne noen av de utfordringene som oppstår etter et uvær eller værforandring, og er helt uavhengig av trasekjennskap. B) Høringssvar til forslag til ny lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag Direktoratet for naturforvaltning (DN) har på oppdrag fra miljøverndepartementet utarbeidet forslag til ny lov (regelverk) for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Høringsfristen er satt til Oppnevnt referansegruppe har gått igjennom forslaget og avgitt svar til Landsrådet. : LR sak 53 A / 07 Landsrådet tar referansegruppas orientering til etterretning. Landsrådet uttrykker bekymring over at sekretariatet ikke har videresendt det foreslåtte brevet til fylkeskommunene. Landsrådet ber sekretariatet, uten opphold, kontakte direktoratet for naturforvaltning (DN) og Miljøverndepartementet for å innlede forhandlinger om nye retningslinjer for hjelpekorpsene bruk av snøscooter i verna område. Side 9 av 11

10 Om forhandlingene med DN ikke fører frem kontaktes Stortingets energi- og miljøkomité for å bringe saken inn for Stortinget. Prosessen ledes av tillitsvalgte i landsrådet med bistand fra deler av referansegruppa og sekretariatet i NRKors LR sak 53 B / 07 Landsrådet ber administrasjonen på grunnlag av referansegruppens utredning utferdige et høringssvar til DN Landsrådets AU og saksordfører gjennomgår (pr E-post) høringssvaret før dette sendes til Landsstyrets arbeidsutvalg (LS AU) Landsrådet ber LS AU om å påtegne og sende høringssvaret innen LR 54/07 Budsjett 2008 Lars-Otto orienterte om budsjettarbeidet så langt og innkomne forslag fra ressursgruppene. : Landsrådet gir AU fullmakt til å gjennomføre budsjettprosessen i samarbeid med sekretariatet. Møtet avsluttet lørdag kl 1915 Møtet satt søndag 7. okt. kl 0900 LR 55/07 Strategi , Beslutning av visjon, Hovedmål og prioritering av tiltak. PROTOKOLL FOR DENNE SAKEN ETTERSENDES - OG SETTES INN I ENDELIG PROTOKOLL Side 10 av 11

11 EVENTUELT LR 56/07 ARRANGØR NM KOMMENDE ÅR Landsrådet vedtar at NM for Hjelpekorps gjennomføres i følgende regioner de neste år: 2008: Mjøs-regionen (hvor det er besluttet at Hedmark er arrangør med støtte fra Oppland) 2009: Nord-regionen 2010: Midt-regionen (Sør-Trøndelag ønsker å være arrangør) 2011: Vest-regionen Møtet hevet: Søndag 7. okt kl Ole Gladsø Lars Otto Laukvik Karin L. Christiansen Jahn Petter Berentsen Karl Johan Gjævenes Unni Sletvold Arnstein Brochs Wenche L. Fausa Knut J. Nilsen Hilde Hallerud Side 11 av 11

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta

PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta PROTOKOLL 03/08 Landsrådsmøte 06.- 08. juni 2008 Alta Tilstede: Ole Gladsø, landsrådsleder Lars-Otto Laukvik, nestleder Unni Sletvold, medlem/regionleder Mjøs Karin L. Christiansen, medlem/ regionleder

Detaljer

Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse. Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ!

Invitasjon sentrale kurs i operativ ledelse. Søk om tilskudd til innkjøp av transportutstyr og kompetanseheving NÅ! 14. mars 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Mars 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 18. juni 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Juni 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Invitasjon

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

RØFF VINTER- CAMP 2014

RØFF VINTER- CAMP 2014 18. februar 2014 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Februar 2014 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012

REVIDERT FØRSTEHJELPS -PRØVE! GEODATA NY SAMARBEIDSPARTENER KURSMATERIALE PÅ NETTET??? Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 20. september 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps september 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2

Detaljer

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009

Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Regelverk for À jour pr 11. februar 2009 Side 1 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE Formålet med Norges Røde Kors Hjelpekorps 3 1. Om regelverket 3 1.1 Forholdet mellom RKH regleverk og VOVV 3 2. Kvalitetskrav for

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 18. februar 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Åshild Hauan, nestleder Øystein Mathisen, medlem Bodil Pettersen, medlem Hege Elisabeth

Detaljer

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte Dette er Røde Kors Hjelpekorps Deltakerhefte 2 Deltakerheftet bygger på heftet Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps fra 2001. Røde Kors Versjon 2 Juni 2012 Dette deltakerheftet eller deler av det kan

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet

Prosjektsamar- beid med Geodata og nytt fra Ressurssystemet 17. desember 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps Desember 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet og RK-butikken

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN

NM - nytt regelverk. Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 HJELPEKORPS- APP EN: LAST DEN NED I DAG, KOM MED TIL- BAKEMELDINGER I MORGEN 27. august 2013 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps August 2013 Innhold T.O. fra sekretariatet 2 Pilot datahjelp

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING AV SKREDGRUPPER 16. november 2012 Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Martin Alex Nielsen martin.nielsen@redcross.no Infobrev Røde Kors Hjelpekorps november 2012 Innhold T.O. - fra sekretariatet 2 Fellestiltak

Detaljer

Forbundstinget 2010. Saksliste

Forbundstinget 2010. Saksliste Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim 27.-28. februar 2010 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Rustet til å redde liv når alarmen går: Finsekurs i operativ ledelse vinter 50 år! Side 4 10 VEILEDERPORTRETTET side 8 TATT AV

Detaljer