Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/21 Komite for plan, næring og miljø /36 Planutvalget Bystyret Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden Sammendrag Som oppfølging av bystyrevedtak foreslås igangsetting av et prosjekt som skal utarbeide en standard for miljøoppfølgingsprogram (MOP) for et fjordsystem. Prosjektets formål er gjennom en utarbeidet standard for MOP i fjordsystemer hvor standarden definerer målsetting, krav og strategi om overvåkning og avbøte eventuelle mulige negative virkninger av vesentlig betydning i forhold til konsesjonsinnehavere / drivere av oppdrettsinnehavere og deretter å teste ut standarden i form av en statuskartlegging i Skjerstadfjorden. Prosjektets har en planlagt oppstart den 01. juli 2011 og vil forgå over 2,5 år. Kostnadene for inneværende år er beregnet til kr ,- inklusive mva. og totalt for hele prosjektperioden kr ,- inklusive mva. Saksopplysninger Bystyret i Bodø kommune vedtok i sak 10/119 blant annet å gjennomføre prosjektet miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden. Videre i samme vedtak å samordne miljøoppfølgingsprogrammet med det nasjonale programmet Kartlegging og verdisetting av marine naturtyper, og at det i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel, inviteres til en prosess og et samarbeid med Fauske og Saltdal kommuner for å legge grunnlag for en felles arealplan for Skjerstadfjorden. Vedtaket i sak 10/119 er en videreføring og konkretisering av sak 09/87 med vedtak av Kommuneplanens arealdel. Organisering av forprosjektet Rådmannen har i møte den startet opp forprosjektet med følgende prosjektgruppe: Prosessleder: Byplankontoret Team Bodø AS Miljøvernsjef Byplankontoret I perioden fra bystyrevedtaket i 2009 og til dette møtet har de tre enhetene arbeidet ad hoc med oppgaven i en mer flat prosjektorganisering. Side 3

2 Status for miljøoppfølgingsprogrammet per april 2011 Administrasjonen har forsøkt å finne frem til mulige løsninger på hvordan best mulig gjennomføre bystyrevedtaket som samtidig ligger innenfor de økonomiske rammer som er blitt gitt. Administrasjonen har videre forsøkt å finne frem relevant informasjon om temaet og systematisere denne informasjonen. Administrasjonen har vært i kontakt med ulike instanser som kan tenkes bidra positivt for å oppnå et best mulig resultat. Det er ikke utviklet standarder for Miljøoppfølgingsprogram / Miljøoppfølgingsplan (MOP) gjeldende fjordsystemer. Et MOP følger av KU-forskriften at en søknad eller plan som omfattes av forskriften skal inneholde en redegjørelse av, behovet for og forslag til miljøoppfølgingsprogram med sikte på å overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen eller tiltaket (KU-forskriften 8, 4. ledd og vedlegg II kolonne B, bokstav k). Hvem som skal foreta og finansiere en eventuell overvåkning fremgår ikke av KU-forskriften. Det følger imidlertid av pbl. 33-2, 4. ledd at det i forbindelse med vedtak i KU-saker skal vurderes og i nødvendig grad stilles vilkår med sikte på å overvåke og avbøte mulige negative virkninger av vesentlig betydning. Dette innebærer at den relevante vedtaks- eller konsesjonsmyndighet skal stille vilkår om overvåking av virkningene av den aktuelle planen eller det aktuelle tiltaket dersom det er nødvendig (Kilde Ifølge miljøinformasjonslovens 9 plikter enhver virksomhet å ha kunnskap om forhold ved virksomheten som medfører ikke ubetydelig påvirkning på miljøet. Miljøinformasjonsloven gir ikke noen myndighet hjemmel til å pålegge overvåkning, men pålegger en virksomhet en selvstendig plikt til å ha kontroll med miljøkonsekvensene av sin aktivitet. Utover denne generelle forpliktelsen for enhver virksomhet til å kjenne til miljøkonsekvensene forbundet med egen virksomhet, finnes det bestemmelser i lovverket for øvrig som kan benyttes til å pålegge overvåking og/eller problemkartlegging (screening) (Kilde Den myndighet som kan pålegge overvåkning er samlet i fremstillingen via linken: I miljøprogram formuleres kommunens målsettinger, krav og strategi for miljøarbeidet i et prosjekt. De utarbeidede kommunens målsettinger, krav og strategi for miljøarbeid i et fjordsystem danner standarden for MOP for fjordsystem. Dette vil være et overordnet strategidokument som danner grunnlaget for miljøoppfølgingsplaner. Miljøoppfølgingsplanene konkretiserer miljøarbeidet i prosjektet og er et styringsdokument som fordeler roller, ansvar og tidsfrister. Miljøoppfølgingsplanene skal følge prosjektets utvikling og oppdateres jevnlig. Definering av innhold i et miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden er ikke stadfestet gjennom et politisk vedtak. Et helhetlig miljøoppfølgingsprogram (MOP) kan imidlertid også inneholde følgende elementer: Utarbeidelse av standard for MOP for fjordsystemer Status med hensyn til eksisterende data i og rundt Skjerstadfjorden Deltakelse i nasjonalt program Kartlegging og verdisetting av marine naturtyper Vitenskapelig i Skjerstadfjorden Kartlegging ihht vanndirektivet rullering hvert 4de år Felles arealplan for Skjerstadfjorden rullering hvert 4de år Ett helhetlig miljøoppfølgingsprogram impliserer andre myndigheters arbeid. Blant annet Nordland fylkeskommunes arbeid om vanndirektivet og Havforskningsinstituttets/NIVAs arbeid med Side 4

3 kartlegging og verdisetting av marine naturtyper. Disse to arbeidene er til dels sammenfallende og dels utfyllende av hverandre. Kommunene er forespurt om å bidra med data fra kartlegging av utslipp fra avløp, landbruk og grunnforurensinger mv. Dataene oversendes Nordland fylkeskommune som har ansvaret for koordinering. For Bodø kommunes del er denne kartleggingen igangsatt, men ikke ferdigstilt. Kommunal teknisk har ansvaret for gjennomføringen av kartleggingen og rapporteringen. Miljøoppfølgingsprogrammet har som mål å etablere tilstrekkelig kunnskap for god forvaltning av Skjerstadfjorden gjennom innhenting av grunnleggende miljødata og vurdering av dagens miljøstatus, som danner grunnlag for en fremtidig miljøovervåkning av fjorden. Administrasjonen har vært i kontakt med Nordland fylkeskommune, Havforskningsinstituttet og NIVA for å fremme muligheten for samarbeid om utvikling av standard og fremme Skjerstadfjorden som område for utredning. En viktig presisering er at et slikt miljøoppfølgingsprogram vil først og fremst gjelde fjordens totale kapasitet av oppdrettslokaliteter, samt gi grunnlag for en vurdering mellom oppdrettslokalitet mellom fisk og skalldyr imidlertid vil ikke denne gi grunnlag for bestemmelse av oppdrett på en spesifikk fiskeart. Miljøoppfølgingsprogrammet vil i hovedsak gi data om den fysiske miljøbelastningen i form av forurensning og næringsbelastning. Miljøoppfølgingsprogrammet vil ikke berøre spørsmål angående rømming og genetisk påvirkning av villfisk. Vurderinger Administrasjonen ønsker å få politisk avklaring i forhold til to elementer i forhold til Miljøoppfølgingsprogrammet. Forholdene gjelder følgende elementer; 1) formål 2) utarbeidelse av standard for MOP og statuskartlegging gjennom i Skjerstadfjorden. 3) fremdrift 4) økonomi og ressursbruk Administrasjonen vil utdype de ovenfor nevnte elementene nedenfor med forslag til mulige løsninger og anbefalinger: FORMÅL Prosjektets formål er gjennom en utarbeidet standard for MOP i fjordsystemer hvor standarden definerer målsetting, krav og strategi om overvåkning og avbøte eventuelle mulige negative virkninger av vesentlig betydning i forhold til konsesjonsinnehavere / drivere av oppdrettsinnehavere og deretter å teste ut standarden i form av en statuskartlegging i Skjerstadfjorden. STANDARD FOR MOP / STATUSKARTLEGGING Det utarbeides en standard for MOP med tilhørende rammer for kartlegging i forhold til formålet som sendes til politisk miljø for godkjenning. Når standard for MOP er vedtatt, igangsettes en av Skjerstadfjorden. Alternativt kan kartlegging starte nå, men da må de økonomiske midlene være avsatt til denne oppgaven. MOP for Skjerstadfjordbassenget kan utvides slik at MOP inneholder kartlegging i forhold til vanndirektivet, kartlegging og verdisetting av marine naturtyper, felles forvaltningsplan og arealplan som nevnt ovenfor. Side 5

4 FREMDRIFT Det beregnes 6 måneder for å få utarbeidet standard for MOP i fjordsystem. I utarbeidelsen av standard er det viktig å ha et godt og konstruktivt samarbeid med andre myndigheter, forskningsmiljøer og andre interessenter, slik at man har en felles forståelse av innholdet. Når det gjelder kartlegging gjennom har man behov for å lyse dette oppdraget ut som en offentlig anskaffelse i DOFFIN på grunn av sin kostnadsstørrelse. Kartleggingen bør utføres i to perioder; den ene i vinter-vår sesongen og den andre sommer-høst sesongen. Dette for å få en best mulig oversikt over sesongvariasjoner gjennom året. Den totale tid som beregnes for datainnsamling, når man inkluderer vanndirektivet og marine naturtyper, vil være 2 år. Feltundersøkelsen vil ha et tidsforløp på 1,25 år. Angående kartlegging og rapportering om nedbørsfelt, avløp, landbruk og grunnforurensning som utføres av Kommunalteknisk avdeling, vil dette arbeidet skje fortløpende. ØKONOMI OG RESSURSBRUK Det er ikke avsatt midler til prosjektering og gjennomføring av utarbeidelse av MOP eller til kartlegging av Skjerstadfjorden i budsjett Administrasjonen har mottatt et tilbud fra Universitetet i Nordland (tidligere Høgskolen i Bodø) om en av Skjerstadfjordbassenget. Tilbudet eksklusive mva er på anslagsvis 1,3 millioner kroner. Innleielse av ekstern bistand beregnes til kr ,- eksklusive mva. I tillegg vil lønnsutgifter i forbindelse med utvikling av standard for MOP og drift av prosjektet som anslagsvis vil være kr ,- første år, kr ,- andre år og kr ,- det tredje år. Andre driftsutgifter er beregnet til kr ,-. Administrasjonen arbeider imidlertid for å finne frem til mulige løsninger for å skaffe medfinansiering av kartleggingsdelen og overvåkningsdelen av MOP. Blant annet har administrasjonen vært i kontakt med Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og DA Bodø for å forhøre seg om muligheter for medfinansiering av miljøkartleggingen. Dersom man utsetter kartleggingsdelen i prosjektet til 2012, vil det være større muligheter for at man reduserer Bodø kommunes utgifter da deler av kartleggingen vil kunne bli finansiert av andre myndigheter. Tidsplanen vil da være tilnærmet slik som tabellen nedenfor viser: Oppgave \ kvartal/år 3/11 4/11 1/12 2/12 3/12 4/12 1/13 2/13 3/13 4/13 Oppstart Standard Politisk behandling Kartlegging ALG Anbud Eksisterende data Kartlegging marine (M) Kartlegging vann (V) Feltundersøkelse Analyse felt Analyse V/M/ALG Rapport Avslutning Administrasjonen har behov for en avklaring for ressursbruk og økonomiske rammer for å kunne gjennomføre et adekvat miljøoppfølgingsprogram slik som Bystyret har vedtatt. Side 6

5 Konklusjon og anbefaling Det bør iverksettes et prosjekt som inneholder følgende elementer: 1) utarbeidelse av standard for MOP i fjordsystem 2) statuskartlegging av Skjerstadfjordbassenget Det bør bevilges midler til utarbeiding av standard for MOP i fjordsystem i inneværende år. Utarbeidelse av standard for MOP i fjordsystem kan utføres i sin helhet innen utgangen av første kvartal Prosjektet bør invitere til et bredt samarbeid med øvrige myndigheter og adekvate forskningsinstitusjoner om utvikling av standard for MOP i fjordsystemer. Standard for MOP sendes etter ferdigstillelse til politisk miljø for godkjenning. Basert på den godkjente utarbeidede standard for MOP i fjordsystem, lyses kartleggingsdelen ut på DOFFIN som en offentlig anskaffelse. Det er å anbefale å utsette kartleggingsdelen til 2012 for så å få gjennomført kartleggingen i samarbeid med planlagt kartleggingsarbeid i forhold til vanndirektivet og marine naturtyper. Prosjektet søker å få kartleggingsdelen delfinansiert gjennom andre offentlige myndigheter. Den samlede finansiering av kartleggingsdelen bør innarbeides i budsjett 2012 og i økonomiplan for Bodø kommune. Det kan i prosjektets sluttfase eller etter prosjektets slutt inviteres til et samarbeid med Fauske og Saltdal kommuner om en felles arealplan og forvaltningsplan for Skjerstadfjorden. Imidlertid er det en viktig opplysning at en MOP ikke vil berøre spørsmål angående rømming og genetisk påvirkning av villfisk, eller gi grunnlag for bestemmelse av oppdrett av en spesifikk fiskeart. Miljøoppfølgingsprogrammet vil i hovedsak omhandle den fysiske miljøbelastningen i form av forurensning og næringsbelastning. Side 7

6 Forslag til innstilling Jamfør bystyrevedtak 09/87 og 10/119 vedtas følgende punkter: 1) Administrasjonen setter i gang arbeidet med standard for MOP i fjordsystemer som har som formål å definere målsetting, krav og strategi om overvåkning og avbøte eventuelt mulige negative virkninger av vesentlig betydning i forhold til konsesjonsinnehavere/ drivere av oppdrettsinnehavere. 2) Finansieringen av prosjektets del 1 utarbeidelse av standard for MOP i fjordsystem tildeles kr ,- som innarbeides i budsjettet i andre tertial. 3) Det søkes samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Fauske og Saltdal kommuner om deltakelse i statuskartleggingen av Skjerstadfjorden, hvor kartlegging i forbindelse med vanndirektivet og kartlegging og verdisetting av marine naturtyper inngår. 4) Bystyret ber Rådmannen om å innarbeide Bodø kommunes utgifter i forbindelse med prosjektets Del 2 statuskartlegging av Skjerstadfjordbassenget i budsjett 2012 med økonomiplan Jørn Roar Moe Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden Utrykte vedlegg: <Ingen> Side 8

7 PROSJEKTPLAN MILJØOVERVÅKNINGSPROGRAM SKJERSTADFJORDEN 0 SAMMENDRAG Prosjektet er en oppfølging av bystyrevedtak 10/119 og 09/87 om miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden. Prosjektet har som hovedmål å utarbeide en standard for MOP i fjordsystemer som testes i en. Prosjektet vil samarbeide med andre myndigheters pågående arbeid (oppfølging av vanndirektivet og kartlegging og verdisetting av marine naturtyper) for å få et bredest mulig grunnlag for senere kunne utarbeide en felles forvaltningsplan for Skjerstadfjorden. Prosjektet har en tidsramme på 2,5 år og en økonomisk ramme på 2,4 millioner inklusive mva. Prosjektet har en planlagt oppstart 01. juli 2011 under forutsetning av politisk godkjenning. 1 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Bystyret i Bodø kommune vedtok i sak 10/119 blant annet å gjennomføre prosjektet miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden. Videre i samme vedtak å samordne miljøoppfølgingsprogrammet med det nasjonale programmet Kartlegging og verdisetting av marine naturtyper, og at det i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel, inviteres til en prosess og et samarbeid med Fauske og Saltdal kommuner for å legge grunnlag for en felles arealplan for Skjerstadfjorden. Vedtaket i sak 10/119 er en videreføring og konkretisering av sak 09/87 med vedtak av Kommuneplanens arealdel. 1.2 HOVEDMÅL Prosjektets hovedmål er gjennom en utarbeidet standard for MOP i fjordsystemer hvor standarden definerer målsetting, krav og strategi om overvåkning og avbøte eventuelle mulige negative virkninger av vesentlig betydning i forhold til konsesjonsinnehavere / drivere av oppdrettsinnehavere og deretter å teste ut standarden i form av en statuskartlegging i Skjerstadfjorden. 1.3 PROSJEKTMÅL Prosjektet har to delmål: 1) Utvikle en standard for MOP i fjordsystemer 2) Gjennomføre en statuskartlegging i Skjerstadfjorden 1.4 RAMMER Rådmannen har i møte den startet opp et forprosjekt med følgende prosjektgruppe: Prosessleder: Byplankontoret Team Bodø AS Miljøvernsjef Byplankontoret Side 9

8 I perioden fra bystyrevedtaket i 2009 og til dette møtet har de tre enhetene arbeidet ad hoc med oppgaven i en mer flat prosjektorganisering. Mandatet til prosjektgruppen er å utarbeide en prosjektbeskrivelse for det videre arbeidet med Miljøoppfølgingsprogram for Skjerstadfjorden som oppfyller Bystyrets vedtak. 1.5 STRATEGI Prosjektet vil ha en prosesspreget arbeidsmåte i utviklingsarbeidet med invitasjon til andre myndigheter og interessepartnere. Når det gjelder, vil dette arbeidet bli utført av en forskningsinstitusjon. 1.6 RESULTATINDIKATORER Resultatindikatorene for prosjektet er: 1) Utarbeidet standard MOP for fjordsystemer 2) Utlysning av anbud med antakelse av anbud 3) Gjennomført i Skjerstadfjorden 4) Sluttrapport 2 ORGANISERING Prosjektet organiseres med en prosjektgruppe ledet av en prosessleder, en styringsgruppe og en referansegruppe. 2.1 PROSJEKTEIER Prosjekteier er: Bodø kommune 2.2 PROSJEKTLEDELSE Prosjektet ledes av en representant fra følgende enhet: Prosessleder: Byplankontoret 2.3 ØVRIGE ROLLER Styringsgruppen består av rådmannen. Prosjektgruppen består for øvrig av 3 representanter fra følgende enheter: 1 representant fra Team Bodø AS Miljøvernsjef i Bodø kommune 1 representant fra Byplankontoret Referansegruppen består av: Miljødepartementet Kyst- og Fiskeridepartementet Landbruksdepartementet Fiskeridirektoratet Fylkesmannens i Nordland, Miljøvernavdelingen Nordland fylkeskommune, Enhet plan og miljø Side 10

9 Organisasjonen En renere Skjerstadfjord Havbruksnæringen fellesorganisasjon Fiskeri Referansegruppen kan bli utvidet. 3 BESLUTNINGSPUNKTER 3.1 BESLUTNINGSPUNKTER Beslutningspunkter i prosjektet er: 1) Politisk beslutning om å gjennomføre en Miljøundersøkelse i Skjerstadfjorden 2) Beslutning om oppstart av forprosjekt 3) Politisk vedtak om iverksettelse av prosjektet 4) Politisk vedtak om godkjenning av standard for MOP i fjordsystemer 5) Anbudsutlysning av vitenskapelig 6) Beslutning om aksept av anbud 7) Igangsettelse av vitenskapelig 8) Politisk vedtak om godkjenning av sluttrapport 3.2 OPPFØLGING Prosjektgruppen vil ha jevnlige møter hvor oppgaver fordeles og drøftes. Det vil være hyppige møter i de første 6 månedene av prosjektet hvor standard for MOP utarbeides og sendes til politisk beslutning. Etter godkjenning av standarden vil prosjektgruppen møtes kvartalsvis for oppdatering av prosjektets fremdrift gjeldende og eventuelt deltakelse i kartlegging i henhold til vanndirektivet og nasjonalt program Kartlegging og verdisetting av marine naturtyper. Styringsgruppen vil ha tertiale møter hvor det orienteres om fremdrift, resultatoppnåelse og status for prosjektet. Referansegruppen vil få oversendt forslag til standard for MOP i fjordsystemer til høring før politisk behandling i Bodø kommune. Referansegruppen vil videre bli kontaktet ved behov. 3.3 MILEPÆLER Følgende milepæler er definert i prosjektet: Oppstart Høringsutsendelse av standard Politisk beslutning om standard Anbudsutlysning Anbudsantakelse Feltundersøkelse Rapport 4 RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING Kvalitetssikringen av prosjektet består i å redusere faren for at de kritiske suksessfaktorene skal inntreffe. Side 11

10 4.1 KRITISKE SUKSESSFAKTORER De kritiske suksessfaktorene er: Innhold i standard MOP Anbud Feltundersøkelse 4.2 KVALITETSSIKRING For å møte utfordringene med hensyn til innhold i standarden, vil man sende forslag om standard ut på høring til involverte parter fylkesmannen, fylkeskommunen, fiskeriorganisasjoner, havbruk, miljødepartementet mv. før forslaget sendes til politisk godkjenning. Det antas at en vil ha en kostnadsstørrelse tilsvarende krav til utlysing av offentlig anskaffelse. Det utarbeides i samråd med ekspertise anbudspapirer som legges ut på DOFFIN jamfør regelverk for offentlig anskaffelse og økonomireglement for Bodø kommune. Etter fristens utløp, møtes prosjektgruppen og styringsgruppen for gjennomgang og eventuell antaking av anbud. I anbudsutlysningspapirene vil det være krav til forskningskompetanse, referanser fra tidligere arbeid mv for å sikre at et forsvarlig vitenskapelig feltarbeid blir utført. 5 GJENNOMFØRING AKTIVITETS- OG FREMDRIFTSPLAN Prosjektet har planlagt oppstart 1. juli 2011 med avslutning HOVEDAKTIVITETER Hovedaktivitetene for prosjektet med hensikt, oppgave og forventet resultat er som følgende: Aktivitet Hensikt Oppgave Resultat Standard Definere målsetting, krav og strategier om overvåkning og eventuelt avbøting av negative virkninger av vesentlig betydning Utarbeidelse av standard for MOP i fjordsystem, utsende forslag til høring, utarbeide saksfremlegg til politisk beslutning Kartlegging ALG Anbud Bidra med data i forbindelse med forvaltningsplan for vann i Nordland fylke Oppfylle krav til offentlige anskaffelser, beste tilbud og kvalitet for en Kartlegge utslipp og forurensning fra landbruk, avløp og grunnforurensing, sende inn data til fylket og fylkesmannen Utarbeide anbudspapirer, utlysning på DOFFIN, vurdere anbud og beslutte tildeling av anbud Godkjent Standard for MOP i fjordsystem Oppfylt mål for innsending av data til fylkesmannen / fylket Gjennomført vitenskapelig i Skjerstadfjorden Side 12

11 Eksisterende data Kartlegging marine Kartlegging vann Feltundersøkelse Analyse felt Analyse V/M/ALG Rapport Innehente eksisterende data som vil danne grunnlag for å analysere funn i en vitenskapelig Utvide horisonten for en mulig fremtidig forvaltningsplan Utvide horisonten for en mulig fremtidig forvaltningsplan Teste ut standard for MOP i fjordsystem, og bidra med data til en mulig fremtidig forvaltningsplan for Skjerstadfjorden Sammenstille og analysere data fra Sammenstille og analysere data fra kartlegginger utført av andre enn prosjektets Sammenfatte resultater fra prosjektet Kartlegge og innhente data fra eksisterende dokumentasjon om Skjerstadfjorden Innhente og sammenligne data Innhente og sammenligne data Innhente biologiske, fysiske og kjemiske parametere, prøvetaking, analysere innsamlede data, evaluere fjordens næringsstatus, utgivelse av rapport fra n Sammenstille og analysere data fra Sammenstille og analysere data fra kartlegginger utført av andre enn prosjektets Sammenfatte resultater fra kartlegginger, resultater fra, og prosjektets øvrige resultater Bidra til gjennomføring av vitenskapelig i Skjerstadfjorden Bidra til analysearbeid for Bidra til analysearbeid for Gjennomført vitenskapelig Rapport Rapport Sluttrapport 5.2 TIDS- OG RESSURSPLAN Prosjektet beregner en totaltid på 2,5 år fra oppstart til slutt. Defineringen av status for MOP i fjordsystemer har en beregnet tid på 6 måneder fra oppstart til politisk behandling. Gjennomføring av er beregnet til 1 år. Prosjektets fremdriftsplan er skissert i tabellen nedenfor: Side 13

12 Oppgave \ kvartal/år 3/11 4/11 1/12 2/12 3/12 4/12 1/13 2/13 3/13 4/13 Oppstart Standard Politisk behandling Kartlegging ALG Anbud Eksisterende data Kartlegging marine (M) Kartlegging vann (V) Feltundersøkelse Analyse felt Analyse V/M/ALG Rapport Avslutning Kartlegging ALG er kommunenes pågående arbeid med kartlegging av avløpsvann (A), landbruksområder (L) og grunnforurensning (G). Kartlegging marine (M) er nasjonalt program for kartlegging og verdisetting av marine naturtyper. Kartlegging vann (V) er kartlegging øvrig som følges av vanndirektivet. 6 PROSJEKTØKONOMI Prosjektet vil ha en kostnadsramme på cirka 2,4 millioner kroner fordel på 2,5 år; 2011 kr ,- eks mva 2012 kr ,- eks mva 2013 kr ,- eks mva 6.1 KOSTNADSTYPER OG STØRRELSER Prosjektets kostnadstyper og størrelser er definert slik som tabellen under viser: Eget arbeid byplankontoret kr ,- 2,4 månedsverk Eget arbeid Team Bodø AS kr ,- 1,2 månedsverk Eget arbeid miljøavdeling kr ,- 1,2 månedsverk Eksterne tjenester MOP kr ,- Feltundersøkelse kr ,- Evaluering (ekstern) kr ,- Eget arbeid kommunalteknisk kr ,- 2 månedsverk Driftsutgifter kr ,- Sum kr ,- + mva kr ,- Sum totalt inkl mva kr ,- 6.2 BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN Budsjett for prosjektet er definert som tabellen under viser: Kostnad Totalt Lønnskostnader inklusive sos. kostnader , , , ,- Ekstern bistand , , , ,- Driftsutgifter , , , ,- MVA , , , ,- Totalt , , , ,- Side 14

13 Prosjektet er tenkt finansiert slik: Finansieringsyter Totalt Bodø kommune - ekstrabevilgning , ,- Bodø kommune drift , , , ,- MVA , , , ,- Totalt , , , ,- 7 RAPPORTERING OG EVALUERING 7.1 RAPPORTERING UNDERVEIS Det skal utarbeides tertiale rapporter om hva som er utført, møtevirksomhet og økonomi. 7.2 SLUTTRAPPORT Det vil bli utarbeidet en egen sluttrapport med økonomi som legges frem for politisk behandling etter avsluttet prosjekt. 7.3 PROSJEKTEVALUERING I sluttrapport vil en egen ekstern evaluering av oppnådde mål bli vedlagt. Prosjektets indikatorer skal evalueres i tillegg til prosessen. 8 KONTRAKTER OG AVTALER 8.1 INTERNE AVTALER/KONTRAKTER Det inngås interne avtaler mellom avdelingene om oppgaver og resultatkrav. 8.2 EKSTERNE AVTALER/KONTRAKTER Det vil inngås kontrakt om og evaluering av prosjektet. Side 15

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Avhendingsprosjekt - oppstart

Avhendingsprosjekt - oppstart Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2013 40524/2013 2012/3868 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Formannskapet 26.06.2013 Avhendingsprosjekt - oppstart Forslag til vedtak

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Strategisk plan - næringsarealer

Strategisk plan - næringsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2011 45180/2011 2011/4180 L10 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/36 Komite for plan, næring og miljø 25.08.2011 11/119 Bystyret 08.09.2011 Strategisk

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2

Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.11.2008 66056/2008 2008/7753 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Planutvalget 27.01.2009 Reguleringssak Ole Jensvolls vei 1 og 2 Sammendrag

Detaljer

Æ vil bli stor i Tjeldsund

Æ vil bli stor i Tjeldsund Prosjektbeskrivelse Barne- og ungdomsprosjekt i Tjeldsund kommune Æ vil bli stor i Tjeldsund August 2007 1 INNHOLD Innhold 2 MÅL OG RAMMER. 3 Bakgrunn.. 3 Prosjektmål.. 3 Rammer 3 OMFANG OG AVGRENSING

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel)

Prosjektplan. for felles overbygning for veilagene på Blefjell. Vegforum Blefjell (arb.tittel) ArealKonsult AS Prosjektplan for felles overbygning for veilagene på Blefjell Vegforum Blefjell (arb.tittel) Prosjektplan.rtf 1 Innholdsfortegnelse... 1 Prosjektplan... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Mål

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Valg av representanter til styringsgruppe - Nye Bodø rådhus

Valg av representanter til styringsgruppe - Nye Bodø rådhus HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.08.2014 51190/2014 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/155 Formannskapet 03.09.2014 14/117 Bystyret 11.09.2014 Valg av representanter til

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten"

Prosjekt Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2015 37715/2015 2014/1472 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/9 Formannskapet 03.06.2015 Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner.

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. Forord Prosjektet Tana vannområde er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt for informasjonsportal 02.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade

Forslag om mindre endring - reguleringsplan for Nerbyen - havnepromenade Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.02.2015 10946/2015 2015/954 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Forslag om mindre endring - reguleringsplan

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Kulturkvartalet Planlegging av drift

Kulturkvartalet Planlegging av drift Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2284/2011 2010/362 D10 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Formannskapet 26.01.2011 11/10 Bystyret 17.02.2011 Kulturkvartalet

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Sameiet Havnetoppen

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Sameiet Havnetoppen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2010 15980/2010 2010/194 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/27 Planutvalget 13.04.2010 Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24

Detaljer

Sluttrapport Prosjektplan I "Utredning av Lille Hjartøy"

Sluttrapport Prosjektplan I Utredning av Lille Hjartøy Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.07.2013 47928/2013 2011/9005 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/146 Formannskapet 28.08.2013 13/114 Bystyret 12.09.2013 Sluttrapport Prosjektplan

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

Oppgradering av kai - Skjerstad

Oppgradering av kai - Skjerstad Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31377/2012 2011/1513 P24 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/36 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 12/102 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole

Fase: Forprosjekt Navn: Overgang barnehage / skole Fase: Navn: Overgang barnehage / skole 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn FM i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016

PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 PROSJEKTPLAN HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Med bakgrunn i notat til Bystyrekomite for helse- og sosialsaker som ble behandlet den 7. februar, ble det

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS

Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom AS og Nordland Betong Holding AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2013 25044/2013 2013/1659 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/82 Formannskapet 16.05.2013 Søknad om kjøp av tomt Langstranda - Seabird eiendom

Detaljer

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør. Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Vannforskriftens krav til overvåking og hva de andre sektorene gjør Jon Lasse Bratli, Miljødirektoratet Forvaltning på vannets premisser, tåleevnen for dyr- og plantesamfunn bestemmer hvor mye påvirkning

Detaljer

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10

System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13-10 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2013 73669/2013 2013/7028 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/42 Komitè for levekår 28.11.2013 13/178 Bystyret 12.12.2013 System for kvalitetsvurdering

Detaljer

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12.

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12. Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2009 60838/2009 2008/4319 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd

Detaljer

Detaljregulering for Gågategarasje øst - avklaring av eksisterende paviljonger i forhold til framtidig gågate, føring for utomhusplan

Detaljregulering for Gågategarasje øst - avklaring av eksisterende paviljonger i forhold til framtidig gågate, føring for utomhusplan Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 63552/2012 2011/4250 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/86 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Detaljregulering

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Horten kommune Vår ref. 11/50092 08/5652-39 / FE-143 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Klima- og energiplan 2002-2010 - rullering Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 12.12.2011 137/11 Vedlegg: Dok.dato

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø

Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009. Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Prosjektledersamling Pulje lv 10. 11. februar 2009 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Plan- og dokumentasjonsarbeidet i prosjektet Ulike planer i prosjektarbeid Mandat? Framdriftsplan? Prosjektplan? Milepælsplan?

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Skolestruktur Tverlandet

Skolestruktur Tverlandet Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40827/2013 2010/13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/105 Formannskapet 26.06.2013 Skolestruktur Tverlandet Forslag til vedtakadministrasjonen

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning.

Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2011 30485/2011 2010/5357 138/785 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/49 Planutvalget 21.06.2011 Dronningens gate 77. Søknad om permanent godkjenning.

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 64317/2012 2011/9061 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/87 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Rammer for

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Revisjon av instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.07.2014 47523/2014 2010/12819 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/158 Formannskapet 03.09.2014 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av instruks for

Detaljer

Kjøp av Vågøynes gård

Kjøp av Vågøynes gård Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63637/2014 2013/6465 V60 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/201 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Kjøp av Vågøynes gård Forslag

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Referatsak - Petrostrategi for Bodø

Referatsak - Petrostrategi for Bodø Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2009 62450/2009 2002/619 U22 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/6 Komite for plan, næring og miljø 19.11.2009 09/16 Komite for oppvekst og kultur

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer