Til Monica. rett person på rett plass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Monica. rett person på rett plass"

Transkript

1 Forord I mange organisasjoner kan seleksjons- og ansettelsesprosesser nærmest fortone seg som en form for lotterivirksomhet. Det hersker en utbredt enighet innen ledergrupper, personalavdelinger og konsulentfirmaer om at ansettelser er noe av det viktigste en organisasjon foretar seg, men det er langt fra noen konsensus om hva som er den beste måten å gjennomføre disse på. Mange jobber ut fra den tilnærming de selv mener fungerer best, og færre skuer mot metoder som har vitenskapelig belegg. En målsetning med denne boken er derfor å bygge bro mellom forskning og praksis. Boken skal kunne leses som en lærebok om metoder innen seleksjon, men deler av innholdet vil også være relevant for deg som jobber med lederutvikling. De som vil ha størst nytte av boken, vil være praktikere, herunder ledere, rekrutteringsrådgivere, hodejegere, psykologer og personalkonsulenter. I tillegg vil studenter i organisasjonspsykologi, Human Resources, organisasjon og ledelse ha utbytte av boken. Boken startet ut fra et initiativ tatt av Gyldendal Akademisk i 2003, nærmere bestemt etter en samtale mellom undertegnede og Bjørnar Olsen på Egertorget i Oslo. Jeg har siden den gang erfart at en bok ikke lar seg skrive på en langhelg, spesielt ikke så lenge manusarbeidet må foregå på kveldstid og i helger. Siden Bjørnar har sluttet som redaktør i Gyldendal før boken ble ferdigstilt, kan han egentlig ikke takkes for sin tålmodighet, men jeg ønsker likevel å takke ham for at han tok kontakt og viste meg tillit. Mange andre har vært til hjelp underveis. Det er viktig for meg å takke medforfatterne Ova

2 6 rett person på rett plass Schulze og Dag Øyvind Nilsen for uvurderlig hjelp innen bokens mest sentrale temaer. Dernest vil jeg takke Inge Brorson, Professor Fanny Duckert, Pål Eriksen, Thor Alfred Eriksen, Nikolai Fjeld, Rudi Myrvang, John Ivar Myrvoll, Professor Egil Skorstad, Jørgen Skorstad og Simen Sørensen for bidrag og kommentarer underveis. Jeg vil også takke Henning Bang, Mattias Elg, Björn Hansson, Dr. Ole Iversen, Jon Einar Jacobsen, Astrid Eidsbø Lindholm, Dr. Bjørn Lau, Andreas Lohff, Rolv Mohn, Hedvig Montgomery, Christer Mortensen, Dr. Achim Preuss, Professor Per Saugstad, Lars Skahjem, Professor Jon Martin Sundet, Magne Vik og Sara Årseth for faglig inspirasjon gjennom en årrekke. Til slutt vil jeg takke Monica Haune for at hun er den hun er. Til Monica

3 Innhold innledning Vi tror vi kan God metodekunnskap gir bedre personvurderinger kapittel 1 betydningen av kompetanse i arbeidslivet Hva er kompetanse? Fra formell til uformell kompetanse Den vitenskapelige tilnærmingen til kompetanse En definisjon av kompetanse Personlighet Evner Motivasjon Kunnskap Kompetansepotensialet og kontekst En kompetansemodell kapittel 2 jobbanalysen Jobbanalyse og lederutvikling fokusering på reelle utfordringer Betydningen av en god jobbanalyse Sekundærgevinster av jobbanalysen Metoder i jobbanalyse Intervju og spørreskjema Målene Oppgaver Reportory grid et strukturert intervju

4 8 rett person på rett plass Kritiske hendelser («critical incidents») Visjonært intervju Elektroniske jobbanalyser kapittel 3 intervjuet Fordeler ved intervjuet som metode Bygge relasjon mellom organisasjon og kandidat Markedsføre organisasjonen Vurdering av match Forhandling Problemer forbundet med typiske intervjuer Fallgruve 1: Intervjuere har ulik oppfatning av kandidaten Fallgruve 2: Intervjuere baserer seg på ulik informasjon i sin vurdering. 65 Fallgruve 3: Intervjuere vurderer samme informasjon ulikt Fallgruve 4: Intervjuere tar beslutninger basert på intuisjon og magefølelse 66 Fallgruve 5: Førsteinntrykk og bekreftelsesfellen Fallgruve 6: Overvurdering av negativ informasjon Fallgruve 7: Kontrasteffekten Fallgruve 8: Likhetseffekten Fallgruve 9: Intervjuere påvirker kandidatens atferd Fallgruve 10: Den fundamentale attribusjonsfeil Fallgruve 11: Glorieeffekten Fallgruve 12: Stereotypier, diskriminering og selvoppfyllende profetier 74 kapittel 4 det kompetansebaserte intervjuet Forbedring av intervjuet med strukturering og trening Det kompetansebaserte intervjuet Forberedelse til intervjuet Utvikling av spørsmål Åpne spørsmål Oppfølgingsspørsmål Komparative, ledende og lukkende spørsmål Praktiske forberedelser Gjennomføring av selve intervjuet Introduksjon Nonverbal atferd Verbal atferd Notater Avslutning Evaluering av informasjonen Å «ORKE» mer

5 innhold 9 Observere og Registrere Klassifisering: Hvordan skal vi gruppere uttalelsene? Evaluering: Hva er gode og hva er dårlige svar? Semistrukturert intervjuing Hvilken tilnærming skal man så velge, strukturert eller semistrukturert? 98 kapittel 5 arbeidspsykologiske tester Ova Schulze & Espen Skorstad Hva er arbeidspsykologiske tester? Hvorfor bruke arbeidspsykologiske tester? Sammenhengen mellom arbeidspsykologiske tester, kompetanse og jobbprestasjoner Evne- og ferdighetstester Hva er evner? Praktisk bruk av evne- og ferdighetstester Relevans kontra generaliserbarhet Vanskelighetsgrad Valg av norm Personlighetstester Hva er personlighet? Typeteorier Trekkteorier Ulike personlighetstester Normative og ipsative personlighetstester Motivasjonstester Motivasjon og personlighet Motivasjon og ytre forhold Testing og Internett Old school New school Farer ved nettbasert testing kapittel verktøy Ova Schulze & Espen Skorstad 360 -evaluering et eksempel Hvorfor brukes 360? Bruksområder for 360 -vurderinger Individuell utvikling Hva slags 360 skal vi velge? Praktisk gjennomføring av en 360 -prosess Planlegge prosessen

6 10 rett person på rett plass Pilot Implementering Tilbakemelding Evaluering Etiske betraktninger i bruk av kapittel 7 assessment-senteret Historie Hva er et assessment-senter? Hovedkomponentene Hva brukes assessment-sentre til? Kartlegging fremfor utvikling De ulike stegene i et assessment-senter Steg 1: Identifisering av behov, jobbanalyse og design Steg 2: Valg av øvelser og øvrig metodikk Steg 3: Rollefordeling og bedømmeropplæring Steg 4: Pilot og gjennomføring kapittel 8 hvilken kandidat skal vi velge? Integrering av data med utgangspunkt i kompetansematrisen Motstridende data Tilbakemelding og oppfølging av deltakere Utvikling av kompetanser Hvem passer best til stillingen? Etter ansettelsen kapittel 9 statistikk og metode: viktige begreper og tips til deg som skal kjøpe test Dag Øyvind Engen Nilsen Hva måler en psykologisk test? Når du velger en test Vurdering av forskjeller i egenskaper Gjennomsnitt Standardavvik Standardavvik og tolkning av skårer Normering Percentiler og rangering Normalfordeling Transformering av skårer Normer og transformerte skårer

7 innhold 11 Tolking av normerte skårer Korrelasjon: På leting etter sammenhenger Korrelasjonskoeffisienter Hva betyr en korrelasjonskoeffisient? Å tolke sammenhengene Reliabilitet hvor troverdig er målet? Kriterieproblemet Klassisk teori, sann skåre og målefeil Målefeil og varians Reliabilitet sier noe om testskårene og ikke om testen Metoder for å estimere reliabilitet Indre konsistens reliabilitet Hvor reliabel skal en test være? Reliabilitet og tolkning av testresultater Standard målefeil Konfidensintervall Validitet Begrepsvaliditet Innholdsvaliditet Kriterievaliditet Begrepsvaliditet og kriterievaliditet Hvor valid skal en test være? Testvaliditet og beslutninger Det handler om sannsynligheter Vi begynner med jobbanalysen og vurderingsmatrisen Baserate Økningsvaliditet Å kombinere informasjon fra ulike tester unngå globale subjektive beslutninger Testskårene skal være mer valide enn oss selv Tester som ikke er normative Ipsative tester Adalloc Hvilken test skal jeg kjøpe? litteraturliste stikkord

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle

Forord. Trondheim, juni 2011 Linda Skadal Kvåle Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært en interessant og lærerik prosess, og det er flere personer jeg vil takke for dette. Først og fremst vil jeg takke dere som har latt dere intervjue; tusen takk

Detaljer

Rekruttering til Lederstillinger En drøfting av ulike seleksjonsmetoder

Rekruttering til Lederstillinger En drøfting av ulike seleksjonsmetoder Rekruttering til Lederstillinger En drøfting av ulike seleksjonsmetoder Emnekode STV-6900 John-Ivar Strøm Mastergradsoppgave i ledelse (Master of Arts in Management) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Validering av Språk 5-6

Validering av Språk 5-6 Validering av Språk 5-6 - En valideringsstudie av den nye screeningtesten for språkvansker, Språk 5-6 Monica Lillevold Masteroppgave i spesialpedagogikk Ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Prosjektoppgave. Ledelse i krig og fred. Differensiert ledelse i Trøndelag brann- redningstjeneste IKS. Hjørdis Havdahl og Ole Anders Holmvaag

Prosjektoppgave. Ledelse i krig og fred. Differensiert ledelse i Trøndelag brann- redningstjeneste IKS. Hjørdis Havdahl og Ole Anders Holmvaag Prosjektoppgave Ledelse i krig og fred Differensiert ledelse i Trøndelag brann- redningstjeneste IKS Hjørdis Havdahl og Ole Anders Holmvaag Emnekode: LPD Ledelse- og personalarbeid 10H-12V Prosjektoppgave

Detaljer

Kurt Henriksen. I oppmerksomheten ligger kuren

Kurt Henriksen. I oppmerksomheten ligger kuren Kurt Henriksen I oppmerksomheten ligger kuren En evaluering av målretta utviklingstiltak i den videregående skolen i Nordland fylkeskommune, sett opp mot teorier om skoleutvikling, endring og omstilling.

Detaljer

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Omstulling til enhetlig ledelse i sykehus - Påvirkning på avdelingslederrollen ATM Skriftserie Nr. 5-2008 Stein Rokkan senter

Detaljer

Bacheloroppgave i markedsføring

Bacheloroppgave i markedsføring Bacheloroppgave i markedsføring 980142 980092 980175 Bacheloroppgave i markedsføring BCR 3100 05.06.2013 Markedshøyskolen Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen

Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania. Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Vår 2012 Studentnummer: 979885 Emnekode: BAC3100 Bacheloroppgave ved Markedshøyskolen, Campus Kristiania Atlantica Båtforsikring - en trygg merkevare på sjøen Oslo 31.mai 2012 Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Synergieffekter for veilederne på NAV-kontor med. veilednings- og oppfølgingsloser. Heidi Tolnes Fossen

Synergieffekter for veilederne på NAV-kontor med. veilednings- og oppfølgingsloser. Heidi Tolnes Fossen Heidi Tolnes Fossen Synergieffekter for veilederne på NAV-kontor med veilednings- og oppfølgingsloser En kvalitativ studie om veilednings- og oppfølgingslosenes kompetanse har gitt en merverdi til andre

Detaljer

Utviklende lederskap

Utviklende lederskap Utviklende lederskap Læres på Krigsskolen, men mener soldatene at det utøves? Thorjus Solheim Bacheloroppgave i ledelse, landmakt og militære studier Krigsskolen Høst 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

ved Luftforsvarets befalsskole

ved Luftforsvarets befalsskole Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Kjennetegn ved personligheten til befalselever ved Luftforsvarets befalsskole Skrevet av: Frode Hansen og Trond-Lauritz Larsen Kull 55 Luftkrigsskolen

Detaljer

En faglærers bekjennelse

En faglærers bekjennelse En faglærers bekjennelse AV KJELL-ARNE DYBVIK Førstelektor HiØ, Avd. for helse- og sosialfag Forskningsbasert undervisning, det er kanskje lettere sagt enn gjort hos oss? Nedenfor vil jeg forsøke å problematisere

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

Utforming av spørreundersøkelser

Utforming av spørreundersøkelser Veiledningshefte til QuickScan Utforming av spørreundersøkelser - Kompetansekartlegging - Klimaundersøkelser - 360 kartlegginger Om QuickScan QuickScan er primært laget for å kunne håndtere 360 graders

Detaljer

Norsk fiskerinærings bruk av sosiale medier i markedsføringen

Norsk fiskerinærings bruk av sosiale medier i markedsføringen NORGES FISKERIHØGSKOLE Norsk fiskerinærings bruk av sosiale medier i markedsføringen Julie Benedicte Nilsen Mastergradsoppgave i fiskerifag studieretning markedsføring (30 stp) Desember 2012 ii Forord

Detaljer

Guttenes valg av utdanning i biologi

Guttenes valg av utdanning i biologi Guttenes valg av utdanning i biologi "Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden?" Vegard Ovesen Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2010

Detaljer