Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/21 Komite for plan, næring og miljø /36 Planutvalget Bystyret Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden Sammendrag Som oppfølging av bystyrevedtak foreslås igangsetting av et prosjekt som skal utarbeide en standard for miljøoppfølgingsprogram (MOP) for et fjordsystem. Prosjektets formål er gjennom en utarbeidet standard for MOP i fjordsystemer hvor standarden definerer målsetting, krav og strategi om overvåkning og avbøte eventuelle mulige negative virkninger av vesentlig betydning i forhold til konsesjonsinnehavere / drivere av oppdrettsinnehavere og deretter å teste ut standarden i form av en statuskartlegging i Skjerstadfjorden. Prosjektets har en planlagt oppstart den 01. juli 2011 og vil forgå over 2,5 år. Kostnadene for inneværende år er beregnet til kr ,- inklusive mva. og totalt for hele prosjektperioden kr ,- inklusive mva. Saksopplysninger Bystyret i Bodø kommune vedtok i sak 10/119 blant annet å gjennomføre prosjektet miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden. Videre i samme vedtak å samordne miljøoppfølgingsprogrammet med det nasjonale programmet Kartlegging og verdisetting av marine naturtyper, og at det i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel, inviteres til en prosess og et samarbeid med Fauske og Saltdal kommuner for å legge grunnlag for en felles arealplan for Skjerstadfjorden. Vedtaket i sak 10/119 er en videreføring og konkretisering av sak 09/87 med vedtak av Kommuneplanens arealdel. Organisering av forprosjektet Rådmannen har i møte den startet opp forprosjektet med følgende prosjektgruppe: Prosessleder: Byplankontoret Team Bodø AS Miljøvernsjef Byplankontoret I perioden fra bystyrevedtaket i 2009 og til dette møtet har de tre enhetene arbeidet ad hoc med oppgaven i en mer flat prosjektorganisering. Side 3

2 Status for miljøoppfølgingsprogrammet per april 2011 Administrasjonen har forsøkt å finne frem til mulige løsninger på hvordan best mulig gjennomføre bystyrevedtaket som samtidig ligger innenfor de økonomiske rammer som er blitt gitt. Administrasjonen har videre forsøkt å finne frem relevant informasjon om temaet og systematisere denne informasjonen. Administrasjonen har vært i kontakt med ulike instanser som kan tenkes bidra positivt for å oppnå et best mulig resultat. Det er ikke utviklet standarder for Miljøoppfølgingsprogram / Miljøoppfølgingsplan (MOP) gjeldende fjordsystemer. Et MOP følger av KU-forskriften at en søknad eller plan som omfattes av forskriften skal inneholde en redegjørelse av, behovet for og forslag til miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen eller tiltaket (KU-forskriften 8, 4. ledd og vedlegg II kolonne B, bokstav k). Hvem som skal foreta og finansiere en eventuell overvåkning fremgår ikke av KU-forskriften. Det følger imidlertid av pbl. 33-2, 4. ledd at det i forbindelse med vedtak i KU-saker skal vurderes og i nødvendig grad stilles vilkår med sikte på å overvåke og avbøte mulige negative virkninger av vesentlig betydning. Dette innebærer at den relevante vedtaks- eller konsesjonsmyndighet skal stille vilkår om overvåking av virkningene av den aktuelle planen eller det aktuelle tiltaket dersom det er nødvendig (Kilde Ifølge miljøinformasjonslovens 9 plikter enhver virksomhet å ha kunnskap om forhold ved virksomheten som medfører ikke ubetydelig påvirkning på miljøet. Miljøinformasjonsloven gir ikke noen myndighet hjemmel til å pålegge overvåkning, men pålegger en virksomhet en selvstendig plikt til å ha kontroll med miljøkonsekvensene av sin aktivitet. Utover denne generelle forpliktelsen for enhver virksomhet til å kjenne til miljøkonsekvensene forbundet med egen virksomhet, finnes det bestemmelser i lovverket for øvrig som kan benyttes til å pålegge overvåking og/eller problemkartlegging (screening) (Kilde Den myndighet som kan pålegge overvåkning er samlet i fremstillingen via linken: I miljøprogram formuleres kommunens målsettinger, krav og strategi for miljøarbeidet i et prosjekt. De utarbeidede kommunens målsettinger, krav og strategi for miljøarbeid i et fjordsystem danner standarden for MOP for fjordsystem. Dette vil være et overordnet strategidokument som danner grunnlaget for miljøoppfølgingsplaner. Miljøoppfølgingsplanene konkretiserer miljøarbeidet i prosjektet og er et styringsdokument som fordeler roller, ansvar og tidsfrister. Miljøoppfølgingsplanene skal følge prosjektets utvikling og oppdateres jevnlig. Definering av innhold i et miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden er ikke stadfestet gjennom et politisk vedtak. Et helhetlig miljøoppfølgingsprogram (MOP) kan imidlertid også inneholde følgende elementer: Utarbeidelse av standard for MOP for fjordsystemer Status med hensyn til eksisterende data i og rundt Skjerstadfjorden Deltakelse i nasjonalt program Kartlegging og verdisetting av marine naturtyper Vitenskapelig i Skjerstadfjorden Kartlegging ihht vanndirektivet rullering hvert 4de år Felles arealplan for Skjerstadfjorden rullering hvert 4de år Ett helhetlig miljøoppfølgingsprogram impliserer andre myndigheters arbeid. Blant annet Nordland fylkeskommunes arbeid om vanndirektivet og Havforskningsinstituttets/NIVAs arbeid med Side 4

3 kartlegging og verdisetting av marine naturtyper. Disse to arbeidene er til dels sammenfallende og dels utfyllende av hverandre. Kommunene er forespurt om å bidra med data fra kartlegging av utslipp fra avløp, landbruk og grunnforurensinger mv. Dataene oversendes Nordland fylkeskommune som har ansvaret for koordinering. For Bodø kommunes del er denne kartleggingen igangsatt, men ikke ferdigstilt. Kommunal teknisk har ansvaret for gjennomføringen av kartleggingen og rapporteringen. Miljøoppfølgingsprogrammet har som mål å etablere tilstrekkelig kunnskap for god forvaltning av Skjerstadfjorden gjennom innhenting av grunnleggende miljødata og vurdering av dagens miljøstatus, som danner grunnlag for en fremtidig miljøovervåkning av fjorden. Administrasjonen har vært i kontakt med Nordland fylkeskommune, Havforskningsinstituttet og NIVA for å fremme muligheten for samarbeid om utvikling av standard og fremme Skjerstadfjorden som område for utredning. En viktig presisering er at et slikt miljøoppfølgingsprogram vil først og fremst gjelde fjordens totale kapasitet av oppdrettslokaliteter, samt gi grunnlag for en vurdering mellom oppdrettslokalitet mellom fisk og skalldyr imidlertid vil ikke denne gi grunnlag for bestemmelse av oppdrett på en spesifikk fiskeart. Miljøoppfølgingsprogrammet vil i hovedsak gi data om den fysiske miljøbelastningen i form av forurensning og næringsbelastning. Miljøoppfølgingsprogrammet vil ikke berøre spørsmål angående rømming og genetisk påvirkning av villfisk. Vurderinger Administrasjonen ønsker å få politisk avklaring i forhold til to elementer i forhold til Miljøoppfølgingsprogrammet. Forholdene gjelder følgende elementer; 1) formål 2) utarbeidelse av standard for MOP og statuskartlegging gjennom i Skjerstadfjorden. 3) fremdrift 4) økonomi og ressursbruk Administrasjonen vil utdype de ovenfor nevnte elementene nedenfor med forslag til mulige løsninger og anbefalinger: FORMÅL Prosjektets formål er gjennom en utarbeidet standard for MOP i fjordsystemer hvor standarden definerer målsetting, krav og strategi om overvåkning og avbøte eventuelle mulige negative virkninger av vesentlig betydning i forhold til konsesjonsinnehavere / drivere av oppdrettsinnehavere og deretter å teste ut standarden i form av en statuskartlegging i Skjerstadfjorden. STANDARD FOR MOP / STATUSKARTLEGGING Det utarbeides en standard for MOP med tilhørende rammer for kartlegging i forhold til formålet som sendes til politisk miljø for godkjenning. Når standard for MOP er vedtatt, igangsettes en av Skjerstadfjorden. Alternativt kan kartlegging starte nå, men da må de økonomiske midlene være avsatt til denne oppgaven. MOP for Skjerstadfjordbassenget kan utvides slik at MOP inneholder kartlegging i forhold til vanndirektivet, kartlegging og verdisetting av marine naturtyper, felles forvaltningsplan og arealplan som nevnt ovenfor. Side 5

4 FREMDRIFT Det beregnes 6 måneder for å få utarbeidet standard for MOP i fjordsystem. I utarbeidelsen av standard er det viktig å ha et godt og konstruktivt samarbeid med andre myndigheter, forskningsmiljøer og andre interessenter, slik at man har en felles forståelse av innholdet. Når det gjelder kartlegging gjennom har man behov for å lyse dette oppdraget ut som en offentlig anskaffelse i DOFFIN på grunn av sin kostnadsstørrelse. Kartleggingen bør utføres i to perioder; den ene i vinter-vår sesongen og den andre sommer-høst sesongen. Dette for å få en best mulig oversikt over sesongvariasjoner gjennom året. Den totale tid som beregnes for datainnsamling, når man inkluderer vanndirektivet og marine naturtyper, vil være 2 år. Feltundersøkelsen vil ha et tidsforløp på 1,25 år. Angående kartlegging og rapportering om nedbørsfelt, avløp, landbruk og grunnforurensning som utføres av Kommunalteknisk avdeling, vil dette arbeidet skje fortløpende. ØKONOMI OG RESSURSBRUK Det er ikke avsatt midler til prosjektering og gjennomføring av utarbeidelse av MOP eller til kartlegging av Skjerstadfjorden i budsjett Administrasjonen har mottatt et tilbud fra Universitetet i Nordland (tidligere Høgskolen i Bodø) om en av Skjerstadfjordbassenget. Tilbudet eksklusive mva er på anslagsvis 1,3 millioner kroner. Innleielse av ekstern bistand beregnes til kr ,- eksklusive mva. I tillegg vil lønnsutgifter i forbindelse med utvikling av standard for MOP og drift av prosjektet som anslagsvis vil være kr ,- første år, kr ,- andre år og kr ,- det tredje år. Andre driftsutgifter er beregnet til kr ,-. Administrasjonen arbeider imidlertid for å finne frem til mulige løsninger for å skaffe medfinansiering av kartleggingsdelen og overvåkningsdelen av MOP. Blant annet har administrasjonen vært i kontakt med Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og DA Bodø for å forhøre seg om muligheter for medfinansiering av miljøkartleggingen. Dersom man utsetter kartleggingsdelen i prosjektet til 2012, vil det være større muligheter for at man reduserer Bodø kommunes utgifter da deler av kartleggingen vil kunne bli finansiert av andre myndigheter. Tidsplanen vil da være tilnærmet slik som tabellen nedenfor viser: Oppgave \ kvartal/år 3/11 4/11 1/12 2/12 3/12 4/12 1/13 2/13 3/13 4/13 Oppstart Standard Politisk behandling Kartlegging ALG Anbud Eksisterende data Kartlegging marine (M) Kartlegging vann (V) Feltundersøkelse Analyse felt Analyse V/M/ALG Rapport Avslutning Administrasjonen har behov for en avklaring for ressursbruk og økonomiske rammer for å kunne gjennomføre et adekvat miljøoppfølgingsprogram slik som Bystyret har vedtatt. Side 6

5 Konklusjon og anbefaling Det bør iverksettes et prosjekt som inneholder følgende elementer: 1) utarbeidelse av standard for MOP i fjordsystem 2) statuskartlegging av Skjerstadfjordbassenget Det bør bevilges midler til utarbeiding av standard for MOP i fjordsystem i inneværende år. Utarbeidelse av standard for MOP i fjordsystem kan utføres i sin helhet innen utgangen av første kvartal Prosjektet bør invitere til et bredt samarbeid med øvrige myndigheter og adekvate forskningsinstitusjoner om utvikling av standard for MOP i fjordsystemer. Standard for MOP sendes etter ferdigstillelse til politisk miljø for godkjenning. Basert på den godkjente utarbeidede standard for MOP i fjordsystem, lyses kartleggingsdelen ut på DOFFIN som en offentlig anskaffelse. Det er å anbefale å utsette kartleggingsdelen til 2012 for så å få gjennomført kartleggingen i samarbeid med planlagt kartleggingsarbeid i forhold til vanndirektivet og marine naturtyper. Prosjektet søker å få kartleggingsdelen delfinansiert gjennom andre offentlige myndigheter. Den samlede finansiering av kartleggingsdelen bør innarbeides i budsjett 2012 og i økonomiplan for Bodø kommune. Det kan i prosjektets sluttfase eller etter prosjektets slutt inviteres til et samarbeid med Fauske og Saltdal kommuner om en felles arealplan og forvaltningsplan for Skjerstadfjorden. Imidlertid er det en viktig opplysning at en MOP ikke vil berøre spørsmål angående rømming og genetisk påvirkning av villfisk, eller gi grunnlag for bestemmelse av oppdrett av en spesifikk fiskeart. Miljøoppfølgingsprogrammet vil i hovedsak omhandle den fysiske miljøbelastningen i form av forurensning og næringsbelastning. Side 7

6 Forslag til innstilling Jamfør bystyrevedtak 09/87 og 10/119 vedtas følgende punkter: 1) Administrasjonen setter i gang arbeidet med standard for MOP i fjordsystemer som har som formål å definere målsetting, krav og strategi om overvåkning og avbøte eventuelt mulige negative virkninger av vesentlig betydning i forhold til konsesjonsinnehavere/ drivere av oppdrettsinnehavere. 2) Finansieringen av prosjektets del 1 utarbeidelse av standard for MOP i fjordsystem tildeles kr ,- som innarbeides i budsjettet i andre tertial. 3) Det søkes samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Fauske og Saltdal kommuner om deltakelse i statuskartleggingen av Skjerstadfjorden, hvor kartlegging i forbindelse med vanndirektivet og kartlegging og verdisetting av marine naturtyper inngår. 4) Bystyret ber Rådmannen om å innarbeide Bodø kommunes utgifter i forbindelse med prosjektets Del 2 statuskartlegging av Skjerstadfjordbassenget i budsjett 2012 med økonomiplan Jørn Roar Moe Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden Utrykte vedlegg: <Ingen> Side 8

7 PROSJEKTPLAN MILJØOVERVÅKNINGSPROGRAM SKJERSTADFJORDEN 0 SAMMENDRAG Prosjektet er en oppfølging av bystyrevedtak 10/119 og 09/87 om miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden. Prosjektet har som hovedmål å utarbeide en standard for MOP i fjordsystemer som testes i en. Prosjektet vil samarbeide med andre myndigheters pågående arbeid (oppfølging av vanndirektivet og kartlegging og verdisetting av marine naturtyper) for å få et bredest mulig grunnlag for senere kunne utarbeide en felles forvaltningsplan for Skjerstadfjorden. Prosjektet har en tidsramme på 2,5 år og en økonomisk ramme på 2,4 millioner inklusive mva. Prosjektet har en planlagt oppstart 01. juli 2011 under forutsetning av politisk godkjenning. 1 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Bystyret i Bodø kommune vedtok i sak 10/119 blant annet å gjennomføre prosjektet miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden. Videre i samme vedtak å samordne miljøoppfølgingsprogrammet med det nasjonale programmet Kartlegging og verdisetting av marine naturtyper, og at det i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel, inviteres til en prosess og et samarbeid med Fauske og Saltdal kommuner for å legge grunnlag for en felles arealplan for Skjerstadfjorden. Vedtaket i sak 10/119 er en videreføring og konkretisering av sak 09/87 med vedtak av Kommuneplanens arealdel. 1.2 HOVEDMÅL Prosjektets hovedmål er gjennom en utarbeidet standard for MOP i fjordsystemer hvor standarden definerer målsetting, krav og strategi om overvåkning og avbøte eventuelle mulige negative virkninger av vesentlig betydning i forhold til konsesjonsinnehavere / drivere av oppdrettsinnehavere og deretter å teste ut standarden i form av en statuskartlegging i Skjerstadfjorden. 1.3 PROSJEKTMÅL Prosjektet har to delmål: 1) Utvikle en standard for MOP i fjordsystemer 2) Gjennomføre en statuskartlegging i Skjerstadfjorden 1.4 RAMMER Rådmannen har i møte den startet opp et forprosjekt med følgende prosjektgruppe: Prosessleder: Byplankontoret Team Bodø AS Miljøvernsjef Byplankontoret Side 9

8 I perioden fra bystyrevedtaket i 2009 og til dette møtet har de tre enhetene arbeidet ad hoc med oppgaven i en mer flat prosjektorganisering. Mandatet til prosjektgruppen er å utarbeide en prosjektbeskrivelse for det videre arbeidet med Miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden som oppfyller Bystyrets vedtak. 1.5 STRATEGI Prosjektet vil ha en prosesspreget arbeidsmåte i utviklingsarbeidet med invitasjon til andre myndigheter og interessepartnere. Når det gjelder, vil dette arbeidet bli utført av en forskningsinstitusjon. 1.6 RESULTATINDIKATORER Resultatindikatorene for prosjektet er: 1) Utarbeidet standard MOP for fjordsystemer 2) Utlysning av anbud med antakelse av anbud 3) Gjennomført i Skjerstadfjorden 4) Sluttrapport 2 ORGANISERING Prosjektet organiseres med en prosjektgruppe ledet av en prosessleder, en styringsgruppe og en referansegruppe. 2.1 PROSJEKTEIER Prosjekteier er: Bodø kommune 2.2 PROSJEKTLEDELSE Prosjektet ledes av en representant fra følgende enhet: Prosessleder: Byplankontoret 2.3 ØVRIGE ROLLER Styringsgruppen består av rådmannen. Prosjektgruppen består for øvrig av 3 representanter fra følgende enheter: 1 representant fra Team Bodø AS Miljøvernsjef i Bodø kommune 1 representant fra Byplankontoret Referansegruppen består av: Miljødepartementet Kyst- og Fiskeridepartementet Landbruksdepartementet Fiskeridirektoratet Fylkesmannens i Nordland, Miljøvernavdelingen Nordland fylkeskommune, Enhet plan og miljø Side 10

9 Organisasjonen En renere Skjerstadfjord Havbruksnæringen fellesorganisasjon Fiskeri Referansegruppen kan bli utvidet. 3 BESLUTNINGSPUNKTER 3.1 BESLUTNINGSPUNKTER Beslutningspunkter i prosjektet er: 1) Politisk beslutning om å gjennomføre en Miljøundersøkelse i Skjerstadfjorden 2) Beslutning om oppstart av forprosjekt 3) Politisk vedtak om iverksettelse av prosjektet 4) Politisk vedtak om godkjenning av standard for MOP i fjordsystemer 5) Anbudsutlysning av vitenskapelig 6) Beslutning om aksept av anbud 7) Igangsettelse av vitenskapelig 8) Politisk vedtak om godkjenning av sluttrapport 3.2 OPPFØLGING Prosjektgruppen vil ha jevnlige møter hvor oppgaver fordeles og drøftes. Det vil være hyppige møter i de første 6 månedene av prosjektet hvor standard for MOP utarbeides og sendes til politisk beslutning. Etter godkjenning av standarden vil prosjektgruppen møtes kvartalsvis for oppdatering av prosjektets fremdrift gjeldende og eventuelt deltakelse i kartlegging i henhold til vanndirektivet og nasjonalt program Kartlegging og verdisetting av marine naturtyper. Styringsgruppen vil ha tertiale møter hvor det orienteres om fremdrift, resultatoppnåelse og status for prosjektet. Referansegruppen vil få oversendt forslag til standard for MOP i fjordsystemer til høring før politisk behandling i Bodø kommune. Referansegruppen vil videre bli kontaktet ved behov. 3.3 MILEPÆLER Følgende milepæler er definert i prosjektet: Oppstart Høringsutsendelse av standard Politisk beslutning om standard Anbudsutlysning Anbudsantakelse Feltundersøkelse Rapport 4 RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kvalitetssikringen av prosjektet består i å redusere faren for at de kritiske suksessfaktorene skal inntreffe. Side 11

10 4.1 KRITISKE SUKSESSFAKTORER De kritiske suksessfaktorene er: Innhold i standard MOP Anbud Feltundersøkelse 4.2 KVALITETSSIKRING For å møte utfordringene med hensyn til innhold i standarden, vil man sende forslag om standard ut på høring til involverte parter fylkesmannen, fylkeskommunen, fiskeriorganisasjoner, havbruk, miljødepartementet mv. før forslaget sendes til politisk godkjenning. Det antas at en vil ha en kostnadsstørrelse tilsvarende krav til utlysing av offentlig anskaffelse. Det utarbeides i samråd med ekspertise anbudspapirer som legges ut på DOFFIN jamfør regelverk for offentlig anskaffelse og økonomireglement for Bodø kommune. Etter fristens utløp, møtes prosjektgruppen og styringsgruppen for gjennomgang og eventuell antaking av anbud. I anbudsutlysningspapirene vil det være krav til forskningskompetanse, referanser fra tidligere arbeid mv for å sikre at et forsvarlig vitenskapelig feltarbeid blir utført. 5 GJENNOMFØRING AKTIVITETS- OG FREMDRIFTSPLAN Prosjektet har planlagt oppstart 1. juli 2011 med avslutning HOVEDAKTIVITETER Hovedaktivitetene for prosjektet med hensikt, oppgave og forventet resultat er som følgende: Aktivitet Hensikt Oppgave Resultat Standard Definere målsetting, krav og strategier om overvåkning og eventuelt avbøting av negative virkninger av vesentlig betydning Utarbeidelse av standard for MOP i fjordsystem, utsende forslag til høring, utarbeide saksfremlegg til politisk beslutning Kartlegging ALG Anbud Bidra med data i forbindelse med forvaltningsplan for vann i Nordland fylke Oppfylle krav til offentlige anskaffelser, beste tilbud og kvalitet for en Kartlegge utslipp og forurensning fra landbruk, avløp og grunnforurensing, sende inn data til fylket og fylkesmannen Utarbeide anbudspapirer, utlysning på DOFFIN, vurdere anbud og beslutte tildeling av anbud Godkjent Standard for MOP i fjordsystem Oppfylt mål for innsending av data til fylkesmannen / fylket Gjennomført vitenskapelig i Skjerstadfjorden Side 12

11 Eksisterende data Kartlegging marine Kartlegging vann Feltundersøkelse Analyse felt Analyse V/M/ALG Rapport Innehente eksisterende data som vil danne grunnlag for å analysere funn i en vitenskapelig Utvide horisonten for en mulig fremtidig forvaltningsplan Utvide horisonten for en mulig fremtidig forvaltningsplan Teste ut standard for MOP i fjordsystem, og bidra med data til en mulig fremtidig forvaltningsplan for Skjerstadfjorden Sammenstille og analysere data fra Sammenstille og analysere data fra kartlegginger utført av andre enn prosjektets Sammenfatte resultater fra prosjektet Kartlegge og innhente data fra eksisterende dokumentasjon om Skjerstadfjorden Innhente og sammenligne data Innhente og sammenligne data Innhente biologiske, fysiske og kjemiske parametere, prøvetaking, analysere innsamlede data, evaluere fjordens næringsstatus, utgivelse av rapport fra n Sammenstille og analysere data fra Sammenstille og analysere data fra kartlegginger utført av andre enn prosjektets Sammenfatte resultater fra kartlegginger, resultater fra, og prosjektets øvrige resultater Bidra til gjennomføring av vitenskapelig i Skjerstadfjorden Bidra til analysearbeid for Bidra til analysearbeid for Gjennomført vitenskapelig Rapport Rapport Sluttrapport 5.2 TIDS- OG RESSURSPLAN Prosjektet beregner en totaltid på 2,5 år fra oppstart til slutt. Defineringen av status for MOP i fjordsystemer har en beregnet tid på 6 måneder fra oppstart til politisk behandling. Gjennomføring av er beregnet til 1 år. Prosjektets fremdriftsplan er skissert i tabellen nedenfor: Side 13

12 Oppgave \ kvartal/år 3/11 4/11 1/12 2/12 3/12 4/12 1/13 2/13 3/13 4/13 Oppstart Standard Politisk behandling Kartlegging ALG Anbud Eksisterende data Kartlegging marine (M) Kartlegging vann (V) Feltundersøkelse Analyse felt Analyse V/M/ALG Rapport Avslutning Kartlegging ALG er kommunenes pågående arbeid med kartlegging av avløpsvann (A), landbruksområder (L) og grunnforurensning (G). Kartlegging marine (M) er nasjonalt program for kartlegging og verdisetting av marine naturtyper. Kartlegging vann (V) er kartlegging øvrig som følges av vanndirektivet. 6 PROSJEKTØKONOMI Prosjektet vil ha en kostnadsramme på cirka 2,4 millioner kroner fordel på 2,5 år; 2011 kr ,- eks mva 2012 kr ,- eks mva 2013 kr ,- eks mva 6.1 KOSTNADSTYPER OG STØRRELSER Prosjektets kostnadstyper og størrelser er definert slik som tabellen under viser: Eget arbeid byplankontoret kr ,- 2,4 månedsverk Eget arbeid Team Bodø AS kr ,- 1,2 månedsverk Eget arbeid miljøavdeling kr ,- 1,2 månedsverk Eksterne tjenester MOP kr ,- Feltundersøkelse kr ,- Evaluering (ekstern) kr ,- Eget arbeid kommunalteknisk kr ,- 2 månedsverk Driftsutgifter kr ,- Sum kr ,- + mva kr ,- Sum totalt inkl mva kr ,- 6.2 BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN Budsjett for prosjektet er definert som tabellen under viser: Kostnad Totalt Lønnskostnader inklusive sos. kostnader , , , ,- Ekstern bistand , , , ,- Driftsutgifter , , , ,- MVA , , , ,- Totalt , , , ,- Side 14

13 Prosjektet er tenkt finansiert slik: Finansieringsyter Totalt Bodø kommune - ekstrabevilgning , ,- Bodø kommune drift , , , ,- MVA , , , ,- Totalt , , , ,- 7 RAPPORTERING OG EVALUERING 7.1 RAPPORTERING UNDERVEIS Det skal utarbeides tertiale rapporter om hva som er utført, møtevirksomhet og økonomi. 7.2 SLUTTRAPPORT Det vil bli utarbeidet en egen sluttrapport med økonomi som legges frem for politisk behandling etter avsluttet prosjekt. 7.3 PROSJEKTEVALUERING I sluttrapport vil en egen ekstern evaluering av oppnådde mål bli vedlagt. Prosjektets indikatorer skal evalueres i tillegg til prosessen. 8 KONTRAKTER OG AVTALER 8.1 INTERNE AVTALER/KONTRAKTER Det inngås interne avtaler mellom avdelingene om oppgaver og resultatkrav. 8.2 EKSTERNE AVTALER/KONTRAKTER Det vil inngås kontrakt om og evaluering av prosjektet. Side 15

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Planlegging av Rønvikjordene.

Planlegging av Rønvikjordene. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.11.2014 76360/2014 2014/5805 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 10.12.2014 14/201 Bystyret 11.12.2014 Planlegging av Rønvikjordene.

Detaljer

Oppgradering Rådhusparken - Solparken

Oppgradering Rådhusparken - Solparken Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.04.2017 13027/2017 2017/5381 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Oppgradering Rådhusparken - Solparken Rådmannens

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram.

Vedtak om oppstart av kommuneplanen og høring av planprogram. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64707/2012 2012/7671 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Saltstraumen kommunedelsutvalg 19.11.2012 12/29 Komitè for levekår 22.11.2012

Detaljer

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Prosjektkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2016 23584/2016 2015/6856 034 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 14.04.2016 Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Namsos bydrift. Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2013/1240-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Prosjektplan ny strategi Namsos havnevesen Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos havnestyre Innstilling

Detaljer

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL VEDRØRENDE OPPSTART AV RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Saksbehandler: Synne Guldberg Arkivsaknr.: 2015/596-3 RÅDMANNENS

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram Prosjektbeskrivelse og Planprogram Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Tana kommune 1 Innhold 1. Prosjektbeskrivelse... 2 2. Prosjektet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Rammer for prosjektet...

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen.

Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan for Norsk jektefartsmuseum, Bodøsjøen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2015 15363/2015 2014/7006 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/18 Komite for plan, næring og miljø 14.04.2015 Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan

Detaljer

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

Malen skal fylles ut av prosjektleder/prosjektansvarlig, og være det styrende dokument i arbeidet med gjennomføring av prosjektet. Prosjektplan Navn på prosjekt (Bytt bilde og slett forklaringer) Denne malen skal benyttes for å planlegge og styre innføringen av et prosjekter. Forutsetningen for oppstart av et prosjekt er at prosjektet

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2015 52145/2015 2015/2987 122 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/39 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/87 Bystyret 10.09.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Endring av kommuneplanens arealdel "Størrelse og lokalisering for fritidsboliger"

Endring av kommuneplanens arealdel Størrelse og lokalisering for fritidsboliger Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2012 23071/2012 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/29 Komite for plan, næring og miljø 03.05.2012 12/79 Bystyret 24.05.2012 Endring

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør

Mulig erverv av boligeiendommer - Mørkved Sør Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2012 35602/2012 2012/3363 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/106 Formannskapet 27.06.2012 12/139 Bystyret 13.09.2012 Mulig erverv av boligeiendommer

Detaljer

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6

Barnas Sentrum. Prosjektplan MÅL OG RAMMER. Side 1 av 6 Saksnr. ESA: 13/6203 Prosjektnr. Agresso: XXXXXX Barnas Sentrum 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Her gis en kort beskrivelse av bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet. Det refereres til dokumentasjon

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga

Sluttbehandling - Mindre endring 2319 Bestemorenga Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2016 90882/2016 2016/7208 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/4 Komite for plan, næring og miljø 25.01.2017 Sluttbehandling - Mindre endring

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune

Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.07.2016 53964/2016 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/55 Komite for plan, næring og miljø 31.08.2016 16/144 Bystyret 08.09.2016 Fastsetting

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Samfunnskontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81408/2014 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/257 Formannskapet 17.12.2014 Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak for deler av Saltstraumen

Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak for deler av Saltstraumen Saksframlegg Dato 09.08.2010 Løpenr 43737/2010 Arkivsaksnr 2010/9142 Arkiv L42 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 10/62 31.08.2010 Planutvalget Vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak

Detaljer

Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter

Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter Utvikling Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81433/2015 2015/6856 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/158 Formannskapet 25.11.2015 15/140 Bystyret 10.12.2015 Omorganisering av styringsstruktur

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi

01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi Saksframlegg Saksnr Møtedato 01/16 Styringsgruppe for eiendomsstrategi 01.02.2016 A573 Eiendomsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Fylkesutvalget vedtok i sak U-5/05 «NOU 2004:22 Velholdte

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad

Sluttbehandling - Reguleringsplan for fv. 834 Løpsmark- Myklebostad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20396/2013 2011/7762 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 13/58 Bystyret 25.04.2013 Sluttbehandling

Detaljer

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm" FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT

DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n. PROSJEKTPLAN M l» W * mm FRIVILLIGHETSPOLITIKK DØNNA KOMMUNE. C Dønna kommune FORPROSJEKT E] "E' Dokid: 17000172 (17/124-2) Rafi - FRIVILLIGHETSPOLITIKKI PROSJEKTPLAN- LE? v, DEN. NA KOMMUNE -. DØNNAKOMMUNE é SOHTraIa mlmstrasjong-n l. Mottatt ' PROSJEKTPLAN M l» W * mm" 1,0, i; 33% D : t.

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler , Revidert 5.juni 2015 Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler Utdrag fra Vedtekter for Skogtiltaksfondet 1 1. Fondets formål Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE Vannregion Finnmark

PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE Vannregion Finnmark PROSJEKTPLAN FOR ALTA, LOPPA OG STJERNØYA VANNOMRÅDE 2013 2015 Vannregion Finnmark Forsidefoto: Pollen, Alta kommune. Foto: Bjørnar Strøm-Hågensen Forord Finnmark fylkeskommune er vannregionmyndighet i

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Uttalelse fra Bodø kommune om varsel fra Miljøverndepartementet om endring av kommuneplanens arealdel for områder for akvakultur ved Saltstraumen.

Uttalelse fra Bodø kommune om varsel fra Miljøverndepartementet om endring av kommuneplanens arealdel for områder for akvakultur ved Saltstraumen. Byplankontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.06.2010 30684/2010 2010/3959 142 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/47 Planutvalget 14.06.2010 10/70 Bystyret 17.06.2010 Uttalelse fra Bodø kommune

Detaljer

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset.

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.09.2012 56670/2012 2012/6808 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/67 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 12/171 Bystyret 24.10.2012 Endring

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Strategiplan Havbruk Salten 2017

Strategiplan Havbruk Salten 2017 Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2017 21911/2017 2015/3220 026 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Strategiplan

Detaljer

Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og

Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og Kulturkontoret Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2014 69056/2014 2012/2556 004 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/24 Formannskapet 17.12.2014 Orientering om fremdrift for Skjerstad gårds- og Sammendrag

Detaljer

Behandlingstid på byggesaker.

Behandlingstid på byggesaker. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.03.2009 14141/2009 2008/1 034 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/36 Planutvalget 24.03.2009 Bystyret 31.03.2009 Behandlingstid på byggesaker.

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Innhold 1. HVA ER ET PROSJEKT? 5 2. HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED PROSJEKTER? 5 3. ORGANISERING AV PROSJEKTER 6 3.1. Prosjekteier 6 3.2. Styringsgruppe 6 3.3. Prosjektleder

Detaljer

Organisering av utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet, inkl. ny rullebane i sørvest

Organisering av utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet, inkl. ny rullebane i sørvest Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.04.2014 22196/2014 2014/1949 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/83 Formannskapet 23.04.2014 Organisering av utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.02.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Pilotprosjekt for planting av klimaskog.

Pilotprosjekt for planting av klimaskog. Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 81131/2016 2016/2011 V72 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Pilotprosjekt

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Prosjekt "tettere individuell oppfølging" (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/

BODØ KOMMUNE. Prosjekt tettere individuell oppfølging (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/ BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60141/08 05/7789 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 10.11.2008 08/16 Ruspolitisk råd 11.11.2008 08/17 Komite for

Detaljer

Kommunereform - Status og videre arbeid

Kommunereform - Status og videre arbeid Plan og samfunn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2016 4815/2016 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 28.01.2016 Kommunereform - Status og videre arbeid Forslag til vedtak

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking

Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Vedlegg 2: Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav om vannovervåking Oslo, 08.04.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/3431 Varsel om krav om vannovervåking / endringer i krav

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for områderegulering Nedre Hunstad og Alstad

Prosjektbeskrivelse for områderegulering Nedre Hunstad og Alstad Prosjektbeskrivelse for områderegulering Nedre Hunstad og Alstad Godkjent av: Annelis Bolland Byplansjef Prosjektbeskrivelse for områderegulering Nedre Hunstad og Alstad - Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2012 350/2012 2011/2763 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Komite for plan, næring og miljø 26.01.2012 12/7 Bystyret 09.02.2012 Detaljregulering

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer