MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)"

Transkript

1 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) Peter Martin Østfold Oppland Akershus Hedmark Oslo FRA ADMINISTRASJON Hilde Vogt Toven Bjørn Ellingsæter Direktør Styreleder Tid: FREDAG 18. oktober fra Sted: Akershus fylkeskommunes lokaler - rom 212 i Galleriet.

2 2 SAKER 1. Protokoll fra representantskapsmøtet 6.mai Orientering om siste saker og aktiviteter 3. Nye medlemmer i styret for TKØ 4. Ny organisasjonsform for TKØ 5. Utvidelse til klinisk drift a. Føringer fra HOD b. Budsjett c. Prosess d. Lokaler - arbeidsgruppe 6. Eventuelt Representantskapets deltakere Fra Hedmark, Oslo og Akershus stiller vararepresentanter på møtet. Representantskapet skal bestå at medlemmer som fylkeskommunenes/oslo kommunes fylkesting/bystyre har vedtatt. Ved annen representasjon i TKØs representantskap må det formeldt foreligge en fullmakt. Hedmark fk har levert fullmakt på at Gunn Randi Fjæstad stiller på vegne av Aasa Gjestvang. De øvrige fylkeskommunene/oslo kommune må sikre nødvendig fullmakt/vedtak for sine representanter. 1. Protokoll fra representantskapsmøtet Protokollen er sendt ut tidligere. Vedtak: Protokollen fra 6. mai 2013 godkjennes. 2. Orientering om siste saker og aktiviteter Det ble gitt en muntlig orientering om følgende saker. Forskningsaktiviteter gjennomgang av pågående forskningsaktiviteter, flere gjøres i samarbeid med eierfylkene. Prosjektet TOO (tortur/overgrep/odontofobiprosjektet) status om TOO-tilbudet, samt forskning og fagutvikling på området. TKØs nettsider antall brukere - utviklingsområder Samarbeid med bl.a. Odontologisk fakultet, Høyskolen i Hedmark, NIOM Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

3 3 3. Nye medlemmer i styret Hanne Christine Lundemo fra Østfold fylkeskommune har trukket seg fra styret da hun slutter i Østfold fylkeskommune. Per David Clee Søhoel, vararepresentant fra Østfold, vil fungere som styremedlem fram til styret konstitueres på nytt. Vedtak: Per David Clee Søhoel funger som nytt styremedlem ut styrets funksjonsperiode. Representantskapet ønsker kandidater til styret av begge kjønn. Det er ønskelig med et styre som har bredest mulig kompetanse. Det er ønskelig at styret ikke bare innehar tannhelsekompetanse hos dem som sitter i styret. Hilde Vogt Toven sender brev til fylkeskommunene/oslo kommune ved fylkesrådmann/kommunaldirektør hvor vi ber om kandidat til styret i TKØ. Tilbakemelding fra fylkeskommunene/oslo kommune ønskes innen 1. januar Forslaget skal inneholde navn og CV på kandidaten. Representantskapet beslutter å nedsette en valgkomite. Valgkomiteen består av leder og nestleder; Inger- Christin Torp og Ola Selvaag. Frist for valgkomiteens innstilling er 15. februar. Oversikten over kandidater sendes ut før generalforsamlingen. Fylkeskommunene/Oslo kommune oppfordres til å oppnevne fast varamedlem til representantskapet. Alle saksdokumenter til representantskapet sendes også varaene. Dette for å få kontinuitet i representantskapets arbeid. Bjørg Månum Andersson slutter i Oslo kommune og trer ut av representantskapet i TKØ. Oslo kommune/bystyret må oppnevne hennes etterfølger. 4. Ny organisasjonsform for TKØ TKØ har mottatt utredning fra Kommuneadvokaten i Oslo om mulig nye organisasjonsformer for TKØ, jfr vedlegg 1. TKØ har bedt om en tilleggsuttalelse fra Kommuneadvokaten bl.a. angående prosess ved endring av organisasjonsform, innkjøpsavtaler og omsettningsvilkåret, vedlegg 2. Ola Selvaag har gjennomgått rapporten fra Kommuneadvokaten. Han har bistått styret med en gjennomgang og mulige konsekvenser ved en organisasjonsendring. Styret behandlet saken i september og det har gjort følgende vedtak: Styret vedtar å utsette beslutning og evt endring om ny selskapsform inntil ny lov om tannhelsetjenesten er lagt frem og/eller vurdere organisasjonsformen på nytt når TKØ har blitt større (flere ansatte). Styret ønsker at TKØ foreløpig skal være et IS i den form det har i dag. Styret ønsker å avvente felles seminar for styre og representantskap om eierskapsformen. TKØ må gå opp rutiner rundt personal/økonomi og avklare roller i forhold til fylkeskommunene. Det etableres samarbeidsavtaler med Oslo og Østfold i første om gang. Vedtak: Representantskapet påpeker at det ikke ligger til styrets mandat å vedta organisasjonsendringer for TKØ. Dette vil være eiernes oppgave. Styrets behandling av organisasjonsform tar representantskapet til orientering.

4 4 Representantskapet vedtar å utsette vurdering og beslutning om evt endring av ny selskapsform inntil ny lov om tannhelsetjenesten er lagt frem. Spørsmålet om organisasjonsformen tars opp på nytt når TKØ har blitt større (flere ansatte). TKØ må gå opp rutiner rundt personal/økonomi og avklare roller i forhold til alle fylkeskommunene. Det etableres samarbeidsavtaler med alle fylkeskommunene, det startes med Oslo og Østfold. 5. Utvidelse til klinisk drift a. Føringer fra HOD b. Budsjett c. Prosess d. Lokaler - arbeidsgruppe a) I møte mellom TKØ og HOD i desember gjorde departementet det klart at TKØ bør finne egnede lokaler for klinisk drift med realisering i I TKØ bør derfor finne midlertidige lokaler til klinisk drift fra Styret har vedtatt at det nedsettes en prosjektgruppe som arbeider med dette i 2013/2014. TKØ har skrevet til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og bedt om en tilbakemelding på statens bidrag og forpliktelser ved en utvidelse av TKØ til å omfatte klinisk drift, jfr vedlegg 3 og 4. Både HOD og Hdir har tidligere gitt klare signaler om at det er ønskelig at TKØ utvider sin virksomhet. TKØ har utarbeidet et foreløpig areal- og kostnadsplan ved utvidelse. Med dette som utgangspunkt hadde styreleder og direktør møte med HOD i august. Tilbakemeldingen på møtet var utelukkende positiv. HOD har også gitt en skriftlig tilbakemelding på vår henvendelse, jfr vedlegg 5. HOD forplikter seg til videre finansiering ved utvidelse av TKØ. b) Budsjett. Saken om etablering i midlertidige lokaler er tatt opp på representantskapsmøtet 6. mai 2013 med positive tilbakemeldinger. Eierne/fylkeskommunene har skrevet under en intensjonsavtale om etablering av TKØ. Det innebærer også økonomisk forpliktelser. Hvordan fylkeskommunene håndterer de økonomiske forpliktelsene er ulikt. TKØ har gjort en foreløpig beregning av de fylkeskommunale kostnadene i 2014, 2015, 2016 og 2017 ved en utvidelse, jfr vedlegg 6. Beløpene er foreløpige. Budsjettallene er sendt styremedlemmene i september. Foreløpige tilbakemeldinger fra styremedlemmene viser nettopp hvor forskjellig prosessen er. Foreløpig er det et styremedlem som har signalisert at saken må opp til ny politisk behandling grunnet de økte kostnadene. c) Prosess. Representantskapet står for eierinteressene og må inn i denne prosessen. Det er også en kjensgjerning av TKØ har fem eiere som kanskje vurder dette ulik. Det er derfor viktig at beslutningen løftes opp på nødvendig fylkeskommunalt beslutningsnivå. Representantskapet bør legge en strategi for nødvendig forankring i fylkeskommunen. d) Lokaler arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen som skal arbeide videre med areal, kostnader og finne egnede lokaler starter sitt arbeid i november. Gruppa består av: a. Deltaker fra Oslo: Helge Bakkan b. Deltaker fra Akershus: Kirsten Ahlsen c. Deltaker fra Hedmark: Claes Næsheim d. Deltaker fra Østfold: En fra innkjøpsavdelingen (Hanne formidler kontakt) e. Deltaker fra Oppland: Ola Selvaag (kvalitet sikrer avtalen)

5 5 Hilde Vogt Toven skal være sekretær for gruppa. Mandat for arbeidsgruppen som skal arbeide med lokaler ligger vedlagt, vedlegg 7. Prosjektet med kravspesifikasjon bør være ferdig mars Det vurderes å innhente ekstern prosjektleder for lokalgruppa. HOD er forespurt om å delta i arbeidsgruppen, men de ønsker ikke det. Oppfølging fra deres side vil være gjennom statusmøter. TKØ vil gå i dialog med UiO- odontologisk fakultet og HOD for å se på samarbeid om spesialistutdanning av pedodontister ved TKØ etter utvidelse. Vedtak: Arbeidsgruppa for lokaler utarbeider endelig kravspesifikasjon for et utvidet TKØ. Kravspesifikasjon med endelig økonomiske beregninger ferdigstilles før mars Representantskapet ønsker en orientering ferdig til 1. mars. Samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunene og staten er forpliktende. Fylkeskommunene/Oslo kommune må avklare hvilke prosesser som er nødvendig for å sikre nødvendig forankring i sine fylkeskommuner/oslo kommune. Foreløpig har Akershus fk signalisert at det er nødvendig med ny politisk behandling grunnet vedtaket som er gjort forrige gang i Akershus om bidragets størrelse. Beate Børja undersøker hvilken prosess som er nødvendig i Akershus fk etter at budsjett 2014/økonomiplan er lagt frem (18/11 eller 11/12) Et evt nytt saksfremlegg må være klart før jul. Evt sak i Akershus fk må opp senest i februar for å følge planlagt fremdrift. Når kravspesifikasjonen er klar engasjeres utleiemegler. Revidert økonomiplan behandles i juni her sikres at TKØ er med. Endelige tall for utvidelse må senest være klart i mars Eventuelt Vara til representantskapet må velges, se punkt 3. Seminar for representantskap og styret, samt generalforsamling avholdes, 18. mars Start til Seminaret holdes i lokalene til Akershus fylkeskommune. Sakspapirer sendes ut tre uker før.

6 6 Inger-Christin Torp (sign) Leder representantskapet TKØ Hilde Vogt Toven (sign) Direktør TKØ

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer