Feil i rapporten «Småkraft og regionaløkonomisk vekst» Forord. Kapittel 2 Småkraftutbygging og regionaløkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feil i rapporten «Småkraft og regionaløkonomisk vekst» Forord. Kapittel 2 Småkraftutbygging og regionaløkonomi"

Transkript

1 Høgskulen i Sogn og Fjordane v/rektor Åse Løkeland Småkraft AS Postboks 7050, 5020 Bergen Telefon: Telefax: Org.nr.: NO Bergen 2 mars 2012 Feil i rapporten «Småkraft og regionaløkonomisk vekst» Som avtalt i møte i Sogndal 28 feb har jeg nå satt opp en mer presis beskrivelse av feil i rapporten, slik at dere lettere kan gjøre egne vurderinger av dette. Jeg beskriver både feil i forutsetninger, rene faktafeil og unnlatelser. Jeg gir også en forklaring på hvorfor jeg mener det er feil, og håper det vil gjøre vurderingene lettere. Feilene er hovedsakelig i kapittel 6. Noen få kommentarer er knyttet til de andre kapitlene. Dere vil se at en del av de feilene som påpekes ikke er store. Men de nevnes fordi samlet inntrykk er sterkt negativt. Feilene kommenteres fortløpende som følger: Forord Det rettes takk til en rekke personer, hvorav flere konkurrenter av oss. Samtidig er ikke vi gitt mulighet til å uttales oss om noe. Dette antas å ha bidratt til slagside i rapporten. Kapittel 2 Småkraftutbygging og regionaløkonomi Kapittel Side 12 Rapporten oppgir at hele verdiskapingen tilfaller eieren av kraftverket og den som har finansiert kraftverket. Det er ikke korrekt. Verdiskapingen tilfaller også den som selger risikodekning gjennom fast rente, prissikring og volumsikring (hydrologisk risiko). Verdiskapingen tilfaller også de som leverer dyrere tjenester og varer enn vi oppnår. Fast rente var vanlig da de to nevnte kraftverkene ble bygget. Typisk fastpris for kraft på den tiden kunne være 20 øre/kwh i 10 år. Markedsprisen har i årene etter vært nær det dobbelte, og tap ved prissikring, rentebinding og volumsikring har vært store.

2 2 Side 14 Rapporten oppgir at lånet som regel utgjør mer enn 90% av den investerte kapitalen. Dette er feil og bygger ikke på faktagrunnlag men på påstander fra konkurrenter, dvs banker. Låneandelen er avhengig av utbyggingskostnaden pr kwh, slik at lønnsomme prosjekt har lavere egenkapitalandel enn mindre lønnsomme prosjekt. Egenkapitalandelen har også variert over tid, og den vil variere med forventningene til fremtidig kraftpris. Rapporten ser bort fra dette. Kapittel 3 Småkraft og den regionale økonomien Side 19 Rapporten har et sitat fra Henry George, som vi heller forbinder med Karl Marx, kommunisme og skatt på grunnrente. Det blir feil hvis rapporten skal legge til grunn at verdiene av naturressursene tilhører folket, et rent politisk synspunkt. Tvert imot så er det privat eiendomsrett til fallretter i Norge. Denne ble stadfestet med vassdragsloven i Vi vet at ikke alle liker dette, slik som dette sitatet nedenfor fra historiker Lars Thue viser: «Men god georgisme vil nok være at samfunnet også overtar eierskapet til vannkraftressursene. Uten Johan Sverdrups populistiske appell til de grunneiende bøndene hadde vi ikke fått noen privat eiendomsrett til vannet med vassdragsloven i Den beslutningen var et reaksjonært misstak i Venstres historie. Etter europeisk rett er det staten som eier de viktige vassdragene.» Det kan se ut til at rapporten legger samme syn til grunn. Det er feil, særlig fordi det er denne private eiendomsretten som er fundamentet for hele den norske småkraftsatsingen som tre regjeringer har stått bak. Men også fordi det ikke er gjeldene lov. Det private eierskapet er ikke bare en forutsetning for at verdier tilfaller grunneiere, det er også en forutsetning for at det er mulig å bygge ut småkraft i stort omfang i dag. Dette ble godt illustrert ved høringsuttalelser til konsesjon på kraftverket Brekkefossen i Hyen. Høringsuttalelsene ved et planlagt kraftverk ved ekspropriasjon på 80-tallet var negative, mens de ved en senere privat utbygging av grunneierne hadde snudd helt om. Slik har økte verdier til grunneiere økt den energimengden det er praktisk mulig å realisere.

3 3 Feilen om eiendomsrett i rapporten er mest en pussighet, og ser ikke til å ha påvirket konklusjonene direkte. Men et slik politisk utgangspunkt kan ha påvirket den slagsiden rapporten har, spesielt i vurderingen av våre kontrakter i kap 6. Kapittel 6 Vilkårene i utbyggingskontraktene I vurdering av våre kontrakter inntar rapporten en forhandlingsposisjon, og det letes systematisk etter feil og svakheter i kontrakten. De fleste svakhetene som påpekes er basert på subjektive oppfatninger og ikke på fakta. Vi ser ikke at det kan være en naturlig oppgave i en forskningsrapport å fremforhandle en ny kontraktstandard. Kapittel 6.1 Innledning Side 45 Rapportens forutsetning om full åpenhet Rapporten legger til grunn at vi som offentlig eiet selskap bør ha full åpenhet om våre vilkår. Dette er en stor og grunnleggende feil i rapporten. Rapporten gjør generelle betraktninger som fremstår som meningsytringer, uten henvisning til lovverk eller annet som skulle bekrefte forutsetningen. Det skilles ikke mellom kjøp og salg i offentlig selskap, noe som er et grunnleggende skille. De betraktningene rapporten gjør om åpenhet knyttes til statens mål. Disse målene fremstår ikke som faktabasert, men utledes ved ressonnement i rapporten. Småkrafts eiere har også mange kommuner som eiere. Det er tvilsomt om disse ville ha sammenfallende interesser i åpenhet hverken med staten eller med Sogn og Fjordane. Småkraft er ikke underlagt offentlighetsloven. Det er derfor ikke noe generelt krav om åpenhet i vår virksomhet. Småkraft er underlagt lov om offentlige anskaffelser, gjennom konsesjonene. Det betyr at våre kjøp og anskaffelser gjøres med stor vekt på effektiv konkurranse blant tilbydere.

4 4 Fallrettsavtaler er noe helt annet. Ved å leie fallretten er Småkraft også strengt tatt en kjøper, og burde da etter lov om offentlige anskaffelser konkurranseutsette sine avtaler ved å la grunneiere gi tilbud hvor vi velger den beste elven blant alle de tilbyderne som står i kø for å leie ut. Det sier seg selv at dette er umulig. En konkurranse om fallretter må skje motsatt vei, ved at Småkraft tilbyr vårt «produkt» som består i utvikling, bygging og drift av kraftverk. Det vil være ødeleggende for vår konkurranseevne om vi som tilbyder i et marked skal være åpen med alle våre konkurranseparametre. Slik åpenhet vil hemme konkurransen i stedet for å forsterke den. Dette har vi sett allerede når kopiering av våre avtaler har dempet konkurransen. Vi er ikke kjent med at det er finnes noe krav om åpenhet i konkurransefølsomme betingelser blant offentlig eide selskaper. Vi kjenner heller ikke til at det er etterlyst åpenhet om for eksempel priser i Statkrafts kraftkontrakter. Rapportens krav om åpenhet stiller oss samtidig i en umulig situasjon. Vi ønsker ikke å utlevere konkurransesensitiv informasjon, og det brukes mot oss at vi ikke ønsker slik åpenhet. Vi gir aldri fra oss kontrakter alene uten mer dokumentasjon. Dette skyldes at kontrakten bare omtaler en liten del av de økonomiske forholdene. Derfor har vi også i dette tilfellet latt være å sende kontrakten, og i stedet foreslått og fått bekreftet videre dialog. Dette kan på ingen som helst måte forstås dithen at vi ikke gir tilgang på fakta. Forskeren har hatt all mulighet til å få mer informasjon og fakta. Rapporten underslår at det er gitt mulighet for tilgang på mer faktagrunnlag. Småkraft har fått et enkelt spørsmål om å utlevere rapporten. Som forklart over så ønsker vi å skjerme konkurransesensitiv informasjon. Vi kan allikevel være åpen på en stor del av betingelsene selv om vi selvsagt ikke leverer kontraktene alene, og vi tilbød oss av den grunn å ta et møte med forskeren. Vi ble lovet at han skulle komme tilbake, og at prosjektet skulle fullføres i løpet av våren. Til vår overraskelse hører vi allerede 2,5 uker senere resultatene fra rapporten på nrk, uten at vi har hørt noe mer. Rapportens forutsetning om at alle våre kontrakter er like Rapporten forutsetter at den ene avtalen på Strupen er lik alle andre: Dette er den største feilen i rapporten. Rapporten bruker våre priser og betingelser fra en avtale som ble fremforhandlet i 2003, og disse betingelsene sammenliknes med dagens priser og betingelser. Det er feil og er en antakelse uten faktagrunnlag. Vi vet at hele småkraftbransjen kjenner til at våre betingelser har endret seg, og stiller oss undrende til at dette ikke er avdekket, ikke minst når det i forordet henvises til en rekke personer som kjenner dette markedet godt.

5 5 For det første er våre priser og betingelser endret siden Småkraft har hele tiden vært konkurransedyktige, fra 2003 og frem til i dag. Rapporten burde sammenliknet betingelser fra samtidige prosjekt, og med lik risiko. For det andre inneholder ikke kontrakten alle elementene som inngår i en lønnsomhetsberegning eller i en sammenstilling av alternative løsninger, som de fleste grunneiere vil sette opp. Kontraktene regulerer bare forholdet mellom partene. Forhold i Småkraft eller overfor tredjepart kan ha stor betydning for verdiskapingen, men reguleres ikke av kontrakten. Det kan for eksempel være den verdien som en grunneier ser i bruk av rammeavtaler på utstyr eller i at vi bygger mange kraftverk og får standardiserings- og volumgevinster ved dette. Det kan også være verdien av at vi ikke må binde rente eller kraftpris, eller sikre volumer. Vi stiller også tvilende til om det har vært kontrollert mot andre avtaler i det hele tatt, når man ser uttalelsen i mail til grunneiere i neste avsnitt, hvor det ser ut til at en avtale skal være hele grunnlaget. Rapporten forutsetter at alle våre avtaler er like på både juridiske og økonomiske betingelser. Det er feil. Våre kontrakter har i stor grad like juridiske betingelser. Men de økonomiske betingelsene varierer. Vi er ikke gitt mulighet til å kommentere noe av de forutsetninger som er gjort eller det faktagrunnlaget som er benyttet. Dette ville på en enkel måte ha avdekket alle de feilene vi har sett. Forskerens løfte om anonymitet for grunneiere på Strupen Grunneierne på Strupen har gitt forskeren tilgang på sin kontrakt med Småkraft. De er da lovet anonymisering av opplysningene slik at det er umulig å spore hvor de kommer fra, i mail fra forskeren. Man kan lese navnet gjennom sladdingen, slik at alle som leser rapporten vil vite hvilket kraftverk dette gjelder. I tillegg er de spesielle avtalene på Strupen uansett lette å identifisere for oss, eksempelvis vår kontrakt pkt6 hvor Småkraft skal sikre vann til grunneiernes vanningsanlegg, og vår kontrakt pkt 7, som gir grunneierne rett til uttak av 1 GWh kraft. Vi vil anta at grunneierne ønsket anonymitet også mot oss. Som det fremgår av samme løfte så ser forskeren det som tilstrekkelig med et eksempel for at hans drøfting ikke skal bygge på ren synsing. Dette viser at forskeren selv ser store mangler i faktagrunnlag, og det er da underlig at det ikke er gjort forsøk på å fremskaffe mer underlag, bla ved å kontakte oss slik vi var lovet. Kapittel 6.2 Drøfting av avtalen Våre kontrakter er utarbeidet med hjelp av advokatfirma Haavind. Ved utarbeidelsen av kontraktene hadde vi et nært samarbeid bla med Norges Skogeierforbund, for å sikre at de skulle

6 6 ivareta begge parters interesser på en balansert måte. Vi hadde også løpende forhandling med en rekke grunneiere underveis, og vi mener vi er kommet frem til en god avtalestruktur. Resultatdeling, leie av fall i stedet for kjøp, 40 års leieperiode og bruk av teknisk verdi ved avslutning er elementer som var med fra begynnelsen. Småkraft satte ved innføring av disse avtalene en helt ny standard for verdsetting av fallretter, og konkurranse fra utbyggerselskaper har gitt press både på oss selv og på lokale aktører. Slik økt verdiskaping fremgår ikke av rapporten. Ved rapportens gjennomgang av våre kontrakter i kapitlene inntar forskeren en forhandlerposisjon, og tar stilling til hvert enkelt punkt. Vi forstår ikke hva dette har i en forskningsrapport å gjøre, fordi det fremstår som ren pruting. 800 grunneier og Norges Skogeierforbund har funnet betingelsene gode nok, så for oss blir det lite interessant hva en forsker i Sogndal mener løsrevet fra konkurranse. Markedet bestemmer, vi endrer det som må til for å være konkurransedyktige men heller ikke mer. Ved å ta stilling til hvert enkelt punkt i stedet for å se på hele verdiskapingen så tar rapporten et planøkonomisk utgangspunkt og er med å bestemme hva som er riktige priser og betingelser. Det er samme metodikk som lå til grunn for gammel rettspraksis for fallrettserstatning, med bruk av naturhestekrefter. Rettspraksis er nå forandret fra naturhestekrefter til markedsverdi, sist fastslått i en høyesterettsdom i Denne endringen skyldes ene og alene konkurransen i småkraftmarkedet. Rapporten undersøker muligheter for at Småkraft kan bedra grunneier, og foreslår endringer for å unngå dette. Det ligger en grunnleggende mistillit i dette, og for en utenforstående som leser dette kapittelet så vil man få inntrykk av at det er viktig å passe på at man ikke blir lurt av Småkraft. Dette er ødeleggende for vårt omdømme. Kontraktene fanger ikke opp alle muligheter vi har for å gjøre feil, og den sikrer ikke kvaliteten i noe av det vi gjør. Grunneier har tiltro til vår kompetanse og gjennomføringsevne og har valgt å inngå en kontrakt på grunn av det. En kontrakt kan aldri fange opp alle muligheter for at vi kan gjøre en dårlig jobb eller forsøke å lure en grunneier. Spekulasjonene i rapporten gir et samlet inntrykk av at man ikke bør stole på kontraktene til Småkraft. Rapporten er gjennomgående negativ til Småkrafts kontrakt, og tolker alle punkt negativt, også der de har en klart positiv effekt. Side 46 Rapporten omtaler vår kontrakts pkt 3 - Småkrafts rettigheter:

7 7 Her spekuleres det i at Småkraft kan lure grunneier og gjøre en dårlig jobb. Dette er irrelevant og bidrar bare til å sverte inntrykket av oss. Spekulasjon i at vi skulle ønske en annen tomt enn grunneier blir meningsløs. Side 47 Rapporten omtaler vår kontrakts pkt 4 Frister og bortfall: Rapporten antyder at grunneier bør ha erstatning hvis vi velger å ikke bygge ut. Det er ikke relevant og er en del av de samlede betingelsene. Rapporten snur også punktet på hodet fordi dette punktet også gir grunneier kostnadsfri rett til både konsesjon og all dokumentasjon som vi har utarbeidet. Dette har skjedd ved et par tilfeller hvor vi ikke fikk prosjektet tilstrekkelig lønnsomt til at grunneier ville få mye overskudd. Våre avtaler er rene opsjonsavtaler hvor vi frem til kraftverket bygges bruker penger på prosjektutvikling i stedet for opsjonspremie til grunneier. Vi mener bruk av opsjonspremie og såkalt «sign-on-fee» ikke er til grunneiers beste, men også dette overlater vi til markedet å finne ut av. Side 47 Rapporten omtaler vår kontrakts pkt 5 festekontrakter: Her understrekes i rapporten at det ikke betales separat for tomten, og det gir inntrykk av at dette er en uønsket betingelse. Det er feil. Også her driver rapporten pruting på enkeltpunkt. Side 48 Rapporten omtaler vår kontrakts pkt 6 bygging og drift: Vi har etter ønske fra grunneierne tatt inn en formulering om at vi skal sikre vann til grunneiernes eksisterende vanningsanlegg. Det er uforståelig at rapporten kan fremstille dette som en mangel. Det bidrar til å stille Småkraft i et dårlig lys. Side 49 Rapporten omtaler vår kontrakts pkt 7 omsetning av produksjon

8 8 Dette punktet behandler den rent administrative håndteringen av kraften, ofte kalt måling og avregning. Dette har ingen sammenheng med hvilken pris kraften selges for, og som er omtalt i kontraktens pkt 8. Allikevel spekulerer rapporten i at Småkraft oppretter et datterselskap og selger kraften videre for en pris lavere enn markedspris. Dette er alvorlige beskyldninger, både om ulovlig virksomhet og om brudd på kontrakten som vil medføre erstatningsansvar. Beskyldninger om planlagt bedrag av denne typen vil også ramme våre eierselskap fordi slik virksomhet ikke er mulig uten medvirkning fra eierselskapene. Dette gjelder særlig Statkraft og BKK. Småkraft er et datterselskap av Statkraft og er konsolidert inn i Statkrafts konsernregnskap. Regnskapet i Småkraft føres av BKK. Begge disse må derfor være delaktig. Under samme punkt kommenteres også pris på uttak av kraft: Å koble rabatt og konsesjonskraftpris inn i dette gir ikke mening. Rapporten forutsetter at grunneiere kan oppnå tradinggevinst på 10 øre/kwh ved å handle med kraft de kjøper på spot. De grunneierne som kan forvente en gevinst på 10 øre/kwh kan nok få umiddelbar ansettelse på handelsbordet hos de fleste kraftselskap. Grunneiers fortjeneste i dette punktet er en helt annen, nemlig at de kan slippe nettleie på eget forbruk. Kommentaren fremstår som fri fantasi. Kapittel 6.3 Deling av overskuddet Rapporten omtaler vår kontrakts pkt 8 vederlag til grunneierne Småkrafts kontrakter er basert på overskuddsdeling. Dette gir grunneiere en stor del av fortjenesten når kraftprisen øker, i motsetning til kontrakter med en fast andel av omsetningen. De første årene i småkraftmarkedet var det en del kontrakter med ren bruttomsetningsmodell, men etter hvert har alle disse gått over til å bli i hovedsak resultatdeling. Resultatdeling var grunnleggende nytt da vi startet i 2002, og det var denne direkte koblingen mot de virkelige verdiene i kraftutbygging som var starten på småkraftmarkedet.

9 9 Rapporten kommenterer overskuddet slik: Her påstår rapporten at Småkraft definerer hva som er overskudd. Det er feil, alle andre som har vurdert rapporten ser dette som en entydig og objektiv definisjon. Vi ser dette som spekulasjon i at vi planmessig unndrar overskudd fra fordeling. Det vil i så fall være kontraktsbrudd. Rapporten kommenterer også vår bruk av spot-pris i kontraktene: For Småkraft er vår mulighet til handel i spot-markedet et av våre store konkurransefortrinn Rapporten sier at prissikring har en kostnad, og at dette er 2-3 øre. Allikevel så fjernes disse tallene fra beregningene av overskudd i kapittel 7. De siste 10 årene har det vært en kraftig pristigning på kraft. De som har sikret pris har hatt store tap på grunn av dette. En av våre grunneiere hadde en 10-års avtale på 14 øre/kwh før han inngikk samarbeid med oss. Mange har hatt avtaler på øre/kwh, altså langt under det som har vært markedspris. Slike tap fremgår ikke av regnskapene, men er en viktig del av forskjellen i verdiskaping. Kostnaden ved prissikring har derfor vært svært mye høyere enn det som rapporten oppgir. Rapporten ser bort fra den egentlige grunnen til å bruke spot-pris, nemlig at det er en objektiv definisjon av markedspris, og at vi kan bruke denne fordi vi er finansielt sterke og ikke må kjøpe risikodekning gjennom sikringshandel. Dersom Småkraft skulle velge å foreta sikringshandel vil det være å betrakte som en kostnad for Småkraft. Vi reagerer på at det selv på et så opplagt positivt punkt for oss brukes formuleringer som ovenfor, som «Grunneierne får ingen ting, de må nøye seg med spotprisen». Det fremstår som agitasjon mer enn nøytral forskning. Vi kan bemerke at rapporten på side 29 anslår gjennomsnittlig inntekt for småkraftverk i Sogn og Fjordane. For Småkraft AS var inntektene svært mye høyere enn det som fremgår av rapporten. Det tyder på at enten Småkraft oppnår mye høyere pris enn de som sikrer pris, eller så tyder det på at rapporten ikke har hatt faktagrunnlag.

10 10 Kapittel Hvordan defineres kostnadene? Rapporten spekulerer også her i våre muligheter til å bryte kontrakten ved å legge inn urimelige kostnader: Rapporten tar ikke hensyn til at Småkraft kjøper det meste av utstyr og tjenester eksternt. Da avtalen på Strupen ble inngått leide vi inn 100% av de tjenestene som ble benyttet. Vi står derfor helt fritt til bemanne opp selskapet slik at overskuddet som skal fordeles blir størst mulig, både til vår og grunneiers fordel. Vi har derfor ingen interesse i å øke slike kostnader. Rapporten spekulerer i at vi skal være et selskap med stor egeninteresse i å sysselsette egen stab i stedet for å sørge for riktig bemanning. Rapporten spekulerer også i at vi jukser i timeføring. Dette er en mistenkeliggjøring som er helt uten grunnlag. Vi kan selvsagt dokumentere det stikk motsatte, og vi forstår ikke hvorfor rapporten skal foreta slik spekulasjon. Igjen gir rapporten inntrykk av at det er viktig å gjøre kontrakter annerledes enn våre for å unngå misbruk. Kapittel Rentekostnadene Side 51 Rentekostnadene i rapporten er tatt fra kontrakten på Strupen. Denne måten å beregne rente på er ikke benyttet på noen av våre kraftverk, og alle kalkulasjonene i rapporten bygger derfor på feil faktagrunnlag.. På de første avtalene som hadde formuleringen ovenfor er grunneierne gitt mulighet til å endre, i forbindelse med bygging. Dette kunne enkelt vært avklart med oss. Vi bruker nå rente på totalkapitalen beskrevet med NIBOR 12 mnd + et påslag. Dette påslaget har variert med markedet, og det varierer også med lønnsomheten i prosjektene. Vi har hatt prosjekt hvor vi har tilbudt rente på fullfinansiering lavere enn innlånsrenten i bankene, noe som illustrerer spennvidden i vår prising. Side 52 Når rente varierer med lønnsomhet så er det i våre kontrakter et uttrykk for at egenkapitalandelen er lavere for et godt prosjekt enn for et dårlig. I rapporten er det på tynt faktagrunnlag sagt følgende:

11 11 Rapporten forutsetter på dette spinkle grunnlaget at risikoen er lav og at egenkapitalandelen bør være 90%. Det er feil, i virkeligheten er det en mye mer nyansert overgang mellom gode og dårlige prosjekt, og et godt eksempel er Tjøtaelva i Hyen, et av våre kraftverk som ble åpnet i fjor, og hvor dette i følge grunneierne aldri hadde blitt realisert uten oss. Det viser at grunneiere ser risikoen, mens rådgivere uten ansvar kan fristes til å bagatellisere risikoen. Det er betenkelig at rapporten ikke ser fler nyanser i risiko. Rapporten spekulerer i samme eksempel side 53 at Småkraft har samme rente som på Strupen og 80% lånefinansiering, og regner ut fra det frem en avkastning på egenkapitalen. Her blandes gamle og nye priser sammen uten å se på kostnad eller annen risiko. Dette eksempelet er ren spekulasjon uten faktagrunnlag, og en sammenblanding av gamle og nye priser og av dyre og billige prosjekt Side 54 Rapporten trekker dette videre slik: Her forutsettes altså 10% egenkapitalandel som gjelder for gode prosjekt i dag. Dette blandes med en kontrakt fra 2003 hvor dette var helt annerledes. Slik rapporten fremstiller dette så trekkes det verste kombinasjonen ut av elementer som ikke har sammenheng verken i tid eller i prosjektlønnsomhet. Et slikt teoretisk verste scenario som i tillegg er feil gir et svært galt resultat. Det er tydelig at forskeren ikke forstår hva en resultatdeling betyr. I stedet forsøkes det systematisk å måle oss opp mot rene banktjenester. Småkraft er ikke en bank, vi er så mye mer. Vår modell tar utgangspunkt i at kapitalkostnadene er lik det markedet betaler for fullfinansiering av et kraftverk, enten det er et dyrt prosjekt med høy egenkapitalandel eller det er et lønnsomt prosjekt med lav egenkapitalandel. Det overskuddet som da er igjen i prosjektet deles mellom Småkraft og

12 12 grunneier, med en brøk som for Strupen er 50/50. Overskuddet består i å dele både kontantstrømmer og besparelser, og restverdien etter 40 år er en del av dette. Når markedet fungerer over tid vil våre marginer komme under press, slik de har gjort siden starten. Vi tilpasser oss derfor til markedet ved å justere de enkelte elementene i kontraktene, enten det er fordelingsbrøk, rente eller endring av teknisk verdi. Dette underslås i rapporten. Kapittel Retten til å kjøpe anlegget Side 55 Grunneiers mulighet til overtakelse etter 40 år er gjort til et stort poeng ved lansering av rapporten. Her er konklusjoner trukket uten å kjenne grunnlaget for bestemmelsen, som er en helt annen enn rapporten antar. Rapporten påstår at dette punktet i kontrakten er urimelig. For det første så er dette punktet forandret med tilbakevirkende kraft for alle avtalene. For det andre så er det ikke slik dette punktet er utformet i nye avtaler. Og for det tredje så er dette en del av den samlede betalingen for oss, og det ligger derfor ikke til en forsker å mene noe om hvorvidt dette er for høyt eller for lavt, og heller ikke hvorvidt dette er urimelig. Kapittel 6.4 Minimumsbetaling Rapporten omtaler vår ordning med minimumsbetaling slik: Rapporten tolker minimumsbetaling til å være en rent likviditetsmessig ordning. Og det er helt korrekt. Det er derfor uklart for oss hvorfor rapporten skal mene at man «neppe kan hevde at. er bedre enn ren overskuddsdeling» Det har vi aldri hevdet, og ved å oppkonstruere slike tenkte påstander fra oss så setter det oss systematisk i et dårlig lys, også om dette ene punkt ikke er særlig viktig.

13 13 Kapittel Ved lave investeringskostnader Etter ønske fra grunneiere ble det tidlig innført en klausul i kontrakter om at det skulle være grunneier som fikk det aller meste av gevinsten ved å bygge svært billig og at dette skulle utbetales ved bygging. Selv dette forsøker rapporten å vinkle negativt, og helt feilaktig. Kapittel 6.6 Konklusjon Rapporten har tre hovedpunkt i sin konklusjon; at avtalene er opsjonsavtaler, at renten er svært høy og at småkraft tar betalt to ganger for kraftverket. I sin helhet fremstår konklusjonen som svært negativ, og uten at det er forstått noe av småkraftmarkedet i Norge siden Vår kommentar til de tre punktene er slik: - Selvsagt har vi opsjonsavtaler. Vil man ha noe annet så velger man andre enn oss. - Konkurranse sikrer at prisen ikke er for høy. Om noen har sørget for konkurranse så er det oss. - Vi tar ikke betalt to ganger. Påstand om salg til teknisk verdi er feil. Kapittel 6.7 Småkrafts plass i utbyggingen Rapporten har et eget kapittel som omtaler vår palss i utbyggingen. Her påpekes at det er flere å velge mellom, og det oppgis en rekke lokale alternativ. Slik er avsnittet mest et avsnitt som omhandler hvorfor ikke Småkraft bør ha en plass i utbyggingen. Allikevel ble det plass til følgende som det mest positive: Kapittel 7 Som eksempel på forskjellen i verdiskaping er valgt et kraftverk som er mindre enn noen av de kraftverkene vi bygger. Slike små prosjekt har tilsvarende liten risiko og er på ingen måte representative for det vi bygger. Også her brukes eksempler som trekker systematisk i en retning. Mangler i rapporten Det er store mangler i rapporten. De viktigste manglene er konkurranseperspektivet, grunneierens perspektiv, kompetanse og risiko. Risiko De viktigste risikofaktorene i bygging av småkraft er kraftpris, hydrologi og utbyggingspris. Det er også betydelig regulatorisk risiko, bla på konsesjon, konsesjonsbetingelser og skatt. Rapporten omtaler bare konkursrisiko. Det omtales ikke kostnader ved risikodekning, som trolig er det som har størst betydning for verdiskaping med utbyggere kontra selvbyggere.

14 14 Få småkraftverk går konkurs, og årsaken er at de betaler en svært høy risikopremie gjennom sikringsavtaler. Allikevel skjer det. Vårt eget eksempel fra Birkås var et eksempel på bruk av lokal bank, som ville drive grunneier fra gård og grunn da det ble problemer. Rapporten gjør ingen kvantifisering av risiki eller kostnader knyttet til disse. Dette er en stor mangel ved rapporten. To tørre vintre på rad har vist godt hva hydrologisk risiko kan bety, det burde vært belyst. Konkurranse Rapporten ser bort fra betydningen konkurransen har på verdiskaping, og blander sammen gamle priser med nye uten å se forskjellen. Kompetanse Rapporten tar ikke hensyn til at det kan ligge verdier i de profesjonelle utbyggerne som kan øke verdiskaping. I rapportens konklusjoner sidestilles kompetansen hos alle aktører. Det er opplagt feil, og burde vært forsøkt tallfestet. Grunneiers perspektiv. Det er ikke nødvendigvis slik at grunneier har sammenfallende interesser med fellesskapet. Rapporten burde belyse dette, ikke minst det tapet grunneier kan ha med å samarbeide med lokale i stedet for profesjonelle. Det vil være prisen grunneiere må betale for den mulige langsiktige regionale verdiskapingen. Avslutningsvis vil jeg gjenta at vi mener rapporten bør trekkes. Vi mener også helhetsinntrykket er så skjevt at rapporten ikke kan rettes opp ved å rette enkeltfeil. Jeg håper dette brevet gjør det lettere for dere å vurdere mine påstander, og vi ser frem til å høre fra dere. Sender også vedlagt til info et nyhetsbrev som ble sendt alle grunneierne i 2004 om overtakelse til teknisk verdi. Vennlig hilsen Rein Husebø Adm. dir. Småkraft AS Mob

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

- Frikraft behandling i grunnrenteinntekt - Kontorvedtak KV

- Frikraft behandling i grunnrenteinntekt - Kontorvedtak KV - Frikraft behandling i grunnrenteinntekt - Kontorvedtak 2007-017KV 20.10.2009 2007-017KV - Problemstilling En viss mengde kraft ble levert årlig, omtalt av skattyter som frikraft. I forhold til grunnrenteinntekten

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater

KIÆR MYKLEBY. Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater KIÆR MYKLEBY Olje- og energidepartementet Postboks 8148 0333 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Høringsuttalelse om forslag til endring av lov om elsertifikater.docx 2480 Koppang, 12.01.2015 Høringsuttalelse om

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

Alvorlige konsekvenser av dårlige avtaler ved generasjonsskifter Kjartan Aa Berge, Executive director Småkraftdagane 2016

Alvorlige konsekvenser av dårlige avtaler ved generasjonsskifter Kjartan Aa Berge, Executive director Småkraftdagane 2016 Alvorlige konsekvenser av dårlige avtaler ved generasjonsskifter Kjartan Aa Berge, Executive director Småkraftdagane 2016 Om foredragsholder Kjartan Aa Berge Utdanning Siviløkonom Statsautorisert revisor

Detaljer

Småkraft AS status. 175 Fallrettsavtaler. Herav:

Småkraft AS status. 175 Fallrettsavtaler. Herav: 1 Småkraft AS status 175 Fallrettsavtaler 2,1 TWh Herav: 13 i drift 182 GWh 13 under bygging 140 GWh 9 konsesjon gitt 110 GWh 67 konsesjon søkt 863 GWh 40 forberedes 460 GWh Avslag og reduksjon 344 GWh

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt [Lillekraft] ) (Falleierne og [Lillekraft] i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke

NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke NS 3420 Hva er NS 3420, og er intensjonen gjennomført i bruk og rettspraksis? Advokat Lars Jørstad Francke 2 Oversikt over NS 3420 NS 3420 en beskrivelsesstandard Hjelpemiddel for å beskrive arbeidet som

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen Bindal kommune Rådmannen Olje- og energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen 31.01.2011 Høringsuttalelse

Detaljer

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Begrepet utbyggingsavtale er ikke nærmere definert i norsk lov. Vanligvis brukes betegnelsen på en kontrakt mellom en kommune og en entreprenør/grunneier som

Detaljer

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen Estate-konferanse 11. september 2014 Hvorfor nye kontraktsmaler? - Kontraktene i OPS-prosjektene hadde utviklet

Detaljer

Svar på spørsmål i konkurransen. NRK kjøp av strøm med tilhørende tjenester

Svar på spørsmål i konkurransen. NRK kjøp av strøm med tilhørende tjenester Svar på spørsmål i konkurransen NRK kjøp av strøm med tilhørende tjenester 1. Innledning Det vises til kunngjøringen på Doffin og tilhørende konkurransedokumenter i konkurransen «NRK Kjøp av strøm og tilhørende

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal

Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal Har du kjøpt katta i sekken? Erik Thyness og Anders Ryssdal Frokostseminar, 17. februar 2016 Hva er temaet? Kjøp av "virksomhet" Aksjer eller andre selskapsandeler "Innmat" Børsnoterte selskaper (public-to-private)

Detaljer

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner

Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner Her kan du lese om obligasjonsbaserte futures, terminer og opsjoner og hvordan de brukes. Du vil også finne en rekke eksempler på investeringsstrategier.

Detaljer

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Finansnceringens Arbeidsgiverforening Utg.jnr. 1000154 28. oktober 2010 M OTTATT 29 OKT 2010 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref: 200903028 Høring om regulering

Detaljer

Skjulte egenskaper (hidden characteristics)

Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Ny klasse av situasjoner, kap. 7 i Hendrikse (Se bort fra avsnitt 7.5; ikke kjernepensum) Forskjellig fra skjult handling (hidden action) (kap. 6) Men her: Skjulte

Detaljer

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.»

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» «Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» Steinsvik Kraftverk Volda Hva skal bygges av småkraft før 2020? Hvorfor er dette viktig for klimaet? Og hvordan får vi det til? Klima: Villere, varmere

Detaljer

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Ingeniørenes hus 2-3 mars 2010 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 Evaluering høsten 2009 Få oversikt over i hvilken

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2008 KONSEKVENSER FOR SATSING PÅ UTVIKLING AV SMÅKRAFTVERK I NORGE Utarbeidet av Småkraftforeningen i Norge BA Fjellkraft AS Småkraft AS Norsk Grønnkraft AS HydroPool Gruppen

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kommentarer til anførsler fra Tele 2 og Network Norway.

Kommentarer til anførsler fra Tele 2 og Network Norway. Kommentarer til anførsler fra Tele 2 og Network Norway. Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Bergen 9. mai 2012 Forord Telenor Norge AS har engasjert meg for å kommentere anførsler til min rapport fra januar

Detaljer

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar NILF Klaus Mittenzwei 08.05.2013 Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar Norges Bondelag (NB) retter i et oppslag med tittel «Høyre er

Detaljer

Høring nye håndverkerkontrakter Byggblankett 3501 og 3502

Høring nye håndverkerkontrakter Byggblankett 3501 og 3502 Standard Norge Postboks 242 1324 LYSAKER forbrukerrådet.no Saksbehandler: Gyrid Giæver Epost: gyrid.giaver@forbrukerradet.no Vår dato: 03.10.2012 Vår referanse: 12/5053-2 Deres dato: Deres referanse: Høring

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r Her finner du generell informasjon om renteswapper som kan handles i Danske Bank. Renteswapper og swapsjoner kan inngås som OTC-handler

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011 Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven og oppgavetypen: Halvdagsoppgave. Domspremissene

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Fastpris med returrett. Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008

Fastpris med returrett. Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008 Fastpris med returrett Torkel Rolfseng Trondheim Energi Kraftsalg AS, 2. desember 2008 Produkt portefølje Strøm til innkjøpspris Fastpris med returrett Kombi avtale Ansattavtaler Rådgivende forvaltning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA

AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA Std #2 Konfidensielt AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA mellom Som-eier Hans Schei Som eier av Gnr. 133, bnr. 2 -Sem eieraw6nr.----1-35;-bnr-aeg-6- - Srrri avgnr. 33;-bn1 -ToneBrekken-Hammerrffil-

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt Opplandskraft DA Postboks 1098 Skurva 2605 Lillehammer Vår dato: 27.01.2003 Vår ref.: NVE 200107023-9 emk/ave Arkiv: 912-653.4/Opplandskraft Saksbehandler: Deres dato:: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

NOTAT VIKTIGE FORHOLD VED INNGÅELSE AV MINNELIGE AVTALER OM FALLRETTIGHETER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16.

NOTAT VIKTIGE FORHOLD VED INNGÅELSE AV MINNELIGE AVTALER OM FALLRETTIGHETER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. NOTAT Til Fallrettsforumet Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 16. desember 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow VIKTIGE FORHOLD VED INNGÅELSE AV MINNELIGE AVTALER OM FALLRETTIGHETER 1 BAKGRUNN OG INNHOLD

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT

0030 OSLO Dato: Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 31.08.2017 Deres ref: 17/693 SL KAaS/HKT Høring forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon Det vises

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandlar: Kenneth Hagen Sak - journalpost: 15/1030-15/24050 Kommuneplan 2014-2028: Tilleggsbestemmelser

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m a k s j e o p s j o n e r Her kan du lese om aksjeopsjoner, og hvordan de kan brukes. Du vil også finne eksempler på investeringsstrategier. Aksjeopsjoner kan være tatt opp til

Detaljer

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04

ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse Forelesning ved Diderik Lund 15.03.04 Opsjoner En finansiell opsjon er en type kontrakt med to parter Utstederen (the issuer eller writer) (som kan være en person eller et selskap) påtar seg en forpliktelse Opsjonen gir motparten (som blir

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften

Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 17/3078-1 17/4217 - HAA 03.10.2017 Høring - forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - bioprospektieringsforskriften

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Retura Helgeland AS Konvertorveien 16 Postboks 48 8601 Mo i Rana Faks 75198210 Deres referanse Vår referanse Dato 2008/82 30.06.2008 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv.

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 31.10.2017 31.07.2017 COS 17/2563 Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier:

(2) I konkurransegrunnlaget var det angitt at det økonomisk mest fordelaktige tilbud ville bli valgt, basert på følgende kriterier: Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av behandlingstilbud for rusmiddelavhengige. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde gjennomført reelle forhandlinger fordi klager

Detaljer

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2 STYRESAK OPSJONSAVTALE FOR PULKNESET INDUSTRIOMRÅDE, SØR-VARANGER KOMMUNE Saken ble fremmet for styret som orienteringssak i desember 2011. Saken legges fram for styret fordi avtalen på sikt kan generere

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energiloven

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energiloven Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i energiloven 1 Innhold 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Departementets lovforslag... 3 3.1 Bakgrunn for forslaget...

Detaljer

Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering

Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering Hvilke rettslige rammer finnes, og hvordan går en frem for å finne de beste løsninger i et virvar av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler? Advokat/Partner

Detaljer

Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål

Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2011 26216/2011 2010/10229 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/84 Formannskapet 01.06.2011 Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål

Detaljer

Spørsmål og svar per

Spørsmål og svar per Spørsmål og svar per 24.08.16 Dato Spørsmål Svar 15.7.16 Spørsmål i forbindelse med krav 5, krav om erfaring: Kravet som er stilt er sålydende: Krav I denne konkurransen kreves omfattende erfaring fra

Detaljer

av daglig leder Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga

av daglig leder Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga NVE ønsker svar på følgende: Mange mikro- og minikraftverk har fått tillatelse til bygging, men realiseres ikke hvorfor? Vågen minikraftverk, Sogn og Fjordane av daglig leder Bjørn Lauritzen Småkraftforeninga

Detaljer

Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse

Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse Rt. 2008:1705 Trafikk og anlegg Feil ved behandling av anbud og rettsvillfarelse Advokat Harald Fosse Oslo, 16. april 2009 Emnet 1. Kan anbudsinnbyder vektlegge rabatt knyttet til tildeling av annen kontrakt

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme

Klage pa kontroll av maleravlesning - Drammen fjernvarme Norges vassdrags-og energidirektorat N V E I III Sameiet Union Brygge - Pollenkvartalet v/roar Grøttvik Postboks 2177 Strømsø 3003 DRAMMEN Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon:

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 5. mars 2010, 12.15 i Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelle

Detaljer

Hvordan utløse potensial for småkraft

Hvordan utløse potensial for småkraft Hvordan utløse potensial for småkraft Isak A. Liland Fra Tonstad, Norges krafthovedstad styreleder Småkraftforeninga Felles målsetning: Tja, har vi det, forresten?? Bidra til at småkraftpotensialet kan

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

i vårt land. Mest av alt er det et angrep på lokale

i vårt land. Mest av alt er det et angrep på lokale Hva'om myndighetene bestemte at huset og eiendommen din skulle tilfalle staten om noen år, uten erstatning. Dette ble gjort for å sikre nasjonal kontroll med eiendommer: Hva ville resultatet bli? Et stort

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Side 1 av 1 Vedlegg 7 Oppstart av planarbeid for "Omsorgsboliger Larsheimen" i Namsos kommune I henhold til plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeider med reguleringsplan

Detaljer

Protokoll i sak 726/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 726/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 726/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Uenighet vedrørende utvendig malerarbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. august 2011

Detaljer

Saksframlegg. Salg av Skillemoen industriområde. JournalpostID: 17/55. Dato:

Saksframlegg. Salg av Skillemoen industriområde. JournalpostID: 17/55. Dato: JournalpostID: 17/55 Dato: 03.01.2017 Saksframlegg Salg av Skillemoen industriområde Innledning Alta kommune og FeFo har ikke kommet til enighet om tiltredelse/erverv av Skillemoen industriområde. Saken

Detaljer