Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 VEDLEGG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Fauske Boliger AS 18. april 2007 A/S Salten Kartdata REGULERINGSPLAN FOR SELBERGVEIEN 1 i Fauske kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det omradet som pa plankartet er vist med reguleringsgrense. Omradet reguleres til f0lgende formal: A. Byggeomrader: Bolig. B. Offentlige trafikkomrader: Kj0reveg. 2 BYGGEOMRADER Planutvalget skal pase at bebyggelsens form, fasader, vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med bebyggelsen omkring. 2.1 Areal til boligbebyggelse, Bl. I omrade Bl kan det oppfiares leilighetsbygg i 2 etasjer med garasjeanlegg i kjeller. Maks. m0neh0yde for bebyggelsen er 8,5 m regnet fra gjennomsnittlig planert terreng. Det ma anlegges minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet, hvorav min. 1 plass i garasjeanlegg og min. 0,5 plass pa bakkeniva. Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 28 %. Minste uteoppholdsareal (MUA) skal vaere25 m2 pr boenhet. Omrade for lek som grenser mot kj0reveg skal inngjerdes.

44

45 Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Sentralskoleområdet SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging R.H.B. 1.gangs behandling i planutvalget J.I.K. Offentlig ettersyn i tidsrommet 2.gangs offentlig behandling Offentlig ettersyn i tidsrommet 3.gangs behandling i planutvalget Vedtatt kommunestyret J.I.K J.I.K J.I.K Planident: Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til bestemmelsene er vist i eget dokument. Dato... ordførerens underskrift Planbestemmelsene er utarbeidet av A/S Salten Kartdata på vegne av Fauske kommune og Fauske Eiendomsutvikling AS Revidert: SKD, SKD,

46 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Carport/bod, Forretninger, Lekeplass. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Fortau/gangareal, Gang- og sykkelveg, Annen veggrunn - tekniske anlegg, Annen veggrunn - grøntareal, Parkeringsplasser, Trafo. 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG Bygninger skal oppføres med fasader som ved materialvalg, form, farge og vindusinndeling harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer, fyllinger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming. 2.1 Boligbebyggelse, B1-B3. a) På område B1-B2 kan det oppføres bygning i to etasjer med maksimal byggehøyde på 9,0 målt fra gjennomsnittlig planert terreng. På område B3 kan det oppføres bygning i tre etasjer med maksimal byggehøyde på 11,0 målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige m 2 ekskl. parkering for B1, m 2 inkl. parkering for B2 og m 2 inkl. parkering for B3. b) For område B1 må det anlegges minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. For B2-B3 må det anlegges minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Carport/garasje kan erstatte en biloppstillingsplass. 2.2 Carport/bod, CA1-CA3. a) På område CA1-CA3 kan det oppføres bygning i en etasje med maksimal byggehøyde på 5,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (BYA) skal for CA1 ikke overstige 200 m 2, for CA2 300 m 2 og for CA3 100 m 2. Plassering og størrelse er kun vist som retningsgivende i plankart. 2.3 Forretninger, F1-F2. a) På område F1 og F2 kan det oppføres bygning i en etasje med maksimal byggehøyde på 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Det samlede bebygde areal (BYA) skal for F1 ikke overstige m 2 og for F2 ikke overstige m 2. b) Utendørsområder skal til en hver tid holdes så ryddig som mulig. Beholdere / containere for oppsamling av avfall skal plasseres nærmest bygget eller avskjermes ved levegg, beplantning eller tilsvarende. 2.4 Lekeplass, LEK1og LEK2. a) Det skal settes av areal på minimum m 2 til et felles lekeområde for B1-B3. Området kan opparbeides med huskestativ, sandkasse, benker, bord og lignende. Det tillates ikke bygninger 2

47 2.5 Trafo eller motoriserte aktiviteter i området. Evt. sikring av området med gjerde gjøres ved behov. Trær i utkant av området mot naboeiendommer skal ikke fjernes. a) Elforsyning til området skal etableres i Tr1. 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 3.1 Kjøreveg, SENTRALSKOLEBAKKEN. a) Eksisterende kommunal kjøreveg, SENTRALSKOLEBAKKEN kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. 3.2 Kjøreveg, FA1-FA3. a) Kjøreveg, FA1 er atkomst for P3. b) Kjøreveg, FA2 er atkomst for B2 og B3. c) Kjøreveg, FA3 er atkomst for B1 3.3 Fortau/gangareal, G1-G11. a) Område G1-G9 og G11 er fortau/gangareal til allmenn bruk og kan tilrettelegges med asfalt og kantstein. Område G10 er fortau/gangareal i tilknytning til F1 og F2 og det avsettes rom for sykkelstativ i tilknytning til inngangsparti. Fotgjengerfelt i tilknytning til G1-G11 skal ha belysning. b) Området G2 er gangareal og det tillates ikke motorkjøretøy med unntak av utrykningskjøretøy, varelevering og transport av personer med nedsatt funksjonsevne. 3.4 Gang- og sykkelveg, GS1-GS2. a) Eksisterende gang- og sykkelveg, GS1 kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. b) Området GS2 skal opparbeides i tilknytning til fotgjengerfelt på rv.80. c) Fotgjengerfelt i tilknytning til GS1 og GS2 over rv. 80 skal ha belysning. 3.5 Annen veggrunn - tekniske anlegg og grøntareal. a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringer/fyllinger, plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg. b) Arealet kan opparbeides etter behov med f. eks. beplantning, belegningstein, asfalt, kantstein m.m. 3.6 Parkering, P1-P3. a) Innenfor område P1 avsettes det 28 parkeringsplasser i forbindelse med svømmehall, herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 3

48 b) Innenfor område P2 avsettes det 3 parkeringsplasser til personer med nedsatt funksjonsevne. c) Innenfor område P3 avsettes det minimum 1 parkeringsplass pr. 100 m 2 forretningsareal i F1 og F2, herav skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne. 3.7 Siktlinjer a) Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med høyde over 0,5 m. 4.1 Utbygging rekkefølgebestemmelser. 4 DIVERSE BESTEMMELSER a) Før det gis byggetillatelse skal det av fagkyndig personell gjøres en geoteknisk vurdering av området. Alle terrengarbeider herunder også poretrykksmålinger, jordskjelvdimensjonering, fundament- og graveplan m.m. skal kontrolleres av geotekniker. b) Vedlagt byggesøknad skal det følge en situasjonsplan som viser atkomst, byggets plassering, parkering, sykkelparkering, m.m. Det skal også legges ved en oversiktsskisse som viser totalbildet for det enkelte delområdet (B1, B2, B3 og F1/F2). c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 4.2 Tilgjengelighet a) Bygg og uteområder samt atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming. 4.3 Energi a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en hver tid gjeldende teknisk forskrift. 4.4 Støy a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn L den 55 db på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i natt perioden (23-07) ikke overstige L 5AF 70 db. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 4

49

50

51

52 R=8.00 Ekvidistanse: 1m 103/ / m 103/ / / /96 103/56 103/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /467 LEK1 lekeplass 1.6 daa 103/ / / p-plasser /95 P1 1.1 daa R=9.00 TR1 G daa 103/ /470 9 p-plasser / G1 0.1 daa 103/ G R= pl. B1 R=6.00 G2 R= daa R= daa 0.1 daa FA1 0.5 daa Sykler LEK daa 6.00 P daa G4 0.1 daa BYA=1300 m2 B 2 F1 3 p-plasser CA1 2.2 daa BYA= 161 m2 forretning 103/ /123 G4 Sykler 4.00 BYA=1150 m B 3 103/1570 BYA=1900 m2 0.2 daa CA2 BYA=240 m2 G daa 15+1 p-plass daa BYA=1100 m2 103/ FA31.1 daa 15+1 p-plass. 103/ FA2 0.5 daa P3 2.7 daa G CA3 BYA= 80 m daa 103/ /247 G5 F R=6.00 Bussstopp Snuplass R= G6 0.1 daag p-plass forretning BYA=1500 m /251 R=6.00 R= p-plass p-plass. 6+1 p-plass / / / /266 SENTRALSKOLEBAKKEN 103/ /1117 R= daa 103/ / daa R= /266 G80.1 daa Avkjørsel nr / / / / /1108 GS1 0.1 daa / / / /1 103/ / / / / / / / / / / / / / / / / /43 103/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /1458 Regulert 103/305 tomtegrense 103/ /543 TEGNFORKLARING PBL REGULERINGSFORMÅL 103/538 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5, nr.1) 103/ /541 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK Områderegulering for 103/ / / /542 Sentralskoleområdet 103/ / / /1 103/ / / / / / / / / / / / /65 103/45 103/ / / /499 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 1. gangs behandling i planutvalget Offentlig ettersyn i tidsrommet 2. gangs behandling i planutvalget Offentlig ettersyn i tidsrommet PLANEN UTARBEIDET DEN av A/S Salten Kartdata Revidert: Ekvidistanse: 1 m A2, Målestokk: Planident: Reguleringsplanen vist på kartet er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Bestemmelsene til planen er vist i eget dokument. Dato B - Boligbebyggelse Offentlig kjøreveg G - Fortau/gangareal LINJE- OG PUNKTSYMBOLER Planens begrensning Formålsgrense Byggegrense Bebyggelse som forutsettes fjernet Regulert senterlinje Frisiktslinje Regulert kant kjørebane Regulert parkeringsfelt 103/225 Regulert fotgjengerfelt Målelinje/Avstandslinje Avkjørsel Vedtatt i kommunestyret CA - Carport/bod for boligbebyggelse F - Forretninger LEK - Lekeplass TR - trafostasjon INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, nr.2) FA - Kjøreveg GS - Gang- og sykkelveg Annen vegrunn, tekniske anlegg Annen veggrunn, grøntareal P - Parkeringsplass ordførerens underskrift for Fauske kommune og Fauske Eiendomsutvikling AS BAKGRUNNSKART Høydekurve 1 m Elv/Bekk/Grøft 103/534 Eiendomsgrense Grunnmur Bygning punkt Bygningslinje Vegkant Fortauskant Jernbane spormidt på bru Jernbane spormidt El-linje Stolpe 1: m Kartgrunnlag:FKB, Fauske kommune (2013) Kartreferanse: UTM sone 33, Euref89 (NN54) G1 i hht. kunde/adm / /1555 Gangvei/Trafo 103/ S.E.Å 103/ /544 R.H.B J.I.K R.H.B. SKD i hht. vedtak R.H.B. 103/ / / / /674 GS 2 R=15.00 Avkjørsel nr / / /1 121/1 103/ / / / /60 103/ / / / / / / / / / / / /82 103/ /1326

53

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 05.02.2013

II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 05.02.2013 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JouralpostID: 12/11215 I Arkiv sakd.: 12/808 I Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen de vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5):

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5): REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 12.11.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.10.2013 Godkjent av kommunestyret: 31.10.2013 AREALFORMÅL Planområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl.

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 102135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 1medhold av 26 og 27 i Plan- og bygningsloven av 01.07.1986 nr. 71 har Sola

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER 1/8 REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II Kommunestyret i Lillehammer har den 27.03.2014 godkjent reguleringsplan for LILLEHAMMER SÆTER II med plankart datert 15.01.2014 og bestemmelser datert 05.02.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer