PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen"

Transkript

1 Hamarøy kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Storhaugen - Tranøyosen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG Dato Sign. Saksnr. BYGNINGSLOVEN Vedtatt kommunestyret I.D.L. 43/11 Fylkesmannen i Nordland, stadfesting vedtak G.B. Administrasjon mindre endring S.M.S. Høring forslag mindre endring R.H.B. 1.gangs behandling i planutvalget Offentlig ettersyn i tidsrommet 2.gangs behandling i planutvalget Offentlig ettersyn i tidsrommet 3.gangs behandling i planutvalget Vedtatt kommunestyret Planident: Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til bestemmelsene er vist i eget dokument. Dato... ordførerens underskrift Dato... rådmannens underskrift Planbestemmelsene er utarbeidet av A/S Salten Kartdata på vegne av Tranøyosen AS Revidert: SKD, HK/IDL, SKD,

2 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg: Bolig, Fritidsbebyggelse, Fritidsbebyggelse/fellesnaust, Utleiehytter, Attraksjonshus, Renovasjonsanlegg, Lekeplass. 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Veg, Kjøreveg, Avkjørsel, Gangveg, Annen veggrunn (tekniske anlegg og grønt anlegg), Parkeringsplass. 3. Grønnstruktur: Turveg. 4. Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift: Friluftsområde. 5. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde sjø, Båtutsett, Småbåtanlegg. 6. Hensynssoner: Fareområde høyspent, Frisiktsone, Buffersone industriaktivitet. Planen erstatter Reguleringsplan for Tranøyosen naustområde vedtatt av kommunestyret den BEBYGGELSE OG ANLEGG Bygninger skal oppføres med fasader hvor hovedmaterialet er av tre. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer, fyllinger, murer o.l. Trær/vegetasjon, som er viktige eller har en miljømessig funksjon, ivaretas samt at ubebygde deler av tomtene gis en tiltalende utforming. Utbyggingen skal ta hensyn til reindriftsnæringen, og bør i hovedsak konsentreres til tidsperioder da reindriftsnæringen ikke oppholder seg på Tranøy. 3.1 Boligbebyggelse, B1-B9. a) Innenfor tomt B1 kan eksisterende bygninger opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til form og materialvalg. b) For tomtene B2-B9 er plassering og størrelse i plankart retningsgivende. Det tillates mindre justeringer for best mulig terrengtilpasning ut fra endelig utforming av bolig, garasje/uthus så fremt det ikke forringer nabotomtens kvaliteter. Det er ikke tillatt med inngjerding. c) For tomtene B2-B8 tillates det oppført frittliggende eneboliger. d) For tomt B9 tillates det oppført inntil 10 boenheter plassert rundt felles tun. Maksimum tillatt bebygd areal (BYA) er 500 m 2. På tomten anlegges minimum 1 biloppstillingsplass pr. boenhet. Oppstillingsplass kan erstattes av garasje, som skal 2

3 tilpasses boenheter mht. materialvalg, form og farge. Maksimum mønehøyde garasje 4,0 m målt fra gjennomsnittlig terreng. e) Ved hver enkelt byggesøknad skal det følge snittegning og terrengprofil. I tillegg skal det medfølge situasjonsplan i M 1:200, som viser eksisterende og planert terrengnivå ut til nabogrense. Planen skal også vise bolig, garasje, uthus, avkjørsel og oppstillingsplass for bil. f) Boliger kan oppføres i inntil 2 etasjer med maksimum mønehøyde 8,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Frittliggende garasje skal tilpasses bolighuset mht. materialvalg, form og farge. Maksimum mønehøyde er 4,0 m målt fra gjennomsnittlig terreng. g) For tomt B2-B8 anlegges det minimum 2 biloppstillingsplasser i tillegg til garasje/carport pr. boenhet. Det skal avsettes plass for en garasje pr. boenhet, minimum bredde 3,0 m og plasseres minimum 5 m fra eiendomsgrense mot offentlig veg såfremt vinkelrett innkjøring og 1 m avstand såfremt innkjøring parallell. h) For tomt B1-B8 skal det samlede bebygde areal (%-BYA) ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal, inkludert parkeringsareal. 3.2 Fritidsbebyggelse, H1-H11. a) For tomtene H1-H3 tillates det oppført fritidsboliger i inntil 3 etasjer. For tomtene H4-H11 tillates det oppført fritidsboliger i inntil 2 etasjer. H1-H11 kan tilrettelegges for vann, avløp og strøm. Størrelse og plassering fritidsbolig samt garasje/carport som er vist på plankart, er retningsgivende. Plassering av fritidsbolig og garasje/carport justeres slik at terrenginngrepene blir minst mulig og det skal tas hensyn til nabotomtens kvaliteter. Det er ikke tillatt med inngjerding av tomter. b) For tomtene H1-H3 tillates takform pulttak og/eller saltak. Maksimum tillatt byggehøyde er 10,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. c) For tomtene H4-H11 tillates takform pulttak og/eller saltak. Maksimum tillatt byggehøyde er 7,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. d) Ved hver enkelt byggesøknad skal det følge snittegning og terrengprofil. I tillegg skal det medfølge situasjonsplan i M 1:200, som viser eksisterende og planert terrengnivå ut til nabogrense. Planen skal vise alle bygg dvs. fritidsbolig, garasje og uthus samt avkjørsel og parkering. Dersom plasseringen av fritidsboligen avviker mer enn 4 m i noen retning fra plankartet, skal også husplassering i forhold til tilstøtende tomter også vises i situasjonsplanen. e) For fritidsbolig anlegges det minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet herav 1 på tomten og 1 i felles parkeringsplass, P4. Parkeringsplass på tomten kan erstattes med garasje/carport og skal tilpasses fritidsbolig mht. materialvalg, form og farge. f) For fritidsboligtomter skal det samlede bebygde areal (BYA) ikke overstige 120 m 2 inkludert parkering. Maksimum størrelse på fritidsboliger settes til BYA=100 m 2 og 3

4 maksimum størrelse uthus og/eller garasje settes til BYA =20 m 2 hver. Total samlet bygningsmasse skal maksimum bestå av 3 bygg. 3.3 Fritidsbebyggelse/fellesnaust, HN1-HN2. a) Innenfor område HN1-HN2 tillates 2 fellesnaust i 2.etasjer. I hvert fellesnaust tillates rom for båter i 1.etasje og inntil 3 fritidsboenheter i 2.etasje. Takform er pulttak, flatt tak eller saltak. Plassering og størrelse plankart er retningsgivende og kan justeres for best mulig terrengtilpasning ut fra endelig utforming av anlegg. b) Maksimum utvendige mål 7 x 30 m og totalt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 210 m 2 pr. bygg. Maksimum tillatt byggehøyde er 8,0 m. HN1-HN2 kan tilrettelegges for vann, avløp og strøm. 3.4 Utleiehytter, UH1-UH2. a) Innenfor område UH1 tillates det oppført 21 utleiehytter, U1-U21 og 5 parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, HC1-HC5. b) Innenfor område UH2 tillates det oppført 7 utleiehytter, U22-U28. c) Ved hver enkelt byggesøknad skal det følge snittegning og terrengprofil. Størrelse og plassering utleiehytter er vist på plankart som retningsgivende og det tillates mindre justeringer for best mulig terrengtilpasning ut fra endelig utforming av utleiehytter og anlegget forøvrig. Det er ikke tillatt med inngjerding. d) Utleiehytter kan oppføres i inntil 2 etasjer med maksimum mønehøyde 6,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. e) For utleiehytter skal maksimum bebygd areal (BYA) pr. hytte ikke overstige 80 m Attraksjonshus, E1. a) Innenfor område E1 tillates det oppført et attraksjonshus i inntil 2 etasjer med maksimum mønehøyde 8,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. I bygget tillates det etablert areal for lek, kultur- og kunnskapsformidling samt kafé, butikk, barnehage, kunstverksted og kurslokaler. Området tilrettelegges etter behov for både barn og voksne. b) Byggesøknad skal inneholde snittegning og terrengprofil. Størrelse og plassering er vist på plankart som retningsgivende og det tillates mindre justeringer for best mulig terrengtilpasning ut fra endelig utforming av anlegget. Det er ikke tillatt med inngjerding. c) Maksimum bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 800 m Renovasjonsanlegg, R1-R2. a) Innenfor område R1-R2 kan det settes opp containere for avfall der plassering og utforming/skjul gjøres i samsvar med krav fra IRIS (interkommunalt avfallselskap). 4

5 Området tillates også benyttet til plassering av ordinære avfallsdunker i forbindelse med tømming. 3.7 Lekeplass, LEK1-LEK2. a) LEK1 er opparbeidet utomhusareal for lek, kultur og kunnskapsformidling og inngår som en del av attraksjonene ved E1. Området tilrettelegges etter behov for barn og voksne. Området kan inngjerdes ved behov. b) Det avsettes 50 m 2 for hver familieboenhet til nærlekeplass, LEK2. Området kan opparbeides med sandkasse, husker, klatrestativ og benk. Lekearealet kan ved behov sikres med gjerde. c) Det tillates ikke bygninger eller motoriserte aktiviteter i områder avsatt til lek. 4.1 Veg 4 SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR a) Eksisterende veg, Fv.665, innenfor planområdet kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere. 4.2 Privat kjøreveg, FA1-FA6. a) FA1 er felles atkomst for brukerne av attraksjonshus, E1 og utleiehytter, U1-U28 samt B1 på gnr.26 bnr.48. b) FA2 er felles atkomst for B2-B9, P3 samt gnr.26 bnr.77. c) FA3 er felles atkomst for B2-B9. d) FA4 er felles atkomst for fritidsboliger H1-H11, fritidsbebyggelse/fellesnaust HN1- HN2, brukere av båtutsett UB1 og brukere av småbåtanlegg SB1 samt brukere utenfor planområdet. e) FA5 er felles atkomst for fritidsboliger H1-H11. f) FA6 er felles atkomst for fritidsbebyggelse/fellesnaust HN1-HN2, brukere av båtutsett UB1 og småbåtanlegg SB Gangveg, GS1-GS3. a) GS1-GS3 er felles gangveg for alle brukere av området. b) For område GS1- GS3 tillates kjøring i forbindelse med drift/vedlikehold av utleiehytter. 5

6 c) For område GS3 tillates det kjøring for personer med nedsatt funksjonsevne. Oppstillingsplasser for kjøretøy er vist i kart. 4.4 Annen veggrunn tekniske anlegg. a) Innenfor trafikkarealene inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringer/fyllinger, støttemurer/kulverter, plass til snøopplag osv. 4.5 Annen veggrunn grønt anlegg. a) Innenfor området regulert til annen veggrunn, grønt anlegg kan tilrettelegges etter behov med belegningsstein / heller / skifer og/eller opparbeides gressplen. b) Det kan anlegges kommunaltekniske anlegg herunder ledninger i grunnen og lignende. 4.6 Parkering, P1-P7. a) Innenfor område avsatt til parkering, P1-P7 kan det opparbeides parkeringsplasser i henhold til plankart. Det tillates justering i forbindelse med terrengtilpassning. Det avsettes 10 % av parkeringsplassene til personer med nedsatt funksjonsevne. b) Parkeringsplass P2 skal opparbeides med kantvegetasjon mot B1 med eiendom gnr.26 bnr. 48 for å dempe det visuelle inntrykket. c) P3 er parkeringsplasser for allmennheten/besøkende på Tranøy. 5.1 Turveg, T1-T2. 5 GRØNNSTRUKTUR a) Område avsatt til turveg (sti), T1-T2 kan det gjøres enklere tilrettelegging i form av kloppelegging og grøfter for avskjæring av overflatevann. Området kan benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven og skogbruksloven. Det skal brukes materialer av stein og/eller tre. 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 6.1 Friluftsområder, FRL1-FRL7. a) Innenfor området regulert til friluftsområder, FRL1-FRL7 skal ikke føres opp bygninger og det er ikke tillatt med motorisert ferdsel. Området er avsatt til uteopphold for rekreasjon og opphold for allmennheten og kan benyttes i henhold til bestemmelsene i friluftsloven. b) Det kan anlegges og vedlikeholdes kommunaltekniske anlegg herunder ledninger i grunnen og lignende. 6

7 c) Området er lovlig reinbeite, med de arbeidsoperasjoner (bruk av motoriserte kjøretøy m.m.) dette vil medføre. 7.1 Friluftsområde sjø, FRLV1. 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG a) Innenfor område FRLV1 skal det ikke plasseres anlegg som er til hinder for alminnelig båttrafikk gjennom området. b) Det kan ikke anlegges flytebrygger o.l. 7.2 Båtutsett, UB1. a) Innenfor område UB1 tillates det støping av rampe og nødvendig anlegg i sjø i forbindelse med båtutsett. 7.3 Småbåtanlegg, SB1. a) Område SB1 er avsatt til flytebrygger for fortøyning av fritidsbåter, samt bølgebrytere i tilknytning til anlegget. Flytebrygge og bølgebrytere skal ha en forsvarlig forankring. Det kan anlegges inntil 20 båtplasser. b) Størrelse og plassering er vist på plankart som retningsgivende og det tillates justeringer ved endelig utforming og plassering av anlegget ut fra områdets dybde- og strømforhold. c) Alle inngrep i sjøområder, som bygging av molo, utlegging av flytebrygger eller lignende, må behandles etter havne- og farvannsloven 18 andre ledd før iverksetting. d) Dersom det skal utfylles i sjø eller gjøres inngrep i grunn/jordmasser som det er grunn til å tro er forurenset, skal tiltaket på forhånd godkjennes av forurensningsmyndigheten. e) Dersom faste installasjoner skal anlegges på sjøbunnen, skal det gjennomføres grunnundersøkelser for å kartlegge eventuelle negative konsekvenser en utbygging kan medføre. 8.1 Faresone høyspentanlegg, FH1-FH3. 8 HENSYNSSONER a) Innenfor område FH1-FH3 tillates det ikke oppsatt bygg eller lekeområder. 7

8 8.2 Frisiktsone veg a) Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med høyde over 0,5 m. 8.3 Buffersone industriaktivitet a) Innenfor område BI1 (buffersone mot industriaktivitet på gnr.26 bnr.77) kan det opparbeides skjermingstiltak for støy og innsyn i form av beplantning, støyvegg eller lignende. Tiltakene etableres av utbygger. 9.1 Utbygging - rekkefølgebestemmelser 9 DIVERSE BESTEMMELSER a) Før det gis igangsettingstillatelse skal det være utarbeidet en plan for vann, avløp og renovasjon. b) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for H1-H11 skal parkeringsplass, P4 være ferdig opparbeidet. c) Område B2-B9 bygges ut i etapper. Før det gis igangsettingstillatelse for bygging på en av tomtene skal privat kjøreveg FA3 være ferdig opparbeidet forbi den aktuelle tomten. d) Før det gis igangsettingstillatelse for parkeringsplass P3 må FA2 være ferdig opparbeidet. e) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for B2-B9 skal lekeplass, LEK2 være ferdig opparbeidet. f) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for B6-B9, skal buffersone mot industriaktivitet på gnr.26 bnr.77 være etablert. 9.2 Kulturminner a) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 9.3 Radon a) Bygninger skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 8

9 9.4 Tilgjengelighet a) Gangveg, uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe universell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som på områder utendørs. 9.5 Energi a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en hver tid gjeldende teknisk forskrift. 9.6 Trafikkstøy a) Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 om vegtrafikkstøy gjelder. Utbygger har ansvar for å dokumentere at døgnekvivalent utendørs støynivå ikke overskrider grenseverdiene i T Eventuelle tiltak mot vegtrafikkstøy skal være gjennomført før bygninger tas i bruk. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 9

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

VEDLEGG Fauske Boliger AS 18. april 2007 A/S Salten Kartdata REGULERINGSPLAN FOR SELBERGVEIEN 1 i Fauske kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE PÅ STORHOLMEN Dato: 23.11.2010 Dato for siste revisjon 18.12.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 18.12.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II FELLES BESTEMMELSER 1/8 REGULERINGSPLAN for LILLEHAMMER SÆTER II Kommunestyret i Lillehammer har den 27.03.2014 godkjent reguleringsplan for LILLEHAMMER SÆTER II med plankart datert 15.01.2014 og bestemmelser datert 05.02.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR KISTRAND. Vedlegg: Reguleringsplankar med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse.

FAUSKE KOMMUNE FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR KISTRAND. Vedlegg: Reguleringsplankar med bestemmelser. Planbeskrivelse. ROS-analyse. -------- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1961 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 07/3167 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Sak nr.: 003/12 I PLAN- OG

Detaljer

II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 05.02.2013

II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 05.02.2013 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JouralpostID: 12/11215 I Arkiv sakd.: 12/808 I Saksbehandler: Jan Ivar Karlsen de vedtaksinstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II Sak nr.: 005/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10.

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NOREFJORD Vedtatt i kommunestyret den 18.1.2010 K-sak 4/10. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert 15.3.2010. 2 FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD HØRINGSDOKUMENT DATERT 04.11.2014 PLANID: 17422014002 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer